Szolgabirák, viceszolgabirák.
(Vice judices nobilium vagy vice judlium.)


FEJEZETEK

1553-ban*1. Transsylvanica fasc. 9. nr. 8. Némai Miklós deák, Mikeházi Nagy Benedek, Kozárváry János, Mikeházi Gergely judl.*2. Határozottan megállapitanunk nem lehet, hogy vajjon ezek szolgabirák s nem egyszersmind főbirák voltak.

A Csicsóvárához tartozó oláh községek felett, melyeknek kenézei és nem falusbirái voltak, a vajdák teljesitették a szolgabirói tisztet s voltak ekkor: Petrikán János vajda Alsó- és Felső-Kosály, Kaczkó, Szelecske felé; Maxim János Galgó, Muncsel, Kápolna, Poján, Gosztilla, Bába, Soósmező, Reffény, Borszó, Doboka felé; Andreka vajda Cs.-Györgyfalva, Négerfalva, Emberfő, Gáncs, Cs.-Hagymás, Ilosva, Lábfalva és Cs.-Ujfalu felé; Andreka vajda F.-Szőcs felé; Marián vajda Somkut, Pestes, Gyékényes stb. felé.

1561-ben*3. Km. Doboka S. 72. Iklódi Bálint v. j.

1568-ban*4. Km. Lymbus. Némai Zsigmond. 1572-ben is.*5. Erd. Tábla Procur. Sikó 142.

1572-ben*6. U. o. Iklódszentiváni György.

1577-ben*7. 2. Lib. Reg. Sig. Báthory 100–103. Damokos Miklós, 1579-ben is*8. Km. Doboka B. 85. v. judl.

1578-ban*9. Deés v. ltára. Némai Lukács v. j.

1582-ben*10. Gyf. Cent. M. 43. Damokos Miklós „vice szolgabiró.”

1593-ban*11. Gr. Kornis ltár. Kozárvári Nagy Máté.

1594- és 1597-ben*12. Km. Doboka Neor. D. 20. és 22. Tamás deák, Magyarbogáthi Nagy Bálint 1597-ben v. j.*13. Torma gyüjt.

1598-ban*14. Km. Metal P. 12. Rettegi Nagy Boldizsár, Szakácsi Mihály, ez 1600-ban is.*15. Km. Szolnok int. E. 8.

{224.} 1600-ban*1. Acta Particulaira 536. pag. 999–1003. Szakácsi Miklós, Nagy Boldizsár, Buza János, Somai János, Székely Zsigmond v. j. n.*2. 1601 jun. 21-én (Erd. Országgy. art. 28.) kolozsvári országgyülésen határozták el, hogy szolgabiró csak az lehessen, kinek 25 házjobbágyánál kevesebbje van, kinek több van, azt azonnal el kell mozditani.

1606 decz. 23-án*3. Gr. Kornis ltár. Deési Köblösi Litt. Máté, máskép Máté deák, szolgabiró és Zápróczon lakó Mihály deák vice 1607-ben és 1609-ben is.*4. Km. Szolnok Med. M. 13. Kemény. J. 7. k. 75. l. Alparéti Járás.

1607-ben*5. Km. Szolnok int. S 83. Fodor András, Deési Szántai János, Stenczel János.*6. Deés v. ltára. Varga máskép Gáspár Mihály v. sz. Lápos felé 1611-ben is.

1608-ben*7. Tatrossy ltár. Deési Szavai János v. j., Deési Budai Mihály.*8. Deés v. ltára.

1610–11-ben*9. Km. prot. D. 55, 56. Girothi Zakács János, Rettegi Kis Simon v. j., ez 1616-ban is.*10. Gr. Kornis cs. ltára.

1613-ban*11. Km. Met. G. 17. Deési Kádár István és Hollómezei Bota Kupsa szolgabirák. Ez 1615-ben is*12. Km. Szolnok int. D. 11. viceszolgabiró.

1620-ban*13. 10. Lib. Reg. 140. Km. Szolnok int. H. 11. Rettegi Székely Bálint, Rettegi Bakai Dániel, Sárközi István „Belső-Szolnok viceszolgabirája”*14. Földvári ltár. és Girolti Benedek*15. Gr. Kornis ltár. v. j. Kovácsi Gergely, Hollómezei Kupsa Bota vice judl.

