Főbirák, főszolgabirák.
(Judices nobilium, vagy judlium.)

1325-ben*1. Gr. Bethlen ltár. István és Gegus mester alter jud. nob.

1370-ben*2. Gr. Teleki ltár. Márton fia István és Myke fia László judl.

1392-ben*3. U. o. Deésen széket ülnek: Kozma fia Miklós, Pető fia István judl.

1392-ben*4. U. o. Nemai Pető fia Mihály és Dengelegi István jud. nob.

1393 és 1398-ban*5. U. o. Szilágytői Leustak, Szűkereki (Silkerek) Jakab fia János mester 1398-ban széket ülnek Beke-ben az ispánnal, 1400-ban is ugyanott törvénykeznek, de ispán (comes) nélkül.

1399–1400-ban*6. U. o. Mikeházi Antal és Dengelegi István, midőn Désen az összes nemesekkel és Andrásházi Mihály mester ispánnal Pénteki Bálint ügyében biráskodtak volna, a deés-aknaiak fegyveresen az itélethozatal {205.} helyére menvén, Péntekit kikergették a kir. székből s a királyi szék itéletét meg akarták semmisiteni.

1405–1406-ban*1. Gr. Bethlen ltár. Deésvárott ülnek törvényszéket Szükereki Jakab fia János, Jánoki (Inoktelki) Péter fia Antal a comessel.

1408-ban*2. U. o. Deésen Jánoktelki Péter fia Antal és Szentiványi János fia István judl. széket ülnek.

1434-ben és 1435-ben*3. Gr. Teleki ltár. Szent András, Oculi és Filep Jakab napján Deésen ülnek törvényszéket Gerolthy Antal és Zilaghtew János judl. az alispánnal.

1435-ben*4. U. o. Némai Gergely.

1443-ban Deés január 2-án*5. Gr. Bánffy és Besztercze város ltára. Szentgyörgyi Miklós unus judlium Tharkay Dénes comessel itéletet hoznak.

1449-ben*6. Gr. Bánffy lt. és Kolosm. C. 78. Dyaki Balázs, Szilkereki Jakab.

1452-ben*7. Gr. Bánffy ltár fasc. 68. nr. 14, 15. Deésen Deaky Balázs, Szülkereki András a két dobokamegyei ispánnal itélkeznek.

1468-ban*8. Gr. Bethlen ltár. Deés, május 1-én Szűkereki Péter és Girolthy Illés.

1470-ben*9. Gr. Kornis ltár. a két ispánnal (comes) „Campo vicinalibus in Zentgergh sede tribunali,” tehát Viz-Szent-György mellett a mezőn hoznak itéletet Szükereki Péter és Szucsáki Ravasz Lukács főbirák.

Kissolymosi Kereső cs. czimere.

Kissolymosi Kereső cs. czimere.*10. V. ö. III. k. 66. l.

1471-ben*11. Gr. Bánffy ltár fasc. 9. nr. 7. Szilkereki Mihály és Miklós.

1474-ben*12. U. o. nr. 8. Girolthy Miklós és Deáky Mihály.

1476-ban*13. Gr. Teleki ltár 7271. Kodory András, Szentegyedi Porkoláb Sándrin judl.

1480-ban*14. Copia Bibliothecae Szekelyiana coll. ref. Claud. T. IV. p. 335. Szent-Györgyön május 17-én Khodori András, Szilkereki Demeter tartanak törvényszéket az alispánnal. 1481-ben*15. Gr. Bethlen ltár. Szent-Györgyön Szákereki Móriczi Péter, Szentiványi Keresztesi Antal a két alispánnal hoznak itéletet. 1482, 1484 és 1485-ben*16. U. o. a fő- és alispánnal ugyanott Kodori András és Szűkereki Demeter törvényszéket ülnek.

1487-ben*17. U. o. Szent-Györgyön Gyrothy Márton, Mikeházi Bálint és Péterházi Péter*18. Dl. 30052. judl.

1495-ben*19. Gr. Bánffy ltár. Szent-Györgyön Szilkereki Miklós, Almády Mihály.

1509-ben*20. Gr. Bethlen ltár. Zenthgörghön és péntekben*21. Erd. Múz. Némay Tamás, Mikeházy Imre judl. széket ülnek a két ispánnal.

