Főbirák, főszolgabirák.
(Judices nobilum, Judlium.)

1209–1239 közt*5. Váradi Regestr. Endlicher. Monumenta Arpadiana Sangalli11846. 11, 304, 376, 377. Scili Adrian pristaldus közbiró.*6. Pristaldusokról Századok 1876. 337–343 lap szerint pristaldus = birói itélet folytán a pereket feloldó, a birák végrehajtói, közbiró a bélyeges bilochus eskütje volt, ki az itéletet végrehajtotta; szláv szó. Szerepeltek királyi emberül homo regius, végrehajtó, birák szolgái, ügyvéd, hasonlitják a mostani szolgabirákhoz, mi lehetett hivatalköre, azt Nagy Aladár ezen czikke is, bár adatokra hivatkozik, nem dönti el. Scenta (Czente) Ochy (provincia Doboka), Boscu, Bocy pristaldus, Zakeus dobokai biró.{296.} 1315-ben*1. Torma gyüjt. Márton fia János judl.

1331-ben*2. Sombori cs. ltára. Csép (Chep) János és Coplan „judicium nobilium provinciae sepe dictum Doboka.”

1332–41-ben*3. Gyüjteményem. Badogi Péter, Bongarti János.

1350-ben*4. U. o. Lőrincz fia Benedek, és a Demeter fia János s a Domokos fia János, Bonczhidán törvényszéket tartanak.

1362-ben*5. Gr. Teleki ltár. Nemes Kidei Inok fia János 1364-ben is, judl. nob. Com. Doboka, társa alter judl. nob. a Demeter fia János, de ez nem volt jelen, mert: „volente Deo abhac lucae migraverit” = meghalt.

1364-ben*6. U. o. Jnok fia János és Lonai Demeter.

1367–72-ben*7. U. o. Lonai Demeter és a Szentegyedi Jakab fia Mihály mester, Rafael fia Tamás Lonán ülnek törvényszéket.

1378-ban*8. Hazai Okmtár 311. l. Macskási Darabus Mihály és Bongárti Mihály jud. nob. Válaszuton tartanak törvényszéket, hol Czegei Dezső fia László mester esküt tett, hogy Mihály 4 ökrének ellopásában az ő testvére János ártatlan.

1379-ben*9. Gróf Teleki ltár. László vajda és szolnoki ispán alatt, Bonczhidai Miklós fia Miklós, Suki Mihály, Turaczi Jakabbal kijárják Alparét és Igricze határát. 1379-ben*10. Gr. Wass ltár. Fermenesi (Fiwenes v. Fövényes?) Mihály és Kege Péter judl.

1380-ban*11. Gr. Teleki ltár. Fermenesi és Sombory Pető fia Gál, Jenőn tartanak törvényszéket.

1392 okt. hóban*12. U. o. Kendi Gergely és Szentmiklósi Jakab.

1396-ban*13. Venzel G. Stibor vajda 92. l. Szentegyedi Mihály fia András és Olnoki Pál judl.

1397-ben*14. U. o. Kendi Gergely, Szentmiklósi Jakab széket ülnek Bonczhidán, egy más alkalommal ugyanez évben a beszterczei plébánost Mihályt is meghivták Budakra.

1398–1401-ben*15. Gr. Bethlen cs. ltára. Szentegyedi Mihály fia András és Olnoki Pál judl., Szentegyedi Lőrincz.

1406-ban*16. Dl. 28133. Badoki János és Szentmiklósi Jakab judl.

1415-ben*17. Gróf Teleki ltár. Nyiresi István, Tewki Kis (Parvus) Mihály judl. (Unus per nos deputatus: Michael dictus Konch de Tewk) az alispán elnöklete alatt Bonczhidán Szt-Margit, Szt-László, Mária menybemenetele, Ferencz {297.} hitvalló (Confessor), Szt-Lucza és Ur születése után 3 nappal 10 izben széket ülnek az alispán elnöklete alatt Bonczhidán.

1416-ban*1. Gr. Teleki ltár. Sólyomkői (Solomke) Miklós, kit Wrdegnek neveznek judl.

1419-ben*2. Erd. Muz. Tört. Tár 1890. évf. 743. l. Solyomkői Wrdeg Miklós és Szentegyedi Mihály fia András jud. nob. 1416-ban is.

