Dr. Blasszauer Róbert

Az IHNETOV munkanaplója

Vitéz Béldy Alajos vezérezredes Hadtörténelmi Levéltárban őrzött irataiból
1941—1943


Vitéz Béldy Alajos korabeli portréja, 1941


HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRI KIADVÁNYOK
Sorozatszerkesztő dr. Szijj Jolán

Az IHNETOV munkanaplója
VITÉZ BÉLDY ALAJOS VEZÉREZREDES
HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT IRATAIBÓL
1941—1943

PETIT REAL Könyvkiadó
Budapest, 2002

A kötet megjelenését támogatta
„Múlttal a Jövőért” Alapítvány
Szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta, a függeléket összeállította
Dr. Blasszauer Róbert
Lektorálta
Számvéber Norbert főlevéltáros
A címoldalon
Vitéz Béldy Alajos korabeli portréja, 1941
A hátsó borítón
Béldy Alajos felmentő ítélete a háborús bűntett vádja alól, 1994
Kiadja
© Hadtörténelmi Levéltár — „Múlttal a Jövőért” Alapítvány, 2002
Felelős kiadó dr. Szijj Jolán igazgató
© PETIT REAL Könyvkiadó
Felelős vezető Szakály Gábor
Tipográfiai tervezés
Főnix Grafikai Stúdió
ISBN 963 9267 19 8
ISSN 1417 9598
Minden jog fenntartva. Sokszorosítás, audiovizuális vagy számítógépes másolatkészítés, nyilvános előadás,
rádió- és televízióadás, idegen nyelvre fordítás kizárólag a Hadtörténelmi Levéltár hozzájárulásával
Nyomás és kötés
Danár Nyomda Kft., Budapest
Felelős vezető Dancsó ÁrpádTartalom

Előszó

A jövő nemzedéke – a nemzet jövője

Egy háborús bűnös portréja

Az ifjúság honvédelmi nevelése és a testnevelés országos vezetőjének munkanaplója

1941. augusztus 13. – december 31.

1943. január 1. – június 30.

Függelék

Minisztériumok név- és címjegyzéke

Társadalmi, politikai szervezetek, intézmények, gyárak, üzemek

Újságok, folyóiratok

Sportszövetségek és -egyesületek (ligák)

A munkanaplóban szereplők életrajzi adatai

Mozaikszók, rövidítések

Iratmásolatok, képek

Jegyzetek

Előszó


Alig néhány héttel Magyarország hadba lépését követően Horthy Miklós „határozott kívánságára a m. kir. kormány a magyar testnevelés és sport átszervezését határozta el”. (Levente, 1941. szeptember 15.) Az átszervezéssel kapcsolatos rendelkezések – 1941. augusztus 13-án léptek életbe – értelmében az ifjúság honvédelmi nevelésének és testnevelésének egységes vezetés és irányítás alá kell kerülnie. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítása, az új intézményrendszer működtetése a honvédelmi miniszter és a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a kormányzó által kinevezett országos vezetőre – v. Béldy Alajosra várt.

Az ő munkanaplóját tartja kezében az Olvasó.

Pontosabban a Hadtörténelmi Levéltárban őrzött munkanapló két kötetét. Az első kötet – gondosan bekötött és gépelt példány – az 1941. augusztus 13. és 1941. december 31. közötti időszak hiteles tanúja, a másik: az 1943. január 1. és 1943. június 30. között történteket tartalmazza, szintén gépelt változatban, de kevésbé gondos kötésben.

Sajnos, az 1942-es év és az 1943. június 30-át követő hónapok-évek dokumentumai nincsenek birtokunkban. Valószínűleg elkallódtak.

Ám a torzó is beszédes!

Igaz, olyan ismeretekhez nem jutunk általa, amelyek a sorsfordító események átértékeléséhez vezetnének, esetleg új megvilágításba helyeznék őket. Ám a nagypolitika egy-egy szereplőjének (új szereposztásban történő) felbukkanása, a második vonalhoz tartozó politikusi-hivatalnoki garnitúra, a köztisztviselői-közigazgatási kar mindennapjainak sajátos vetülete, a katonák, a sportolók, a kisemberek ügyes-bajos dolgainak tárgyszerűen pontos rögzítése minden bizonnyal árnyalja, plasztikusabbá teszi ismereteinket a korról.

Lehet, hogy sok jelentéktelennek tűnő, csak a résztvevők számára fontos epizódot is megörökítettek a naplóban, mégis – s talán éppen ezért – forrásértékű minden sora. Hiszen nem nekünk, nem az utókornak szánták – sokkal inkább emlékeztetőnek, a történésekkel csaknem egy időben született és rögzített hivatkozási alapnak.

A dokumentumot eredeti, változatlan, azt is mondhatnánk szó szerinti formában adjuk közre. S bár a diktált, a kézzel írt, hevenyészett feljegyzéseket gépelő titkár nemegyszer tévedett a személy- és intézménynevek, a különböző meghatározások, kifejezések írásakor, ezeket, valamint az adott időszak katonai nyelvezetében előforduló nyelvhelyességi, gépelési, helyesírási és stílushibákat – néhány feltűnő hiba kivételével – nem korrigáltuk; azonban ahol szükségesnek látszott, lábjegyzetben hívtuk föl rájuk a figyelmet, vagy több helyütt a szövegbe beszúrt [sic!] (így) szócskával jeleztük. Ugyanígy glosszába foglaltuk a hatvan évvel ezelőtt éltek számára magától értetődő utalásokat, hiszen azok egy részét a ma embere magyarázat nélkül nehezen értheti meg, és az utca- és intézménynevek gyakori változásának figyelemmel kísérésével is igyekeztünk könnyebbé tenni az eligazodást.

A szöveg érintetlenül hagyásával az is célunk volt, hogy az Olvasóval ne csak az írás tartalmát, hanem annak korabeli formáját is megismertessük

Történeti ismertető és v. Béldy Alajos életútjának bemutatása vezeti be az önálló fejezetet alkotó naplórészeket, amelyeket – a könnyebb tájékozódás, valamint a szereplőkkel való alaposabb megismerkedés érdekében – a bennük szereplő intézmények, minisztériumok, sportszervezetek, sajtóorgánumok bemutatása, bő életrajzi adatok, valamint fontosabb rövidítések és mozaikszók követnek. A kötetet néhány korabeli irat, fotó zárja.

A szerkesztő

A jövő nemzedéke – a nemzet jövője


V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztálytanácsos tollából 1941-ben néhány oldalas német nyelvű beszámoló jelent meg a Deutschland–Ungarn (Herausgeber und Verlag: Gauverlag-NS-Schlesien, Druck und Farbdruck: NS-Druckerei im Gauverlag-NS-Schlesien Breslau V. Sonnenplatz) című propagandakiadványban „Így neveljük az ifjúságot erőssé” címmel. Ebből idézünk:

„A világháború után minden nemzet azon törte a fejét, hogy a nagy vérveszteséget követően csak úgy állhat talpra, ha fokozott mértékben törődik az ifjúság fizikai erőnlétének erősítésével. A plutokrata államokban, mint amilyen pl. Amerika és Anglia, az anyagi jólét széles tömegek számára elérhetővé tette a sport és a testedzés áldásait. Ezzel szemben azokban az államokban, amelyeket a békeszerződések elszegényedésre ítéltek (mint Németország), avagy amelyeket magukra hagytak (Olaszország), államilag szervezték meg a fiatalok fizikai erőnlétének erősítését. Tisztában voltak vele, hogy sikeres sporttevékenységet – a plutokrata felfogás szerint – vagy a jólét révén, vagy pedig állami segítséggel lehet elérni.

A trianoni diktátum – békeszerződésnek semmiféleképpen sem lehet nevezni – minden közepes hatalom közül Magyarországot sújtotta a legjobban, mert hűen és teljes lélekkel kitartott fegyvertársai mellett. Mivel a Párizs környéki szerződések ily módon megbüntették, népünk elsőként jutott a felismerésre: csak akkor lehet a szörnyen megcsonkított országot és a nemzetet ismét talpra állítani, ha testi erőnlét révén képesek vagyunk fizikailag és szellemileg is ellenállóképes ifjúságot nevelni.

Ezért hozta meg a Nemzetgyűlés már 1921-ben a testnevelésről szóló törvényt, amely a középiskolai és főiskolai-egyetemi testnevelést, valamint a sportról való társadalmi gondoskodást a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium hatáskörébe utalta. Minden olyan 12 és 21 év közötti magyar fiatal, aki nem járt iskolába, ahol is kötelező volt a testnevelés, köteles volt hetente egy bizonyos óraszámot gimnasztikai gyakorlatokkal tölteni. Ez a törvény fektette le az alapjait a leventeképzésnek, amely most, hogy visszanyertük katonai egyenjogúságunkat és megszabadultunk Trianon béklyóitól, a Honvédelmi Minisztérium irányításával a katonai előképzést szolgálja. Magyarország volt tehát az első ország, ahol az államhatalom törvényesen szabályozta a testnevelést.

Ezzel kezdetét vette a mai magyar testnevelési rendszer működése, amelyet Magyarország első számú sportembere, a Kormányzó Úr Őméltósága 1924. január 21-én kézjegyével szentesített...

A trianoni diktátummal az Antant Magyarországot teljes mértékben izolálta, úgy, hogy ebben az időszakban megszűntek az ország kapcsolatai a külfölddel. A sport volt az egyetlen, amellyel sikerült az elzártság bilincseit meglazítani, és a külföld figyelmét magunkra irányítani. Amit nem sikerült a gondos diplomáciának, azt sikerült sportolóinknak és a nemzetközi táborokban (jamboree-kban) fellépő cserkészeinknek: lassan megismerték és megtanulták tisztelni a magyar nemzetet barátok és ellenségek egyaránt...

Mi, magyar sportolók hálásak vagyunk a német hadseregnek és a Führernek, hogy most, amikor a háború olyan időszakát éljük, amikor egy új Európa születik, nemcsak a versailles-i diktátumot, hanem a trianonit is szétzúzta! Szilárdan hiszünk abban, hogy a testnevelésben és a sportban fegyelmezett, kitartásra nevelt ifjúsággal teljesíteni tudjuk nagy és fontos küldetésünket a Kárpát-medencében.”[1]

A szerző, akinek tevékenységéről az Olvasó kezében tartott Napló részletesen beszámol, a németek számára szemléletesen mutatja be a magyar sport és honvédelem helyzetét, s egyben megjelöli azt a stratégiát, amelyet a magyar társadalomnak követnie kell, ha teljesíteni akarja „nagy és fontos” küldetését a „Kárpát-medencében”.

Nézzük a tényeket!

A magyar nemzetgyűlés 1921. december 19-én Vass József előterjesztésében jóváhagyja a „Lex Karafiáth”-ot, azaz az LIII. tc-et, az ún. testnevelési törvényt, mely a Végrehajtási Utasítással: az 1924. január 31-én közzétett 9000/1924. sz. V.K.M.-rendelettel együtt kimondja: a testnevelés az állam feladata. Hogy ennek megfeleljen, létrehozza a Levente Egyesületeket, s elrendeli, hogy az iskolát elhagyó ifjúság (pontosabban a nemzetnek minden férfi tagja) 21. életévének betöltéséig köteles részt venni a Levente Egyesületek keretei között megszervezett foglalkozásokon. Az irányítás az OTT megszűnéséig az OTT feladata volt.[2]

Az 52000/1924. V.K.M.-rendelet alapján a leventeköteles fiatal legalább öt hónapon át heti két óra alatt és legfeljebb 8 hónapon át heti két óra alatt és egy délután tartozik testgyakorlást végezni. Ezt a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 800/1935. sz. rendelete az alábbiak szerint módosítja:

„1. § A testgyakorlásra kötelezett leventeifjak kötelesek legalább 8 hónapon, és legfeljebb 9 hónapon keresztül heti 3 órán át testgyakorlást végezni...

3. § A testgyakorlásra kötelezett leventeifjak kötelesek vallásfelekezetük rendes istentiszteletén részt venni...

5. § ...a mulasztót... a testnevelési bizottság figyelmeztetésben, ismételt mulasztás esetében dorgálásban részesíti...” (Magyarországi Rendeletek Tára [a továbbiakban: MRT], 1936)

A mozgalom nem volt előzmény nélküli.

Az 1868. évi XXXVIII. tc. létrehozta az ún. Ifjúsági Véderőt, s ezzel a katonai oktatást és testgyakorlást a népiskolai rendes tantárgyak sorába iktatta. A századfordulót követően Jekelfalussy Lajos és br. Hazai Samu (előbbi 1906 és 1910, utóbbi 1910 és 1916 közt volt honvédelmi miniszter) utasítására ifjúsági lövésztanfolyamokat szerveznek – önkéntes alapon. A cél: katonai rend- és testgyakorlatok, illetve céllövészet oktatásával katonai előképzés biztosítása. Hogy vonzóvá tegyék a tanfolyamokat, az 1912: XXX. tc. 48. § (1) pontja alapján a tartalékos (póttartalékos) viszonyban teljesítendő utolsó fegyvergyakorlat alól felmentették azokat, akik az ifjúság katonai előképzésében részt vettek, illetve a katonai testgyakorlás terén és a céllövészetben a szükséges ismereteket megszerezték. Az első világháború alatt pedig minden katonai kerületi parancsnokságnál egy-egy ifjúsági testnevelői állást rendszeresítettek, s a HM-ben a testnevelési ügyek vezetésére külön osztályt szerveztek.

Jelentős civil kezdeményezésre is sor került. 1909-ben a fővárosban összeült az Első Magyar Testnevelési Kongresszus; ennek végrehajtó bizottsága törvényjavaslatot dolgozott ki, amelyet az országgyűlés 1913. XIII. tc-nek fogadott el, s ezzel létrehozta a már említett OTT-ot, melynek szervezeti szabályzata értelmében véleménynyilvánításra, javaslatok megtételére volt joga. Élt is vele! Egyebek között szakvéleményt készített az iskolán kívüli testnevelés reformjáról, az ifjúság katonai szolgálatra történő előkészítéséről, javasolta az iskolai és iskolán kívüli testgyakorló helyek és terek összeírását, az iskolán kívüli ifjúság előkészítését a háború alatti katonai szolgálatra. Elkészítette az Ifjúsági Honvédő Egyesületek vezetőinek útmutatóját és testgyakorlati munkatervét.

A háborús vereséget, az összeomlást, Trianont követően v. Béldy Alajos – jelen „Munkanapló” tulajdonosa – reformtervezetet készített Testnevelés-Honvédelem címmel, amelyben egyebek közt ezt írja:

„a testnevelés és a honvédelem szoros összefüggésben állanak egymással… az iskolán kívüli ifjúság testedzése az a nagy probléma, amelyet sikeresen meg kell oldanunk, hogy népünket a honvédelemre készen tartsuk…

Az elveszett Kárpátok helyett alkossuk meg az Alföld bástyáit ifjúságunk edzett phalanxjaiból…”

És figyelmezteti a törvényalkotókat:

„Annak a középponti testnevelési intézményünknek, amelyhez ifjúságunk és a hadseregben meghonosítandó testnevelés szabályos és szilárd mederbe terelése fog tartozni, meg kell még oldania majd a következő kérdéseket is: a gyermekhalandóság csökkentését, a csecsemővédelem kiépítését, az ipartörvény módosítását az ifjúság munkaerejének kizsarolásával szemben. Mindmegannyi szociális reform.” (Magyar Katonai Közlöny, 1920/1.)

Az ő tervezete alapján indult meg a már említett testnevelési törvény előkészítése – igaz, a végeredményt tekintve az iskolai és az iskolán kívüli sport a VKM hatáskörében maradt. Bár Witz Béla, a cserkészek országos elnöke azt mondta: „1928 óta az Országos Testnevelési Tanács... kezéből lassan a HM kezébe ment át a levente minden ügye.” (In: Gergely Ferenc: A magyar cserkészmozgalom, 1919–1933. Társadalmi Szemle, 83/2.) És joggal! Hiszen 1927-ben létrejött a HM és a VKM között az a megegyezés, amelynek értelmében „a leventeintézmény szervezeténél fogva… katonai és polgári személyek kölcsönös együttműködésére van alapítva.” (HL levente 2. doboz. OTT TE-nek az I/TE 1927. sz. biz. rendeletet kiegészítő körrendelete. In: Gergely Ferenc – Kiss György: Horthy leventéi. Kossuth, 1976.) S ennek értelmében a haderőn kívüli kiképzés elvi irányítására és minden, a haderőn kívüli kiképzéssel kapcsolatos szervezési, nyilvántartási és személyi ügy elvi irányítására, a leventekötelezettség végrehajtásából keletkező ügyek intézésére a HM-ben 1939-ig kiképzési osztály működött, ám tevékenységét:

– a kötelező általános leventekiképzés irányítását, vezetését és ellenőrzését,

– a leventesport irányítását,

– a leventeintézménnyel mint ifjúsági mozgalommal kapcsolatos ügyek koordinálását a VKM-mel együttműködve végzi.

Megszervezik a kerületi testnevelési felügyelőségeket, amelyeket „összhangba hoztak a vegyesdandár-parancsnokságok kerületi beosztásával, a központi vezetés személyzetét állományilag a HM, a testnevelés végrehajtó szervezetét pedig az illetékes vegyesdandár-parancsnokságok »anyakönyvi« állományába helyezték át… Az ún. »leventeszemlélőt« (aki nyíltan mint az OTT társelnöke szerepelt), a honvédség főparancsnokának rendelték alá. (Gergely – Kiss i. m.) Alapvető változás – amint később még utalunk rá – csak az 1939-es, honvédelemről szóló törvény elfogadása után következik be. Ez a leventekötelezettséget honvédelmi kötelezettségként határozza meg, a fenti feladatokat pedig a HM-ben 1940/41-ben újonnan létrehozott haderőn kívüli kiképzési osztály vette át, s a VKF 6. osztályával közösen hajtotta végre. 1941-től a HM 40. osztály, 1942 és 1945 között a 40. e., illetve a 40. k. osztály feladata lesz a haderőn kívüli kiképzés irányítása.

A VKM-ben 1921-ben főhatóságként létrehozták a XIII. (testnevelési) ügyosztályt – egy ideig testnevelési főcsoportként működött, élére a miniszter 1923-ban Tárczay-Felicides Románt nevezte ki –, melynek fennhatósága alá rendelték az OTT-ot, az összes fővárosi, megyei, járási, kerületi, városi, községi testnevelési bizottságot.

Tornay Károly – akitől az előzményekről írtak jelentős részét kölcsönöztük – a mozgalom első 15 évét áttekintő művében (A leventeintézmény története. Budapest, 1936. Stádium) elmondja, hogy a törvény gyakorlati alkalmazása számos akadályba ütközött:

„A nép nagy része – írja az 1922-es év kapcsán – idegenkedik az intézménytől, sőt különösen a városi lakosság és a munkásság ellenszenvvel fogadja.”

1923-ban még voltak megyék, amelyekben csak elvétve alakultak meg leventeegyesületek. Hiányoztak a képzett oktatók is: tanítók és közigazgatási tisztviselők tartják a foglalkozásokat, többnyire társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül. A felszerelés is hiányos: az egyesületeknek az OTT biztosította, s akik igényelték, azok céllövő puskát és kisöbű fegyvert – német Geco típusú kispuskát – is kaptak. 1925-től kezdik használni a kedvezményes áron beszerezhető Fég-puskákat (a Fegyver- és Gépgyár kispuskája).

Változás csak 1924-ben érzékelhető: összeírják az ifjakat, a kultuszminiszter által megállapított és a belügyminiszter részéről jóváhagyott Leventeegyesületi Alapszabályok értelmében országszerte létrejönnek a leventeegyesületek. Oktatói tanfolyamokat indítanak, hogy legalább minden 50 leventére jusson 1 oktató. 1926-ban szabályozzák a leventék jelentkezési kötelezettségét, az 1740/927. sz. B.ü.M. rendelet az oktatókat (1926-ban kialakult a főoktatói tisztség is) e minőségükben hatósági személyeknek nyilvánítja. A 69.000/927. sz. VKM rendelet a testgyakorlásra kötelezett ifjak kötelességeiről és e kötelességek teljesítésének biztosításáról intézkedik. Ennek értelmében, aki nem tesz eleget leventekötelezettségének, az fegyelmi úton büntethető, mégpedig: 1. megintéssel, 2. a szülő (gyám, munkaadó) értesítésével, 3. megfeddés végett az elöljáró (polgármester stb.) elé idézéssel, 4. visszatartással, amely reggel 8 órától este 8 óráig, három órától tizenkét óráig terjedő tartamban alkalmazható.

Az a felnőtt, aki a gondjára bízott leventeköteles ifjút testgyakorlási kötelezettségének teljesítésében akadályozza, vagy figyelmeztetés ellenére sem gondoskodik arról, hogy az illető a kötelezettségét teljesítse, 24 pengőtől 80 pengőig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A magyar állam, illetve a testnevelési törvény által a mozgalom működési feltételeinek biztosítására kötelezett községek sokat áldoztak a társadalmi sport és a testnevelés ügyére. Az 1925-ben létrehozott honvéd testnevelési intézménnyel – a Toldi Miklós Sporttanár- és Vívómesterképző Intézettel – csaknem egy időben nyitotta meg kapuit az 1928-tól a Sportorvosi Intézetnek is otthont adó, kezdetben három, majd négy évfolyamos felsőoktatási intézmény: a M. Kir. Testnevelési Főiskola, mely a testnevelés és a sport szakembereit (tanárokat, edzőket) képezte. (Az 1926/27-es tanévtől leventeoktató-képzés is folyt itt.)[3]

A testnevelési törvény végrehajtási rendelete értelmében az iskoláknak díjtalanul át kellett engedniük leventefoglalkozás céljára tornatermeiket, az intézményhálózat létrehozására, illetve bővítésére azonban nagy szükség volt. Ezért történt, hogy gr. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter 1929. december 24-én meghirdeti sportlétesítmény-építési programját. A tervben Nemzeti Stadion, Nemzeti Sportuszoda és Sportcsarnok felépítése szerepelt, vidéki stadionok, illetve a Szövetségek Házának létrehozása – a 146.256/1928-VII. sz. belügyminiszteri rendelet egy sportágban csak egy szövetség működését engedélyezte –, valamint egyéb létesítmények kialakítása. 1937-re készül el az Európa legszebb diákstadionjának tartott KISOK-pálya Pesten, a Népligetben stb.

A levente – a mozgalom Sirsich Béla rendeletére vette föl e nevet – hivatalos köszönésévé 1926 decemberében a dr. Matolcsy László győri leventeparancsnok által bevezetett „Szebb Jövőt!” (Szebb, azaz: Szabad, Erős, Becsületes, Boldog) vált, s válaszköszönésül kötelezővé az „Adjon Isten!”-t tették.

A mozgalom hivatalos lapjává 1923. július 1-jén a „Levente” lett (1940-től alcíme szerint: „a leventeparancsnokok hivatalos lapja”, 1943 januárjától: „a leventeparancsnokok, oktatók, ifjúvezetők hivatalos lapja”), mégpedig azáltal, hogy ekkor az 1922 áprilisa óta megjelenő Testnevelő (szerk.: Dürmayer Gusztáv és Török Pál László) átvette a Bodó János OTT-titkár szerkesztette, 1921 januárjától létező „Levente” nevet.[4]

Egyenruhájuk a leventéknek egyelőre nincs. 1925 őszén leventesapkát rendszeresítenek: khaki színű volt, formája a huszársapkához hasonló, bal oldalán „topánok”-kal. (Leventéknél meggyszínű, oktatóknál aranyozott fonalas.) Elöl sapkapajzs díszítette, melynek mezőjében a kettős kereszt a hármas halommal volt látható, a kereszten a leventejelvény s a háttérben a felkelő nap. A pajzs felső szélén, szalagon a leventeegyesületek jelmondata volt olvasható, fölötte a szent koronával. A pajzs hátsó lapjára tolltartó-hüvelyt erősítettek. 1927-ben egyenruhát – a sapkán kívül kabátot, nadrágot, bőrövet, inget, lábszárvédőt, cipőt, fehér atlétainget, fekete atlétanadrágot, tornacipőt – rendszeresítettek, de anyagi okok miatt kötelezővé nem tették viselését. A ruhához a sapkapajzson levőhöz hasonló jelvény is tartozott: a testnevelők részére aranyozva, a többi oktató számára zölden zománcozva. 1926-ban rendeletben szabályozták a versenyen részt vevők ruházatát: ez ujjatlan fehér trikó, tornanadrág, tornacipő volt, melyet mindenki maga szerzett be, vagy az egyesülete vásárolt meg. Később címer került a mezre, de ennek viselésére 1934-től csak leventeünnepélyen volt lehetőség.[5]

A jelvények is többször változtak. Már az induláskor akartak egyet rendszeresíteni: ez zománcozott, nemzetiszínű pajzs lett volna, fehér mezőben „Levente” felírással, de a tervet elvetették. Aztán 1923-ban Raics Károly javaslatára megszületik a hosszú ideig viselt változat: egy kis zománcozott zöld fenyőág nagy fehér „L” betűvel és kék nefelejccsel. Jelentése: „Leventék, ne felejtsetek és reméljetek!” 1934. január 1-jétől a sapka előrészének jelvénye háromszögletű pajzs lett: leventék részére alpakkából, oktatók és főoktatók részére zománcozott kékeszöld alapon, vezető főoktatók részére aranyozott alapon. Közepébe ún. levente-kettőskereszt került. (A leányleventék kettőskeresztjére kört rajzoltak, s bele „L” betűt.) A húszas évek második felében terjedt el az egységek megnevezése: a „pajtásság” 10-15 leventét jelentett, a „tized” 3 pajtásság volt, 2-3 tized alkotott egy „csapatot”, a nagyobb alakulatok neve „lobogó” és „törzs” volt.

Még 1926-ban gr. Klebelsberg Kunó előadást tartott a rádióban; gondolatmenetének lényege, hogy a magyarság csak a tömegek testedzése révén találhat kiutat az urbanizáció és a Trianon okozta depresszióból. A kultusztárca e kiút kiépítése érdekében 1928-ban 40.175/VKM sz. rendeletével bevezeti minden alsó- és középfokú iskolában a harmadik testnevelési órát[6] „szigorúan kötelező játékdélutánként”. 1930-ban a HM, a VKM és az OTT közösen kidolgozta e – valójában katonai előképzést szolgáló – játékdélutánok tantervi anyagát és szervezeti rendjét.

1928-ban megrendezik az „Első Országos Leventeverseny”-t, s 1929–31-re a fentiek szellemében kialakítják az egész országot átfogó leventebajnokságok rendszerét. 1936-ban a kultuszminiszter – akkor már Hóman Bálint – elrendeli, hogy a nemzetvédelmi testnevelést (játékdélutánt) csak leventeoktatókká átképzett tanárok taníthatják.[7]

Ám a „tömegek” fogalmába nemcsak az iskolaköteles korú, illetve a 21. életévét el nem érő, iskolát elhagyó ifjúság tartozik bele, hanem az egész magyar munkaképes társadalom.

1932-ben Gömbös Gyula akkori miniszterelnök kezdeményezésére az olasz Nazionale Depolarovo mintájára megalakult a Nemzeti Munkaközpont, célul tűzve a dolgozók szabadidejének megszervezését (üzemi torna, kirándulások, egészségügyi tanfolyamok stb. révén). Wonke Rudolfné 1937-ben – elsőként az országban – „megalakított egy olyan csoportot az újpesti Angol–Magyar Cérnagyárban (Váci út 91.), amely a nemzeti érzés ápolásában, a családi hivatástudat kialakításában és a mozgásműveltség (ritmikus tánc, néptánc, népi játékok) elsajátításában határozta meg célját.” (Földes – Kun – Kutassi: A magyar testnevelés és sport története. Budapest, 1982.)

A kétségkívül jelentős változások – a maguk pozitív és negatív következményeivel (amint arról a következőkben lesz szó) – a szakma elégedetlenségével szembesültek. Az 1933 márciusában összeült, a középfokú oktatás és a középiskola szervezeti reformjáról tanácskozó értekezleten az OTT emlékiratot adott át a VKM-nek. Ebből idézünk:

„A művelt Nyugat korszerű iskoláiban, de különösen azokban az iskolákban, ahol a brit szellem uralkodik, bölcs mértékkel adagolják az iskolai fiatalságnak az értelmi oktatás és nevelés tananyagát és tanulási feladatait, nehogy a fiatal agyakat túlterheljék, és viszont, hogy az iskolai fiatalságot még az iskolában töltendő idő alatt is megvédjék a padban való ülés és a zárt helyiségben való hosszú tartózkodás veszélyei ellen, időben, hely és felszerelés dolgában bőségesen gondoskodnak időközi egészséges testmozgásról és testnevelési foglalkoztatásról… A mi iskoláinkról – sajnos – ezt nem állíthatjuk, mert vagy határozott túltengésben van az értelmi tananyag…, vagy pedig el van hanyagolva a testnevelés… Sürgősen minden lehetőt el kell… követni, hogy a magyar iskolák már a jövő, 1933/34-es tanévtől fogva gyakorlatibb tudású, életrevalóbb, elszántabb, gerincesebb és küzdőképesebb nemzedéket neveljenek az országnak. …a lényegtelen, szükségtelen, nélkülözhető anyaghalmaz elhagyásával nemcsak a tananyag csökken le az életben szükséges mértékre, hanem az egyes elméleti tantárgyakra a tantervben előírt óraszám is jórészben változni… fog és az így megnyert óraszám fel lesz használható az ifjúság minden új megterhelése nélkül olyan foglalkoztatásokra (nem tantárgyakra), melyek alkalmasak és hivatottak az iskolai értelmi… munka és igénybevétel folytonosságát helyes mértékkel üdvösen megszakítani és inkább testi mozgással és enyhe munkával ellensúlyozni. Ezek között az üdvös és hasznos foglalkoztatások között a gyorsírás, szlöjd („kézügyesség, a kézügyességet fejlesztő foglalkozás” B.R.), kézimunka stb. mellett első a testnevelés…” (In: A tantervelmélet forrásai; 7. OPI, 1986. Szerk.: Antall József.)

A leventemozgalom első jelentős átszervezésére – mint arra már utaltunk –1939-ben, a honvédelemről szóló 2. tc. alapján került sor. Az országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat szerint:

„2. § A honvédelmi kötelezettség magában foglalja

a leventekötelezettséget

a hadkötelezettséget

a honvédelmi szolgáltatások kötelezettségét

a légvédelmi kötelezettséget.…

6. § (2) A leventekötelesek nevelését és képzését a honvédelmi miniszter irányítja. A honvédelmi miniszter a leventefoglalkoztatás nevelési anyagát… a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértve állapítja meg.

7. § (1) Minden magyar állampolgár ifjú annak az évnek szeptember hó 1. napjától, amelyben tizenkettedik életévét betölti, mindaddig, míg tényleges katonai szolgálatát meg nem kezdi vagy a katonai szolgálatra való alkalmatlanságát végleg meg nem állapítják, az alábbi szabályok szerint leventeköteles. A leventekötelezettség általában megszűnik legkésőbb annak az évnek a szeptember hó 30. napján, amelyben az ifjú a huszonharmadik életévét betölti. Ezen az életkoron túl is leventekötelesek maradnak tényleges katonai szolgálatra való bevonulásukig azok, akik a tényleges katonai szolgálat megkezdésére halasztást kaptak.…

9. § (1) A leventék évente legfeljebb tíz hónapon át és legfeljebb heti négy órában kötelesek leventekiképzésben részt venni. Ezenfelül minden levente abban a naptári évben, amelyben tizennyolcadik életévét betölti, összefüggő gyakorlaton köteles részt venni. Ennek a gyakorlatnak időtartama három hetet nem haladhat meg…

(6) Mentes a leventekiképzés alól az, aki

a) arra testileg vagy szellemileg alkalmatlan,

b) katonai nevelő- vagy képzőintézet növendéke.…

13. § (1) A nyilvános iskolák tanszemélyzetének a leventeképzésben és a leventeegyesületek irányításában való közreműködését a vallás- és közoktatásügyi miniszter a honvédelmi miniszterrel egyetértve szabályozza.

(2) A leventekötelezettséggel kapcsolatos egyesületi élet országos megszervezését és irányítását a honvédelmi miniszter az érdekelt miniszterek bevonásával és a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértve intézi… A leventekötelesek a vallásos egyesületeken, valamint a magyar cserkészszövetség kötelékébe tartozó cserkészcsapatokon kívül semmiféle egyesületnek vagy bármilyen más megjelölésű egyesületi jellegű szervezetnek tagjai nem lehetnek.…

171. § (1) A leventeköteles kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással büntethető, ha:

az orvosi vizsgálaton nem jelenik meg,

a foglalkozásokon nem jelenik meg,

nem engedelmeskedik, tiszteletlen.[8]

A változás lényegét, mintegy summázatát az Indoklás adja:

„A leventekötelezettség az 1921. LIII. törvénycikkel szabályozott testnevelési kötelezettség helyébe lép… A törvényjavaslat… megadja az alapot arra, hogy a jelenlegi állapottól eltérően a jövőben az iskolát (főiskolát) látogató ifjak is… az iskolát elhagyó ifjúsággal együtt tegyenek eleget levente kötelezettségüknek.

…a leventekötelezettség felső korhatárául az eddigi 21. életév helyett a katonai szolgálatra való bevonulás időpontját illetőleg a 23. életév betöltése évének szeptember 30. napját állapítja meg, azért, hogy a katonai szolgálat közvetlenül kapcsolódjék a leventekiképzéshez.

Vitéz Bartha Károly”

(Az 1935. évi április hó 27-ére összehívott Országgyűlés képviselőházának irományai. XII. kötet, Budapest, 1939.)[9]

Az ún. Fejlődési törzslap vezetését kötelezővé tették. Ez „a leventének nem pillanatnyi állapotát rögzíti, hanem 12 éves korától kezdve végigkíséri testi, lelki, szellemi fejlődését mindaddig, míg tényleges katonai szolgálatát meg nem kezdi” – írja dr. Rosztóczy Ernő (Levente, 1941. márc. 14.) –, mert „A végső cél… a honvédség.” A II. tc. Végrehajtási Utasítása értelmében a törzslapokat a körzetparancsnokok fogják őrizni. E lapok a következőket tartalmazzák:

„I. A levente személyi adatai.

II. A szülők adatai.

III. A levente kiképzési adatai.

IV. Változó adatok.

V. Egyéb változások (katonai bevonulás, korengedély, névváltozás stb.)

VI. Rendszeres orvosi vizsgálatok (pl. a gázálarcméret meghatározása).

VII. Osztályozás.

VIII. Ellenőrző, rendkívüli és fellebbezési orvosi vizsgálatok.

IX. Értelmiségi és jellembeli sajátságok.

X. Összesítés a 19. évben.

XI. Javaslat a fegyvernemi beosztásra.

XII. A törzslap kiadásának, visszaszolgáltatásának és vándorlásának útja.” (Rosztóczy id. cikke.)

Nem feladatunk Magyarország két világháború közötti történetének, illetve két világháborús szerepének megírása, értékelése, sőt: a leventemozgalom teljes keresztmetszetének megrajzolása sem, mégsem mulaszthatjuk el emlékeztetni az olvasót, hogy 1938-ban megszületik a XV. tc. „a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról”, a XVIII., ún. sajtótörvény, november 2-án sor kerül az első bécsi döntésre, 1939-ben a már említett II. tc. kiadására, majd a IV.-re, amely „a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról” intézkedik, 1940-ben megszületik a XX. tc. az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról, ez év augusztusában hozzák meg a második bécsi döntést, 1941 áprilisában megjelenik a zsidónak minősülő személyek katonai szolgálatáról (munkaszolgálat) intézkedő kormányrendelet s visszacsatolják a Délvidéket, júniusban a kassai és rahói provokációt követően hazánk hadiállapotban lévőnek deklarálja magát a Szovjetunióval, augusztus 8-án az országgyűlés elfogadja a XV. tc.-et, azaz a harmadik zsidótörvényt.

Mindezeket azért soroltuk föl, mert – véleményünk szerint – szoros összefüggés állapítható meg köztük és a leventemozgalom belső életének mozgása,[10] fokozódó militarizálódása s az ifjúság honvédelmi nevelését és a testnevelést egységes irányítás alá helyező, második nagy átszervezést eredményező s 1941. aug. 13-án életbe lépő 5520/1941. M. E. sz. kormányrendelet között.

Dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter 1941 februárjában kiadott 24.344. sz. rendelete a m. kir. honvédelmi miniszterrel egyetértésben elrendeli:

„1. § Nyilvános iskola fenntartója – tekintet nélkül az iskola jellegére – köteles iskolája helyiségeinek, udvarának, sporttelepének, valamint a testnevelés céljára szolgáló berendezéseinek és felszerelési tárgyainak leventeképzés céljára való használatát megengedni.” (MRT, 1941.)

Ugyanő március 26-án átszervezi a felsőfokú intézmények ifjúságának sporttevékenységét a 177.500 sz. rendeletével:

„1. § A magyar egyetemi és főiskolai ifjúság sporttevékenységének egységes megszervezésére és irányítására Budapest székhellyel Országos Központ állíttatik fel. A Központ teljes címe: »Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportegyesületek Országos Központja«; rövidített megjelölése: MEFSOK.

2. § (1) A MEFSOK feladata a magyar egyetemi és főiskolai ifjúság sportjának egységes megszervezése, az egyetemi és főiskolai sportegyesületek működésének közvetlen ellenőrzése és irányítása.

3. § A MEFSOK élén miniszteri biztos áll. A miniszteri biztost a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki négy évi időtartamra…” (MRT, 1941.)

1941. június 15-én a leventék szabadidő-mozgalmának irányítására és vezetésére a Leventesport Országos Központot (LOK) hívták életre. Ugyanezen a napon ismertetik a 81.000/eln. vkf 1941. számú rendelet 5. sz. mellékletét a leventeélet erkölcsi alapjairól. Íme:

„1. A törvényben megszabott célkitűzés

A leventeképzésnek – amely a magyar ifjúság nevelésének egyik eszköze – célja az, hogy az ifjúságot a hagyományos magyar katonai erényekben való nevelés útján a haza védelmének magasztos feladataira testben és lélekben előkészítse.

2. A leventefogadalom

Fogadom, hogy teljesítem leventekötelezettségeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és honfitársaimnak tartozom.

3. A leventetörvények:

1. A levente istenfélő és hazájához mindhalálig hűséges (A vallásosság és hazaszeretet törvényei)

2. A levente elöljáróinak bizalommal és készségesen engedelmeskedik (A fegyelem törvénye)

3. A levente kötelességeit híven teljesíti (A kötelesség törvénye)

4. A levente mindenkor igazat mond (Az igazmondás törvénye)

5. A levente lovagias (A lovagiasság törvénye)

6. A levente a zászlót és bajtársait sohasem hagyja cserben (A hűség törvénye)

7. A levente legfőbb kincse a becsület (A becsület törvénye)

4. A leventevilágnézet:

„A leventeéletben kialakítandó világnézet iránya: keresztény és nemzeti.” (Levente, 1941. június 15.)

Nagyjából ezidőtt fogalmazza meg dr. Saád Ferenc százados, egyetemi m. tanár A katonás szellem felébresztése az ifjúságnál című dolgozatát. Ebből idézünk.

„Egészséges, megfelelően és főleg okosan táplált, egy kis tartalék energiával bíró fiatalember pompás anyag a katonai nevelésre… A leventeköteles ifjúság a növekedés, az örökös testi és lelki változás korában van… A leventekiképzés kezdetén az ifjúság még a romantikus korban van… A második kor a nyugtalanság, a kalandszerű élmények keresésének kora. A serdüléstől az ifjúkor bekövetkezéséig tart… Kalandvágyukat talán legjobban úgy lehetne kielégíteni, ha a felderítés, kémelhárító szolgálat, járőrharc és általában a kisháború ezernyi lehetséges és változatos formáját játszatják le velük… Célszerű lenne a kispuskáról lassan áttérni a hadipuskára és a lehetőséghez képest megismertetni a nehéz fegyvereket is… A harmadik kor: a lelkesedés kora… A kötelező katonai szolgálat utáni időszakban nyugodtan mondhatjuk, hogy az már a megfontoltság kora.” Ekkor a katonai szellemet ébren kell tartani, mert: „A béke nem lehet más, mint a háborúra való előkészület.”

(Magyar Katonai Szemle, 1941. október.)

Így érkezünk el a már többször emlegetett átszervezéshez – ennek mindennapjait rögzíti hűségesen e Napló –, melynek „a társadalmi és általában a minőségi sportra vonatkozó rendelkezései az 1941. évi XII. tc. 3. §-ában foglalt felhatalmazás és az erre a törvényre támaszkodó 5520/1941. M.E.sz. kormányrendelet VII. §-a alapján kiadott 180.000/1941. VKM. sz. rendeletbe foglaltan augusztus 16-án életbe is léptek.” (Levente, 1941. szeptember 15.)

A kormányrendelet, illetve az általa megszüntetett OTT helyébe lépett Országos Sport Központról szóló VKM rendelet így hangzott:

„1. §

(1.) Az ifjúság honvédelmi nevelését és a testnevelést egységesen kell vezetni és irányítani. Az egységes vezetést és irányítást az ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek országos vezetője (országos vezető) látja el.

(2.) Az országos vezetőt a honvédelmi miniszter és a vallás- és közoktatásügyi miniszter együttes előterjesztésére a kormányzó nevezi ki és menti fel.

2. §

Az országos vezető feladatkörébe tartozik:

a) a leventeintézmény vezetése és a leventeképzés irányítása;

b) a honvédség testnevelésének irányítása;

c) a lövészkötelezettséggel kapcsolatos sporttevékenység megszervezése és irányítása;

d) az iskolán kívüli leányifjúság önkéntes honvédelmi nevelésének és testnevelésének megszervezése és kötelező honvédelmi nevelésének és testnevelésének bevezetéséhez szükséges előkészítő intézkedések;

e) az iskolai ifjúság testnevelésének irányítása;

f) a társadalmi sport, valamint a sportszövetségek és sportegyesületek ügyeinek intézése, továbbá a sportorvosi szolgálat megszervezése és irányítása;

g) az ifjúság egészségügyi nevelésének és fejlődésének figyelemmel kísérése és a szükséges javaslatok megtétele;

h) a testneveléssel vagy a sportüggyel kapcsolatos mindazok a tennivalók, amelyeket jogszabály a vallás- és közoktatásügyi miniszter feladatkörébe utalt;

i) mindazok a tennivalók, amelyeket jogszabály az Országos Testnevelési Tanács feladatkörébe utalt…

Bárdossy László m. kir. miniszterelnök”

Továbbá:

„Az OSK szervezeti szabályzatát és ügyrendjét a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a 180.000-1941.VKM sz. rendeletével állapította meg. E szerint az OSK a m. kir. vallás- és közoktatási miniszter szerve.

Az OSK

a) irányítja és fejleszti Magyarország társadalmi és általában minőségi sportját;

b) vezeti és ellenőrzi az országos sportszövetségeket és a sportegyesületeket;

c) megszervezi és irányítja az alája rendelt vidéki sportkerületek, alkerületek és járások működését;

d) gondoskodik a társadalmi és általában a minőségi sport fejlesztését szolgáló sportlétesítményekről;

f) ellátja azokat az ügyviteli tennivalókat, amelyek a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a társadalmi sport egyesületei és egyesületi jellegű szervezetei feletti főfelügyeleti joga gyakorlásával kapcsolatosak;

g) a Nemzeti Sportbizottság (NSB) elvi állásfoglalásának figyelembe vételével megállapítja a társadalmi sportegyesületek megalakulásának és működésének szabályait, továbbá a sportszövetségek szervezetét;

j) sportfegyelmi kérdésekben a Legfelsőbb Sportfegyelmi Bizottság útján végső fokon dönt.

Sportkerületek, sportalkerületek és sportjárások

Az ország sportjának legszélesebb körökben való fejlesztése érdekében a Leventék Országos Parancsnoka alá rendelt kerületekkel azonos beosztású sportkerületek létesítendők. A sportkerületek élén az elnökök állnak. A kerületek sportalkerületekre tagozódnak. Élükön alkerületi főtitkárok állnak. Az alkerületek ismét sportjárásokra tagozódnak. A járások élén titkárok állnak. A helyi sport fejlesztését helyi előadók irányítják… (Levente, 1941. szeptember 15.)

Mindezek értelmében jött létre az új szervezet. (Felépítését lásd a következő oldalon lévő táblázatban.)

S hogy nemcsak átalakításról, hanem új alapokra helyezésről is szó van, azt Kisigmándy Géza írásával, majd a mozgalom további történetével igazoljuk, illetve bizonyítjuk.

„A régi liberális világban életre szólított Országos Testnevelési Tanács helyét az Országos Sport Központ foglalta el, amely nem játssza az alkotmányosdit, hanem dolgozik az ifjúság honvédelmi és testnevelésének vezetője irányításával. Katonás szellemben, öntudatos akarattal, az egész országot átfogó szervezettséggel folyik a kiképzés. Jobb, edzettebb, kiképzettebb, erősebb és önmaga teljesítőképességét pontosan ismerő magyart kell nevelnünk… ma már köztudomású, hogy vitéz Béldy Alajos huszárezredes (ma altábornagy és az ifjúság honvédelmi nevelésének és testnevelésének országos vezetője) parancsnoksága alatt néhány hetes (még fel sem esküdött újoncok) kiképzésben részesült gyerek-emberek rohantak el négy nap alatt 270 kilométeres úttalan utakon, hófúvásban, viharban, búvóhelyről leselkedő ellenséggel viaskodva a Kárpátok tetejére, és tűzték ki Horthy Miklós zászlaját…

Hogyan függ össze a katonaság, leventeség és a sport, ez a három pedig nemzeti törekvéseinkkel?… Az egészséges test rendszeres nevelése, edzése, erősítése együtt jár a lélek művelésével. Ennek eszköze a sport… Az egészséges, kenyerét megkeresni tudó és családot alapító ember olyan tényező, akire mindig lehet számítani. Ez az emberanyag a legjobb katonának…

Az Ifjúság Honvédelmi Nevelésének és a Testnevelésnek új országos szervezete

(A Magyar Katonai Szemle, 1941. októberi száma alapján)

Jelmagyarázat
1. Leventék Országos Parancsnoksága (HM 40. oszt., vez.: v. Kudriczy István)
2. Szervezési alosztály (Lovass László vezérkari százados)
3. Kiképzési alosztály (Verbőczy Kálmán alezredes)
4. Testnevelési alosztály (Schenker Zoltán ezredes)
5. Nyilvántartási alosztály (Szecsey Sándor alezredes)
6. Hadbiztosság (v. Bazsó Jenő hadbiztos-alezredes)
7. Leventesport Országos Központ (v. Kudriczy István)
I. Elvi, jogi, személyi, költségvetési, szervezési ügyek oszt. (dr. Palkovics Pál)
II. Iskolai testnevelés, női honvédelmi nevelés és testnev. (v. Czakó István dr.)
II. Testnevelési Intézmények, Sportlétesítmények felügyelete (v. Schmidt József)
IV. Számvevőség (Holló Zoltán tanácsos)
V. Segédhivatal (Bucsinszky Viktor)

A német, olasz, japán és nem utoljára a magyar és finn hadsereg emberfelettinek tűnő sikereinek titka a széles alapokra helyezett és a népi lélekkel összeforrt sportolás.” (In: Magyarországi sportegyesületek története. Szerk.: Pluhár István, Bp., é. n.)

