Állandó táblabirák, ülnökök, assessorok. Continua tábla.*4. 1766 szept. 1-én a vármegyei zsidóság azt kérte, engedje meg a tábla, hogy az eddigi szokás szerint választhassanak maguk közül zsidóbirót és 7 esküdtet, kik a vármegyei assessorok jelenlétében a csekélyebb dolgokat igazithassák a birónak már a rettegi Simon zsidót meg is választották. Készek a büntetések felét a tábla pénztárába beadni. A tábla megengedte a kért biróság felállitását, úgy, hogy mindenkor, mikor törvényszéket ülnek, assessorok és szolgabirák is legyenek jelen, kiket a főbiráktól kérjenek ki, s a legkisebb részben se elegyitsék be magukat, kinek is az egész vármegyebeli zsidóság sub poena in renitentes inoganda tartozik obtemperalni. Miután 3 zsidó nem egyezett bele a Simon biró választásába: candidaljanak hármat a biróságra, kik közül egyet meg fog erősiteni. V. ö. Monographia I. köt. 496. l.

1764 január havában Deésen. Római katholikusok: Kászoni Sándor perceptor, Nemes György viceispán, br. Diószegi Zsigmond, Torma Mihály, Jabroczky Rafael János, Budai István.

Reformátusok: Pataki László főbiró, Mózsa László főbiró, Salánki Gábor viceispán, Szacsvai Ádám perceptor, Kismarjai Gábor főjegyző, Buzás Ferencz aljegyző.

Számfeletti ülnökök. A) Róm. kath.: Ifj. Torma János. Torma László, Kászoni Lajos 1770–73, Tömösvári Rácz István 1773-ban is; Galgói Rácz István, Galgói Rácz Antal.

B) Reformátusok: Balog György, Veér László, Palatkai László, Muraközi Mihály, Fekete Lőrincz, Gámán András 1770-ben valóságos ülnök Bethleni Murányi Péterrel.

{239.} Irnokok: Bogdán Dénes, Cseh János. Ügyvéd: Bányai András. Ajtónálló: egy.

Valóságos ülnökök (actualis assessores): 1771-ben Ecseti László. 1782-ben Becze Mihály, Majthényi József.

Számfeletti ülnökök: 1771-ben Korodi Ferencz, Kászonyi Lajos, Salánki Mózes. 1773-ban Kereső László, Tömösvári id. Rácz István.

1778-ban Szikszai Ferencz.

II. József császár korában*1. L. Monographia I. k. elnök: Weér László.

Ülnökök: Murányi Péter, Cs.-K. Torma Mihály, Deési János és Kőrösi László.

Syndicus: Salánki József, helyette 1788-ban Osd. Vas Dávid, Irsai József, e helyett később Fejérdi Mihály.

Főjegyző: Somai Sándor. E helyett utóbb Vajda Gábor aljegyző, Keczeli István főjegyző, Endes Antal aljegyző, 1788-ban lemondván, lett Br. Diószegi József.

Szegények ügyvéde: Orbók György.

Regestrator: Galgói Rácz Imre. 1788-ban M. József Angermann. 1789-ben Vér György.

Irnokok: Cseh János, Sárosi István.*2. Ezeket beigtatta hivatalukba 1787 május 5-én Szentpáli László főkormányszéki biztos.

Assessorok: 1784-ben Pécsi Ádám.*3. Deési ev. ref. egyh. ltára. Pecsétnyomója egy emberre gázoló ló, a Czakóé és a Pécsi Imréé: egy szarvas. 1786-ban Sepsiszentgyörgyi Czakó József. 1791-ben Pétsi Imre.

1828-ban a generalis, partialis és filialis széknek 24 táblabirája van.*4. Calendarium 55. l. Exhibitorum protocollista: Aranykuti Dorgó István.

Törvényszéki protocollista: Nagybaczoni Keresztes Farkas.

Irnokok: Jankafalvi Csató József, Etédi Sófalvi József, Romavásárai Moldovai László.*5. 1828-ban börtönőr 4 hajduval és egy megyei hóhér. Van négy lovaslegény.

1830-ban Benedekfi István jurassor (Restolcz).

Törvényszéki ülnökök: 1862-ben Hosszú Kelemen, 1863-ban Pataky Ferencz, 1867 julius 16-án 1. Incze Ferencz 1868-ig, 2. Frink Endre, 3. Rácz István, 4. Szentimrei Bak István, 5. Deési János*6. Első ülnök lett 1868-ban s 1869-ben urb. törvszéki biró. 6. Mezei Makab 1868.*7. Urb. törvszéki biró lett.

1868 november 17-én Czicze János, 1868 január 23-án Lészai László 1871 junius 15-ig.

1869 junius 13-án Herszényi Bálint.*8. Segédszemélyzete: 7 irnok, 3 szolga, 1 börtönőr 6 hajdu.

{240.} 1871 junius 15-én Veres Ákos.

Telekkönyvi biróság 1871 ápr. 12-én. Elnök: Torma István főbiró. Ülnökök: Frink Endre, Herszényi Bálint. Pol. ülnökök: Czicza János, Lészai László törv. birák. Dijnok: Lánczky Mihály.

Egyes birák 1867 julius 16-tól: bethleni, kőfarki és bálv.-váraljai járásban: Csernátoni Samu, egy irnok, egy szolga; deési, rettegi és kaczkói járásban: Berzenczei Miklós. Elődje 1870-ben Veres László Kozárvár székhelylyel, egy irnok; alparéti, szurduki és vádi járásban: Veres László. Elődje Hosszú Kelemen,*1. 1871-ben szünt meg. egy irnok, egy szolga; magyarláposi járásban: Préda József. Elődje Gajzler Samu.

Törvényszéki jegyzők: 1867 julius 16-án Herszényi Bálint, 1867 november 4-én Dr. Papp László iró, főbb munkája: Románia,*2. Szinyei. Magy. Irók. X. k. 340. l. ifj. Mán Gábor, 1871 junius 15-én Miskolczi Molnos Lajos.