Megyei pénztárnok.

Pénztárnokok. 1861-ben Bauer Lajos.

1863-tól Torma Ferencz, 1876 jul. 16-án is.

Kebli vagy házi pénztárnokok. 1876 szept. 4. Jancsó Mihály.

1881 május 12. Gyárfás Ferencz, megh. 1882 május 18. Az iró, szerkesztő s a politikai küzdelmek előharczosának emlékét jegyzőkönyvileg örökitik meg.*5. Várm. jkv. 20. sz.

1882 okt. 12. Br. Pöllnitz Károly, megh. 1895 decz. 19-én.

1896 okt. 15. Kászonyi Jenő.

Számvevő. 1849 máj. 29. Ungvári György.

Főszámvevők. 1868 jan. 23-án egy 600 frtos fő- és 400 forintos alszámvevői állás rendszeresitését kérte a vármegye.

1868 jan. 12. Ujfalvi Samu.*6. 1867 junius 8-án I. Ferencz József királyunk megkoronáztatása alkalmával a vármegye zászlójával mint bandérista Rácz Ferencz társával Budapestre küldetett föl Belső-Szolnok vármegye részéről. 1867. évi 31. jkvi sz.

1876 szept. 4. volt Belső-Szolnok főszámvevője Ujfalvi Samu.

1876 szept. 4. volt Dobokamegye főszámv. br. Pöllnitz Károly.

1877 decz. 29-től Szarvadi Adolf, megh. 1894 jul. 21.

1894 decz. 1-től Biró Antal.

Pénztári ellenőrök. 1867-ben*7. Várm. jkv. 17. sz. Gyárfás Ferencz deési rendőrtanácsos.

1868 ápr. 15. Barabás Kálmán.

1871 jan. 10-től 1877-ig Szarvadi Adolf.

1877 decz. 29. Br. Pöllnitz Károly.

{251.} 1883 máj. 11. Kászonyi Jenő, volt s. igtató.

1896 okt. 15. Bauer Lajos.

Alszámvevők. 1876 szept. 4. Rácz László, 1877-ig.

1877 jun. 22. Benkő János.

1877 decz. 29. Brehár Tivadar.

1880 máj. 28. Rónai Lajos, volt segédigtató. Megh. 1899 nov. 26.*1. Várm. jkv. 211. sz.

1891 márczius 26. Kászonfeltízi Veress Dezső, szül. 1853 jan. 3-án Szászvároson. A főgimnáziumot Nagyszebenben végezvén, a budapesti tud. egyetemen 3 éven át természetrajzi és bölcsészeti tantárgyakat hallgatott. A középiskolai tanári alapvizsgát 1877 január 16-án letette a kolozsvári egyetemen. 1879-ben pénzügyi szolgálatba lépett s 1890-ben alszámvevő, 1903 deczember 30-án pedig a deési m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez számvizsgálóvá neveztetett ki. Munkatársa volt a Deésen megjelenő Szolnok-Doboka czimü társadalmi lapnak 1886–1891-ig. 1892-ben átvette a lap szerkesztését és szerkesztette azt 1902. év végéig. Számos irodalmi czikkein kivül önálló szépirodalmi munkája Dési Emlék (Dés, 1893.) és Szolnok-Dobokamegyei nők ezredévi emléklapja (Dés, 1896).

1894 okt. 11-től ifj. Rónai Lajos pénztári- s számtiszt.*2. 1893 k. jegyzők. 14. sz. Szül. Désen, 1873 nov. 13-án. Alapitotta és 5 éven át szerkesztette a Szolnok-Dobokamegyei Utmutató és Képes Naptárt. 1903-ban megalapitotta Dés és Vidéke hetilapot, majd a Dési Hírlap-ot s ennek lett felelős szerkesztője 1904 szeptemberig. Czikkeit, elbeszéléseit vidéki és fővárosi lapok közölték. Alapitotta Dr. Miklóssy József ügyvéddel „Dés és Vidéke Önsegélyző Szövetkezet”-et. Irén Keringő-je czimen dallamos keringőt szerzett. 1903-ban nyugdíjba ment. 1904-ben Budapestre költözött s itt adta ki: Széljegyzetek a politikai válsághoz. Budapest, 1905.

1894 okt. 11. Benkő Gyula számtiszt.

1896. Br. Pöllnitz Dezső pénztári tiszt.

A megyei pénztárnokság, számvevőség az 1902. évi III. t.-czikkel megszünt s állami kezelésbe vétetett.