A Béldy Alajos vezette szervezet – mely egy kisajátítást követően a Bp. V., Alkotmány u. 5–7. sz. alatti ún. Ifjúság Házába költözött – hatalmas energiával fog hozzá a törvényben előírt feladatok elvégzéséhez, a célok megvalósításához. E sokirányú tevékenység[11] – melynek dokumentuma a Munkanapló – néhány aspektusát kíséreljük meg a továbbiakban fölvázolni.

Az Országos Vezető az 1941-ben induló – szombatonként megjelenő – Szebb Jövőt! című képes hetilapban meghirdeti a női egyenjogúság leventeprogramját, és a későbbiekben oly sok vitát kiváltó leventeleány-intézményről a következőket mondja:

„Abban a községben, ahol 10-19 éves korú leányokból legalább 15 önként jelentkezik, ott a fiúk leventeegyesületében meg kell alakítani a leventeegyesület női szakosztályát.” (Szebb Jövőt! I. évf. 42. szám.)

Wonkéné Zsigmond Judit, aki a TST II/2 alosztályának lett a vezetője, a női nemzetvédelmi szolgálat irányítójaként az elhangzottakkal összhangban fölvázolja ugyanitt a férfi leventével egyenrangú, vele párhuzamosan működő – tehát nem neki alárendelt – női honvédelmi nevelés rendszerét. E szerint kerületek-körök-járások-körzetek-koszorúk-bokréták-füzérek alkotnák az országos szervezetet, amelynek irányítása a leventeleány-központ – a Nagyasszonyi Tanács – feladata lesz. (1943 februárjától a központ új elnevezése: Leventeleányok Országos Központja – ekkor már dr. Kokas Eszter a vezető –, márciustól pedig csoport, csapat és kör lesz az egyes leventeleány-egységek neve.)[12]

A női nemzetvédelmi tanfolyam megnyitóján, 1941 októberében Béldy a női egyenjogúság leventeprogramja alapján a leventeleány-mozgalom feladatainak felsorolása kapcsán kifejti azt a kohéziós erőt, mely – meggyőződése szerint – az osztálykülönbségek (-ellentétek) eltüntetését, a nemzeti egység megteremtését fogja eredményezni:

„Egymillió-kétszázezer leány életsorsába és fejlődéstörténetébe kapcsolódik bele a női nemzetvédelmi szolgálat. A társadalmi válaszfalak a leányifjúsági intézményekben is leomlanak…”

Ezen intézmények feladata:

„elsősorban az öntudatos magyarrá nevelés …

A másik, az igazi feladat: az anyaságra nevelés…

A harmadik feladat a honvédelmi lelki nevelés…

a háztartási kiképzésre” is szükség van. (Szebb Jövőt! I. évf. 48. szám.)

Elhatározzák, hogy 17-20 éves fiatalokból ifjúvezetőket képeznek. Ezt a munkát indították el 1941. december 4-én a Tattersaal csarnokában. 860 fiú jelenik meg a rendezvényen, ahol Fricsay Richárd főkarnagy a leventezenekart és az új ifjúsági indulót előadó 120 tagú énekkart vezényelte.

„Pluhár Pista bácsi is itt van – tudósít az újságíró –, viaszlemezre veszi az ünnepséget, amelyet a rádió december 14-én forgat le.” (Szebb Jövőt! I. évf. 49. szám.)

Azt tervezik, hogy 1942 nyarán 50 000 fiatalt fognak kiképezni a különböző táborokban.

A magyar politikai elit egy része támogatja a leánylevente ügyét, ugyanakkor mások – bizonyos konzervatív körök – kételyeiknek adnak hangot, sőt – pl. Shvoy Lajos, Czettler Jenő és br. Fiáth Tibor – egyenesen a Felsőházban támadják a szerintük militáns igyekezetet.

Shvoy Lajos: „A második mondanivalóm… a honvédelmi miniszter úrnak szól. A hazafias, komoly aggodalom beszél belőlem, nemcsak a papnak az aggodalma, hanem a hazáját és fajtáját szerető pedagógus aggodalma is…”

A leányleventéről így vélekedik: „…sehol sincs nyoma a valláserkölcsi nevelésnek és ezen nevelés megbecsülésének sem…, sőt olyan tüneteket látok, mintha a vezetés ezzel ellenkező álláspontra helyezkednék.”

Ezután néhány esetet sorol föl, többek között elmondja: „Egy harmadik helyen dobszó útján összetoborozták a leánysereget 10 évtől felfelé azzal, hogy a megjelenés kötelező. (Olvassa): A fiúleventecsoport vezetősége formaruhában megjelent a községi iskolába terelt leányok között a községi tanítónővel, aki szemrehányást tett a még iskolás leányoknak azért, hogy a katolikus népiskolába iratkoztak be, aztán kijelentette a leányok előtt, hogy ezentúl ők is leventébe járnak, és majd nem úgy kell köszönniük, mint eddig, hogy »Dicsértessék a Jézus Krisztus«, hanem úgy, hogy »Szebb Jövőt!«” (Gróf Széchenyi Viktor: Szovjetíze [sic!] van ennek a dolognak!)

Aztán a történelemmel példálózik: „…Hellasz akkor vesztette el életerejét és történelmi vezetőszerepét, amikor az olimpiászokra beengedte a leányokat, és elfajult misztériumában a nő a közösség prédája lett. Róma világhódító erejét is a saturnáliák tették tönkre. A kapitalizmus minden érdeme mellett azzal követte el a legnagyobb hibát az egyoldalú társadalmi berendezkedésen kívül, hogy a nőt kivonta a családból és a gyárba állította be… a Szovjet a nőket nemcsak a gyárakba, hanem még a kaszárnyákba is bevonta, s a családból teljesen kiemelte… Mély tisztelettel kérem… a honvédelmi miniszter urat, hogy a leányleventék megszervezését kizárólag hozzáértő nőkre bízza…

Másodszor: a leánylevente-mozgalom ne csak papíron, hanem a valóságban is erkölcsi nevelést adjon leányainknak. (Úgy van! Úgy van!) Valláserkölcsi nevelést természetesen csak erre megfelelően képzett, – aláhúzottan mondom – biztos világnézeti alapon álló vezető adhat. (Úgy van! Úgy van!) A most kiképzett legfőbb vezetők e téren semmi kiképzést nem kaptak (Gróf Széchenyi Viktor: Cipészsegédek!), tehát semmi nevelést nem adhatnak…

Harmadszor és ezt hangsúlyozottan kérem a miniszter úrtól: az iskolásleányokat hagyja meg leventéknek az iskola keretén belül (Élénk helyeslés), ne vegye ki az arra hivatott megbízható pedagógusok kezéből…” (Az országgyűlés felsőházának 55. ülése 1941. évi december hó 18-án, csütörtökön. Az 1939. évi június hó 10-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai. Felsőház-Napló. II., a továbbiakban: Felsőház-Napló II.)

„Czettler Jenő:

…Újabban már Németországban is súlyos aggodalmak hangzanak el katonai körökből, vajjon helyes-e a testi nevelés túlhangsúlyozása a szellemi nevelés elhanyagolása mellett … az iskolákban a leventeoktatásnál bizonyos megkülönböztető jelvényeket akarnak használni s úgy értesültünk, hogy a jelvények használatával kapcsolatban egy általános igazoltatást kívánnak az iskolában meghonosítani. Lehetetlen dolog az, hogy 13 éves gyermekeknek, pláne leányoknak, nagyapjáról, nagyatyjáról nem tudom, micsoda igazolványokat kívánjon bármely közeg. (Úgy van! Úgy van!)… jóformán egyebet sem teszünk, mint folyton irkálunk különféle igazolványokért... Micsoda zaklatás az, ami ebben a kérdésben folyik! Kérem a miniszter urat, szíveskedjék minden befolyásával arra törekedni, hogy a leventeintézmény nagy nemzetvédő érdekeinek megtartása mellett, azok az aggályos momentumok, különösen a leánylevente intézményben, amelyek a püspöki kart és mondhatnám, az egész katolikus közvéleményt nyugtalanítják, kiküszöböltessenek…

Báró Fiáth Tibor:

…a képviselőházban éppen a honvédelmi tárca keretében tették szóvá a képviselők és annak az óhajuknak adtak kifejezést, hogy leány-leventeintézmény minél előbb létesüljön…ha fegyverforgatásra tanítják őket vagy esetleg együtt gyakoroltatják őket a fiúleventékkel, akkor én ez ellen a leghatározottabban tiltakozom, mer (!) hiszen nekünk nem leány-leventeintézetekre van szükségünk, hanem becsületes, erkölcsös, vallásos dolgozó magyar leányokra és magyar anyákra…”

(Az országgyűlés felsőházának 57. ülésén, december 20-án, szombaton. Felsőház-Napló II.) [13]

Pontot az ügy végére a VKM 1943. évi 9800/sz. rendelete tett. Ennek tervezetét 1943 áprilisában kapta meg a hercegprímás, aki az önkéntesség elvéhez ragaszkodott a kötelező képzéssel szemben. Az ő elképzelése alapján változtattak az eredeti szövegen, melyet átdolgozott formában tettek közzé.

Íme:

„1. § (1) A leventeleány-mozgalom célja, hogy a leányifjúságot a hagyományos női erények szellemében való nevelés útján a haza és a család szolgálatára, különösen pedig a magyar anya feladataira és a honvédelmi szolgálatra előkészítse.

(3) A leventeleány-mozgalom a vallási ismeretek bővítésével és a vallásos életmód gyakorlásával, állampolgári és honvédelmi, egészségügyi, gyermekápolási és gyermeknevelési, gazdasági és háztartási ismeretek közlésével és gyakorlásával igyekszik célját megvalósítani. A vallási ismeretek bővítése és a vallásos életmód gyakorlása a leventeleányok vallásfelekezetének lelkésze vagy a vallásfelekezet megbízottja által és a leventeleányok vallásfelekezetének szabályai szerint történik…[14]

2. § (1) A leventeleány-mozgalomba törvényes képviselőjének engedélyével, önkéntes jelentkezés alapján fel lehet venni minden olyan magyar állampolgár leányt (hajadont), aki

a) tizedik évét betöltötte, de tizenkilencedik életévét még nem haladta túl,

b) egyetemnek vagy főiskolának nem hallgatója (növendéke),

c) zsidónak nem tekinthető.

3. § (1) A leventeleány minőség megszűnik,

a) ha a leventeleány férjhez megy;

b) ha a mozgalomból önként kilép;

c) ha a 2. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban megkívánt kellékeknek többé nem felel meg;

d) ha a leventeleányt a mozgalomból kizárják.

4. § (1) … alapszerve … a leventeleánycsapat.

(2) Csapatot ott lehet alakítani, ahol az önként jelentkező leányok száma legalább huszonnégyet elér…

9. § (1) A leventeleány-mozgalmat a vallás- és közoktatásügyi miniszter közvetlen felügyelete alatt a leventeleányok országos vezetőnője irányítja … megbízatását a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kapja: hivatali működése a VKM hivatali szervezetébe illeszkedik bele. A leventeleányok országos vezetőnője csak főiskolai képesítésű nő lehet.

(2) A leventeleányok országos vezetőnőjét működésében tanácsadás útján az Országos Leventeleány Tanács támogatja. A Tanács elnökét és tagjait – akiknek száma tizennégyet nem haladhat meg – a vallás- és közoktatásügyi miniszter három évi időtartamra nevezi ki. A Tanács tagjai közül legfeljebb öt férfi is lehet…

Budapesten, 1943. évi november hó 9-én.

Dr. Szinyei Merse Jenő s.k. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter” (MRT, 1943.)

A másik kitapintható szándék, hogy a magyar fiatalságnak a leventemozgalmon kívül működő szervezeteit[15], testületeit integrálni akarja: akár bizonyos tevékenységek átvállalásával, akár a „rivális” intézmény bekebelezésével. Ha teheti, a mind szorosabbá váló együttműködés révén az önálló mozgalmak életébe történő aktív bekapcsolódással.

Az 5.520/1941. M. E. sz. rendelet 5. §-a szerint:

„Az ifjúsági vezetőképzésben a magyar cserkészet is közreműködik. A közreműködés módját az országos vezető és az országos főcserkész egyetértve állapítják meg. Az országos vezető és az országos főcserkész egyetértően gondoskodnak arról, hogy a cserkészcsapatokba felvett leventéknek cserkészkiképzése leventekötelezettségeik teljesítése mellett zavartalanul megtörténhessék.” (In: Levente, 1941. szept. 15.)

A gróf Teleki Pál halála miatt vezető nélkül maradt magyar cserkészet (Teleki 1923. márc. 22-től volt tiszteletbeli főcserkész, mely tisztség „választás alá nem eső, hanem az államfőtől – a kormányzótól – kinevezett méltóságnak” számított) a maga néhány tízezres létszámával, kiválóan megszervezett csapataival (ezeket neveléssel foglalkozó testületek tartották fenn, noha tőlük függetlenül működtek) szinte védtelennek tűnt az egyesítési szándékkal szemben. Legfelsőbb helyen azonban nem támogatták Béldyéket. Horthy 1942-ben kisbarnaki Farkas Ferencet, a Ludovika akkori parancsnokát kinevezte országos főcserkésznek, aki a következőket közli:

Az 1690/1942. M.E. sz. rendelet „úgy intézkedik, hogy a cserkészmozgalom fejezze ki sajátos magyar jellegét, feleljen meg mind a honvédelem, mind az ifjúság nevelése tekintetében fennálló korszerű követelményeknek, biztosítsa a leventeintézménnyel való zavartalan együttműködést és óvja meg a mozgalom értékes hagyományait.” (Levente, 1942. jún. 15.)

S amikor Béldy és Farkas között nézeteltérés robbant ki az együttműködéssel kapcsolatosan[16], Bartha honvédelmi miniszter avatkozott közbe, miniszteri paranccsal vetve véget a vitának.

A zavartalan együttműködés jegyében a Cserkészbolt Szövetkezet 1942. jún. 25-től Levente- és Cserkészbolt Szövetkezet – Ifjúsági Bolt nevet viseli, de a Budapest II., Hárshegyi úton lévő Cserkészpark, a Népszigeten lévő Vízitelep stb. továbbra is az önkéntes alapon szerveződő, demokratikus hagyományokra támaszkodó s inkább a népi megújulási mozgalomhoz közeledő (regős-cserkészet) szervezet tulajdonában maradt. (Megemlítem: Tárczay-Felicides Román idézett írásában e témáról ezt mondja: „A magyar Cserkészszövetség mindig is a magyar nemzet szolgálatában állt, és sohasem szolgált nemzetközi célokat. Sőt: a magyar szövetség megtiltotta a nemzetközi cserkészkalap viselését, s helyette bevezette a leventesapkát. Ma a cserkészet nevelési intézmény, amely az általános hadkötelezettségen nyugvó levente-szervezeten kívül a válogatás szellemében, de mindenfajta osztályellentét kizárásával működik, és a tisztek katonai előképzését szolgálja.”)

A klérus által működtetett szervezeteknek – KIOE, Kalot stb. – szintén voltak érintkezési pontjaik a leventemozgalommal[17] – leventeügyben egyébként Czapik Gyula egri érsek képviselte a hercegprímást –, a leventelelkészi intézmény kialakítása is ezt a kapcsolódást jelzi (az 1943 elején megtartott értekezleten mintegy 200 lelkész vett részt), de ez esetben is legföljebb átfedésekről beszélhetünk. A középiskolásokat tömörítő Diákkaptár mintájára létrehozzák a Leventekaptárt – és mindkettő működik a másiktól függetlenül.

Külön kell szólnunk egy ellenkező irányú mozgásról, nevezetesen a Volksbund ifjúsági tagozatának, az 1942-ben megalakult Deutsche Jugendnek az önállósulási törekvéséről.

A 2320/1941. M. E. számú rendelet meghatározta azokat az alapelveket, amelyeket a német ajkú magyar ifjúság iskolán kívüli gondozására és művelésére nézve a kormányzat megállapított. Ezen rendelet, valamint a nemzetiségekre vonatkozó egyéb jogszabályok alapján létesült Német Ifjúság (D. J. in Ungarn) néven egy külön egyesületi jellegű szervezet, amelynek alapszabályait a vallás- és közoktatásügyi miniszter hagyta jóvá. A honvédelmi előképzést azonban továbbra is a leventeoktatás keretében kapták a szervezet levente fiataljai. Ám „számos bonyodalom támadt abból, hogy azok a leventék, akik a Deutsche Jugendnek is tagjai voltak, szabotálták a leventefoglalkozásokat, vagy ha nem, hát gyakorta német szervezetük egyenruhájában jelentek meg azokon… a parancsokat sokszor megtagadták, vagy ímmel-ámmal, rendetlenül hajtották végre…” (Tilkovszky Lóránt: A mecseki német bányászok művelődése. 1919–1945, Századok, 1987/2.)

A magyar ifjúságra vonatkozó 1939. évi II. tc. megfelelő paragrafusai azonban rájuk is vonatkoztak, a leventekötelezettség alól nem bújhattak ki. Sőt! Kállay Miklós miniszterelnök 3050/1942. M.E. sz. rendelete a „Leventeköteles ifjak politikai tevékenységének megtiltását” tartalmazta. (Más kérdés, hogy az ilyen jellegű tevékenység tilalmának betartására miként lehetett kötelezni azokat, akik a D. J. keretei között olyan kiképzést kaptak, mely „a német hadsereg igényeihez volt szabott, és eltért a leventecsapatoknál folyt kiképzéstől; és nemzetiszocialista szelleme is különbözött a leventemozgalomban uralkodó reakciós szellemtől, amelyben több volt a véglegességektől némileg visszatartó, konzervatívabb összetevő.” (Tilkovszky: i. m.) A nemzetiségi vidékeken rendezett leventeünnepségek és -előadások nyelvére vonatkozó Béldy-rendelet elsősorban a német ajkúakat érintette.[18]

A harmadik vonatkozása a leventemozgalomnak a hasonló indíttatású és azonos ideológiájú külföldi szervezetekkel való mind szorosabbá váló együttműködés, mely 1942-ben az Európai Ifjúsági Szövetség megalakulásához és e szövetségben való tevékeny szerepvállaláshoz vezetett. Ez a kapcsolat sportrendezvényeken, táborozásokon, üdültetések formájában (1942-ben pl. kb. 10 ezer német iskolásfiú jött Magyarországra; 2 ezer a kormány vendége volt, a többi a német népcsoporté), cserelátogatásokon realizálódott.

Az 1926-ban alapított német Hitlerjugendnek, melynek célja mindkét nembeli ifjúságnak a nemzetiszocialista párt és a német birodalom katonájává való nevelése, Budapesten állandó megbízottja tartózkodott a harmincas évek elejétől. Ő 1941 nyarától folyamatos kapcsolatban állt Béldyvel, akinek a kinevezését követő első külföldi útja 1941. szeptember 17-én Berlinbe vezetett. (Utazását 1942 márciusában megismételte: Berlinen kívül Hannoverben, Braunschweigben stb. járt.)

Az olasz Gioventu Italiana del Littorio (GIL) férfiszervezetei: az Opera Nazionale Balilla (Balilla egy genovai kisfiú neve volt, aki harcolt az osztrákok ellen a XVIII. században) a 8-14 év közötti fiúkat, az avantgardista („élcsapat”) a 14-18 év közöttieket egyesítette a fasiszta mozgalom keretei között, miként az azonos korosztályú leányokat is a GIL női tagozata. A Fascionak is volt Budapesten irodája, s Béldy németországi látogatásáról Olaszországon keresztül érkezett haza.

A HJ és a GIL 1942 nyarán kulturális találkozóra hívta Európa állami ifjúsági szervezeteit Weimarba, illetve Firenzébe. Természetesen a leventék is képviseltették magukat. (Weimarban hegedűben és énekben harmadikak lettünk, Firenzében Nagy Gyula megszerezte a „festőverseny” első díját, s a 4-dik és 5-dik hely is a magyaroké volt.)

Csakúgy, mint a GIL által 1942. szeptember 24–27-én, Milánóban megrendezett sporttalálkozón. Ide Magyarországról 75 fiú- és 13 leánylevente utazott vezetőivel együtt. A vetélkedőn, melyen 11 nemzet ifjúsága vett részt, kiválóan szerepeltek a magyarok. Több sportágban is előkelő helyezést értek el.

A fiúk úszásban az 1. helyet (a németekkel holtversenyben), kerékpározásban a 2. helyet, atlétikában, céllövészetben és teniszben a 3. helyet szerezték meg. A leányok két számban (atlétika és úszás) a negyedikek lettek.

Ugyancsak 1942-ben, ősszel 14 nemzet képviselői jelentek meg Bécsben, hogy megalakítsák a keresztény és a nemzeti eszmékért harcoló – korábban említett – Európai Ifjúsági Szövetséget. Ezen szövetség – melynek legfőbb célja Baldur von Schirach szerint: „ápolni az európai összetartozás eszméjét” – egyik szekciójának, az európai ifjúság katonai előképzésének elnökévé v. Béldy Alajost választották meg, aki a megválasztását követő beszédében hangoztatta:

„A fiatal Európa feladatát ezekben a nehéz időkben nem tudom másban meghatározni, mint a hazaszeretet, a keresztény erkölcs és a család ápolásában…

Ha az európai fiatalok munkaközösségét erre a három pillérre építjük fel, biztosak lehetünk abban, hogy az új Európa épülete minden vihart ki fog állni.”

(Szebb Jövőt! II. évf. 39. szám.)

A Munkaközösség jelentést készített, amelyet Budapesten, 1943-ban adtak ki. Ebből idézünk:

„...A katonai előképzés megkezdése alsó korhatárának elsősorban való feldolgozását határoztuk el, és pedig olyképpen, hogy a Munkaközösség képviselői ez irányú állásfoglalásaikat... megküldik a Munkaközösség elnökének, aki valamennyi állásfoglalást egy folyóiratban közzéteszi... Minthogy Munkaközösségünknek ez idő szerint még nincs saját folyóirata, fenti kötelezettségemnek ebben a Jelentésemben tesz eleget... Minthogy Belgium, Hollandia és Norvégia képviselői nem küldötték be állásfoglalásaikat, azokat itt nem ismertethetem.”

Ezután közli az egyes országok állásfoglalását:

„Bulgária: a katonai előképzés a 10. életévvel kezdődik.” (S tart a hadseregbe való belépésig.)

Dánia: „A dán fiú 10 éves korában lép be az NSU-ba, s a katonai előképzés… akkor rögtön meg is kezdődik.

Németország: a katonai előképzés... a 14. életévvel kezdődik (a 10-14 év közöttiek, a „Pimpf”-ek sportkiképzésben részesülnek).

Finnország: „A katonai előképzés kezdődjék 15 éves korban.”

„Olaszország: 14-18: katonai előképzés, testnevelő sporttal összekötve. 18: katonai előképzés.

Horvátország: az usztasa ifjúsággal a katonai előképzést annál a csoportnál kezdjük, amelybe a 10. évtől a betöltött 14. évig tartozók sorolnak.

Románia: ahol az ifjúság kénytelen a megélhetésért dolgozni, csak hetenként néhány órára vehető igénybe a katonai előképzés céljaira. Ezeknél az ifjúságot a 17-20. életévig kell összefogni.

Azokban az országokban, amelyeknek szociális és anyagi helyzete megengedi, a katonai előképzés 6 hónappal előzheti meg a katonai szolgálatot... ez alatt... az ifjak mindennapos katonai kiképzésben részesíthetők.

Szlovákia: A szoros értelemben vett katonai előképzés a 16-17. évben kezdődjék, a pubertás utáni időben.

Spanyolország: a katonai előképzést még csak a 15. életévvel lehet megkezdeni... A 18. évtől kezdve az ifjak már bekerülnek a »Miliziába«.

Magyarország: a szorosabb értelemben vett katonai előképzés kezdeti kora a 14-15. életév.”

(Jelentés a katonai előképzés megkezdésének alsó korhatáráról. Közreadja: vitéz Béldy Alajos, Budapest, 1943.)

A bolgár ifjúsági szervezettel, a „Brannik”-kal (a bolgár ifjúság katonai előképzését biztosító szervezet neve „védő”-t jelent) elsősorban a TF-en keresztül, személyes kapcsolatok kiépítésére került sor, míg a finn „LOTTA” a leventeleány-mozgalom számára adott mintát. A horvát és a szlovák ifjúsági szervezettel való kapcsolattartás formális, a románokkal – és a Jelentésben fölsorolt többi állam ifjúsági szervezetével – még ilyen szinten sem került sor a kapcsolatfelvételre, legalábbis a rendelkezésre álló dokumentumok szerint.

Végezetül szólnunk kell a leventemozgalomnak a „zsidótörvények” által érintett magyarországi népcsoporttal kapcsolatos aspektusáról.

Mindenekelőtt arról, hogy a leventekorú zsidó fiatalokat az ún. „kisegítő”, előképzős ifjakból alakított munkacsapatokba szervezték, amelyek működését a 125.179/eln. 40-1942. sz. rendelet szabályozta.[19]

A megszorító intézkedések másik vonulatát a sporttal kapcsolatos tevékenység alkotta. 1941. szept. 29-én a Nemzeti Sportbizottság határozata értelmében a sportegyesületeknek a III. ún. zsidótörvény alapján módosítaniuk kellett alapszabályaikat, majd dr. Hóman Bálint elrendelte:

„1. § (1) A sportszövetség az azonos vagy rokon sportágakat művelő sportegyesületeket (sportszervezeteket) összefoglaló és irányító szerv.

(2) Fennálló sportszövetség működését csak ennek a rendeletnek a rendelkezései szerint folytathatja.

(3) Új sportszövetséget csak a vallás- és közoktatásügyi miniszter létesíthet.

(4) A sportszövetségek irányítását és ellenőrzését az ezeknek a tennivalóknak ellátására létesített Országos Sport Központ végzi.

2. § (1) Minden sportegyesületnek az illető sportágat irányító sportszövetség kötelékébe kell tartoznia.

(3) Sportszövetség tisztikarának vagy más szervének és sportegyesületnek tagja nem lehet az, akit az 1941: XV. tc. 9. §-a értelmében zsidónak kell tekinteni. Az olyan sportegyesületet, amely ennek a rendelkezésnek nem felel meg, fel kell oszlatni…

Budapesten, 1942. évi január hó 29-én.”

(239.000/VKM rendelet A sportszövetségek szervezetének szabályozásáról. MRT, 1942.)

1942. február 24-én az OSK elrendelte a sportegyesületi tagok származási igazolását: ápr. 15-ig a szövetségeknek el kellett készíteniük működési szabályzatukat s ennek alapján meg kellett tartaniuk közgyűlésüket.

A szövetségekhez tartozó egyesületeknek igazolniuk kellett, hogy nincs tagjaik közt olyan, aki az 1941: XV. tc. 9. §-a értelmében zsidónak tekinthető. Az igazolást végre nem hajtó egyesületeket – hangzik a verdikt – a 242.000/1942. VKM rendelet értelmében föloszlatják, és vagyonukról a miniszter intézkedik. A rendelet így hangzik:

„1. § (1) ...Az átalakított alapszabályokat, illetőleg a sportszakosztály szabályait az 1942. évi december hó 31. napjáig kell a belügyminiszterrel egyetértve eszközlendő jóváhagyás végett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez (Országos Sport Központ, Budapest V., Alkotmány u. 3. sz.) felterjeszteni.

2. § (3) A sportegyesület feladatait úgy kell megállapítani, hogy azok a keresztény és nemzeti szellem követelményeivel összhangban álljanak és a honvédelmi nevelés és a helyes jellemnevelés célkitűzéseit érvényre juttassák. A sportegyesület feladatai általában a következők:

(g) …tagjainak hazafias, nemzeti és keresztény szellemű irányítása, egyesületi sportelőadások, felolvasások és ünnepségek rendezése;

(i) a honvédelmi nevelés és a helyes jellemnevelés célkitűzéseinek érvényre juttatása.

(4) A sportegyesület feladatkörét úgy kell megállapítani, hogy az egyesület a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezésére levente-keretet is felállíthasson és a keret tagjait a rendelkezésnek megfelelő sportfoglalkoztatásban és sportkiképzésben részesíthesse.

3. § (1) …A sportegyesület tagja nem lehet az a személy, akit az 1941: XV. tc. 9. §-a értelmében zsidónak kell tekinteni…

Leventekötelezettség alatt álló, 18 éven aluli személyt csak a Leventeegyesületek Országos Központjának, az illetékes leventeparancsnok javaslata alapján adott engedélyével… lehet felvenni.

6. § Ennek a rendeletnek a hatálya nem terjed ki a motor- és repülősportegyesületekre, a lóverseny- és ügetőverseny-, valamint agarászsport céljára alakult egyesületekre, a postagalamb egyesületekre és a sporthorgász egyesületekre, továbbá a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportegyesületek Országos Központjának kötelékébe tartozó egyetemi és főiskolai sportegyesületekre…

Budapesten, 1942. évi augusztus hó 18-án.

Dr. Szinyei-Merse Jenő sk.

vallás- és közoktatásügyi miniszter.” (A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1942. évi 242.000 VKM. számú rendelete a társadalmi sportegyesületek alapszabályainak átalakításáról. MRT, 1942.)

Dr. Misángyi Ottó, a TF igazgatója és az OSK vezetője 1942. szept. 23-án ezt állapította meg:

„A magyar sportban már 98 százalékban sikerült végrehajtani, hogy a fajvédelmi törvényt betartsák.”[20]

A folyamat betetőzéseként 1944. máj. 18-án az OSK 227574/1944 OSK sz. határozata értelmében a megkülönböztető jelzés (Dávid-csillag, illetve sárga karszalag) viselésére kötelezett zsidók a sportrendezvényeket nem látogathatták.

Az 1943-as év, illetve az 1944 őszéig terjedő időszak a leventeintézmény „fénykora”. Az országos vezető alá tartozott a HM 40. e., 40. k., a 13. oszt., a LOK, a honvéd-mérnöki tisztikar főnöke, a Honvédségi Jóléti Alap, a Honvéd Számvevőség főnöke, a HM Számvevőség I., II., III. osztálya. V. Kudriczy István helyébe – miként írtuk – Horthy a leventék országos parancsnokává, a VIII. csoport főnökévé v. Solymossy Ulászló vezérőrnagyot nevezi ki. 1943. jan. 24-én Kolozsvárott, a Szt. Mihály templomban celebrált ünnepi misét követően, a Mátyás szobor előtt v. Béldy Alajos kihirdeti a Mátyás király leventeévet, 1943. dec. 18-án Nagyváradon, a székesegyházban megkoszorúzta Szt. László szobrát, s „A belső arcvonalon teljesítsétek kötelességteket!” szavakkal megnyitja a Szt. László kiképzési évet.

Richter János az eredményekről beszámolva ezeket állapította meg:

„1943-ban 17 helyen tartott LOK- és Kalot-tanfolyamokon 1803, LOK–KIE-tanfolyamokon 640… leventeegyesületi vezető került kiképzésre. …ez év októberéig 580.000, honvédelemmel foglalkozó tankönyv kerül a magyar ifjúság kezébe. Szeptemberben a leányiskolákban is megkezdődik a női honvédelmi ismeretek oktatása. A tanári kar részére 8 kötet, összesen 80.000 példány honvédelemmel foglalkozó könyv kerül kiadásra az 1943–44. évben. (Két év a honvédelmi nevelés történetéből. Magyar Katonai Szemle, 1943/8.)[21]

Létrehozzák a Levente Gazdasági Szövetkezéseket, 1943 márciusában Béldy kezdőrúgásával útjára indul az első országos levente labdarúgó-bajnokság, 1944-ben megszervezik az első országos levente atlétikai bajnokságot – igaz, a svájci, a spanyol és a szlovák leventékkel tervezett sporttalálkozó elmaradt.

Még 1942 augusztusában az IHNETOV nyolc „kipróbált, derék és lelkes vidéki sportembert bízott meg a nyolc vidéki hadtest területével megegyező, nyolc OSK-kerület vezetésével” (Nemzeti Sport, 1943. máj.), 1943. május 17-én pedig az országot a 9 hadtest területének megfelelő sportkerületre osztják: a kerületi OSK-vezetők a hadtestparancsnokságok székhelyén, a parancsnoksággal együtt működtek. Az 1937. évi kormányrendeletet végrehajtva sorra jönnek létre az egyes gyárak, üzemek sportegyesületei, létesítményei, olyannyira, hogy az IHNETOV 1943-ban már 226 vállalatra, mintegy 230 000 munkavállalóra terjesztette ki befolyását. (Lásd Földes – Kun – Kutassi i. m.)

Fölépítik a Radnai-havasokban a borsafüredi síparadicsomot[22] (az alapkőletételre 1943. április 10-én kerül sor), elkészül a Horthy Miklós Nemzeti Sportcsarnok második nagy egysége, az Edzés Háza. Még 1942. június 2-án v. Béldy Alajos a VKM, az Iparügyi Minisztérium, a Közmunkatanács, a főváros, a TSTV szervezetének képviselőivel értekezletre ült össze a Nemzeti Sport Stadion számára kijelölt lágymányosi területek biztosítása céljából. A megállapodás alapján a stadion tervpályázatának előkészítése megkezdődött.

1944 azonban nemcsak Szent László éve, hanem a német megszállás, a nyilas hatalomátvétel és az ország hadszíntérré válásának éve is. Egy 1943 őszén elfogadott törvényjavaslat nyomán a 3 korcsoportot (12-14, 15-18, illetve 19-21 évesek) alkotó leventeifjúságból 1943. okt. 1-jén bevonultatták a 21 éveseket, 1944. febr. 1-jén pedig a 20 évesek „vonattak össze” a honvéd kiképző táborokban. 1944 tavaszán a minisztertanács elfogadta azt a HM-javaslatot, hogy a tiszai védelmi munkáknál a 2. levente-korcsoport váltsa föl az addig igénybe vett munkaerőket. (Igaz, a korcsoportból végül csak a 18 éveseket hívta be a munkaügyi főcsoportfőnök.)

A Sztójay-kormány honvédelmi minisztere, Csatay Lajos május 24-én bejelenti, hogy:

„…a m. kir. minisztérium 140/1944. M. E. sz. alatt kibocsátott rendeletével az állításköteles kor alsó korhatárát az 1924. évi születési évfolyamra nézve egy évvel leszállította… Az elrendelt leszállítás következménye annak az 1942 őszén kiadott… rendelkezésnek, amellyel az előző születésű évfolyamnak, az 1923. évben születetteknek állításkötelezettsége leszállíttatott…

A leszállítást… csak oly értelemben fogjuk kihasználni, hogy csak a sorozás fog az eddigieknél előbb megtörténni, a bevonulás marad az eddigi életkorban… ha csak előre nem látott események mást nem követelnek…” (Az 1939. évi június hó 10-ére összehívott Országgyűlés képviselőházának irományai. XI. kötet.)

Ezek az „előre nem látott”, bár várható események azonban bekövetkeztek. Sőt! Sokkal több történt. Lakatos Géza, az új miniszterelnök kormánya szept. 22-én az 1939: II. tc. 141. §-ának (2) bekezdésére hivatkozva nemzetőrség felállítását rendeli el. (A végrehajtás a leventeszervezetek parancsnokságainak feladata volt. A leventéket zsolddal, karszalaggal, puskával, pisztollyal – esetenként ruhával – látták el.) A Nemzetőrség parancsnokául v. Béldy Alajost nevezik ki.[23]

„1. § …A nemzetőrség feladata a közbiztonsági szervek (a m. kir. csendőrség és a m. kir. rendőrség) támogatása az ország közrendjének és közbiztonságának fenntartásában:

kisebb ellenséges partizán- és ejtőernyős csoportok leküzdése;

szabotázscselekmények megelőzése és elhárítása;

katonai szempontból fontos vagyontárgyak őrzése;

szükség esetén a működő seregtest-parancsnokságok rendelkezései szerint a hadműveletek hátsó területének biztosítása.

2. § A nemzetőrség a m. kir. honvédség fegyveres része. A nemzetőrséghez beosztott személyek honvédesküt tesznek…” (MRT, 1944)

1944. okt. 1-jén behívót kaptak a 19 évesek: őket az ún. pótalakulatok szervezésénél használták föl. Okt. 12-én a 229503/1944. sz. rendeletében az OSK a leventék és a sportegyesületi tagok nemzetőri egységekbe szervezéséről intézkedik. A néhány nap múlva hatalomra kerülő nyilas kormányzat – a totális mozgósítás szellemében – megszüntette a VIII. főcsoportfőnökséget s az Ifjúság Honvédelmi Nevelésének és a Testnevelésnek Országos Szervezetét (meghagyva a leventeszervezetet), és létrehozta a m. kir. Honi Hadsereg-parancsnokságot (parancsnoka Ternegg Kálmán altábornagy volt), melynek feladata a hátországban folyó kiképzés irányítása és a haderőn kívüli (levente- és lövész-) kiképzés összehangolása. Alárendeltségébe tartoztak a fegyvernemi felügyelők, a katonai nevelő- és kiképzőintézetek, a Leventék és Nemzetőrök Országos Parancsnokságán keresztül a leventék és a nemzetőrség stb. November 1-jén pedig a honvédelemről szóló törvényt ekként módosítják:

„…a hadkötelezettség annak az évnek január hó 1. napján kezdődik, amelyben a hadköteles a tizenhetedik életévét betölti…

Szálasi Ferenc sk. m. kir. miniszterelnök”

(A hadkötelezettségi kor alsó korhatárának leszállítása tárgyában kiadott 3890/1944. M.E. számú rendelet. MRT, 1944.)[24]

1944. december 3-án azonnali hatállyal ún. Kisegítő Karhatalommá (KISKA) alakították át a leventeszervezeteket, majd 1945. január 6-án ezt feloszlatták s tagjainak egy részét átvették a Hungarista Légióba.[25] Hogy mindezek a rendelkezések hány fiatalt érintettek a harci cselekmények által egyre zsugorodó hungarista munkaállam területén, lehetetlen megállapítani.[26] Azt azonban tudjuk, hogy Feketehalmy-Czeydner vezérezredes 1944 novemberében Németországban tárgyalt: hogy megállapodást kötött-e a német kormánnyal, az nem dokumentálható, de a tárgyalásról készült feljegyzés szerint:

„Részleteiben meg lett beszélve és le lett rögzítve:

1.) Az AHA (Allgemeines Heeresamt – szárazföldi haderő általános hivatala) megállapította, hogy magyar részről pótezredekbe összevont 50 000 újonc áttelepítése a póthadsereg főparancsnokságának területére be lett ígérve és a német kerületi pság-ok területére való átszállításuk el lett rendelve és folyamatban van. A német ker. pság-ok területén a német kiképző csapattestekre századonként való felosztása.[sic!]

Ez az 50 000 újonc a 21 évesek évfolyama. Ehhez jön:

a 19 évesek évfolyama = 30 000 fő,

a 20 évesek évfolyama = 30 000 fő,

összesen 110 000 fő.

Ezen felül a 16-18 évesek – 100.000 fő – bevetése a légierőnél és a haditengerészetnél (légvédelem) is következik. Ezeket előbb ot [sic!] kiképezik. Tervbe van véve ezeket később (legkorábban egy év után) mint a magyar hadsereg pótlásaként alkalmazni. Továbbá a német véderőnek segéderőként rendelkezésre lesznek bocsátva a 35 éven felüli hadkötelesek (kb. 190.000 fő).

2.) …A magyar Nemzetvezető hangsúlyozta, hogy végső esetben kész arra, hogy minden 10 és 70 év között védköteles férfit igénybe vesz…” (Hadtörténelmi Levéltár, VKF szám nélkül 17 és 22/eln.1.-1944 jelzet alatt. In: vitéz Major Jenő vezérezredes: Emléktöredékek. Kiadja: Hadtörténelmi Levéltár, Petit Real Könyvkiadó é. n.)

S tudjuk azt is, hogy Vittay ezredes az angol parancsnokságnak kb. 60 ezer leventét ajánlott föl a Nyugaton rekedtek közül Kanadába való elszállításra. (Magyar Hadifogoly Híradó, 1946. január 28. In: Stark Tamás: Magyarország második világháborús embervesztesége. Budapest, 1989.)[27] Mint ahogy azt is, hogy a Szovjetunióból 1946-ban valamivel több mint 180, 1947. június 4-től 124 levente tért haza (az 1948-ban, valamint a később hazatértekről és a szovjet fogságban elhunytakról nincs adatunk.)

Ám ez már egy másik történet, amelyet az Ideiglenes Kormány 529/1945. M.E. sz. rendelete is jelez. Eszerint:

„1. § A magyar kormány feloszlatja a magyar területen lévő összes Hitler-barát, vagy más fasiszta politikai, katonai jellegű szervezeteket, valamint egyéb olyan szervezeteket, amelyek az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát folytatnak vagy folytattak…

3. § Az 1. §-ban foglalt politikai irányzat miatt a kormány feloszlatja a következő egyesületeket:

1. Antibolsevista Ifjúsági Tábor. 2. Baross Szövetség. 3. Emszó. 4. Etelközi Szövetség. 5. Ébredő Magyarok Egyesülete. 6. Honszeretet. 7. Kékek Klubja. 8. Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetsége. 9. Kettőskereszt Vérszövetség. 10. LEVENTE EGYESÜLET (kiemelés tőlem; B,.R.). 11. Magyar Jövő Szövetség. 12. Magyar Országos Véderő Egyesület (Move). 13. Magyar Élet Pártja. 14. Magyar Megújulás Pártja. 15. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. 16. Magyar Nemzeti Szocialista Párt. 17. Magyar Tudományos Fajvédő Társaság. 18. Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesülete. 19. Nemzeti Munkaközpont. 20. Népakarat Pártja. 21. Nyilaskeresztes Párt, Hungarista mozgalom. 22. Országos Vitézi Szék. 23. Országos Nemzetvédelmi Bizottság. 24. Turul Szövetség. 25. Zsidókutató Intézet.

Debrecenben, 1945. évi február hó 26-án.

Miklós Béla sk. miniszterelnök”

(MRT, 1945. I.)

Az új kormány belügyminisztere pedig az egyesületek működésének felülvizsgálatát rendeli el (1945. évi 20.165/I. BM sz. rendelet):

„Kimerítő jelentést kell küldeni 30 napon belül arról, hogy az egyesületek milyen tárgyú és irányú működést fejtettek ki 1939. január 1. óta, milyen politikai szempontok érvényesültek a működésében, kik viseltek benne tisztségeket… A Nemzeti Bizottsághoz kell benyújtani a jelentést, amely 15 napon belül észrevételezi, a törvényhatósághoz továbbítja, innen a belügyminiszterhez kerül, aki saját hatáskörében dönt abban a kérdésben, hogy a bejelentést tevő egyesület működését tovább folytathatja-e.

Budapesten, 1945. július 9.

Dr. Erdei Ferenc belügyminiszter.”

(Két év hatályos jogszabályai 1945–1946)

* * *

Shvoy Kálmán altábornagy, a leánylevente-ügyben protestáló püspök, Shvoy Lajos testvére ezt jegyezte be a naplójába 1944. december 3-án: „Béldyt lefogták, majd kiengedték, sétál este a Várban, s valaki jóakaratúlag figyelmeztette, hogy újra elfogják, erre elbújdosott.” (Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918–1945. Kossuth Könyvkiadó, 1983.)

A továbbiakban tekintsük át a Munkanapló szerzője, v. Béldy Alajos életútját.

Egy háborús bűnös portréja


A budapesti népbíróság Egyed-tanácsának tagjai 1945. július hó 20-án, miután a Nbr. 11. § 6., valamint a 13. § 1. pontjában meghatározott háborús bűntett elkövetésében Béldy (Bruckner) Alajost bűnösnek találták s kötél általi halálra ítélték[28], kegyelmi tanácskozásra vonultak vissza.

A rövid ideig tartó megbeszélésen dr. Szegő Vilmos népügyész a halálos ítéletet kegyelemből megváltoztathatónak tartotta. Vele értett egyet Balázs Károly, az FKgP és Lovászy Márton, a PDP delegáltja, míg a többi népbíró szerint nem adható kegyelem. Dr. Krebs Jenő (SZDP) szerint azért, mert az „államérdek azt kívánja, hogy az első háborús bűnös a legsúlyosabb büntetéssel sújtassék”, Horváth István (NPP) véleménye szerint: „a 11. § 6. pontját[29] a vádlott ténykedése kimeríti, és a demokratikus Magyarországban helyzettel megalkuvó embernek helye nincs” (kiemelés tőlem; B.R.). Mivel Dozmati János (MKP), Garamvölgyi Vilmos (Szakszervezeti Tanács) is az utóbbiakhoz csatlakoztak s a tanácsvezető bíró, dr. Egyed Lajos nem szavazott, tudathatták az érdekeltekkel – többek között dr. Halász Lajos védővel –, hogy „A népbíróság az elítéltet szótöbbséggel kegyelemre nem ajánlja.” (NB VII. 1509/1945/6 – Vizsgálati dosszié Béldy Alajos ügyében, Történeti Hivatal V-119950: a továbbiakban Vizsgálati, TH V-119950)

Járjuk végig a fent nevezett háborús bűnös életútját!

Béldy Alajos 1889. június 8-án született Budapesten. Miután az elemi iskola 4 osztályát elvégezte, szülei, akiket – Bruckner Alajos vendéglőst és Hassmann Katalint – még nagykorúsága elérése előtt elvesztett, a fővárosi, akkor az Eskü téren álló piarista gimnáziumba íratták be. A szülői ház vallásos légköre, a nagy tudású kegyesrendi atyák szigorúsága, gazdag pedagógiai tapasztalata, az oktatás hazafias szelleme, tudományos színvonala életre szólóan meghatározta a közben fiatalemberré cseperedett kisfiú életvitelét, gondolatvilágát, s döntő hatással volt a majdani felnőtt értékrendjére is.

