Alispánok.
(Comites, vicecomites.)

1325-ben*3. Gr. Bethlen ltár. Miklós és Gergely comites.

1349-ben*4. Deés város ltára. Elley fia János v. c.

1355 előtt Baksa fia Gál b. comes.

{213.} 1359-ben*1. Torma gyüjt. István az Elleus fia.

1368-ban*2. U. o. Pál és András a László fia.

1392-ben*3. Gr. Teleki ltár. Márk fia László comes.

1393-ban*4. U. o. István fia Mihály comes.

1434 és 35-ben*5. U. o. Medwes Antal vicecomes.*6. L. 1606. jul. 13-iki gyulafehérvári orsz. gyülés art. 2.

1452-ben*7. Gr. Bánffy ltár f. 68. nr. 14, 15. Bádoki Balázs v. c.

1468 május 1-én Deésen*8. Gr. Bethlen levéltár. Nagy Ambrus, Miskei Török Ferencz a két főbiróval a király és vajdák parancsa folytán intézkednek, hogy Apaffy Mihály és Bethlen Antal elszéledt, elbujdosott jobbágyait felkeressék és visszaadják.

1470-ben*9. U. o. Nagy Pál, Török Ambrus comes.

1471-ben*10. Gr. Bánffy ltár fasc. 9. nr. 7. Galaczi Lőrincz és Borzafői Huszár Fülöp comitesek. Ez utóbbi ugyanez évben, mint viceispán Dobokavármegyében is itélkezik.*11. Dl. 27338.

1480-ban*12. Torma gyüjt. Kidei Fegyveres György v. c.

1481-ben*13. Gr. Bethlen ltár. Nagy Barabás és Bor Miklós vicecomites.

1484-ben*14. U. o. Nagy János v. c.

1485–7-ben*15. U. o. Kidei Fegyveres György.

1492-ben*16. Gr. Bánffy ltár f. 68. nr. 14, 15. Bádoki Balázs, Szentegyedi Székely István dobokamegyei alispánok is a belső-szolnoki két biróval Désen itélnek.

1494-ben*17. Torma gyüjt. Szentmiklósi Medvés Antal.

1495-ben*18. Gróf Bánffy ltár. Nagy Máté v. c.

1509-ben*19. Gr. Bethlen ltár. Horváth Kelemen és Palásthy Péter comites. (Alispánok vagy főispánok-é?)

1564-ben*20. Km. Doboka F. 17. és 1568-ban*21. Km. Lymbus. Zentiwani György.

1571-ben*22. Gyf. kápt. Cent. B. nr. 13. és Cista Szathmár f. nr. 6, 28. Deső István.

1572-ben*23. Km. Lymbus. Drávai János.

1578,*24. U. o. 1587*25. Km. Szolnok int. A. 13. és 1591-ben*26. Deés v. ltára. Szilvássy János.

1578-ban*27. Gr. Bethlen ltár. Modra György.

1598 augusztus 4-én*28. Torma gyüjt. Iklódszentiváni Gáspár a szászsebesi táborban volt.

1599 április 29-én*29. Tört. Tár 1888. évf. 263, 268. lap. Indali Péter.

{214.} 1600-ban*1. Acta Particularia 536. pag. 999–1003. Szentiváni Gáspár és Pósa István v. comites.

1606-ban*2. Km. Doboka Neor. D. 12. Girothi Torma Miklós.

1606,*3. Deés v. ltára. 1607,*4. Km. Szolnok int. S. 83 és Med. M. 13. 1608-ban*5. Km. Szolnok int. K. 4. Deési Pán János. 1607 szeptember 25-én*6. Deés v. ltára. a két főispán és két főbiróval Pán János és Pénteki Torma Miklós v. comesek törvényszéket ülnek.

1608-ban*7. E. F. L. XVII 1/2. C. Kun Gáspár.

1608,*8. Km. Szolnok int. K. 4. 1609*9. Km. prot. T. 64. és 1610-ben*10. Erd. Országgy. Eml. V. k. 187. l. Radnothi Szanthay Mihály és Pán János, az előbbi Deésen lakott és ezen előnévvel is emlittetik. 1515-ben*11. Tatrossy cs. ltára. főbiró lesz.

