Tiszteletbeli tisztikar.

A megye állandó bizottmány tagjaivá választattak: 1867 okt. 16-án gr. Péchy Manó kormányzó. Vancsa János gör. kath. püspök.

1868 jan. 23-án báró Szaguna András gör. kel érsek.

1868 április 15-én Kovács Mihály festőművész, ki Weér Farkas főispán képét a megye díszterme részére lefestette.

1870 jan. 14-én: Szigethy Miklós, a jelenlegi 32-ik m. kir. s a volt 1848–49-beli 11-ik honvédzászlóalj vitéz őrnagya. Graef József honvédtábornok; Inczédi Sámuel 1848–49-beli és jelenlegi honvédezredes.*1. 27. jkvi sz. 1870 ápr. 17-én gr. Mikó Imre volt közmunka és közlekedési miniszter.

Tiszteletbeli főbiró: 1861-ben Torma István.

Tiszteletbeli főjegyző: 1861-ben Gajzágó Salamon, a határozati javaslat készitője. Torma Károly, kit Beszterczére küldöttek az iratok átvételére.

1862-ben Pataki Ferencz.

1867 jul. 16-án: Boér Károly, Földvári Mihály, br. Bornemissza Károly, Gyárfás Ferencz, Bokros Elek.

{257.} 1868 jan. 22-én Desewffy Mihály, Roth Pál, gr. Wass Miklós, br. Bánffy Dezső.*1. 33. jkvi sz.

1868 jan. 23-án: Pataki Ferencz, Kovács Elek.*2. 44. jkvi sz.

1868 ápr. 16-án Földvári János.

1869 ápr. 5-én Csiszér János.

1870 január 14-én Miller Adolf Dés város főhadnagya.

1870 május 16-án Molnár Antal író, később képviselő.

1870 szept. 7-én Voith Márton.

Közigazgatási főjegyzők: 1871 január 10-én Deák Farkas. 1871 január 11-én Biró Ignácz helybeli 32-ik zászlóaljbeli és 1848–49 beli számüzött honvédszázados.

1876 nov. 29-én*3. 48. jkvi sz. Liber József kir. tanfelügyelő, Várjon Lajos kir. főmérnök, Gerbeth Hugó m. kir. távirdafőnök.

1892 május 2-án*4. 10. jkvi sz. Placsintár Ödön aljegyző.

Aljegyzők: 1861-ben gr. Kornis Viktor, kit Torma Károlylyal Beszterczére küldötték a vármegyei iratok átvételére.

1867 jul. 16-án Báró Huszár Miklós, Ujfalvi Ádám, gr. Kornis Viktor, Kovács Elek, Keresztes Nándor, legifj. gr. Teleki Domokos.

1868 jan. 22-én Lukácsfi Aurél, Keresztesi Sándor, Béres Illés.*5. Jan. 23. 44. jkvi sz.

1868 ápr. 16-án gr. Bethlen Béla, Marosán János, Borbély Samu, gr. Bethlen András, Ocsvai Árpád, Rácz Lajos.

1868 jul. 15-én Vajda Dénes, Marosán Péter, Pap János, Várna Demeter, Rosiu Tivadar, Suteu János, Gecze László, Petruka Lázár.

1868 julius 16-án Szentkirályi Sándor, Szabó Sándor, Veres Márton, Benkő Pál, Boga Bernát 1869-ig, Márkus János, Simon Ödön, Ifj. Hosszu János, Németh János, Pap Vazul, Bónis Elek, Moldován Constantin, Munzát Pál.

1869 jan. 11-én és 13-án Farkas Solán Ferencz, Módi Elek, Ajtai Gábor, Pap Miklós keményei gör. kath. lelkész.

1869 ápr. 5-én Szarvadi Adolf, Csiszár László, Govrik Ferencz, Voith Jakab (láposi), Boros József, Bajnóczi Gyula, Koltay Ferencz, Kovács Ferencz (tanitó), Nagy Mihály.