1624-ben*16. U. o. Karulyfalvi Káruly László 1629-ben,*17. Km. Szolnok int. L. 8, 10. 1644-ben is*18. E. F. L. 44. C. v. judl. a főbiró pecsétjével végzi a vizsgálatot Kupsa Bota társával.

1625–33-ban*19. Gr. Korltár és Nádudvari ltár nr. 276/7. Nyilak, nyilczédulák. Horgospataki György Demeter vice judl.

1626-ban*20. Km. Doboka T. 104, 106. Szúcsáki István.

1627-ben*21. Km. Lymbus és Prot. H. 94. Bethleni Mihály, Sárközi István.*22. Gr. Kornis ltár.

1630-ban*23. U. o. Beke Mihály, Deési Kiss János vice 1633-ban is.

1631-ben*24. 16. Lib. Reg. 218. Rettegi Bodroki Mihály.

1631-ban*25. Km. prot. M. 121, 122. és 16 Lib. Reg. 210. Deési Szász Mihály,Pecsétszegi Kosztha István, Beke Mihály, Deési Kis János, Tekerespataki Vajda Demeter.

1635-ben*26. 24. Lib. Reg. 57 és 212. Némai Mihály deák v. sz.

1638–40-ben*27. Deés v. ltára. Deési Törpéni János.

1640–41-ben*28. Km. Lymbus. Rettegi Bodroki László és Balázs v. j.

1640 junius 7-én*29. Várm. jkönyv. Oláhfodorházi Petrucz Gergely vagy György, Horgospataki Demeter deák.

1641 decz. Deési Szavai Márton 1643-ban is.

{225.} 1642–43-ban*1. E. F. L. XII 1/2. 44. C. Deési Patkó Ferencz.*2. Várm. jkönyv.

1643 junius 25-én*3. U. o. Deési Patkó Ferencz, Deési Dolgos János és Rettegi Bodroki Balázs, Deési Udvarhelyi István, Retteghi Székely Mihály, Szavai Márton, Kozárvári Deák máskép Szűcsi Ferencz, ez 1649-ben is.

1645-ben Szentmihályfalvi Lit. vagy András deák.

1646-ban junius 14-én: Ns. Pokol Lukács, Fodor Ferencz, Székely Mihály, Kérei Mihály, Karuly László, Szavai Márton, Bodroki Balázs, Retteghi Székely István, Pecsétszegi Szathmári János, Farkas István.

1647 ápr. 14-én Szavai István.

1648 febr. 5-én Deési Patkó Ferencz, 1652-ben is, Benkő Mihály, Kérei (Kéri) György 1651-ig.

1649 febr. 13-án*4. Ez év márcz. 19-én határozta el a vármegye, hogy a vicetisztek ezután évenként bucsuzzanak, a kiket a vármegye helyben hagy, azok maradjanak. Murvai János, Deési Ferencz deák.*5. Ezt a Csáky István emberei a Csáky jószágaiban viceszolgabirónak elismerni nem akarták.

1649 május 1-én Deési Ferencz. Megmarasztattak: Szükereki Balog István, Rettegi Székely István, Rettegi Capitó János 1651-ben is, Szathmári János, Kaczkói Prodán Mihály, Pap János, Láposi Varga Mihály, Deési Szavai János, Küküllővári Kántor János, Deési Benkő Mihály és János, Deési Samarjai János,*6. Letette az esküt ápr. előtt. Törpéni János.

1650 szept.*7. 1650 márcz. 10-én határozta a generalis gyülés, „hogy a vicetisztek s úgy a főtisztek a vármegyének hites szolgái lévén, minden elbucsuzás nélkül hivatalukat elhagyják s más szolgálatot vagy tisztséget vállalnak, a ki miatt nagy dolgaiban kgnek Őnagyságának mind az országnak hátramaradása és fogyatkozása esik, ezért az ország előtt declaralni kell.” Szavai István, Somkereki Deési Török Pál 1651-ig, Murvai J. helyébe. Rettegi Suba János 1663-ban is, Kérei Gergely járásában. Kéri György, a Ferencz deák járásában. Szabó Illés a Kántor János járásában szolgabirák.*8. Ezeket „a viceispán és a főbirók urak megeskettenek erős hittel”.

