Vándorúton

 

Kecskemét, márc.14-én 1843.

Tekintetes Szerkesztő Úr!

Van szerencsém néhány dalt küldeni, azon alázatos kérelemmel, hogy szigorú vizsgálat után, ha lesz, mely világot látni érdemes, azt az Athenaeum-ba fölvenni, s ha jut, közölök a Honderű-nek* is adni méltóztassék. – Bátorkodom erre a Tekintetes Urat kérni, minthogy Petrichevich* választásában nemigen bízom; s üres munkával a közönséget fárasztani nem akarnám. S ha egy sem érdemes? Jó; maradjon mind homályban. Inkább semmi, mint rossz. – Három versem közől, mely még ki nem jött, kérem a Könyeim s Ujság címűt örökre kihagyni az Athenaeum-ból; nagy ellenszenvem támadt irántok. Nem tudom, mit ér az Első szerep című; de örülnék, ha méltó volna a megjelenésre; mert első fölléptemre emlékeztet. Egyébiránt Tekintetes úr ítéletére bízom.

Fejérvárt odahagyók, s Kecskemétre jövénk; hol nem a legjobban megy társaságunknak. A színészetben, noha még csekély, de mégis észrevehető haladásom; egypárszor már volt szerencsém a közönség figyelmét megnyerni, megtapsoltatni; mi négyhónapos színésznek elég. Folyó hó 23-án lesz jutalomjátékom, nagy üggyel-bajjal, de mégis kivívtam, hogy Lear legyen. A bohócot játszandom benne; amit megkapni szinte nem kevés küzdésembe került; mert mennyi az ármány a színészetnél. Gyakran jajdulok föl: isteni művészet, mért ördögök papjaid!

Minthogy éppen jó alkalom van (Szabó József* igazgatóm van Pesten), bátorkodom a Tekintetes Urat kérni, méltóztatnék az Athenaeum azon számait elküldeni, melyekben verseim vannak. A múlt év első feléből egy szám, a másodikból két szám, s az ideiből szinte kettő. – Színésztársaim kételkednek, hogy én volnék az a Petőfi, kinek az Athenaeum-ban versei jőnek. Kételkedjenek! Keveset törődöm rajt, nem nekik írok. – Ha terhére nem lesz a Tekintetes Úrnak, könyörgök, méltóztassék megírni, melyek jőnek ki verseim közől az Athenaeum-ban s Honderű-ben. Munkáim megválasztásában még egyszer a legnagyobb szigorúságot kérve, maradok a Tekintetes Úrnak

tisztelő szolgája,

Petőfi Sándor

 

(Petőfi Sándor* levele Bajza Józsefnek*)*
Hátra Kezdőlap Előre