Milyen volt Mária test szerint?

Tihanyi-kódex

Az boldog Szűz Mária nagy avagy magas vala-e állapotjában, avagy kisded? Ez ti kérdéstökre felelök én az nagy Albert doctornak mondása szerént: Hogy az Szűz Mária igen fölötte magas sem vala, és igön kisded sem vala, de alkolmas állapotú. Vala ezön doctornak mondása szerént magasságába oly mint kilencedfél arasznyi, alkolmas araszú emböröknek araszokkal.

De akarnók immár megtudnunk tőled, ki ezt írtad az édös Szűz Máriának dicséretire, hogy ha az ő teste vót-e kövér, csontos avagy ösztövér. Ezt es ím megírom én nektök. Úgymond a nagy Albert doctor, hogy az bódog Szűz Máriának testébe vót alkolmas egyenlőség, úgyhogy az ő teste igön kövér sem vót, és igön ösztövér sem vót.

Az testi szépség áll a színbe, mert az emberi testbe három színök vannak: első szín vagyon a testnek bőrében, másod az hajakba, harmad az szömökbe. Először azért kérdhetnétök, vajon asszonyunk Máriának testének bőre minemű színű vala? Fejér vót-e, vagy fekete, avagy vörös? Avagy sem igön fejér, sem igön fekete, sem igön vörös. Oh bódog Szűz Mária! Adj malasztot énnekem, te bínös szolgácskádnak, hogy az te szolgáló leányidnak, kik az tisztaságba tégödet mindhalálig követnek, az te testi szépségödet írhassam igazán meg. Hogy megértsétök azért, embörnek testének bőrének négy színe vagyon, első fejérségből és vörösségből szöröztetett, más szín fekete, harmad fejér, negyed vörös. Csak az azért az szép szín, mely az fejérségből és vörösségből vagyon. Kiknek húsok fejérből és vörösből szöröztetött, igen jó természetön valók, ezök igön tiszták, józanok és mindönkoron vidámok. Ez színt vallá asszonyunk Szűz Máriának teste es.

Akarnók azt is megtudnunk és értenünk: haja minemű vót őneki? Ím ezt is megírom tinektök, és kérlek, hogy megtanuljátok. Ennek azért megértésére vegyétök ím ez három tanúságot. Első ím ezt, hogy az bódog Szűz Máriának nem vót igön fodor haja, mert az hajnak igön fodorsága vagyon az fázékonyságnak bőségéből. Az igön fodor hajúk azért természet szerént igön fösvényök és telhetetlenök. De az bódog Szűz Mária nem vala sem fösvény, sem telhetetlen. Azért tehát nem vallott ő igön fodor hajakat. Más tanúságot, ím ezt: hogy asszonyunknak hajai nem valának ritkák, sem igön keményök, sem igön fejérök. Mert akik illen hajat vallnak, ezök természet szerént igön gorombák, és írás nem foghatók. Harmad tanúságot, ím ezt, hogy asszonyunk Mária nem vallott szintén vörös hajakat is, mert ez lészön az embörbe való melegségnek bőségéből, ez illetenök azért természet szerént hitötlenök. Tehát Uram Isten, vajon minemű színű vót az édös Máriának ő haja? Úgymond az nagy Albert doctor, hogy fekete színű vót, mert az szép és jó természetön való testöt ez illeti. Ezért mondja egy természettudó bölcs, hogy az ollatén embör jó természetön való, kinek gyermökségébe vörös hajai vannak, és osztán megállapatott korában feketére változnak. Asszonyunk Mária azért fekete hajat vallott légyön, megérthetitök ím ebből: mert a mi Urunk, Krisztus, mikoron szent színet szent Vernike asszonynak ada az fatálon, fekete hajat és szakállt hagya rajta, mint írva is látjátok, kiből vehetitök, hogy Urunk Krisztusnak fekete haja és szakálla volt, tehát asszonyunknak ollatén haja volt. Mert Asszonyunk igön hasonlatos volt az ő szent Fiához.

Továbbá az ő szömei valának fényösök és tiszták, szöme fénye vala fekete, szöme szőri is feketék, szömöldöke es fekete, nem sírő, de alkolmas, minémű illeti az szép fekete szömöket; elletén szömöket és szemöldököt vallott Urunk Jézus es.

Az ő szája vala nem nagy, de alkolmas, gyönyörűségös, szerelmes, és midőn édösséggel teljes, továbbá ajaki őneki valának pirosak és valamennyire temérdökök; az alsó ajaka az felsőnél kevéssé temérdökb, de ez es alkalmasképpen. Valaki azért elletén ajakakat vall, bátorságnak és erősségnek jegye. Továbbá az ő szent fogai valának fényösök, egyenösök, egyenlők az hosszúságba, és igön tiszták. Az ő álla vala alkolmas és közelebben valamennyire barázdás, mint illeti az szép állat. Továbbá az ő szent nyaka vala igön piros, nem kövér, sem ösztövér, de alkolmas. Továbbá kezei valának finomak és fejérök, ujjai vékonyak és hosszak, és teljes testének tagai nagy szépök, az isteni bölcsességtül csodálatosképpen szöröztettek.

Az ő lépése vala lassú, járása alázatos, az járásba fejét lehajtván, miképpen tiszta és alázatos szűz. Az ő szent szava vala hangos és tisztaságos, édös és gyönyörűségös. Úgyhogy öntetött vala malaszt bőséggel az ő nyelvére. Ez Dávid prófétának mondása szerént: Mindönkoron az vesztegségöt szereti vala. Ritkán szól vala. Vala csodálatos békességös, soha nem láttatott megharagudnia, soha nem nevetött, soha hivolkodó beszédöt nem mondott. Vala erkölcsében igön nömös és mindönöktől szeretetös, továbbá vala igön élös elméjű, úgyhogy az szüzeknek mindön dolgokat hamar eltanulá, és még ifjúságába az prófétáknak mindön könyvöket és teljes ó törvényt tekélletösséggel hamar mind eltanulá. Vala továbbá az templomba mindőn szüzeknél ájtatosb és alázatosb, állítván önnön magát mindönöknél alábbvalónak, ugyanezért mindönt tisztöl vala, teljes vala azért az Szűz Mária mindön lelki jószággal, mindön jó erkölcsöknek ékösségével és malasztnak mindön ajándokival.

 

1532
Hátra Kezdőlap Előre