Váraljai járás.

Szilágytő. Nemes 1 lovassal Keczeli István im.; összesen 1.

Balog Györgyné özvegy.

Mikeháza. Nemes 1 lovassal: Gazda József (meghalt); összesen 1.

Szentmargita. Nemesek 1-1 lovassal: Báró Kemény László, gróf Kornis Gábor (meghalt); összesen 2.

Árpástó. Im. nemesek 1-1 lovassal: Bereczki Dávid (elöregedett), Enyedi Sándor (az házából ki nem mehet), Horváth László, Szilágyi Dani (szegény); összesen 4.

Con. nemesek 1-1 gyalogossal: Székely András (vén), ifj. Székely György, Nagy István és András, Budai Márton, Dombi István, Balás Márton (nemtelen); összesen 7.

Kimaradt: Thuroczi Károly.

Szásznyires. Nemes 1 lovassal: Gr. Kornis Imre; összesen 1.

B.-Várallya. Nb. Herszényi János kimaradt.

Im. nemesek 1-1 lovassal: Herszényi Sámuel, Baló Zsigmond, Illyes Mózes, Vadi Boér János (öreg, szolgálatot nem tehet), Totányi László (birtok nélkül, erőtelen, vén), Sztán Boér János és Tyifor Nemes György; összesen 7.

Con. nemesek 1-1 gyalogossal: D. Nagy Ferencz (birtoka nincsen), Madán Todor, Alpári János, László József, László Sándor, Borzási {419.} György, Turi János, Trombitás Mihály, Molnár János, Nagy András, Löte Mozes (invalidus katona), Nagy Mihály, Bicsok Sámuel, Vas Péter a Ferenczé, Szathmári János, Raskai János, Marosán Pável, Pál Mihály ifj., Pál Mihály öreg, Kovács Mózes, Gere István, Szabó István ifj., Szabó András, id. Szabó János, Czira Márton, Miklós Péter, Borzási István, László Dávid, Szőke József. Was Péter, Deési András, Vas István, Deesi Imre, Turi Pál, Sárvári Ferencz, Vas György, Turi Ferencz, Zsigmond János, id. Vas Péter, Szappanyos István, Miklós Márton az Andrásé, Szilágyi György, Nagy István az Andrásé, Nagy Ferencz a Mihályé, Bálint Dániel (bir anyai jószágot), Ráskai Márton zsellérek, uraság helyén laknak; összesen 46.

Szamosujvárnémethi. Nemesek 1-1 lovassal: Buzás József, Váradi Imre (szegény), Hilibi János, Manasses Antal (szegény); összesen 4.

Nemes 1 gyalogossal: Ujhelyi József c.

Ö.-Fűzes. Nemesek 1-1 lovassal: Orbán Antal, Baló Dániel, Szathmári István (szegény, meghalt), Szathmári János, Ferenczi Dániel (nemessége nem tudatik) im.; Szilágyi Katona György, Debreczeni József, Nemes Simon c.; összesen 8.

Con. nemesek 1-1 gyalogossal: Keresztesi Sipos István, Szabó Ádám, Szabó József, Lakatos Mihály, Lakatos János Junior, Lakatos Márton, Pergő János, Bara Pál, Dienes István, Szabó Imre, Debreczeni Dani, Debreczeni Péter, Simon Ajtai Mihály, Simon Ajtai János, ifj. Dénes János (az anyja jussán nemes jószágot bir Ignor); összesen 15.

Csaba. Nemes 1 lovassal: Fülep Antal.

Cs.-Ujfalu. Nemes 1 lovassal: gr. Bethlen Pálné.*1. Várm. ltár.

