Jegyző, fő- és aljegyző.
(Mester, notarius, deák.)


FEJEZETEK

1468-ban*3. Gr. Bethlen ltár. Szilkereki Péter.

1479-ben*4. U. o. honestus Némethy Albert mester, notarius.

1520-ban*5. Gróf Bánffy ltár. Kisdevecseri Fábián mester „notarii Comitatum Doboka et Solnok Interioris.”

1564-ben*6. Km. Doboka T. 17. Deési Serjéni Miklós.

1584 február 14-én Deésen,*7. Deés v. ltára. Temesvári János deák: „notarius juratus sedis Iudicaria Comitatus Zolnok Int. Belső-Zolnok varmeginek deakia.” 1571-ben már Deésen lakott és magát akkor is deáknak írja. A Béla királyról stb. ének írója.*8. V. ö. e Monographia III. k. 151. l.

1589-ben*9. Km. Szolnok int. L. 5. Deési Máté „notarius sedis nostrae judicariae de Deés” e tisztét 1590, 1594-ben*10. Km. Met. R. 3. is viseli, 1597-ben*11. Km. Neor D. 15. a gyulafehérvári országgyülésre küldött követ, 1600-ban is,*12. Acta Patricularia 536. pag. 999–1003. notarius és adószedő 1612-ben is Deési Literati, másként Pathay Máté deák néven.

{219.} 1604-ben,*1. Kemény. Lib 7. k. 75. l. 1612, 1615, 1620, 1624, 1633, 1636-ban*2. 1627. Km. Lymbus és 1629-ben Km. prot. H. 43. Deési Somogyi Ambrus deák. Megírta IV. könyvben az 1590-től 1606-ig az Erdélyben történt dolgokat, melyekben maga is részt vett. Kiadta Eder Károly.*3. Benkő I. Trans. Tom. 2. p. 409. Székely Sándor unitárius vallás történeteiben (164. l.) az unitárius irók közé sorolja.*4. E. F. L. XVII 1/2. 44. C. 1612 julius 4-én Somogyi nemcsak jegyző, hanem adószedő is volt Szantai Mihálylyal s a vármegye adóját nem a fejedelemnek vitték Szeben alá, hanem Forgács Zsigmondnak. Némethy Gergely volt alispán, most a sereg kapitánya, a fejedelem rendelkezése folytán megparancsolta Szilágyi Miklósnak és Kaczkói Mocsonyi Gergelynek s Némethi Detári Pálnak, hogy a Forgácshoz pártolt adóvivőket Szamosujvárba vigyék fogságra. (1613. Torma gyüjt.) Szantai az elfogók ellen erősen kikelt.

1611 november 22-én,*5. Km. Szolnok int. G. 7. 1612-ben,*6. 10. Lib. reg. 199–200. 1618, 1630–1637-ben Nyiresi István rettegi lakos. Elődjével viselte e tisztet.

1638-ban*7. Gyf. Cent. Z. 37. Dobai György.

1640-ben*8. Dobokamegye jkönyve. Orsz. ltár. Evri László protonotarius.

1640 junius 7-től*9. Várm. jkönyv. Kalotaszentkirályi Székely Ferencz, ez nem a szent háromságra tette le hitét, mint a többi tisztviselők, hanem „az örökké való élő Istenre” esküszik.

