II. Belső-Szolnok- és Szolnok-Dobokavármegye tisztikara.

     A régi Szolnokmegye főispánjai     175

     Erdélyi vajda és szolnoki főispán     175

     Szolnoki főispánok nem erdélyi vajdák     175

     Erdélyi vajdák, mint Szolnok főispánjai     176

     Országbiró, mint szolnoki főispán     177

     Erdélyi vajdák, mint Szolnok főispánjai     177

     Belső-Szolnokvármegye főispánjai     178

     Főbirák, főszolgabirák     204

     Alispánok     212

     Jegyző, fő- és aljegyzők     218

     Szolgabirák, viczeszolgabirák     223

     Táblai birák, törvényszéki ülnökök, esküdtek     236

     Állandó táblabirák, ülnökök, Continua tábla     238

     Királyi pénztárnokok, adótárnokok, adórovók, harminczadosok     240

     Exactorok, adóbehajtók     243

     Rectificatorok, adóbiztosok     243

     Útbiztosok, inspectorok, commissariusok     244

     Doboka kerületével egyesitett Belső-Szolnoki hivatalos testület II. József császár korában     245

     Főorvos, alorvos, kórház, gyógyszertár     246

     Járási orvosok     248

     Állatorvosok     249

     Árvaszék     249

     Megyei pénztárnok     250

     Levéltárnok     251

     Ügyvédek, ügyészek     252

     Kir. tanfelügyelők     255

     Mérnök, kir. mérnökök     255

     Tiszteletbeli tisztikar     256

     {436.} Főispáni titkár     259

     Törvényhatósági bizottságok     259

     Törvényh. bizottsági tagok 195-ben     266

     A volt Dobokamegye tisztikara     277

     Főispánok     279

     Főbirák, főszolgabirák     295

     Alispánok     302

     Fő- és aljegyzők     307

     Szolgabirák     309

     Adópénztárvizsgáló és szállásbiztosok     315

     Élelmező biztos, kir. ügyész, szegények ügyvéde     316

     Mérnökök, erdőszök, orvosok     317

     Sebészek, levéltárnokok     318

     Útbiztosok, adórovók     319

     Táblai birák     320

     Kir. dézmabor szedők, követek, kir. adótárnokok     321

     Árvaszék és birák     323

     Kővár és vidéke     325, 327

     Törvénykezés     340

     Kővár tisztikara, főkapitányok     342

     Kővárvidék törvényszéke s birái     351

     Kővárvidék levéltára     352

     A tisztikar fizetése 1847-ben Belső-Szolnok-, Dobokavármegyében és Kővárvidékén     353

     Nemesek összeirása 1618-ban     357

     Nemesek összeirása 1654-ben     360

     Nemesek összeirása 1661-ben     367

     Nemesek összeirása 1676-ban     371

     Nemesek összeirása 1716-ban     377

     Nemesek összeirása 1745-ben     392

     Nemesek összeirása 1770-ben     387

     Kihirdetett nemes levelek     396

     Az 1806-ik évi összeirás Belső-Szolnokon     401

     A dési nemesség összeirása 1809-ben     419