1611,*12. U. o. 1615-ben*13. Gyf. Magnificat 228. és 8. Lib. Reg. 168, 169. Egri, máskép Fejér Gáspár, 1621,*14. Deés v. ltára. 1633,*15. U. o. 1638,*16. Gyf. Cent. Z. 37. 1639-ben*17. Km. Lymbus. Deési Feyr Gáspár, 1640 jun. 7-éig.*18. Megy. ltár jkönyv.

1615-ben és 1618-ban*19. Km. Szolnok int. D. 11. és Torma gyüjt. Monostorszegi Szilághi Miklós. 1616-ban*20. U. o. ispánmezei Zilaghy Mihály, máshelyt Miklós, 1620-ban is.*21. 10. Lib. Reg. 140.

1620–1631 közt*22. Km. Szolnok int. H. 12. és Km. prot. M. 121, 122. és 16. Lib. Reg. 210. Deési Kávási Gergely, máshelyt Imre.

1620 és 1626-ban*23. Gyf. prot. Debreczeni 349. és Km. Doboka T. 104–106. Szilvássy András.

1624-ben*24. Km. Lymbus. Bethleni Kakucsy Imre.

1635-ben*25. U. o. Szilkereki Szakácsi (Zakach) János. 1640 junius 7-én újra választva*26. Várm. jkönyv. Szülkereki Szakácsy János s 1643 jul. 18-án, 1645 márczius 30-án Girothi előnévvel, 1646 junius 14-én Tormával lesz alispán.*27. U. o. Torma jegyzeteiben 1638-ból emliti Balázsházy Lászlót alispánnak, ki egyúttal kir. táblai assessor. 1639-ben alispánokul Oláhfodorházi Petrucz Györgyöt és Horgospataki Literáti máskép Nemes Demeter deákot, de ezek nem voltak alispánok, hanem vice vagy alszolgabirák. Hogy Balázsházi alispán lett volna, Torma jegyzetein kivül sehol sem láttuk s így nem is tartjuk annak.

1640 junius 7-én Rettegi Széki István, Deési Litterati Szabó István, az 1642. év októberében Deési Szabó István deák.

1642 októberben Bodroki Balázs.

1643 junius 25-én Szakácz Márton.

1644-ben*28. E. F. L. XII 1/2 44. C. Deési István deák és Rettegi Székely Mihály, az előbbi 1646 junius 26-án István Deák néven fordul elő.*29. Várm. jegyzőkönyv.

1645 márcz. 30-án Karulyfalvi Karuly László, Girothi Zakácsy János.

1646 junius 14-én Deési Literati István 1651-ig, Girothi Torma Miklós, Némai Litterati Ferencz, máskép Ferencz Deák.

{215.} 1648 február 22-én Deési Bacsi János, 1650 április 29-én is.

1649 február 13-án Girothi Torma Miklós.

1650-ben Némai Ferencz deák, Bacsy János, Deési Szőcs Ferencz deák, Deési István deák. 1650 előtt Deési Kéri György.

1650 október 8-án Némai Ferencz deák és Ferencz deák (Deési Szőcs), 1653-ban is.*1. Tatrossy cs. ltára.

1651 jun. Deési Lit., máskép Szücs Ferencz 1654-ig.

1652-ben*2. U. o. Fejér Gáspár.

1654 jun. 4-én Ferencz deák helyett Némai Modra Márton a Bánffy főispán processusába és Bácsi György a Cseffeiébe, mindkettő 1656-ig.

1656 május 4-én Némai Szucsaky István Bácsi helyett és Némai Vajda Mihály a Bánffy járásába. Ez 1659 április 24-én tatár fogságban volt, valószinüleg az 1657. évi lengyelországi táborozáskor jutott oda, mert a vármegye jegyzőkönyvében ez van feljegyezve, „mivel a szegény Vajda Mihály viceispán úr Isten kegyelméből életben levén, megjövetele felől jóreménységünk is levén ő kegyelme hazajöveteléig substitualtatta ő kegyelme helyett viceispánságban való eljárásra Mihályfalvi Márton deákot, viceszolgabirót,” melyre fel is eskették a már írt időben.*3. Nem lehet határozottan kivenni, hogy 1657-ben vagy 1661–2-ben a töröknek Deés körül való táborozásakor lett fogolyá?