1650 okt. 8-án Szásznyiresi Rácz Mihály, Némai Fodorházi István.

1651 január 12-én Deési Török máskép Eötvös Mihály a Kéri helyébe, Szavai István helyébe tétetik Patkó Ferencz, Suba János helyébe Girothi Fekete János,*9. E. F. L. XII 1/2. 44. C. Szabó Illés helyébe Fodorházi Petrucz Tamás, Mihályfalvi Kereszturi János.*10. Km. Lymbus.

1751 decz. Mihályfalvi Lit. vagy Márton deák 1652-ig.

1652 szept. Petrucz Tamás helyébe Korompaki György Deák, Törpéni János h. Csernátoni Mihály 1654-ig, Capitó S. h. Rettegi Kis János, Prodán Mihály h. Pecsétszegi Farkas Máté.

{226.} 1654 január 18-án Törpéni János a lemondott Csernátoni Mihály helyére.*1. Bánffy Zsigmond főispán nevezte ki. 1654 jun. 4-én Bánffy Zsigmond főispán alá tartozik: Girolti Fekete János, Törpéni János 1655 áprilisig megmaradtak, Kántor Márton helyébe György deák, Balog István a Cántor Márton helyébe. Cseffey László főispán alá tartozók: Láposi Varga Mihály, Farkas Máté helyére Prodán Mihály 1655-ben is, Mihályfalvi Kereszturi András deák járásában Rettegi Suba János 1655 ápr. 1-én is, Mihályfalvi Márton deák helyére Udvarhelyi István, de ez év végén lemondott, Bottyáni Mihály deési lakos*2. Bottyani Mihályt, 1655 jun. 10-én Mezőmadarason lévén Losonczi id. Bánffy Zsigmond főispán és nztes kozárvári lakós Deési Ferencz deák főbiró és Csomai Miklós jegyző, azt a főispán letette a főtisztek ellen való engedetlensége és meg nem becsülése miatt a szolgabiróságból, mivel a zászlója alól az útból visszatért hír nélkül. A főbiró levele által is megparancsolta, hogy azonnal a vármegye zászlója alá menjen, a hol azt éri, de már nem úgy mint szolgabiró, hanem mint nemes ember, ha nemesi szabadságával élni akar. járásában Szükereki Balog István 1656 május 4-ig.

1654 decz. 31-én Deési Szavai István, Váraljai Márton.

1655 ápr. 17-én Girolthi Fekete János helyébe Kérői Kerey György.

1655 jun. 10-én Árpástói Székely István rövid ideig a főispán által tétetett (1662-ben szolgabiró), de helyette Mihályfalvi Márton deákot nevezte ki. Prodán Mihály v. sz., Kérői Kéri Gergely, Rettegi Suba János, Mihályfalvi Márton deák.

1656 május 4-én Árpástói Székely István Balogh helyett, Kéri György helyett Deési Csizmadia máskép Deési Makay Bálint lett; a többi marad. Deési Korompaki György deák, Deési Szavai István 1658-ban orsz. gyül. követ, Váraljai Márton deák, ez 1657-ben tatárfogságba jutott a lengyelországi táborozáskor felőle semmi hír, helyébe választatott Deési Török máskép Eötvös Mihály, Deési Patkó Ferencz, Kaczkói Prodán Mihály, Mihályfalvi Márton deák, 1659-ben alispán s meghalt mint szolgabiró ugyanez év október havában.

1658 márcz. 28-án Rettegi Suba János v. sz., Törpéni János és Deési Bácsi György novemberben orsz. gyül. követek, Alőri Oláh Mihály 1664-ben is, Aknai Köblösi György és Deési Kérei György.

1658. évi márcziusban*3. Megyei ltár. I. kerület Cseffey főispán alatt: a rettegi járásban Kapitó János, Joszip-láposi járásban Varga Mihály 1663-ban is,*4. Km. prot. Kmita 23. bethleni járásban Patkó Ferencz, Árpástó-Váralja: Balog István, Bába, Hollómező felé Prodán Mihály. II. kerület Bánffy Zs. főispán alatt: Alparét-Csernek Kerei György (1651-ben is), Búzamező, Lózna, Zálha felé Petrucz Tamás, M.-Bogát, Közfalu, Oroszmező, Vád felé Márton deák, Dengeleg, Sajgó, Néma felé Fekete János.

