Királyi pénztárnokok, adótárnokok, adórovók, harminczadosok.
(Perceptores regii.)


FEJEZETEK

1600-ban*3. Acta Particularia 536. pag. 999–1003. Deési Pathai Máté deák, notarius és adószedő.

1612-ben*4. Gyüjteményem. Dési Somogyi Ambrus jegyző és adószedő Szánthai Mihálylyal.

1623-ban Deési Szanthai Mihály*5. Lib. Reg. 6. Caput. 110. Vásárhely. adóperceptor.

1626-ban Szásznyiresi Nyiresi István.

1632-ben Deési Somogyi András.

1645–1651-ben Kozárvári Ferencz deák, vagy Litterati Ferencz.

1645–1650 márczius 10-én Deési Szánthai Ferencz tricesimator, harminczados.

1645–51-ben Rettegi Vas Gergely harminczados.

1645–51-ben Deési Kávási János dézmás.*6. Várm. jkönyv. Ekkor választott a megye perceptort s határozta, hogy a jegyző többé az adót el ne fogadja. 1651-ben se a viceispán, se a szolgabiró adót ne szedjen, hanem adja a perceptornak.

1654-ben Nagy Béni tricesimator.

1655 ápr. 17-én Deési Literati Ferencz, vagy „Ferencz Deák” perceptor, fizetése 60 frt.

{241.} 1658 nov. 28-án Csoma Miklós fisc. perceptor.

1659-ben Vajda Mihály, utóbb Haranglábi Zsigmond.*1. P. M. Tört. Lapok 1875. évf. 990–1000. l.

1660-ban Deési Sándor Deák.

1661 febr. 10 és julius 16-án Deési Bácsi János notarius és perceptor Csomával együtt és Deési Dálnoki Gergely.

1666 jun. 18-tól Deési Széki Márton perceptor. Ekkor határozta a vármegye, hogy ezután minden pénzt, a mit a vármegye szükségeire kivet, azt a szolgabirák a perceptor kezébe administrálják.

1668 ápr. 9-én Deési Kéry Gergely.*2. 1667 decz. 16-án határozta a vármegye, hogy deczember 28-án Désen, a főbirák, viczeispánok bemenvén az ott való hites assessorokkal az 1657 óta adóban esett difficultásokat vegyék igazitásba a fejérvári articulus szerint a pénztárnokokat számodoltassák meg s ezen igazításra menjen el Ferencz deák is.

1674 ápr. 26-án Deési (Csonka) Mihály.

1676 január 9-én Deési Pocsai Ferencz.

1678 január 4-én Deési Diószegi István.

1680 julius 18-án Deési Szőcs Ferencz.

1703-ban Cserepi Sámuel.

1706-ban Lakatos János.

1711 szeptember 27-én Alsópestényi Alsó János.

1713-ban Csicsómihályfalvi Nemes Tamás.

1716-ban Dálnoki Dániel, fizetése 50 forint.

1725 október 7-én Salánki Mózes, első generális, vagy főpénztárnok. Kászonyi Sándor.

1726 október 24-én Nemes Tamás.

1727 okt. 16. Bodrogi és Kardos-Kereszturi István generalis perceptor.

1728 október 7-én elődje helyett Alsó János a sóaknák vizsgálására Vasas Józseffel és a szolgabirákkal küldetett ki.

1730-ban Szaniszlai Samu.

1731-ben Rettegi István.

1739 november 16-án Kaczkói Vajda Gábor főpénztárnok. Érsekujvári László.

1740 julius 26 és deczember 12-én Sövényfalvi Mátyás főpénztárnok.

1741 november 8-án Salánki Gábor.

1742 november 12 Balla József.

1744 január 7-én Bónis János, 1747-ig.

1744 november 3-án Tömösvári Rácz István.

1746-ban Csikos Pál. 1746 január 6-án Kászonyi Sándor.

1748-ban Rácz István és Bónis János.

{242.} 1749-ben Kozárvári Rácz István.

1750-ben Érsekujvári Gergely.

1751-ben Balla József katonai főpénztárnok, vagy militaris perceptor. Léczfalvi Szacsvai Ádám házipénztárnok.

1755-ben Kászonyi Sándor a főkormányszék által első megerősitett pénztárnok 350 frt fizetéssel. Mihálcz Imre, meghalt 1756-ban.

1756, 1764, 1768-ban Szacsvai Ádám.

1757, 1765-ben Kászonyi Sándor.

1762, 1766, 1770-ben is Torma Mihály, felső ker.

1769, 1770 ápr. Szászczegői Balog György, Kászonyi helyett, alsó ker.

1772, 1773-ban Bocskor István reg. percept.*1. Deési ev. ref. egyh. ltár.

1773 előtt Balla József.

1783-ban Nemes Antal.

1784 előtt Deési János kir. percept.

1785-ben Mósa József kerületi percept. Érsekujvári Sámuel.

1786-ban Korda László. Szacsvai Ádám főpénztárnok.

1804-ben Sófalvi István, Vajda Gábor, Endredi Szepesi Mihály.

1804-ben és 1812-től 1830-ig és 1849 május 29-én is hadi és kir. perceptor Sárosberkeszi Mósa József.

1812-től Sepsiszentgyörgyi Czakó János, a híres alchimista, a költő Czakó Zsigmond apja. 1837 körül elmozditották hivatalától.

1821-ben Veres János, 1849 május 29-én házipénztárnok is.

1840-ben Torma József kir. perceptor az író.

1846-ban Torma Ferencz.