{206.} 1515-ben*1. Deés v. lt. Dl. 28030. Mikeházi Fülöp jud. nob.

1524-ben*2. Dl. 28040. Bachai István biró.

1531-ben*3. Torma gyüjt. Székely János.

1537-ben*4. Km. Testament H. 11. Bonczidai Bánffy Miklós, Szavai Almádi Bálint, Csomafái István, Iklódszentiványi Székely János és Kálmán „judlium Doboka et Szolnok Interioris.”

1549-ben*5. Km. Szolnok int. M. 16. Mikeházi Gergely.

1553-ban*6. Transylv. f. 9. nr. 8. Némai Miklós deák, Nagy Benedek, Kozárvári János, Mikeházi Gergely judlium.

1555-ben*7. Km. Szolnok int. B. 20. Némai Dezső Ferencz, Némai Fodorházi Zsigmond, Thöthöri Töthöry Miklós és Mikeházi György (Gergely?) judl.

1564-ben*8. Km. Doboka T. 17. Mikeházi Gergely és Némai Zsigmond judl. nobilium.

1571-ben*9. Gyf. kápt. Cent. B. nr. 13. és Cista Szathmár f. 2. nr. 6. és 28. Némai Némay Zsigmond és Girothy Albert.

1573-ban*10. Km. Doboka A. 25. Székely Lukács főszolgabiró.

1577-ben*11. Gr. Kornis ltár. Gyroti Albert, Damokos Miklós „vármegye biráy.” 1577-ben*12. Gr. Bethlen ltár és E. F. L. XII 1/2. 44. C. Fodorházi Lukács, Girolthy Albert régi szokás szerint Deésen, Szent Mátyás nap előtt való csütörtökön ülnek törvényt a főispánnal. Emlittetik 1578–79-ben*13. Km. Doboka B. 85. és Gyf. kápt. Cent. S. 67. Némai Lukács „hytes zolgabiró.” 1583-ban*14. E. F. L. XII 1/2. 35. A. Giroti Girothy Albert és 1587-ben*15. Km. Szolnok int. A. 13. mindkettő főszolgabiró; 1586–89-ben*16. Gr. Kornis lt., 1590-ben*17. Km. prot. A. 123. mindkettő, 1592-ben*18. Km. Met. R. 3 és Km. Doboka T. 17. Némai Fodorházi Lukács „vármegye birája.”*19. r. Kornis ltár.

1590-ben*20. U. o. Vajda Mihály, Némai Fodorházi Lukács, 1593-ban is.*21. U. o. és Makrai cs. ltára. 1591-ben*22. Deés város ltára. Szentgyörgyi Makray Bertalan. 1592-ben*23. Felsőszőcsi Burzó cs. ltára. Rettegi Filep Gáspár deák, Rettegi Bögözi Jakab, Rettegi Litterati vagy Pál deák és Tötöry János Belső-Szolnokvármegye szolgabirája.*24. Km. Doboka S. 133.

1595-ben*25. Km. Szolnok int. L. 12. Girolthy Albert judl., Zápróczi Nagy Albert,*26. U. o. R. 9. Fodorházi Némay Lukács,*27. Gyf. Szthmár f. 2. nr. 3. 1597-ben is.*28. Km. Neor D. 15.

1598-ban*29. 4. Lib. reg. 102–105. Szakács vagy Zakach Miklós judl. Deés.

1599-ben*30. Tört. Tár. 1888. 268. Gr. Kornis ltár. Girolti, máshelyt Oszvai Thorma György egyik „itélő főszolgabirája és Retteghy Tamás deák judl. 1598-ban is másik „alter főszolgabirája.”

{207.} 1599-ben*1. Tört. Tár 1888. 263, 268. Girothy Torma Péter, Rettegi Tamás deák főbirák és Torma György.

1600-ban*2. Acta Particulaira 536. P. 999–1003. Torma György és Rettegi Tamás.

1604-ben*3. Ex. Libri kemény VII. k. 75. l. Csehi máskép Kávási Gergely és Szántó Mihály.