Nemcsak jól tanult, hanem rendszeresen és eredményesen sportolt. Elsősorban az úszásban tűnt ki. 1904-ben a Budapesti Úszók Egyesületének versenyzője lett. Ausztriában és Csehországban úszóbajnokságokat nyert, 1906-ban Hamburgban megszerezte a német császár díjat, s amikor 1906-ban Amszterdamban az újkori olimpiai játékok megindításának 10. évfordulóján ún. rendkívüli olimpiát rendeztek, ott ő a magyar csapat tagjaként – Halász(!) néven – negyedik lett a 400 m gyorson.

1907-ben érettségizett – jeles eredménnyel. S mivel már korábban eldöntötte, hogy katonai pályára lép, beiratkozik a bécsújhelyi Terézia Katonai Akadémiára. Az 1752-ben alapított intézményben a gyalogság, a vadászcsapat és a lovasság számára képeztek ki tiszteket úgy, hogy a megfelelő szakismeretek mellett előkészítették a hallgatókat a magasabb állásokra képesítő ún. szakképző intézetekbe való felvételre. Béldy a lovassági osztályt végezte el, s 1910-ben hadnagyként a cs. és kir. 8. huszárezredhez, Kecskemétre avatták. 1913-ban megnősült. Feleségével, isertingeni Tupay Olgával, aki egy tábornok leánya volt, mindvégig boldog házasságban élt. Kecskeméten nemcsak szolgálatát látta el példásan, hanem készült is egyben a bécsi hadiiskolai felvételre. A hadiiskola (Kriegschule) a vezérkar szakiskolája volt, s azokat a tiszteket vették föl ide, akik nem töltötték be a 28. életévüket, a szolgálati nyelven kívül egy – a Monarchiában élő – más nemzet nyelvét is bírták, legalább 3 évi csapatszolgálattal rendelkeztek, minősítvényi táblázatuk jó minősítést tartalmazott, s tisztes anyagiak között éltek.

Nos, Béldy mindezen feltételeknek megfelelt, letette az elővizsgálatokat is, ám a háború keresztülhúzta számításait. 1914. augusztus 1-jén előléptették főhadnaggyá, s századparancsnokként a frontra vezényelték (harcolt a szerbek, a románok, az oroszok és az olaszok ellen), majd a vezérkarhoz beosztva a cs. és kir. budapesti 32. gyaloghadosztály, illetve a cs. és kir. 3., később a 4. lovashadosztály vezérkarába került. 1917-ben elvégezte a laibachi vezérkari tanfolyamot, s századosnak előléptetve kinevezték az I. önálló (népfölkelő) gyalogdandár vezérkari főnökévé.

Rátermettségét, szaktudását nemcsak a felettesei által készített minősítvényei jelzik, hanem kitüntetései is. 1912/13-ban mozgósítási keresztet kapott. 1914-ben, amikor úsztatási gyakorlat alkalmával életét veszélyeztetve – teljes felszereléssel – Szentendrénél egy huszárt és két lovat kimentett az örvénylő Dunából, a király piros szalagon a Signum Laudisszal tüntette ki. Kiérdemelte a III. oszt. katonai érdemkeresztet a kardokkal, a bronz katonai érdemérmet a kardokkal, az ezüst katonai érdemérmet. Megkapta a II. oszt. Vaskoronarendet, s 1917-ben másodszor is az ezüst katonai érdemérmet. Birtokosa lett a Károly csapatkeresztnek és a II. oszt. porosz vaskeresztnek. Írásbeli dicséretben részesült a 3. lovashadosztály parancsnokától.

Az összeomlás idején – vállalva magyarságát – nevet változtat. Ettől kezdve használja a Bruckner helyett a Béldyt (kezdetben Béldinek is írták). 1918 végén – tehát már a köztársaság idején – a Honvédelmi Minisztériumba kerül, s amikor a csehek megindítják támadásukat Tanács-Magyarország ellen, annyi más, hazájához hű katonatiszthez hasonlóan, belép a Vörös Hadseregbe, s megszervezi a budapesti 2. hadosztályt, annak vezérkari tisztjeként részt vesz a felvidéki harcokban. Augusztus 1-jét követően ismét a HM-ben szolgál, harcol a románok ellen Szentesnél, a Szolnok körüli végső ütközetben, majd a hadsereg felbomlása után visszatér a szövetségesek ellenőrzése alatt álló HM-be.

Belép a nemzeti hadseregbe, elvégzi a hadiiskolát pótló tanfolyamot, s immár vezérkari századosként Janky Kocsárd vezérkari főnök, majd főparancsnok mellett teljesít szolgálatot. 1924-ben vitézzé avatták.

Érdeklődésére, széles körű tájékozottságára vet fényt, hogy – szolgálat mellett – 1920-ban a Keleti Akadémiát, 1921-23-ban a Közgazdasági Egyetemet látogatta. Erre az időre esik sportvezetői pályafutásának kezdete is. 1920-ban alelnöke lesz a Magyar Úszó Szövetségnek, tagja az Országos Testnevelési Tanácsnak. 1936-tól elsősorban a szervezet I., II. és III. (az iskolai testnevelés ügyeivel, a sportszövetségekbe tömörült társadalmi testnevelés és testedző egyesületek ügyeivel, valamint az iskolán és a sportszövetségeken kívül álló testnevelés és testedző egyesületek ügyeivel foglalkozó) szakbizottságában tevékenykedett.

A trianoni diktátum és az országcsonkítás őt is a revízió elkötelezett hívévé tette. A velünk esett igazságtalanságot csak nemzeti összefogásra képes, testben és lélekben erős, valláserkölcsi alapon álló ifjúság tudja fölszámolni: „A nemzet jövője – a jövő nemzedéke” – vallja. S amikor megírja Testnevelés-Honvédelem című reformtervezetét, német (porosz) példára hivatkozva vázolja föl elképzeléseit, amelyeknek szellemisége végül is a testnevelési törvényben realizálódik majd.

Jahn papának, azaz Friedrich Ludwig Jahnnak, a német (porosz) iskolai tornászat atyjának köszönhető – írja –, hogy Poroszország győztesként ülhetett le a bécsi kongresszus tárgyalóasztalához. Amikor ugyanis a megalázó tilsiti béke Poroszországot Napóleon vazallus államává tette, Jahn fölállította Berlinben, a Hasenheidén tornacsarnokát, ahol rövid idő alatt oly sok német ifjút készített fel a leendő háborúra, hogy Blüchernek a lipcsei majd a waterlooi csatában gyerekjáték volt őket győzelemre vezetni. Nos, Magyarország Tilsitjét Trianonnak hívják, s hogy lesz-e Lipcsénk, az a magyar ifjúság honvédelmi előképzésén múlik.

A már elfogadott testnevelési törvény ismeretében írja meg európai horizontú dolgozatait: 1925-ben „A modern német testnevelés alapgondolata, tervezete és irányai”, 1927-ben pedig „A svéd nemzet és testnevelés. – Helyszíni tapasztalatok alapján” című munkáit. Ez utóbbiban megállapítja, hogy a svéd központi tanintézet „igen hasonlít a volt bécsújhelyi katonai torna- és vívóintézethez. Ebbeli első benyomásom pozitív alakot öltött, amikor az intézet jelenlegi igazgatója… megmutatta a bécsújhelyi parancsnokok fényképeit s kijelentette, hogy Bécsújhellyel mindig a legszorosabb kapcsolatot tartották fenn…”

Eközben katonai pályafutásában jelentős változás következik be. 1926-ban vk. őrnagyként (1925. május 1-jén nevezték ki) Varsóba küldik ki katonai szakelőadónak, majd 1927 novemberében londoni katonai attasé lesz. Az 1929. november 1-jén vk. alezredessé előléptetett Béldyt Washingtonba is akkreditálják, ami 2-3 hónapos tengeren túli tartózkodással jár együtt. Külképviseleti munkája lehetőséget teremt arra, hogy megismerkedjék az angolszász hagyományokkal, katonai képzéssel, hasznosítható tapasztalatokat szerezzen az angol-amerikai honvédelmi nevelésről és sportról.

Egy magánlevele arról tanúskodik, hogy Budapesten bizonyos körök „hadjáratot” indítottak ellene – a vádak mibenlétét a levélben említett mellékletek hiánya miatt nem sikerült kiderítenem –, azonban az eset a pozícióját nem rendítette meg, karrierjét nem befolyásolta. Sőt! 1931-es hazatérése után, rövid csapatszolgálatot követően – a soproni 3. számú gróf Nádasdy Ferenc huszárezredhez vezényelték – a HM Elnökség B csoportjának (katonapolitikai ügyosztály) vezetőjévé nevezik ki, s kiváló nyelvtudását is figyelembe véve (angol, francia, német tökéletes, lengyel, orosz gyenge) a Genfi Leszerelési Konferencia magyar bizottságába delegálják. 1936-ban rendelték haza, s vezérkari ezredesként (1934. november 1-jén lépett elő) átvette a nyíregyházi 4. számú gróf Hadik András huszárezred parancsnokságát, s 1937. október 1-jéig ő volt a kecskeméti 2. lovasdandár parancsnoka is. Tehát önálló csapatparancsnok lett! Mi állhatott mégis a vidékre történő száműzetés hátterében? Béldy 1945-ben írt önéletrajzában azt állította, hogy Gömbösnek egy magánbeszélgetésen kifejtette a gömbösi revíziós politikával kapcsolatos nézeteit, s a miniszterelnök „ettől kezdve gyűlölt”. (Vizsgálati, TH V-119950)

Nyíregyházán 1940 karácsonyáig tartózkodott – 1937. október 1-jétől az I. lovasdandár parancsnokaként – s 1939. november 1-jétől tábornoki rangban. Beosztottjai szerették az egyenes jellemű, nagy tudású, az alantos tiszteket, egyszerű katonáit apai szigorral, ám emberségesen irányító parancsnokot. Gondoskodó törődésének ékes bizonyítékaként a Foncière biztosítótól saját anyagi felelősségére telket és építési kölcsönt szerzett, így altisztjeinek – némi túlzással – egy egész falut épített![30]

Az I. lovasdandár parancsnokaként részt vett a Felvidék, majd a Kárpátalja visszafoglalásában, illetve megszállásában. 1939 februárjában Munkácsra települtek, s március 13-án rövid tűzharc után elfoglalták a várost környező magaslatokat, majd bevonultak Szolyvára. Onnan előrenyomulva 2 nap alatt elérték a Vereckei hágót. (Perbenyik 1942 nyarán, Alsóverecke 1943. március 15-én, a bevonulás évfordulóján díszpolgárává avatta Béldyt.) 1940-ben Észak-Erdély visszacsatolásakor alakulatával elsőként vonult be a Székelyföldre.

Talán a „harctéri” tapasztalat is okozta, hogy újabb konfliktusba keveredett, ezúttal Werth Henrik vezérkari főnökkel. Népbírósági pere alkalmával Béldy azt nyilatkozta, hogy rámutatott arra a papiros-harcászatra, amely az évente megrendezett vezérkari hadijátékok ürügyén folyt, arra, hogy nem valódi, hanem csak „szemrevaló” vezetőket termeltek ki, akik minél szebb kifejezéseket használtak, annál sikeresebbnek számítottak, így előmenetelük, karrierjük nem valódi katonai erényeiktől, hanem látszateredményektől, külsőségektől függött. A vezérkart bíráló szavak, a Werthtel való „differencia” következményeként – állítja – elmozdították a lovasdandár éléről, s 1940. december 24-ével kinevezték a „Toldi Miklós” Honvéd Sporttanár- és Vívómesterképző Intézet (SPOTI) parancsnokává. Annak az intézménynek az élére, amelyet 1920-as reformtervezetében ő álmodott meg a bécsújhelyi „Fechtkurs” helyébe, s amely 1925-től az eredeti elképzeléstől eltérően a „civil” tanárképzésben ugyan nem vett részt (az a TF feladata lett), de a honvédség keretein belül színvonalas munkát végzett. (Víváson kívül az atlétika, az úszás, az ökölvívás stb. is a tantárgyai között szerepelt. Biztosította a leventeoktatók és a haderő sportoktatóinak képzését, honvéd sporttanári és segédoktatói tanfolyamokat szervezett.)

Magyar „Jahn-papa”-ként nagy energiával és elhivatottsággal fog hozzá a munkához, s talán nem tévedünk, ha megkockáztatjuk: neki is köszönhető, hogy a Timót utcai intézmény alig több mint 7 hónap után főiskolává válik, s Központi Testnevelési Intézetként (Köti) működik 1944-es megszűnéséig. E röpke félév alatt megtisztelő megbízatás is éri: 1941. február 1-jei hatállyal kinevezik a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék alelnökévé.[31] Majd – de ezúttal adjuk át a szót neki – „június hó végén a kormányzó hivatott, és közölte velem, hogy vagy hadtestparancsnok, vagy pedig az ifjúság honvédelmi nevelésének országos vezetője akarok-e lenni. Minthogy én a háború folyamán (Magyarország június 26-ától hadiállapotban volt a Szovjetunióval, B.R.) parancsnokló tábornoki tisztséget nem akartam vállalni, úgy kértem a kormányzót az utóbbi adminisztratív állás kijelölésére. Ezen állás következtében a Honvédelmi Minisztériumban mint az ifjúság honvédelmi vezetésének (helyesen: nevelésének, B.R.) országos vezetője, a Honvédelmi Minisztérium fő csoportfőnökévé[32] neveztettem ki, de egyúttal az ifjúság testnevelésének, valamint a sportnak felülvizsgálására államtitkári jogkörrel a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban személyem beillesztetett a minisztérium adminisztratív tevékenységébe…” (Jegyzőkönyv – felvétetett a budapesti népügyészségen 1945. évi június hó 9. napján, Vizsgálati, TH V-119950)

Az 55.653/eln. 8-1941. sz. áthelyezési rendelet értelmében az immár Országos Vezetőnek titulált Béldy elbúcsúzott a Köti tiszti és tiszthelyettesi karától, s a HM épületében megkezdte törzsének szervezését, majd beköltözött a Testnevelés Házába, az Alkotmány u. 3.-ba, amelyet a szomszédos 5–7. sz. házzal együtt – annak kisajátítása és birtokbavétele után – Ifjúság Házává kereszteltek át. Szolgálati helyiségének bejárata fölé táblát függesztetett, amelyen II. Rákóczi Ferenctől származó jelmondat volt olvasható: „Egész büszkeségemet abban látom, hogy az ifjúságot hazám szolgálatára előkészíthessem.”

Két, közvetlen munkatársát „készen kapta”: v. Kundriczy István vezérőrnagyot, a leventék országos parancsnokát és a civil Tárczay-Felicides Románt, a társadalmi sport és testnevelés vezetőjét. Nagyon hamar bebizonyosodik, hogy közte és két alárendeltje között felfogásbeli, mondhatni „ideológiai” ellentét feszül. Amikor kiderül, hogy Kudriczy a leventeifjúságot „jobboldali szellemben” akarta nevelni, Béldy ezt jelentette Bartha honvédelmi miniszternek, aki a HM 40. osztálya vezetőjéből időközben a VIII. csoportfőnökség vezetőjévé előlépett Kundriczyt az ő javaslatára „azonnal leváltotta és csapathoz vezényelte ki.” (2356/1945. sz. jegyzőkönyv, Vizsgálati, TH V-119950.) Utóda v. Solymossy Ulászló lett, akit 1944. július 1-jén Szász Ferenc követett. Tárczay-Felicides felváltását Horthy Miklóstól – a kormányzónál három-négy havonta jelentkezik kihallgatáson – kérte: „Ő Hómannak ezt el is rendelte” – közben azonban miniszterváltás történt. „Szinyei a kormányzótól a felváltásra az utasítást meg is kapta. Engem kért meg, hogy egyelőre visszakoztassam a kormányzónál a rendelkezést, mert minisztereit nem akarja »taglózással« [sic!] kezdeni. A kormányzó engedett. Így maradt legnagyobb sajnálatomra Tárczay a helyén.” (Részlet Béldy önéletrajzából. In: Jegyzőkönyv Nb. VII. 1509/1945-II. Vizsgálati TH V-119950).[33]

Tevékenységét mindvégig az a meggyőződés hatotta át, hogy a magyar ifjúság – a magyar feltámadás, a magyar jövő záloga – nevelésének két alappilléren kell nyugodnia:

– politikamentességen és valláserkölcsi szempontokon.

„Ez nem tetszett a németeknek – mondotta a budapesti népügyészségen 1945. június 9-én –, és ezért 1942 óta titokban mindig az állásomból ki akartak túrni…” (Jegyzőkönyv – felvétetett a budapesti népügyészségen 1945. évi június hó 9. napján, Vizsgálati, TH V-119950.)

1943-tól az Összetartás, a Nyilaskeresztes Párt lapja cikksorozatban támadta, gyűlöletkeltően beszélt róla.

Horthy azonban változatlanul megbízik benne. Még 1941. október 28-án altábornaggyá nevezteti ki, s 1942. december 6-án, „névünnepe alkalmából” a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillagokkal kitüntetést adományozza neki.

Munkásságának részletes bemutatása, értékelése nem lehet e vázlatos életrajz feladata: a teljesség igénye nélkül azonban néhány aspektusát ki kell emelnünk.

– A magyar sportmozgalom fellendítése érdekében tágította a leventebajnokságok körét, megfelelő objektumok építésével, illetve építtetésével igyekezett az intézményi hátteret biztosítani, biztosíttatni,

– az iskolai testnevelés hatékonyabbá tételére, a honvédelem szolgálatába állítására számos kezdeményező lépést tett (elrendeli az Országos Testnevelési Tanárvizsgáló Bizottság létrehozását, szélesre tárja a kapukat a leventeleány-mozgalom előtt, bevezeti a honvédelmi ismeretek oktatását),

– a Trianon által elszakított, ám időközben visszatért területek (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék) ifjúságát integrálta az anyaországi szervezetekbe, szemleútjai során erősítette a magyar fiatalok együvé tartozásának tudatát (ezt is szolgálta az általa meghirdetett Mátyás király leventeév, illetve a Szent László kiképzési év programsorozata),

– a kormányzó által megadott instrukcióknak megfelelően (1. az ifjúság honvédelmi nevelése politikamentes legyen, 2. az 1939. évi II. tc. alapján pártsemleges „honvédő polgár” képzése a cél) igyekezett a magyar leventéket a formálódó új Európához kapcsolni, mindvégig hangsúlyozva a vallásosság és az istenfélelem jelentőségét a mi mozgalmunkban.

Amikor 1944. március 19-én bekövetkezett az ország német megszállása, v. Béldy Alajos – január 1. óta vezérezredes – nyugdíjba helyezését kérte Horthytól. Már említett önéletrajzában azt írta, hogy a kormányzó kijelentette: „…e nehéz helyzetben ő kitart, én is ki kell hogy tartsak. A kérésemet május, június hónapokban megismételtem Csatay H.m. úrnál. Visszautasítottak.”

Megmaradt tehát beosztásában, noha mozgástere, tevékenységi köre igencsak beszűkült, ugyanakkor a hadiesemények következtében más – nehezen vállalható – feladatokkal egészült ki.

Március 31-én nyolc zsidó olimpikon fordult hozzá, azt kérve, hogy mentesítsék őket a Dávid-csillag viselése alól. Béldy támogatta kérelmüket, annál is inkább, mert egyikük, Hajós Alfréd, a MOB elnöke gyerekkori jó barátja volt. Kétszer megismételt támogató nyilatkozatát azonban Antal István igazságügy-miniszter nem fogadta el, határozott utasítást adva ellentétes értelmű válaszadás megtételére.

1944 májusában Jurcsek Béla a minisztertanácsban javasolta a leventekiképzés időszaki beszüntetését a mezőgazdasági munkák fokozása érdekében. Így július 1-jétől nem tartottak az országban leventefoglalkozásokat, csak a vasárnapi mise után volt községenként parancskihirdetés. Majd megkezdték az ún. póthadsereg megszervezését, s elvitték a levente-tisztikar kb. 80%-át. „Így jóformán vezetés nélkül maradt a magyar ifjúság.” (Jegyzőkönyv – készült a m. kir. rendőrség debreceni kapitányságánál, v. Béldy Alajos vallomása, Fővárosi Levéltár.)

Nem sokkal később a Belügyminisztériumból telefonáltak s kétezer leventét kértek a lefoglalt zsidó ingóságok elhordására. „A limine” megtagadta, elutasította az akcióban való részvételt. Egyáltalán: „a német megszállás és a Sztójay-kormány alatt az ifjúság vezetésében lényeges vacoom állott be, mert a kormány kizárólag a zsidókérdésre vetette magát” – állapította meg idézett önéletrajzában utólag.

A hadműveleti területen működő kiürítési kormánybiztos utasításait a hadtest-, illetve a kerületi parancsnokoknak kellett végrehajtaniuk, akik a területükön lévő leventeparancsnokságokkal együtt cselekedtek, az országos vezető a kiürítési intézkedéseket csak „szíves tudomásul végett” jelzéssel és utólag kapta meg. Így munkája legföljebb az átvonuló leventékről való gondoskodásra korlátozódott: menetvonalakat adott meg, az érintett községek lakosságát szólította föl a leventékről való gondoskodásra.

A Lakatos-kormány által szeptember 22-én létrehívott – Béldy vezette – Nemzetőrségbe szervezett fiatalok a honvédség részét képezték, ám hogy valójában hányan tettek honvédesküt, azt nehéz megállapítani. Október 12-én az OSK rendeletet adott ki a leventék és sportegyesületi tagok egységbe szervezéséről, de három nap múlva elhangzik a kormányzói proklamáció, amelyet ugyan nem követett fegyvernyugvás, ám rendszerváltás mindenképpen. A hungarista munkaállam a háború folytatása érdekében totális mozgósítást rendelt el, s félreállított mindenkit, aki ennek útjába állt.

Miként az Ihnetov is! „…vitéz Béldy Alajos vezérezredest, az Ifjúság Honvédelmi Nevelésének vezetőjét eme szolgálati állása alól felmentem, és utódául Finta József vezérőrnagyot bízom meg.” (HL 53. számú Házi parancs. Budapest, 1944. évi október hó 17-én, HM 1944. Eln. tétel- és alapszám nélkül. 84.251. sz.) Október 20-án pedig v. Kozma Istvánt nevezik ki a Nemzetőrség parancsnokává és Ihnetovvá.

Béldy lakásán – visszaemlékezése szerint – október 16-án reggel fél 8-kor jelent meg a Gestapo, s tartóztatta le őt. Börtönében illusztris személyekkel volt összezárva – egyebek közt dr. Major Ákossal, a NOT későbbi elnökével. Őrizetbe vétele azért történt – idézzük őt! – „mert az ifjúságot nem vezettem az általuk kívánt módon, másodszor, mert a kormányzó fiával jóban voltam, harmadszor, mert egy zsidó személynek én visszaadattam a rádióját, ami meg is felel a valóságnak, negyedszer, hogy én nekem Svájcba kellett volna hivatalos kiküldetésben [sic!] menni.” (Jegyzőkönyv – felvétetett a budapesti népügyészségen, 1945. évi június hó 9. napján. Vizsgálati TH V-119950.)

Ez utóbbi esetről annyit tudunk, hogy Vörös János 1944 szeptemberében azt közölte vele: „Nyelvtudásodat a közeljövőben ki fogom használni, fontos politikai célra.” (Jegyzőkönyv… Készült Béldy [Bruckner] Alajos ellen… nyilvános tárgyalásról, NB VII. 1509/1945/6 Vizsgálati TH V-119950. Vörös János tanúvallomása) Azaz: kiküldik Svájcba, a titkos fegyverszüneti tárgyalásra.

Máig tisztázatlan körülmények között november 20-a táján megszökött (?) a Gestapo börtönéből – állítja a továbbiakban –, s visszatért (!) lakására. Két nap múlva egy 5 tagú nyilas járőr kereste, ám egérutat nyert, elrejtőzött a Rózsadombon, majd a Vác melletti Kláraháza-pusztán bújt meg.[34] Mivel itt sem érezte magát biztonságban – egy külügyi tisztviselő a felesége útján figyelmezette, hogy a nyilasok a nyomában vannak –, dr. Czettler Jenő egyetemi tanár csörögi szőlőjébe ment, s itt várta be a szovjeteket. A Vörös Hadsereg egy repülőgépe Vörös János röpcéduláját dobta le, amelyben a debreceni kormány honvédelmi minisztere elrendelte, hogy az összes magyar tiszt jelentkezzen a kormány székhelyén. Ezt követően, január 16-án – egész nap fagyott, itt-ott havazott – a parancsteljesítéshez szokott katona gyalog útnak indul, majd „tengelyen” folytatva útját, január 19-én a cívis városba érkezik. Itt jelentkezik dálnoki Miklós Bélánál s Vörös Jánosnál, akik szívesen fogadták, s azt tervezték, hogy a fegyverszüneti bizottság, majd a békedelegáció katonai elnökeként hasznosítják diplomáciai tapasztalatait (és nyelvtudását), valamint katonai ismereteit. A kormány igazoló bizottsága feltételesen igazolta – úgy tűnt, megtalálta helyét az új világban.

Nem telt el azonban egy hónap sem, amikor február 11-én Vörös János megjelent Béldy lakásán, a plébánián, s burkoltan ugyan, de célzott arra, hogy a volt országos vezetőnek tanácsos lenne Debrecent minél előbb elhagynia. Hogy szervezett akció folyik ellene, azt a debreceni újságok előző napi Béldy-ellenes cikkei is sejtették vele. Másnap este 6 órakor a Magyar Államrendőrség debreceni kapitányságának politikai osztálya letartóztatta, s 13-án megkezdte kihallgatását. A rendőrségen felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint a nyomozók részletes önéletrajzot kívántak tőle. Ezután csak 26-án kellett ismét vallomást tennie: ekkor hat – általa 1941-1944-ben elmondott, s a 13-i jegyzőkönyvhöz csatolt – beszédéről kellett nyilatkoznia, majd március 1-jén bizonytalanul körvonalazott vádakra (a németeknek kiszolgáltatta a magyar ifjúságot, a kiürítés elrendelésében játszott szerepe, a leventeifjúság igénybevétele) reagálnia.

Ezt követően egy ideig nem történt semmi. Ült a debreceni rendőrkapitányság fogdájában, s arról elmélkedhetett, hogy akit a németek és a nyilasok üldöztek, az miként kerülhetett ilyen helyzetbe.

Március 10-én hozták fel Budapestre, a Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztályára[35], s április 21-én előzetes letartóztatásba helyezték. Itt folytatódnak a kihallgatások, majd ügyét vádemelési javaslattal átteszik a budapesti népügyészségre. Az ügyészség sajtóelőadója a kijelölt népügyésznek, dr. Szegő Vilmosnak előkészíti az anyagot, s eközben sajnálattal állapítja meg, hogy: „…a nyomozás anyagából hiányzik annak tisztázása, volt-e szerepe Béldynek a levente-nevelésben ténylegesen… Nem terjedt ki a nyomozás arra a közismert tényre, hogy a zsidó lakásokból leventékkel raboltatták el az ingóságot…” Feljegyzését ezzel a meghökkentő mondattal zárja: „Ha a kormány felvette őt a háborús bűnösök listájára[36], nyilván tud is róla adatokat.” (1945. Nü. 949/3 Vizsgálati TH V-119950)

A kormány, illetve a kormány nevében Vörös János vk. vezérezredes, honvédelmi miniszter adatszolgáltatás helyett ország-világ tudomására hozza, hogy június 19-én „a 667/1945. M. E. számú rendelet 1. §-a alapján alább megnevezetteket (47 főről van szó, köztük Béldy Alajosról, B.R.) mint háborús bűnösöket közigazgatási úton lefokoztam és a honvédség kötelékéből kicsaptam.” (Honvédségi Közlöny, 1945. október 1.)

Vörös János prejudikációját követően dr. Szegő elkészítette a vádiratot.

Az első főtárgyalásra július 6-án került sor a Markó u. 27. sz. alatti ún. „Esküdtszéki terem”-ben.

Itt – miután ismertették a vádiratot – váratlan dolog történt: az ügyész újabb vádat emelt a 15. § 1. pontja alapján. Ekkor a „vádlott… rosszul lett, mire a közönség hangos megjegyzéseket tett, melyek kórusban többször megismétlődtek.” (Jegyzőkönyv… a budapesti népbíróságnál 1945. évi július hó 6. napján… tartott nyilvános tárgyalásról. Vizsgálati TH V-119950.)[37]

Dr. Halász Lajos ügyvéd a védencének fogházorvossal való megvizsgálását kéri (ezt már korábban, június 27-én is megtette, sürgős szabadlábra helyezésért folyamodva – eredménytelenül.) A tárgyalás elnapolását követő orvosi vizsgálat [38] heveny vesegyulladást állapított meg, ez azonban nem volt akadálya annak, hogy v. Szombathelyi Ferenc ügyében kihallgassák, július 20-án ismét a tárgyalóterembe citálják Béldyt.[39] Noha dr. Egyed Lajos, a tanácsvezető bíró megállapította, hogy a beidézett tanúk közül Miklós Béla miniszterelnök nem jelent meg, nem látta szükségesnek a megfelelő intézkedéseket megtenni. S az sem zavarta – amint az a védő felfolyamodásából is kitűnik –, hogy:

„A vádhatóság érezve a vádak tarthatatlanságát,… az összes eddigi vádakat elejtette, csak a Rendelet 11. § 1. pontjának első és második bekezdésében meghatározott háborús bűntettben kérte bűnösség kimondását, de minden bizonyíték nélkül, mert vádja támogatására mindössze két fotográfiát mutatott fel.” (Béldy ügyvédjének beadványa a Nemzeti Főtanácshoz… Vizsgálati TH V-119950) Az Egyed-tanács verdiktje: kötél általi halál, mellékbüntetésül: teljes vagyonelkobzás (Béldy tulajdonában volt a Budapest I., Fortuna u. 18. sz. alatti házon kívül a Budapest I., Batthyány u. 31. sz. ház 1/3-ad része), állásvesztés.

Védő: „Az ítélet rendelkező részét, az ott felhívott törvényhelyeket az állandó nagy zajban nem hallottam, és csak most szereztem tudomást arról, hogy az ítélet a vádiratban nem említett 13. § 1. pontját[40] is felhívja, mely esetben fellebbezésnek helye van, tisztelettel kérem utólagos bejelentésemet tudomásul venni. Az ítélet ellen fellebbezést jelentek be a büntetés súlyossága miatt, enyhítés végett. Egyébként a kegyelem iránti kérelmemet fenntartom.” (Jegyzőkönyv… a budapesti népbíróságnál Budapesten, 1945. évi július hó 20. napján… tartott nyilvános tárgyalásról. NB VII. 1509/1945/6 Vizsgálati TH V-119950)

A tárgyalás légkörére[41] jellemző, hogy a tárgyalóteremben, de már előző nap este, az utcán is bizonyos személyek röpcédulákat osztogattak, amelyek szerint Béldy ágyútölteléknek dobta oda az ifjúságot a német rabló imperialista törekvésekért.

A kegyelmi kérvény elutasítását a NOT hasonló végzése követte. Megállapították ugyan, hogy „…a tárgyalás alatt óriási zaj volt, és ezenfelül a hallgatóság komolyan fenyegető magatartása is akadályozta a védelmet jogai érvényesítésében. Ekként az elsőfokú bíróság, helyesebben a tárgyalásvezető bíró perrendellenes tárgyalás vezetési módjával nem teremtette meg az előfeltételeit a védekezés szabadságát biztosító jogok érvényesítésének.” És „az elsőfokú bíróság ítéletének rendelkező része érthetetlen, mert az eszmei halmazatba vett cselekményekre is a Btk. 96., 99. §-aival szabta ki a büntetést, ebből a törvénysértő rendelkezésből azonban a védelem jogokat nem formálhat (kiemelés tőlem, B.R.) (NOT 287/1945/8 Tanácskozási jegyzőkönyv, Vizsgálati TH V-119950)

Béldy ügye végül a Nemzeti Főtanács elé került, mely testület legfelsőbb elhatározásából augusztus 13-án a halálbüntetést életfogytiglani kényszermunkára változtatta. A háborús bűnös beköltözött a Kozma utca 13.-ba. Hogy részt vett-e a sorstársai által végzett kényszermunkán a Drasche téglagyárban, nem tudjuk.

A szeptember 12-i minisztertanácsi ülésen azonban érdekes napirendi pontot tárgyaltak. A Világ egyik cikkéről – melyben azt állt, hogy Béldy a börtönben ellenkormányt alakított – esett szó:

„(Miklós) Miniszterelnök bejelenti, hogy Vorosilov érdeklődik a Béldy üggyel kapcsolatban a Világban megjelent közlemény tárgyát képező esetről…

(Ries) Igazságügyminiszter: A vizsgálat kész és arról írásban fog jelentést tenni. A Béldy-féle ügy, illetőleg az ezzel kapcsolatos eset még két hónappal ezelőtti. Más okból folyólag leváltottak egy őrt a fogházban és ezzel összefüggésben írta a Világ a szóbanforgó cikket, arra gondolva, hogy a Béldy-esetből folyólag történt az elbocsátás.”(Dálnoki Miklós Béla kormányának… minisztertanácsi jegyzőkönyvei. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 1997. Szerk.: Szűcs Zoltán.)[42]

Az Ítélet című lap szemfüles riportere 1946 novemberében kereste föl a Gyűjtőfogházat:

„Béldy Alajost keressük – írja –, aki leventéket küldött a halálba, de megtudjuk, hogy elmebajt szimulál és a megfigyelőben van.” (Ítélet, 1946. november 14.)[43]

Úgy tűnik, a vesebajnál komolyabb betegség támadta meg a lefokozott, megalázott katona szervezetét. Mert korántsem szimulálásról volt szó, amint azt a v. Kudriczy István büntetőperének egyik dokumentuma igazolja. Eszerint:

„Tisztelettel közlöm, hogy Béldy Alajos elítéltet a f. hó 11-i főtárgyalásra nem állíthatom elő, mert az országos gyűjtőfogház betegsége miatt nem adta ki. Kérem új határnap kitűzését. Budapest, 1946. évi nov. hó 9-én. fogházfelügyelő.” (468/1945 tkvsz - Nb. 4016/1946 Fővárosi Levéltár.)

S a rosszindulatú cikk megjelenése után egy hónappal elmezavar és gyomordaganat diagnózisával a súlyosan beteg embert a Bajcsy-Zsilinszky (1945-ig Horthy Miklós) kórházba szállították. Itt (?) halt meg 1946. december 22-én.[44]

* * *

1994. november hó 21. napján a Legfelsőbb Bíróság nyilvános ülésén meghozta az alábbi ítéletet:

„…a Budapesti Népbíróság Nb VII/1509/1945/6 számú ítéletét és a NOT 287/1945/8 számú végzését hatályon kívül helyezi, és a terheltet az ellene emelt vád alól felmenti…”

(Hadtörténelmi Levéltár, Tgy 2779 fólió 1–17.)

Tábornoki rendfokozatának helyreállítására azonban a mai napig nem került sor.

Az ifjúság honvédelmi nevelése és a testnevelés országos vezetőjének munkanaplója


1941. augusztus 13. – december 31.[45]

1941. augusztus hó 13. szerda

9h

Megbeszélésem v. Kudriczy ezds. úrral a H.M.-ben.

10h

V. Molnár István ezds. jelentkezett személyével kapcsolatos kérelem tárgyában. Nevezett eddigi beosztása: 23. gy. dd. pság. haderőn kívüli kiképzési előadó (Kassán) 1941.VIII.hó 1-től: dd. leventeparancsnok beosztott tisztje. Dd. leventeparancsnoka Kuzdi Mihály ideiglenesen ténylegesített ezds. lett. Kéri ennek az alárendelési viszonynak a megszüntetését.

V. Molnár István ügyére vonatkozólag érdeklődésemre a H.M. 40. osztály (Lovas vk. szds.) az alábbi felvilágosítást nyújtotta: a két ezds.-nek egymás mellett való beosztását az „M.” helyzet[46] tette indokolttá s azon kívül a H.M.8.osztály az előléptetési viszonyok rendezése miatt is szükségesnek tartotta a szokatlan helyzet fenntartását. Erre több precedens volt. A H.M. 40.osztály javasolja, hogy v. Molnár ezds. a hdt. pság útján terjessze fel írásban kérelmét és a H.M.8.osztály a lehetőséghez képest a kérést teljesíteni fogja.

12h

Jelentkezés H.M.Úr Őnagyméltóságánál.

A H.M.Úr megbízott azzal, hogy képviseljem őt a Budapestre érkező német Hitlerjugend legmagasabb képviselőinek fogadtatásánál. Engedélyt adott, hogy a tervezett programot lebonyolítsuk és nevében vasárnap este vacsorát adjak. Meghívásokat belátásom szerint intézhetem.

Elvben hozzájárult, hogy az általam meghatározott időpontban mind Berlinben, mind Rómában az ifjúsági vezetőknél személyes látogatást tehessek. Utasított, hogy a magyarországi H.J. és a leventeintézmény között a polgári, jogi és egyesülési viszonyok tisztázására a Budapestre érkező H.J. vezetőivel tárgyaljak. Elv: a Magyarországon élő németség magyar állampolgári kötelességének tegyen elsősorban eleget és csak azután érvényesül a Teleki-féle Belvedere-megállapodás.[47]

A H.J. vezetőit a H.M.Úr 18-án fogadja, előzőleg a tárgyalások eredményéről, valamint a megbeszélendő anyagról kivonatosan írásban értesítést kér.

13h

Megbeszélés Hóman kegyelmes Úrnál. A VKM. Úr Őnagyméltósága a társadalmi sport és testnevelési csoport (a főosztály elnevezés helyett a VKM. Úr a csoport elnevezést rendelte el) költségvetését, valamint az erre beosztottak jegyzékét szeptember hó 1-ére elfogadta.

Kivételt tett a számvevőségi csoportnál a ranglista miatt. Ezek szerint a főcsoportnál beosztottak dr. Rajczy és dr. Sipos.

Elfogadta az OSK szervezeti szabályzatát és a régi OTT tagjainak felmentéséről szóló előterjesztést.

Előterjesztésemre utasítást adott, hogy minden év május hó 1-e a Kormányzó Úr Ő Főméltósága által az ifjúság napjává való deklarálásához az előterjesztés megszerkesztessék.

17h

Lakásomon fogadtam a Kalot szervezetek helyettes elnökét, Nagy Töhötömöt, aki egyúttal átadta a Kalottal hasonló szervezkedések listáját. Elvben megegyezés létesült, hogy a Kalot aláveti magát az orsz.vez. határozatainak és az orsz.vez. által meghatározott mederben folytatja működését. Az orsz.vez.-vel való összeköttetés fenntartásáról a gondoskodás megtörtént.

18 éves kortól csak levente működésre utasítja tagjait. Az ifjúság egységesebb vezetése érdekében tett intézkedésekkel egyetért s e tekintetben a jövőre vonatkozó megbeszéléseken részvételt kért.

Egyéb:

A Magyar Tűzharcos Szövetség adai főcsoportjának kutató ívei a Hadi Levéltárhoz elküldve.1941. augusztus hó 14. csütörtök

10h 15-re

Dr. Krome a H.J. budapesti képviselője telefonon jelentkezést kért tisztelgő látogatás céljából. A de. folyamán nem jelentkezett.

11h

A H.M.VIII.csoportfőnökké való kinevezésem alkalmából szolgálatilag jelentkeztem a H.M. Úrnál és helyettesénél, valamint a VKF úrnál és annak helyettesénél.

12h 30

A német ifjúsági vezetők fogadtatásának megbeszélései.

13h

Homonnay Márton fhdgy. jelentkezése személyével kapcsolatos kérelme előterjesztésével.

13h 30

Jeney István kormányfőtanácsos személyes jelentkezése s bekapcsolása a sport propaganda munkálatokba.

14h

Schmidt kormányfőtanácsos, a Nemzeti Sport Uszoda igazgatójának jelentkezése. Megbeszélés a sportlétesítmények felügyeletére vonatkozólag.1941. augusztus hó 15. péntek

8h 30

Indulás személygépkocsin Vácra. Magánlátogatás. Visszatérés az esti órákban.1941. augusztus hó 16. szombat

9h

Dr. Fritz Krome Vertreter des R.J.F. in Budapest, Erhardt Wessely Bahnführerrel jelentkezett irodámban és a Garmisch Partenkirchen-i téli játékok megemlékezésére parancsőrtisztem útján egy fényképalbumot terjesztett fel. Dr. Krome egyúttal múlt heti bejelentésének[48] elmaradása miatt sajnálkozását fejezte ki és annak a reményének adott kifejezést, hogy a jövő héten még személyesen jelentkezhet nálam.

10h 30

V. Molnár ezds.-t értesítettem az augusztus hó 13-án felterjesztett kérelme elintézéséről.

11h

Simonfay vezérőrnagy személyesen jelentkezett nálam az Alkotmány utca 5–7. szám alatti ház kisajátításával kapcsolatos kérelem tárgyában.[49] Az Alkotmány utca 5–7 szám alatti házat a honvéd kincstár az ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelés országos vezetősége részére birtokba vette és lakóinak felmondott. Ezzel kapcsolatban Simonfay vezérőrnagy a kikeresztelkedett háztulajdonos részére engedményeket kért. A kérelmet elutasítottam.

11h 30

V. Kudriczy vk.ezds. és Lieszkovszky őrgy.-gyal való megbeszélésen rögzítettük a német ifjúsági vezetőkkel megtárgyalandó anyagot. A tárgyalás menetének irányítására az alábbi „Pro memoriá”-ban állapodtunk meg.

1./ A helyzet őszinte feltárása.

2./ A bécsi protokoll. Mit mond az 1. pont? (Németek diktálták, mi csak aláírtuk.)

3./ Milyen törvények és rendelkezések vannak nálunk e tekintetben:

a./ 1939: II. törvénycikk. (Levente szolgálati kötelezettség.)

b./ 2320/1940.sz. kormányrendelet ismertetése.

c./ a magyar ifjúság a politikai szervezetekből 18 éves korig ki van zárva.

4./ Az eljövendő generáció számára biztosítandó német-magyar barátság alapjait most kell megvetni. Kerülni kell azt, hogy a majoritásban lévő magyar ifjúság jogi minoritásba kerüljön a német ifjúsággal szemben.

5./ Egyéb. Sportversenyek, táborozások tervszerű előkészületei szempontjából feltétlen szükséges egy közös bizottság összeállítása, mely évről évre lefekteti a programot előre.

A cseretáborozásokat fejleszteni a jövőben.

A breslaui verseny alkalmával ennek megbeszélései megkezdődhetnek. Kezdeményezés a miénk.

Az ünnepélyes fogadtatáskor a megbeszéléseken valamint az egyes ünnepi eseményeknél német részről az alábbiak megjelenésével kellett számolni.

A német birodalmi ifjúsági vezetőség részéről:

Stabsführer: Hellmuth Möckel Bevollmächtigter Vertreter des R.J.F.Oberbannführer: Hans Lauterbacher Chef des Auslandsamtes R.J.F. Oberbannführer Dietrich Chef der Presse und Propaganda Abteilung des R.J.F., Bannführer: Erhardt Wessely.

Hauptgefolgeschaftsführer: Freese Adjutant des Stabsführers.

Vertreter des R.J.F. in Budapest: dr. Fritz Krome.

A német követség részéről:

Dietrich von Jagow német követ,

dr. Werkmeister Gesandtschaftsrat,

Graf Schlippenbach Vertreter des deutschen Nachrichtenbüros,

Freiherr von Richthofen, Legationssekretär,

Landesgruppenleiter Henry Esp,

dr. Hoffmann Gesandtschaftsatassche,

Bannführer Madezki. Stammführer Protolski.

12h 30

Tájékoztató levelet írtam Szurmay vk.szds.-nak az egy heti munkásságunk eredményéről.

13h

Megbeszélés Bekény ezds.-sel és v. Bujdosóval a sajtó és propaganda szolgálat megszervezéséről.

13h 30

Dr. Földessy János, a Magyarország szerkesztőjének jelentkezése; az ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek átszervezéséről tájékoztattam.1941. augusztus hó 17. vasárnap

16h

V. Kudriczy vk.ezds. úr által a Losoncon fogadott birodalmi ifjúsági vezető meghatalmazottjainak fogadtatása a Dunapalota szállodában[50]. Fogadtatás után a jegyzőkönyv letárgyalása.

A jegyzőkönyv szövegét lényegileg megállapítottuk és megállapodtunk abban, hogy kisebb változtatásokkal a jegyzőkönyvet aláírásra elkészítjük akként, hogy 19-én, elutazásuk előtt a végleges jegyzőkönyvet aláírhassuk és ennek egy-egy példányát elfogadásra kormányainknak előterjeszthessük.

A német vezetők kilátásba helyezték, hogy 2-3 héten belül a jegyzőkönyvet jóváhagyás céljából rendelkezésünkre bocsátják.

Elvileg elfogadták javaslatomat, hogy 1942-ben az ifjúság Európa-ligájának megalakulása végett Budapesten kongresszust hívunk egybe. Javaslatainkat e tárgyban velük közöltem. A kongresszus napja a magyar ifjúság napja 1942. V.1.

Megállapodtunk továbbá abban, hogy a H.M. engedélye alapján IX.hó 5-én Berlinben látogatást teszek. Ennek, valamint a római programnak összeállítását vállalták, mert az utóbbit a Breslauban megjelenő olasz ifjúsági vezetőkkel meg fogják beszélni. A tárgyalásunk eredményéről v. Kudriczy vk.ezds. tett személyesen jelentést a H.M.Úr Őnagyméltóságának.

20h 30

A H.M.Úr nevében vacsorát adtunk, amelyen a német ifjúsági vezetőkön kívül a német birodalmi követ is megjelent.

22h 30

A vacsora után a német ifjúsági vezetőkkel gépkocsin felmentünk a János hegyi kilátótoronyhoz.1941. augusztus hó 18. hétfő

A német ifjúsági vezetők tisztelgő látogatása a H.M.-ben. Előzőleg a német ifjúsági vezetőkkel lefolytatott tárgyalások eredményéről v. Kudriczy ezds. úr útján tájékoztattam a H.M.Úr Őnagyméltóságát.

9h

Bekény ezds.-t az Alkotmány u. 5-7 sz. alatti ház kisajátításával kapcsolatos tárgyalások megindítása végett a H.M.14. osztályához kirendeltem. A tárgyalások menetére és irányítására részletes utasításokat adtam.

10h

Füleki László pénzügyőri fővigyázó (Tiszalök) személyes ügyben parancsőrtisztem útján kérelmet terjesztett elő.

12h 30

Budapest székesfőváros polgármestere a városligeti Gundel étteremben[51] vendégül látta a német ifjúsági vezetőket és a jelenleg Budapesten tartózkodó H.J.alakulatot. Az ebéden a VIII. csoportfőnökség tisztikara teljes számban részt vett.