Lustrale Protocolum.*2. U. o. Deés. – A Nemes Belső-Szolnok Vármegyei Házat, Tüzet tartó Valóságos Nemesek Laistroma, a mely készült az 1809-dik Esztendő Januarius Holnapjában. Az Deési járásban, Deés:

1-ső tized. Balog Zsigmond, Balog István, Bonis Elek városi scriba és testvére Ferencz, Bajo László procurator, Czegöldi László városi notár, Czikmántori Antal, Dálnoki Lajos, Egri Farkas, Filep Antal, Gyulai Ferencz, Huszár József csiz., Irsai Sámuelné özv., Kereszturi Mihály, Pécsi Mihály, Sófalvi Istvánné és fia István, Szent-Iványi Mihály, Simó Ferencz fiscalis Cottus, Székely Mózes timár, Sebestyén István csiz.

2-ik tized. Arkosi Jánosné és fia Mihály, Ács Józsf, Arkosi István mész., Ács János és fia István, Balog István timár és veje Pap Mátyás, {420.} Bányai István Gyarmati, Bikfalvi József várm. protocol, id. és ifj. Bányai István csiz., Basa József timár, Barátosi József timár, Borzási István, Bányai József csiz. és fia András, Beke Mózes, Balog Sámuel, Balog Andrásné és fia András, Basa Mózes csiz., Csatári Ferencz, Csehi Sámuel, Csengeri János csiz., Dénes István tim., Dési Sámuel fazakas, Dénes András tim., Ecsedi Lászlóné özv., Enyedi András tim., Etédi József mész., Gázmár József mész. és fia István, Gyarmati János tim., Gazdag György csiz., Gyalai András fésüs, Gázmár István, Horváth Ferencz szőcs, Horváth József tim., Halász Mihály, Hancz István faz., Isáki Dániel tim., Kovács György faz., Keresztes György csiz., Kerekes Sámuel mész., Kerekes István mész., Komjátszegi András tim., Kovács Mózes csiz., Kósa Andrásné és fia András, Kovács György faz., Kovács György tim., Komjátszegi Istvánné és fia István, Kántor János és fia József, Kis János tim., Losonczi János tim., Lengyel György, Marjai István, Maxai Mihály mész., Macskási Antal mész., Munkácsi István fésüs, Molnár Sámuel faz., Nagy Mihály Maramarosi, Nyitrai Mihály cziz., Ozsváth János és fia János, Pap Dániel ifj., Pruner Márton és fia Antal, Szilágyi Mihályné papné és fia Imre, Szász István faz., Somkádi Mihály, Székely Sámuel faz. és veje Máté József, Szász András id. és fia István, Szász András ifj. és fia András, Székely László és fia András, Szántó Mihály, Székely József és fia István ifj., Szász Mihály id. és fia József, Szász Mihály az ifjabb, Somai András csiz., Tóth Ferencz, Tálas István az id., Tálas István ifj., Tokai Ferencz mész. és fia Ferencz, Timár György, Ujvári Sámuel tim., Ürmösi Benedek, Jenei János az ifj., Vass Dánieléné özv., Vass János és fia József.

Kovács család czímere.

Kovács család czímere.*1. Siebm. Wb. IV. B.

Farkas család czímere.

Farkas család czímere.*2.

Soós család czímere.

Soós család czímere.*1. Siebm. Wb. IV. B.

Soós calád czímere.

Soós calád czímere.*2. U. o.