1869 szept. 14-én Bernádi Dániel, Kolozsvári Albert, Pánczél János, Lénárd Sámuel, Diószegi Lajos, Veres Ákos, Bakos János, Farkas Ferencz, Motentán Prokop, Sófalvi Lajos, Tekár György, Moldován Simon.

1870 január 14-én Biró Elek, Krémer János, Hye Artur.

{258.} 1870 május 16-án Köblös István rettegi ref. lelkész, Pataki László désaknai gör. kath. lelkész.

1871 jan. 10-én Vas Imre, Baló László.

1871 jul. 27-én gr. Bethlen András.

1880 decz. 7-én Simó Ferencz.*1.

1881 május 12-én*2. ifj. báró Diószegi Géza.

1903-ban Dombora Árpád.

Főorvos: 1867 jul. 15-én dr. Almai Ferencz.

1868. jan. 22-én dr. Simai Tivadar, dr. Friedländer Náthán.

Alorvos: 1867 jul. 15-én Telegdi Zsigmond.

1868 jul. 15-én Mayer János t. járásorvos.

1871 jun. 15-én Veszprémi Ferencz dobokamegyei alorvos.

Mérnök: 1867 jul. 15-én Gölner Károly.

1868 ápr. 16-án Lányi Károly.

1868 jul. 16-án Berksz Nándor, Steyrer József, Lechner Gábor, Divald Gyula.

1869 szept. 14-én Svájczer Sándor.

Kebli pénztárnok: 1867 juliusban Tatrosi Ferencz. 1868 jul. 16-án Csengeri József.

Erdészek: 1867 jul. Voith Jakab (kodori lakos), Dadai Elek. 1868 ápr. 16-án Szépfi Károly, Móricz Sándor.

Árvaszéki ülnökök: 1867 jul. 15-én gr. Kornis Gáspár, Makrai Lőrincz, Keresztes Béla, ifj. Berzenczei Miklós, Deési Dezső, Szilágyi Albert, Rácz Ferencz, Kupsa János, Kriszte László, Filep Onofre, Farkas Dániel, Voith Jakab (kosályi), Hatfaludi Bertalan, Rácz Gyula, br. Inczédi József, Foris Ferencz.

1891-ben*3. Marillai Károly.

Árvaszéki t. jegyző: 1868 jan. 22-én Hirsch Lipót.

1892 okt. 14-én Korpodeán Simon.

Törvényszéki ülnökök: 1868 jul. 16-án Szentmarjai Dezső.

1869 ápr. 5-én Boér György. 1869 szept. 14-én Miskolczi Molnos Lajos.

1870. jun. 15-én ifj. Mán Gábor. 1871 jan. 11-én Hosszu Kelemen.

Főügyészek: 1867 jul. 15-én Szentiváni Ferencz, Czicze János, Nagy Lajos, Biró Sándor.

1868 ápr. 16-án Muntyán Ágoston.

1876 nov. 29-én Bruszt Ignácz kir. ügyész.

{259.} Alügyészek: 1867 jul. 15-én Fodor Károly. 1868 jan. 22-én dr. Tauber Vilmos. 1869 jan. 11-én Török Péter, Székely István. 1871 jan. 10-én Hollaki Árpád.

Törvényszéki aljegyzők: 1868 ápr. 16-án Martian Sámson. 1869 jan. 11-én Veres Ákos. 1869 ápr. 5-én Graur Lajos.

Segédszolgabirák: 1868 jan. 22-én Hirsch Ignácz, Dux Manó. 1868 jul. 16-án Mózsa Miklós, Csonka Sámuel, Vinkler András. 1869 ápr. 5-én Konyári József, Flórián Antal, Benedikt Mór. 1870 május 16-án Ilosvai Lajos. 1870 szept. 6-án Szima János.

Tiszteletbeli megyei pénztárnok: 1876 nov. 29-én Danczkay Antal kir. adófelügyelő.