Padányi Bíró Márton

Csodás gyógyulások

Oh egeknek áldott kősziklás hegymelléke, melyre az igaz kősziklábul, a Krisztus Jézus érdemibül a szép tiszta csatornán, a lelki és testi ajándokoknak folyamotján a Boldogságos Szűzön oly bővségesen lefolytak és áradtak az Úristennek sok csoda jótéteményi, hogy nemcsak ezen tartomány, nemcsak a mi országunk, hanem a körüllévő külső idegen országok is csudálkozva álmélkodnak azoknak sokaságán. Nem hozom én most elő, nem is lehet előszámlálni mindazokat a Boldogságos Szűznek aitatos híveit, akik csak itt Sümegen bőven tapasztalták az ő anyai kegyességének hathatósságát, foganatját. Nem említem, mivel jobban tudjátok azt a beteges, sebes, nyavalyás és emberi orvossággal meggyógyulhatatlan bécsi nyomorult asszonyt, aki 1699-ik esztendőben itt Sümegen elvégezvén aitatosságát, és csókkal illetvén ezt az ő csudálatos képét, azonnal csudálatossan testének épségét és egészségét megnyerte. Elhallgatom azt a négy esztendeig nyomorúságban sínylődő, de az ő esedezése által csudálatossan meggyógyult görbői asszonyt. Elhagyom azt a jánosházi nemes embernek tizenkét esztendős fiát, aki a himlőknek sokasága miatt megvakulván, ezáltal megnyerte szemeinek világosságát. Nemkülönben azokat a fegyverviselő s hadi németeket, akik közül egyik egynéhány esztendeig, a másik pedig két esztendeig vakok lévén, itt megvilágosíttattak. Azt a légrádi nyomorult asszonyt, aki anyja méhétül néma lévén, itten solutum est vinculum linguae ejus, megoldatott nyelvének kötele. Egyszóval nem szólok most nemes és vitézlő Nagy Györgyrül, Büki Nagy István uramnak testvér atyafiárul, aki közel esztendeig jobb részén lábai fájdalmi miatt ágyban nyomorogván, ennek kegyessége által éppen meggyógyult, melynek emlékezetére s nagyobb bizonyságára a mankóit is ide küldötte. De mit töltöm ezeknek számlálásával az időt, holott még most is meg nem szűnik ez a kegyes Anya az ő szent Fiának érdemébül kifolyó vízzel lelki és testi sebeinket s nyavalyáinkat mosogatni, gyógyítani.

 

1729
Hátra Kezdőlap Előre