1643 junius 25-től 1655 április 17-ig, majdnem folytonosan Deési Kádár István deák. 1650 márczius 10-én újra választva. Meghalt 1655 február 4-ike körül.*10. 1650-ben „A notariusnak 1648/49. évbeli fizetésébe az egy házhelyi nemes is fizette személyenként 25 denárt. Kiknek jobbágyok rováson nincsen s a notarius látván rola a regestrumot, adjon cedulát mindennek róla, hogy másodszor rajtok ne vegyék föl. Fizetése volt 1650/51-re 80 frt, a Szanthay fizette vármegye pénzéből. Várm. jkönyv. 1655 ápr. 17-én Retteghi Csoma Miklós.*11. Istenben boldogult üdvözült Nehai Nemzetes Deesi Kádár István uram Belső-Szolnokvármegyének notariussa helyét méltatlan, érdemetlen és tudatlan voltamra, az Nemes Belső-Szolnokvármegyétől választattam az notariusságnak tisztire akaratom ellen felvevén, elsőbben minekelőtte a juramentumot letettem volna, protestaltam az nemes vármegye előtt azért elsőbben, 2-szor, 3-szor is (mivel én se törvényekben, sem Cancellarian nem forgottam és nem tanultam, ha az én tudatlanságom miatt az nemes vármegyének fogyatkozása esik avagy Szamosujvári főszámtartóságomnak rajtam levő számadása miatt énnekem a Ns vármegye okul ne tulajdonitsa, mivel ő Nagyságok s ö Kegyelmek componaltak). Ezek után a juramentumot igy deponaltam: Én Retteghi Csioma (Csioma = Csoma) Miklós esküszöm az élő Istennek, ki Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság egy igaz Isten, hogy ez Notariusságnak tisztibe, melyre mostan az nemes Belső-Szolnok vármegyétűl választottam, az én vékony tehetségem szerint, hiven és igazán eljárok minden leveleket, melyeket az peresek én elümbe beadnak, hiven conservalom és a protocolomba az mint a peresek proponaltak igazán beirom, azt meg nem változtatom, az pereseknek sem intésemmel, semmiféle jellel, az törvényt addig mig nem pronuncialják, ki nem jelentem, az törvény pronunciatiója szerint való szententiakot irok és ha valamikor valamely causak appelatióba mennek, annak transmissióját szokott idejében béadom, semmi szin alatt nem halasztandom in Summa valami az Notariusságnak tisztihez illik az én vékony tehetségem szerint mindenekben hiven eljárok. Isten engem ugy segéljen.”

1649 áprilistól fogva Némai Módra Márton, 1657-ben is,*12. Gyf. Cent. H. 86. fizetése 40 forint.

1652 jul. Deési Kávási János.

{220.} 1663-ban Viski György.*1. Torma gyüjt.

1664 január 17-től Szárazajtai Nagy Zsigmond.*2. 1666 márcz. 20. a jegyző fizetése minden kapura 50 denár, az egyházi helyi nemesekre egyenkint 6 denár, melyet ez alkalommal teljesitett czirkálásra mindenünnen szedjék fel.

1672-ben Deési Diószegi István.*3. Makrai cs. ltára.

1674-ben Bácsi György. 1675 szeptember 16-iki megyegyülésen is.

1685, 1681 és 85 novemberben is*4. Km. Szolnok int. T. nr. 1. Szárazajtai Nagy Zsigmond.

1689 és 1691-től Kolozsvári János, 1702-ben is.

1698-tól Barcsai János.

1700-ban*5. Deési ev. ref. egyh. ltár. Bácsi (Bágyi?) György.

1701–1703-ban Vasas József.

1711 febr. 10, 1715 szept., 1720 jun. 25, 1725-ben Nagyenyedi Salánki Mózes; 1715 szeptember 21-iki határozat szerint a birságpénzt a peres felektől a jegyző szedte fel és osztotta ki. Alsó Mihály.

1716 jun. 19-től Vizaknai Bágyi György fizetése 50 forint.

1717 deczember 14-én Borsodi Korodi László.

1723-ban Palatkai László.

1724-ben Vasas József 1725 szeptember 2-ig

1725 szeptember 2-án Deési Diószegi Dániel, 1726 jun. 12-én adjunctus et juratus notarius, ő volt 1728-ban is.*6. Gyüjteményem. 1728 január havában a jegyzőkönyvbe valószinüleg ő írta ezt:

„Magnus b integro Saeculorum nascitur ordo.
Nagy dolgok főnek születő rendén az Időnek
Más formát viselő, Századok állnak elő.”

Ezzel jellemezte korát.

1727 deczember 2-től Csicsókereszturi Torma László. Balog Zsigmond aljegyző.

1730-ban*7. U. o. Henter Dávid főjegyző. Kun Zsigmond főjegyző.*8. U. o.

