Csúzy Zsigmond

Salamon temploma

Jut eszembe a Salomon drága templomának igen szép példázatja. Akarván ő az Istennek házat építeni, oly nagy készülettel nyúlt ahhoz, oly kincsesen gazdagította azt, hogy ha a Szentlélek nem mondaná, hitelt az embereknél alig találna. És hogy most egyéb készületekről ne emlékezzem, kővágói nyolcvan ezeren voltak, teherhordói hetven ezeren, a pallérok, minden munkáknak gondviselői három ezernél többen. És annak építéséhez hét esztendőket töltött. Drága ékessége kitetszik abból, hogy nemcsak az oltárt, de a házat is finom arannyal béborítá. Úgy a kerubimokat is és más különbféle képeket. Sőt még a ház padimentomát is aranyozással ékesíté. Egyszóval, semmi nem vala a templomban, ami arannyal béborítva nem volna. Opus grande, (azt teszi hozzá másutt a Szentírás) Opus grande, neque enim homini praeparatur habitatio, sed Deo; nagy munka, igen drága épület, mert nem embernek, hanem Istennek készíttetik lakóhely.

Ezt mivégre hozám elé, hogy jobban megértsétek, kévánom, jusson eszetekbe, amit Szent Pál a régiekkel történt dolgokról írva hagyott: Omnia in figura contingebant illis; mindazok példában lettek, és a mi oktatásunkra megírattak. S hát vajon itten a Salomon drága temploma kit példázott, ha nem az Isten Fiának választott szent hajlékát, élő templomát, a boldogságos Szűz Máriát? Ezt a felséges Istent öröktől fogva magának elválasztotta, és idővel nagy készülettel elkészítette. Nagy készülettel, mondám, azaz a régi atyáknak (amint Szent Bernárd bölcsen elmélkedik) példázati által, a prófétáknak jövendölési által, és az emberi nemzethez tett igíretek által. Azután is pedig angyali követségek által. Mert az ő élemetes és már öregségre jutott szüléinek és a magtalan Anna asszonynak az Mária fogantatását eléve angyala által megjelentette. Végre, hogy ő a magasságbéli Fiának anyja lenne, azt is Gábriel arkangyal által megizente. S ami tovább ehhez a mi Salomonunk drága templomához járul, a Szentléleknek hétszeres ajándékival (melyek drágábbak az aranynál és a topázius drágakőnél) gazdagon őtet felékesítette.

 

1723
Hátra Kezdőlap Előre