{421.} 3-ik tized. Alpári István faz., Bányai Istvánné és fia Zsigmond, Becző József csiz., Bányai Sámuel csiz., Balog Mihály faz., Basa József várm. lovaslegény, Basa Dániel, Barátosi Sámuel és fia István, Bányai János csiz., Bakó József csiz., Balog István asztalos, Boczor Mihály faz., Bátori József és fia György, Böszörményi János, Berekszászi Ferencz és fia Ferencz, Czomoó István, báró Diószegi József, Dadai János és fia István, Dobai Mihály tim., Dán József faz., Dadai József, Dömsödi Ádám szabó és fia Gábor, Deési Mihályné özv., Diószegi István csiz., Domokos Ádám, Érsekujvári Sámuel, Érsekujvári Dániel, Eperjesi János faz., Etédi András csiz. és fia László, Foglár János csiz., Foglár István csiz., Fodor Sámuel, Foglár József, Farkas István faz., Fogarasi Boér Sámuel, Gecse János faz. és fia Márton, Gyarmati Mihály lakatos, Györösi István csiz., Harkó András, Hegyi István faz., Henter István, Henter János csiz., Henter Mihály, Kellő Ambrusné és fia Sándor, Kádár János, Kovács József csiz., Kállai József fésüs, Kocsis Ferencz csiz., Király József faz., Király István faz., Kovács Márton faz. és fia István, Ilyés Gábor csiz., Isaki Zsigmond, Lenárt Dániel kerekes, Mósa Józsefné és fia József, Márki Ádám csiz., Medgyaszai György csiz., Medgyaszai János csiz., Madarasi János faz., Margitai János szőcs, Nagy István faz., Osváth Mihály faz., Prágai K. János, Pál György faz., Pap László, id. Pál Györgyné és fia István, Pál Mihály, Pávai Sámuelné özvegy, Pávai József csiz., Pávai Mihály csiz., Porcsalmi László, Pap György csiz., Piros György tim., Strap Xaveriusné és fia Antal, Sipos Farkas csiz. és fia Mihály, Sipos Sámuel, Sebestyén László, Szathmári {422.} István csiz., Székely József az ifj., Szinyei Szabó György, Szilágyi János szűcs, Szilágyi István csiz., Sziláyi András csiz., Szász Ferencz lakatos, Szabó István szűcs, Szabó Ferencz csiz., Szilágyi József csiz., Szász István az ifj. és fia István, Szőke János faz., Székely István, Szilágyi András, Toldi István id. és fia István, Tokai Pál csiz., Turbucz Mihály csiz., Török József csiz., Zágoni Beniamin, Zágoni István és fia István, Vásárhelyi János csiz., Vécsei Samu, Vásárhelyi István és fia István, Vajái József, Váczi István, Vass István, Vasárhellyi József és fia Ferencz.

4-ik tized. Albert József, Butyka Sámuel csiz., Baxa Dobai János, Czakó Józsefné és fia József, Daroczi János csiz. és fia János, Derső János, Dosa István szabó, Erdélyi István refor. pap, Eperjesi János, Etedi György csiz., Fodor Mózes szabó, Gazmár István ifj., Haller János gróf, Hoszszú Dési István, Imreh József szűcs, Kerekes András faz. és fia András, Kustár János aszt. és fia István, Mihályi Mihály refor. pap, Madarasi Sámuel tim., Nagy Mihály Ürögdi, Nagy András szűcs, Sóós Márton vármegye Physicussa, Szommer Józsefné.

5-ik tized. Bányai József Gyarmati, Bürgözdi Mihály faz., Bartha Szabó József és fia György, Csató István porkoláb, Csató József, Daroczi Mihály csiz., Gyarmati József aszt., Korodi László, Moldovai Fakna Márton, Makai György, Miklós Sándor, Nagy Mihály Ujlaki, Pécsi Ádám, Szarvadi Sándor és fia Dániel, Szőcs Kovács Józsefné és fia Sámuel, Jánosi Péterné papné özv., Vajda Gábor perceptor, Vajda István.

6-ik tized. Bálint Péterné özv., Balog László, Bödör István, Bartos Pál, Csernátoni Pálné özv., Deák József, Dési Ferencz, Ferenczi Bodoki József, Ferentzi Benes József, Farkas István lakatos, Faragó Mihály, Gecse Ádám csiz., Hegyi Márton, Hegyi Mihály timár, Hegyi János lakatos, Horváth Zsigmond, Horváth János, Hari Józsefné özv., Kovács Károly, Kéki Márton csiz. és fia József, Marton Sámuel faz., Madarasi ádám faz., Marton György faz. és veje Bagaras Pál, Nagy Ferencz, Nemes János, Ormányi Tóth Istvánné özv., Pataki Dániel, Pataki István, Sövényfalvi Zsigmond, Sövényfalvi József, Sándor János, Szabó Zsigmond timár, Tunyogi András, Tunyogi János, Tulipánt József csiz., Török János csiz., Tóth Pálné özv., Ungvári János, Jakocs Farkasné özv., Jenei Mihály kerekes.