20h 30

Dietrich von Jagow birodalmi német követ, követségi palotájában[52] a német ifjúság vezetőit és a magyar ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek vezetőségét vacsorán látta vendégül.1941. augusztus hó 19. kedd

9h

Rosztóczy őrnagyorvos a felállításra kerülő ifjúsági egészségügyi tanács szervezetét terjesztette fel.

Megállapodtunk abban, hogy a honvéd orvosi tisztikar főnökének – szabadságáról való beérkezése után – az ifjúsági egészségügyi tanács szervezetét felterjesztjük.

Johann államtitkárral és a leventék országos parancsnokával az új szervezést átbeszéljük, majd egy közös értekezleten végleg formába öntjük és végül mindkét miniszternek elfogadásra bemutatjuk.

Az ifjúság egészségügyi orvosi tanácsának hivatalos helyisége az Ifjúság házában lesz.

10h

Értekezlet a sportbajnoki és a honvéd sportügyességi jelvények rendszeresítése tárgyában.

Megjelentek: a H.M. 40. osztály részéről Tasnády Imre őrgy.

a H.M. 2/r Kallivoda Dénes főtv.

a Köti részéről: Becht Henrik szds.

az Öttusa bizottság v. Bujdosó K.fhdgy.

Öttusa szak. előadó

és személyi segédtisztem.

A tárgyalás megkezdésekor bejelentettem, hogy a H.M.Úr. Őnagyméltósága még július havában elrendelte a bajnoki és honvéd sportügyességi jelvények rendszeresítését. Tájékoztatót kértem arra vonatkozólag, hogy a rendszeresítési munkálatok mennyire haladtak előre és melyik az az időpont, amikor a bajnoki és sportügyességi jelvények rendszeresítése, illetve kiadása megtörténhetik. Tasnády őrgy. jelentése után megállapodtunk abban, hogy a lehető legrövidebb idő alatt rendszeresítésre kerülő honvéd sportügyességi jelvényeken felül még a levente ifjúság részére is biztosítani fogunk sportügyességi jelvényeket. Olimpiai bajnoki és a sportbajnoki jelvényeket elfogadtam.

10h 30

Jelentkezett Gidófalvy Pál személyes ügyben. Személyi segédtisztem nagy elfoglaltságomra való tekintettel egy későbbi időpontban kérte a látogatásának megismétlését.

11h

A H.J. teljhatalmú képviselői Budapestről elutaztak.

Elutazás előtt a Dunapalotában az ifjúsági vezetőkkel megállapított jegyzőkönyvet új fogalmazásban nem fogadhattam el. Oka az új fogalmazás elmosódott volta, amelyben mindenütt kibúvó maradt a „további megbeszélésekre”, holott az én általam rögzített javaslat jegyzőkönyve a németajkú magyar ifjúság helyzetét teljes mértékben megnyugtatta volna. Oka ennek az, hogy a jegyzőkönyv megfogalmazásába beavatkozott Basch, a német kisebbség vezetője, ami főleg abból tűnik ki: a jegyzőkönyvbe a német Bundnak a kormányhoz való felterjesztését is bevették. Megállapodtunk, hogy az itt maradt H.J. vezetőkkel a hirtelenében megállapított eredményeket új jegyzőkönyvben rögzítjük.

Ezen eredménytelenség a búcsúzás pillanatára bélyegét ráütötte.

12h 05

A német ifjúsági vezetők búcsúztatása a budaőrsi repülőtéren.

13h

Arató Géza, az OSK. állandó hivatalának vezetője kinevezéseket terjesztett elő aláírásra.1941. augusztus hó 20. szerda

Szt. István ünnepe.1941. augusztus hó 21. csütörtök

9h

Megbeszélés v. Kudriczy vk.ezds.-sel a H.M.-ben a német ifjúsági vezetőkkel való tárgyalások folytatása végett. A német ifjúság itt maradt vezetői szeretnék az augusztus hó 19-én magakadt tárgyalásokat folytatni, és annak eredményét távirati úton augusztus hó 23-án továbbítani akarják Berlinbe. A tárgyalások folytatásának időpontját 17h-ban állapítottuk meg. Helye: H.M. 40 osztály.

10h

Rajczy Imre dr. polgári titkár jelentkezett szolgálattételre.

10h 30

Perlaky vk. alez. jelentkezett személyes ügyben.

11h

Rosztóczy Ernő őrnagyorvossal megbeszélés a felállításra kerülő ifjúsági egészségügyi orvosi tanács kérdéseiben.

12h

Dánosi (Dulich) ny. tiszthelyettes jelentkezett fia, Dánosi István őrmester ügyében. Dánosi őrm. részére biztosítani kellene a Köti-be való áthelyezést annak ellenére, hogy parancsnoka, Dániel alez. (gr. Radeczky lakt. I.utász zlj.parancsnoka) a Kárpát csoporthoz akarja áthelyezni.

13h

Tisztelgő látogatás a VKM-ben a társadalmi sport és testnevelés vezetőjével, polgári titkárommal és személyi segédtisztemmel.

13h 05

Fáy kegyelmes úr fogadott.

13h 15

Tisztelgő látogatás Wlassich c. államtitkárnál.

13h 30

Szolgálati jelentkezés és megbeszélés Hóman kegyelmes Úrnál.

Stolpa és Szily államtitkároknál egy-egy névjegyet leadtam. Jelenleg szabadságon vannak.

A VKM. Úrnak jelentettem, hogy tervem a honvédelmi nevelés egységesítése végett egy arra alkalmas oktatókönyv szerkesztése, melynek előkészítésére nem hivatalosan Milotay Istvánt bíznám meg [sic!].

b./ Továbbá javasoltam, az iskolákban egységes tankönyveknek a bevezetését, mint a VKM. miniszteri hivatalos kiadványokat, mely könyvek a szerkesztők neve nélkül jelennének meg.

c./ Jelentettem és kértem, hogy az összes iskolákban a naponkénti testnevelési óra és ezzel kapcsolatban háromszor félóra honvédelmi testnevelési óra vezettessék be.

d./ A Közoktatási Tanácsnak az új szervezettel való összhangba hozását kértem, melyhez a Miniszter Úr elvben hozzájárult. Tehát a munkák a fent említett ügyekben megkezdhetők. Újból megemlítettem s a Miniszter Úr elvben már hozzá is járult május 1-ének ifjúsági nappá való deklarálásához. A kormányzói felterjesztést el kell készíteni. A miniszter úr hozzájárult Páskándy János miniszteri osztálytanácsosnak szolgálati beosztásához az OSK.-ban. Jelentettem a német–magyar ifjúsági megállapodást.

17h

V. Kudriczy ezds. úrnál megbeszélés volt a német-magyar megállapodás tárgyában, és elkészítettük a németek elé terjesztendő szöveget. Ugyanez időben a német követségen is folytak tárgyalások. 22-én 12h-kor a H.M.-ben sikerülni fog talán a megállapodás szövegét véglegesíteni.1941. augusztus hó 22. péntek

9h

Szakonyi Lajos ezds. a lovassport és a Tattersal[53] megmentése ügyében tett javaslatot.

11h

V. Tárczay-Felicides Román, a társadalmi sport és testnevelés vezetője kinevezése alkalmából szolgálatilag jelentkezett a H.M.Úrnál, a H.M.helyettes úrnál, a VKF. Úrnál, a VKF. helyettes Úrnál és énnálam, mint az orsz.vezetőnél. Ezen útján személyi segédtisztem kísérte.

11h 30

Rajcsányi Lászlónak, a Képes Sport szerkesztőjének tisztelgő látogatása.

12h

Missángyi Ottó a Nemzeti Sportbizottság első ülésének a tárgysorozatát terjeszti elő.

12h 45

Kozma Dénes mérnök jelentkezett az Ifjúság Házában tervezett elhelyezésekkel kapcsolatban és személyére vonatkozó kérelmét adta elő.

13h

Schmidt kormányfőtanácsos látogatása. Megbeszéltem a Magyar Úszószövetség margitszigeti elhelyezését. Ebben a vonatkozásban tárgyalásokat kezdtünk Bessenyey Zénóval.

13h 40

Dr. Mann László gt.hdgy. édesanyja látogatott meg hivatali helyiségemben fia ügyében.

13h 45

Kistétényi Walther E. jelentkezett személyi segédtisztemnél és kérte, hogy az előadandó jelvény és sportérem szükségletek beszerzésénél az O.T.T. által több ízben felhasznált cégét vegyem figyelembe.

18h

A miniszterelnökségen és a külügyminisztériumban megbeszéltem a sajtó és propaganda értekezlet összehívását.

18h 30

A külügyminisztérium sajtó osztályából bejelentették, hogy a jelenleg Budapesten tartózkodó Korda Pál film és sajtó előadó Berlin részére hírszolgálati anyagot kér. Személyi segédtisztem közölte a külügyminisztérium sajtó osztályával, hogy 23-án d.e. 11 h-kor búcsúztatom a jelenleg Budapesten tartózkodó H.J-t. Korda ezen a búcsúztató ünnepségen részt szeretne venni és előzőleg hivatali helyiségemben tisztelgő látogatást kért.1941. augusztus hó 23. szombat

9h

Az 55.653/eln.8.-1941.sz. áthelyezési rendelet kapcsán a Köti tiszti és tiszthelyettesi karától elbúcsúztam.

10h

A külügyminisztérium sajtó osztálya útján bejelentett berlini film és sajtó előadó, Korda Pál jelentkezése. Hírszolgálati adatokat kért az ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelés országos vezetésével kapcsolatban, Berlin részére. [sic!]

11h 45

Jelentkezés a H.M.Úrnál. H.M.Úr Őnagyméltóságát tájékoztattam a német protokoll ügyéről. Referáltam a német-olasz bemutatkozó látogatást. A H.M.Úr e tervezett utazással egyetértett. Jelentettem, hogy Hóman kegyelmes úrnál milyen eredményeket értem el. (egységes honvédelmi nevelési könyv és egységes tankönyv rendszer.) Az egységes nevelési könyv szerkesztésére Milotay szerkesztőt is fel fogom kérni.

12h 25

A Budapesten tartózkodó H.J. ünnepélyes búcsúztatásán a Keleti pályaudvaron – Ditrich von Jagow német követ múltkori figyelmének viszonzásaképen – személyi segédtisztemmel részt vettem.

Az ifjakat rövid beszédben búcsúztattam el német nyelven.

20h 45

Ifjúsági vezetők tábortüzén, Hárshelyi[54] út 5. sz. alatt részt vettem.

Kíséretemben volt a Reichsjugendführer budapesti képviselője, dr. Fritz Krome és személyi segédtisztem. A tábortüzet buzdító szavak kíséretében gyújtottam meg.1941. augusztus hó 24. vasárnap

Ünnep.1941. augusztus 25. hétfő

9h 15

P. Tarcsafalvy Lajos Anaklét főlelkésszel megbeszélés.

1./ Az ifjúság egységes nevelése érdekében feltétlenül szükséges a lelkészkedő papság bevonása. Ezért megbíztam P. Tarcsafalvy Lajos főlelkészt egy, a papság részére szolgáló körlevél megfogalmazására, amelyet a Hercegprímás Ő Eminenciájának fogok felterjeszteni és ezen az úton az ifjúságunk lelki nevelő magyar papságnak tudomására juttatni. [sic!]

2./ Utasítást adtam a honvéd nevelési tankönyv szerkesztő bizottságának megalakítására. E munkálatoknak irányításába Hübner népművelési titkár bevonását kértem.

3./ Szebb jövő kiépítése honvédelmi vonalon és a leventeoktatói kar magvának megnevelése, előadások tartása, különösen az iparos ifjúság oktatása a H.M.40. osztályon belül levő lelkészek útján.

4./ A szerda esti sajtó bizottsági megbeszélésen P. Tarcsafalvy főlelkész a levente erkölcsi nevelési eszmékről tájékoztatót ad.

10h

Wangel kormányfőtanácsos, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke jelentkezett hivatali helyiségemben. Megbeszéltem vele a katonai sport atlétikai részének korszerűsítését. Részletes konkrét javaslatokkal augusztus hó 28-án 10h-kor fog jelentkezni nálam. Wangel kormányfőtanácsossal való megbeszélésen különös súlyt helyeztem arra, hogy a korszerű háború tapasztalatai alapján átszervezésre kerülő katonai testnevelés az atletikából különösen azokat az elveket vegye át, amelyek mind hadműveleti, mind harcászati vonatkozásban a mozgás alkotó elemeit képezik. A katonai kiképzésnek tűz és mozgás összhangjára irányuló célkitűzését így felerészben a katonai testnevelés útján meg tudnók oldani.

10h 30

Fogadtam Wonkenét, a női honvédelmi nevelés és testnevelés vezetőjét. Megbeszéltem vele a női honvédelmi nevelés és a szükséges korhatárig kiterjedő általános testnevelés megszervezését és az ezzel kapcsolatos ügyek irányítását, vezetését. Konkrét javaslatokkal másnap 11 h-kor jelentkezik nálam.

11h

Vitéz Kálóczy András alez. tisztelgő jelentkezése a H.M. 40 osztályhoz történt kinevezése alkalmával.

11h 15

Demeter huszárezredes személyes ügyben jelentkezett nálam.

11h 30

Irsy László, a Közmunkák Tanácsa elnökének látogatása.

11h 50

A Breslauba induló magyar leventecsapat búcsúztatását – nagy elfoglaltságomra való tekintettel – lemondottam.

11h 52

Bekény Béla ezds. jelentette a délelőtt folyamán megtartott, az Ifjúság Házában való elhelyezéseket tárgyaló értekezlet eredményét. A szerdai sajtó megbeszélésekre további utasításokat adtam.

12h

Várkonyi István zászlós, a leventekörzet-parancsnoki tanfolyam tagja jelentkezett személyes ügyben.

12h 10

Füleki László pénzügyőri fővigyázó (Tiszalök) ismételten jelentkezett kérelme tárgyában. Személyi segédtisztem a kérelemre vonatkozólag a légierők parancsnokságánál érdeklődött. Kérelme kedvező elintézést fog nyerni.

13h

A társadalmi sport és testnevelés vezetője és a néki alárendelt osztályok vezetőinek személyes tisztelgő látogatása. A társadalmi sport vezetője bemutatta munkatársait. Palkovics Pál, a személyzeti osztály vezetője előterjesztette a polgári vonalon kinevezendők névsorát, az előterjesztést elfogadtam. Tárczay-Felicides jelentette, hogy a pénzügyminisztérium a sportcsarnok és a testnevelési főiskola állásainak a betöltését csak 1942. január hó 1-re engedélyezi. A kieszközlésre titkárommal előjegyeztettem Csizik p.ü. min. államtitkárnál egy értekezlet megbeszélését. Tárczay-Felicides jelentette tovább, hogy az ő IV. fizetési osztályú állása a VKM. költségvetésében a testnevelés címén van felvéve. Javasolta, hogy eszközöljem ki a miniszter úrnál, hogy az ő állása terhére kieszközölhető lehessen Missángyi Ottónak az V. fizetési osztályba való kinevezése. A titkáromat utasítottam, hogy a VKM. úrhoz ebben az ügyben jelentsen be referálás végett. A VKM. úr ebben az ügyben szerdán a déli órákban fogad.

14h

Báró Csávossy László tisztelgő látogatást tett és megköszönte kinevezését a Nemzeti Sportbizottságba.

14h 10

Bársony tn.tanár jelentkezett hivatalos helyiségemben és alkalmaztatását kérte, a polgári osztályba.1941. augusztus hó 26. kedd

9h 30

Tárczay-Felicides Román és Palkovics Pállal megbeszélés a társadalmi sport és testnevelés ügyeiben. [sic!]

(Kinevezések.)

10h

Az orsz.vez. titkárságához H.M. állományból beosztott dr. Nagypataky Gyula százados-orvos szolgálattételre jelentkezett.

10h 30

Wonke Rudolfnéval megbeszélés a női honvédelmi nevelés és a szükséges korhatárig terjedő általános női testnevelés megszervezése és az ügyek vezetése. [sic!]

A hozzá beosztott Tomanóczy Ilona középiskolai tanárnő részletutasításokkal való ellátása.

11h 15

Pluhár István tisztelgő látogatása s megbeszélés nevezett ügykörére vonatkozólag.

12h

Hábl Károly m.kir. vámszaki tiszt rep. hadapród őrm. személyes ügyben kihallgatást kér. Személyi segédtisztem nagy elfoglaltságomra való tekintettel nem jelentette be, hanem kérésének írásban való rögzítését kérte. Nevezett a vámszaki statusból nyugdíjazás útján távozni kíván és teljes erejéből az ifjúság sportszervezési ügyeinek intézésébe óhajt bekapcsolódni. Nyugdíjazás helyett átminősítést kér. Nem annyira kinevezést kér, mint inkább konkrét esetekre kipróbálását kéri. Anyagilag és egyéb kérdésekben függetlennek jelentette ki magát.

12h 20

Dr. Rosztóczy Ernő őrnagyorvossal megbeszélés az ifjúsági egészségügyi tanács kérdéseiben, és a honvéd orvosi tisztikar főnökének 27-ére (szerdára) tervezett látogatására vonatkozóan.

13h

Csizik püm. államtitkárral való megbeszélés a m.kir. Testnevelési Főiskola és a Nemzeti Sportcsarnok igazgatói és tisztv. állásainak betöltésével, illetőleg ezek anyagi részének biztosítása tárgyában. [sic!]

Csizik államtitkár úrral megegyeztem abban, hogy a sportcsarnoknál rendszeresített VII. és X.fiz.o.állás szeptember 1-ével betölthető, a többi sportcsarnoki állás és a Testnevelési Főiskolánál lévő állások pedig január hó 1-i tiszteletdíjjal oldandó meg a testnevelési alap terhére. [sic!]

Délután

7h [sic!]

Látogatás a szentendrei vízicserkész táborban. A levente vízikiképző tanfolyam befejező tábortüzénél részvétel. A tanfolyam hallgatóinak búcsúztatása.1941. augusztus hó 27. szerda

9h 30

A legfelsőbb honvéd törvényszék alelnöki tisztségéből való távozás kapcsán búcsúlátogatás a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék hadbírói karánál. Kísért személyi segédtisztem.

10h

A honvéd orvosi tisztikar főnökének (Franc vezérőrnagy)[55] látogatása. Megbeszélésre került a felállítandó ifjúsági egészségügyi orvosi tanács és az ezzel kapcsolatos egészségügyi kérdések. [sic!]

11h 30

Dr. Rosztóczy őrnagyorvosnak részletutasítások kiadása a honvéd orvosi tisztikar főnökével való megbeszélés értelmében.

11h

Szíjgyártó Lázár kihallgatást kért személyes ügyben. Személyi segédtisztem nagy elfoglaltságomra való tekintettel kérelmének írásbeli rögzítését kérte. E szerint Szíjgyártó Lázár pártfogolást kér a Nemzeti Bankba való felvételére. Altiszti helyre pályázik.

11h 30

Gál Lajos hadirokkant tart. törzsőrm. volt nyiregyházai, jelenleg munkácsi lakos (a 24. tüzérosztály laktanyájában kantinos) személyes ügyben kihallgatást kért. Személyi segédtisztem őt sem vezette elő. A PÜM. Úrhoz benyújtott rum és likőr gyártási engedély kérelme kapcsán támogatást kér. A vonatkozó ügyszám: 33.776/1941.

12h

Nagy Töhötöm páter Erdélyből visszatérve jelentkezett. Megbeszéltem vele a Kalot és a leventekapcsolatok megszervezését.

13h 30

Hóman kegyelmes Úrnál referáda. A Miniszter Úr elfogadta az általam előterjesztettek névsorát, azon tisztviselőknek, akik a testnevelési cím terhére ez év szept. 1-én kinevezést nyernek. A fizetési osztályok elnevezését a következőkben állapítottuk meg: a VI fiz.o. állás testnevelésügyi tanácsos, a VII.fiz.o. testnevelési főelőadó, a VIII. és IX. fiz.o. állások elnevezése testnevelési előadó, a X. és XI.fiz.o. testnevelési segédelőadó. Felhatalmazott a Miniszter Úr, hogy jan. 1-re előterjesztést tegyek a testnevelési tisztviselők szolgálati szabályzata és címek adományozása ügyében.

Missángyi Ottó V. fizetési osztályba való kinevezéséhez hozzájárult, s egyúttal felhívott, hogy a 6 testnevelési óra ügyében Kósa Kálmán és Balassa Brunó min. osztályfőnökökkel egyetértésben tegyek javaslatot. Az egységes tankönyv ügyében Bassola Zoltán min.o.tan-sal kell érintkezést keresnem.

A Miniszter Úr megbízott azzal, hogy az új kultuszpalota felépítési ügyét indítsam meg és azt hajtsam végre. Említette a Miniszter Úr, hogy tudomást szerzett arról, hogy a Tolnai Világlapja nyomdáját a magyar ifjúság részére szándékozom megvenni. Szukováthy Imre kinevezését a VKM. elnöki osztálya fogja intézni, és így ebben az ügyben teendőm nincsen.

18h

Az „Ifjúság házában” sajtómegbeszélés.

A sajtófogadás programja.

I. Az ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek átszervezése kapcsán általános tájékoztatót adnak.

II. Vitéz Tárczay-Felicides miniszteri osztályfőnök a társadalmi sport és testnevelés új szervezetét ismerteti.

III. V. Kudriczy István vk. ezredes, a leventék országos parancsnoka ismertette a korszerűen átszervezett leventekiképzés menetét és annak új szervezetét.

IV. A leventemozgalom belső tartalmáról, vallás és családerkölcsi nevelés jelentőségéről s e tekintetben súlypont képzésről P.Tarcsafalvy Lajos főlelkész mondott rövid beszédet.

V. A propaganda beszervezését ismertette Bekény Béla ezredes. Ezután a propaganda csoport előkészítő bizottságának megalakítására az Atlétikai Szövetség II. emeleti tanácstermében az alábbiak gyülekeztek.

a./ A Sajtó főnöke, a Miniszterelnökség III. ügyosztálya, a Sajtókamara, a Magyar Távirati Iroda, a Szaksajtó, (dr. Vadas Gyula), a rádió, a Vkf.2.osztály[56], a VKM./2. film-osztály, a BÜM., a Filmiroda[57], az Oktatófilm kirendeltség[58], a Képzőművészeti Főiskola, a Nemzetpolitikai szolgálat és a zeneművészet jelen lévő képviselői, továbbá:

b./ A Társadalmi sport és testnevelés vezetőjének és a leventék országos parancsnokának osztályvezetői a beosztott sajtó, film, propaganda és rádió előadóikkal együtt.

A propagandacsoport előkészítő bizottságainak megalakítása után a sajtó fogadását 20h 30-kor befejezte.1941. augusztus hó 28. csütörtök

9h 45

Fogadtam Wangel Gyulát, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét, aki a katonai sport atlétikai részének korszerűsítése ügyében javaslatot tett.

10h 30

Vitéz Tárczay-Felicides Román folyó ügyekről referált.

11h

Tisztelgő látogatáson volt nálam Milekker Rezső egyetemi tanár, a MEFSOK miniszteri biztosa. Megbeszéltem vele, hogy a MEFSOK-nak az új sportszervezetbe való beillesztéséről javaslatot tesz, és azt a jövő hét folyamán hozzám eljuttatja. (E tárgyban előzetes megbeszélés IX/3.)

11h 10

Ottó László miniszteri osztálytanácsossal és Schmidt Józseffel megbeszélést folytattam a megépítendő kultuszpalota ügyében. Az építkezés megindításának előfeltételeit megbeszéltem (kiírás X.15-én elkészül.)

11h 30

Galauner Károly őrnagy személyes ügyben kihallgatáson volt nálam.

12h

Dr. Pőzel István megköszönte a Nemzeti Sportbizottság tagjává való kinevezését.

13h

Megbeszélés Ambrózy György Őmga-val. Ambrózy javaslata, hogy a leventék kiképzésében a gazdasági szempontokat tekintetbe véve, gyümölcstermelés oktatásáról is gondoskodjék. Nemzetgazdasági szempontból fontos javaslatát elfogadtam. Ambrózy felajánlotta birtokát és gyümölcsöseit a leventék kihelyezésére és táborozására, valamint a gyümölcstermelés oktatásának gyakorlati végrehajtására. Ezt a nemes ajánlatát köszönettel elfogadtam. Tagja lesz az o.v. kultúrbizottságnak.

13h 15

Tarcsafalvy A. és Hübbner József népm. titkárral megbeszélés a honvédelmi nevelési könyv elkészítésére vonatkozóan.

13h 30

Tasnády Imre őrgy. honvéd testnevelési ügyekben referált.

13h 45

Palkovics Pál osztálytanácsos vitéz Tárczay-Felicides és Missángyi Ottó berlini és római kiküldetési aktáját referálta.

18h

Részt vettem a Nemzeti Sportbizottság ünnepi megalakuló ülésén. Az ülésen napirend előtt felszólaltam, és a sportbizottság munkájának elősegítésére kértem az ott jelenlévő sportszövetségi elnököknek a támogatását.

20h 30

Köti tisztikarának búcsúztatása a szt. Gellért szállóban[59]. Kísért személyi segédtisztem.1941. augusztus hó 29. péntek

9h 30

Megbeszélés Herpich Rudolf alezredessel a leventék testnevelésének átszervezésével kapcsolatban.

10h

Hábl Károly ismételten jelentkezett hivatali helyiségemben, személyi titkárom nagy elfoglaltságomra való tekintettel kérelmének írásbeli felterjesztését kérte.

10h 30

Sédey Lászlóné keresett fel hivatali helyiségemben.

11h

Palkovics Pál min. oszt. tan. referált. (Közokt. T.)

11h 15

Dr. Emődi jogi ea. jelentkezett hivatalos ügyekben. (Eü. T.)

11h 30

Dr. Rosztóczy Ernő őrnagyorvossal és dr. Emődi jogi előadóval részletekre kiterjedő megbeszélés a felállításra kerülő ifjúsági egészségügyi orvosi tanács szervezetére vonatkozólag. Előkészület a H.M. Úr referádára. [sic!]

12h

A m.kir.vallás és közoktatásügyi miniszter úrnál tett hivatalos látogatásom alkalmával Fáy kegyelmes úrnál való látogatásom viszonzásaképpen nevezett hivatali helyiségemben a látogatást visszaadta.

12h

Szurmay Tibor vk.szds., a H.M.VIII. csoportfőnökségéhez beosztott vk. tiszt jelentette egészségügyi szabadságáról való bevonulását. Tájékoztattam őt az átszervezés óta tett intézkedéseimről és megbeszéltem vele a jövőre vonatkozó terveimet.

13h

Hivatali helyiségemben jelentkezett vitéz Sziklay Ödön alezredes, a Pannónia evezős-club nevében és arra kért, hogy a szombat esti vacsorájukon, amely az Evezős-szövetség által kiképzett testnevelő tanárok búcsúvacsorájakép lett beállítva, buzdításképen személyesen jelenjek meg. Személyi segédtisztem jelentette, hogy szombaton 15h-kor a Balatoni sporthét megnyitására távozom és így a vacsorán való részvételemet sajnálattal lemondotta.1941. augusztus hó 30. szombat

9h 30

Vitéz Bujdosó Kálmán tart.fhdgy. referált személyes és sajtó ügyekben.

9h 45

Bekényi[60] Béla ezds. az Alkotmány utca 5-7 sz. alatti ház kisajátítása kapcsán a lakások átvételére vonatkozóan tett jelentést.

10h

Matkovich Miklós szabadkai tornatanár jelentkezett hivatalos helyiségemben. Személyi segédtisztem nagy elfoglaltságomra való tekintettel nem bocsáthatta be hozzám. Későbbi időpontra való látogatását előjegyeztem. Kérelme személyes természetű, és Littay kegyelmes Úr pártfogó levelével jelentkezett.

10h

A vallás- és közoktatásügyi minisztériumból Kósa Kálmán miniszteri osztályfőnök, Palkovics Pál min. oszt. tan. és Szörényi Sándor tanügyi főtanácsos jelentkezett a hivatalomban illetőleg tett hivatalos látogatást. Hivatalos folyó ügyek megbeszélése után 10h 30-kor tárgyalást kezdtünk a középiskolákba beállítandó 6 testnevelési óra és a honvédelmi nevelés célját szolgáló egységes tankönyv tárgyában.

A tárgyaláson jelen voltak: Kósa Kálmán min.o.f.

Szörényi Sándor tanügyi főtanácsos és

Szurmay Tibor vk.szds.

A megbeszélés alapján a következőkben egyeztem meg:

A 6 testnevelési órából 1 1/2 óra a honvédelmi nevelés céljait szolgálja, 4 1/2 óra a szoros értelemben vett testnevelésre fordítandó és pedig: 3 egész óra és 3 1/2 óra. Utóbbi három félóra felhasználható a mindennapos reggeli szabadgyakorlatok céljaira.

A honvédelmi nevelést szolgáló 1 1/2 óra kihasználására egy egységes tankönyvet kell összeállítani, mely a tanszemélyzet részére vezérfonálul szolgálna a honvédelmi nevelés végrehajtására. E könyv megszerkesztése a legsürgősebb feladat. A könyv összeállítására bizottságot kell összeállítani, mely bizottságot a közoktatási tanács elnöksége hív [sic!] össze. A bizottságban a pedagógiai szempontokat a közoktatási tanács tagjai, a katonai szempontokat a VIII.Csf-ség által kijelölt szerkesztő tagok fogják képviselni. A megvalósítást a közoktatási tanács fogja kezdeményezni átirat formájában. Hanák Tibor áll. gymnáziumi tanár r. u. [sic!] érintkezésbe fog lépni a VIII. Csfség-gel.

A megbeszélésen leszögeztük, hogy a 6 testnevelési órának a beállítását és a honvédelmi ismereteket tartalmazó könyvnek a kiadását a f.tanév második félévének kezdetére kell befejezni.

11h 25

Dr. Emődy jogügyi előadó tett jelentést az ifjúsági egészségügyi orvosi tanács felállítására vonatkozóan.

11h 30

A honvédelmi miniszter úrnak referáltam az ifjúság vezetésének egységesítésére vonatkozó elgondolásaimat. Ő is úgy gondolja, hogy az egész magyar ifjúságnak hozzám kell majd tartoznia, azonban azt a kérést[61] a kultuszminiszter úrral meg fogja beszélni. Bejelentettem az ország egyetemi és főiskolai ifjúságának átszervezésére vonatkozó elgondolásaimat, egyben jelentettem, hogy levente főiskolai központot sportfőiskolai központot és az egyetemi főiskolai hallgatóknak társadalmi központot kell létesíteni és ennek a háromnak kell egy egységes szervezetben találkozni. A H.M. úr javaslatomra hozzájárult ahhoz, hogy az Alkotmány utca 5. szám alatti házat nem bérbeveszi, hanem megveszi. Az egységes tankönyvre vonatkozó tervezet nagyon tetszett a miniszter úrnak. Az ifjúság egészségügyi tanszervezetét elfogadta és szignálta azzal, hogy az országos egészségügyi tanácsnak legyen egyik szakosztálya, elnökét a belügyminiszter adja.

Az ifjúság védelmi törvényének gyorsítása érdekében álláspontja az, hogy valamely törvénybe kellene belekapcsolódni és azt rendeletben kiadni. Felhívta a figyelmet, hogy Szabó Gusztáv tanár, országgyűlési képviselő ebbe a munkába kapcsolódjon be.

12h

Moizer Klári H.M.állományába tartozó gépírónőnek a csoportfőnökséghez való átvételének biztosítása végett megbeszélés a polgári személyügyi osztálynál.

12h 10

Kalotay Pál szds., akinek a vízicserkész tábortűz alkalmával augusztus hó 30.-ára kihallgatást ígértem, telefónon jelentkezett személyi segédtisztemnél és jelentette, hogy betegségére való tekintettel személyesen nem jelentkezhet, látogatásának későbbi időpontra való engedélyezését kérte.

12h 30

Megbeszélés Szurmay Tibor vk.szds.-sal és Rajczy Imre dr.-ral a H.M. úrtól kapott utasításokra vonatkozóan.

13h

Bársony Sándor nyíregyházai áll. tanítóképző intézeti testnevelő tanár ismételten jelentkezett és kérte támogatásomat az iskolai testnevelési osztálynál való alkalmaztatásával kapcsolatban. Vitéz dr. Tárczay-Felicides Román alkalmaztatását – jelentése szerint – már megígérte.

Elfoglaltságom miatt nevezettet személyi segédtisztem fogadta. Jelentette tovább, hogy Pasonen Aladár finn ezredes felesége Nagykőrösről szives köszöntését küldi. Férje az orosz harctéren ezredet vezet.

15h

Indulás gépkocsin Balatonfüredre a Balatoni Sporthét ünnepi megnyitására.

Kísért személyi titkárom.

18h

A kultuszminiszter úrral rövid megbeszélést folytattam.1941. augusztus hó 31. vasárnap

9h

A Balatoni Sporthetet megnyitó tábori misén vettem részt, majd utána jelen voltam Albrecht királyi fenség által megnyitott Balatoni Sporthét kezdőünnepségén.

10h 30

Fogadtam a balatonfüredi leventeszázad tisztelgését, majd 3/4 11-kor a kultuszminiszter úr kíséretemben fogadta a leventeszázadnak ugyancsak a tisztelgését. Utána Albrecht királyi fenség, a kultuszminiszter, a pénzügyminiszter jelenlétében megjelentem a Balatont átúszó verseny rajtjánál.

11h 30

A pénzügyminiszter, Kulcsár István kormánybiztos és v. Sebők Sándor társaságában végignéztem a balatonföldvári vitorlásversenyt.

13h

Ebéd a Sellő szállóban.

15h

Megtekintettem a Balatonkilitin lévő motoros sport bemutatót. Itt Albrecht királyi herceg őfenségével a nemzeti sportbizottság összetételéről folytattam megbeszélést.

17h 20

A pénzügyminiszter úr társaságában megtekintettem a királyi magyar Jachtclub balatonfüredi székházát és a mellette lévő hajóépítő gyárat.

20h 30

Albrecht királyi fenség vacsoráján vettem részt.1941. szeptember hó 1. hétfő

8h

Indulás Balatonfüredről személyi gépkocsin Budapestre.

10h

Érkezés Budapestre. Személyi segédtisztem referálta a folyó ügyeket. Utána megbeszélés P. Kerkayval, a Kalot vezetőjével. P. Kerkay piarista tanár[62] érdeklődött az Országos Vezetőhöz benyújtott javaslata iránt. Hangsúlyoztam, hogy szükségesnek tartom a Kalottal való barátságos megegyezést, amellyel a katholikus papság széles rétegének hathatós támogatását vélem biztosíthatni.

A javaslat jelenleg a Leventék Országos Parancsnokánál van. A javaslattal való foglalkozáshoz szükséges a miniszterelnökség állásfoglalásának a kikérése is. A konkretumokra vonatkozólag újabb részletes tárgyalás szükséges, amelyben az együttműködés részletei megállapíthatók lesznek.

P. Kerkay kérte, hogy dr. Hunya Benedek tart.hdgy-ot kapcsoljuk be a leventemunkába (nagyváradi állomásparancsnokság). Közöltem, hogy Hunya Benedek bekapcsolásával foglalkozni fogok.

10h 30

Matkovics Miklós szabadkai tornatanár jelentkezése személyes ügyben. Személyes kérésének elintézésére Littay kegyelmes úr pártfogoló levelét hozta magával.

11h

Megbeszélés Szurmay Tibor vk. tisztemmel az országos vezetőség munkakörére vonatkozólag.

12h

A H.M.VIII. csoportfőnökségéhez beosztottak tisztelgő jelentkezése.

12h 30

Alföldy Alajos, a miniszterelnökség nemzetpolitikai szolgálatának vezetője tisztelgő látogatást tett és kérte, hogy az ifjúságot kapcsoljuk be a IX.21-én tartandó Szécsényi [sic!] centenáriumi ünnepségekbe. Az ifjúság fáklyás staféta keretében venne részt az ünnepségen. A részletek megbeszélésére értekezletet hívok össze folyó hó 2-án 10h -kor Alföldy hivatalos helyiségeiben.

Részt vesznek: v. Kudriczy István vk.ezds.,

v. Tárczay-Felicides min. osztályfőnök.

13h

A H.M.14.osztálytól Rényi Árpád miniszteri tanácsos jelentkezett az Alkotmány u. 5-7 sz. alatti ház tulajdonosával együtt. A ház kisajátítása kapcsán megbeszéltük az átvételre vonatkozó dolgokat. Az I. emeleti lakás faburkolat falait szintén átvesszük.

Fenti értekezletek alatt hivatali helyiségemben jelentkezett dr. Nagypataki Gyula százados orvos és jelentette a fulpmessi Hochgebirgsschule-ba való kirendelését Németországba. Személyi segédtisztem elfoglaltságomra való tekintettel Nagypataki látogatását előjegyezte. Ugyancsak Nagypataki jelentette, hogy a Magyarság vasárnapi számában ismét volt egy fajbiológiai cikk a bolgárokról.

Ezenkívül jelentkezett Tarján József továbbszolgáló főhadnagy leventeoktató. Személyes ügyben kért kihallgatást. Személyi segédtisztem elfoglaltságomra való tekintettel kérésének írásban való rögzítését kérte.

17h

Megbeszélés leventekiképzési ügyekben. Részt vettek:

***

19h 30

A Magyar Labdarúgók Szövetségének ünnepélyes fogadalomtétele. Az ünnepségen részt vettem dr. Missángyi Ottó O.S.K. vezetője [sic!], személyi titkárom és személyi segédtisztem kíséretében.

Szurmay vk. szds.-sal megbeszéltem a leventeintézmény jelenlegi helyzetét a szervezés, nevelés(?), kiképzés, vezetőképzés, egyenruha, jelvényrendszer szempontjából. Pontokba foglalva megállapítottuk a szept. hó 2-án 17-kor a Lev. Op.-kal és törzsével tartandó értekezlet tárgysorozatát és az egyes pontokkal kapcsolatban elfoglalandó álláspontomat. Részleteket kérek a szept. 2-i értekezletre vonatkozó naplórésznél.1941. szeptember hó 2.-án kedd

10h

Megbeszélés Alföldy Alajosnál, a miniszterelnökség nemzetpolitikai szolgálatának vezetőjénél.

Jelen vannak: a Leventék Országos Parancsnoka,

Czakó osztályvezető,

Szurmay vk.szds. és

a nemzetpolitikai szolgálat szakelőadói.

Megbeszélésre került a szeptember hó 21-i Széchenyi centenárium ünnepségein a magyar ifjúság részvétele. Az ifjúsági küldöttség a Kormányzó Úr által meggyújtott emlékezés fáklyáját vigye el a Széchenyi szobornál felállított kandeláberhez. Innen ifjúsági staféta viszi szét az emlékezés tüzét az ország minden részébe a 4 főútvonal mentén.

A konkrét engedélyeket folyó hó 5-ig a L.O.P., a nemzetpolitikai szolgálattal egyetértésben meg fogja adni.

11h

Dr. Emődi jogi ea. az ifjúság védelme kérdésében jelentkezett hivatali helyiségemben.

11h 30

Gróf Zichy Rafaelné és munkatársainak látogatása.

11h 40

Lator Géza látogatása.

12h

Az Actio Katholika vezetője, Mihalovics kanonok látogatása. Felajánlotta az Actio Katholika támogatását és közreműködését az ifjúság honvédelmi nevelésében.

13h 30

Megbeszélés P. Tarcsafalvy főlelkésszel, aki előadta az egyházfőknél teendő látogatás tervét és benyújtotta az egyházfőkhöz benyújtandó memorandum tervezetét.

13h 45

V. Major őrgy., a L.O.P.-tól felkért, hogy folyó hó 13-án a leventerádió félóra keretében szóljak az ifjúsághoz. A szövegtervezetet folyó hó 6-ig kéri.

13h 50

Palkovics Pál osztálytanácsos jelentkezett hivatalos folyó ügyekben.

17h

Megbeszélés a H.M. Á./ tanácstermében. Részvettek: közvetlen munkatársaim, a Leventék Országos Parancsnoka és az alárendelt közvetlen alosztály vezetői.

Tárgysorozat:

1./ Üdvözöltem a Leventék Országos Parancsnokát és a megjelent urakat az első hivatalos összeülésünk alkalmával.

2./ Megbeszéltük, hogy ezentúl minden hétfőn délután 5 órakor a H.M.Á. Tanácstermében megbeszélést tartunk. Ezeken a megbeszéléseken az elvi és lényeges kérdéseket r.u. elintézzük s ez által a hosszas írásbeli ügymenetet a lehetőséghez képest lerövidítjük. Későbbi időpontban ezekre a megbeszélésekre a polgári vonal vezetőségét is meg fogjuk hívni. Ezáltal is igyekszünk összhangot biztosítani a honvédelmi vonal és a polgári vonal összműködésében.

3./ Megbeszélésre került az Országos vezető és a Leventék Országos Parancsnokának ügyrendje és szervi határozványai.[sic!] Ajánlottam v. Kudriczy vk.ezds. javaslatára, hogy a VKF.-hez való utaltságot az ügymenet leegyszerűsítése érdekében VKF. alárendeltségét helyesbítsük. [sic!] Erre azért volna szükség, mert haderő testnevelési kiképzési ügyekben, valamint a társadalmi sportnak azon ügyeiben, amelyek a haderőt érintik, mindig hosszadalmas úton kellene a VKF. Úr döntését kieszközölni. Közvetlen alárendeltség esetén mint VKF. csoportfőnök, illetőleg, mint VKF.osztály kiadványozhatnánk azokat a kisebb jelentőségű ügyeket, amelyek jelenlegi elintézésénél két – három napot is igénybe vevő hosszadalmas írásbeli felterjesztésekre volna szükség. A fenti kérdéseknek a 4 Vkf. osztállyal való részletes megbeszélését Lovas vk.szds. vállalta. Végeredményben tehát mind a H.M.VIII. Csoportfőnökség, mind a H.M.40.osztály kettős alárendeltségű osztály lenne, és úgy H.M. vonalon, mint vkf. vonalon kiadványozhatna rendeleteket.

4./ Megbeszélésre került a hdt. dandár és járási leventeparancsnokok részére megtartandó tájékoztató tanfolyam. Az e tekintetben megtett kezdeményező lépéseket v. Kudriczy vk.ezds. ismertette. Lieszkovszky őrgy. hangsúlyozta a parancsnokok kiválasztásának, minősítésének és a nem megfelelők leváltásának jelentőségét. V. Kudriczy vk.ezds. ezzel kapcsolatban ismertette tett intézkedéseit és a rangsor viszonyok szabályozását.

5./ Megbeszélésre került a szakszolgálatos tisztikar kiépítése. Az értekezlet e munkálatokon felül szükségesnek tartaná, hogy polgári vonalon is megvalósítható legyen ez az elgondolás. V. Kudriczy vk.ezds. ismertette, hogy a szakszolgálatos tisztikar előmenetelét sikerült ugyanúgy biztosítania, mint a csapat tisztikar előléptetését, csupán egy évet vesztenének az ezredesi rangig. Szakszolgálatos jellegüknél fogva állandóan hivatásuknak megfelelően nyernének alkalmazást, és még törzstiszti rang elérése esetén sem volnának más különleges beosztásokba áthelyezhetők. Dr. Rajczy Imre ismertette, hogy polgári vonalon e tekintetben évek óta semmi eredményt elérni nem tudtak. A polgári testnevelői kar diplomájának elnyerése után csak 10 évi működés után juthatott abba a helyzetbe, hogy a X. fizetési osztályba belekerüljön. Az értekezlet örömmel állapította meg, hogy a fenti kérdés rendezésével a magyar testnevelés legnagyobb hibáját sikerülne kiküszöbölni.

6./ Megbeszélésre került a leventeparancsnokok és az ifjú vezetők kiképzése. Majd az egyenruha, jelvény és a zászlórendszer kiépítését tárgyalta az értekezlet. A zászlórendszer megvalósítására részletes javaslatot tett Lieszkovszky őrgy. Ennek kapcsán az értekezlet elhatározta, hogy minden magasabb leventeparancsnoknak külön zászlója lesz rendszeresítve. Az egyenruházati és felszerelési szabályzat tárgyalásával kapcsolatban megbeszéltük a leventék részére kiadandó kézikönyvet. Ez a szolgálati szabályzatnak megfelelő utasításokon túlmenőleg a levente testnevelési utasítást és továbbá mindazon dolgokat tartalmazná, amik a leventevezetőket és a leventéket kiképzési szempontból érdeklik. A könyv formája nyolcad-alakú lenne. A leventepróbákat is ebben a könyvben kellene megtárgyalni. A H.M. 40. osztály nagy elfoglaltságára való tekintettel Lieszkovszky őrnagy a szerkesztők segítségére lesz. V. Kudriczy vk. ezds. jelentette ezek után, hogy a megoldásra váró különleges szakképzettséget kifejező jelvények rendszeresítése befejezés előtt áll.

7./ Az értekezlet ezek után az egyenruha anyag beszerzését tárgyalta meg. Egységes posztóanyag biztosítása érdekében felmerült az a gondolat, hogy a leventeegyenruha részére egy külön posztógyárat kellene létesíteni. E tekintetben az országos vezetőséghez már javaslat is érkezett. Az értekezlet elhatározta, hogy a tárgyalások kezdeményezésével megbízott Szurmay vk. szds. előzőleg Bazsó hadbiztos alezredessel állapítsa meg az anyagi feltételeket.

8./ A leventeparancsnoki kar kialakítása. Ennek kapcsán megbeszéltük:

a./ díjazás kérdését;

b./ a leventeparancsnoki kar színvonalának emelését, valamint a lelkészek bekapcsolásának lehetőségeit a leventeparancsnoki munkába. Elv: önkéntes jelentkezés és a leventeparancsnoki munkakörben leventeparancsnoki egyenruha. Ez a működés természetesen csak a templomon kívüli leventeegyesületi munkára vonatkozik;

c./ A leventeparancsnokok számára új rendfokozati elnevezések megállapítására a be nem vált „oktatói” elnevezés helyett szeptember 10-ig fogok javaslatokat kapni.

9./ A leventék orvosi megvizsgálásával kapcsolatban v. Kudriczy vk. ezds. előadta, hogy folyó évben három évfolyam kerül megvizsgálásra.

10./ Megbeszélésre került 8 mozgóvizsgáló állomás beszerzése megtakarításból.

11./ A leventesajtó kiépítésének megállapításánál v. Kudriczy vk. ezds. ismertette a „Szebb Jövőt” és a „Levente” újságok működését. Felmerült az a gondolat, hogy a leventesajtó részére meg kellene szerezni a Tolnai Világlapja nyomdáját. A megszerzési lehetőségek:

1./ megvásárlás,

2./ részvénytöbbségek átvétele,

3./ honvédségi érdek címén való kisajátítás.