1606-ban*4. Deés város ltára. Girothi Torma Miklós és Girothi Torma György. 1607-ben is*5. Gr. Kornis ltár. Km. Szolnok int. S. 83. ugyanez utóbbi deési és girothi előnéven. 1608-ban, 1609- és 1611-ben*6. Gr. Kornis ltár. főbiró.

1607-ben*7. Km. Szolnok int. S. 83. Fodor András, Deési Szantai János, Stenczel János.*8. Deés város ltára.

1608-ban*9. Km. prot. E. 160. Transylv. f. 6. nr. 38. Deesi Zoway (Szavai v. Zanthai?) János judl.

1609-ben*10. 6. Lib. Reg. 76. Hollómezei Kupsa judl. nob.

1612-ben*11. Km. Szolnok int. S. 20. Némai Vajda János és Csehi máskép Kávássy Gergely, 1615-ben is főbiró.*12. U. o. D. 11.

1613-ban*13. Km. Met G. 17. Deesi Kádár István és Hollómezei Bota Kupsa szolgabirák.

1614-ben*14. Torma család ltára. Cs.-Kereszturi Torma György.

1615-ben*15. Km. Szolnok int. D. 11. és L. 16. és V. 10. deési lakos Radnothi Szanthai Mihálylyal Kávási Gergely főbirák, ez utóbbi 1617-ben Deési Kávási máskép Chieh Gergely néven is előfordul mint főbiró 1620-ban, 1639-ben*16. Km. Lymbus. 1640. évi junius 7-éig. Szanthai 1618-ban is főbiró,*17. 9. Lib. Reg. 53. alter judlium.

1620–24-ben*18. 10. Lib. Reg. 142. Km. prot. C. 151. és Km. Lymbus. Szásznyiresi és Rettegi Nyiressy István, főbiró 1629-ben is.*19. Km. prot. H. 43.

1631–35, 1639-ben*20. Gr. Kornis ltár. Km. Lymbus. E. F. L. XII. 1/2. 44. C. és Erd. Tábla Procur Sikó 142. Deési Kávási Gergely, Némai Modra György supr. jud. nob. és judl. 1640 jun. 7-ig.

1638-ban*21. Várm. jkönyv. Némai Literáti Mihály.

1640-ben jun. 7-én*22. U. o. Girothi Torma Péter, 1648–49, 1650 márcziusban, 1653 decz. 18-án substitutus comes vagy helyettesitette a főispánt 1654-ig. Rettegi és Széki B. Széky István, Szinyei Radák András és Deési Litt. máskép Szabó István főbirák.*23. Az 1640. jun. 7-én tartott generalis széken a tisztviselőkkel együtt a nemesek 23-an voltak jelen és a 16 assessorral, esküdttel, az unitárius jegyző kivételével, mind az ev. ref. egyház hitelvei szerint tették le az esküt.

1644 január 30-án Kávási János.*24. Várm. jkönyv.

1645-ben Szinyei Radák András és Rettegi Széki István.

1646 jun. 14-én Szinyei Radák András és Girothi Szakácsy János 1649-ben*25. E. F. L. XII 1/2. 44. C. 1650 márcz., 1652 május 14-én mint főszolgabiró, a ki {208.} 1653-ban azt írja: „búzaszemnyi hatalmat Bogáthán nem engedett Nápolyi István anyjának Kun Katának,” 1654 jun. 4-ig.

1648 febr. 22-én a Cseffey főispán processusában, a Bánffy Zsigmond főispán kerületében, mely tisztre 1650 márcz., 1652 május 14-én, 1656 május 4-én, 1659 aug. 19-én, 1664 január 17-én ismételten megválasztatott a felső kerület főbirójává Girothi Torma Miklós.

1648 jun. 18-án Toldalagi Ferencz dobokamegyei főbiró jelen volt a Belső-Szolnokvármegye gyülésén Cseffey főispánsága alatt, Gyerőfi János dobokamegyei főispán is, mely alkalommal ifj. Cs.-Kereszturi Torma János, Szamosközi Mihály is biráskodtak Gyulai Bonczhidai István szamosújvári várnagy (castellanus) ügyében.

1649 márcz. 19-én törvényszéket ülnek: Dobokai Veres István, Sárpataki Sárpataki Márton, Almási András és Kolozsvári Szamosközi Mihály.

