Csúzy Zsigmond

Égi patikaház

E mái dicsőséges szűz Kisasszonyunk örvendetes születésével, sérelmes igyünknek setét éjszakája fényes kívánt nappá, és az eredendő bűnnek mostoha kemény tele gyönyörűséges tavasszá változott; a Sátán öldöklésének zűrzavara eltűnt, a keserűségnek hózápora megszűnt; az őrálló fegyvere elragadtatott, a kígyónak feje öszverontatott; és azon kegyelem tavasza, azt a régtől fogva óhajtott gyöngyvirágot nemzette, aki hathatós illatjával bétöltvén az egész földet, valamint a veszedelmes setétséget okozó denevéreket elszélyesztette, úgy a mennyei vőlegént maga után vonván, kénszerétette megvallani: vulnerasti cor meum soror mea sponsa; megsebesétetted szívemet, én húgom jegyesem; s ezért is in odorem curremus un-guentorum tuorum; mind az Atyával, mind pedig a Szentlélekkel, illatod, azaz tekélletességed és leginkább (amint meg vagyon írva: Respexit humilitatem ancillae sua) mély alázatosságod után futunk. S ez az oka, hogy az egész Szentháromságnak kedve élvén benne, az Atya leányának, a Fiú anyjának, a Szentlélek Isten pedig eljegyzett mátkájának választotta. Mert ugyanis noha tövések közt fogantatott, tövések közt születtetett és tövések közt neveltetett, azaz eredendő bűnben lévő személyektől, soha mindazáltal meg nem sértethetett, mert soha hozzá hasonló nem találtatott, ám őbenne semmiféle görcse nem volt, s így szólván, nem is lehetett a bűnnek.

Melyre nézve, álmélkodva csodálkoznak vala rajta az angyalok, kérdezősködvén, quae est ista quae progreditur quasi aurora? Kicsoda ez, aki előjő, mint a felkelő hajnal? S látván Urunk secretáriusától leábrázolt minéműségét, tudniillik hogy napban öltöztetett, csillagokkal koronáztatott és a holddal sólyáztatott, térdet-fejet hajtottak néki, és mint királynéjokat üdvözlötték.

Rövideden szándékozom megmutatni, hogy e mái dicsőséges Szűz Kisasszonyunk, mint egy titkos értelmű patikaház, aki minden betegségünket kegyessen meggyógyétja s mind testi, mind pedig lelki fekélyünket és bélpoklosságunkat üdvösségessen megorvosolja.

Tagadhatatlan igazság s vetekedésen kívöl való valóság, hogy a megtestesült Ige e földön jártában lelki és testi orvosa vala az emberi nemzetnek, mert ő nemcsak az eredendő vétekből származott lelki sérelmünket orvoslotta meg, elszaggatván kötéslevelünket és megsemmisítvén kötelességünket, hanem sántát, vakot, bénát, bélpoklost, inaszakadtat és egyéb természet szerént majd gyógyéthatatlan nyavalyákat is, úgyhogy látván s tulajdon próbájával tapasztalván az együgyű jó nép atyai kegyességét, háladással tett arról bizonyságot, mondván: bene omnia fecit; mindenkor és mindenütt és mindenekkel jót tett, a siketeket is hallókká tötte, s a némákat is szólókká.

Szokott elmélkedésivel fontolván ezt Szent Ágoston doktor így kormányozza feltett célomat: Hathatós nagy orvos szállott le az égből, mert nagy beteg sínlik vala a földön, azaz a természet folyása szerént megorvosolhatatlan bűnök fekélyében nem harmincnyolc, nem negyven vagy ötven, hanem négy egész ezer esztendőkig nyomorgó emberi nemzet, kit is megorvosolván, elébbi boldogságának szabad szárnyaira emelt fel. Valamint hogy pedig a földi orvos, orvoslásra alkalmatos eszközök és eszközökkel rakott teljes patikaház nélkül, semmit vagy igen keveset viszen véghez, úgy a mi mennyei orvosunk, a Krisztus Jézus, felmenvén a kilencvenkilenchez, mennyekben tulajdon irgalma szerént minékünk egy titkos értelmű kegyelemmel teljes orvosházat hagya, úgy mint e mái dicsőséges és szerencsés napon született szűz Kisasszonyunkat. Kit is sok okokra nézve méltán nevez aranyháznak a vitézkedő Anyaszentegyház, és szövetség szekrényének; Domus aurea foederis arca.

Ennek az aranyháznak mindenkor irgalmasságra felnyílt kapuján, úgy tetszik, mintha imez szók volnának kirajzolva: Juxta est salus mea; itt az egészség, itt az üdvösség. Járuljatok ide tehát, omnes sitientes, mindnyájan akik szomjúhoztok és szűkölködtök, emite absque argento, és pénz nélkül vásároljatok. Itt vásárlott vala megböcsülhetetlen drága kincset magának (hogy ezereket másokat elhallgassak, kik küszöbében lerakván bűneiknek terhes kötelékeket, kegyelemmel tértenek vissza hajlékokhoz) Szent Damascenus, s ezért is fakada ilyen ahítatos szókra: Közelétsetek ide mindnyájan, kik itt a siralom völgyének ispitályában majd mindenféle fájdalmas nyavalyákkal ostromoltattok, és feltaláljátok kívánt orvosságtokat, melyet a mái boldogságos Szűz, mint kegyelemmel teljes arany- avagy patikaház, a bűnök fertőjében nyavalygó világnak adott.

 

1723
Hátra Kezdőlap Előre