Névmagyarázatok

 

Abancourt Károly (1811–1849), lengyel forradalmár, részt vett a magyar szabadságharcban

Anrep, Joszif (1796–1860), orosz altábornagy

Asztalos Pál (1796–1849), a huszti kerület országgyűlési képviselője

Auersperg, Maximilian gróf (1771–1850), cs. kir. altábornagy

Aulich Lajos (1793–1849), honvéd tábornok, a 2. hadtest parancsnoka

Bach, Alexander báró (1813–1893), 1848–1849-ig osztrák igazságügy-miniszter, 1849–1859-ig osztrák belügyminiszter

Bâlcescu, Nicolae (1819–1852), havasalföldi román politikus

Baldacci Manó báró (1807–1852), honvéd tábornok, a felső-erdélyi honvédcsapatok főparancsnoka

Balogh János (1796–1872), honvéd alezredes, országgyűlési követ, majd képviselő, 1848-ban Nyitra és Trencsén megye népfelkelési biztosa

Bárczay János (1812–1886), honvéd ezredes, 1849 februárjában kilép a honvédseregből

Bârnuţiu, Simion (1808–1864), az erdélyi román nemzeti mozgalom vezetője

gr. Batthyány Ádámné Eleonore Strattmann grófnő (1672–1738), Batthyány Ádám gróf horvát bán és országbíró felesége, a Strattmann-hitbizomány örököse

Batthyány Kázmér gróf (1807–1854), 1848-ban Baranya vármegye főispánja, kormánybiztos. Külügyminiszter a Szemere-kormányban

Batthyány Lajos gróf (1806–1849), az első felelős magyar kormány miniszterelnöke

Baumgartner, Andreas (1793–1865), osztrák természettudós, politikus, 1848-ban miniszter

Becher, Alfred (1803–1848), ügyvéd, publicista, 1848-ban Bécsben a Der Radikale című lap szerkesztője

Bechtold, Philipp von, báró (1786–1862), cs. kir. altábornagy

Bem, Jozef (1794–1850), honvéd altábornagy, az erdélyi csapatok parancsnoka

Benedek Lajos (1804–1881), császári tábornok, részt vett a szabadságharc leverésében

Beniczky Lajos (1813–1867), honvéd alezredes, 1848 októberétől kormánybiztos Felső-Magyarországon, a fegyverletételig a fel-dunai hadsereg központi vezérkarában szolgál

Berger von der Pleisse, Johann báró (1768–1864), cs. kir. altábornagy, az aradi vár osztrák parancsnoka

Bethlen Gergely gróf (1810–1867), honvéd ezredes, az erdélyi hadsereg lovasságának főparancsnoka

Blagoević Imre báró (1778–1850), cs. kir. altábornagy, szlavóniai főhadparancsnok

Blanc, Louis (1811–1882), francia kispolgári szocialista teoretikus, politikus

Blum, Robert (1807–1848), német radikális-demokrata politikus, a frankfurti parlament tagja

Bonaparte Mária Annunciata Karolina (1782–1839), Murat özvegye, férje halála után Lipona grófnő néven Csehországban, majd Triesztben élt (neve anagramma: Napoli-ból)

Breuner, August gróf, a bécsi bányászati kamara tanácsosa

Bruck, Karl Ludwig báró (1798–1860), osztrák kereskedő, 1848–1851-ben kereskedelemügyi miniszter az osztrák kormányban

Bubna und Littitz, Karl von, gróf (1805–1875), cs. kir. őrnagy, később Móga szárnysegédje, elhagyja a honvédsereget

Čarnojević, Arsenije (1633–1706), szerb pátriárka

Cavaignac, Louis Eugene (1802–1857), francia hadügyminiszter, az 1848. júniusi munkásfelkelést, melyet kegyetlen megtorlás követ, vezetésével verik le

Cordon, Franz báró (1796–1869), császári altábornagy, 1848 novemberétől 1849 júniusáig osztrák hadügyminiszter

Csány László (1787–1849), kormánybiztos, a Szemere-kormány közmunka- és közlekedésügyi minisztere