1421–22-ben*3. Gr. Teleki ltár. Magyi Sándor vagy Sandrini fia Miklós és Macskási Péter judl. Apahidán (Apáczhida, Appathyda) itélkeznek.

1426 és 1428-ban*4. Gróf Wass ltár. Nyiresi István és Olnoki Barnabás fia István.

1437-ben*5. Bánffy ltár. Devecseri Mihály és Devecseri Fenesi László, Bádoki László judl.

1443-ban*6. Erd. Muz. Strygi György, Fodorházi András.

1445–46-ban*7. Gr. Bánffy ltár fasc. 65. nr. 10. Sztrigy György és Tőki Gergely.

1450–52-ben*8. Erd. Muz. és gr. Bethlen ltár. Feldevecseri Kis István, Kidei Récsey (Reche) György, máshelyt Gergely.

1452–55-ben*9. Dl. 2448 és 27311. Szentegyedi Nyiresi Mihály.

1455-ben*10. Dl. 27311. Szentegyedi András fia István és Nyiresi István judl. Bonczhida.

1462-ben*11. Dl. 28992. Gőczi György főszolgabiró.

1465-ben*12. Gr. Bethlen ltár. Nyiresi Mihály, Mányiki Erdős János judl.

1466-ban*13. Dl. 27914. Ősi Jankafi János, Mányiki Sztrigyi Miklós és Mányiki László judl.

1470–73-ban*14. Dl. 27338. és gr. Bánffy ltár fasc. 66. nr. 6. és 8. Kidei Frank és Gőczi Demeter jud. nob. Bonczhidán ülnek törvényszéket.

1475-ben*15. U. o. fasc. 79. nr. 2. és gr. Bethlen ltár. Csomafai Gergely, Szentegyedi Valkai János.

1476-ban*16. Gr. Kornis ltár. Csomafai László és Szentegyedi Székely Lőrincz.

1479-ben*17. gr. Bethlen ltár. Csomafai György Szentegyedi Valkai János.

1481–1842-ben*18. Nemz. Muz. Csomafai Gergely 1484-ben is*19. Dl. 27546. és Szentegyedi Székely Lőrincz a két alispánnal ülnek széket Bonczhidán.

1482-ben*20. Gr. Bánffy ltár. f. 65. nr. 35. Gőczi Demeter és Csomafai László.*21. Dl. 29056.

1487-ben*22. Gr. Bánffy ltár f. 65. nr. 11. Marói Lőrincz, Sombori Mátyás és ugyanez évben*23. U. o. nr. 38. Szilkereki András, Sombori Rőd András.

1490-ben*24. Dl. 27554. emlittetik először az első választott esküdt igy: „Electus juratus” Czegei Zalai (vagy Szala) László.

{298.} 1505-ben*1. Erd. Muz. Tört. Tár 1890. évf. 334. l. Girolthy Miklós és Gőczi Mátyás szolgabirák, előbb ispánok.

1513 ápr. 5-én Bonczhida*2. Gr. Károlyi cs. ltára III. k. 88–89. l. Machkas Demjén és Szászsombori Salatiel. (1510-ben is.)

1525-ben*3. Dl. 32423. Dersei Komjáthi Péter (? fogott biró).

1534-ben*4. Km. prot. fol. 1. Csomafai István judl.

1536-ban és 1537-ben*5. Km. Kolos S. 123. Sombori Rőd János judl.

1537-ben*6. Km. Testament H. 11. Doboka és Belső-Szolnokvármegyének főbirái ugyanazok.*7. V. ö. Belső-Szolnokkal.

1538-ban*8. Gr. Bethlen ltár. alispánok, birák: Ősi Jankafi Miklós, Bongarti Zalai Gáspár és István, Sombori Rődi János.

1540–66-ban*9. Hodor. Dob. Esm. 425. Bádoky Balázs és Iklódi Némay Menyhért judl.

1562-ben*10. Gyf. kápt. Cent. C. Apathy Boér István judl.

1568-ban*11. Gyf. kápt. Doboka f. 3. nr. 43. Almádi Gáspár, Apatii Boér István, Gőczi János és Frank Benedek.*12. Szolnok-Dobokam. Tört. Muz. ltára.