1659 ápr. 24-én Deési Török máskép Eötvös Mihály, Deési Makai Bálint.

1659 nov. 8-tól Deési Kéri György, Mihályfalvi helyett.

1664 január 17-től Somkereki Szabó Mihály, Mihályfalvi András deák, Némai Barla György elhalt, Deési Csizmdia János, Árpástói Szathmári András deák, Rettegi Geréb István.

1665-ben*1. Gr. Kornis ltár. Királyfalvi Király Péter vj.

1666-ban Deési Szabó máskép Nagybányai Mihály 1664-ben is, B.-Váraljai Trombitás István (Váraljai István 1666-ban), Érsekujvári György,*2. Km. Szolnok int. L. 18. Mihályfalvi Kereszturi András, Rettegi Geréb István.

1667 decz. 15-én a szolgabirák így választattak: a Karuly Péter járásában M.-Láposi Varga Mihály 1676-ban is, András deák járásában Váraljai Harasztosi István, Szabó Mihály járásában Bethleni Seres János, Mihály deák járásában Deési Szőcs István, Geréb István járásában Pecsétszegi Szathmári Gábor urak rendeltettek és feleskettettek. István deák járásában Rettegi Szabó György, Bálint deák járásában Deési Aszalay István meghalt 1671-ben, Csizmadia János helyébe Aknai Törpéni István. Kik jelen nem voltak, azok az egyik főbiró előtt tegyék le az esküt.

1671 február 19-én Szőcs Ferencz az Aszalai helyébe, Váraljai Váraljai István deák a Seres helyébe. A többiek maradnak.

1671 nov. 11-én Szathmári Gábor járásában szolgabiróságra Füzesi Szentkirályi István, Deési Szász István a Deési Makai Bálint deák járásában, Deési Szőcs Ferencz a Vajda Marián járásában, Szőcs Ferencz járásában Deési Szabó György esküdtek föl.

1673-ban Füzesi Lit. vagy István deák v. sz.

1674 április 26-án*3. A vármegye jegyzőkönyve szerint: a vármegyének két processusa lévén, az Szamos választja el egymástól. Váraljai István deák helyére Sajóudvarhelyi Szabó György. Székhelye: S.-Udvarhely. Törpényi István helyére Aknai Széki Mihály 1681-ben is,*4. Km. Lymbus. Szentkirályi István deák helyére Mikeházi Torma István, Makai B. helyére Fodorházi Petrucz Tamás.

1674 májusban Deési Pap Ferencz, Deési Szőcs Ferencz, Rettegi Kereszturi András, Bálványosváraljai Harasztosi István.

1675 jul. 14- és okt. 19-én Harasztosi István bálványosváraljai j. Kudui Kovács máskép Berzétei*5. Tatrossy ltár 1678. István. Székh.: Kudu. Rettegi Szabó György, székh. S.-Udvarhely. S.-udvarhelyi, Váraljai máskép Szabó György 1678-ban és 1683-ban is.*6. E. F. L. XII 1/2. 44. C. Rettegi Geréb István rettegi járás, Girothi Torma {228.} István, Szovárosi Pap Gábor u. oda, Deési Pap Ferencz, Deési Hunyadi István 1678-ban is, Sajóudvarhelyi Szabó György, Zilahi András.

1676-ban*1. Gr. Teleki ltár Marosvásárhely 223. M. fasc. Kovács János szolgabiró, Rettegi Zilahi András, Czirje István.

1678-ban Deési Szabó György 1680-ban is, Deési Nagy máskép Litteráti István (deák) dési j., Pap Gábor, Szamosújvárnémeti Sebestyén Mihály u. otti járás 1682-ben is, Zilahi András 1676-ban is, Bálványosváraljai Czirja István 1680-ban újra, Petrucz Tamás meghalt 1679-ben, Ormányi Ruszkai Lőrincz.