1650 okt. 8-án Torma Miklós főbiró.

1652-ben*1. E. F. L. XII 1/2. 44. C. Torma Mihály „főhűtös nemes Birája.”

1654 jun. 4-én Rettegi István a Cseffei Deési Litt. máskép Ferencz deák kozárvári lakos a Bánffy főispán kerületében vagy akkori nevezet szerint processusában. Ez év junius 25-én épp úgy, mint 1648 jun. 18-án határozta el a vármegye, hogy az aratás elkezdődvén, a széket mostanról más időre teszik vagy elhalasztják aratás utánra.

1655-ben Deési máskép Kozárvári Ferencz deák 1656 május 4-ig a Bánffy, Rettegi Retteghy István ugyaneddig a Cseffei főispán járásában.

1656 május 4-én a Noszalyi Cseffey László processusába Deési Bácsi György 1657, 1659 aug. 19-én újra megválasztva Kávási Ferencz juratussal ír alá okmányt.*2. Kornis ltár. 1660-ban is viseli tisztét, mivel az 1659 április 24-én Deésen tartott megyegyülésben: „az nemes vármegye főtisztei, főbirái, viceispánjai, viceszolgabirái, notarius bucsuzván ez nemes vármegyétől az ország articulusa szerint eőkegyelmek vármegyéül így resolvalának: Hogy most a minémű idő és állapotok vannak főispánaink is nincsenek jelen ez okon abban most mod nincsen, hogy előkegyelmek változhassanak, hanem lészen eokegyelmeknek arravaló idejek más jobb alkalmatossággal.” S midőn ez év julius 3-án a főispán Cseffey jelen volt, az összes tisztviselők megmaradtak. A vármegye 1660-tól 1664-ig gyülést országszerte s főleg a megyénkben duló háboruk miatt nem tarthatott.

1662 márczius 28-án Torma Miklós egyik „fu biró.”*3. Torma gyüjt. A hol ezután idézet nem fordul elő, ott a vármegyei jegyzőkönyvekből van az adat véve.

{209.} 1664 január 17-én Somkerék. Kozárvári Kozárvári Ferencz az alsó, Thorma Miklós a felső ker.

1665 julius 9-én Árpástó. Deesi Széki Sándor deák, és Némai Vajda Mihály 1669-ben is főbirák. 1667-ben deczember 15-én Kuduban a vármegye a főbirák búcsuzása alkalmával elhatározta, hogy: „Ennekutánna, mivel az alsó járás ezen vármegyében felette igen elpusztult, azon járásbeli főbirónak, mig az Isten jobb alkalmatosságot ad érnünk, ezen felső járásbeli főbiróval egyenlő authoritassa legyen ezen felső processusban, mivel egyébaránt is beteges ember Vajda Mihály ur, hasonlóképen a viceispánok is.”

1671 február 19-én Szentmargita. Kozárvári (lakos) Deesi Ferencz deák als. 1678-ban január 4-én Cs.-Kereszturon újra választva és Kéri Gergely.

1671-ben*1. Tört. Tár 1886. évf. 112, 115. l. Némai Vajda Mihály sup. j. n.

1674 április 26-án Nagy-Debrek. Érszentkirályi (1678-ban Deési előnévvel) Szodorai Balog Zsigmond. 1678 január 4-én újra. 1681-ben is.*2. Km. Szolnok int. T. nr. 1.

1675 október 19-én Deés. Székely-Kocsárdi Balog László 1679-ben újra választva. 1681-ben is.*3. U. o.

1678 január 4-én Csicsókereszturon. Deési Pocsai Ferencz. 1685 február 3-án újra választva. Bálványosváraljai Harasztosi István, Keczeli István 1675 körül követ is.

1685-ben február 3-án Farnasi Keczeli István.

1697-ben Farnasi Keczeli János 1701-ben is.

1698-ban Szikszai György.

1699-ben*4. Gr. Kornis ltár. Bartfai János.*5. 1690-es évek második felében a tolvajok és rablók megfékezésére a főkormányszék 1700-ban 27. sz. a. székely hajdukat rendel.

1702–3-ban Liptószentmiklósi Óvári Pongrácz György és Ilosvai Kolozsvári János.

