Alispánok.
(Curialis comes, pro comes, vicecomes.)*2. Hodor. Dob. Esm. 430–435. l.

1341-ben*3. Gróf Bánffy ltár. Bádoki Péter és Domokos fia János.

1415-ben*4. U. o. és gr. Teleki ltár. Jánosdi Domokos v. c. Mikoi Kege (dictus) Miklós v. c., ez utóbbi 1426-ban is, 7 izben ülnek széket 1415 és 1416-ban Bonczhidán, melyből egyet Doboka előtt tartottak a két főbiróval.

1425-ben*5. U. o. Györgyfalvi Imre és az előbbi is.

1426–34-ben*6. Torma gyüjt. Szentmártoni Medvés Anal.

1443-ban*7. Erd. Muz. Benedek és Gergely comites.

1445–1446-ban*8. Gróf Bánffy ltár f. 65. nr. 10. Szomordoki Domokos és Szentegyedi Székely István comites, ezek 1455-ben is.*9. Gr. Bethlen ltár.

1450-ben*10. U. o. Szentegyedi Székely András fia István, Bádoki Balázs comites és Esztényi György.

1452-ben*11. Erd. Muz. Gyerőmonostori Kapos (Kabos helyett) Szentegyedi Székely István vicecomites.

{303.} 1455-ban*1. Dl. 27311. Szamosfalvi Gyerő fia János és Devecseri Litterati András comites.

1465-ben*2. Gr. Bethlen ltár. Tört. Tár 1890. évf. 114. l. Varsányi Péter, Iklódi Márton és István v. c.

1470-ben*3. Gr. Bánffy ltár. Nagy Pál és Bertalan.

1471-ben*4. Dl. 27388. Miske Ambrus, Kápolnai Nagy Tamás és Huszár Filep v. c.*5. Gr. Bánffy ltár f. 66. nr. 6. Körtvélyesi György.

1475-ben*6. Gr. Bethlen ltár. Bádoki Mihály, Nagy Bálint,*7. Gr. Bánffy ltár fasc. 79. nr. 2. Nagy Pál, Bodor Mihály v. c.

1477–81-ben*8. Gr. Bethlen ltár. Sombori Nagy Albert v. C.

1482-ben is*9. Gr. Bánffy ltár f. 65. nr. 35. Esztényi Kis Tamás v. c. Bonczhidán két főbiróval ülnek törvényszéket.

1483–87 közt*10. U. o. nr. 11. 38. és Dl. 29056. Szentegyedi Székely Lőrincz v. c.

1505-ben*11. Erd. Muz. és Tört. Tár 1890. évf. 334. l. Dobzai Antal, Geztrági Albert comites.

1513 április 5-én Bonczhidán*12. Dl. 29621. Kendi Gál comes és Petk Ferencz. Ugyanez évben Kendhi Gál comes*13. Gr. Károlyi cs. ltára III. k. 88, 89. l. két biróval széket ül.

1517-ben*14. Hodor. Dob. Esm. Keresztury Gáspár.

1540-től*15. U. o. Magyar-Derzsei Komjathi Gáspár 1566-ban főbiró lesz. Felső-kerületben.

1540–66-ban Gőczi János, volt főbiró is.*16. U. o.

1566–1595-ben Kecsetszilvási Szilvássy András, volt főbiró is és Nagyfalvi Litterati Péter vagy Péter deák.*17. U. o.

1574-ben*18. Km. Doboka T. 33, 59. Dombi Albert v. c.

1585-ben*19. Km. prot. DD. 61. Pánczélcsehi Vajda, máskép Baad István 1596-ban*20. Km. Neor. C. 60. és 1600-ban is.*21. Gr. Kornis ltár.

1595, 1600, 1607 október 27-én is*22. Hodor. Dob. Esm. 455. l. Tatrossy cs. ltára. Dobokai Szilvássy András, Légeni és Apatii Mikola Pál. 1600-ban*23. Acta Particularia 536. p. 1015–1021. Pestesi János, Vajda István v. c.

1600–1610-ben*24. Hodor. Dob. Esm. és Erd. Tört. Tár 1854. évf. II. k. 185. l. Nagy-Esküllői Horváth Péter.

1605-ben*25. Km. Doboka F. 26. Kabos Pál, de már a főbiró után emlittetik.

