{307.} Fő- és aljegyzők.
(Ordinarius, juratus és vicenotarius.)*1. Hodor és gyüjteményem szerint. Tiszti teendői röviden közölve Hodor, Dob. Esm. 450. s. köv. l.

Németi Albert notarius 1477-ben.*2. Gr. Bethlen ltár.

Devecseri Ferencz 1517-ben.

Kisdevecseri Fábián 1520-ban*3. Gr. Bánffy ltár. Doboka és Belső-Szolnok jegyzője volt egy időben.

Literati Demjén vagy Demjén deák 1525-ben*4. Dl. 32423. és 1548-ban is.*5. Km. Doboka T. 90.

Nagyfalvi Litterati Péter 1540–66-ban.

Bongárdi Pistáky Lukács 1566–68-ban. Ez 1589-ben új adományt nyert a damosi küküllőmegyei eddig is birt jószágára.*6. Hodor, Függ. 6. l.

Litterati György 1568–85-ben.

Kisdevecseri Ombozy János 1585–88-ban.

Szásznyiresi Válaszuti Mátyás deák 1598-ban.*7. Gr. Kornis ltár. Deezsi (De Szék) Litterati Sámuel 1588–1606-ban.

Légeni Szakmári János 1693-ban.*8. Km. prot. A. 245.

Nagyfalvi János deák, Litterati (Nagysajói) 1606–1639-ben. Emlittetik 1607-ben,*9. Km. Doboka G. 33. 1613-ban,*10. Gr. Kornis ltár. 1621-ben, 1627-ben,*11. Km. Lymbus. 1633-ban*12. E. F. L. XII 1/2 C. 44. Nagyfalusi néven. 1638-ban*13. Gr. Kornis ltár. és 1641-ben is.*14. E. F. L. XII 1/2. 44. C.

Kolozsvári Szamosközi Mihály 1639–65-ben. Emlittetik 1640 és 42-ben,*15. Gr. Kornis ltár. mint juratus notarius, 1655*16. Km. Doboka K. 2. és 1656-ban megye notariusa.

Szárazajtai Nagy Zsigmond 1665–75-ben.*17. Gr. Kornis ltár. Azt hiszem tévedésből irta Hodor, mert Nagy Zsigmond ez időben belső-szolnoki jegyző, de lehetett egynevü ugyan kettő is. Rettegi Visky György 1675–77-ig; másodizben 1678–1692-ig.*18. Gr. Kornis ltár H.

Fogarasi Lészay György 1677–78-ban.

1697-ben*19. Tört. Tár 1885. évf. 401. l. Ujhelyi Ferencz Dobokavármegye s kolozsvári törvényes szombati széknek hites notariusa.

Barabás Endre 1692–1699-ben.

Tiszaujhelyi Ujhelyi Ferencz 1699–1711-ben.*20. Dr. Vajda cs. ltára Alparét.

Kidei Havady István 1711–12-ben.

Fogarasi Lészay Gáspár 1712–18-ban. Emlittetik 1714-ben is.*21. Gr. Ferrati ltár.

Borosjenei Dobray István, borsai birtokos, 1718–20-ban.*22. Hodor, Függelék Dobokavármegye Esmertetéséhez 1837–66. Kézirat. Erd. Muz. Egyl. Könyvtár 18. l.

{308.} Sárvári lakos, Rettegi Visky György 1720–1724-ben. Emlittetik 1722-ben is.*1. Gr. Kornis ltár.

Váradi Köblös Péter 1724–26-ban.

Viski Visky János 1726–45-ben.

„Rettegi” és Kisbudaki Rettegi István 1745–55-ben.

Farnasi Keczeli Sándor 1755–59-ben.

Csikszentgyörgyi Győrffy József 1759–1763-ban.*2. Dr. Vajda cs. ltára.

Nagyiklódi Deési János 1763–71-ben*3. Retteghi György azt irja Naplójában (181. l.) hogy 1775-ben, midőn gr. Teleki Ádámot K.-Lónán főispáni székbe igtatták volna, Deezsy főjegyző nem tudta a diplomát elolvasni, hanem Alsó László vicenotárius olvasta fel helyette. Adataink szerint Dézsi ekkor nem is volt főjegyző, hanem Alsó László, a mint látható. Utólagosan is legyen igazság. kir. megerősités után. 1763-tól kir. rendeletnél fogva aljegyzők is választattak, eddig csak egy jegyző volt.