1703-ban Budai Zsigmond és Balog Zsigmond.

1705-ben*6. Deési ev. ref. egyh. ltár. Erdélyi István.

1711–16-ban Csicsókereszturi Torma Dániel f. k.

1714 január 25-én Erdélyi István és Csicsókereszt. Torma Samu.

1715-ben*7. Erd. főkormsz. 189. sz. Váradi Balog Zsigmond fő- és táblabiró.

1716-ban Rettegi Erdélyi István.

1716 junius 17-én Kismarjai Kismarjai Albert és Kolozsvári Sámuel. Fizetése egyenként 50 frt.

1716–18-ban Nagypestényi Alsó János.

{210.} 1717 okt. 25-én Liptószentmiklósi Pongrácz András (Kismarjai helyett).

1724-ben*1. Gyüjteményem. Alsó János és Deesi Diószegi Mihály. 1725 szept. 4-én újra választva.

1725 szept. 6. Bethlen. Bölcsei Budai István.

1726 szept. 3-án Nagyenyedi Salánki Mózes.

1726 jun. 12. Kozárvár. Pongrácz György, Torma Samu supr. nob. judl.

1728 márcz. 5-én Cs.-Kereszturi ifj. Torma Miklós.

1730-ban N.-Pestényi Alsó János.

1731-ben Szilágyi Szaniszló Sámuel.

1732–37-ben Bölcsei Budai István.

1734-ben Nagykászoni Kászoni István.

1736–39-ben Szaniszló Sámuel, 1744-ben is szolgabiró.

1739-ben Kászonyi Sándor.

1740-ben febr. 16-tól az évenként való búcsuzás megszünvén, a főbirák megmaradtak.

1744 szept. 2. Cs.-Kereszturi Torma János 1755-ig.

1745-ben Palatkai László alsó ker. 1749 ápr. és 1750 és 1767-ben főszolgabiró, judl.

1750-ben Deesi Zsigmond.

1755 jun. 12-én Palatkai László, ev. ref. Kászonyi Sándor a felső v. alispáni járásban, róm. kath. Ezeket erősitette meg a főkormányszék először s azután mindeniket.

1756, 1760, 1764-ben Sárosmagyarberkeszi Mosa László.

1768 decz. 18-tól 1782-ig Jabrodi Jabroczky János és Szacsvay Ádám, ki e tisztet 1773-ban is viselte.*2. Deési ev. ref. egyház levéltára.

1778-ban Nagyenyedi Salánky József.

1779–90-ben Léczfalvy Szacsvay Ádám.

1781-ben Nemes György.

1783-ban Csikszentmártoni Bocskor István. 1786-ban.*3. L. II. József császár id. alatt.

1789-ben Nemes Antal.

1792-ben Szászczegői Balog György és Alsó László 1791-től, 1796-ban is az ő idejében a hivatalos leveleket a kolozsvári postáról lovas hajduk szállitották ki.*4. Selejt. 265. sz.

1803-ban Rácz József.

{211.} 1803-ban Katona Zsigmond, 1808 aug. 30-án főispáni helytartó is volt.

1804-ben Galgói Rácz Imre.

1805-ben Balogh Ferencz.

1809-, 1811- és 1816-ban Jekey Sándor. Rácz Imre, ki e tisztében 1817-ben consiliarius lett, 1818-ban újra választva.

1812-ben és 1818-ban Kövesdi Ujfalvi Sámuel. Köröstarcsai Weér György 1821-ben és 1830-ban is.

1827-ben Rácz János.

1828-ban Osdolai Vass Antal.*1. 1830–31-ben határozták a generalis széken, hogy ezentul 12 biró legyen.

1835-ben Herszenyi János.

1848 előtt Csicsómihályfalvi Nemes József.

1841–49 márcz. 29-ig M.-Sárosberkeszi Mósa József.

1848 márcz. 6-án Pataki Dániel.*2. 1848/49. tört. munkám 7. l.

Rögtönitélő biróság. 1848 május 13-án. Elnökök: pataki Dániel és Veres János. Birák a felső kerületben: Alsó László, Fráter Farkas, Torma István, 1848 aug. 17-ig helyette Nagy Farkas. Jegyző: Veres József. A kerületi birák: Mosa László, Simó Ferencz okt. 17-ig, helyette Kőmives Iván, Ungvári György, ifj. Ferenczi Károly.