1606–1622-ben*26. Hodor. Dob. Esm. Szentegyedi*27. 1614-ben (Km. Neor. C. 69.) Pulyoni előnéven. Szente Zente Gergely, ki 1610 szeptember 6-án Kolozsvárt II. Mátyás király és Báthori Gábor fejedelem közt kötött békesség-levelet, mint követ és biztos a fejedelem részéről aláírta.*28. Hodor. Dob. Esm.436. l. 1612-ben is emlittetik.*29. Gyf. Cent. Extractum.

{304.} 1607-ben*1. Km. Doboka G. 33. Somlyai Gáspár.

1609–1629-ben*2. Hodor. Dob. Esm. 436. l. Kecsetszilvási Szilvássy András, 1612-ben,*3. Gr. Kornis ltár. 1615-ben,*4. Km. prot. K. 8. 1624-ben*5. Gr. Kornis ltár. és 1627-ben is.*6. Km. prot. H. 118. l.

1610-ben*7. Gr. Lázár. Erd. főisp. 142. lapon Dobokavármegye alispánjának irja, holott Belső-Szolnoké volt már előbb is. Szántai Mihály.

1619-ben*8. Gr. Kornis lt. Pulyoni Czente Gergely.

1622–29-ben*9. Hodor. Dob. Esm. 436. l. Apatii és Borzási Csongor Péter, emlittetik 1625-ben is.*10. E. F. L. IV. f. 257. k.

1629–34–43-ban*11. Dobokam. jkv. Orsz. ltár. Magyarfodorházi Somay Tamás.

1629–34–1649-ben*12. U. o. és Km. Doboka K. 25. és 24. Lib. reg. 196. Galaczi Szigethy György, főbiró is volt.

1631–34-ben*13. Hodor. Dob. Esm. Sajókereszturi Keresztury Miklós.

1634–38-ig*14. U. o. Dobokai Zachariás Zsigmond.

1634, 38, 42-ben is*15. U. o. Gyf. Cent. 2. 80. Gr. Kornis és Földváry levéltár. Nagydevecseri Somay János, utóbb főbiró.

1638–46-ban*16. Hodor. Dob. Esm. Magyarfodorházi Somay Tamás, emlittetik 1639*17. E. F. L. XII 1/2. 44. C. és 1641-ben is.*18. Gróf Bethlen ltár.

1638–39-ben*19. Hodor. Dob. Esm. Veresegyházi Szilágyi János.

1643 junius 23-án*20. Dobokam. jkv. Orsz. ltár. Apáthii Somlyai Gergely.

1639–54-ben*21. Hodor. Dob. Esm. Nagydevecseri Somay Gergely.

1647*22. Dobokam. jkv. Orsz. ltár. május 19-én Borsán ült törvényt Putnoki Mihály, Sombory György főbiró társával.

1647–48-ban*23. Hodor. Dob. Esm. Kisjenői Nádudvary János.

1649*24. Várm. jkönyv. junius 16-án Bonczhidai Ajtoni István.

1648–68-ban*25. U. o. Véglai Horváth Ferencz.

1648-ban*26. Km. Lymbus. Alsóbalázsfalvi Cserényi István.

1649 decz. 16-án,*27. Dob. jkönyv. 1655-ben,*28. Km. Lymbus. 1658-ban*29. 27. Lib. reg. 20. Galaczi Török Mihály. Hodor 1668-ig írja alispánnak.

1665-től*30. Km. Lymbus. Dobokai Tordai János.

1661-ben,*31. E. F. L. XIX. 22. M. 1664-ben,*32. Km. Lymbus. 1668-ban*33. Erd. Táb. Prothonot. Gálfalvi 280. Szászczegői Balogh János.

1661-ben*34. E. F. L. XIX. 22. M. Réczekereszturi Szabó Gergely, részt vett II. Rákóczi György lengyelországi hadjárataiban, tatárfogságba került, honnan neje váltotta ki.*35. Km. Doboka f. 22. Miscell.

1667-ben*1. Orsz. ltár. Szászczegői Balogh György és Széki Tordai János v. c.

1670-ben*2. Hodor. Dob. Esm. Szavai Almádi István, 1675-ben is főbiró.

1672–75-ben*3. U. o. Kisbudaki Retteghy István.

1675-ben*4. U. o. Kisjenői Ördög István, 1677-ben lemondott.

1675–82-ben Szász-Zsombori Vajda János.

1677–78-ban Dobokai Sárközi Miklós.

1678 és 1685 május 5-én is*5. Gr. Kornis ltár. Magyarköblösi Diosi János.

