Királyi adótárnokok, pénztárnokok.
(Perceptores regii.)

A vármegye két kerületében évenként volt választás folytán egy-egy. A fejedelmek alatt domesticus perceptor a czimök. 1754-ben szerveztetett újra s tartott 1849-ig. 1756-ban két kerületre osztatott. 1784–1790 {322.} közt „Particularis perceptorok” szedték be az adót és szolgáltatták be Kolozsvár vidékbeli kir. adótárba. Hodor szerint*1. Dob. Esm. 443. s köv. l. és Függ. 4. l. e hivatalt viselték:

1499 febr. 8-án*2. Gr. Károlyi cs. okltára III. k. 32–33. l. Szentgyörgyi Péter vajda rendeli, hogy Harinai Farkas Tamás és Somkereki Erdélyi Jánoshoz a kir. adót befizetni siessenek.

1661-ben*3. Km. Doboka fasc. 22. Miscell. arendae perceptor Borsai István, adóperceptor Henter Pál.

1667-ben*4. Torma gyüjt. pénztárnokok Tyukodi és Borsai. Két kerületre volt felosztva a vármegye s adó felvevésben pénztárnokok: Szigethy György, Török Mihály; a másik kerületben Szakácsi Péter és Tordai János.

1705 előtt Ördög György, ki ez év nov. 5-én szabadult ki szebeni hosszas rabságából.

Varsányi György borsai lakos 1723-ban.

Ördögh István 1733 előtt.

M.-fodorházi Somay Sándor, Jánosy Péter 1756–58-ig.

Butka Péter 1758–59-ig.

Retteghy György 1768 előtt.

Szabó Gábor 1758–69-ig. Fogarasy István 1769 körül.

Alsócsernátoni Csernátoni György 1760–76-ig.

S.-szentiványi Henter Mihály 1769–76-ig.

Vargyasi Daniel Mihály, Cserényi István 1776–82-ig.

Korda László (borosjenei) 1782–84-ig.

Deésy János 1782–83-ig. Hatfaludi József 1783–84-ig.

Marospéterlaki Kőrösy László 1790–99-ig.*5. Családi származása Hodor. Dob. Esm. 447. l.

Szászczegői Balogh Ferencz 1790 előtt.

Zsombory Lajos 1790–99-ig.

Török Elek 1770–1809-ig.

Nagyváradi Veres Sámuel 1799–1803-ig.

Ladányi József 1809–23-ig. Dálnoki Miklós József 1803–14-ig.

Hatfaludi Lajos helyettes 1823–25-ig.

Csikszentmártoni Szabó József 1825–35-ig f. k.

Czikó Ferencz 1814–16-ig. Mint alispán halt meg 1831 aug. 14-én.

Kápolnai Kakucsy Ferencz 1814–35-ig f.

Tinkovai Macskásy Imre 1835-ben, Rettegi Sándor 1835–1848-ig, mindkettő helyettes.

1854-ben Dobokán volt a cs. kir. adóhivatal helyisége. Főnökök: Kinsburg, Lauschek; ellenőr Laaz és Bartha Mózes.

1857-ben Válaszúton Hlausek Venczel pénztárnok, Grois Károly {323.} ellenőr, Andree Frigyes segéd. Hidalmáson egy pénztárnok, ellenőr, számtiszt és egy segédből állott az adóhivatal.

1861 április 18-tól Hatfaludi Antal és gr. Wass Ádám tényleges szolgálat nélkül, mert a pénztárt nem adták át nekik s 9 hónap mulva, fizetést sem véve, hazafiságból lemondottak.

1862-ben Filipesku János adóhiv. ellenőr.

1863-ban szamosújvári adóhivatalnál pénztárnok Munster János, 1865-ben Kopp Ferencz, ellenőr Kosumblik; tisztek: Márk János, Kittul, segéd Majd Adóhivatal ily szervezéssel volt Hidalmáson, Tekében, Beszterczén, Deésen és 6-ik Mocson.

1867-től pénztárnok Jancsó Mihály. Számvevő 1869-ben Kászonyi Ferencz, utóbb szolgabiró. Ennek helyét Keczeli Ferencz*1. Keczelinek apósa volt Szebeny Antal boncznyiresi lakos, 1849-ben alispán, kinél a vármegye levéltárának ez évi ügyei az 1848. évi pusztitás után megmaradtak, melyeket unokája Keczeli László őriz. Erről ez ív nyomtatása közben értesültem. foglalta el s egy év mulva a búzai járás szolgabirája lett 1876-ig.