Csapó Vilmos (1798–1879), nemzetőr ezredes, a Tolna megyei nemzetőrség főparancsnoka

Csernovics Péter (1813–1892), szerb politikus, Temes vármegye főispánja, a Bánság, Bács-Bodrog és Arad vármegye királyi biztosa

Csernus Menyhért (1808–1849) 1848–1849-ben pénzügyminiszteri tanácsos

Csorich, Anton báró (1795–1864), horvátországi születésű császári tábornok

Dahlen von Orlaburg, Hermann (1828–1887), cs. kir. tábornok

Damjanich János (1804–1849), honvéd tábornok, a bánáti csapatok, majd a III. hadtest parancsnoka, 1849 áprilisában baleset éri, s a szabadságharc végéig szolgálatképtelen. Júliustól Arad várparancsnoka

Danyilevszkij, Grigorij Ivanovics, belgrádi orosz főkonzul

Deák Ferenc (1803–1876), országgyűlési képviselő, a Batthyány-kormány igazságügy-minisztere

Dembiński, Henryk gróf (1791–1864), lengyel származású honvéd altábornagy, 1849 áprilisától a felső-magyarországi hadsereg parancsnoka, júliustól a honvédség vezérkari főnöke

Dessewffy Arisztid gróf (1802–1849), honvéd tábornok, 1849 júliusától a tiszai hadsereg, majd a Szegednél összpontosított magyar fősereg lovasságának parancsnoka

Deym von Střitež, Franz gróf (1804–1872), cs. kir. ezredes, a szabadságharcban osztrák vezérőrnagy

Doblhoff-Dier, Anton báró (1800–1872), osztrák liberális politikus, 1848-ban belügyminiszter

Duschek Ferenc (1797–1873), 1848-ban a Honvédelmi Bizottmányban a pénzügyek kezelője, a Szemere-kormányban pénzügyminiszter

Endlicher, Stefan (1804–1849), botanikus és filológus, a bécsi Tudományos Akadémia alapítója

Eötvös József báró (1813–1871), író, politikus, 1848 tavaszától vallás- és közoktatásügyi miniszter

Esterházy Pál herceg (1786–1866), a Batthyánykormányban a király személye körüli miniszter

Ficquelmont, Karl Ludwig gróf (1777–1857), osztrák politikus, 1848-ban külügyminiszter

Fischof, Adolf dr. (1816–1893), bécsi orvos, 1848-ban demokrata képviselő

Fogarasy Mihály (1800–1882), erdélyi püspök

Földváry Lajos (1811–1881), honvéd ezredes, Eszéken várőrségi csapatparancsnok, közreműködik a vár osztrák kézre adásában

Fröbel, Julius (1805–1893), német politikus és újságíró, 1848-ban a frankfurti parlament tagja

Garrick, David (1716–1779), híres angol színész és drámaíró

Ghyczy Kálmán (1808–1888), 1848–1849-ben csallóközi képviselő, igazságügyi államtitkár

Giron, Peter (1798–1849), Rajna-vidéki gyáros, osztrák forradalmár, részt vett a bécsi októberi felkelésben, a magyar szabadságharcban német légiót szervezett

Giskra, Karl (1820–1879), osztrák liberális politikus, a frankfurti parlament tagja

Görgey Artur (1818–1916), honvéd tábornok, főparancsnok, a Szemere-kormány hadügyminisztere

Götz, Christian (1783–1849), cs. kir. vezérőrnagy

Grabbe, Pavel Hrisztoforovics (1787–1875), orosz altábornagy

Gruber Fülöp (1820–1849), tüzér százados, Lipótvár egyik védője

Grünne, Karl Ludwig gróf (1808–1884), osztrák tábornok

Guyon, Richard Esquire (1813–1856), angol származású honvéd tábornok, hadtestparancsnok, komáromi várparancsnok

Gyulay Ferenc gróf (1798–1868), cs. kir. vezérőrnagy, 1849-ben osztrák hadügyminiszter