1566–85-ben*13. Hodor. Dob. Esm. 425. l. Dersei Komjáthy Gáspár, 1582-ben*14. Gyf. Cent. B. 40. „főszolgabiró.”

1573-ban*15. Gyf. kápt. Misc. 1. fasc. 3. nr. 39. Szentegyedi Háczoki Ferencz és Gőczi János, ez utóbbi 1581-ig.*16. Hodor. Dob. Esm. 425. lap.

1574-ben*17. Km. Doboka T. 33, 59. Bádoky Balázs és Iklódi Némay (Mihály) Menyhért judl. 1576-ban is.*18. U. o. 48.

1581–88-ban*19. Hodor. Dob. Esm. Apátii Boér Péter főbiró.

1584-ben*20. Gr. Kornis lt. és 1586-ban*21. Km. prot. DD. 61. Dersei Komjáthi Gáspár főbiró.

1585–88-ban*22. Hodor. Kecsetszilvási Szilvássy András főbiró.

1586-ban*23. Km. Doboka D. 35. Bádochi János és Szászzsombori Székely János főbirák; ez 1591-ben főszolgabiró*24. Gyf. Doboka f. 2. nr. 11. és 1594-ben is*25. Km. Doboka V. 8. főbiró. Az első 1587-ben*26. Km. prot. DD. 124. és 1596-ban*27. Km. Neor C. 60. és Km. prot. A. 412. is Kisdevecseri Balay Mihálylyal judl.

1589–90-ben*28. Gyf. Cent. G. 96. és Gyf. Doboka f. 1. nr. 36. Bádoki György főszolgabiró.

1595–1629-ben*29. Hodor. Dob. Esm. 425. l. Dobokai Szemere János fő.

1596-ban*30. Gr. Kornis ltár és Gyf. Miscell. III. f. 5. nr. 26. Gyerőmonostrai Kabus (Kabos) Pál judl.

1598-ban*31. Km. Doboka T. 67. a két főispánnal Bonczhidán itélnek: Dobokai Ferencz, Nagydevecseri és Apatii Somai Gergely judl. 1599-ben is.*32. Km. Neor. X. 6. 1606 okt. 27-én, mint főszolgabiró emlittetik, 1625-ben is ez utóbbi*33. E. F. L. IV. T. 257. K. 1631-ig.

{299.} 1620-ban*1. Gyf. Cent. CC. 46. Alsóbalázsfalvi Cserényi Farkas és Magyarnagysombori Sombory István judl. 1624-ben.*2. U. o. 28.

1630–47-ben*3. Hodor. Dob. Esm. Dobokai Szilvássy András főbiró.

1631-ben*4. Km. Lymbus. Kis János judl. 1632 és 1643-ban*5. Km. Doboka H. 32. Szilvássy János j. n.

1630-tól 1641-ig supremus judl. Galaczi Szigethi György is 1643-tól 1666-ig.*6. Gr. Kornis ltár.

1632 és 1643-ban is*7. Km. Doboka H. 32. Szilvássy János jud. nob.

1640-ben*8. Dob. várm. jkv. Orsz. ltár. Kecsetszilvássi Szilvássy András.

1641-ben*9. Gr. Bethlen ltár. Nagydevecseri Somay János egyik főbiró.

1643-ban jun. 23-án*10. Dob. várm. jkv. Orsz. ltár. Galaczi Szigethy György, a két fő- és két alispánnal, egy szolgabiróval, Varsolczi István ügyvéddel Bonczhidán széket ül.

1647–48-ban*11. Hodor. Dob Esm. Nagyiklódi Toldalagi Ferencz.

1649-ben január 16-án*12. Orsz. levéltár. Bonczhidán Szigethi György és Török Mihály főbirák követeknek választattak meg Szamosközi Mihálylyal. Ugyanitt helyettök főbirák lettek: Kisjenői Nádudvary János, Csernátoni István, Veres István és Péter deák helyébe Vajda György vice judl.

1651-ben jan. 17-én*13. U. o. Nádudvary János 1652-ben is és Putonoki János. 1652-ben*14. U. o. Szigethy György.

1655-ben*15. Km. Doboka P. 31. Kidei Nádudvary János főbiró.

1661-ben*16. Km. fasc. 22. Miscell. Nádudvary János és Wass László főbiró.

