Illyés István

Mária aranyház

Nemcsak a mezei mívesek, tengeri hajósok és orvos doktorok, hanem az építő mesterek is, az hold és csillagok forgásira az ő munkájokban igen vigyáznak. Vigyázott azokra Hermes Trismegistus, midőn egyéb astrologiai vizsgálások között azt is mondotta: Mikor a déli hold a skorpió jegyben leszáll, akkor az építéshez ne fogj, mert állandó az olyan épület nem lészen.

A felséges mindenható Isten, mennynek és földnek alkotó mestere sok egyéb alkotmányi között egy kiváltképpen való házat, domus aurea, arany házat magának e földön építe, melyben kilenc hónapig a testté lött Isten Fia lakott. Erről az Anyaszentegyház egyik dicséretében így énekel: Domus pudici pectoris Templum repente fit Dei; Szűznek tiszta méhe háza gyorson lőn Isten hajléka. Erről érthetjük és énekelhetjük Szent Dáviddal ama zsoltári verset: Domum tuam Domine decet sanctitudo; a te házadot, Uram, szentség illeti. Ennek a felséges háznak akkor vetette fondamentomát a mennyei alkotó mester, mikor a Szent Anna méhében fogantatott asszonyunk Szűz Mária. Oly állandóul pedig fondálta, oly tökélletes állapotban ezt a titkos értelmű házat építette, hogy az in longitudinem dierum, hosszú napokig, azaz (amint egy bölcs tanító magyarázza), aeternaliter, mindörökké maradandó lenne. Az okáért, ha az építő mesteremberek rá vigyáznak, hogy a déli holdnak a skorpió jegyben leszállásakor az épülethez ne kezdjenek, volt bizony gondja az Istennek is arra, hogy a titkos értelmű aranyháznak alkotmányában semmi ártalmat, pokolbéli skorpiónak influxusa (romlásuknak oka) az eredendő vétek ne tegyen. Én Uram, én Istenem! aki Isaiásnak ajakit eleven szénnel megtisztítottad; méltóztassál az én ajakimat is szent malasztod tüzével megtisztítani. Hogy az aranyháznak, szűz szent hajlékodnak fondamentoma vetéséről; a boldogságos Szűz Máriának makula nélkül való fogantatásáról, méltán szólhassak.

 

1708
Hátra Kezdőlap Előre