Hardegg, Heinrich gróf (1778–1854), lovassági tábornok, a lópótlási ügyek felügyelője

Hartmann, Móritz (1821–1872), német költő, 1848-ban a prágai német párt élére állt, beválasztották a frankfurti parlamentbe is

Haynau, Julius Jacob báró (1786–1853), császári tábornok, 1849–1850-ben magyarországi teljhatalmú főhadiparancsnok

Hazay Ernő (1819–1889), honvédtiszt (?), a szabadságharc idején köztársasági érzelmű német nyelvű lapot szerkeszt

Heinzen, Karl (1808–1880), német forradalmár és író

Hentzi von Arthurm, Heinrich (1785–1849), cs. kir. vezérőrnagy, Buda várának parancsnoka

Hock Carl (1808-1869), filozófus és közgazdász

Hodža, Michal Miloslav (1811–1870), szlovák evangélikus lelkész, író, a szlovák felkelés egyik vezetője

Hollán Ernő (1824–1900), honvéd ezredes, Pétervárad várerődítési igazgatója

Hornbostl, Theodor (1815–1888), osztrák gyáros és politikus, 1848-ban kereskedelemügyi miniszter

Horváth Mihály (1809–1878), történetíró, 1848–1849-ben csanádi püspök, a Szemere-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere

Hrabovszky János báró (1777–1852), cs. kir. altábornagy, Horvátország és Szlavónia főhadparancsnoka

Hurban, Jozef Miloslav (1817–1888), szlovák evangélikus lelkész, író, a szlovák felkelés egyik vezetője

Hye, Anton (1807–1894), osztrák jogtudós, miniszteri tanácsos

Irányi Dániel (1822–1892), ügyvéd, politikus, publicista, 1848–1849-ben felvidéki, majd pesti kormánybiztos

István (1817–1867), főherceg, Magyarország nádora

Ivánka Imre (1818–1896), honvéd ezredes, hadosztályparancsnok a fel-dunai hadtestben. 1848 szeptemberében hadikövetként letartóztatták, s a szabadságharc végéig fogságban tartották

Jablonowske, Felix herceg (1808–1859), cs. kir. altábornagy

János (1782–1859), Habsburg főherceg

Jellačić, Josip báró (1801–1859), cs. kir. tábornok, Horvát-, Szlavón- és Dalmátország bánja

Jellinek, Hermann (1822–1848), német publicista, részt vett az 1848-as bécsi októberi forradalomban

Jenő (1663–1736), savoyai herceg, osztrák hadvezér

Jeszenák János báró (1800–1849), Nyitra megyei főispán, nyitrai és pozsonyi kormánybiztos

Jósika Miklós báró (1794–1865), író, politikus, 1848 őszétől a Honvédelmi Bizottmány tagja, 1849-ben a Kegyelmi Törvényszék bírája

József (1776–1847) főherceg, Magyarország nádora

Károly Albert (1798–1848), szárd király

Károly Lipót (1634–1690), lotaringiai herceg, császári hadvezér

Kaunitz-Rietberg Wenzel Anton herceg (1711–1794), osztrák udvari és államkancellár

Kazinczy Lajos (1820–1849), honvéd ezredes, hadosztályparancsnok

Kemény Dénes báró (1803–1849), erdélyi ellenzéki politikus, a szabadságharc idején államtitkár

Khlesl, Melchior (1552–1630), bíboros

Kiss Ernő (1799–1849), honvéd altábornagy, a bánáti hadtest parancsnoka, magyarországi főhadparancsnok

Kiss Pál (1809–1867), honvéd tábornok, Pétervárad várparancsnoka, feladja a várat a császáriaknak

Klapka György (1820–1892), honvéd tábornok, helyettes hadügyminiszter, Komárom várának parancsnoka

Klauzál Gábor (1804–1866), országgyűlési képviselő, a Batthyány-kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere

Klauzál Imre (1799–1847) mezőgazdász

Kmety György (1813–1865), honvéd tábornok, a 15. önálló hadosztály parancsnoka

Knezić Károly (1808–1849), honvéd tábornok, a 3. hadtest parancsnoka

Knićanin, Stevan (1807–1855), szerb tábornok

Kohlman, Josef (1808–1889), honvéd ezredes, a Jellačić elleni sereg vezérkari főnöke