Alvinczi Fogarasy István 1763–1769-ben aljegyző.

Nagy-Pesténi Alsó László 1769–1771-ig al-, 1771–81-ig főjegyző, notarius.*4. Dr. Vajda cs. ltára.

Szabó Ferencz 1771–82-ig al-, 1782–84-ig főjegyző.

Fogarasi Lészay Lőrincz 1780–84-ben aljegyző, később kormányszéki titkár, kir. tanácsos.

1784–1790-ig a vármegye Torda- és Belső-Szolnokmegyéhez csatoltatván, a jegyzői tisztség is szünetelt.

Nagy-Ketheli Ketheli József, volt jezsuita növendék, 1790–1794-ben főjegyző.

Fogarasi Elek 1790–94-ben aljegyző.

Cserényi Ferencz 1793 február 26-án aljegyző.

Somay Sándor 1794–1814-ben főjegyző.

Ladányi József 1794–1805-ben aljegyző.

Csike István 1814–17-ben főjegyző.

Bideskuthy József 1805–14-ben pótaljegyző.

Somay Elek 1804–1819-ig al-, ezután főjegyző 1824-ig.

Hatfaludi Hatfaludy Lajos 1820–25-ben aljegyző s ezután 1832-ig főjegyző.

1828-ban*5. Calendarium 52. l. aljegyzők: Csiktusnádi Betegh József, Barátosi Bucsi Béniamin, s egyuttal levéltárnok, Almádi Sámuel tiszt. aljegyző, Lészai Lőrincz tiszt. aljegyző, Dellőapáti Somai Lajos tiszt. aljegyző, Csikmindszenti Czikó Ferencz tiszt. aljegyző, Törökfalvi Török Károly aljegyző és iktató.

{309.} Lészay Lőrincz 1832 május 1-től választás utján 1834-ig és 1837-ben újra.

Kétheli László 1814–17-ig aljegyző.

Bucsy Béni 1817–37-ben is 3-ik aljegyző.

Csiktusnádi Beteg József 1825–32-ig aljegyző.

Csikmindszenti Czikó Ferencz 1832–34-ig aljegyző, 1834–35-ben főjegyző.

Leményi Pap Ferencz 1840 után főjegyző.

Leményi Ferencz 1849-ben főjegyző.

Aljegyzők: 1840. Tussay László, Kisbudaki Rettegi Samu helyettes.

1861-ben főjegyző Ocsvay Ferencz, de még ezen évben lemondott, lett helyette Müller Adolf, de ez is lemondott. Első aljegyző főjegyzői czimmel Lup Tódor, 2-ik Török József, kik 9 hónapig szolgáltak.

Tiszteleti aljegyzők: Zeyk József, Zsombory József, gr. Bethlen Gyula, gr. Eszterházy Géza, Lázár Ferencz.

Telegdy Miklós fő-, Prundus János aljegyző.

1863–64-ben főjegyző-helyettes Gvardezoni József, aljegyző Fogarasán György.

1865-ben Mán Tivadar.

1867-ben Sombory József főjegyző a törvénykezésnél, Mán Tivadar aljegyző a közigazgatásnál.

1867 aug 8-án ifj. Balog József tiszt. aljegyző.

1868 február 18-án Vancsa János gör. kath. egyh. püspök, Czóbel Pál várnagy, tiszt. főjegyző, Szilassy Sándor gör. kath. esperes és Keczeli Ferencz tiszt. aljegyzőkké és Török Péter tiszt kir. ügyészé neveztettek.

1871-ben Schilling Rudolf helyett. főjegyző ugyanez évben rendesen megválasztva. 1872-ben lemondott.

1872-ben Török József főjegyző.*1. 1828-ban volt a megyének 1 bábája, 2 lovaslegénye, 1 ajtónállója, 1 börtönőre, 4 hajdúja, egy igazság végrehajtója (hóhér).