1848 aug. 17-én Alsó kerületben: Mosa Sándor, Földvári József okt. 12-én helyette Pataki Dani, Szarvadi Károly. Tollnok: Vajda Elek. Jegyző: Rácz István.*3. Belső-Szolnok és Dobokamegye tört. 1848/49-ben.

1849 jan. 15-én. Elnökök: Nemes József márcziusig, Incze Ferencz. Birák: Rácz Zsigmond, Veres József, ifj. Mózsa Sándor, Szarvadi Károly. Jegyző: Kőmives Iván.

Rendes törvényszék. 1849 márcz. 29-én is megmaradtak. Elnök: Alsó László. Birák: id. Mózsa Sándor, Rácz József, id. Szarvadi Dániel, id. Róth Pál. Jegyző: Pataki Ferencz.*4. U. o. 167. l. Börtönfelügyelő: Péchy Imre.

1849 márcz. 29-én II-ik büntető törvényszék. Elnök: Nagy Farkas. Birák: Fráter Farkas, Pánczél Zsigmond, Veres Adám, Csákány Dániel. Jegyző: Deesi Hosszu Károly.

Vésztörvényszék.*5. Utasitását u. o. 183, 184. l. Elnöke: Incze Ferencz májusban. Birák: Rácz Zsigmond, Veres József és két katonatiszt.

1849 májusban: Dadai János, Ozsvát János. Jegyző: Simon István.

1849 márczius 29. Főügyész: Pap József. Alügyészek: Brassai Károly, Jánosi Mózes.

{212.} 1849 ápr. 25-én alakult békebiróság. Elnök: Mózsa József, Ungvári György, Dr. Szőcs Samu, Veres János. Jegyző: Pataki Ferencz. Főorvos: Dr. Szőcs Samu. Alorvos: Telegdi Zsigmond. Börtönfelügyelő: Binder Ferencz. Irnokok: Koltai Ferencz, Csákány Károly, Szarvadi Károly, Balog Károly.

1849–54 október 31-ig. 1. Deési cs. kir. főbiztosság; 2. Magyarláposi cs. kir. főbiztosság; 3. Rettegi cs. kir. főbiztosság. Albiztosság: 1. Alparéti; 2. Soósmezei (?); 3. Szurduki; 4. Magyarláposi.

1854 nov. 1-től 1861 április 18-ig: 1. Deési cs. kir. kerületi hivatal; 2. Rettegi cs. kir. járási hivatal; 3. Magyarláposi cs. kir. járási hivatal; 4. Semesnyei cs. kir. járási hivatal; 5. Soósmezei cs. kir. járási hivatal.*1. 1880 okt. 4. 116. várm. jkönyvi sz. Az iratok a padláson voltak, azért az első miatt némelyek, köztük régibb közgyülési jkönyvek elrothadtak.

1861-ben Csicsókereszturi Torma István és Bethleni gr. Bethlen Sándor 9 havig viselték a főbirói tisztet fizetést el nem fogadva, ekkor a változott politikai viszonyok miatt leköszöntek.

1862-ben Man Gábor, mint főbiró és követ 1865-ben a hazafias közvélemény ellenére a szebeni országgyülésre ment.

1867 julius 16-án Gajzágó Salamon közigazgatási főbiró. 1869 április havában Szamosújvár országgyülési képviselőjévé választá s ekkor állásáról leköszönt, a vármegye nem fogadta el, kérte tartsa meg továbbra is tisztét s a mellett érdemeit jegyzőkönyvileg örökitik meg. Fizetését követségének ideje alatt a megyei útalapra adományozta. 1870 szeptember havában számvevőszék elnökévé neveztetvén ki, lemondását megujitván, a vármegye ismételten jegyzőkönyvében köszönő elismerésének kifejezést adva, hivatali állásától fölmenti.*2. V. ö. Némával.

Torma István törvénykezési főbiró e tisztét 1871 október 18-ig viseli, midőn a törvényszékek szervezése alkalmával kir. törvényszéki elnökké neveztetett ki s vele megszünt a főbirák sora.