Kojić, Naum, – volt császári főhadnagy, szerb őrnagy

Kolbenheyer Móric (1810–1884), evangélikus lelkész, számos magyar költő művét fordította németre

Kolowrat-Liebsteinsky, Franz Anton gróf (1779–1861), cseh származású osztrák politikus, 1825–1848-ig államminiszter

Koriatovics Tódor (14. század) a hagyomány neki tulajdonítja a magyarországi ruszinok betelepítését és a munkácsi bazilita monostor megalapítását

Kossuth Lajos (1802–1894), a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó elnöke

Krauss, Philipp báró (1792–1861), osztrák politikus, 1848 áprilisától 1851-ig pénzügyminiszter

Kulmer, Franjo báró (1806–1853), aulikus horvát politikus, 1848 után államtanácsos és tárca nélküli miniszter

Kübeck, Carl Friedrich báró (1780–1855), a császári udvari kamara elnöke, a bécsi udvar és a kormány bizalmas tanácsosa. 1848 elején pénzügyminiszter

Láhner György (1795–1849), honvéd tábornok, hadfelszerelési és fegyverkezési főfelügyelő

Lajos (1784–1864) főherceg, V. Ferdinánd idején a titkos államtanács vezetője

Lamberg, Franz gróf (1791–1848), osztrák altábornagy

Latour, Theodor Baillet gróf (1780–1848), osztrák táborszernagy, 1848 márciusa után hadügyminiszter

Laurian, August Treboniu (1810–1881), román nyelvész és történész, 1848-ban a brassói Román Bizottság egyik vezetője

Lázár Vilmos (1815–1849), honvéd ezredes, hadosztályparancsnok

Leiningen-Westerburg, Karl gróf (1819–1849), honvéd tábornok, a 3. hadtest parancsnoka

Lepier Tivadar, – őrnagy, Pancsova polgármestere

Leroux, Pierre (1797–1871), francia filozófus, az utópista szocializmus híve

Liechtenstein, Franz von herceg (1802–1887), cs. kir. altábornagy, osztrák hadosztály-, majd hadtestparancsnok

Lipona grófnő lásd Bonaparte Mária Annunciata Karolina

List, Friedrich (1789–1846), német közgazdász, munkáiban a védvámrendszer elveit fejtette ki

Lonovics József (1793–1867), katolikus pap, 1848-ban egri érsek

Lukács Sándor (1822–1854), 1848-ban Győr kormánybiztosa, majd Aradon felszerelési kormánybiztos

Madarász László (1811–1909), országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Bizottmány tagja, az országos rendőri és postaosztály vezetője

Mailáth György gróf (1786–1861), országbíró, 1848-ban a felsőház elnöke

Majthényi László báró (1820–1908), Hont vármegye főispánja, 1849-ben Komárom, Bars és Nógrád megyék császári biztosa

Mamula, Lazarus von (1795–1878), cs. kir. ezredes

Mária Anna Karolina Pia (1803–1884), szárd hercegnő, I. Ferdinánd osztrák császár felesége

Máriássy János (1822–1905), honvéd ezredes, hadosztályparancsnok

Martell Károly (688–741), frank király, Nagy Károly nagyatyja

Matauschek, Joseph (1776–1863), cs. kir. tábornok, 1848 októberében Bécs térparancsnoka

Mayerhofer von Grünbühel, Ferdinand (1798–1869), cs. kir. ezredes, belgrádi osztrák konzul

Mednyánszky László báró (1819–1849), honvéd őrnagy, Lipótvár erődítési igazgatója

Messenhauser, Wenzel Caesar (1813–1848), cs. kir. főhadnagy, 1848 októberében a bécsi nemzeti gárda parancsnoka, Bécs védelmének irányítója a császári csapatokkal szemben

Mészáros Lázár, (1796–1858), honvéd altábornagy, hadügyminiszter, vezérkari főnök