1678 decz. 13-án Hunyadi István, 1680-ban újra.

1679 ápr. 20-án Deési Batka János 1680-ban is, Deési Nagy István, Deési Samarjai Márton 1683-ban is.

1680 márcz. 23-án Deési Szabó György, Geréb István, Kováts István, Aknai Litterati máskép Mihály deák, Varga Mihály 1688-ban is.

1685 febr. 3-án Alsóilosvai Hidi István.

1688-ban Horgospataki Nemes Gyorgyus v. jud. nob.

1690-ben*2. Gr. Kornis ltár. Deési Fehérváry György egyik szolgabiró.

1696-ban*3. Gyüjteményem. Deési Pap Dániel, Ormányi Nagy Zsigmond.

1697-ben*4. Km. Lymbus. Szegedi Sámuel v. sz., Körmendi György*5. Gr. Kornis ltár. szolgabiró.

1702-ben*6. Deési ev. ref. egyh. ltár. Aknai Cseh András v. j.

1703 körül Rettegi Dobai István, Lakatos János.

1704–11 közt*7. Vármegyei jkönyv 1716. Nagyilondai Préda Gábor kurucz vagy Rákóczi-párti szolgabiró. Kaczkói Vajda Gábor labancz szolgabiró.

1706-ban Érsekujvári György.

1710-ben Horgospataki Nemes Imre.

1711-ben*8. Gyüjteményem. Vas Mihály, bálványosváraljai járás.

1711 febr. 10-én Alsó kerületben: Rettegi Geréb András, Aknai Vasas Gábor, Kaczkói Vajda Gábor, Horgospataki Nemes Imre. Felső kerületben: Rettegi Váradi János, Rettegi Daróczi András, Némai Kádár Zsigmond, Hollómezei Bota Pál, Szabadkai Beniámin, Giroti Nemes Gábor.*9. 1711 febr. 11-én határozta a vármegye, hogy a szolgabirák vicéket semmiképen ne erigáljanak sub gradi animadversione.

1711 decz. 15-én Gombos István, Bota Pál, Rimaszombati István, Geréb András, Váradi János 1714-ben és 1716-ban újra.

1712 ápr. 19-én Rákosi György v. sz. 1715,*10. E. F. L. 189. sz. Érsekújvári Borbély György 1714-ben és 1716-ban újra, dési j., Karuly László, Szombati István, Rettegi István.

{229.} 1714 junius 25-én Felső járásban: Deési János, Gombos István, Nagy Zsigmond, Szőcs János, Lőcsei József 1716-ban újra, láposi j.

1715 nov. 18-án Alsó János viceispán járásában: Hilibi Tamás deák Vajda G. helyébe. Irsai István viceispán járásába: Kádár Zsigmond Ormányi N. Zsigmond helyébe, Becze Mihály a Szűcs János helyébe.

1716-ban Deési János; Rettegi István, kőfarki j.; Becze Mihály, Salamon, Csatán körül Lózna, 1717; Nemes Imre, Retteg, A.-Ilosva felé; Rákosi György, bethleni j.; Hilibi Tamás, Alparét felé, 1717; Munkácsi ? Vád, Semesnye felé, 1717; Deési Litterati Mihály (deák), Alőr felé; Szaniszlai Samu, Omlásalja, Szentmargita felé.

1717-ben Rettegi Mihály Alőr felé, Rettegi Szilágyi István.

1717-ben*1. Várm. jkönyv. Pávai János kőfarkai, Váradi István alsóilosvai, monostorszegi, emberfői, Nemes Imre láposi, Rákosi György bethleni járás, Gombás István Kodor-Kend felé, Szaniszlai Samu Szásznyires, Omlásalja felé.

1724-ben*2. Gyüjteményem. Rettegi Vágási, máskép Székely István.

1725-ben*3. U. o. Czakó Zsigmond bálv.-váraljai járásban, Deési Pap Ferencz.

1725 szeptember 2-án a bethleni gyülésen: Váradi György, Dálnoki Sándor, Némethi István, Nagy János, Hilibi Tamás 1726, 1728-ban is,*4. Szamosujvár v. ltára és Gyüjteményem. Dobai (Daroczi?) András, Marosán György, Zilahi István, Vas Mihály bálv.-váraljai járásban, Murányi Péter.