A 2./ pont alatti megoldás a zsidó részvényesekkel való együttműködést jelentené.

Richter szds. előadta, hogy a Magyar Katonai Szemlében jelenleg még mindig hiányzik a honvédelmi nevelés rovata. V. Kudriczy István az értekezletet e tekintetben úgy tájékoztatta, hogy ezt a rovatot már sikerült biztosítania, de mindeddig nem talált megfelelő alkalmas személyt a rovat vezetésére.

12./ Az ifjúsági irodalom zsengeségére mutatott reá ezután Szurmay vk. szds. E tekintetben a cserkészirodalom nagyobb eredményeket mutatott fel, mint mi.

13./ Az egyetemek különleges leventekiképzésével kapcsolatban tájékoztattam az értekezletet, hogy az egyetemeken és a főiskolákon három csoport rendszerét terveztem:

a./ társadalmi csoport,

b./ leventecsoport,

c./ testnevelő csoport.

A megszervezés jelenleg folyamatban van.

14./ Az Országos Vezető számára kiutalási jog és bizonyos rendelkezési jog megállapításával kapcsolatos tárgyalásokra egy külön értekezlet összehívását állapítottuk meg.

V. Kudriczy vk. ezds. ismertette a levente és honvéd testnevelés ügyeinek szétválasztását. Ugyanakkor megállapítottuk azokat az összekötő kapcsolatokat, amelyek a leventetestnevelést a társadalmi sporthoz fűzik. Azok a leventék, akik egy bizonyos – jelvénnyel jutalmazásra kerülő – standardot elérnek, a társadalmi sport egyesületeiben is működhetnek. Cél a tömeg testnevelés.

15./ Testnevelési utasítás kiadása. (Honvéd és levente.) Ennek megbeszélése során v. Kudriczy István ezds. jelentette, hogy kipróbálásra az új testnevelési utasítást már ki is adta.

A tárgysorozatban feltüntetett és letárgyalásra nem került kérdésekre vonatkozóan megállapodtunk abban, hogy azokat a legközelebbi hétfői tárgyaláson fogjuk megbeszélni. Az ülést tárgy hiányában 20h15-kor befejeztem.1941. szeptember hó 3. szerda

9h 30

Schmidt kormányfőtanácsos jelentkezése a Nemzeti Uszodával kapcsolatos kérdésekben. Ülés 11-én 13h.

10h

Tisztelgő látogatás a V.K.M.-ben.

11h

Referáda a V.K.M. Úrnál.

12h

Herpich Rudolf alez. vezetésével a III. kerületi Árpád torna és vívóegyesület küldöttsége keresett fel hivatalos helyiségemben, és arra kért, hogy Budapest Székesfőváros által X.15-ére szóló felmondást a sportpályára vonatkozólag hatálytalanítsam. A szükséges lépéseket megtettem a polg.mesternél (ülés összehíva).

12h 45

Emődi dr. és Margittay referáltak ifj. eü. tanács ügyeket.

13h

Br. Radvánszky György nyíregyházai főszolgabíró jelentkezett személyes ügyben.

13h 20

A ceglédi MOVE nevében megjelent hivatali helyiségemben Cegléd polgármestere, dr. Sárkány Gyula és Cegléd város tb. főügyésze dr. Szüle Károly, és személyi segédtisztemnek bejelentették, hogy a magyar úszó válogatott Cegléden 1941.IX.7.-én 16h-kor lebonyolításra kerülő úszómérkőzésére tisztelettel meghívnak.

13h 40

V. Bánky Róbert, a Magyar Színház igazgatója hivatalos helyiségemben tisztelgő látogatást tett abból az alkalomból, hogy a propaganda csoportomnál megkezdi a működését. Személyi segédtisztem nagy elfoglaltságomra való tekintettel a látogatás elől kimentett.

Kiegészítés 1941. szeptember hó 3. szerdára

9h

Megbeszélés Szurmay szds-sal. Szurmay vk.szds. bemutatta a miniszterelnök tájékoztatására készült táblázatot, mely a leventeélet kereteit foglalja magában. A M.E. Úr tájékoztatásával kapcsolatban Szurmay szds. javasolta, hogy az ifjúság egységesítése kérdésének felvetésekor egyelőre még ne kérjem a kormány által nyújtott felhatalmazás kibővítését.

Javaslatot tett arra vonatkozólag is, hogy az ifjúság eü. tanácsának kiépítését egyelőre fejezzük be a VKM. és H.M. felhatalmazási körében, és csak azután forduljunk a BÜM.-hez, az Országos egészségügyi tanácshoz való kapcsolatok megteremtése végett. Félő, hogy a BÜM. esetleges beavatkozása a befejezés előtt álló szervezést késleltetné. Ha a felhatalmazás keretében maradunk, nem szükséges a BÜM. egyetértését előzetesen kikérni. Egyébként az ifjúság eü. orvosi tanácsának a honv. orvosi kar főnökének elnöklete alatt való szervezését a H.M. úr bejelentette abban a hódolatteljes előterjesztésben, melyben az Orsz-vez. szervezetéhez kérte Őfőméltósága jóváhagyását. A H.M. úrnak az a felvetett gondolata, hogy az ifjúság eü. orvosi tanácsának elnökét a BÜM. nevezze ki, ellentétben áll a legfelsőbb helyre tett előterjesztéssel. Frank tbk. úrral eddig folytatott tárgyalások után az ő személye nehezen mellőzhető már. A Jochann[63] államtitkárral tervezett megbeszélésemet halasszam el legalább arra az időpontra, amíg Rosztóczy őrgy. orvos szabadságáról visszatér.

Szurmay szds. javasolta még, hogy az ifjúság eü. orvosi tanácsának a szervezeti szabályait szűkebb értekezleten tárgyaljuk le. Pusztay min. tan., Rosztóczy őrgy. orvos, Emődy dr. bevonásával. A tanács hatalmi köre ne terjedjen ki ügyek intézésére és az eü. szolgálat irányítására. Befolyását eü. szakirányelvek kiadásával eü. szakügyben gyakorolt veto illetőleg joggal gyakorolja. [sic!] Az orsz. vezetőnek benyújtott javaslatai útján. Az orsz. vez-nek alárendelt eü. intézetekkel csak tudományos eü. szakügyek tekintetében érintkezzék.

Szurmay vk. szds. javaslatait elvben elfogadtam és az ifjúság eü. orvosi tanácsára vonatkozó és két miniszter úrnak (H.M.-VKM.) bemutatott tervezetet Szurmay szds. útján a jogi ea. úrnak adattam át további feldolgozás végett.

10h

Megbízásomra Szurmay vk. szds. a H.M. 40. oszt-lyal letárgyalta a VIII. csf.-fel való érintkezés módjait az ügykezelés szempontjából.

Lényeg: bürokratizmustól mentes, gyors, egyszerű érintkezés.1941. szeptember hó 4. csütörtök

9h 30

Szurmay vk. szds. előadása: Bemutatta a szept. 5-én a M.E. úrnál tervezett jelentkezésem alkalmára készített tájékoztatási anyagot. Ezt a tájékoztatási anyagot iktatjuk, és hasonló alkalmakkor felhasználjuk. Rajczy dr. a tájékoztatást egészítse ki a VKM.-et illető anyaggal.

Szurmay szds. átadta az egyházfőkhöz intézett memorandum tervezetét és jelentette, hogy a hercegprímás úr csak szept. 16-a után fogad, mert országjáró bérma körúton van. Szept. 16-án Weisz titkár (Telefon: Esztergom 1.sz.) közölni fogja a kihallgatás időpontját.

Szurmay vk. szds-sal közöltem: szükségesnek tartom, hogy az ifjúsági mozgalmaknak tanulmányozására úgy a belföldön, mint a külföldön tegyen tanulmányutat. Tegyen javaslatot egy kb. 10 napos magyarországi kiszállásra a leventeintézmény tanulmányozására. Főleg Erdély területére és egy kb 2-3 hetes németországi utazásra a H.J. szervezet tanulmányozására. A németországi utazásra vele megy Rajczy dr. a sportszervezetek tanulmányozására. Az időpontra tegyenek javaslatot.

Szurmay szds. az ügyvitel egyszerűsítésére javasolta, hogy kisebb jelentőségű ügyeknek az Irattárba helyezhetése végett ruházzam fel kiadványozási joggal. A javaslatot elfogadtam. A szabályozásra készítsen intézkedési tervezetet.

Dr. Millekker egy. tanár: egyetemek ifjúságáról és ifj. szervezése ügyében. Szabó Gyula képviselő: vállalati ifjúság szabadidő mozgalmáról.1941. szeptember hó 4. csütörtök

10h

Dr. uzoni Zayzon Sándor, a KISOK miniszteri biztosa tisztelgő látogatást tett.

11h 30

Értekezleten vettem részt Kulcsár kormánybiztosnál. Az értekezleten részt vettek Szurmay Tibor vk. szds., Lieszkovszky Pál őrgy., Rajczy Imre az országos vezetőség részéről, azonkívül Kudriczy vk. ezds., Lovas vk. szds., v. Tárczay-Felicides és Emődi István dr.

Megbeszélésre került: a sportszövetségekben és sportegyesületekben a zsidókérdés rendezése. A bizottság elvül a következőket fogadta el. Az 1940.évi XII.t.c. felhatalmazása alapján a vallás és közoktatásügyi miniszter rendeletben fogja megállapítani, hogy kik lehetnek a sportszövetségeknek és a sportegyesületeknek vezetői és tagjai. A rendelet egy alapszabálytervezetet fog rendszeresíteni, melynek alapján az összes szövetségek és sportegyesületek alapszabályai átalakítandók. A rendeletben annak meghatározására, hogy ki tekinthető zsidónak, az új házassági novella rendelkezéseit kell irányadóul venni.

Az a kérdés, hogy a zsidók sportlehetőségei a jövőben hogyan legyenek szabályozva, annak megoldása későbbi időre halasztandó. A megbeszélés alapján az új rendelettervezetnek még szeptember hóban kell megjelennie, s a rendelettervezetet Pusztay János miniszteri tanácsos fogja elkészíteni.

12h 30

Száraz Alfréd szds. jelentette áthelyezését a tiszthelyettes képző iskolába, testnevelési vezetőnek.

13h

Krámer Gyula, a délvidéki magyar közművelődési szövetség elnöke levente ügyben kihallgatásra jelentkezett.

Személyi segédtisztem nevezettnek jelentette, hogy leventeügyekben v. Kudriczy vk. ezds.-hez kell fordulnia, mert ő a leventék országos parancsnoka.

13h 50

Marczinkó József a nemzeti táborból pártfogoló levéllel személyes ügyben kihallgatásra jelentkezett, Személyi segédtisztem Arató Gézához utasította.

13h 55

Hampel Károly fhdgy. leventekörzet-parancsnok, szobrászművész jelentkezését fogadtam. Megbíztam a volt 8.honv. huszárezred hősi emlékszobrának elkészítésével, és közöltem vele, hogy a kulturális csoport művészi munkájába be akarom kapcsolni. Szurmay szds. gondoskodjék, hogy Budapestre vezényeljék.1941. szeptember hó 5. péntek

9h

Gaál Lajos hadirokkant jelentkezett személyes ügyben.

Személyi segédtisztem közölte vele, hogy Túrvölgyi tanácsosnál a pénzügyminisztériumban érdekében a lépéseket már megtette.

11h

Milekker Rezső, a MEFSOK miniszteri biztosa jelentkezett hivatali helyiségemben; a főiskolai sport átszervezésére vonatkozó javaslatát adta elő.

12h 30

Szabó Gyula orsz.gy. képviselő tisztelgő látogatása alkalmával meleg hangon üdvözölt kinevezésem alkalmából.

Szükségét érezte jelentkezésének, mert a megboldogult Teleki miniszterelnök örökségeként néhány országos jelentőségű kérdésre fel akarta hívni a figyelmemet. Ezek: a Teleki által kezdeményezett vállalati leventetáborozások ügye, mely a vállalatok szűkkeblűsége folytán elaludt. Közöltem vele, hogy a Teleki által tervezett 25.000 fő helyett évente legalább 100.000 fő táborozását fogjuk végrehajtani.

Szabó képviselő javasolta az ifjúság szabadidőmozgalmának a vállalatokkal egyetértésben való megoldását. Közöltem vele azt a tervemet, hogy értekezletet kívánok tartani az ifjúság szabadidőmozgalmának megszervezésére. Szabó képviselő felkérésemre a következő szakérők meghívását ajánlotta.

1./ a GYOSZ-tól Tóth B. László,

2./ a HANGYÁ-tól dr. Gábriel cégvezető,

3./ a Kath. Legényegylet., KIE., a KALOT., KIOE. és az OTI. szabadidő-mozgalmi előadóját,

4./ dr. Milekker egyetemi tanár,

5./ dr. Gortvay állami munkaközvetítő hivatal igazgatója,

6./ Ip. Min. tanügyi munkafelügyelő.

Javaslata az, hogy állapítsuk meg:

a./ a vállalatoknál már meglévő szervezeteket és azok berendezését (kultúrház, tornaterem stb.),

b./ a szükségletet,

c./ és ez alapon központilag kidolgozott több évre terjedő munkaterv alapján kötelezzük a vállalatokat a törvényben megszabott feladatok teljesítésére.

Szabó képviselő felvetette a szolgálaton kívüli tiszteknek a levente mozgalomnál való rendezetlen helyzetét, az állandó oktatói kar kiépítésének szükségességét, a leányifjúság honvédelmi nevelésének hiányát. Közöltem vele a fentiekre vonatkozó elgondolásomat és azt, hogy a leányszervezet kiépítésénél a finn LOTTA mozgalmat veszem alapul.

Szabó képviselő munkatársaiként ajánlotta:

Zirczy Molnár Rózsa gimn. tanárnő, cserkészvezetőnő, német–olasz–francia nyelvtudás, Nyíregyháza, Evangélikus leánygimn.,

Pappné, dr. Tarczay Gizella, gimn. tanárnő, MOVE-ban vezetőnő, Budapest X., Kőbányai út 31. szám.

1941. szeptember hó 5. péntekhez kiegészítés!

13h 30

A német követség útján értesültem, hogy a Berlinbe tervezett utazás folyó hó 9-én kezdődik. Az útbainduló csoport tagjai számára kiadtam a részletintézkedéseket az utazás előkészítésére.

13h 45

Palkovics Pál osztálytanácsos személyi (kinevezési) ügyét referálta.

14h

Szurmay szds.-sal megbeszélés.1941. szeptember hó 6. szombat

9h 30

Megbeszélés Farkas György szobrászművésszel a 8. honvéd huszárezred emlékműve tárgyában.

10h

Arató Géza folyó ügyekről referált.

10h 10

Kudriczy István vk. ezds. személyes ügyben jelentett.

10h 30

Szurmay vk. szds.-t utasítottam, hogy dolgozzon ki egy intézkedést, mely szerint a VIII. csfség-hez beosztott urak az alárendelt központi szervek vezetőivel csak személyes utasításomra és Szurmay százados tudtával érintkezhetnek. Hivatalos érintkezéseik alkalmával csupán az osztályvezetőkkel tárgyaljanak és az egyes szakelőadókkal csak akkor folytassanak megbeszéléseket, ha az osztályvezető kifejezetten valamelyik szakelőadóhoz utasította őket.

A sajtó és külügyi előadók ügyeiket a H.M. 40. osztály ugyanilyen előadóival együttműködésben kötelesek intézni.

10h 45

Leventenyilvántartás ügyében előadás a III. csf. úrnál v. Kudriczy vk. szds. kíséretében.

11h 20

A leventenyilvántartás ügyét a H.M. Úrnak adtam elő.

12h

A pénzügyminiszter úr társaságában gépkocsival Balatonfüredre utaztam.1941. szeptember hó 7. vasárnap

Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszterrel megbeszélés a Balatonon. Megbeszélésre került az Orsz.Vez. költségvetése.1941. szeptember hó 8. hétfő

Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszterrel megbeszélés a Balatonon. Megbeszélésre került az Orsz.Vez. költségvetése.1941. szeptember hó 9. kedd

9h 15

Dr. Kroméval megbeszélést folytattam a német utazással kapcsolatban és vele megbeszéltem a nemzetközi munkaprogramnak a menetét.

9h 45

Vitéz dr. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök sportügyekben referált.

10h

Schmidt József a Nemzeti Úszósport Alapítvány ügyeit ismertette.

11h

Vezérkari főnökömmel megbeszélést folytattam a délutáni, OSK nagytermében tartandó osztályvezetői értekezletről.

11h 30

Szirtes őrnagy személyes ügyben jelentkezett hivatali helyiségemben.

1h 20

Wonke Rudolfné és Tomanóczy Ilona a női honvédelmi nevelés ügyében referált.

Osztályközi értekezlet az Ifjúság Házának tanácstermében. Résztvettek: Közvetlen munkatársaim, a Leventék Országos Parancsnoka, a Társadalmi Sport és Testnevelés vezetője, az Országos Sport Központ vezetője és főtitkára és a hozzájuk beosztott vezető személyek

Tárgysorozat:

I./ Üdvözöltem a megjelenteket és felkértem Wonke Rudolfnét, hogy számoljon be németországi tanulmányútjáról és tapasztalatairól.

Wonke Rudolfné beszámolójában a magyar leányifjúság nemzetvédelmi kiképzésének tervezetéről tájékoztatja a megjelenteket. A nemzetvédelmi kiképzésben kötelezően részesül minden magyar leány 10-19 éves koráig. A kiképzés korcsoportokra osztva történik. A korcsoportok 10-12, 13-17, 17-19 éves korig. A nemzetvédelmi nevelés két főirányban halad:

1./ Kötelező kiképzés egységes terv szerint,

2./ Önkéntes részvétel, továbbképzés, a leventeegyesületek keretében megalakítandó női szakosztályokban.

A kötelező kiképzés két főcsoportra oszlik:

a./ Testnevelés és sport,

b./ Elméleti oktatás.

a./ A testnevelési kiképzés célja egészségügyi testgyakorlással általános testi kiképzést nyújtani, mégpedig egységes tanterv alapján, amely tervezet azonban figyelembe veszi a helyi adottságokat és a korcsoportokat.

b./ Az elméleti oktatás anyagának a kidolgozása megfelelő központi irányítás mellett szakértők bevonásával és a gyakorlati szempontok és a kiképzendők szellemi képességeinek és helyi körülményeinek szem előtt tartásával történik. A nemzetvédelmi kiképzés heti két órát vesz igénybe. Ebből egy óra testgyakorlás és egy óra az elméleti oktatás. A 19. életévben három hónapos munkatábor. A munkatábor kétféle lehet:

1./ Falusi családokhoz beosztva, azok napi munkájában segíteni,

2./ Tangazdaságokban a felsorolt mezőgazdasági ágakban, továbbá a varrásban, szövésben és egyéb kézügyességekben, háziipari munkákban: kosárfonás, szőnyegkészítés, stb. jártasságot szerez.

A 10-19 évig tartó kiképzés tartama alatt az egyes jártasságokat a rendes heti kiképzésen kívül 4-6 hetes tanfolyamokon sajátítják el a lányok. A heti kiképzés elméleti anyagának beosztása a következő.

Minden alkalommal 1 óra testgyakorlás és népdaléneklés, az elméleti anyag hetenként más és más, és havonta képez egy teljes egészet, tehát:

hazafias nevelés 1 hét

egészségügyi nevelés 2 hét

gazdasági nevelés 3 hét

anyaságra nevelés 4 hét

A kiképzési órán azonban mindég lépést kell tartani a mindennapi élettel, tehát fontos, nemzeti szempontból fontos eseményeket kellő világításba helyezni.

Wonke Rudolfné a következőkben ismerteti a magyar leányifjúság nemzetvédelmi kiképzésének szervezését.

A szervezet felépítésénél alapul vesszük a leventeintézmény szervezeti felépítését, mely a gyakorlatban már bevált. A szervezés felépítéséhez szükséges statisztikai kimutatások már részben elkészültek. A szervezet legkisebb egysége a koszorú, amely 50 lányt foglal magában. (Ez a leventéknél megfelel az őrsnek.) A Koszorú vezetője tanítónő, ovónő, zöldkeresztes nővér, vagy bárki, aki a megfelelő vezetőképző-tanfolyamot elvégezte. A Koszorú kisebb 10 főből álló egységekre tagozódik, melyeknek élén az ifjúság köréből vezetői képességekkel rendelkező és később kidolgozandó próbáknak sikeresen eleget tett leányok állanak. A közigazgatási járás területén lévő Koszorúk a járási vezető és annak referensei vezetése alatt állanak. A járások felett a hadtestparancsnokságok területi határainak megfelelően és a hadtestparancsnokságok székhelyén úgynevezett kerületi vezetők állanak. A járási és kerületi vezetők, valamint a központban alkalmazottak lehetőség szerint főfoglalkozásképen alkalmazott egyének, akik az állami tanítónői státusnak megfelelő állásba lesznek kinevezve. A kinevezés feltétele: járási és kerületi vezetői tanfolyam elvégzése. A járási vezető emellett mellékfoglalkozásképen működik mint előadó: orvos, vagy zöldkeresztes nővér, gazdasági szakoktató, testnevelő tanár. A kerületi vezető mellett működik, mint előadó: a fentieken kívül egy propaganda előadó és sportoktató.

A központ a következő osztályokra oszlik:

1./ Szervezési osztály,

2./ Személyzeti ügyek, vezetők személyi ügyei,

3./ Kiképzési anyagot összeállító osztály. Ennek alosztályai :

testnevelési és sport osztály, elméleti osztály, állandó kiképzés és tanfolyamok,

4./ Vezetőképzés,

5./ Propaganda: sajtó, film, rádió,

6./ Statisztika, eredmények nyilvántartása,

7./ Koszorú-otthonok, tornatermek, sportpályák és egyéb létesítmények: vezetőképző iskola stb.,

8./ Egyenruha, tervezés és beszerzés, rangfokozati jelzések megállapítása, próbajelvények tervezése, sportruházat tervezése, beszerzése,

9./ Ifjúsági irodalom, folyóirat, könyvtár stb., saját kiadványok, folyóirat és utasítások a vezetők részére,

10./ Sporteszközök beszerzése, igénylések elintézése.

A szükséges vezetői gárda az egész országra és minden érdekelt korosztályra való (kb. 1,000.000 leány) kiterjesztés esetén vezető 10.000, járási vezető 250, kerületi vezető 10, központ kb. 40.

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök kérdezi Wonke Rudolfnét, hogy mielőtt a teljes szervezetet munkába lehetne állítani, hogyan gondolja az átmeneti időre való előkészítést és a munka megindulásának biztosítását.

Wonke Rudolfné: Lépésről-lépésre. Első tennivaló az, hogy a kerületi vezetői állásokra kell megfelelő személyiségeket találni, olyanokat, akiknek ez lenne a főfoglalkozásuk, a második lépés: a kiképzés után a kisebb egységek vezetőit ezek maguk képezhetnék ki, megfelelő szaksegédlettel. A kiképzést megfelelő szakemberek, orvosok, tanárok, gazdasági szakoktatók – feltétlenül hozzáértő egyének – végeznék. Az egész kiképzés anyagát nyomtatásba adnánk. Szükséges lesz 9 nő kiképzése (a 9 hadtestnek megfelelően), ez itt Budapesten történnék a legfelsőbb sporthatóságok felügyelete mellett.

Első lépés tehát ennek a 9 kerületi vezetőnek kiképzése és munkába állítása. Második lépés: a 9 kerületi székhelyen – a már kiképzett vezetők irányítása mellett – tanfolyamok létesítése a budapesti mintára, lehetőleg egyidejűleg és teljesen azonos tervezet szerint. A kerületi vezetők lehetőleg tanárnők legyenek. Azután fel kell használni a helyi ismeretségeket, személyes ajánlásokat, vezetőül csakis olyan személyek jöhetnek számításba, akik a helyi viszonyokkal, környezettel tisztába [sic!] vannak, és a legnagyobb mértékben alkalmasak az ügyek vezetésére.

Dr. Czakó min. osztálytanácsos véleménye szerint 9 vezető (apostolnak nevezi) kevés. Minden hadtestnél kell majd egy elméleti, egy gyakorlati és egy hazafias (nemzetvédelmi) vezető, a tervezet hármas célkitűzésének megfelelően. Szerinte legkevesebb 3x9 kellene, azonkívül még 3-4 sportelőadó. A kiképzésnek feltétlenül erről a három oldalról kell történnie.

Vitéz Kudriczy vk. ezredes véleménye szerint a legkisebb egységek vezetésére 10.000 vezető kevés. Legalább 50.000 leányt kell kiképezni, és ezt kell föntről és alulról minél előbb megindítani. Fontosnak tartja a legfelsőbb vezetők mielőbbi munkába állítását, azután a legalsókét, a legkisebb egységeknél kell megfogni a dolgot. A járások, mint középső szervek szervezését későbbre hagyná. Szerinte ez elsősorban pénzkérdés, ami a jövő évi költségvetésen fordul meg. Az első kiképzéssel egyidejűleg meg kellene indítani a leánycsoportok szervezését. Nem szabad addig várni, amíg az összes vezető rendelkezésére áll, rögtön el kell kezdeni, az egész majd fokozatosan fejlődik. A másodfokú tanfolyamokon a kerületi és központi vezetők kiképzése után az alsófokú vezetői kiképzést kell végrehajtani. Kudriczy ezredes felteszi a kérdést, hogy kik azok, akik széles körben (tehát alsó fokon is) alkalmasak a vezetésre? Szerinte semmi esetre sem szabad a régi rendszert követni, közéleti előkelőségekkel és bálelnökökkel nem szabad elkezdeni. Úgy kell elkezdeni, mint a leventéknél, a kontaktus az ifjúsággal mindig eleven legyen és az alsóbb fokú vezetés az ifjúság kezében maradjon.

Lieszkovszky őrnagy helyesnek tartaná, ha legalább átmenetileg, az alsóbb fokú szervezésben a zöldkeresztes mozgalomra támaszkodnék a női szervezet. Ez a mozgalom friss és erős, kontaktusa megvan a faluval, párhuzamosan kellene felhasználni. A Zöldkereszt központi szervezetétől összekötő nőt kellene beállítani a II. alosztály vezető törzsébe. Igen nagy előnyük, hogy ismerik a falut és tisztában vannak a helyi viszonyokkal.

Véleményem szerint hátránya a zöldkeresztnek, hogy nincs országosan kiépítve, előnye, hogy bizonyos téren közel áll a mi mozgalmunkhoz. Átmenetileg mindenesetre figyelembe kell venni őket. Először legfontosabb a szervezés megindítása és a részletes irányelvek kidolgozása. A tervezetet egész évre kell kidolgozni. Első lépés legyen az anyagi feltételek megállapítása, második a szervezet beállítása. Az 5520-as rendeletben javaslatot kell tenni a törvénynek életbeléptetésére. Ennek lényege az legyen, hogy a leventeintézménnyel párhuzamos leánymozgalomról van szó. A meginduló munka feltételei:

1./ Megállapítani a vezetéshez szükséges anyagi feltételeket,

2./ Megállapítani a kormányintézkedéshez szükséges alapot,

3./ Önkéntes munkaszolgálat rendszeresítésének kidolgozása. A VKM Úr szerint kívánatos volna 18-21 év között egyszer 3 hónapig kötelezővé tenni. Legyen minden, ebbe a korosztályba tartozó leány kötelezően munkaszolgálatos. A jövő hétre le kell szögezni a főbb szervezési irányelveket.

A II. alosztály csoportvezetője breslaui és berlini utazása alkalmával értékes tanulmányokat folytatott a német leányszervezetnek Frau Dr. Jutte Rüdiger kalauzolása mellett, [sic!] de a mi szervezetünk legyen azon, hogy ne utánozza a németeket, vigyük bele nemzeti sajátosságainkat.

II. A leventeifjúság testnevelésével kapcsolatosan felmerült a minőségi sportra kiszemelt leventeifjaknak a leventeegyesületekből a sportegyesületek számára való kiadatásának a kérdése is. E tekintetben mindez ideig egységes rendszer nem alakult ki. Vitéz Kudriczy István vk. ezds. a H.M.40 osztály vezetője bejelentette, hogy a KISOK és a leventeintézmény között még a tavasz folyamán megegyezés jött létre, amely a leventeifjúság kiadatását szabályozza.

Közöltem, hogy a KISOK miniszteri biztosi intézményt nem kívánom tovább fenntartani. Ettől függetlenül azonban v. Kudriczy István vk. ezds. úr által említett és végre nem hajtott megegyezés alapul szolgálhat az általános és az egész leventeifjúságra kiterjedő szabályozásának. E tekintetben Tárczay Őméltósága és v. Kudriczy ezds. úr lépjenek egymással érintkezésbe.

III. A tárgysorozat következő pontja volt a leventeifjúság számára olyan ösztönző hatású kedvezmények megállapítása, mely a leventeifjúság számára olyan célt szabna meg, amiért érdemes küzdeni. Ilyen kedvezmény volna a polgári vonalon igényjogosultság megállapítása állami állás elnyerésére, katonai vonalon pl. az őrvezetői rendfokozat elérése a leventeintézmény keretében. Ezeket a kedvezményeket azok a leventék kapnák, akik a leventekötelezettséget mintaszerűen teljesítették.

Ezzel kapcsolatban v. Kudriczy István vk.ezds. előadta, hogy a leventeintézmény keretében az őrvezetői rendfokozat biztosítása nehezen hajtható végre. Ugyanazon a véleményem volt Lieszkovszky Pál őrgy., aki az őrvezetői rendfokozat adományozását fegyelmi szempontból nem tartotta végrehajthatónak. V. Kudriczy vk.ezds. előadta, hogy ösztönző hatású és jutalmazó kedvezmények részben már meg vannak oldva az úgynevezett jelvényügyekben, csupán arra kérne támogatást, hogy a rendszeresítendő jelvényekhez a megfelelő jogokat is tudnók biztosítani, mind honvédelmi, mind polgári vonalon. Lieszkovszky őrnagy ehhez hasonlóan az obsitok gondolatát vetette fel. Szerinte a leventekiképzés különböző fokozatait piros fehér s zöld szalagokkal lehetne feltüntetni, illetve jutalmazni.

Polgári vonalon az igényjogosultság állami állás elnyerésére még nagyobb problémát jelentene. Ez nagyon könnyen az összeköttetések hivatalból való felhasználására vezethetne és végeredményben az ügy érdekének ártana.

A vitát azzal zártam le, hogy bizottságot jelöltem ki a kedvezmények rendszerének megszervezése végett. A bizottság tagjai Palkovits Pál, Rajczy Imre és Emődy István, honvédelmi vonalon pedig a Leventék Országos Parancsnoka által kijelölt vk.tiszt, illetve tisztek és végül Lieszkovszky őrgy. a VIII.csfség részéről.

IV. Ezek után az ifjúság védelmének kérdésére tértem át. Dr. Emődi István előadta, hogy e tekintetben a munkálatokat már megkezdte. A munkálatok továbbfolytatása végett felkértem v. Kudriczy vk.ezds.-t, hogy az ő rendelkezésére álló német ifjúság védelmi könyvét dr. Emődinek juttassa el.

V. Ezek után a polgári és honvéd sportérmek rendszerének kialakítására tértem át. Javasoltam, hogy az ifjúság nevelése terén elért kimagasló eredmények jutalmazására a Pro Juventute elnevezéssel egy több fokozatból álló kormányzói kitüntetést rendszeresítsünk. A legfelsőbb fokozata egy nyakba akasztható kitüntetés lenne. Javaslatom egyhangú elfogadása után a Toldi Miklós érdemérem szabályzatának esetleges helyesbítését tárgyaltam. Javasoltam, hogy a Toldi Miklós arany érdemérmet a kitüntetések rangsorolásában esetleg a Signum Laudis elé kellene helyezni. Mindenképen a Toldi Miklós érdemérem egymás mögé való sorolását meg kellene változtatni. [sic!] A fenti kérdések elintézésére Palkovits Pál min. oszt. tanácsost és Rajczy Imre titkárt kértem fel azzal, hogy e tekintetben forduljanak Bárczy államtitkár Őnagyméltóságához.

VI. Szurmay Tibor vk.százados bejelentésében javasolja, hogy a katonai és polgári testnevelés összhangjának biztosítása érdekében a Testnevelési Főiskola részéről egy tanulmányi bizottság küldessék ki, amely a Köti tanulmányi bizottságával együttesen állandóan figyelemmel kísérné a testnevelés fejlődését, illetőleg annak fejlődését előmozdítaná.

Misángyi Őméltósága véleménye szerint a Testnevelési Főiskola részéről tanulmányi bizottság kiküldésére szükség nincs, miután a Testnevelési Főiskolát tanulmányi ügyekben a főiskola igazgatója képviseli. Azonban egy egyeztető bizottság megalakítását lehetségesnek és kedvezőnek tartja, és javasolja, hogy annak elnöke az Országos Vezető legyen, míg a KÖTI és a Testnevelési Főiskola 1-1 tagot delegálna ebbe a bizottságba.

Közöltem az értekezlettel, hogy ilyen egyeztető bizottságnak én nem lehetek az elnöke, mert épen [sic!] a szakszempontok érvényesülését kívánom elősegíteni. A cél egy olyan fórum megteremtése, amely a testnevelés tudományos és szakkérdéseiben megfellebbezhetetlen. Ennek a fórumnak a javaslatai tennék lehetővé számunkra, hogy döntéseink a testnevelés szakkérdéseiben mindenkor helyesek legyenek. Kudriczy vk.ezds. azt javasolta, hogy az egyeztető bizottság elnöke Misángyi Ottó elismert legkiválóbb testnevelési szakértő legyen. Döntésem ebben a tárgyban, hogy Kudriczy vk.ezds. és Tárczay Ömga. közvetlen tárgyalások útján szervezzék meg a bizottságot.

VII. Holló Zoltán min.számv. tanácsos bejelenti, hogy a VKM. Úr intézkedett a testnevelési főcsoport számvevőségi ügyvitelének ellátásáról, és felállította a VKM. számvevőségének IX. osztályát. Ugyanakkor a Miniszter Úr utasította az oda beosztott tisztviselőket, hogy szolgálattételre jelentkezzenek. A jelentkezés megtörtént. Utasítottam őket, hogy teljesítsék az átadást és az átvételt a minisztérium illetékes osztályainál.

Intézkedés történt a Magyar Ifjúság Házában felszerelendő telefonközpont tekintetésében is. Ez ügyben vitéz Kudriczy vk. ezds. úrral tárgyaltam. A telefonközpont költsége kb. 81.000 pengőbe fog kerülni, amely százalékos arányban lesz megosztva a honvédelmi tárca és az Országos Sport Központ között, és pedig olyan arányban, amilyen arányban az egyes szervek a telefont igénybe veszik. A telefonközpont, az átalakítási költségek, továbbá a belső berendezési költségek összege kb. 100.000 pengőt fog kitenni. Tekintettel arra, hogy ezen munkálatokból már 30.000 P értékű munka már megrendeltetett, sürgősen intézkedni kell, hogy az OSK. pénztára részére ez az összeg – mint a 100.000 pengős részösszegnek első részlete – kiutaltassék. Intézkedés történt a m.kir. Postatakarékpénztárnál, valamint a Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztárnál, hogy az Országos Testnevelési Tanácsnak ott lévő betétje felett a változott helyzetnek megfelelően kik fognak rendelkezni. Rendelkezési jog adatott dr. Misángyi Ottónak, az Országos Sport Központ vezetőjének és Arató Gézának, az OSK. főtitkárának.1941. szeptember 10. szerda

9h 30

A csoportfőnökséghez beosztottak folyó ügyeket adtak elő, illetve kértek erre vonatkozó intézkedéseket.

A magyar ökölvívó szövetség elnöke, Kalándy kegyelmes úr felkeresett hivatali helyiségemben és javaslatot nyújtott be. A javaslatában Énekes István elhunyt olimpiai bajnok példájából kiindulva kérte az olimpiai bajnokok társadalmi helyzetének biztosítását. Rámutatott arra, hogy jelenleg versenyzőink fellépésénél hiányzik az egyöntetűség. Ezzel kapcsolatban egy külön javaslatot terjesztett elő az egyöntetű ruházatra vonatkozólag is. A javaslatot elfogadtam, személyi segédtisztemnek átadtam azzal, hogy azt a hétfői értekezleten megbeszélés végett terjessze elő.

10h 30

Dr. Rosztóczy Ernő őrnagyorvos referált az ifjúsági egészségügyi tanácsra vonatkozóan.

11h

Dr. Gerencsér László egyetemi vívómester személyes ügyben kérelmet terjesztett elő.

11h 30

József Ferenc kir. herceg őfensége meghívott telefonon titkársága útján vasárnap 13h-ra ebédre.

12h

V. Kudriczy István vk. ezds. a H.M.40.osztály ügyében jelentkezett hivatali helyiségemben.

12h 30

Dr. Emődi referált az ifjúság védelmére vonatkozólag.

13h

Az Őszi lakberendezési vásár megtekintése a városligeti Iparcsarnokban.[64]

Egyéb:

1./ Hivatalos idő alatt látogatásra jelentkeztek [sic!] Radványi József máv.segédtiszt. Kérte vejének, Derecskei áll. rendőrségi detektívnek Szabadkáról Nyíregyházára való visszavezényléséhez pártfogolásomat.

2./ Váradi János hivatásos ejtőernyős őrmester kérte Modori u. 5.sz. alatti lakás kiutalásához pártfogásomat.1941. szeptember 11. csütörtök

10h

Szurmay Tibor vk.százados, Bazsó alezredes és Holló Zoltán min.számv. tanácsossal megbeszélést folytattam az egységes költségvetés ügyében.

10h 30

Sipos Sándor miniszteri titkár referált a sportcsarnok építése ügyében.

10h 45

Palkovits Pál a polgári kinevezések ügyében előállott változásokról referált.

12h

Hedry Lőrinc altábornagy, a Lövész Szövetség elnöke tisztelgő látogatást tett.

12h 30

Bertha Istvánné személyes ügyben jelentkezett.

13h

Részt vettem az Úszósport Alapítvány ülésén.

17h

Bazsó alezredessel és Holló Zoltán min.számv. tanácsossal megbeszélést folytattam Bártfay Őméltóságával az egységes költségvetés ügyében.1941. szeptember hó 12. péntek

9h 30

Megbeszélés Vangel Gyula dr.-ral, a Magyar Atlétikai Szövetség Elnökével, az atlétikának a korszerű katonai testnevelésbe való bekapcsolódása tárgyában

10h

Megbeszélés gróf Busseul ny.szds.-sal. Mozi ügy.

11h

Megbeszélés a VIII. csf. utalványozási jogkörének megállapítása és a VII.Csf. részére biztosítandó hitelkeret tárgyában.

Jelen vannak: HM.40 oszt.vezető,

H.M.40. oszt. hadbiztosa

2.i. oszt. képviselője

6.k.oszt. képviselője

H.M. Elnöki oszt. képviselője

H.M.1. a.oszt. képviselője

Szurmay vk.szds.

A VKM.részéről Holló tanácsos.

Az értekezlet megállapította, hogy a VIII. Csf. számára a következő hitelkeretre van szükség:

Utazási havi hitel havi 600 P
Működési pótdíj havi 150 ”
Külföldi ifjúsági csoportok vezetőinek fogadására évi 10.000 ”
Sajtó, propaganda, tiszteletdíjak céljaira és általában az ifjúságnak
a társadalom sajtó felé való képviseletének költségeire
havi 1.000 ”
Külföldi utazások évi 30.000 ”
Irodaátalány havi 200 ”

Ezeket az összegeket biztosítani kell a folyó költségvetési év hátralévő részére is. (külföldi utazásra 3.000 P, külföldi vezetők fogadására 2.500 P)

A VIII.Csf. utalványozási jogkörének megállapítása tekintetében a III.Csf.útján a H.M.Úr döntését kell kikérni.

Mindkét ügyre vonatkozólag a H.M. 40. oszt. hadbiztosa elkészíti folyó hó 13-ára a H.M.Úrnak előterjesztendő javaslattervezetet. Referálom folyó hó 15-én. Személyi segédtisztem és a vk. tiszt működési pótdíjának kieszközlésére külön javaslatot kell a H.M. Úrhoz tenni.

12h 45

Megbeszélés Pusztay János hivatali helyiségében a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban. Kísért személyi titkárom.

13h 30

A Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Úrnál referáltam.1941. szeptember hó 13. szombat

9h 30

H.M.40. osztálynál megtekintettem a tervezett új leventeegyenruhákat.

10h 15

Vezérkari tisztemmel a szeptember hó 15-i osztályközi értekezlet anyagát beszéltem meg. Gondoskodtam arról, hogy az osztályközi értekezleten résztvevők az értekezlet tárgysorozatát már szombaton megkapják, hogy kellően előkészülhessenek az értekezletre. Folyó ügyek elintézése.

10h 30

Az O.S.K. tanácstermében a kultuszminiszter által kinevezett új tisztikar jelentkezett és tett ünnepélyes fogadalmat.

11h 30

A levente rádiófélóra keretében szózatot intéztem a leventeifjúsághoz. Az átszervezés kapcsán rajtam kívül a leventerádió-félóra keretében még vitéz Kudriczy István vk.ezds., a Leventék Országos Parancsnoka beszélt, és Szurmay Tibor vezérkari főnököm előadását az új szervezéssel kapcsolatban is felolvasták. (A beszédek szövege a naplóhoz mellékelve.)[65]

12h

Megbeszélés a rádió igazgatóságával az ifjúság honvédelmi nevelésének rádió útján való kellő propagálása tárgyában. A tárgyalások eredményeképen a következőkben állapodtunk meg.

1./ A leventerádió-félóra ezentúl minden vasárnap 1/4 1–3/4 1-ig fog tartani, mert ebben az időpontban az ország leventeifjúságának legnagyobb része nincs elfoglalva és hallgathatja a rádiót. A rádió igazgatósága megígérte, hogy az egyházi hatóságoknál a vasárnapi istentiszteleteknek 1/4 1-re való befejezését biztosítani fogja.

2./ Propaganda ea. és a H.M.40. osztály propaganda csoportja részére sikerült biztosítanom tárgyalási lehetőségeket arra nézve, hogy a reggeli órákban a rádió útján akár az ébresztő után, akár a híreknél, vagy az első induló lejátszása előtt egy-egy jelmondattal hívjuk fel az ifjúság figyelmét honvédelmi nevelésének fontosságára.

3./ Propaganda előadóm és a H.M.40. osztály propaganda csoportja állandó összeköttetést fog fenntartani a rádió igazgatóságával az ifjúság honvédelmi nevelésével kapcsolatban a helyszíni közvetítések biztosítása céljából. Propaganda előadómnak állandóan figyelemmel kell kísérnie, hogy a rádiónak a helyszíni közvetítést készítő lemezvágó gépkocsija az ország melyik területén működik, nehogy az esetleg leadásra kerülő helyszíni közvetítések végett a gépkocsit a rádiónak külön kelljen kirendelni.

4./ A rádió igazgatósága megígérte, hogy a jelenlegi lehetőségekhez képest minden tekintetben rendelkezésre fog állni.

13h

Szirtes Ferenc őrnagy jelentkezett személyes ügyben.

13h 30

Bartha István textilgyári tisztviselő (az olimpiai bajnok magyar vízipólócsapat kapusa) jelentkezett személyes ügyben.1941. szeptember hó 14. vasárnap

13h

József Ferenc kir. főherceg őfenségénél feleségemmel együtt ebéden vettem részt.1941. szeptember hó 15. hétfő

9h

Vezérkari főnököm és személyi segédtisztem folyó ügyeket adtak elő.

9h 15

Kolozsváry Béla tisztelgő látogatása kinevezése alkalmával.

9h 20

Megbeszélés dr. Saád Ferenc honvéd főtanárral a honvéd nevelési kézikönyv megírása tárgyában. A 9. oszt. hozzájárulását személyesen kértem.

9h 30

Dr. Fritz Krome jelentkezett hivatali helyiségemben Basch Ferenccel és kísérőjével a magyarországi németség vezetőjével. A megbeszélésen részt vett még v. Kudriczy István vk.ezds. is. A magyarországi németség vezetőjével megbeszéltem a magyarországi német ifjúság bekapcsolódását a honvédelmi nevelésbe. Irányelveket adtam, részleteket v. Kudriczy István vk.ezds., a Leventék Országos Parancsnoka tárgyalta le a magyarországi németség vezetőjével.

10h 30

Indulás a H.M.-be. Menetközben az autóban Kalándy ny.altábornagy, a Magyar Ökölvívószövetség elnöke a kis Sportcsarnok felavatása idejében lebonyolításra kerülő Európa ökölvívó bajnokság megrendezésével kapcsolatos ügyeket adta elő. Az Európa-ökölvivóbajnokságra 1941. III.1-i lejárattal 10 nemzet nevezett, összesen 68 versenyzővel. Kérte, hogy a német és az olasz látogatásom során eszközöljem ki a norvég, dán, belga, holland és francia ökölvívók részére a ki és átutazási engedélynek soronkívüli elintézését.

Azonkívül kérte biztosítani Magyarország részéről is a beutazási engedélyeket.

11h

A III.csf.Úrnak bemutattam a költségvetési tervet.

11h 30

A H.M. Úrnál referáltam.

1./ Költségvetési tervet,[66]

2./ Az október hó 8-12-én lebonyolításra kerülő nemzetközi öttusaverseny megrendezésénél felmerült nehézségeket. (H.M.engedéllyel Németországba, Olaszországba, Svédországba, Finnországba és Svájcba a meghívások már szeptember hó elején kimentek).

a./ Személyek biztosítása: Bolgár fhdgy. és Görgényi hdgy. a VKF. úrral egyetértésben az orosz harctérről visszahozandó volna.

Balázs fhdgy.-nak az edzésekbe való bevonását a haditechnikai intézet (Czigler altábornagy) nem engedélyezi a műegyetemi tanulmányai miatt.

b./ A versenyhez versenyképes lovak biztosítása.

Budapesten erre alkalmas lovak csak a hadiakadémián vannak. Parancsnoka nem adja őket. A versenyen önszántából résztvevő Bartha fhdgy. miatt ez nem volna kierőszakolandó, e helyett inkább az örkényi vadászlovak 4-5 napi rendelkezésre való bocsátását kellene kérni, illetve biztosítani.

Referálásom eredményeképen a H.M.Úr döntése:

1./ Személyi ügyekre vonatkozólag Bolgár fhdgy. és Görgényi hdgy. a VKF. hozzájárulásával a versenyekre visszahozandó; Balázs fhdgy.-ot a műegyetemi tanulmányaival párhuzamosan az edzésekbe be kell vonni.