1662 deczember 25-én*4. Bethlen ltár. Rettegi Suba János, mint subtitutus vagy alispánhelyettes, 1663-ban is Mihályfalvi Kereszturi András és árpástói Székely István viceszolgabirákkal Beszterczén végez egy beigtatást a forrongás miatt, mivel e megyében levő várakat: Bethlent és Szamosújvárt az ellenség tartja megszállva, Apaffy pedig a török haddal Kolozsvár alatt táboroz.

1644 jan. 17-én Deési János, meghalt ez évben és Némai Vajda Mihály ez utóbbi török fogságba jutott. Némai Szucsaki István.

1665 julius 9-én Székely-Kocsárdi Balog László, Deési Losonczy Márton.

1667 deczember 15-én Kocsárdi Balog László és Deési Literati Csonka Mihály és Bálványosváraljai Harasztossi György.

1668 előtt Némai Ferencz deák volt alispán, most török fogságban szenved.*5. Tört. Tár 123. l.

1669-ben Kocsárdi Balog László és Deési Csonka Mihály deák.

1670-ben Árpástói Székely István, Besnyei Eötvös Péter, Székely-Kocsárdi Balog László és Bálványosváraljai Harasztosi György.

{216.} 1671 február 19-én Alőri Oláh Mihály, 1674-ben is és Deési Csonka Mihály deák 1675-ig.

1674 április 26-án Váraljai Váraljai Lit. István.

1675 julius 14-én Deési Széki Márton és Bálványosváraljai Lit. István.

1675 julius 14-én Deési Széki Márton és Bálványosváraljai Harasztosi István, 1675 okt. 19-én is.

1678 jan. 4-én Deési Széki Márton, Mikeházi Torma István meghalt 1679-ben, Deési Pocsai Ferencz, 1682-ben is.

1679 ápr. 20-án Alőri Oláh Mihály.

1685 február 3-án Ilosvai Hidi István és Nagypestényi Alsó Mihály.

1698-ban Deési Diószegi Dániel.

1699-ben Ilosvai Kolozsvári János.

1701–3-ban*1. Deési ev. ref. egyh. ltára. Dalnoki Dániel.

1702–3-ban Balog Gábor.

1703-ban Alsó János és Zöldi László és 1705-ben is.*2. U. o. és Várm. jkönyv 1717. 275. l. a főispán parancsára 2 ökröt s egy hordó bort adott a dési réten commendirozó Dorve-nak discretióba 45 frt értékben.

1708–1710-ben*3. Torma gyüjt. Gaál Márton.

1711 február 10 és 11-én Nagybányai Vasas József és Rettegi Vinter Mihály.

1713-ban februárban Nagypestenyi Alsó János, 1715 szeptember 9-én is.*4. Alsó János nemzetes uramat Nyerges Péter a kanalas czigányok vajdája, minden ügyeiben ez év szept. 22-én ügyvédének vallja.

1714 junius 25-én Irsai István és 1715-ben Rettegi István.

1716 jun. 17-én Csicsómihályfalvi Nemes Tamás (Alsó helyett) fizetése 16 frt és Irsai István.

1717 okt. 25-én Szentmargitai Mihályfalvi Nemes Tamás és Dalnoki Dániel (Irsai helyett).

1722 jun. 15-én Alsó János és Nagyenyedi Salánki Mózes 1724 jun. 15-én is.*5. Gyüjteményem.

1725 szept. 2-án Alőri Sárközi Sámuel (Nemes T. helyett) 1727 jul. 29-ig és Kaczkói Vajda Gábor (Salánky helyett).

1727 jul. 29-én Csicsómihályfalvi Nemes János (néhol Tamás) és Vajda Gábor az 1736. évben is.

1736-ban Palatkai László és Tolcsvai Kászoni Sándor.

1740 febr. 16-án Alsó Mihály és Kászoni Sándor.

1744 január 6-án Kászoni Sándor. Alsó ker. 1755 márcz 29-ig.

{217.} 1744 szept. 2-ától Salánki József. F. k.

1740–55 közt Kolozsvári Sámuel.