Metternich-Winneburg, Clemens Lothar herceg (1773–1859) osztrák államférfi, diplomata, 1821-től kancellár

Móga, János (1785–1861), cs. kir. altábornagy, 1848 őszén a magyar sereg fővezére

Montecuccoli-Laderchi, Albert gróf (1802–1852), aulikus politikus, 1848 májusától alsó-ausztriai kormányzó

Monti, Alessandro báró (1818–1854), honvéd ezredes, az olasz légió megalakítója és parancsnoka

Murat, Joachim (1767–1815), francia marsall, 1808-tól nápolyi király. Napóleon bukása után trónját elvesztette, s amikor megpróbálta visszafoglalni, az osztrákok főbe lőtték

Murmann Sámuel (1817–1849), nemzetőr őrnagy

Nagysándor József (1804–1849), honvéd tábornok, az 1. hadtest parancsnoka

Nugent, Albert (1816 –?), cs. kir. ezredes

Nugent, Laval gróf (1777–1862), ír származású cs. kir. táborszernagy

Nyáry Pál (1806–1871), országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Bizottmány helyettes elnöke, a békepárt híve

Ocskay Antal (?– 1848), kassai püspök, helytartótanácsi tanácsos

Odilon-Barrot, Camile Hyacinthe (1791–1873), francia politikus, 1848–1849-ben miniszterelnök

Ordódy Kálmán (1814–1871), honvéd őrnagy, Lipótvár várparancsnoka

Pálffy János gróf (1804–1857), erdélyi ellenzéki politikus, 1848-ban az unió indítványozója, a pesti képviselőház alelnöke, a Honvédelmi Bizottmány tagja

Pálffy Móric gróf (1812–1897), 1847-ben Pozsony megye adminisztrátora, cs. kir őrnagy

Panyutyin, Fjodor Szergejevics (1795 –?), orosz altábornagy, az osztrák főherceg támogatására beosztott cári hadosztály parancsnoka

Paszkevics, Ivan Fjodorovics gróf (1782–1856) Varsó hercege, orosz tábornagy, az intervenciós cári sereg főparancsnoka

Patay József (1804 –?), 1848–1849-ben a monori terület képviselője, a Honvédelmi Bizottmány tagja, jászkun főkapitány

Pázmándy Dénes, ifj. (1816–1856), politikus, 1848-ban az országgyűlés elnöke

Pellico, Silvio (1779–1854), olasz drámaíró, részt vett a karbonári mozgalomban. 1822–1830-ig börtönben sínylődött, „járkáló hulla” volt, mikor kegyelmet kapott

Perényi Zsigmond báró (1783–1849), Ugocsa vármegye főispánja, a Honvédelmi Bizottmány tagja, a függetlenségi nyilatkozat után a hétszemélyes főtörvényszék elnöke

Philippovich von Philippsberg, Nikolaus (1795–1858), cs. kir. vezérőrnagy

Pillersdorf, Franz báró (1786–1862), osztrák udvari kancellár, 1848-ban belügyminiszter, majd miniszterelnök

Poeltenberg, Ernst lovag (1814–1849), honvéd tábornok, a 7. hadtest parancsnoka

Ponsonby, John lord (1770–1855), angol diplomata, 1847-től bécsi követ

Potocki, Alfred gróf (1817–1889), politikus, a föderalizmus híve

Proudhon, Pierre Joseph (1809–1865), francia közgazdász, kispolgári utópista szocialista, az anarchizmus egyik ideológusa

Puchner, Anton von, báró (1779–1852), cs. kir. altábornagy, erdélyi főhadparancsnok

Pulszky Sándor (1803–1849), honvéd ezredes, egy tartalék hadosztály parancsnoka

Radetzky von Radetz, Josef gróf (1766–1858), cs. kir. tábornagy, az Olaszországban harcoló osztrák hadsereg főparancsnoka