2./ A versenyben versenyképes lovak biztosítása tekintetében Budapest helyőrség katonaló állományából a hadiakadémia, a Ludovika akadémia, a Bólyai akadémia és a 2. tüzérosztály lovai felhasználhatók. Kellő zab adag pótlékról azonnal gondoskodni kell. A versenyre szükség esetén az örkényi vadászlovak is igénybe vehetők. Az intézkedések kiadása előtt az ügy sürgősségére való tekintettel szeptember hó 16-án d.u. 17h-kor a VKF. Úr hozzájárulását személyesen ki fogom kérni. 1. pontra vonatkozóan.

3./ Az új katonai testnevelési utasítás tervezetének kiadásához a kísérő rendelet kiadványozása a H.M. Úr által (81.639/eln. H.M.40.-1941. sz. ügydarab).

4./ A német-olasz utazásom előtt az ezzel kapcsolatos kérdésekben jelentést tettem.

13h

Skultéty Ede tart.hdgy., volt leventekörzetparancsnok jelentkezett személyes ügyben és támogatást kért felségfolyamodványának elintézéséhez.

13h 30

Dr. Csík Ferenc olimpiai bajnok jelentkezett személyes ügyben.

16h 45

A társadalmi sport és testnevelés vezetőjének hivatali helyiségében az olasz főiskolások vezetőjével megbeszélés. Utána az olasz főiskolások vezetője bemutatta kiséretének tagjait.

17h

Az O.S.K. tanácstermében osztályközi értekezlet.

Tárgysorozat:

1./ V. Béldy Alajos vezérőrnagy üdvözölte a megjelenteket, majd felszólította vezérkari főnökét, Szurmay Tibor vk.szds.-t, hogy az utolsó osztályközi értekezlet jegyzőkönyvét lényegileg röviden ismertesse:

2./ Szurmay vk.szds. kivonatosan ismertette az előző értekezlet jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben megállapított bizottságok eddigi működéséről, illetőleg a bizottságok által elért eredményekről kértem tájékoztatást. Ennek kapcsán Palkovits Pál előadta, hogy a pro Juventute érdemkeresztet milyen formában és alakban tervezi. Bárczy államtitkár Úr Őnagyméltóságával az érintkezést ebben a vonatkozásban még nem vette fel.

3./ A csoport és osztályvezetői javaslatok kapcsán megállapodásra jutottunk, hogy a KISOK és MEFSOK miniszteri biztosi állásokat meg kellene szüntetni. Erre vonatkozólag Czakó István jelentette, hogy a kezdeményező lépéseket már meg is tette. Azután előadta, hogy a női honvédelmi nevelés megszervezése terén milyen elgondolásai vannak. E szerint a női honvédelmi nevelés megszervezésének első ütemeként egy október havában lebonyolításra kerülő vezetőképző tanfolyam megrendezését tervezi. Erre a vezetőképző tanfolyamra a jelentkezést pályázat útján kellene biztosítani. A siker érdekében a pályázók részére biztosítani kellene, hogy a tanfolyam elvégzése után, mint a női honvédelmi nevelés vezetői állami fizetési osztályba nyerjenek beosztást. A pályázati feltételek lényegileg az alábbiak szerint lennének kiírva. Érettségi, vagy ennél magasabb fokú végzettség, magyar állampolgárság, árja származás, erkölcsi bizonyítvány, orvosi bizonyítvány stb. Az állami fizetési osztályba való besorolásukhoz létminimumként 300 P fizetést tartana irányadónak. V. Tárczay-Felicides Román erre felhívta az értekezlet figyelmét, hogy ez által a testnevelési főiskolát végzett testnevelő tanárokban és tanárnőkben elkedvetlenedést okoznánk, mert ők egyetemi végzettségük mellett jóval kevesebb fizetéssel teljesítenek jelenleg szolgálatot. A megoldásnál tehát erre tekintettel kellene lenni.

A vezetőképző tanfolyam létszáma – a szükségletnek megfelelően – legalább 40-50 fő kell, hogy legyen. Ezek elhelyezésének biztosítását beszélte meg ezután az értekezlet.

Döntés: A Czakó utczai elemi iskola leventeotthonában nyernek majd elhelyezést. Ott kapnak majd reggelit is és ha máshol nem lehet, úgy a Testnevelési Főiskolán kapnak ebédet és vacsorát.

A vezetőképző tanfolyam további részletes lebonyolítását ismertette ezután az iskolai testnevelés és a női honvédelmi nevelés és testnevelés osztályvezetője. Felhívtam a figyelmet gróf Zichy Rafaelnéra és munkatársaira. A fajbiológia oktatására dr. Rosztóczy Ernő őrnagyorvost kértem fel. Általában az értekezlet teljesen egyetértett Czakó osztályvezető előterjesztésével, csupán Palkovits Pál kérte a tanfolyam kezdetének elhalasztását, az idő rövidségére való tekintettel.

Döntés: A tanfolyam a tervezettnél egy héttel később kerül lebonyolításra. A női honvédelmi nevelés megszervezésére személyi költségek végett az 1942. évben biztosítani kellene a költségvetésben 13.268.000 P-t.

Az értekezlet ezek után szükségesnek tartotta annak biztosítását, hogy a női honvédelmi nevelés végleges megszervezése előtt a leventeegyesületekbe leányok is beléphessenek, illetőleg, leányok részére külön szakosztályok alakíttassanak. V. Kudriczy István bejelentette, hogy ez irányban a kezdeményező lépések már meg is történtek.

4./ Meghatároztam, hogy németországi és olaszországi távollétem alatti helyettesítéseket is.[sic!]

a./ A H.M.VIII. csoportfőnökség ügyeit honvédelmi vonalon Szurmay Tibor vk.szds. intézi, polgári vonalon dr. Rajczy Imre intézi.

b./ A társadalmi sport és testnevelés vezetőjét a legidősebb osztályvezetője helyettesíti (Czakó), míg a leventék országos parancsnokát Lovas vk.szds. helyettesíti majd.

Az országos vezetőt meghaladó ügyekben nevezetteknek a H.M., illetve a VKM. úr döntése szerint kell eljárniok, illetve gondoskodniok arról, hogy az eddig beállított ügymenet távollétem alatt hiányt ne szenvedjen.

5./ Szurmay vk. szds. ismertette ezután v. Kalándy Imre ny.áll. altábornagy javaslatát. A javaslat lényege a volt olimpiai bajnokok megélhetésének és megbecsülésének intézményes rendezése. A versenyek alkalmával a versenyzők fellépésének és egyöntetű ruházatának szabályozása. Részletes vitába való beavatkozás előtt az értekezletnek előterjesztettem, hogy a javaslat mindkét pontjára vonatkozólag külön-külön leiratot fogok intézni az O.S.K. vezetője útján a Nemzeti Sportbizottsághoz, a javaslat érdemszerű elintézése végett. Az értekezlet előterjesztésemhez hozzájárult.

6./ Szurmay vk.szds. ismertette ezután az ifjúság honvédelmi nevelésének külön tantárgyként való bevezetését a középiskolákba. A VKM. úr elvben hozzájárult, hogy a középiskolákban január hó 1-től kezdve hat testnevelési óra állíttassék be. A hat órából másfél óra honvédelmi nevelésre fordítandó.

Feladat: január hó 1-én tankönyv összeállítása, a közoktatási tanács és egy katonai szerkesztőbizottság bevonásával.

Wonkené kérdést intézett Szurmay vk. szds.-hoz, hogy e szerint gondoskodásnak kellene történnie arra vonatkozólag, hogy a honvédelmi nevelési könyv megszerkesztésénél a női honvédelmi nevelésre és testnevelésre is legyünk tekintettel. Ezzel kapcsolatban az értekezlet végső döntésképen a szerkesztő bizottságba az alábbiakat jelölte ki: dr. Saád Ferenc százados főtanár, P. Tarcsafalvy A. főlelkész és Hübbner József népm.titkárt, Wonkené Rudolfnét és Misángyi Ottót, valamint Czakó Istvánt. A munkálatokat olyképen kell irányítani – állapítottam meg végső döntésképen –, hogy ez a szerkesztendő könyv ne tankönyv legyen, hanem vezérkönyv jelleggel irányító szerepet töltsön be a honvédelmi nevelés oktatására. Hübbner titkár ezután ismertette, hogy a vezérkönyvnek a váza nagyjában már meg is van, és a külföldi utamról való visszatérésem után már konkrét részleteket is elő fognak terjeszteni.

7./ Lieszkovszky Pál őrgy. a jelmondatok szerkesztésére vonatkozólag tett javaslatot. Olyan jelmondatokra van szükség, amelyeket úgy a napisajtó, rádió, stb. útján, mint a leventekiképzés és iskolai tanítás alkalmával terjeszteni lehet. Rövid csattanó nevelő hatású mondatokra van szükség. Több hozzászólás után elhatároztuk, hogy mind a leventéknél, mint pedig a Testnevelési Főiskolánál rendelkezésre álló anyagot központilag gyűjteni fogjuk, ennek a mozgalomnak a vezetésével Lieszkovszky őrnagyot bíztam meg.

8./ Ezek után felhívtam a figyelmet a hivatali idő pontos betartására. A honv. min. kebelébe tartozó szervek és személyek 8-14 h-ig teljesítenek szolgálatot, míg a VKM. kötelékébe tartozóak 9h-tól kezdik meg a hivatalos órát.

9./ Az Ifjúság Házába való költözés időpontját október hó 1-15-ében állapítottuk meg.

10./ A sportlétesítmények felügyelője, Schmidt kormányfőtanácsos ezután jelentette, hogy a sportlétesítmények jelenleg siralmas állapotban vannak. Új, modern sporttelep a szükségeinkhez képest vajmi kevés épült, egyedül a vidéki sportuszodák szükséglete nyert számottevő kielégítést új uszoda építkezésekkel, de csaknem minden esetben állami hozzájárulással.

A testnevelési törvény azon rendelkezésének, hogy a városok és községek, továbbá nagyobb gyárak és vállalatok kötelesek sporttelepeket és uszodákat létesíteni, igen sok helyen csak hiányosan vagy egyáltalán nem tettek eleget.

Az a lendületes munka, amely most megkezdődött, mindenkit arra kötelez, hogy a törvényes rendelkezéseknek száz százalékban tegyen eleget.

Ezért elsősorban megállapítandó, hogy az ország területén mely városok, vagy községek nem tettek még eleget a Testnevelési törvénynek a sportlétesítmények építésére vonatkozó rendelkezésének.

Megállapítandó továbbá, hogy hol vannak olyan létesítmények, amelyek bármely oknál fogva nem használhatók, illetve a célnak nem megfelelők.

Megállapítandó, hogy melyek azok a városi, községi, vállalati magántulajdonban lévő sportegyesületi, vagy leventeegyesületi tulajdont képező sportlétesítmények, amelyek nincsenek tulajdonosaik részéről megfelelően kihasználva, esetleg teljesen használatlanul parlagon hevernek.

Ugyancsak épültek vidéken községek, vagy magánosok részéről minden szakértői tanács igénybevétele nélkül olyan sporttelepek, uszodák és strandfürdők, amelyek az úszósport oktatás és gyakorlás, továbbá versenyrendezés szempontjából hasznavehetetlenek.

Ilyen anomáliáknak a jövőben való kiküszöbölése végett kívánatos volna egy olyan belügyminiszteri rendelet kibocsátása, amely elrendeli, hogy az országban sportlétesítmény építésére csak akkor adható ki az építkezési engedély, ha az építtető jogi személy a tervrajzot, műszaki leírást, helyszínrajzot, megfelelő leírással előzetesen a Sporttelepek és Épületek országos főfelügyelőségének bemutatta, és a főfelügyelőség az építkezési engedély kiadását javasolta.

A kataszteri és statisztikai adatok alapján lesz megállapítandó, hogy hol milyen sportlétesítményre van szükség, illetve hol kell újakat építeni. Megállapítható lesz továbbá az is, részben a közölt adatokból, részben pedig a helyszíni szemlék alapján, hogy mely városokban és községekben lévő sportlétesítmények szorulnak javításra. Természetesen az anyagi szükséglet megállapítása is csak ezen adatok birtokában történhet meg.

A főfelügyelőség már most gondoskodni kíván arról, hogy a helyi szükségleteknek megfelelően normál sportpálya, leventepálya, uszoda stb. tervek készüljenek. A sportlétesítményekhez nyújtott állami támogatásnál a jövőben mindenkor szigorú feltételként kikötendő, hogy a létesítményt a társadalmi sportegyesületek tagjai, a leventék és a tanulóifjúság mily módon veheti [sic!] igénybe. Ezek a kikötések a jövőben szigorúan ellenőrizendők.

Ugyancsak ellenőrzés alá kerül építkezés során az a sportlétesítmény, amelyhez az állam anyagi hozzájárulást nyújt, hogy a jóváhagyott tervek a sportkövetelményeknek megfelelően kerüljenek kivitelre.

Kívánatosnak látszik egy olyan rendelet kibocsátása, amely szerint városok, vagy községek tulajdonában lévő sporttelepek, uszodák a társadalmi sportegyesületek, a leventék és a tanulóifjúság számára edzések és versenyek céljaira igénybevehetők.

A sportlétesítmények felügyelőjének előadása és az értekezlet több tagjának hozzászólása után döntésképen az alábbiakban állapodtunk meg.

Az első teendő megállapítani azt az ideális szükségletet, amelyet az ország testnevelése, sportlétesítmények szempontjából megkövetel. Ennek a szükségletnek megfelelően azután 2-3 vagy több éves terv alapján megállapítani, hogy a jelenleg rendelkezésre álló sportlétesítményeket, hogyan hol és milyen mértékben fogjuk kiegészíteni.

Ezzel kapcsolatban a Leventék Országos Parancsnokának a figyelmét felhívtam arra, hogy a fegyvergyár jóllehet hatalmas nyereséggel dolgozik a jelenleg háborús időkben, leventeotthonnal és levente sportpályával még sem rendelkezik. Ugyanakkor felhívtam a sportlétesítmények felügyelőjének a figyelmét arra, hogy külföldi távollétem alatt gondoskodjon arról, hogy Budapest Székesfőváros III.ker. Árpád torna és vívóegyesület sportlétesítményeit a szándékának megfelelően le ne bonttassa.

Lieszkovszky Pál az olasz–magyar kapcsolatok kiemelését hangsúlyozta, ezzel kapcsolatban ismertette azokat az eredményeket, amelyre [sic!] ezek a tárgyalások már jelenleg vezettek. Sürgős tennivaló az olaszországi női testnevelési főiskolára egy olaszul beszélni tudó magyar női hallgatónak a vezénylése. Az olaszok mind a női nevelőintézetbe, mind a férfi intézetekbe 1-1 magyar hallgatónak a vezénylését kérték. Az értekezlet megállapította, hogy célszerűbb három éves vezénylés helyett ezeket a vezényléseket, illetőleg kirendeléseket félévenként változtatni. A megegyezés értelmében ezek a vezénylések csereakció formájában történnének. Ennek kapcsán megbeszélésre került, hogy ugyanúgy, amint a németeknek megvan minden fontosabb külföldi államban a H.J. képviselőjük, ugyanúgy kellene nekünk is megszervezni legalább Német- és Olaszországban leventeintézményünk diplomáciai képviselőit. E tekintetben a tárgyalásokat az értekezleten döntésig nem vittem, hanem a vitát lezártam azzal, hogy a most lebonyolításra kerülő külföldi látogatásaim kapcsán ezeket a kérdéseket az arra illetékes külföldi tényezőkkel meg fogom beszélni.

11./ Kérdést intéztem az O.S.K. vezetőjéhez, hogy a Testnevelés c. folyóiratot nem kellene-e korszerű alapokra helyezni. Missángyi Ottó felvilágosított, hogy ennek az ügynek az elintézése egy meglehetősen komplex kérdés, úgy hogy azt most a külföldi elutazás előtt máról holnapra érdemlegesen elintézni nem tudja. Megállapodtunk abban, hogy visszatérésünkig a Testnevelés c. folyóiratot eddigi keretekben továbbra is engedélyezzük.

Szurmay vk.szds. az ifjúsági szállások rendszerének megteremtését ismertette. Német minta alapján Milekker KISOK miniszteri biztos tanulmányát ismertette. Az értekezlet elismerte ennek a kérdésnek korszerű jelentőségét, v. Kudriczy István vk. ezds. felhívta a figyelmet arra, hogy a felvidéken és a visszaszerzett erdélyi részeken üresen álló őrházak, laktanyák e tervezett vándorlások részére elsőrangú szállást nyújthatnak. Levente vonalon e tekintetben a kezdeményező lépéseket már meg is tette.

Több hozzászólás után az ügy végleges elintézését illetőleg intézkedést megérlelő döntést a legközelebbi értekezletre halasztottam.

12./ Felhívtam a figyelmet a levente ifjaknak az országos sporteseményekbe való bekapcsolására. Az ilyen sportesemények alkalmával (pl. ökölvívó bajnokság) járásonként egy-két leventét hivatalból fel kellene hozni az események megtekintésére. Egyidejűleg számukra rövid tájékoztató tanfolyamot lehetne tartani. Cél: Központból irányított sportszellem megteremtése.

Több tárgy nem lévén az értekezletet bezártam azzal, hogy megkértem az itthon maradottakat arra, hogy a távollétem alatt is ugyanazzal a buzgalommal vigyék előre az ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek az ügyét, mint azt mostanáig tapasztalhattam.1941. szeptember hó 16. kedd

9h

Németh tábornok keresett fel hivatali helyiségemben személyes ügyben.

9h 30

Schédey Lászlónéval megbeszélés.

10h

Juhász Mihály felsőbányai polgármester keresett fel sportlétesítményeket érintő kérelemmel. Nevezettet utasítottam, hogy a sportlétesítmények felügyelőjével, Schmidt kormányfőtanácsossal beszélje meg kérelmét. Ez 10 órakor meg is történt, Schmidt kormányfőtanácsos referálása előtt.

10h

Sportlétesítmények felügyelője, Schmidt kormányfőtanácsos referálta folyó ügyeit. Schmidtet felkértem Hoepfner István kérelmének elintézésére is.

11h

A miniszterelnökség 2. osztályából Pirkás[67] Géza jelentkezett Balla Őméltósága megbízásából, és tájékoztatott engem a miniszterelnökség álláspontjáról a német Volksbundnak Magyarországon lévő ifjúsági szervezeteire vonatkozóan.

11h 30

Reichsbahnzentrale igazgatója telefonon felkeresett és az iránt érdeklődött, hogy a német társadalmi sport vezetőjének müncheni látogatása miatt hozzájárulnék-e a berlini utamnak 1 nappal való elhalasztásához. Röviden kijelentettem, hogy az újabb elhalasztás nehézségekkel járna és ezért nem vállalom, és lemondok az útról. A berlini válasz szerint a német társadalmi sportvezér erre müncheni látogatását lemondotta.

12h

Vezérkari főnököm és személyi segédtisztem folyó ügyeket adtak elő.

12h 30

V. Somogyi Endre vezérőrnagy telefonon jelentette, hogy az október hó 8- és 12-én Budapesten lebonyolításra kerülő nemzetközi öttusaversenyre eddig a svédek jelentették be részvételüket, a svájciak is valószínűleg jönni fognak, míg a németek szereplése bizonytalan. A finnek a jelenlegi helyzetre való tekintettel lemondották, az olaszoktól válasz még nem érkezett.

13h

Vezérkari főnökömmel és személyi segédtisztemmel a Kötiben megtekintettem a délvidéki leventekörzetparancsnoki tanfolyamot.

17h–19h 30

Megbeszélés a VKF. Úrnál, hivatali helyiségében.1941. szeptember hó 18. csütörtök

8h 50

Szurmay vk.szds. az országos vezető képviseletében megjelent Bengyel vezérezredes közellátási miniszter búcsúztatásán.

9h–10

Megbeszélés Ibrányi ezds.-nél, az 5.vkf. osztály vezetőjénél Saád Ferenc százados vezénylése tárgyában. Ibrányi ezds. megkísérelte annak megoldását, hogy Saád szds. helyettesítésére a képességvizsgáló intézetnél szolgálatot teljesítő Varga őrgy. állíttassék be. Megállapította, hogy ez a képességvizsgáló intézetnél jelenleg fennálló munkatorlódás mellett nem lehetséges. Utasította nevelésügyi ea-ját, hogy az osztály ezt közölje és tegyen javaslatot Saád szds.-nak más személlyel való helyettesítésére.

10h

Szurmay vk.szds. kihallgatást kért a Vezérkar főnökétől Bolgár hadnagy és Görgényi fhdgy. hazavezényeltetése tárgyában. Kihallgatás a VKF. Úr elfoglaltsága miatt nem volt lehetséges. ezért Szurmay vk.szds. rávezette a vezénylést javasló ügydarabra, hogy a VKF. Úr a vezényléshez szóban hozzájárult. E záradékkal az ügydarabot áttette a 8. osztályhoz, mely intézkedett nevezett urak hazavezénylésére, akként, hogy ezek az öttusa versenyen részt vehessenek.

12–13h

Megbeszélés Rosztóczy őrnagyorvossal az ifjúság eü. tanácsa tárgyában. Rosztóczy ismertette módosított javaslatát. Megállapodtunk abban, hogy másnap, szeptember hó 19-én, pénteken délután Szurmay vk.szds. lakásán Emődy titkárral és Rosztóczy őrnagyorvossal megbeszélést tartunk.

13h

A Pro Juventute kitüntetés ügyében megbeszélés Palkovich osztálytanácsossal. Palkovich osztálytanácsos és Rajczy Imre min.s. titkár megbeszélést tartott.1941. szeptember hó 19. péntek

8h

Megbeszélés a Lev.Op-nál folyó ügyekről.

9h

Lovas szds. betegsége miatt eltávozott és a parancsnokságot (osztályvezetés) átadta Szurmay vk. szds.-nak.

11h–12h

Megbeszélés az ifjúság honvédelmi nevelését szolgáló tankönyv elkészítése tárgyában.

Jelen vannak: Szurmay vk.szds.,

Saád Ferenc szds. tanár,

Hübbner tanár, népm. titkár,

Wonke Rezsőné.

Szurmay szds. ismertette a célkitűzést, majd Hübbner titkár előadta az általa kidolgozott tervezetet. Az értekezlet megállapította a könyv lényegi tartalmának keretei, és úgy döntött, hogy Hübbner titkár folyó hó 22-ig, Saád szds. tanár folyó hó 25-ig elkészítik a részükre kijelölt anyag részletes tervezetét.

12–13h 30

Folyó ügyek előadása a VKF. úrnál. Ez alkalommal Szurmay szds. jelentette, hogy Görgényi fhdgy. és Bolgár hdgy. ügyében a VKF Úr jóváhagyott döntését az ügydarabra rávezette és folyamatba tette a vezénylés végrehajtását.

17h–22h

Megbeszélés az ifjúság eü.tanácsa „Szervezési szabályai” tárgyában.

Jelen vannak: Szurmay vk.szds.

Rosztóczy őrnagyorvos,

Emődy titkár.

A megbeszélés célja a szabályok végleges megszövegezése. A szövegezés során ellentétes álláspontot kellett kiküszöbölni. Rosztóczy őrnagyorvos Frank tábornokorvosra, az eü. tanács kiszemelt elnökére hivatkozva az eü. tanács részére teljes önállóságot követelt, és azt, hogy az országos vezetőtől függetlenül irányíthassa az országos vezetőnek alárendelt eü. intézeteket. Ezzel a törekvéssel szemben Szurmay vk.szds. és Emődy titkár ragaszkodtak ahhoz, hogy az országos vezetőnek alárendelt eü.szervezet munkájának irányítási joga kizárólag az országos vezetőjé. [sic!] Az eü. tanács legfeljebb a tudományos kutatómunka irányítását végezheti.

A két eltérő álláspontot a következő megoldás hidalta át. Az eü. tanács az egészségügyi szolgálat irányítását átruházott hatáskörben, de az országos vezető nevében végzi. E kérdés nyitva maradt, mert Rosztóczy őrnagyorvos javaslata az volt, hogy a tanács az országos vezető „helyett” végezhesse az irányítást. Ezt a megoldást Szurmay vk.szds. és Emődy titkár nem fogadták el, mert az országos vezető gondozására bízott feladatkörök végrehajtását rábízhatja másra is, de nem mondhat le arról a jogköréről, melyet a jogszabály állapított meg számára.

A szövegezést az idő rövidsége miatt befejezni nem lehetett. Folytatás 22-én d.e. 10h-kor az O.S.K-ban Emődy titkárnál.1941. szeptember hó 20. szombat

9h

Gara Imre leventeoktató tanár a vk. tisztnek előadta javaslatát egy mozgalom kialakítására. A mozgalom elnevezése „Úttörő” lenne. Ugyanez volna a címe a mozgalom irányítására hivatott folyóiratnak is. A mozgalom célja olyan, lelkes vezetésre hivatott ifjú gárda megteremtése, mely mint „Úttörő” vinné előre a leventeintézmény ügyét. A javaslatot r.u. áttettem a L.O.K.-hoz.

10h

Pusztay miniszteri tanácsos megbeszélése a vk.tiszttel.

A cserkészet: Pusztay bemutatta azt a Pro Memoria-t, melyet a VKM. úrnak adott át a cserkészetre vonatkozólag. Fáy államtitkár úr a cserkészet kérdésének mielőbbi megoldását kívánná oly módon, hogy a cserkészet teljes önállóságot élvezve, függetlenül a leventeképzéstől működjék. A főfelügyeletet a VKM. gyakorolná. A VKM.-en belül az iskolai nevelési osztály foglalkozna a cserkészet ügyeivel. A katonai álláspont az, hogy a cserkészet rendeltessék az országos vezető alá, szervezetileg pedig olvasztassék bele a leventeintézménybe. Feltehető, hogy a VKM. úr személyileg nem zárkózik el az utóbbi javaslat elől, azonban a BÜM., mint Teleki volt miniszterelnök hagyatékát előreláthatólag a jövőben is fenn fogja tartani azt az álláspontját, hogy a cserkészet maradjon teljesen független. Pusztay javaslata: a kérdés rendezése nem kívánatos, mert csak kiélezné a helyzetet. Hagyni kell a jelenlegi állapotot és bevárni, amíg a cserkészet főcserkészt kap, akivel tárgyalni lehet.

A főiskolai ifjúság egységének megteremtése kérdésénél a megbeszélésbe dr. Rajczy min.s.titkár is bekapcsolódott. A résztvevők teljes egyetértésben megállapítják, hogy a jelenlegi bajtársi szövetségek szervezete megszüntetendő volna és a leventeintézmény keretében kellene a főiskolai ifjúságot bizonyos önálló szervezettel felruházni. E szervezet keretében történne az egyetemi ifjúság leventekiképzése, a testnevelés, sport és társadalmi szervezkedése.

Erre vonatkozólag az országos vezetőnél tervezet készül. Az O.S.K. megszervezésére kiadott és nem minden tekintetben szerencsés miniszteri rendeletre vonatkozólag Pusztay javasolja, hogy a nem kívánatos pontok végrehajtását az országos vezető írásban függessze fel. Pusztay egyébként 2 heti szabadságra megy, ez alatt az idő alatt címe: Gallyatető.

12h

Piller alezredes személyes ügyekben érdeklődött.

13h

Megbeszélés az O.S.K.-ban Wonke Rezsőné és Tomanóczy Ilonával. Wonkené bemutatta a „hajadon” szervezet nevelési és kiképzési anyagát felölelő tervezetet. A tervezet a leventeintézmény számára kiadott szabályozás mintájára készült, azonban számol a női ifjúság különleges feladatával.1941. szeptember hó 21. vasárnap

11h 30–12h 30

A Széchenyi ünnepség megtekintése.1941. szeptember hó 22. hétfő

8h 15

Somogyi vezérőrnagy távbeszélőn nyomatékosan kérte a vk. tisztet, hogy haladéktalanul szerezze be a Vezérkar Főnökének jóváhagyását ahhoz, hogy az örkényi lovasiskola vadászosztálya bocsáttassék az öttusa versenyzők rendelkezésére. Az 5. vkf. osztály útján a döntés kikérése megtörtént.

9h

Beregfy tábornok bejelentette, hogy Szurmay vk.szds. aláírásával rendeletet kapott, mely szerint a Hakad lovait az öttusa versenyzők rendelkezésére kell bocsátania. Közölte, hogy a lóállomány erős igénybevétele miatt ezt nem tudja megtenni, annál is inkább nem, mert a Hakaddal csak a Vezérkar Főnöke rendelkezhetik. A vk. tiszt megállapította, hogy az erre vonatkozó kiadványt a H.M.40. osztály adta ki és a sürgősségre való tekintettel látta el Szurmay vk. szds. s.k. aláírásával. A H.M. 40. osztály kéri az ügydarab utólagos kiadványozását.

10–13h

Értekezlet az ifjúság egészségügyi tanácsa tárgyában.

Jelen vannak: Emődy titkár,

Rosztóczy őrnagyorvos,

Szurmay vk. szds.

Az értekezlet során az egészségügyi tanácsra vonatkozó szolgálati utasítás tervezet szövegezése befejezést nyert.

13h

Az egyetemekre kerülő testnevelési tanárok beosztásának az ügyében Rajczy Imre min.s.titkár résztvett egy értekezleten, amelyen jelen voltak:

Czakó osztálytanácsos,

Csernyus min.titkár,

Neidenbach gim.igazgató és

Cseke Dénes testnevelési előadó

A megbeszélés eredménye szerint az egyetemekre kerülő testnevelési tanárokat továbbra is tiszteletdíjas alkalmazásban kell tartani, mert állásnélküli testnevelési tanárt az ügyosztály nem tud az egyetemek részére biztosítani. Az elkészült tervezet az országos vezető és a társadalmi vezető hazaérkezése után lesz bemutatva.1941. szeptember hó 23. kedd

9h–11h

A vk. tiszt a H.M.40. osztály vezetőjének helyettesítésére a H.M. épületében tartózkodott és folyó ügyeket intézett.

11h

Faragó tábornok, az elnöki osztály vezetője kérte a vk.tiszttől a H.M. VIII.csfség megszervezésére vonatkozó jogszabályokat és rendeleteket. Ennek során közölte a miniszter helyettes úrnak azt a felfogását, hogy a H.M. VIII. csoportfőnöke a H.M. helyettes útján van a H.M. úrnak alárendelve. A vk.tiszt bemutatta az 5.520/M.E.sz. rendeletet, amely szerint az országos vezető közvetlenül a miniszter úrhoz van utalva. A vk. tiszt megemlítette még, hogy a vezérkar főnökéhez való utaltság kérdésének rendezése folyamatban van.

12h

A vk. tiszt az időközben felgyógyult 40. osztály o.v. helyettesének átadta az osztály vezetését.

13h

Megbeszélés a H.M. 9. osztály személyügyi előadójával Saád Ferenc százados vezénylése tárgyában. Az előadó közölte, hogy Saád szds. pótlására az intézkedés megtörtént.1941. szeptember hó 24. szerda

8h 30–10h

Folyó ügyek intézése.

10h–13h

Czakó István min.o. tan. és a vk.tiszt az okt. 12-én megtartásra kerülő női nemzetvédelmi vezetői tanfolyam előadóit kérték fel. Ennek során látogatást tettek a közegészségügyi intézetnél, Gulácsy Irénnél, az iparügyi minisztériumban, a Csalogány utcai tanítónő képző intézet igazgatójánál, az „Új” iskola igazgatójánál, Bonczos és Johann belügyi államtitkároknál. A felkérés mindenütt eredménnyel járt. Bonczos államtitkár felvetette a cserkészet kérdését és kifejezte azt a felfogását, hogy szerinte célszerű volna a cserkészetet a leventeintézménybe beolvasztani, illetve az országos vezetőnek alárendelni. A vk. tiszt közölte, hogy a H.M.-nek hasonló felfogása és törekvése volt, azonban a BÜM. úr ragaszkodott a cserkészet önállóságának fenntartásához.

19h

A vk.tiszt a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja tudományos szakosztályának ülésén vett részt és az országos vezető nevében felkérte a szakosztályt, hogy működjék közre a honvédelmi nevelés céljaira készülő vezérkönyv szerkesztésében. A szakosztály vezetője, Kozár Elemér az együttműködést felajánlotta.1941. szeptember hó 25-én csütörtök

8h 30

Tornay őrnagy bemutatta a vk.tisztnek és megbeszélte vele a „Levente” című lap 1941/42. évi munkatervét. A vk.tiszt a lap tartalmára vonatkozó tervvel egyetértett, azonban nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a lap külső megjelenési formája, képanyaga és általában közlési eszközei szegényesek. A lap inkább a Katonai Szemléhez hasonlítható szaklap, de nem egy ifjúsági mozgalom vezetői karának átütő erejű folyóirata. Tornay őrgy. hivatkozott arra, hogy a lap anyagi lehetőségei annyira korlátozottak, hogy ennek a követelménynek így nem tud eleget tenni. A vk. tiszt átadta Tornay őrnagynak az olasz ifjúsági szervezetek folyóiratait és felkérte, hogy tegyen javaslatot a lap fejlesztésére.

10h

Távbeszélőn megbeszélés a közoktatási tanács jegyzőjével, Várady igazgatóval.

11h

Megbeszélés távbeszélőn a Magyar Atlétikai Szövetség elnökével (Wangel), aki kérte, hogy a VIII.csf. járjon közbe 4 atléta felmentése tárgyában, akik az egyik budapesti menetszázadhoz kaptak beosztást. Jelezte, hogy a felmentés tárgyában r.u. a vezérkar főnökének közbenjárását fogják kérni. Egyben felvilágosítást kért a további felmentések tárgyában. A vk. tiszt közölte vele, hogy a felmentéseket a VKM. Om. osztályának kell hivatalból kérnie, tehát beadvánnyal forduljon hozzá. Hangsúlyozta továbbá, hogy tulajdonképen az egész magyar sport helyzetét kell áttekinteni, és csak így lehet szó egyes nélkülözhetetlen személyek felmentéséről.

12h

Megbeszélés távbeszélőn Bárczy osztálytanácsossal, a VKM.Om. osztályának vezetőjével. A megbeszélés lényege: a felmentéseknél pillanatig sem szabad szem elől téveszteni, hogy a sport célja erős katonai nemzedék nevelése. A sport kiválóságainak háború esetén a fronton is elöl kell járniok. Teljesen helytelen és torz felfogás, hogy háború esetén a sport kiválóságait azonnal felmenttetik. Németországban és Olaszországban a sport vezető egyéniségei elsőnek vonulnak be katonának. Természetesen országos jelentőségű sportesemények alkalmával szó lehet egyes személyek felmentéséről, akik országos érdekből nélkülözhetetlenek. A MASZ. kérelme is ilyen szempontból bírálandó el. Egyébként a kérdést az országos vezető döntése elé kell bocsátani.

12h 30

Nagylaki Rácz Erzsébet érdeklődött Olaszországba való vezénylése tárgyában. Czakó miniszteri oszt.tan. és Bujdosó igazgató felvilágosításai alapján a vk. tiszt közölte vele, hogy kiküldetése elhatározott dolog. A részletekre vonatkozólag csak az országos vezető hazatérése után kap utasításokat.

12h

Rajczy Imre min.s.titkárt Szily államtitkár fogadta a főiskolai ifjúság átszervezése ügyében. Az audiencián a jelenlegi Magyar Nemzeti Diákszövetség és annak [sic!] tagegyesületének alapszabály kérdései merültek fel.1941. szeptember hó 26. péntek

8h–9h

A vk. tiszt a 40. oszt. o.v. helyettesével bejárta az Ifjúság Házát és megállapította, hogy a lakók kiköltözése két lakó kivételével befejezést nyert. Nevezettek az épület szükséges karbahelyezése tárgyában eljártak a 11. osztálynál, és ott sürgették a munkák azonnali megindítását. A 11. osztály közölte, hogy a munka megindítása folyamatban van, és a versenytárgyalások mellőzésével zsűri útján bonyolítják le az építkezést. Hét vállalkozótól kértek be r.u. árajánlatot. Pozitív ígéretet nem tudott tenni a 11. osztály arra vonatkozólag, hogy a munkát mikor kezdik meg, azonban azt leszögezte, hogy legkésőbb október 30-ig minden átalakítási munkát befejeznek.

10h–11h

Megbeszélés a közoktatási tanácsnál.

Jelen voltak: Huszti József egyet.tanár, a közoktatási tanács alelnöke,

v. Szőnyi Sándor tanügyi főtanácsos, a tankönyv bizottság elnöke,

Váradi József igazgató, a közoktatási tanács jegyzője,

dr. Horváth Kálmán tanügyi főtanácsos,

Hanák Tibor tanár titkár és

Szurmay Tibor vk.szds.

A vk.tiszt ismertette a VIII.csf. eddigi munkáját és a Saád szds., Hübbner titkár és Tarcsafalvy lelkész által elkészített tervezetet. V. Béldy vezérőrnagy úr nevében felkérte a tanács elnökségét, hogy teremtse meg a honvédelmi nevelésnek az iskolákba való bevezetéséhez szükséges előfeltételeket. [sic!] A tanács elnöksége a legmesszebbmenő jóindulattal és odaadással fogadta a honvédelmi nevelés bevezetésének kérdését. Kész arra, hogy az országos vezető által megszabott határidőre befejezze a szükséges előmunkálatokat. Az értekezlet megállapította, hogy január hó 31-ig az előkészítő munkálatok befejezhetők. Az oktatásnak január hó 31-én való megkezdése tárgyában a közoktatási tanács a legnagyobb jóindulattal fogja a lehetőségeket felkutatni. A közoktatási tanács javaslata, hogy a honvédelmi nevelést „Honvédelem” című tantárgyként állítsuk be. Nem másfél órai időtartammal, hanem vagy 1, vagy 2 órában és pedig az alsó osztályokban heti 1 órában, a felsőbb osztályokban heti 2 órában. Legsürgősebb teendő

a./ a tanterv összeállítása,

b./ részletes utasítás a tantervhez, (megfelelően részletes utasítás esetén nincs szükség a vezérkönyvre, mert az utasítás is kimerítő munka kell, hogy legyen)

c./ tankönyv összeállítása az egyes osztályok számára.

A vk. tiszt javasolta, hogy a konkrét munkálatok elvégzéséhez a tanács egy minden tekintetben tájékozott és idejével rendelkező személyt bocsásson január hó 31-ig a szerkesztőbizottság kizárólagos rendelkezésére. A teljes katonai szerkesztőbizottság és a közoktatási tanács elnöke esetenként üljön össze.

Megállapodás: a közoktatási tanács Várady József igazgatót delegálja mint szerkesztőt, aki a katonai részről kijelölt szerkesztővel, Saád szds.-sal együtt kizárólag szerkesztési munkával fognak foglalkozni. Munkahelyként a közoktatási tanács mindkét úr részére megfelelő helyiséget bocsát rendelkezésre a közoktatási tanácsnál. Ez a helyiség lesz a szerkesztő bizottság állandó jellegű „főhadiszállása”.

11h

Megbeszélés a H.M.40. osztálynál a „honvédelmi nevelés” című vezérkönyv elkészítése tárgyában.

Jelen vannak: Saád százados,

Hübbner titkár

Tarcsafalvy lelkész,

Bazsó alezredes,

Sajtos tanár,

Várady igazgató és

Szurmay vk. szds.

A vk.tiszt ismertette a közoktatási tanács elnökségével történt megállapodást. Ennek alapján az értekezlet elhatározta, hogy most már a közoktatási tanács munkatársaival együtt azonnal folyamatba teszi a konkrét munkálatokat. A szerkesztés munkálatait Saád szds., Várady ig. és Szurmay vk.szds. együttesen végzik és a szükséghez képest kérik fel a bizottság egyéb szakértőit. Ugyancsak a szükséghez képest fogják összehívni a teljes értekezletet. A szűkebbkörű szerkesztőbizottság első feladata a tanterv összeállítása és az anyagi lehetőségek biztosítása.

13h

A vk.tiszt a 9. osztálynál megsürgette Saád szds. írásbeli vezénylését. A 9. osztály közölte, hogy Saád szds. a VIII.csf. rendelkezésére áll. Pótlására intézkedés történt. Írásbeli rendelet kiadása folyamatban.1941. szeptember hó 27. szombat

9h

A vk.tiszt Horváth tábornok úr érdeklődésére közölte, hogy pártfogoltja, Mojzer Klára egyelőre nem kapott beosztást a VIII.csfség-hez. Az országos vezető hazaérkezése után tájékoztatjuk a tábornok urat.

11h–14h

Értekezlet Czakó osztálytanácsosnál a női nemzetvédelmi vezetői tanfolyam megindítása tárgyában.

Jelen vannak: Czakó min.oszt.tan,

Cser János M.E. osztályvezető,

Wonke Rudolfné,

Tarnay Marianne,

Szurmay vk. szds.

Az értekezlet véglegesen megállapította a tanfolyam munkarendjét és a tanfolyamon megtartandó előadások jegyzékét, valamint sorrendjét.1941. szeptember hó 28. vasárnap1941. szeptember hó 29. hétfő

8h 30

Az országos vezető távbeszélőn közölte a vk.tiszttel Olaszországból való megérkezését és azt, hogy a mai napon Székesfehérvárra utazik és csak a délutáni órákban tér vissza.

9h

A VIII.csf. Olaszországban járt tagjai bevonultak.

12h

A vk. tiszt megbeszélése P. Kerkaival a Kalottal való együttműködés tárgyában.

A vk. tiszt ismertette P. Kerkaival a Kalot felterjesztésével kapcsolatban az orsz.vez. álláspontját. Egyetértőleg megállapítást nyert, hogy a Kalot javaslata és az orsz.vez. álláspontja között elvi különbség nincs.

A vk.tiszt felkérte P.Kerkait, készítse el ezek után a megegyezés tervezetét, és azoknak az intézkedéseknek a fogalmazványát, melyeket úgy a levente, mint a Kalot vonalon ki kellene adni. A tervek olyanok legyenek, hogy mintául szolgálhassanak a többi vallásos egyesülettel való esetleges megegyezéshez. Tehát ne tűnjön ki belőlük részrehajlás.Szeptember 30. kedd

9h

Szurmay vezérkari százados a távollétem alatt lévő folyó ügyekről referált.

10h

Nagypataki Gyula orvosszázados jelentette bevonulását és azt, hogy az orvostörzstiszti tanfolyamra van vezényelve.

10h 30

Dr. Saád Ferenc főtanár jelentette bevonulását a főcsoporthoz.

11h

Polgári titkárom referálta a távollétemben előforduló titkársági ügyeket.

11h 30

Helyszíni szemlét tartottam az Alkotmány utcai 5-7 sz. alatti új hivatali helyiségemben.

A helyszíni szemlén résztvettek: Bazsó alezredes,

Szurmay százados,

Arató tanácsos.

Kísért a polgári titkárom.Október 1. szerda

10h

Rácz Erzsébet Orvietoba való kiküldetéséről tett jelentést.

10h 30

Cseh Kálmán alezredes és Marjay ezredes a honvédelmi sport megszervezése ügyében előterjesztették javaslatukat.

11h

Szilassy ezredes levente-ügyben jelentkezett.

11h 30

A Kultuszminisztériumban Stolpa József és Szily Kálmán államtitkárnál látogatást tett az Országos Vezető.

12h

A Kultuszminiszter fogadta az Országos Vezetőt. Az Országos Vezető a miniszter úrnak referálta a berlini és római utat. A leányszervezet ügyében a miniszter úr elfogadta azt a javaslatot, hogy az országos leányszervezet vezetője Wonke Rudolfné legyen. A cserkészet és a főiskolás ifjúság ügyében az Országos Vezető ismertette elgondolásait. A miniszter úr a cserkészet ügyében javasolta egy a közeljövőben összeülő bizottság felállítását, amely bizottság a cserkészek jelenlegi helyzetéről és annak átalakulásáról tenne javaslatot. A miniszter úrnak az Országos Vezető jelentette a Cserkész Szövetség átalakításáról való tervét. A miniszter úr említette, hogy Basch Ferenc szerint az Országos Vezető azt mondta, hogy ha „fene fenét eszik is, a Magyarországon lévő német ifjúság sportügyeit is ő fogja vezetni”. Az Országos Vezető kijelentette, hogy Baschnak ez az állítása téves. Amikor Basch azt mondta, hogy a német ifjúság sportügyeit – mint a német népcsoport magyarországi vezetője – ő fogja irányítani, akkor ő kijelentette, hogy azt nagyon sajnálja, de a Kormányzó Úr az ország területén lévő sport irányítását az ő kezeibe tette le. A miniszter úr ezt a választ tudomásul vette és azt a miniszterelnök úrral telefonon azonnal közölte.

13h

Tarcsafalvy lelkész jelentkezett audienciára.

13h 30

Birkás Gézát fogadta az Országos Vezető.

17h

Az OSK nagytermében a női honvédelmi tanfolyam ügyében értekezlet ügyében [sic!] értekezlet volt. Ezen résztvettek:

Az Országos Vezető,

Vitéz Kudriczy István,

Vitéz Tárczay-Felicides Román,

Dr. Czakó István,

Lieszkovszky Pál,

Vitéz Szurmay Tibor,

és a polgári titkár.

Az értekezleten Czakó előterjesztette a most megnyíló női honvédelmi tanfolyam anyagát és az előadásra felkért személyeknek a névsorát. Az általa előterjesztett javaslatokat az értekezlet elfogadta azzal a módosítással, hogy a IX/2. osztály női alosztályának a vezetője is köteles tartani a megnyitó ünnepségen előadást. Megállapította az értekezlet, hogy előadásonkint az előadóknak 15.- P.-t fizet és szerzői jog címén ugyanannyit. Az Országos Vezető a tanfolyam parancsnokául vitéz Czakó István jelölte ki, a női részről pedig a tanfolyam vezetésével Wonke Rudolfnét bízta meg. Gecső Zsuzsanna testnevelési segédelőadó pedig a tanfolyam hallgatóival állandóan együtt lesz, velük együtt lakik és azokra felügyel. A miniszteri biztosság megszüntetésével kapcsolatban Czakó István azt javasolta, hogy a Kisok miniszteri biztossága is szűnjön meg, és a Kisok vezetője a IX/2. ügyosztály vezetője legyen, és a Kisok működését az ügyvezetőn keresztül irányítja [sic!]. Javasolta még továbbá, hogy a Kisok-versenyzők ezentúl Kisok-leventék legyenek. Az Országos Vezető fenti javaslatokat elfogadta.