1665–70-ben*17. Hodor. Dob. Esm. Sajókereszturi Keresztury István.

1666-ban*18. Orsz. ltár. Gyulatelki Daczó György.

1670–75, 1695–1702-ben*19. Hodor. Dob. Esm. és Erd. főkormsz. ltár. Szászczegői Balog János.

1672–75-ben*20. Hodor. Dob. Esm. Kalotaszentkirályi Tötöry István.

1675–83-ban*21. U. o. Almády István.

1679-ben*22. E. F. L. XII 1/2. 44. C. Bacskó (? Daczó) Ferencz főbiró.

1679–85-ben*23. Km. Szolnok int. K. 29. Gyulatelki Daczó Ferencz.

1685–1702-ben*24. Hodor. Dob. Esm. és Erd. főkormsz. lt. Dobokai Fejszés Ferencz.

1702-ben*25. Erd. főkormsz. lt. Cserényi János.

1701–4-ben*26. Hodor. Dob. Esm. Gyerőmonostori Kabos Sándor.

1704–11-ben Szodorai Beszprémi György és Dellő-Apathii Somay György.*27. U. o.

{300.} 1705 május 15-től*1. K. Papp. Tört. Lapok. I. évf. 355. l. Almády István.

1711–15-ig*2. Hodor. Dob. Esm. Tiszaujhelyi Ujhelyi Ferencz és Nagyváradi Várady István.

1715–45-ben Fogarasi Lészay István, több izben országgyülési képviselő.

1715–35-ben Szászczegői Balogh György, 1722. országgy. követ.

1735–39-ben Váradi Köblös Péter.*3. Gr. Kornis ltár.

1739–43-ban Alsócsernátoni és Szászzsombori Csernátoni György.

1744–45-ben Csekelaki Varsányi Benedek.

1744–46-ban Felsőszálláspataki Mara László.*4. V. ö. Szinyei. Magy. Irók. VIII. 527. l.

1745–50-ben Nyárádtői Maksay Mihály és Szászczegői Balogh Zsigmond.

1750–55-ben Magyarfodorházi Somay Sándor és Alsócsernátoni Domokos Ferencz.*5. Unokája báró s hadi-érdemrendes lett. Bécsből anyjához írt levelei Désen, a Tüzes vásárolta házban voltak befalazva.

1755–57-ben Csomafái Csernátoni József.

1755–63-ban Felsőszálláspataki Mara László.

1756–63-ban Nyárádtői Maksay Gábor.

1763–69-ben Altorjai Apor István és M.-Palatkai Jánosy Péter, Vargyasi Daniel Mihály, Sombori Sombory Lajos, Székely Gábor assessorok.*6. Fejérvári Jenő cs. ltára.

1768–81-ben Csikszentmártoni Szabó Gábor.*7. Benkő. Spec. Transylv.

1770-ben*8. Gr. Kornis ltár. Benczenczi Gámán András a cont. tábla assessora. Kecseti János mindkét vármegye táblabirája.

1771–83-ban Farnasi Keczeli Sándor.

1772-ben Deésy János helyettes főbiró.

1780–83-ban br. Dujardin István.

1781-ben*9. Dr. Vajda cs. ltára Alparét. Kászoni-Impérfalvi Csutak Simon szolgabiró a continua tábla számfeletti birája s Felsőfentősi Borbély János assessor.

1783–85-ben Alsóbalázsfalvi Cserényi István és Nagyketheli Ketheli László. Ez évtől a főbirói hivatal II. József császár intézkedései következtében eltöröltetett.

1790-től 1816-ig Hatfaludi József kir. tanácsos, főispáni helytartó s főbiró, mely tisztét 1829 decz. 29-én történt haláláig viselte. Volt rectificator comissarius, 1790-ben orsz. gyül. követ.*10. Hodor. Dob. Esm. 429. l. és S. Pap cs. ltára.

{301.} 1790–1814-ben Szászczegői Balogh Ferencz és Szavai Almádi Zsigmond.

1816–33-ban Pávai Vajna István.

1816–20-ban Dellőapátii Somay Sándor.

1818-ban Veres Sámuel.*1. Hodor Függ. 3. l.

1820–25-ben M.-N.-Sombori Zsombory Lajos.