1726–1739-ig Rimaszombati István kőfarki járásban.

1727 márcziusban Rettegi Geréb István láposi járásba Szabó Dávid helyébe Retteg felé. 1727 október 16-án Karuly László Felőr, Váradi István Csicsókeresztur, Dálnoki Sándor Ilonda felé.

1728 márczius 5-én*5. 1728 okt. 7-én Alsó-Ilosván 5. jkvi sz. alatt határozta a vármegye, hogy ezután a viceszolgabirák az eddigi szokástól eltérőleg vegyenek fizetést a szerződések irásáért és ez ne legyen több 24 pénznél, a citatoriak és a certificatiokért ugyanennyit. Váradi István a Karuly László helyébe a láposi járásban, Rákosi Ferencz a Váradi helyébe.

1730–34-ben Galgói Rácz György, Ikafalvi Dombi László.

1732-ben Szamosujvárnémethi Marosán György*6. 1733. Szamosujvár sz. kir. város ltára. „fütös v. szolgabiró.”

1734 aug. 26, 1740 febr. 16-án Bonis János kőfarki járásban.

1736-ban Szász Sámuel.

1738-ban Kereszturi István Sósmező felé, Ormányi Bab András,*7. Erd. fisc. ltár III. B. 164. sz. Szaniszlai, máskép Szilágyi Sámuel 1746-ban is.

{230.} 1739 szeptember 16-án Alsó János rettegi járásban, Pap Ferencz (1736-ban is) alparéti, Salánki József bethleni, Vajda Gábor kaczkói, Dombi László szurduki, Torma János Omlásaljai járásban, Cseh József Vas Mihály helyére décsei járásban, e helyett később Bálványosváralja lett, Budai Ferencz vádi járásban, Tőke György*1. Gr. Kornis ltár. Kőfarka felé v. szolg.

1740-ben Prodán István, Bonis János, Dobai János, Kereszturi István, Szilágyi János.

1740 február 16-án id. Rácz István rettegi, Bonis János kőfarki, Szász Sámuel láposi, Prodán István alőri, Győri István bethleni, Tőke György váraljai, Ferenczi István dési, Bab András somkuti, Kereszturi István vádi, Szabó Farkas szurduki járásban.

1742 február 16-án Böszörményi András dési, Vajda Mihály bálv.-váraljai, Balázs János kaczkói járásban.

1742 november 12-én Samariai Sámuel alparéti, Kis István bethleni, Szilágyi Hosszu János dési, Pap János vádi járásban.

1744 szeptember 2-án Dobay István kőfarkai, Alsó Ferencz ilosvai, Csikos Pál alőri, Rácz István láposi, Kis István bethleni, Vajda Mihály váraljai, Petki Zsigmond dési, Szilágyi Mihály somkuti, Rimaszombati István vádi, Filep Ádám szurduki járásban.

1744 nov. 3-án és 1747 szept. 11-én Váradi István láposi, Irsai Ádám alőri járásban.

1745 november 15-én ifj. Sombori István váraljai, Filep Ádám vádi járásban, Szacsvai Ádám Szurduk 1746.

1746 április 4-én Nemes György Retteg.

1747 szeptember 11-én Murányi (Péter?) Bethlen, Filep Ádám Dés, Szacsvai ádám Somkut, Szabó Farkas Vád.

1748 november 20-án Komáromi Péter Vád, Szombati Miklós Szurduk, Vajda János Alőr.

1749 november 14-én Komáromi Péter Szurduk, Kis István Kőfarka, Nemes György Retteg. 1749 november 14-én is Irsai Ádám Alőr.

1749 november 14-én Rácz István Dés, Filep Ádám Váralja, Szilágyi Mihály Vásárhely, Rimaszombati Miklós Vád.

1750 november 23-án Horváth József Szurduk, Kőfarkán is.

1751 november 15-én Daniel Antal Szurduk, Kolozsvári József Somkut, Szombati Miklós Lápos, Vajda István Kaczkó.

1752 november 6-án Buzás Ferencz Vásárhely, ifj. Zilahi István Somkut, Vajda László Vád felé.