Az értekezlet befejezése után a személyi járandóságok ügyében az Országos Vezető megbeszélést folytatott vitéz Tárczay-Felicides Román és Palkovich Pállal. A megbeszélésen jelen volt a polgári titkár is. Az Országos Vezető a pótdíjakról szóló javaslatot elfogadta és felhívta a társadalmi sport vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket 1941. szeptember 1-től haladéktalanul indítsa meg.Október 2. csütörtök

9h

Vitéz Kalándy Őnagyméltóságát fogadta az Országos Vezető.

10h

A vezérkar főnökének tett jelentést az Országos Vezető a berlini és római útjáról.

11h

A honvédelmi miniszter úr helyettesénél,

11h 30

pedig a honvédelmi miniszter úrnál tett tisztelgő jelentést ugyanezen ügyekről az Országos Vezető. A honvédelmi miniszter úr hozzájárult, hogy az Actio Catholica nagygyűlésének fővédnökségét az Országos Vezető elvállalja.

12h

Praznovszky Ivánt fogadta az Országos Vezető.

12h 15

Dr. Szukováthy Imre, az iskolák egészségügyi országos felügyelője a Kultuszminiszter úr rendelkezése folytán jelentkezett az Országos Vezetőnél.

12h 30

Iklódy-Szabó János, a Hungária Jacht Clubnak a Magyar Jacht Szövetségbe való belépése ügyében tett látogatást az Országos Vezetőnél.

12h 45

Máday Vincze ezredes és Szentmiklóssy alezredes személyes ügyben jelentkeztek.

13h

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója meghívta az Országos Vezetőt a Testnevelési Főiskola megnyitó ünnepségére és felkérte beszéd tartására.

Hóman miniszter úr kívánságára az ünnepség nem 10 órakor, hanem 1/2 10 órakor lesz, amelyen a miniszter úr is részt vesz.

13h 30

Rajcsányi László és Bárány István a Képes Sport című sporthetilap ügyében jelentkeztek.

13h 40

A Postás Sport Egyesület küldöttsége felkérte az Országos Vezetőt, hogy október 5-én d.e. 12 órakor az egyesület ünnepségén jelenjen meg. Az Országos Vezető elfoglaltsága miatt nem jelenik meg, és képviseletével vitéz Kudriczy István vezérkari ezredest küldi ki az ünnepségre.Október 3. péntek

9h

Schmidt József Őméltósága építkezési ügyekben referált és az Országos Vezető megbízta, hogy az október 9-i értekezleten a leventeszékházak ügyét referálja.

10h

Vitéz Egry ezredes személyes ügyben jelentkezett.

Jelentkezett Nannini olasz ezredes. A polgári titkár kérte, hogy a miniszteri audiencia miatt másnap keresse fel az Országos Vezetőt.

12h 30

Az Országos Vezetőt a Kultuszminiszter fogadta. Az Országos Vezető a női honvédelmi szervezet ügyében referált. A cserkészet ügyében a Kultuszminiszter Úr kérte, hogy a Miniszterelnök Úrral egyetértésben oldják meg az ügyet.

13h

A Miniszterelnök Úr fogadta az Országos Vezetőt. A Miniszterelnök Úr tudomásul vette a Berlinben folytatott magyar–német tárgyalásokat, majd felkérte az Országos Vezetőt, hogy a magyarországi népcsoport alapszabály-ügyét úgy dolgozzák át, hogy abban a magyar állam souverainitása sérelmet ne szenvedjen. Utána a kidolgozott alapszabály ügyében jelentkezzen az Országos Vezető a Miniszterelnöknél, aki ebben az ügyben újabb megbeszélést fog tartani. A cserkészet ügyében a Miniszterelnök Úrnak az az álláspontja, hogy maradjon meg és az erkölcsi erőkre bízza, hogy mikor olvadjon bele a leventeintézménybe. Tudomásul vette a Miniszterelnök az Országos vezetőnek bejelentését a női leányszervezetekre vonatkozólag és az egészet a tervezettel együtt elfogadta. Az Országos Vezető jelentette a Miniszterelnök Úrnak a Birkás Gézával folytatott tárgyalásait, mely tárgyalásokat a Miniszterelnök tudomásul vette és azoknak a további folytatására az Országos Vezetőt felhatalmazta. -

Az Országos Vezető a Miniszterelnök után Bárczy államtitkár úr hivatalos helyiségét kereste fel, ahol a titkárnővel folytatott megbeszélést a Pro Juventute kitüntetés ügyében.

A miniszterelnöki megbeszélés értelmében csütörtökre az Országos Vezető értekezletet hívott össze a miniszterelnökség kisebbségi ügyosztályának helyiségébe. Az értekezletre meghívandók:

Kudriczy vezérkari ezredes,

Lieszkovszky Pál őrnagy és a

Kultuszminisztériumnak német kisebbségi ügyeket intéző referense.Október 4. szombat

9h

Az Egyesült Női Tábor elnöknője, Vitéz Bodorné jelentkezett berlini útja előtt.

10h

Merényi Győző vezérőrnagy személyes ügyben jelentkezett az Országos Vezetőnél.

10h 30

Gáspár Mihályné személyes ügyben jelentkezett az Országos Vezetőnél.

11h

Kovács Tivadar, az Országos Nemzetvédelmi Intézet igazgatója jelentkezett az Országos Vezetőnél.

11h 10

Nannini olasz légügyi katonai attasé tisztelgő látogatást tett.

11h 30

Az Országos Vezető a Honvédelmi Miniszter Úrnak referált a folyó ügyekről.

A H.M. Úrnál történt megbeszélés eredménye a következő:

A H.M. Úr álláspontja a német népcsoport ifjúsági kérdésében, hogy a népcsoport egyesületei alapszabályaiban [sic!] a nemzet szuverén kívánságain kívül be kellene dolgozni azt az alaptételt, hogy a német ifjúság egyesületei a levente mozgalomba kapcsolódjanak bele a népi jelleg és nevelés érintése nélkül. Ezért Baschsal is kell újra tárgyalni és erre őt rávenni. Jelezte, hogy a V.K.F. Úr úgy Basch mint Krome dr. utódjával tárgyalni fog, (de csak 1-je után), hogy a magyar államba nem lehet beilleszteni egy más államot, ez a honvédség szempontjából nem megy. A H.M. Úr ezen tárgyaláshoz hozzájárult, mert a V.K.F. Úr nem politikai személy. A H.M. Úr sürgeti az alapszabály tervezet elkészítését. Egyetért, hogy a Miniszterelnök Úrnál e tárgyban megbeszélés lesz és egyetért azzal, hogy a kormány utasításával ellátva Wienben Baldur von Schierachhal megbeszélést folytassak, mert nézete szerint csak az ifjúsági vonalon érhető el még a háború befejezése előtt megegyezés. Bejelentette, hogy a V.K.F. Úr intranzigens álláspontot foglal el az ifjúság kérdéseiben, mely hasonló a hadseregben elfoglalt álláspontjához. Megjelentettem, hogy mindezeket a Miniszterelnök Úrral is közöltem.

A H.M.Úr hozzájárult elvileg, hogy a leány szervezetek mint levente szervezetek a fennálló fiú szervezetekhez hasonlóan szerveztessenek bele [sic!]. Az erre vonatkozó előkészületeket bemutattam, tudomásul vette. Bejelentettem az október 12-én meginduló első Női Vezető Tanfolyamot, melyre meghívtam. Ismertettem a H.M. Úrral a polgári felfogást a cserkészetről. Nézete, hogy amennyiben a leventevezetői kiépítéssel részt akarnak venni, úgy összműködés lehetséges [sic!]. Különválási törekvések esetén meg kell őket szüntetni.1941. október hó 5. vasárnap. Ünnep.

10h

A Testnevelési Főiskola új tanévének megnyitó ünnepsége. A Hiszekegy elmondása után dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója megnyitó beszédet tartott, amelyben először üdvözölte a megjelent Hóman Bálint vallás és közoktatásügyi minisztert, az Országos Vezetőt, a Társadalmi Sport és testnevelés vezetőjét és a Leventék Országos Parancsnokát, majd rámutatott a Főiskola szervezetében történt nagy átalakulásra és vázolta a Főiskola és általában a testnevelés jövő feladatait.

Hóman Bálint beszéde során kijelentette, hogy a Testnevelési Főiskola jövőjét és a testnevelés, valamint a testnevelési tanári kar ügyét mindenkor a szívén viseli. A Főiskola a múltban szervezetlensége miatt nem foglalhatta el azt a helyet a magyar főiskolák sorában, amely megillette volna.

Most olyan vezetőt kapott a főiskola, aki felettes hatóságának bizalmát is élvezi és a főiskolai ifjúság is örömmel végzi vezetése alatti munkáját. [sic!]

A Főiskolának most, amikor átalakul a magyar testnevelés, igazi mintaintézménnyé kell válnia, amelyet ilyennek ismerjenek el nem csak Európában, hanem az egész világon is.

A Főiskoláról kikerült tanároknak is mintatanároknak kell lenniök.

Biztosít mindenkit arról, hogy azok a szervek, amelyek most intézik a magyar ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek ügyét, tehát nemcsak ő, hanem a honvédelmi miniszter is és vitéz Béldy Alajos vezérőrnagy, a legnagyobb szeretettel fogják támogatni a főiskolát, hogy tényleg ilyen mintaintézménnyé válhasson és alapja legyen az ifjúság új utakon járó nevelésének. Kijelenti azt, hogy orvosolni fogja a testnevelési tanárok szociális ügyét is, s eddigi súlyos sérelmüket, a többi tanárral való egyenrangúságuk ügyét is lépésről lépésre előre viszi. A főiskoláról kikerülők a jövőben azonnal helyettes tanárok lesznek s tovább is gondoskodni fogunk róluk.

Vitéz Béldy Alajos, Országos Vezető szólalt fel ezután, aki a kormányzó jelszavára hívta fel az ifjúság figyelmét.

„Neveljenek méltó utódokat, mert ha kihull kezünkből a zászló, ők lesznek hivatva arra, hogy azt átvegyék és diadalra juttassák.”

Ezzel a jelszóval kell az új ifjúsági szellemnek a Testnevelési Főiskola falai közül kiindulnia. Az innen kikerülők adják majd az ifjúság vezetésére hivatott – megszervezés alatt álló – nemzetvédelmi tisztikar törzsét. Ez a tisztikar különleges hivatásának megbecsülése jeléül egyenruhát fog kapni. Ismertette célkitűzéseit a három és félmilliós magyar ifjúság keretein belül, bejelentette, hogy megvalósul a heti hat testnevelési óra, amelyből kettő a honvédelmi nevelés célját szolgálja, ezenkívül még további négy leventeórán fogják az ifjúság honvédelmi és testi nevelését előbbre vinni. Közölte végül, hogy bevezetik a leány leventekötelezettséget is, amely minden magyar leányt 10-19 éves korig foglalkoztat.

A minisztert és az Országos Vezetőt beszédeik után ünnepelte a Testnevelési Főiskola ifjúsága, majd az elsőévesek fogadalmat tettek, míg a múlt évben oklevelet nyert testnevelési tanárok és tanárnők felesküdtek a főiskola zászlajára.

Az Orsz.Vez.beszéde szó szerint a naplóhoz mellékelve.[68]

11h 30

Részvétel az Actio Catholica ünnepélyes megnyitó ülésén a Vigadóban.1941. október hó 6. hétfő. Ünnep.

10h

Vitéz Vattay Antal m.kir. tábornok tisztelgő látogatása.

11h

Szirtes Ferenc őrgy. tisztelgő látogatása.

10h30

Szurmay Tibor vk.szds. a női nemzetvédelmi szervezet megalakítására beérkezett pályázatok elbírálása végett tartott értekezleten vett részt.

18h

Személyi titkárom és személyi segédtisztem folyó ügyeket referáltak.

19h

Az Alkotmány u. 5-7 sz. alatti új helyiségek megtekintése.1941. október hó 7. kedd

8h 30

Wonke Rudolfné referált a női nemzetvédelmi szervezetről.

9h

A H.M.40. osztályhoz tartozó tisztek jelentkezése:

vitéz Lászlófy László alezredes,

Gál Károly tábori főlelkész,

Nádasdy Gábor psz.tábori lelkész.

10h

Materna Győző vezérőrnagy látogatása személyes ügyben.

10h

A csoportfőnökséghez tartozó előadók referádája.

10h 30

Jancsó Ida úrhölgy személyes ügyben tett látogatást.

11h 30

Az Orsz. Vez. látogatást tett Tóry Gergely államtitkár Úrnál az Iparügyi minisztériumban, ahol a Horthy Miklós Nemzeti Sportcsarnok építkezéséhez szükséges cement biztosítását kérte. A kiscsarnok építkezésének befejezéséhez szükséges cement mennyiséget biztosítják.

Itt közölte Tóry államtitkár úr, hogy a Sportcsarnok radiátorjaival is nehézségek vannak. Ez az ügy még kivizsgálandó.

Az Orsz.Vez. látogatást tett Bor ezredesnél, az iparügyi minisztérium 17/c./ osztályának vezetőjénél. Intézkedését kérte a Sportcsarnok radiátor kérdésében és kazánvas kiutalása ügyében.

12h

Vincze András ny.áll. altábornagy tisztelgő látogatása az Orsz.Vez. hivatalos helyiségeiben. Orsz. Vez. távollétében a személyi segédtiszt és személyi titkár fogadták Ő Nagyméltóságát. Tájékoztatást kért volna arra vonatkozólag, hogy az új szervezésben a szövetségekre milyen szerep vár. Radó hadbiztos őrnagy pártfogolását terjesztette elő. Nevezett kiváló sportember és elsőrangú szervező erő.

12h 30

Dr. Pomozy József orvos százados tisztelgő látogatásra jelentkezett. Orsz. Vez. távollétében a személyi segédtiszt október hó 8-ára jegyezte elő látogatását.

13h

Ertsey András fhdgy. magán kihallgatásra jelentkezett az Orsz.Vez.-nél. Nevezett dandárparancsnoka, gróf Stomm Marcell a kihallgatást engedélyezte. Az Orsz. Vez. távollétében a személyi látogatását [sic!] október hó 8-ra jegyezte elő.

13h 30

Andriska Lajos jelentkezett magánkihallgatásra úszóügyben.

14h

Illésházy Károly őrnagy (Baja) tisztelgő látogatásra jelentkezett és a Baján 1941. október 12-én d.u. 3/4 7 órakor megtartandó vizi tábortűz ünnepségre az Orsz.Vez. személyének meghívót adott át. Bejelentette, hogy az Orsz. Vez részvétele esetén Baja thj. város az Orsz.Vez.-t vendégül látja.

14h 30

Dr. Darabos belügyminiszteri titkár telefonon kereste az Orsz.Vez.-t Gidófalvy Pál ügyében.[69]

14h 40

Tisztelgő látogatásra jelentkezett Munkácsról Tóth Jenőné személyes ügyben.

17h

Birkás Gézánál a német-magyar ifjúsági kapcsolatok tárgyában értekezlet. Részt vettek az Orsz.Vez.-n kívül:

dr. Pataky államtitkár,

A VKM. kisebbségi kiküldöttje,

A BÜM. kiküldöttje és

Lieszkovszky őrgy. külügyi előadó.

Az értekezlet célja volt, hogy a jelenlévők különböző álláspontjait tisztázza és összehangolja.

A tárgysorozatban a VKM. kisebbségi osztály vezetője ismertette a dr. Baschék által benyújtott ifjúsági egyesületek alapszabálytervezetét, melyre megjegyzéseiket a kiküldöttek megtették.

Ezek után részint az Orsz.Vez., részint a külügyi előadó ismertette a németországi ez irányban folytatott tárgyalásokat és elhangzott nyilatkozatokat.

A bizottsági ülés elhatározta, hogy az alapszabály tervezetet úgy kell átdolgozni, hogy az a magyar kisebbségi politika irányelveinek megfeleljen és mindazon szempontok figyelembe vétessenek, melyeket e tekintetben megállapodások és rendeletek már szabályoztak.

Ennek végrehajtásával a VKM. kisebbségi ügyek előadója bízatott meg azzal, hogy azt f.hó 15-ig tervezet formájában készítse elő és 17h-kor a Miniszterelnökségen megtartandó újabb bizottsági ülésen ismertesse.

Megállapíttatott, hogy a német csoportok egyesületei felett a felügyeleti jogot az Orsz.Vez.-nek kell gyakorolni.

Erre vonatkozólag a VKM. Úrnak kell döntést hozni.1941. október 8. szerda

9h

Szurmay Tibor vk. százados referált folyó ügyeket.

9h 30

Ercsey András főhadnagy jelentkezett személyes ügyben.

10h

A Magyar Atlétikai Szövetség trénere, Simpson tett tisztelgő látogatást.

10h 30

Bazsó hadbiztos alezredes a Honvédelmi Minisztérium VIII. csoportfőnökség anyagi ügyeiről jelentést tett.

11h

Vitéz Kudriczy István vk.ezredesnek, a leventék országos parancsnokának referádája.

11h 30

Tóth Jenőné (Munkács) személyes ügyben tett tisztelgő látogatást.

12h

Makk Józsefné Szombathelyről jelentkezett a Nemzetvédelmi Női Szervezetbe.

12h 30

Fritz Krome dr., a Hitlerjugend budapesti képviselője jelentkezése a német-magyar ifjúsági kapcsolatok tárgyában.

13h

Ottó László miniszteri tanácsos az építésre kerülő kultuszminisztériumi épület tárgyában jelentkezett.

14h

Vitéz Hunfalvy Artur ezredes (Nyíregyháza) tisztelgő látogatása.

16h

A budai Vigadó[70] dísztermében a leventeinduló pályázatokkal kapcsolatban a 10 legjobb leventeinduló zenekari bemutatása.

17h

Megbeszélés a Nemzetvédelmi Női Szervezet (leány-levente-alakulatok) megalakításáról.

A megbeszélésen résztvettek:

Orsz.Vez.

Wonke Rudolfné,

Lieszkovszky Pál őrnagy,

Szurmay Tibor vk. százados.

Az értekezlet megállapítja a levente intézmény szervezetének munkarendjét. És pedig, azonnali teendő:

törvényjavaslat,

leventeegyesületek leánytagozata számára utasítás,

költségvetés,

Január hó 15-ig szervezés, tervezés, szabályok elkészítése,

Január 15- kerületi és körparancsnokságok megalakulása,

Február 15- április 1-ig járási vezetők tanfolyama,

Április hó 1-től szeptember 1-ig koszorúvezetők és ifjú vezetők kiképzése.

Határidő: XII. 31-ig jelentést bekérni leventeegyesületek munkájáról.

Törvény elkészítése.

Befejezetlen.Október 9. csütörtök

9h

Máday Vince ezredes (I. hadtest levente-parancsnokság) tisztelgő látogatása.

9h 20

Szentmiklóssy Nándor alezredessel megbeszélés haderőn kívüli kiképzési ügyekben.

9h 30

A személyi segédtiszt folyó ügyeket referált.

9h 45

Csipkés György testnevelésügyi segédelőadó tisztelgő látogatása.

9h 50

Vitéz Tárczay-Felicides Román tett jelentést a Magyar Birkózó Szövetségről.

10h

Bemutatkozó látogatás Huszthy professzornál.

10h 5–11h

Értekezlet a Közoktatási Tanácsnál. Jelen vannak:

Huszthy egyetemi tanár, a Közoktatási Tanács elnöke,

Szőnyi miniszteri tanácsos,

Márkus miniszteri osztálytanácsos,

Várady József gimnáziumi igazgató,

a Tankönyvszerkesztő Bizottság elnöke,

Szurmay vk. százados.

Várady igazgató ismertette a középiskolákban bevezetendő honvédelmi nevelés (honvédelem című tantárgy) tantervének tervezetét. Az értekezlet a tantervet megvitatta. Az Országos Vezető a megbeszélés során körvonalazta a katonai nevelés alapelveit és azt a követelményt támasztotta, hogy a tanterv összeállításánál a gyakorlatiasság követelményei érvényesüljenek. Be kell vezetni a középiskolákban is a „feladat taktikát”. Ez azt jelenti, hogy az elméleti anyagot alkalmazó módszerben kell oktatni.

Az értekezlet leszögezte a tanterv összeállításának alapelveit és utasította a Szerkesztő Bizottságot a kidolgozásra.

11h

Zsoldos Károly jelentkezett rövid kihallgatásra a Vácott felépítésre kerülő uszoda tárgyában.

11h 10

Szirtes Ferenc őrnagy kémelhárító és nemzetvédelmi ügyben javaslatot terjesztett elő. Nevezett javaslatát a személyi segédtiszt az Orsz.Vez. vezérkari főnökének nyújtotta át.

11h 30

Kováts Tivadar a nemzetvédelmi bizottságtól kereste fel az Orsz.Vez.-t s a nemzetvédelmi bizottság munkájával kapcsolatban folytatott megbeszéléseket.

12h

Prém Lóránt dr., a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke tett tisztelgő látogatást az Orsz.Vez.-nél.

12h 10

Vitéz Magyarossy Sándor m.kir. vezérőrnagy, a kiképzési csoport újonnan kinevezett vezetője tett tisztelgő látogatást. Megbeszélésre került a haderő sportkiképzési ügye.

12h 30

Dr. báró Csávossy László, a nemzeti sportbizottság tagja, az Országos Magyar Sajtókamara sportalosztályának elnöke jelentkezett magán kihallgatásra az Orsz. Veznél. Jelentette, hogy ez év decemberében karácsony előtt „Sportévkönyv 1942” címmel a maga szerkesztésében és kiadásában sok ezer példányban olyan művet fog kiadatni, amely az egyetemes magyar sportélet minden megnyilatkozását felöleli és visszatükrözi.

Ebben a sportévkönyvben az ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek új országos szervezete megkülönböztetett helyet kapna. Tervéhez az Orsz. Vez. döntőerejű pártfogását kérte.

13h

Az Orsz.Vez. Nyigry szerkesztővel folytatott megbeszélést.

13h 30

Dürmayer Gusztáv aligazgató tanár jelentkezett tisztelgő látogatásra és magánkihallgatásra. Az Orsz. Vez. személyi segédtisztje az Orsz.Vez. nagyfokú elfoglaltságára való tekintettel, valamint arra a körülményre való tekintettel, hogy Dürmayer Gusztáv aligazgató tanár kihallgatása előre nem lett bejelentve a kihallgatás elhalasztását kérte.

14h

Vitéz Major István őrnagy referált ügykörébe tartozó eredményekről.

14h 10

Karg György ezredes, az V. hdt. leventeparancsnoka tett tisztelgő látogatást.

14h 20

Dr. Csipkés György testnevelésügyi s.előadó bemutatkozó látogatása.

16h

Tisztelgő látogatás dr. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás, esztergomi érsek Ő eminenciájánál a budai prímási palotában.[71]

Az Orsz.Vez.-vel együtt tisztelegtek:

Kudriczy István vk. ezredes,

Tárczay-Felicides Román min.osztályfőnök,

Szurmay Tibor vk.szds., és

Tarcsafalvy főlelkész.

Megbeszélésre került:

17h 30

Osztályvezetői értekezlet az Ifjúság Háza I. emeleti tanácstermében.

Tárgysorozat:

1./ Az Orsz.Vez. üdvözli a megjelenteket és felkéri vitéz Tárczay-Felicides Román min .osztályfőnököt, hogy a társadalmi sport és testnevelés terén tett munkálatairól tájékoztassa az értekezletet, vagy esetleges javaslatait terjessze elő.

Vitéz Tárczay-Felicides Román előadta, hogy németországi és olaszországi látogatása során az illetékes német szervekkel megbeszéléseket folytatott. Von Tschammer und Ostennel megbeszélte, hogy Magyarországon minden sport részére csak egy szövetséget engedélyez a m.kir. kormány s ennek alapján semmiféle más szövetségnek, Bundnak a magyar sport terén helye nem lehet. Ehhez az elgondoláshoz a német sportvezér hozzájárult. Az olasz illetékesekkel folytatott megbeszélése alapján tervbe van véve egy olimpia pótló 10 ágból álló sportmérkőzés, amelyben az a nemzet lenne a győztes, amely a legtöbb pontot éri el. A részleteket dr. Misángyi Ottó, az O.S.K. elnöke fogja megtárgyalni.

Vitéz Tárczay-Felicides Őméltósága bejelentette, hogy a német kézilabdázók tiszteletére rendezendő vacsorán meg fog jelenni, és ha szükséges, az Orsz. Vez. urat képviselni fogja. Az Orsz.Vez. nagy elfoglaltságára való tekintettel a vacsorán nem vesz részt, ellenben délben a német vendégek tiszteletére ebédet ad, és a német–magyar válogatott kézilabda mérkőzést megtekinti. Az Orsz. Vez. kérdést intézett Tárczay-Felicides Őméltóságához, hogy mennyire haladt előre a Mefsok. és a Kisok. korszerűsítése tárgyában. Vitéz Tárczay erre vonatkozólag elnézést kért az Orsz.Vez-től, mert Czakó miniszteri oszt.tan. a női szervezettel kapcsolatban most nagyon el van foglalva és egy kis időt és türelmet kért, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban referáljon.

Az Orsz.Vez. tájékoztatást kért a MOVE jelenlegi helyzetéről. Vitéz Tárczay Őméltósága előadta, hogy a MOVE egy olyan szervezet, amely két feladatot teljesít. Egyrészt nemzetnevelő feladatot, másrészt társadalompolitikai útjai is vannak. Az Orsz. Vez-t a nemzetnevelői feladata érinti, és itt kidomborodik annak a jelentősége, hogy a MOVE-ban jelenleg nincsen zsidó, míg a többi sportegyesületeinkben sajnos még mindig erős létszámmal szerepelnek. Úgy hogy a MOVE megszüntetése hátrányt jelentene. Kéri a jelenlegi helyzet fenntartását a MOVE további támogatásával. Palkovics min.oszt.tan. szintén a MOVE támogatása mellett foglal állást, csak azt kéri, hogy a jövőben egy egyesületet csak egy miniszter támogasson anyagilag, mert jelenleg az a helyzet, hogy egyes életrevalóbb egyesületek több minisztériumból húznak külön-külön anyagi támogatást. Ez után vitéz Kudriczy vk.ezds. a MOVE lövész egyesületeinek helyzetéről tájékoztatta az értekezletet.

2./ Vitéz Kudriczy István vk.ezds. a Leventék Országos Parancsnoka tartotta azután előadását a folyamatba tett munkálatairól. Bejelentette, hogy a lábbeli hiánya miatt télen a foglalkozásokat megtartani nem lehet. A falu fiatalsága lábbeli nélkül jár a foglalkozásra. A falun a helyzet sokkal rosszabb, mint a városban. Keresztül kellene vinni, hogy a kiutalást a Leventék Országos Parancsnoka végezhesse. Ajánlatos volna a kenderből vagy fatalpból készült lábbeli kipróbálása, így maga a falu népe is készíthetné lábbelijét. A közellátási miniszterhez vagyunk utalva, ő viszont a Bőrközponton keresztül adhat csak. A Bőrközpont pedig a rendelkezésre álló mennyiség 60%-át a hadsereg részére utalja ki, 40% marad az ország lakosságának. Ezért a leventék részére valami más megoldást kellene találni.

Döntés: Az Orsz.vez. Kudriczy vk.ezds.-sel együtt személyesen el fognak menni Rozváczy vezérőrnagy úrhoz.

3./ A nemzetnevelési (nemzetvédelmi) tisztikar kialakításával kapcsolatos kezdeményező lépések megbeszélésére került ezután a sor. Vitéz Kudriczy István vk. ezds. ismertette a honvédelmi vonalon belül felállított szakszolgálatos tisztikar lényegét. Sikerült 1771 helyet biztosítania ennek a tisztikarnak a részére. Ez a tisztikar a kiváló leventékből nyeri majd utánpótlását olyképen, hogy érettségi után két év katonai szolgálatot teljesítene, s azután csapatszolgálatra menne. Így az érettségi után 4 évi alantos katonai szolgálat után kerülnek tiszti avatásra a nemzetnevelési tisztikar tisztjelöltjei. Ezredesi rangig a Ludovikásokkal egyformán léphetnek elő, és csak az ezredesi rangnál veszítenek egy évet a Ludovikásokkal szemben. A hajtóka szín egységesen az ifjúság színe: piros. Ez után megbeszélésre került, hogy hogyan volna lehetséges ebbe a rendszeresítésbe kerülő szakszolgálatos tisztikarba belekapcsolni a testnevelési tanári kart is, azaz, hogyan kellene a nemzetnevelési tisztikart kialakítani.

Döntés: Fenti ügyben két értekezletet kell tartani. Először egy kis előkészítő értekezletet, amely konkretizálná a feladatokat, ezen részt vesznek: Asztalos alez., Palkovics min.oszt.tan. és Szurmay Tibor vk.szds. Ennek az értekezletnek munkájának eredményével [sic!] az Orsz. Vez. személyesen kihallgatást kér a m.kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnál, s ő tőle egy olyan teljhatalmú magasabb rangú, állású úr kiküldetését kéri, aki a második teljhatalmú nagyobb értekezleten a nemzetnevelési tisztikar ügyét véglegesen állást tud foglalni. [sic!]

4./ Vitéz Kudriczy vk.ezds. ezután az új levente egyenruhákat mutattatta be. Az egyenruhák teljes elismerést váltottak ki, egyedül vitéz Tárczay fejezte ki aggodalmát a felől, hogy a levente kettős kereszt gondolatát a Hlinka-gárda már elsajátította [sic!], és így ez könnyen tévedésekre adna alkalmat. Megbeszélésre került ezután a testnevelési főiskola számára bevezetendő egyenruha elvi kérdése. Itt csak lépésről lépésre kellene előre haladni.

5./ Az Orsz.Vez. felhívta az értekezlet figyelmét arra, hogy kiváló sportemberek részéről nagyon sok felmentési, katonaszabadítási kérelem fut be a honvédelmi minisztériumba. Ezt az orsz.vez. erkölcstelennek tartja, mert véleménye szerint aki sportban első, az a fronton is elöl kell, hogy járjon.

Döntés: Ezentúl csak az egyes fontos nemzetközi versenyek alkalmaira eszközölhető felmentés. A katonai szolgálatát minden sportembernek el kell látnia, tekintet nélkül arra, hogy ez által egyesülete, vagy szövetsége sportbeli viszonylatban hátrányt szenved. OSK szabályozó utasítást készít.

6./ Wonke Rudolfné a leánylevente mozgalom szervezési ügyét adta elő. Megbeszélésre került a most meginduló tanfolyam, valamint a leánylevente mozgalom megszervezését szolgáló törvényjavaslat elkészítése és a leánylevente mozgalommal kapcsolatos költségvetési ügyek. Wonkené előadásával kapcsolatban vitéz Kudriczy vk.ezds. javasolja, hogy a leánylevente mozgalom magyar megszervezésében fel kellene használni a már kipróbált német és olasz rendszereket.

7./ Palkovics min.oszt.-tan. ismertette ezután részletesen a Pro Juventute című kitüntetések tervezetét. Vitéz Tárczay Őmga. javasolta, a kitüntetéseknél az Árpád címer valamint a levente kettőskereszt felhasználását.

Az értekezlet ehhez hozzájárult.

8./ Bekény Béla ezds. a sajtó és propaganda szolgálat megszervezésére terjesztett elő javaslatot. Ennek kapcsán dr. Missángyi Ottó felhívta az értekezlet figyelmet arra, hogy a teljesen új szervezés helyett talán tanácsosabb volna az O.S.K. eddigi jól kiépített sajtó összeköttetéseit felhasználni. Több felszólalás sajtó vonatkozásban szintén felhívta a figyelmet a személyi nexusok jelentőségére.

Az Orsz.Vez. végül utasította Bekény ezds.-t, hogy a sajtószolgálat megszervezése terén az elhangzott felszólalásoknak megfelelően járjon el, és a már legközelebbi eseményekre sajtó szempontból ilyen értelemben készüljön el.

(Előre elkészített sajtó tájékoztató.)

Az Orsz.vez. az idő előrehaladottságára való tekintettel a kitűzött tárgysorozat le nem tárgyalt pontjait a hétfői értekezletre halasztotta. Az ülést bezárta 19h 50 perckor.1941. október 10. péntek

9h

Dr. Vadas, a Nemzeti Sport főszerkesztőjével megbeszélés sajtó- és propagandaügyben.

9h 30

Gróf Zichy Rafaelnével megbeszélés a Női Nemzetvédelmi Szervezet megalakításával kapcsolatban.

10h 20

József Főherceg Ő Királyi Fenségénél kihallgatás. A kihallgatásra az Országos Vezetőt elkísérte:

Wonke Rezsőné, a Levente-Leány-Intézmények kiszemelt vezetője.

A Fenséges Úr melegen érdeklődött a Leánylevente intézmény célkitűzései iránt. Mély megnyugvással vette tudomásul, hogy a kiképzés tengelyében az anyaságra való előkészítés fog állni. Felhívta azonkívül a figyelmet arra, hogy a foglalkoztatás semmiképen sem legyen akadálya a leányifjúságnak vallási kötelezettségeinek teljesítésében. Kilátásba helyezte, hogy a Leánylevente-mozgalom fejlődését és tevékenységét állandóan figyelemmel fogja kísérni. Örömmel fogja venni, ha annak menetéről időnként tájékoztatást kap, és az intézmény nagyobb eseményeinél személyesen is jelen akar lenni.

11h 30

Az Alkotmány-ucca 5-7. sz. alatti ház volt tulajdonosával, dr. Elekkel megbeszélés.

12h

Tisztelgő látogatás Ravasz Püspök Ő Nagyméltóságánál. Az Országos Vezetővel együtt tisztelegtek:

vitéz Kudriczy vk.ezredes és

vitéz dr. Tárczay-Felicides Román.

13h

Szurmay Tibor vk. százados és Bazsó hadbiztos alezredes referáltak folyó ügyeket.

13h 30

Palkovich miniszteri osztálytanácsos referált folyó ügyeket.

13h 45

Schmidt kormányfőtanácsos jelentkezett a Nemzeti Úszó Sport Alapítvány ügyben.

14h

Megbeszélés Nyigri főszerkesztővel.

16h

A XII. kerületi Elöljáróságnál a leventeorvosi vizsgálatok megtekintése. Az Orsz. Vezetőt kísérték:

Vitéz Kudriczy István vk. ezredes,

Vitéz Tárczay-Felicides Román,

Bekény Béla ezredes,

Vitéz Major István őrnagy és

Szurmay Tibor vk.százados.

17h 30

Az Országos Vezető hivatalos helyiségében tájékoztatás a Levente-leányintézmény tanfolyamáról.1941. október 11. szombat

9h 30

A m. kir. Honvédelmi Miniszter Úr Őnagyméltóságát a női nemzetvédelmi tanfolyam október hó 12-i ünnepélyes megnyitására az Orsz.Vez. személyesen meghívta. A meghívást követőleg bejelentette, hogy az Orsz.Vezetőség, valamint a Leventék Országos Parancsnoka Alkotmány u. 5-7 sz. alá költözött. Jelentette, hogy a m.kir.vallás- és közoktatásügyi miniszter úr támogatásával a külföldi nívónak megfelelően sikerült berendeznie az Orsz. Vez. hivatalos helyiségeit. Kérte, hogy a Miniszter Úr Őnagyméltósága a m.kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium anyagi támogatását alkalomadtán köszönje meg.

Barta Kegyelmes Úr ezt megígérte.

Az Orsz.Vez. bejelentette továbbá, hogy megállapodás történt az új levente egyenruhákra vonatkozólag. A H.M.Úr azt a kívánságát fejezte ki, hogy mind az Orsz.Vezetőség hivatalos helyiségét, mind az új leventeegyenruhákat meg szeretné tekinteni (az Orsz.Vez. személyi segédtisztje és a H.M.Úr személyi segédtisztje október hó 16-át vagy 17-ét jelölték ki a megtekintésre.)

Az Orsz.Vez. bejelentette továbbá a leventék orvosi vizsgálatának megkezdését. Decemberig 400.000 leventét fognak orvosilag megvizsgálni. Ennek az orvosi vizsgálatnak a Kormányzó Úr Őfőméltóságánál való bejelentésére a H.M.Úrtól engedélyt kapott.

Az Orsz.Vez. tájékoztatta a H.M.Urat azokról a tárgyalásokról, amelyeket Magyarország egyházfőivel folytatott. A tárgyalások menetével a H.M.Úr egyetértett. Ugyancsak hozzájárult a szakszolgálatos tisztikarnak nemzetnevelési tisztikarrá való kifejlesztéséhez. Részükre a leventeegyenruha továbbfejlesztésével tervezett magasabb fokozatokat elvben elfogadta. A H.M.Úr nagy örömét fejezte ki a testnevelési főiskola egyenruhásítása felett. Az Orsz.Vez.-nek evvel kapcsolatos későbbi terveivel (a nemzetnevelési tisztikar teljes egyenruhásítása) teljesen egyetértett. Az Orsz.Vez. e referádája során a H.M.VIIII.csfség alárendeltségi viszonyait is tisztázta. A H.M.VIII.csfség a H.M.helyettes útján van a H.M.Úrnak alárendelve. Elvi jelentőségű fontosabb ügyekben azonban közvetlenül is referálhat az Orsz.Vez. Az Orsz.Vez. jelentette a költségvetési helyzetet, s a H.M.Úrtól támogatást kért, mert az anyagi csoportfőnöki vonalon költségvetési szempontból nehézségek merültek fel.

Jelentette a H.M.Úrnak a VKF.Úrral folytatott tárgyalások eredményét. A H.M.Úr a VKF. Úrnak a haderő sportjára vonatkozó döntéséhez feltételesen hozzájárult. Az Orsz. Vez.-nek a lósportok kimélyítésére és megszervezésére vonatkozó javaslatára nem helyezett nagy súlyt. Megbeszélésre került ezután a H.M. VIII.csfségnek a VKF.Úrhoz való utaltsága kiképzési ügyekben. Végleges állásfoglalás csak az új kiképzési csoportfőnökkel való tárgyalások alapján lehetséges.

A H.M. Úr őszinte csodálatát fejezte ki azon eredmények felett, amelyet [sic!] az Orsz.Vez. a közoktatási tanácsnál elért. Utasította az Orsz.Vez.-t, hogy a 19 éven felüli nők megszervezése tekintetében a miniszterelnökség részéről Sturm Dénessel vegye fel az érintkezést. Azt az óhaját fejezte ki az Orsz.Vez. előtt, hogy a leventeleányok puskával ne gyakorlatozzanak, a leventelány kiképzés célkitűzése az legyen, hogy az anyagi hivatás mellett háború esetén a hátországban a férfiak helyét is be tudják tölteni. Ennek megfelelően a leány leventeintézménynek kellene a női honvédelem hátországi mozgósításáról is gondoskodnia.

A nemzetnevelési tisztikar kifejlesztése kapcsán az Orsz.Vez. tájékoztatta végezetül a H.M. Urat arról a helyzetről, amelyet ez a felállításra kerülő tisztikar mozgósítás során betölteni fog. (A nemzetnevelési tisztikarnak megfelelő csapattiszti szolgálattal is kell rendelkeznie, mert háború esetén a nemzetnevelési tisztikar 50%-át harctéri szolgálatra fogjuk beosztani. A németeknél is ez a rendszer, sőt az ifjúsági vezető, Axmann szakaszparancsnoki minőségben a német–orosz háború első napján karját is vesztette. A H.J. vezetőségét állandóan behívják frontszolgálatra.)

11h

Az országos vezető a H.M. referáda eredményéről tájékoztatta vitéz Kudriczy István vk.ezds.-t, a Leventék Országos Parancsnokát, valamint vk.tisztjét. Személyi segédtisztjének a referádával kapcsolatos végrehajtásokra utasításokat adott.

12h

A számvevőség és csekkosztály vezetője referált folyó ügyeket.

12h 30

Az Orsz.Vez. H.M. VIII.csf. minőségében Győrffy Bengyel Sándor részére készülő csoportfőnöki fényképezésen jelent meg.

19h

Az Orsz-Vez. a testnevelési intézmények és sportlétesítmények országos főfelügyelőjének, Schmidt kormányfőtanácsos leányának esküvőjén vett részt a belvárosi főplébánia templomban.

Bazsó alezredes és a vk.tiszt. megbeszélést folytatott Wünscher igazgatóval a levente ifjúság lábbeli ellátásának kérdéséről. Wünscher kilátásba helyezte, hogy a kérdéssel foglalkozni fog és még a jövő héten 4-5 típusú cipőt be fog mutatni.Október 12. vasárnap

12h

A Nemzetvédelmi Női Tanfolyam megnyitó ünnepségén a Testnevelési Főiskolán résztvett az Országos Vezető. Az Országos Vezető a tanfolyam megnyitó ülésén beszédet intézett a tanfolyam hallgatóihoz:

– Senki sem képzelheti el a magyar megújulást nők nélkül – mondotta többek közt az Ifjúság Országos Vezetője. – Legalább olyan fontos ez, mint a fiúk nevelése, mert amit a gyermek az anyatejjel szív magába, azt az idő sem moshatja el.

Az intézmény célja, az Országos Vezető szerint, testben és lélekben egészséges, a hagyományos magyar női erényekben gazdag, szívében tiszta, gondolkodásban korszerű leánynemzedék nevelése. Teendői:

1. Öntudatos magyarrá nevelés a hősi életszemlélet alapján. Ez nem azt jelenti, hogy amazonokat akar. A nők kezébe nem való fegyver, még gyakorlásra sem. Az itt-ott felbukkant ilyen eltévelyedéseket megszünteti.

2. Az anyaságra nevelés. Gyenge és elvész a nemzet, amelynek asszonyai félnek az anyaságtól.

3. Honvédelmi lelki nevelés. Szociálisabb, egészségesebb, keresztényibb generációra van szükség.

4. Vallásos nevelés. E nélkül nincs erkölcsi alap.

5. A helyes és nem túlhajtott testnevelés egyike a legnagyobb feladatoknak. Csak egészséges nők gyermekei biztosítják a faj fejlődését és fennmaradását.

15h 30

Az Országos Vezető megjelent a német-magyar kézilabda mérkőzésen. A mérkőzés félidejében Dietrich von Jagow német követtel meglátogatta a német csapat tagjait és azokat a követ és az Országos Vezető üdvözölte.Október 13. hétfő

9h 30

Szilassy ezredes, Budapest Székesfőváros katonai parancsnoka a Kormányzó Úr Ő Főméltóságának átadandó meghívóval kapcsolatban jelentést tett.

11h 10

Dr. Losonczy István egy.rk. tanár, a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club tanárelnöke tisztelgő látogatásra jelentkezett. Egyben az Országos Vezető támogatását kérte egy Pécsett építendő főiskolai sportpálya ügyében.

11h 20

Vitéz Moldoványi István, a Nemzeti Sport Bizottság társelnöke az Országos Vezetőnek aggodalmait fejezte ki a zsidókérdés megoldására vonatkozólag. Véleménye szerint, hogy zsidó nem lehet tagja sportegyesületnek, ilyen elv kimondására az O.S.K. nem hivatott. Második kérdése, hogy melyik törvény legyen irányadó? A jelenleg érvényben lévő zsidótörvény-e, vagy pedig az 1941-es házassági novella, amely novella szigorúbban határozza meg a zsidófogalmat, mint a zsidótörvény. Az Országos Vezetőnek az álláspontja az volt, amelyet a Nemzeti Sport Bizottság társelnökével közölt, hogyha a levente-mozgalomnál a sárga karszalag bevezetése már elrendeltetett, nem képzelhető el, hogy a polgári vonalon az egyesületek a kor szellemének megfelelően át ne alakíttassanak, annál is inkább, mert a sportegyesületek is állami támogatást élveznek, tehát nekik is bele kell illeszkedni ebbe a nemzeti irányba, melyben az Országos Vezetőség a magyar sportot irányítja.

11h 45

Wünscher Frigyes, az Evezős Szövetség elnöke az elnökség 2 tagja kíséretében a Társadalmi Sport és Testnevelés Vezetőjével az Országos Vezetőnél az evezős versenypálya ügyében memorandumot nyújtottak át [sic!] az Országos Vezetőnek. Az evezőspálya megoldása tekintetében az Országos Vezető úgy határozott, hogy egy megbeszélés hívandó össze a jövő hétre, amely megbeszélésen a Székesfőváros, a Közmunkák Tanácsa, az Evezős Szövetség és az Országos Vezetőség kijelölendő tagjai jelennének meg a pálya helyének és a megvalósítás módozatainak a megvalósítására. Az Országos Vezető utasította a polgári titkárt, hogy átiratban erről a Társadalmi Sport Vezetőjét értesítse.

12h

Dr. Dammang András, a Fém- és Fegyvergyár vezérigazgatója jelentkezett az Országos Vezetőnél. Az Országos Vezető közölte, hogy a leventeotthonok megvalósítására nagy súlyt helyez. Dr. Dammang igazgató kijelentette, hogy a leventeotthonok megoldása nemcsak őtőlük függ, mert a város nem ad ilyen célra telket, és javasolta, hogy ennek az ügynek a megoldását országosan kellene megoldani. Az Országos Vezető utasította a polgári titkárt, hogy Knob Sándor országgyűlési képviselőt ebben az ügyben megbeszélésre hívja be.

12h 30

Az Országos Vezetőt Szendy Károly polgármesterrel együtt a Főméltóságú Kormányzó Úr audiencián fogadta. Ebből az alkalomból az Országos Vezető átnyújtotta az október hó 19-én rendezendő leventeünnepségre szóló meghívót. A Főméltóságú Kormányzó Úr a meghívást elfogadta. Az Országos Vezető személyesen meghívta az audiencia után a Honvédelmi Miniszter Urat az ünnepségre, aki szintén megígérte eljövetelét. Az Országos Vezető Szendy Károly polgármesterrel a III.kerületi Árpád sportegyesület ügyében megbeszélést folytatott és vele megállapodott abban, hogy az Árpád-forrásnál a polgármester felépíttet egy új pályát és egy Kisok uszodát. Erről Felicides és Schmidt Őméltóságáék külön iraton értesítendők, hogy vázlatos tervet és költségvetést készítsenek elő az e tárgyban összehívandó ülésre.

17h

Osztályvezetői értekezlet az Ifjúság Háza I. emeleti tanácstermében.

Tárgysorozat:

1./ Az Országos Vezető üdvözli a megjelenteket és felkéri vitéz Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnököt, hogy a Társadalmi Sport és a Testnevelés terén tett munkálatairól tájékoztassa az értekezletet, vagy esetleges javaslatait adja elő.

A Társadalmi Sport Vezetője előadta, hogy a Testnevelési Főiskola negyedéves hallgatóit 120.- P tiszteletdíj alkalmazásával a testnevelési tanárok helyettesítésére kiküldik.

Az értekezlet tudomásul vette a bejelentést.

Misángyi Ottó előadta, hogy Budapestre érkezik egy német testnevelési tanárokból álló csoport. A csoport 19-én érkezik Budapestre és a Testnevelési Főiskolának lesznek a vendégei.