Raffay Imre (1761–1830), diakovári püspök

Rajačić, Josif (1785–1861), szerb pátriárka

Ramberg, Georg von, báró (1786–1855), cs. kir. altábornagy

Récsey Ádám báró (1772–1852), cs. kir. táborszernagy, az uralkodó 1848 októberében törvényellenesen miniszterelnökké nevezte ki

Reinbold Ignác, sebészdoktor, régiségbúvár és térképrajzoló Zalatnán

Reményi (Hoffmann) Ede (1828–1898), hegedűművész, zeneszerző

Répásy Mihály (1800–1849), honvéd tábornok, hadügyminisztériumi osztályfőnök

Rieger, Frantişek Wladislav (1810–1903), cseh liberális politikus

Roggendorf, Wilhelm (?–1541), tábornok

Rosenfeld, Ludwig (1804–1869), osztrák pénzügyminisztériumi osztályfőnök

Roth, Karl von (1784–1864), cs. kir. vezérőrnagy, Jellačić tartalék hadtestének parancsnoka

Rózsavölgyi Márk (1789–1848), zeneszerző, hegedűművész

Rudnay Sándor (1760–1831), esztergomi hercegprímás és bíbornok érsek

Midiger, Fjodor Vasziljevics gróf (1784–1856), orosz lovassági tábornok, a II. hadtest parancsnoka

Şaguna, Andrei báró (1809–1873), erdélyi görögkeleti püspök

Salmen, Franz gróf (1801–1875), cs. kir. udvari tanácsos

Schlick, Franz gróf (1789–1862), cs. kir. altábornagy, a császári fősereg 3. hadtestének parancsnoka

Schmerling, Anton lovag (1805–1893), liberális osztrák politikus, 1849–1851-ben igazságügy-miniszter

Schmidegg Kálmán gróf (1827–1855), kapitány a 3. Ferdinánd huszárezredben

Schuselka, Franz (1811–1889), osztrák politikus, publicista. 1848-ban a frankfurti parlament tagja

Schütte, Anton (1813–1867), német forradalmár, részt vett az 1848-as bécsi forradalomban

Schwarzenberg, Felix herceg (1800–1852), cs. kir. altábornagy, osztrák miniszterelnök és külügyminiszter

Schwarzer, Ernst von, 1848-ban osztrák közmunkaügyi miniszter

Schweidel József (1796–1849), honvéd tábornok, Pest hadparancsnoka, 1849 júliusától a kormány mindenkori székhelyének helyőrségparancsnoka

Sedlnitzky, Joseph gróf (1778–1855), rendőrminiszter, bécsi rendőrfőnök

Sembery Imre (1804–1898), országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Bizottmány tagja

Serbelloni, Ferdinand herceg (1788–1858), a 2. huszárezred parancsnoka

Sierakowski, Ladislaus lovag, földbirtokos, 1848-ban egy galíciai kerület képviselője az osztrák parlamentben

Simunich, Balthasar báró (1785–1861), cs. kir. altábornagy

Sina György báró (1782–1856), görög származású bécsi bankár

Sommaruga, Franz (1780–1860), osztrák politikus, 1848-ban igazságügy-miniszter

Stadion, Franz gróf (1806–1853), 1848-ban Galícia kormányzója és országgyűlési képviselő, 1848 novemberétől belügyminiszter

Stift, Andreas (1819–1877), bécsi városi tanácstag

Stiles, William H., amerikai követ Bécsben

Stratimirović, Djordje (1822–1908), a szerb főodbor elnöke, 1848-ban a szerb fölkelők parancsnoka

Štúr, Ludovit (1815–1856), szlovák író, újságíró, politikus

Šupljikac, Stevan (1788–1848), szerb vajda, 1848 októberétől a felkelő szerb had vezetője

Szacsvay Imre (1818–1849) nagyváradi képviselő, országgyűlési jegyzőként részt vett a Függetlenségi Nyilatkozat megszövegezésében

Szemere Bertalan (1812–1869), belügyminiszter a Batthyány-kormányban, a Honvédelmi Bizottmány tagja, 1849 áprilisától miniszterelnök