{231.} 1755 okt. 29-én Dombi János Váralja, Buzás Ferencz Dés, Ecsedi László Szurduk, Zilahi István Vád.

1755 október 29-én id. Rácz István Lápos, Borsovai Korodi Ferencz Retteg 1753 juniustól 1771 és 1773-ig, Vajda László Kaczkó 1767, 1771, 1782.

1756 nov. 15-én és 1759-ben is Vajda György.

1758-ban Ecsedi László Alparét.

1759-ben Kászonyi Lajos Alparét.

1759, 1772-ben Cseh János.

1760 előtt Kászonyi Sándor, Butka Miklós.

1763-ban Mohai László Bethlen.

1765*1. 1765–6-ban a rectificatiora kinevezte a Continua tábla ezeket: Felső járásban. Alőr: Vasas Gábor és szolgabiró Vajda László. Retteg: Bányai István, Érsekujvári László. Lápos: Bonis Ferencz, Csonka Sámuel. 1762–76. Kőfarki: Ladányi Boros Antal, Tóth Mihály. Alsó járás. Bethlen: Klus Lajos, Szikszai Ferencz. Bálványosváralja: Kovács József, É.-Ujvári Mihály. Deés, Somkut: Cseh Mihály, Montschein János. Szurduk, Vád: Irsai Ádám, Horváth József. nov. 1. előtt Tóth Mihály Bethlen, helyébe Sipos György.

1767 előtt Horváth László Szurduk.

1767 deczember 3-án Irsai József Szurduk. 1770 nov. is.

1769-ben Fülep Ádám.

1770-ben dési járásban Alpári Péter helyett Cseh János, 1759-ben vádi járásban Vajda György helyett Alpári Péter (1764-ben is).*2. Dr. Vajda J. család ltára. Mohai Mohai László. Bethleni járásban Mocsai István.

1771-ben*3. 1771–77-ig beszedetett a parasztságtól 130 puska, 19 pisztoly, 7 kard, 13 csáskány, 2 lándzsa. bálványosváraljai járásban Küllő Péter helyett Irsai József, e helyett pedig Jakos Farkas a szurduki járásban.

1772 deczember 29-én vádi járásban Farkas József lett Alpári Péter helyett s tétetett a dési járásba.

1775-ben Széki Mihály.

1776 január 31-én Jakocs Farkas, helyébe Vizi Dávid szurduki járásban, Sövényfalvi János (1765–70-ben is),*4. Deési ev. ref. egyh. ltára. helyébe Sárospataki Pataki Dániel,*5. U. o. Pecsétlenyomata gólya. Alpári Péter helyett Czegöldi László 1779-ben is, Dengeleg felé Mohai László helyett Ladányi Boros Antal, helyette pedig Vinkler Antal.

1784-ben Belső-Szolnok Dobokamegyével egyesittetvén, 15 járásra osztatott föl.*6. Várm. ltár selejt.

Szolgabirók ezek: Kétheli János, Nemes Antal, Balog György, Ladányi László, Salánki László, Kabos Farkas, Török Elek, Hatfaludy József,*7. Selejt. 74. Butyka János, 1786 februárban Alsó Sándor Szamosujvárnémeti.*8. U. o. Ev. ref. egyh. ltár.

{232.} 1785-ben Vajda János v. sz.*1. Deési ev. ref. egyh. ltára.

1786-ban Salánki Gábor Lápos, Mocsai Péter Retteg, Szepesi Mihály (?) Kőfarka, Ujfalvi Sámuel Kaczkó, Balog Zsigmond Vád, Köllő Péter Alparét, Váradi József Dés 1791–93, 1800. Dengeleg felé, Jékei Sándor Bethlen, Czakó József Váralja, 1792-ben is, Pataki D. Szurduk.

1788-ban Benkő József, Magyar-Lápos. 1793-ben is. 1800–1818.

1789 május 12-én Györfi Ferencz helyébe Décsei Zsigmond. Török Elek h. Ladányi László, Ladányi László h. Butyka János, Butyka János h. Török Elek, Szarvadi József h. Kolozsi Farkas, Salánki Gábor h. Benkő József, Benkő József h. Balázs Miklós, Vajda Gergely h. Veres Samu, Fráter Antal h. Irsai István, Irsai István h. Jábróczky Antal, Alpári Péter h. Montschein János.