1825–35-ben M.-Lapádi Csike István.

1833–37-ben Maksai Mariaffy Antal.

1835–37-ben Csikszentmártoni Szabó József és Lészay Lőrincz.

1840-ben Osdolai Kun Károly és Lészay Lőrincz helyettes főbirák, ez utóbbi 1848-ban is.

1848 előtt Czegei gr. Wass Sámuel író és utazó.

1848-ban Cserényi Dániel.

1849-ben*2. Fejérvári Jenő cs. ltára. törvényszéki birák: Hatfaludi Antal, Kászonyi János; Kovásznai Sándor ülnök; Ujlaki Lajos a kerlési járás esküdtje.

1861 ápr. 18-tól 9 hóig díj nélkül: Cserényi Dániel és Retteghy Samu, ekkor alkotmányos érzülettől indittatva leköszöntek. Elnöki igazgató: Kovács Lajos. Pandurhadnagy: Orbok Ferencz.

1862-től Mihály Ferencz, 1863-ban elnök, és Boheczel Mihály, ez 1867-ig. Törvényszéki ülnökök: Brassai Suthai Miklós, Sipotár János, Nemes Sándor, Szabó Imre; lemondottak s ajánlatba hozatott: Gopcsa Joachim, Kornis Elek.

1864-ben ülnökök: Szabó Imre, Bisztrai Károly, Medvés György (lemondott később), Nemes Sándor, Pap Elek. Törvényszéki segéd: Schankebank Frigyes, Kibédi Sándor Lajos. Igtató: Molnos Elek. Széki járási levéltárnok: Nagy Sándor.

1865-ben elnök: Bárdosi György; aljegyzők: Fogarasi György és Török József.

1867 előtt Gombás Károly ülnök.

1867 aug. 8-án, 1868-, 1871-ben Retteghi Samu és Domáldi és Szászujősi Felszegi Samu főbiró és törvényszéki elnök. Szül. 1811-ben, tanulását kezdette s végezte Kolozsvárt az ev. ref. főiskolában. 1848–1849-ben szolgabiró, nemzetőr főhadnagy, alispán s a vármegyének több izben országgyülési követe, törvényszéki elnök Szamosújvárt. Meghalt 1903 április 5-én Kolozsvárt, Székelykocsárdon helyezték sirjába. Szépirodalmi munkásságával széles körben nevet és tiszteletet vivott ki. Drámái közül Cleopatra a legjelesebb, melyet az Akadémia dicséretre méltatott. {302.} Művei kéziratban maradtak.*1. Magy. Polgár és Ujság 1903 ápr. 7. szám. Törvényszéki birák, ülnökök: Majthényi Ferencz, Szentmarjai Dezső, gr. Bethlen Zsigmond, Brencsán Albert. A magyaregregyi és pánczélcsehi járásban járásbiró Szabó Imre, a búzai és széki járásban Nemes Sándor, iklódi és válaszúti járásban Telegdy Miklós, borgói és kerlési járásban Péterfi Dénes. Törvényszéki jegyző: Török József. Levéltárnok: Gidófalvi Károly. Ügyész: Nagy József. Alügyész: Muntyán Ágoston (1863-ban főügyész volt).

1868-ban törvényszéki ülnökök: Majthényi Ferencz egregy-pánczélcsehi járásbiró, Szabó Imre, Nemes Sándor búza-széki járásbiró. Volt ülnökök: Telegdi Miklós volt alispán, iklód-válaszúti járásbiró; Péterfi Dénes borgó-kerlési járásbiró, Szentmarjai Dezső, gr. Bethlen Zsigmond és Brencsán Albert. Főügyész: Nagy József. Alügyész: Muntyán Ágost.

1871-ben főbiró: Sombory József; ülnökök: Brencsán Albert, Majthényi Ferencz ülnök egyesbiró, Szentmarjai Dezső, Szabó Imre, Vincze Miklós ideiglenes telekkönyvvezető.

1872 január 1-től a megyei törvényszékhez egy elnök, 4 ülnök, egy főügyész s egy aljárásbiró neveztetvén ki. Főbiró: Simay Gergely; ülnökök: Péterfi Dénes, Bárány Lukács, Cserey Gábor és Onács Sándor.