1731-ben Palatkai László.

1736-ban Alsó Mihály.

1737 nov. 16-tól 1746-ig Kászoni Sándor.*9. Az ő fizetését emelték fel először 100 frtra. 1751-ben a jegyző fizetését az adótisztség vagy exactoratus 60 frtra akarta leszállitani, de a megye rendei Mósa Lászlót elbocsátani nem akarván, a 40 frtnak kifizetését magukra vállalták addig is, míg ezt kieszközölhetik. Itt egy kis felekezeti kérdés lappang. Mósa református, amaz róm. kath. volt.

1744 január 6-tól 1749, 1751 és 1755. márcziusban is Mosa László.

1748 november 20-tól Kismarjai Gábor aljegyző, 40 frt a fizetése. Lemondott 1756-ban.

1750-ben*10. Gyüjteményem. Kismarjai Albert aljegyző.

{221.} 1756-ban november 15-től, 1765-ben is aljegyző Buzás Ferencz.*1. Gyüjteményemben.

1764-ben Kismarjai Albert főjegyző, 1770 április. Vajda György aljegyző, 1762-ben is.

1768-ban Deési János főjegyző.

1768 deczember 15-től Muranyi Péter aljegyző, 1776 január 31-től 1783-ig főjegyző.

1776-ban ideiglenes aljegyző Kászoni Sándor,*2. Selejt. 117. sz. 1777-ben főjegyző helyettes.

1783-ban Alsó László.

1782-ben Kászonyi Lajos aljegyző.

1786-ban Kászonyi Sándor fő- és Vajda Gábor al-, később főjegyző.

1787-ben*3. 1787 jun. 25-én 1246. számu királybiztosi rendelettel állittatnak föl a falvak notariusai, jegyzői. Körjegyzőség. A segédkörjegyzők teendői 1882 május 19-én 56. jk. sz. a. állapittattak meg. Keczeli Sándor főjegyző, Endes Antal helyettes (substitutus.)

1792-től Rácz Imre főjegyző, Weér György aljegyző.

1804-ben Weér György főjegyző 1809-ig, Csicsókereszturi Torma Mihály aljegyző 1808-ban mint ilyen halt meg.

1809-ben Vaas Antal főjegyző, Ferenczi József aljegyző, 1808-ban is.

1812-től ifj. Mosa József főjegyző, Bikkfalvi József aljegyző, 1816-ban is.*4. Gyüjt.

1817-ben ifj. Földvári Farkas aljegyző, ugyanez évben főjegyző és Rácz János aljegyző.

1820 körül Kézdiszentléleki Kozma Imre.*5. Torma gyüjt.

1825–30 körül Herszényi Herszényi János*6. U. o. főjegyző.

Viczenotár.: Dési Dadai János aljegyző, Nagypestyéni Alsó László, 2-ik aljegyző. Helyettes notár. Vajda Elek.

1828-ban tiszteletbeli jegyzők: Bethleni gróf Bethlen Ferencz, Köröstarcsai Weér Farkas, Nemes József, Torma József.*7. Calendár.

Tiszt. notárius: 1827-ben Földvári György, 1830-ban Dadai Samu, 1831-ben Horváth Dani.

1832-ben Torma József főjegyző.

1835-től 1849 márczius 29-ig Daday János főjegyző, Rácz István és Mosa Ferencz aljegyző, Bak Imre 1841-től 1848-ig aljegyző, ekkor Kossuth-huszár önkéntes lett s a szabadságharcz alatt őrnagy.

1848-ban Modi Endre aljegyző.

1849-ben márczius 29-én Rácz István főjegyző, aljegyzők Simon János és Gyárfás Ferencz.

{222.} 1861-ben Gajzágó Salamon.*1. V. ö. Némával.

1862-ben Szarvadi Pál főjegyző.

1867 julius 15-től 1889 deczember 7-ig br. Diószegi Géza főjegyző.

1889 deczember 23-tól Bándy György főjegyző.

1904 május 18-tól Békésgyulai Placsintár Ödön.