1792–1800-ban Eperjessy József alparéti járásban.

1793-ban Érsekújvári István.

1794-ben Sófalvi István 1799, 1805-ben is.

1796, 1804-ben Szepesi Mihály kőfarki járásban.

1796, 1802-ben Jékey Zsigmond bálványos-váraljai járásban, előbb bethleni járásban.

1797, 1804-ben Pataki Dániel. Az ő idejében a járási szolgabirák birói működése betiltatott. Szurduki j.

1798, 1811. Földváry Farkas, bethleni j.

1798-ban Ujfalvi Samu, Dragia felé.

1802-ben Váradi József. 1808–11-ben váraljai szolgabiró, nemesi felkelésbeli collector, adószedő.

1804–18-ban Czakó Zsigmond, Felőr felé.

1804–16-ban Dániel István.

1805–13-ban Rácz Sámuel, kaczkói j. 1809–11 közt Deésen nemesi felkelésbeli collector is.

1805–16-ban Eperjessy Károly, Alparét felé.

1805-ben Veres Samu, Rácz Imre.

1810-ben Szabó Zsigmond.

1810–18-ban Pécsi Imre. 1801-ben substitutus.

1810-ben Balog Sándor. Hivataláról leköszön.

1811–16-ban Eperjessi János. 1809–11 közt nemesi felkelésbeli adószedő is.

1811–16-ban Ferenczi József.

{233.} 1812-ben Dadai József helyettes.

1813–18-ban Mocsai János.

1813–16. Váradi Samu, kaczkói j.

1814-ben Torma Samu, alparéti j.

1816–1818-ban Veres János.

1816–1818-ban Pataki Dani.

1817-ben Pálfi Imre.

1818-ban Mósa Sándor.

1820 körül Kisbuni Vajda Demeter.

1821-ben Rácz József, Vinter Elek.

1828–30-ban*1. Calendarium 56. Frendel József, Kádár Ferencz, K.-fehérvári Eperjessi János, Méhesi József, Kolozsvári Pécsi Imre, Sárospataki Pataki Dani, Oláhapahidai Váradi Mihály, Sárosberkeszi Mósa Sándor, Halmágyi Sándor, Galgói Rácz József, Onodi Veres János.

1833-ban Rácz ádám, kaczkói j. Técsi Samu. láposi j.

1848-ban Berzenczei Miklós, szurduki j. Halmágyi László, kőfarki j. Mózsa Ferencz, rettegi j. Técsi Ádám, magyar-láposi j.

Főszolgabirák a magyarországi II. rendü megyék mintájára. 1849 márczius 29-én Torma Ferencz, Keczeli Mihály, Simó Ferencz, Torma Samu.

Alszolgabirák: Técsi Samu, Méhesi József, Rácz György, Halmágyi László, Péchi Ádám, Mózsa Ferencz, Kádár Lajos, ifj. Mózsa Sándor.

Esküttek: Eperjessy Károly, Vinter József, Rácz László, Péchi Imre.*2. Bels. Szolnok-Dob. Tört. 1848/49-ben 182. l.

1861-ben Tatrosi Sándor, Mózsa Ferencz, Timbus István, Keczeli Ferencz, Pécsi Imre, Vajda János, Berzenczei Miklós, Preda József, Dadai Elek, Rácz Miklós. 9 havi szolgálatuk után fizetést sem véve, hazafiságból tisztségükről lemondottak.

1862-ben Rácz Kálmán, Pataki Gyula, Rácz László, Barabás Ferencz, Bartos József 1864-ben is, Pécsi Ádám, Toháti László, Csernátoni Sámuel, Pap Albert, Gávré Károly helyettes, Rácz Kálmán helyett mint aljegyző.

1863-ban Muszte László. Floth Adolf, Pánczél János 1865 Galgó, Nagy-Ilonda felé, Császkai József, Pap János, Rácz László, Barabás Kálmán dési j., Barabás Ferencz.

1864-ben Buzura János, Bartos József.

1865-ben Gála István segédszolgabiró.