1682–1701-ben*6. E. F. L. XII 1/2. 44. C. Kis-Dobai Dobay Péter és Szászújősi Fogarasi Gábor.

1701–1704-ben Szodorai Beszprémi György.

1703–1711-ben Kisbudaki Rettegi Mihály.

1705 május 15-től Váradi Zsigmond.*7. K. Papp Miklós, Tört. Lapok I. évf. 355. l.

1709–10-ben Fogarasi Lészay István.

1710–11-ben Kisbudaki Rettegi György.

1711–15-ben Csomafái Csernátony János.

1711–12-ben Széki Redmeczy Márton.

1712–15-ben Szászczegői Balogh György.

1715–18-ban Kisbudaki Rettegi György.

1715–24-ben Alsóbalázsfalvi Cserényi György.

1718–20-ban Nagyiklódi Toldalagi György.

1720–24-ben Pánczélcsehi Szénási András.

1724–26-ban Gyulai Sáfár Pál és Viski György.

1726–32-ben és 1737–43-ban Csekelaki Varsányi Benedek.

1726–35-ben Köblös Péter.

1732–35-ben Nagydobai Décsey Zsigmond.

1735–37-ben Botházi Szarvady János.

1735–39-ben Fogarasi Lészay Gáspár.

1739–43-ban Felsőszálláspataki Mara László.

1743–45-ben Nyárádtői Maksay Mihály.

1745–46-ban Alsócsernátoni Domokos Ferencz.

1745–50-ben Somay Sándor.

1746–50-ben Palatkai Jánosi Péter.

1750–55-ben Farnasi Keczeli János.

1755–59-ben Rettegi és Kisbudaki Rettegi István kir. megerősités által.

1755–68-ban Csikszentkirályi Bors István.

{306.} 1759–68-ban Keczeli Sándor.

1768–71-ben Rettegi György.

1768–73-ban Alvinczi Fogarassy István.

1771–73-ban Maksai Gábor.

1773–80-ban Lészai György és Nagyketheli Kethely László.

1780–85-ben Hatmansdorfi Hatfaludi József és Széplaki István.*1. Hodor. Dob. Esm. 1790., 440 41. l.

1786 szeptember 23-án*2. Hodor. Függ. II. k. II. József császár gróf Kemény Sámuelt Belső-Szolnok és Doboka egyesitett vármegye alispánjává nevezte ki. Meghalt 1817 szeptember 23-án.

1700–94-ben Keczeli Ferencz és Szabó Ferencz.

1794–98-ban Ketheli József.

1794–1814-ben Almádi Zsigmond.

1794 julius 16-án Sósmezei Vajda Demeter*3. Hodor. Dob. Esm. Függ. 3. l. „inspector (vicecomiti) inspector District. Archidiae Deliberati procurare effectum ab officio vi Art. 29. Anni 1662. non gravetur.”

1798–1816-ban Pávai Vajna István.

1815–17-ben Nagyváradi Veres Sámuel.

1817–25-ben Csiki István.

1816–31-ben Csikmindszenti Czikó Elek, F. k.

1825–33-ban Dellőapátii Somay Elek, A. k.

1831–33-ban Maksai Mariaffy Antal.

1833–48-ban Csikpálfalvi Szebeni Antal.*4. Hodor, Dob. Esm. 442. és Függ. 3–4. l.

1835, 1840-ben helyettes, 1848-ban Kökösi Orbók Elek.*5. Ennek őse lehetett 1656–57-ben (Gyf. Cent. H. 86.) emlitett Orbók, másként Kökösi János nagyobb fejedelmi udvari kancz. irnok.

1849-ben másod alispán Hatfaludi Antal.

1861-ben*6. Ápr. 18-án választattak meg az 1848 jul. 4-én választott bizottsági tagok által, a többi tisztviselőkkel együtt. Leményi János, Domáldi és Szászújfalusi Felszeghy Sámuel, de 9 havi hivataloskodásukról hazafiságból lemondottak, fizetést azonban nem fogadtak el.

1862–3-ban Gegő József.

1863–66–68-ig és újra 1873-ig Csolti Anca Péter.

1865–68-ig Mezőtelegdi Telegdi Miklós.

1868-ban Incze József. 1868-ban Leményi Pap Ferencz, Boheczel Mihály, másod alispán 1869-ben is. Volt főbiró 1868 előtt.

1871-ben Sombori József, 1876-ban meghalt és Török József 1876-ig.