Szentkirályi Móric (1809–1882), Pest megye ellenzéki követe a rendi országgyűléseken. 1848-ban Pest megye alispánja és jászkun főkapitány, délvidéki kormánybiztos

Taaffe, Ludwig gróf (1791–1855), ír származású osztrák politikus, 1848-ban miniszter

Tamerlan (Timur Lenk) (1333–1405), szamarkandi emir, Ázsia nagy részét meghódította

Tanárky Gyula (1815–1886), gazdasági író, Pulszkyék jószágigazgatója, titkára, gyermekeik nevelője

Tausenau, Karl dr. (1808–1873), az 1848-ban Bécsben megalakult demokratikus egyletek központi egyesületének elnöke, a bécsi októberi forradalom egyik vezetője

Tchórznicki, Wladislaw (?–1862?), lengyel származású honvéd alezredes

Teleki Ádám gróf (1789–1851), cs. kir. vezérőrnagy

Thiers, Louis Adolphe (1797–1877), francia liberális államférfi, történetíró

Thinn von Thinnfeld, Ferdinand Joseph Johann báró (1793–1868), 1848–1852-ben osztrák földművelés- és bányaügyi miniszter

Thun, Leo gróf (1811–1888), 1849–1860-ig osztrák vallás- és közoktatásügyi miniszter

Todorović, Kuzman lovag (?–1858), cs. kir. vezérőrnagy, 1849-ben a szerb felkelők parancsnoka

Török Ignác (1795–1849), honvéd tábornok, Komárom várának parancsnoka, majd a honvédsereg hadmérnöki karának főparancsnoka

Ujházi László (1793–1870), 1848-ban sárosi főispán, 1849-ben komáromi kormánybiztos

Urban, Karl (1802–1877), cs. kir. ezredes, Észak-Erdély osztrák katonai parancsnoka

Vay Miklós báró (1802–1894), konzervatív politikus, 1848-ban erdélyi királyi biztos

Vécsey Károly gróf (1807–1849), honvéd tábornok, az Aradot és Temesvárt ostromló 5. hadtest parancsnoka

Vetter Antal (1803–1882), honvéd altábornagy, a fősereg, majd a déli hadsereg parancsnoka

Vidos József (1802–1849), Vas vármegye alispánja, kormánybiztos

Vogel, Anton (?–1867), cs. kir. Vezérőrnagy

Vukovics Sebő (1811–1872), országgyűlési képviselő, délvidéki kormánybiztos, a Szemere-kormányban igazságügy-miniszter

Welden, Ludwig báró (1780–1853), cs. kir. táborszernagy, 1848-ban Bécs katonai kormányzója, 1849 áprilisában a magyarországi osztrák hadsereg főparancsnoka

Wasserberg-Ampringen, Johann-, Philipp báró (1773–1858), osztrák politikus, 1848-ban miniszterelnök és külügyminiszter

Windisch-Grätz, Alfred zu, herceg (1787–1862), cs. kir. tábornagy, 1848 októberétől az olaszországi kivételével minden osztrák haderő főparancsnoka

Wohlgemuth, Ludwig báró (1788–1851), cs. kir. altábornagy, 1849 júliusától Erdély katonai és polgári kormányzója

Woroniecki, Mieczysław herceg (1825–1849), magyar honvéd ezredes, 1848-ban a lengyel légió szervezője

Wysocki, Józef (1809–1873), 1849-ben a magyarországi lengyel légió vezetője, honvéd tábornok

Wyss, Franz von (1795–1849), cs. kir. vezérőrnagy, a szabadságharcban egy osztrák dandár parancsnoka

Zanini, Peter (1786–1855), cs. kir. altábornagy, 1848 áprilisában hadügyminiszter

Zassz, Jurij báró (1797–1884), orosz altábornagy, hadosztályparancsnok

Zichy Ödön gróf (1809–1848), 1848 előtt Fejér vármegye főispáni helytartója, 1848 szeptemberében Görgey mint hazaárulót felakasztatta Csepel-szigeten

Zsófia (1805–1872), főhercegnő, a bécsi kamarilla fő alakja
Hátra Kezdőlap