1747 szept. 11. Ikafalvi Dombi László. A. k.

1755-ben junius 12-én Mihálcz Imre és Salánki Gábor ez 1765-ik évben is.*1. Gyüjteményem. Ezeket erősitette meg először az erd. főkormányszék, az ezután választottakat felekezetek szerint, szintén fel kellett terjeszteni megerősités végett.

1756-ban, 1767-ben is Nemes György.*2. Selejt. 15. sz.

1762-ben*3. Selejt. báró Kemény Samu.

1768 decz. 15-től 1780-ig Galgói Rácz Antal. A. k.

Nagyváradi Buzás Ferencz 1770-től 1776-ig. F. k.

1776 jan. 31-én Homorod-Szentpáli László. Helyettes Veér László.

1780-ban Tömösvári Rácz István, mint alispán halt el.*4. U. o. Utóda Szentpáli László.

1780-ban árp. 19-én Nemes Antal, helyettes vagy substitutus Torma Mihály, 1782 jun. 25-én valóságos*5. A kolozsvári districtualis tábla 1788 aug. 6-án 1099. sz. alatt írja, hogy a junius 16-iki udvari decretum szerint az itélőszék praesese a második viceispán, az assessorok, főszolgabiróval, az actuariusok a pol. vicenotáriussal, syndicusok és szegények szószólója a fiscalissal egyenranguak legyenek. alispán.*6. Selejt. 120. sz.

1790-ben Balog György.

1792-ben Érkeserüi Fráter Antal, 1803-ban is.

1794-től Jekey Sándor, 1809-ben is.

1804-ben Ujfalvi Sámuel, 1809-ben tartományi biztos és 1816-ban 10000 forintot osztott ki az inségesek közt, útakat csináltatott és lett az útak kormánybiztosa, mely tisztét 1818-ban is viselte.*7. U. o.

1809-ben Veér György.

1814-ben Herszényi Herszényi János.*8. U. o.

1818-ban Osdolai Vas Antal, 1821-ben is.

1823-ban Tancsi Földvári Farkas.

1826-ban Kézdiszentléleki Kozma Imre, 1828-ban is.

1839-ben Gal. Rátz József F. k.

1848-ban márcz. 6-án Keczeli Mihály 1849 márcz. 29-ig.

1849 márcz. 29-én Kornis Elek gróf első alispán; halálra és jószágvesztésre itéltetett, a függetlenségi nyilatkozathoz csatolt és Kossuth Lajos kormányzóhoz intézett hódoló nyilatkozatáért. Hirtelen halállal mult ki Budapesten.*9. Belső-Szolnok és Dobokamegye tört. 1848/49-ben cz. munkám 218. l.

Pataki Dániel másod alispán, szeptemberben administrator.

{218.} 1861-ben az 1848. évi törvények alapján a vármegye újra szerveztetvén, alispán lett Földvári József az alsókerületben, de 1862 április 29-én lemondott Betegh Kelemen alispán társával.

1862-ben áprilisban Mosa Ferencz. Jüngling Mihály alisp. helyettes.

1865-ben Miller Adolf helyettes alispán.

1867 julius 16-án Weér Zsigmond. F. k. Brehár Tivadar. A. k.

1872-től*1. 1892. évi 125. jkvi sz. Botházi Szarvadi pál, 1880-ban*2. Várm. jkönyv 9. sz. kir. tanácsos.

1892 decz. 22-től Csicsókereszturi Dr. Torma Miklós kir. tanácsos, ki 1887-ben a széki választókerület részéről országgyülési képviselővé választatott. 1904 január 29-éig.

1904 május 18-ától Bándy György. Született 1850-ben Buza községben. Tanulmányait Kolozsvárt a róm. kath. főgimnáziumban végezvén, az ottani egyetemre iratkozott be a jogi szakra, melynek sikeres befejezése után, a vármegye szolgálatába lépett s fokról-fokra haladt. Munkája, melyet a jelenlegi fő- és aljegyzők szakjelentései is érdekessé tesznek, ez: „Szolnok-Dobokavármegye közigazgatása 1904-ben. Alispáni jelentés. Dés, 1905. Demeter és Kiss könyvnyomdája. n. 8. r. 122. l.