A tanári csoportnak a vezetője az Orsz.Vez.-nél jelentkezni fog.

Az Országos Vezető arra hívta fel a figyelmet, hogy a német csoport Magyarországra jövő tagjainak tapasztalatait és tudását össze kellene hasonlítani és kapcsolni a mi tanerőink tudásával és, hogy azokkal megbeszéléseket folytassanak [sic!].

Döntés: Az Orsz.Vez. javaslata alapján biztosítva lesz az együttműködés.

Misángyi Ottó jelentette továbbá, hogy megszemlélte két új sportpályának építkezéseit. A régi lóversenytértől kb. 1200 m. távolságra két gyönyörű sportpálya épült és szerinte az egész terület sportligetté volna átalakítandó. Amennyiben ez a terv keresztülvihető, az új Nemzetnevelésügyi Főiskola is itt lenne elhelyezendő. Orsz. Vez. megemlíti, hogy ebben az ügyben megbeszélést fog tartani Szendy polgármesterrel, amely megbeszélésen szóba kerülnek [sic!] a III.ker. új sportpályája és KISOK uszodája, leventeotthonoknak építése Budán és Pesten, a sportcsarnok környékének rendezése, területek átengedése a vállalatok részére leventeotthon építésére és végül a nagy stadionnak a Lágymányoson való felépítése. Schmidt József szerint a lágymányosi terv nehezen keresztülvihető, mert az ottani talajnak nagyon kevés a teherbíró-képessége. Kudriczy István vk. ezredes szerint veszélyes egy helyre tömöríteni a sportpályákat, mert ezt a területet csak azok használják, akik ott a környéken laknak. Arról kell gondoskodni, hogy minden kerületben legyen egy-egy megfelelő sportpálya és meg kellene állapítani, hogy a város különböző területein hova lehetne sportpályát építeni. Czakó István min. osztálytanácsos szerint a polgármestert meg kellene kérni arra, hogy a Schmidt kastélyt[72] a női nemzetvédelmi tanfolyam részére engedje át. V. Kudriczy szerint ezt nem lehet, mert a kastélyt a végrendelet értelmében csak múzeum részére lehet felhasználni.

Döntés: Schmidt József megszerzi a sportcsarnok környékének városrendezési terveit és helyszínrajzát, amiből megállapítható, hogy mekkora terület áll rendelkezésre a régi Lóverseny téren, oda mi építhető fel, és erre a területre nézve mik a főváros tervei.

2./ Vitéz Kudriczy István vk. ezredes, a leventék országos Parancsnoka kérte, hogy az Országos Vezetőség és annak katonai és polgári osztálya dolgozzon ki egy évre szóló tervezetet. A HM 40. osztálya 1941. évre elkészített magának egy évi munkaprogramot, amelyet el is végzett. A jövő program megvalósítására csak úgy lesz pénz, ha az költségvetésben biztosítva van, s a költségvetésben megállapított keretek szerint, programszerűen lehet dolgozni. Az Orsz. Vez. szerint az egy évi program kialakítása jelenleg lehetetlen, mert az intézmény még teljesen nem áll, és egyes alapvonalak még nem alakultak ki. Ha ezek az alapintézkedések megtörténtek, akkor meg tudjuk állapítani a további fejlődés mozzanatait. 1942. évre megcsinálja az Országos Vezetőség programját, de csak akkor, ha már elindult és folyamatban lévő intézkedések a megvalósítás stádiumába juthatnak.

Az Orsz. Vez. bejelentette, hogy a Hangya vezérigazgatójával tárgyalást folytatott, megállapodást kötött a leventék cipőszükségletének ellátása kérdésében.

A Hangya bizonyos árkulccsal és utalványrendszerrel akarja a cipőkérdést megcsinálni. A Hangya vezérigazgatója tud mesterséges bőrt adni. Vitéz Kudriczy István: a Hangya is csak utalványt kaphat, mert saját készítményű nyersanyaggal nem rendelkezik és az Árkormánybiztos kitért a kérdés megoldása elől azzal, hogy ennek elintézése a közellátásügyi miniszter hatáskörébe tartozik.

Döntés: Hogy a levente kiképzés részben a cipőügy miatt fennakadás ne álljon elő [sic!], ez ügyben a közellátásügyi miniszter úrnál sürgős segítséget kell kérni.

Az Orsz.Vez. ismertette a folyamatban lévő munkálatokat melyek: a magyar-német tárgyalások, a zsidókérdés megoldása a sportegyesületekben, a szakszolgálatos tisztikar ügye, az ifjúság törvénye, a női levente törvénytervezet elkészítése, stb., tehát igenis vannak folyamatban dolgok és, ha az osztályvezetők a kitűzött határidőket nem képesek betartani, ez nem veszélyes, mert alaposabb munkát tudnak végezni.

3./ Palkovich Pál osztálytanácsos a sportorvosi intézmény ügyét adta elő. Jelentette, hogy a sportorvosi intézmény követelményeinek nem felel meg, csupán azt tette, hogy vizsgálta a sportolókat, nem csinált adatgyűjtést, nem oktatott és nem állapított meg diagnozist. Javasolta, hogy egy személy bízassék meg az új sportorvosi intézmény szervezeti szabályzatának elkészítésével. A sportorvosi intézmény oktassa a községi orvosokat, hogy az adatgyűjtés onnan induljon meg. Javasolta továbbá, hogy az új sportorvosi intézmény részére költségvetésileg biztosítani kellene egy igazgató-főorvosi állást és továbbá azt, hogy sportorvosi kórház létesülhessen.

Vitéz Tárczay-Felicides min. osztályfőnök szerint az orvosi kamara nem engedi meg, hogy az ő területére átvándoroljunk és, hogy a sportorvosi intézet gyógyítson. Ez orvosi feladat, erre nincs joga a sportorvosi intézetnek. Az Orsz.Vez.szerint a sportorvosi intézetnek új nevet kellene adni, amelyben az ifjúság szó is bennfoglaltatna. Vitéz Tárczay-Felicides min.o.főnök szerint a sportorvosi elnevezést hagyjuk meg. Vitéz Rosztóczy Ernő őrnagy szerint a Kamara nem ellenezné azt, hogy a sportorvosi intézmény gyógyítson, mint egy kórház. Szerinte a sportorvosi intézetnek a katonai sportorvosi intézettel szorosan együtt kellene működnie, katonai vonalon ez már megvan.

Javasolta, hogy legyen a sportorvosi intézetnek egy tudományos része, egy oktató része és egy gyógyító része (ideértve a szanatóriumot is.) Az Orsz.Vez. kijelenti, hogy fontos a sportorvosi intézet új alapjait jól elkészíteni, mert ettől függ a szervezeti szabályzat jóváhagyása. Vitéz Tárczay-Felicides Román min.osztályfőnök szerint a polgári vonalon levő sportorvosokat is meg kellene ebben a kérdésben hallgatni, nemcsak a katonatiszti sportorvosokat. Vitéz Rosztóczy jelentette, hogy az ország legjelesebb sportorvosainak írásbeli véleménye nála van, tehát a javaslatot ő már korábban elintézte. Az Orsz. Vez. szerint a sportorvosi intézet személyi kérdéseit is el kell dönteni és, ha az megvan, akkor egy ülés hívandó össze, amely letárgyalja az új sportorvosi intézmény végleges alapjait.

Döntés: Vitéz Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök, Misángyi Ottó, Palkovich Pál és vitéz Rosztóczy kedden 9 órakor az Orsz. Vez.-nél a személyi kérdés eldöntése végett megbeszélést tartanak.

4./ Vitéz Rosztóczy Ernő az ifjúság egészségügyi tanácsának a tervezetét ismertette, jelentette, hogy a tervezetben a női vonal bekapcsolása is teljesen biztosítva van. Misángyi javasolta az egészségügyi tanácsnak a Testnevelésügyi Főiskolán való elhelyezését a Gömbös Gyula úti fronton.

Döntés: A tervezet Pusztay János min.tanácsosnak bemutatandó, aki arra jogi véleményét meg fogja mondani.

6./[73] Schmidt József jelentette, hogy megbízást kapott 9 városban leventeszékház építési terveinek a kidolgozására. A tervek elkészültek, mégpedig úgy, hogy az egyik oldalon fiú leventék, a másik oldalán leányleventék részére készülnek helyiségek, míg az épületnek középső része közös helyiségül szolgálnak.

[sic!]

A székházban munkatermek és hálótermek is lennének, azonkívül orvosi szoba és külön zuhanyozó és mosdó helyiségek. Egy leventeszékház felépítése kb. 1,000.000-1,200.000.- P-be kerül, mely összegeket MABI kölcsön útján kellene megszerezni és a költségvetési dotációból amortizációs kölcsön formájában törleszteni. A terv az, hogy a városok telkeiket ingyen bocsássák az Orsz. Vezetőségnek rendelkezésére. Az Orsz.Vez. szerint a pénzügyminiszterrel és a belügyminiszterrel a kölcsön ügyében tárgyalni kell, továbbá meg kell tudakolni, hogy 20-25,000.000 P. MABI kölcsönnek mik a törlesztési feltételei. Vitéz Kudriczy István vk.ezredes szerint Budapesten 1 1/2 millió pengő a leventealap, a vidéki városokban pedig nem éri el a 100.000 pengőt. Szerinte, ha felépítjük a leventeszékházakat, azokat a város tulajdonába adjuk át, melynek fejében azok kötelesek a székházak fenntartásáról gondoskodni. Biztosítani kell a székházaknak városok szerint a területeit és ebben az ügyben a hadtest leventeparancsnokok sürgősen lépjenek az illetékes polgármesterekkel érintkezésbe. Javasolja továbbá, hogy a terveket a városoknak meg kellene küldeni. Vitéz Tárczay-Felicides szerint ezekben a székházakban lennének elhelyezendők a kerületi sportszervek hivatalos helyiségei is, s javasolja továbbá, hogy a női leventemozgalom részére külön női székház építtessék fel.

Döntés: A leventeszékház ügyeiről a Leventék Országos Parancsnoka a leventeparancsnokoknak tájékoztatót ad, s a szükséges lépésekről szerve útján intézkedik, a leventeszékház ügyeinek az előadója Schmidt József.

7./ Szurmay vk.százados a nemzetvédelmi női leventemozgalom törvényének az előkészítési munkálatairól tett jelentést.

Döntés: A törvény megszerkesztésére egy bizottság alakul, melynek elnöke Czakó István min. osztálytanácsos, tagjai: Szurmay vk. százados, Emődy min. titkár és W. Zsigmondi Judit alosztályvezető. Ha a bizottság javaslatát elkészítette, akkor az bemutatandó a VKM, a HM és az IM törvényelőkészítő osztályának.

8./ W. Zsigmondi Judit bemutatta azt a ruhát – az új lev.-ruha terveket –, amelyben Rácz Erzsébet Orviettoba utazik. Az egyenruha fehér blus, fekete szoknya és a vállon piros jelzés.

9./ Lieszkovszky őrnagy ismertette a nemzetvédelmi tisztikar kialakítására vonatkozó munkálatokat. Jelentette, hogy Palkovics Pál osztálytanácsos, Szurmay vk. százados és Rajczy Imre min.s. titkárral megbeszélést tartott, amely megbeszélésen megállapították a nemzetvédelmi tisztikar kialakulásának fokozatos előkészítését. Először a testnevelési főiskola hallgatói és a kész testnevelési tanárok ügyeit javasolja véglegesen elintézni és csak az után a többi polgári testnevelési előadókét. Az Orsz. Vez. szerint megállapítandó, hogy mennyi testnevelési tanár vehető át, és a felállítandó tisztikar milyen fizetési osztályokat tölt be úgy a katonai, mint a polgári vonalon, mi legyen a módja, hogy mindezek rangsorolásba kerüljenek. Meg kellene találni az ügy elintézéséhez a kellő átmeneti formát. A testnevelési főiskola szerinte a nemzetvédelmi tisztikar felállításával szervezetileg átalakítandó.

Döntés: A nemzetvédelmi tisztikar kialakulásának az ügyét az említett bizottság tovább tárgyalja le, és munkásságáról tegyen majd jelentést az Orsz.Veznek.

10./ Czakó István min.o.tan. ismerteti a testnevelési tanárok közlönyében megjelent azt a cikket, amely az Orsz. Vezetőség és annak a szervével foglalkozik. Az állami támogatást élvező Testnevelési Tanárok Országos Egyesülete kritika tárgyává tette a honvédelmi miniszter és a kultuszminiszter intézkedéseit, s így az egyesület nem a testnevelési tanárok érdekeit képviseli, hanem meg nem engedett ügyekkel foglalkozik. Javasolta az egyesület feloszlatását és miniszteri biztosnak kiküldetését.

Döntés: Az egyesület azonnal feloszlatandó. Dr. Páskándy János belügyminiszteri o.tan. miniszteri biztossá kinevezendő, és végül megalakítandó a testnevelési tanárok nemzeti szövetsége, Jakus Kálmán testnevelő tanár ellen a fegyelmi vizsgálat azonnal megindítandó.[74]

11./ Emődy István min.titkár az ifjúság védelmi törvénye ügyében tett munkálatairól számolt be. Ismertette, hogy a törvény foglalkozni fog: az ifjúsági munkajog és munkavédelmével [sic!], az ifjúsági munkaviszonyokkal, egészségvédelemmel, valláserkölcsi védelemmel és kulturális védelemmel. Rendezendő a törvényben a szabadságidő kérdése. Az értekezlet a bejelentéseket tudomásul vette.

W. Zsigmondi Judit javaslatára Orbán Magda a női nemzetvédelmi tanfolyamról magatartása miatt elbocsátandó. Az Orsz.Vez. bejelentette, hogy Wonkéné ezentúl nyilvános szereplések alkalmával W. Zsigmondi Judit néven lesz megjelölve.

Az Orsz.Vez. az ülést 19h 30-kor bezárta.Október 14. kedd

9h 30

Értekezlet az Országos Vezető hivatalos helyiségében. Résztvettek az Országos Vezetőn kívül:

Vitéz Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök,

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója,

Palkovich Pál dr. miniszteri osztálytanácsos,

Dr. Rostóczy[75] Ernő őrnagy-orvos.

Az értekezlet tárgya a Sportorvosi Intézet igazgatójának kijelölése. Az értekezlet egyhangúan dr. Csinády személyében állapodott meg. Erre vonatkozólag a személyi előterjesztést dr. Palkovich Pál miniszteri osztálytanácsos fogja megtenni.

9h 45

Vitéz Máthé százados személyes ügyben jelentkezett.

10h

Tolnay OSK előadó kinevezését köszönte meg.

11h

Vizi huszárszázados személyes ügyben jelentkezett.

12h

Dr. Kiss Ferenc min.s. titkár a vízi leventék ügyében jelentést tett az Országos Vezetőnél.

12h 15

Réhn[76] tart. huszárfőhadnagy a VIII.huszárok bajtársi összejövetele ügyében jelentkezett.

12h 30

Beresztóczy min.tan. kérte az Országos Vezetőtől a hercegprímás számára a női nemzetvédelmi tanfolyam megnyitásán elmondott beszédét. Az Orsz. Vez. utasította a polgári titkárát, hogy a beszédet juttassa el. Beresztóczy azzal a kérdéssel fordult az Országos Vezetőhöz, hogy vajjon lelkészek és plébánosok is lehetnek-e levente parancsnokok. Az Orsz. Vez. kijelentette, hogy ezt a legnagyobb örömmel veszi, mert ez által biztosítva látja azt a célt, hogy a leventemozgalom valláserkölcsi nevelést kap és politikamentes.

13h

Belloni Gyula személyes ügyben jelentkezett.

13h 30

Páhok István személyes ügyben jelentkezett az Orsz. Vezetőnél.

A vk. tiszt részéről kiegészítés.

Értekezlet:

12h 12–14h

A leánylevente törvény szerkesztése tb.

Jelen vannak:

W. Zsigmond Judit

Lieszkovszky Pál őrgy.

dr. Emődy István

Szurmay Tibor vk.szds.

Az értekezlet a leánylevente törvényjavaslat első szövegezését végezte a fiú leventetörvény alapján.Október 15. szerda

9h

Országos Vezető meglátogatta a Százados út 3. számú művésztelepet[77].

10h

Vitéz Kudriczy ezredes folyó ügyeket referált.

10h 30

Appel főhadnagy szobrot ajánlott fel az Országos Vezetőnek, aki a felajánlást elfogadta.

13h

Szilassy ezredes jelentette az Országos Vezetőnek, hogy a Miniszterelnök úr megjelenik a vasárnapi leventeünnepségen.

17h

Az Országos Vezető a Miniszterelnökségen értekezleten vett részt. Az értekezleten megjelentek:

Birkás Géza,

vitéz Kudriczy ezredes,

Lieszkovszky őrnagy,

Sipos miniszteri titkár.

Az értekezleten bemutatták a Volksbund alapszabályait.

Eszerint csak 12 évtől lehet valaki a Volksbund tagja. 18 éves korig politikamentes az egyesület és uniformisa, illetve egyenruhája nem téveszthető össze idegen állam egyenruhájával és azon a magyar felségjelvények viselendők.

A vk. tiszt részéről kiegészítés:

Értekezlet:

11h–14h

A leánylevente törvény szerkesztése tb.

Jelen vannak:

W. Zsigmond Judit

Lieszkovszky Pál őrgy.

dr. Emődy István

Szurmay Tibor vk.szds.

Az értekezlet a leánylevente törvényjavaslat első szövegezését végezte a fiú leventetörvény alapján.

12h–13h

A vk.tiszt megbeszélése Nagy Töhötöm jezsuita paterrel a Kalottal való megegyezést tb.

A Kalot megbízottja bemutatja a leventeintézmény és a Kalot között kötendő egyezménynek már korábban megbeszélt tervezetét. Az egyezmény nem érinti sem a leventeintézmény szervezetét, sem a költségvetést, de biztosítja a két intézmény közötti együttműködést és ezzel az ifjúság egységét szolgálja.

Nagy Töhötöm pater a végleges tervezetet néhány nap múlva az Orsz.Vez. előterjeszti.1941. október 16-án, csütörtökön

9h

Dr. Csóka Lajos igazgató személyes ügyben jelentkezett az Országos Vezetőnél (gf. Széchényi ifj. könyv szerkesztése).

10h

W. Zsigmond Judith a Nemzetvédelmi Női Liga ügyéről tett jelentést az Országos Vezetőnek. Az Országos Vezető utasította személyi titkárát, hogy Bajor Ferenc ny. vőrgy.-öt másnap délután 19h-ra hívja meg.

11h

Az Országos Vezető a Testnevelési Főiskolán rendezett ünnepségen fogadta és kalauzolta Filow bolgár miniszterelnököt és kíséretét.

12h 30

Zsingor László testnevelő tanár személyes ügyben jelentkezett.

13h

Szabadhegyi ezredes, a Vöröskereszt Légoltalmi Vezetője az Országos Vezetőnél jelentkezett.

13h 30

Szurmay százados folyó ügyekről referált.

17h 30

Az Országos Vezető megbeszélést tartott Balázsfalvy-Kiss min. segédtitkárral és Kolozsváry testnevelésügyi tanácsossal a vízileventék ügyében.

20h

Az Országos Vezető részt vett a Kultusz Miniszter által adott estebéden az Országos Kaszinóban[78].

A vk. tiszt részéről kiegészítés.

12h–13h

Értekezlet a leánylevente törvény szerkesztése tb.

Jelen vannak:

W. Zsigmond Judit

Lieszkovszky Pál őrgy.

dr. Emődy István

Szurmay Tibor vk.szds.

Az értekezlet a leánylevente törvényjavaslat első szövegezését végezte a fiú leventetörvény alapján.Október 17. péntek

9h

Vincze András ny. altábornagy a Magyar Vívó Szövetség ügyvezető elnöki tisztségének betöltése ügyében megbeszélést folytatott az Országos Vezetővel.

9h 30

Horváth őrnagy személyes ügyben jelentkezett.

10h

Dr. Pőzel István, a Gyeplabda Szövetség elnöke szövetségi ügyben tárgyalt az Országos Vezetővel.

11h

Sziklay-Szeifert és Radványi Tibor személyes ügyben.

13h 30

A Honvédelmi Miniszter Úr meglátogatta az Országos Vezetőt.

13h 30

A H.M. Úr megtekintette az Orsz.Vez. helyiségeit. Majd az Orsz. Vez. bemutatta az új levente-egyenruha és a leánylevente-egyenruha tervezetét.

A H.M. Úr tetszését fejezte ki, csak a tányérsapkára vonatkozólag jegyezte meg, hogy ennek engedélyezését legfelső helyen is biztosítani kell.

Az Orsz.Vez. a H.M.Úrnak egy Pro Memoriat adott át, melyben leszögezte, hogy a III.csf. a leventeintézmény költségvetésébe a javasolt 45 millió helyett csak 12 milliót állított be. Ennek következtében a leventeintézményt vissza kell fejleszteni. Kéri a H.M. Úr döntését, hogy ezt a parlamentben tartandó költségvetési beszédben miként dolgozzuk fel.

17h 30–19h

Értekezlet a leánylevente intézmény tb.

Jelen vannak:

dr. Czakó min.oszt.tan.,

W. Zsigmond Judit

dr. Emődy István

Szurmay Tibor vk.szds.

A szerkesztő bizottság előadja az Orsz.Vez.-nek a leánylevente-törvény javaslatát.

Az Orsz.Vez. hangsúlyozza, hogy a törvényjavaslatban tekintettel kell lenni a leánylevente-intézmény különleges lelki beállítottságára és nem lehet egyszerű másolata a fiúlevente intézménynek. Különösen a büntetéseknél kell tapintatos szövegezést szerkeszteni, nehogy elriasztó hatása legyen.

Munkarend:

1./ A javaslat megbeszélendő a fiatalkorú bíróság elnökével (dr. Német törvényszéki bíró) és ez alapon kiegészítendő.

2./ A VKM. vonalon el kell készíteni a szakszerűen kodifikált javaslatot Pusztay min.tan. és Beresztóczy osztályfőnök bevonásával, október hó 25-ig.

3./ A kodifikált javaslatot le kell tárgyalni a H.M., B.M. és Ig.min. törvényelőkészítő szakértőivel.

19h 30

Orsz.Vez. megbeszélése v. Bajor tbk.-kal.

A megbeszélés során az Orsz.Vez. leszögezte azt az elvet, hogy a leánylevente intézmény a magyar LOTTA szervezet előiskolájaként építendő ki.1941. október hó 18. szombat

10h 30

Huszti egyetemi tanár visszaadta az Orsz.Vez.-nek látogatását.

10h 30

Értekezlet az Ifjúság Házának tanácstermében.

Jelen vannak:

Az Országos Vezető,

Huszti egyetemi tanár,

Szőnyi miniszteri tanácsos,

Márkus miniszteri oszt.tanácsos,

Várady igazgató,

Hanák Tibor titkár,

és a vk.tiszt.

Huszti egyetemi tanár ismertette a „Honvédelmi ismeretek” című kötelező tantárgy részletes tantervét. Az értekezlet a részletes tantervet néhány kisebb jelentőségű javaslat átvezetése után elfogadta. A honvédelem című tantárgy bevezetésével kapcsolatban Szőnyi miniszteri tanácsos javasolta, hogy a tantárgy bevezetésének az időpontja 1942. szeptember 1-ében állapíttassék meg. Ugyanis, ha alapos munkát akarunk végezni, és tökéletes tankönyvet, illetőleg vezérfonalat akarunk kiadni, legalább félévi előkészítő munkára van szükség. Ehhez a véleményhez csatlakozott Huszti egyetemi tanár is. Az Országos Vezető hangsúlyozta ama kívánságát, hogy a honvédelmi nevelés a folyó tanév második félévében vezettessék be, azonban méltányolja a felhozott reális érveket, és ezért azt javasolja, hogy a 6 testnevelési óra vezettessék be a második félévben és heti 1 óra fordíttassék előkészítő honvédelmi nevelésre. A honvédelmi nevelés anyagát azonban egyelőre ne tankönyv, hanem ideiglenes utasítások alapján adják elő.

Határozat:

a./ Az elfogadott tanterv alapján meg kell indítani a tankönyv írásának munkáját. Szőnyi miniszteri tanácsos 1 héten belül érintkezésbe lép a tankönyvek megírására kiszemelt munkatársakkal és előkészíti a tankönyv-szerkesztés munkálatait.

b./ Tárczay miniszteri osztályfőnök ugyanerre az időpontra javaslatot tesz a 6 testnevelési órának 1942. II.1-én való bevezetésére.

c./ Saád szds. pedig javaslatot tesz arra vonatkozólag, miként lehetne a 6 testnevelési óra, vagy a leventekiképzés keretében a folyó tanév második félévében ideiglenes megoldani a honvédelmi nevelés bevezetésének kérdését.

12h

Szlovákiai magyarság helyzetéről tájékoztatás.

Gróf Révay, aki a szlovákiai magyarok sportjának vezetője, jelentette az Orsz. Vezetőnek, hogy a szlovák belügyminiszter – kivéve a pozsonyi Vasas Egyesületet – a magyar egyesületek alapszabályait nem hagyta jóvá. Ezért a szlovák-magyar sportérintkezés nem állhat fenn.

Megállapodás: gróf Révay a külügyminisztériumban és a miniszterelnökségen érdeklődik, hogy az Országos Vezető e kérdés tisztázása érdekében a budapesti szlovák követtel az érintkezést felveheti-e.

Időközben Révay elkészíti a megoldásokat a szlovákiai magyarság részéről.1941. október hó 19. vasárnap

11h

Budapest Székesfőváros Katonai Parancsnoksága a Leventeintézmény 20 éves fennállása emlékére a Magyar Közművelődés Házában[79] díszbemutatót rendezett. A díszbemutatón megjelent az Országos Vezető és Szendy polgármester meghívására vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország Kormányzója.

A Kormányzó Úr Ő Főméltóságát a Színház előtt a levente díszalakulatok jobb szárnyán az Országos Vezető fogadta. Majd az előcsarnokban jelentkezett Szendy polgármester a Főméltóságú Úrnál.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a műsor első részét megtekintette. Távozásakor az Országos Vezetőnek legteljesebb elismerését fejezte ki a látottak felett. Az Országos Vezető tájékoztatta a Főméltóságú Urat, hogy a fiúlevente mozgalomhoz hasonlóan megkezdte a leánylevente mozgalom kiépítését is. A Főméltóságú Úr örömmel fogadta a részletes tájékoztatást s annak a reményének adott kifejezést, hogy ezzel az építő munkával valóban el fogjuk érni azt, hogy ez a gyönyörű virágzó ország lesz Európa legboldogabb nemzete.1941. október hó 20 hétfő

9h

Koós Kálmán ny.áll ezds., a Rimamurányi Művek testnevelésének vezetője jelentkezett az Orsz.Vezetőnél és terjesztett elő javaslatokat a vállalati sport megszervezésére. A vállalatoknak az 1931. II.tc.[80] szerinti kötelezettségére való tekintettel az Orsz.Vez. Koós Kálmán ny.áll. ezredes javaslatainak megtárgyalására egy szűkebb értekezletet hívott össze. Az értekezlet, amelyen az Országos Vezetőn és Koós Kálmán ny. áll. ezredesen kívül jelen voltak még vitéz Bujdosó Kálmán és Hübner József népm. titkár – az okt. 21-i osztályközi értekezletre conkretizálta a javaslatokat.

10h

A csoportfőnökséghez beosztottak folyó ügyeket adtak elő.

10h 30

A m.kir.Vallás és Közoktatásügyi minisztériumban a tankerületi kir. főigazgatók értekezletén vett részt az Orsz. Vezető. Az ifjúság honvédelmi nevelését és a testnevelést érdeklő ügyek közül megbeszélésre került a testnevelő tanárok személyügye. A VKM. személyügyi osztálya ezekben a kérdésekben teljes összhangban fog eljárni a VKM. testnevelési csoport Czakó osztályával. (iskolai testnevelés és a női honvédelmi nevelés és testnevelés ügyeinek osztályával)

11h

Bezerédy Tibor ezredes tisztelgő látogatásra jelentkezett az Orsz.Vez.-nél.

11h 30

Dr. Czobi Pogány Géza ügyvéd Pozsonyból a szlovákiai magyar úszósport ügyében óhajtotta tiszteletét tenni.

12h

Referáda a H.M.Úrnál. Az Orsz. Vez. a költségvetéssel kapcsolatos jelentését terjesztette elő a H.M.Úrnak. A H.M. Úr Őnagyméltósága közölte az Orsz.Vez-vel, hogy a honvédelmi tárca költségvetésének a parlament elé való terjesztésére az intézkedéseket már megtette, de ettől függetlenül egy új költségvetés elkészítésére fog parancsot adni. E tekintetben az érintkezést a vezérkar főnöke Őnagyméltóságával fel kell venni. A H.M. Úr közölte továbbá az Orsz.Vez-vel, hogy a Felvidéken és Kárpátalján leventecélokra több laktanya fog rendelkezésre állani. Ezzel a jövő évi leventekiképzési tervezetben már számolni lehet. Az új költségvetés elkészítésére azt az irányelvet adta végezetül a H.M. Úr Őnagyméltósága, hogy elsősorban a haderő szempontjait fogja tekintetbe venni, s az ifjúság anyagi szempontjait csak másodsorban fogja elbírálni.

17h

Az Új Magyar Színházban[81] az Orsz.Vez. megtekintette az első ifjúsági előadás bemutatóját.

Színre került Pohárnoki[82] tart. főhadnagy „Feltámadás” című irredenta színműve.Október 21. kedd

10h

A Magyar Országos Torna Szövetség elnöksége tisztelgő látogatáson jelent meg az Országos Vezetőnél. A Torna Szövetség nevében az üdvözlő beszédet dr. Szukováthy Imre tartotta. Az Országos Vezető válaszában ismertette azokat a feladatokat, amelyek az új szervezés keretén belül a Torna Szövetségre hárulnak mind a férfi, mind a leányifjúság nevelése terén.

10h 30

W. Zsigmond Judit a nemzetvédelmi női tanfolyamokra vonatkozólag tett javaslatot.

10h 45

Kossuth János[83], a Magyar Birkózó Szövetség elnöke tett tisztelgő látogatást az Országos Vezetőnél, a december 13-án és 14-én Bécsben megrendezendő nemzetek közti mérkőzésre vonatkozó kérelmeit terjesztette elő.

11h

Kardhordó Sándor jelentkezett az Országos Vezetőnél a debreceni fedett uszoda építése tárgyában.

11h 30

Haggenmacher és Knob (Gyosz) tisztelgő látogatása az Országos Vezetőnél. E látogatás során megbeszélésre kerültek mindazon teendők, amelyeket a vállalati sport és testnevelés és a vállalati ifjúság honvédelmi nevelésének megszervezése tesz indokolttá.

11h 45

Lieszkovszky Pál őrnagy jelentkezett kihallgatáson az Országos Vezetőnél és átköltözködése végett két heti szabadságot kért.

12h

Dr. Ravasz László püspök tisztelgő látogatása az Országos Vezetőnél. Megbeszélésre kerültek: a református lelkészi karnak az ifjúság honvédelmi nevelésébe való bekapcsolása. Ravasz László püspök Ő Nagyméltósága a legnagyobb készséggel felajánlotta a lelkészi kar munkáját és a kérdés konkretizálására az Országos Vezetővel egyetértésben utasította a H.M. 40 osztály ref. lelkészét.

12h

Kulcsár István kormánybiztos tett tisztelgő látogatást az Országos Vezetőnél. E tisztelgő látogatás során megbeszélésre került az ifjúság védelmével kapcsolatban a zsidókérdés rendezésének eddig elért eredményei konkretizálása. [sic!]

13h 30

A német-magyar csereakció kapcsán a Testnevelési Főiskolán jelenleg tanuló német testnevelő tanárnők (14 hölgy) jelentkeztek tisztelgő látogatásra az Országos Vezetőnél.

14h

Dr. Wannie András és Szemerey Andor úszószövetségi ügyben jelentkeztek kihallgatásra az Országos Vezetőnél.

A délelőtt folyamán az Országos Vezetőnél tiszteletüket óhajtották tenni:

Nagyszebenyi Rezső ezredes, az I.gkdd. leventeparancsnoka.

Karácsony Rezső id. ténylegesített gazdászati őrnagy, a H.M. 40 osztály gazdasági hivatalának újonnan kinevezett főnöke.

Resetár László pártfogolási ügyben.

Hampel Károly főhadnagy antifólia ügyben.

17h

Osztályközi értekezlet OSK tanácstermében.

1. Országos Vezető üdvözli az értekezleten megjelent urakat és felkéri vitéz Kudriczy István vk. ezredest, a leventék országos parancsnokát a folyamatban levő munkálatok tájékoztatására. [sic!]

Vitéz Kudriczy István vk. ezredes jelentette, hogy a leventék részére megkezdték az ejtőernyős kiképzést. Az általános leventefoglalkoztatás a mezőgazdasági leventék kiképzése miatt november 15-ig szünetel. Délvidéken megkezdődött az önkéntes leventekiképzés. Folyamatban van a repülőmodellező műhelyek felállítása. A lábbeli hiányok csökkentésére a közeljövőben rendelet készül. Jelenti továbbá, hogy a hadtest- és dandárlevente-parancsnokokat november közepén egy értekezletre összehívta. Vitéz Kudriczy István vk. ezredes e bejelentésével kapcsolatban az OSK részéről az az óhaj nyilvánult meg, hogy a kerületi sporttal kapcsolatos megbeszéléseknek is helye volna ezen az értekezleten. Az Országos Vezető a társadalmi sportnak ezen a téren való bekapcsolódásához hozzájárult.

Az Országos Vezető bejelentette, hogy a jövő héten motorbemutató lesz, amelyen a Kormányzó Úr Ő Főméltósága is meg fog jelenni. Felkérte a leventék országos parancsnokát, hogy a Kormányzó Úr Ő Főméltósága fogadásához szükséges intézkedéseket megtegye. (Levente-díszszázad.)

A leventék országos parancsnoka előadásának befejezésekép jelenti, hogy országos viszonylatban a lövészkiképzés szünetel, csak a IX. hadtest területén van jelenleg lövészkiképzés, azt azonban a honvédvezérkar főnöke irányítja a Vkf. V. osztály (kiképzési osztály) útján. Sportvonalon azonban ezek az erdélyi lövészegyesületek a Magyar Országos Lövész Szövetséghez tartoznak.

A lövészkiképzéssel kapcsolatban az Országos Vezető ismételten felhívta az értekezlet figyelmét, hogy a most felállításra kerülő női leventéknél puskával való gyakorlatokat nem engedélyez.

2. Az Országos Vezető ezután áttért a munkásifjúság honvédelmi nevelésének és testnevelésének megszervezésével kapcsolatos kérdésekre. Bejelentette, hogy a munkásifjúságnak a sportéletbe és a leventemozgalomba való rendszeres bevezetése miatt a Gyáriparosok Országos Szövetségével az érintkezést már felvette és hétfőre, október 27-ére e kérdés megtárgyalására már egy értekezlet összehívására adott intézkedést. Az Országos Vezető ezután annak a megbeszélését kérte, hogy az OSK miképen kapcsolódhatna bele ennek a feladatnak megoldásába. A megbeszélés során legegyszerűbbnek mutatkozott az a módszer, hogy az OSK részéről a GYOSZ-hoz egy előadót kellene delegálni, aki az OSK-val az érintkezést felvenné és ugyanakkor ellenőrizné a munkásifjúság sportéletét és ifjúsági mozgalmait. Ezzel kapcsolatban az Országos Vezető felkérte az OSK főtitkárát, Arató Gézát, hogy ismertesse a Weiss Manfréd gyár testnevelési körének javaslatát. Arató Géza jelentette, hogy az OSK szempontjából a Weiss Manfréd Gyár testnevelési ügyei szakelőadójának, Kocsis Mihály testnevelési tanárnak javaslatát még nem dolgozták fel. Erről a témáról egy előterjesztést fognak beadni. Arató Géza főtitkár ezután bejelentette, hogy az eddigi gyakorlat arra irányult, hogy a munkás sportegyesületeket vissza kell fejleszteni, mert ezek többnyire szociáldemokrata alapon állottak. Alapszabály szerint politikai tevékenységet ugyan nem folytattak a munkásegyletek nyilvánosan, mert a társadalmi sportjelleget mindenkor megtartották, de tagadhatatlanul megőrizték szociáldemokrata jellegüket. Ezt azonban bizonyítani nem lehet, úgyhogy azt javasolná, hogy a munkásokat tömörítő társadalmi egyesületek szűnjenek meg, és a munkásság sportja az ellenőrzés alá kerülő vállalati sportegyesületekben bonyolódjék le.

Döntés:

A fenti kérdésekben végleges megállapodásra kell jutni a Gyosszal a hétfőn 12 órakor tartandó értekezleten. Az Országos Vezető a hétfői értekezlet anyagát az alábbi feladatokban jelöli meg:

a./ Nagyvállalatok sportéletének megszervezése és a sportlétesítmények kierőszakolása.

b./ A kisvállalatok munkásifjúságának a sportéletbe és a leventemozgalomba való rendszeres bevezetése.

c./ Különböző szakmák munkásainak és munkásifjúságának a leventefoglalkozásra és a sportban való részvételre a kellő idő biztosítása.

A döntéssel kapcsolatban vitéz Kudriczy István vk. ezredes bejelenti, hogy az Egyesült Izzó Újpesten szinte szabotálja a leventeintézményt, jóllehet tornacsarnokkal, uszodával, fedett teniszpályával és rengeteg sportlehetőséggel rendelkezik.

Az Országos Vezető utasította személyi titkárát, hogy az Egyesült Izzó elnökét, a fenti ügy elintézése végett hétfőre, 27.-ére rendelje be.

Az Országos Vezető ezután felhívja a hétfői értekezleten megjelenő urak figyelmét arra, hogy a Gyosszal való tárgyalások eredményessége végett a hétfői értekezletre már kidolgozott tervezetekkel és előadásokkal jöjjenek el. Az Országos Vezető szükségesnek tartotta végezetül, hogy ennek a feladatnak megoldásába a Move bekapcsolódjon.

3./ Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök, a társadalmi sport és testnevelés vezetője tette meg ezután jelentését csoportjának folyamatban lévő munkálatairól. Jelentette továbbá, hogy a bolgár miniszterelnök úrnak a Testnevelési Főiskolán tett látogatása túl rövid volt és így a Testnevelési Főiskola megtekintése szinte gyorsított ütemben folyt le. Kéri, hogy máskor az ilyen bemutatók legalább 60 percig tartsanak, vagy pedig egyáltalán maradjanak el. Bejelentette, hogy az Országos Vezetővel együtt szűkebb törzsével és szakértőivel ezen a héten szemrevételezni fogják a tervezett borsai síközpontot. A borsai síközpont románlakta területen épülne, de ezzel nem a román lakosság támogatása a végcél, hanem telepítés útján a Kárpátoknak ezt a majdnem legszebb területét szeretné magyarrá tenni, és (Az Országos Vezető) annak a reményének adott kifejezést, hogy nemcsak az állam, hanem a vármegye is támogatni fogja ennek a magyar Garmischpartenkirchennek Európa legszebb síterületévé való kiépítését.

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök azt kérte ezután, hogy erre a szemrevételezésre az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal képviselőjét is meghívják.

Döntés:

Az Országos Vezető az értekezlet megkérdezése után vitéz Tárczay-Felicides Román Őméltósága fenti javaslatait elfogadta.

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök felkérésére ezután Arató Géza, az OSK főtitkára jelentette, hogy a kerületi sportélet megszervezésére már értekezletet tartottak. Itt az az óhaj merült fel, hogy a vidéki hadtestszékhelyeken, illetve kerületi székhelyeken az OSK-nak legyen a hadtestleventeparancsnok mellett egy végrehajtó szerve. Ez az OSK-nak fizetett alkalmazottja lenne, mert altruista alapon érdemleges munkásság nem várható. Az OSK ezen a réven remélné

a./ A leventékkel való összműködést.

b./ Az általános társadalmi sport fejlődését.

c./ Az adminisztráció decentralizálását.

Arató Géza főtitkár annak az aggodalmának adott kifejezést, hogy a társadalmi sport kerületbeosztását nem sikerül majd élesen a hadtesthatárok közé beszorítani. Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök arra is felhívta az értekezlet figyelmét, hogy a Nemzeti Sport Bizottságban a vidéki sport nincsen képviselve. Kellene módot találni arra, hogy akkor, amikor vidéki problémákat tárgyal az OSK a Nemzeti Sport Bizottságban, egy vidéki szakértő bizalmi ember is résztvehessen a Nemzeti Sport Bizottság értekezletén az OSK meghívása alapján. Arató Géza főtitkár ezután bejelentette, hogy november elején a Nemzeti Sport Bizottság ülést tart, majd részletesen ismertette ennek a bizottsági ülésnek tárgysorozatát. Végezetül jelenti, hogy vitéz Kudriczy István vk. ezredessel és Balázsy tanárral letárgyalták a leventék nyilvános sportszereplését is. Ebben megegyezés is történt és a csütörtöki értekezleten ebben végleges megállapodás fog történni.

4./ Az Országos Vezető az ifjúsági zsidókérdés rendezésére tért át ezután. Kérte az eddigi eredmények aktaszerű írásban való rögzítését. Erre azért volna szükség, hogy Kulcsár István kormánybiztos is az aktához hozzáírhassa megjegyzéseit és állásfoglalását, és ezek birtokában terjeszthesse fel ezt az Országos Vezető a Miniszter Úrnak. Vitéz Szurmay Tibor vk. százados szükségesnek tartaná, hogy ezt a felterjesztést a Kultuszminisztérium törvényelőkészítő osztálya is átnézze. Az Országos Vezető a fenti javaslattal egyetért. Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök felhívja az értekezlet figyelmét arra, hogy az intézetek zsidókkal ne versenyezzenek és így a zsidóiskolák ezentúl a sportversenyből kizárhatók legyenek. Hangos tüntetések voltak már ilyen mérkőzéseken.

5./ Az Országos Vezető ezután a vállalatok és községek 1931. II. tc.[84] kötelezettségeinek megtárgyalására tért rá. A fentiek szerint a vállalatok és községek kötelezve vannak arra, hogy a leventekiképzés céljaira otthonokat, sporttereket és gyakorló tereket bocsássanak rendelkezésre. A vállalatok és községek e kötelezettségüknek azonban igen gyakran csak vontatottan tettek eleget. Vitéz Kudriczy István vk. ezredes jelentette, hogy a törvénycikk kiadása után két hónapi időt hagyott a vállalatok és községek részére és csak ezután kezdte meg a tárgyalást a katonai parancsnok útján. A vállalatoknak és községeknek a törvénycikk értelmében nyilatkozatot kellett kiállítaniok, hogy kötelezettségüknek milyen módon fognak eleget tenni. Már a nyilatkozatok kiállításánál megkezdődött a harc. Az Újpesti Egyesült Izzó pl. nem adta be nyilatkozatát, illetve javaslatát, mert csak a Gyosz útján hajlandó tárgyalni. Jelenleg az a helyzet, hogy lassú ütemben ugyan, de mégis csak sikerülne a törvény végrehajtása.

Az OSK részéről az a kérdés merült fel, hogy a vállalatok és községek által létesítendő sportlétesítmények építkezésénél megtörténik-e a kellő szakgondoskodás sportszempontból. Vitéz Kudriczy István vk. ezredes jelentette, hogy e tekintetben sikerült már a teljes összhangot biztosítani a katonai és polgári vonal között. A sportszakszerűségről a testnevelési intézmények és sportlétesítmények országos főfelügyelősége gondoskodik. Erre az összműködésre már egy gyakorlati példa is áll rendelkezésre a közelmúltból (Szatmárnémeti).

6./ Az Országos Vezető bemutatja az értekezletnek a Palkovich Pál miniszteri osztálytanácsos által előterjesztett Pro Juventute érdemrendtervezeteket. Az értekezlet egyhangúan elfogadja a tervezeteket, csupán vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök kifogásolja a levente-felségjelvénynek a szlovák címerhez való hasonlatosságát. Az Országos Vezető javasolja ezután, hogy a régi OTT arany és ezüst plakett helyett mellen viselhető sportérmet rendszeresítsünk. Ezt szolgálatban és szolgálaton kívül is lehetne hordani. Az Országos Vezető ezután a Toldy érdemérem adományozás rendezését kéri karácsonyra.

7./ Ezután a leánylevente-intézmény törvényjavaslatának megbeszélésére került sor. Czakó miniszteri osztálytanácsos jelenti, hogy Németh Péter curiai tanácselnökkel tárgyalt ebben az ügyben. Még a szankciók kérdése nincsen rendezve. Az Országos Vezető szükségesnek tartja, hogy a női törvényjavaslat függő kérdéseinek elintézésére kedd délelőttre egy értekezlet hívassék össze.

Az Országos Vezető az első női nemzetvédelmi tanfolyam kiegészítésekép javasolja a budapestiek és Budapest környékiek részére egy újabb tanfolyam felállítását csak bejárással és ellátás nélkül. Ez az újabb tanfolyam nov. 15-étől december 10-ig tartana. Az Országos Vezető utasította ezután W. Zsigmond Judit alosztályvezetőt a női nemzetvédelmi nevelés 1942. évi költségvetésének elkészítésére. Közölte ezután az értekezlettel, hogy november 1-e és 8-a között Keresztes-Fischer és gr. Bethlen György Őnagyméltóságaik nejeivel női honvédelmi nevelési kérdésekben megbeszélést fog tartani.

8./ Az Országos Vezető felkérésére ezután Szurmay Tibor vk. százados, a VIII.csoportfőnökség vk. tisztje ismertette a VIII. csoportfőnökségnek a Közoktatási Tanácsnál elért eddigi eredményeit. A VIII. csoportfőnökség a Közoktatási Tanáccsal egy külön munkacsoportot alakított. Elkészítette úgy az általános, mint a részletes tantervet. Ezen a héten következik a Tankönyvszerkesztő Bizottság felkérése. Hátra van még a tantárgy bevezetésének az előkészítése. A munka, ami eddig folyt, elméleti munka volt. Február 1-ére számíthatunk arra, hogy 6 testnevelési óra a második fél évben már beállításra kerül. Sát[85] százados feladata lesz megállapítani, hogy a honvédelmi ismeretek oktatása miként lesz beilleszthető a második fél évben bevezetendő testnevelési órák keretébe. A második fél évben először átmeneti megoldással kell megelégedni.

Döntés:

3 testnevelési óra egészben maradna. A többi el legyen osztva fél órákra. A 6 fél óra anyagát konkretizálni kell, hogy azt bármely tanár – testnevelési szakismeretek nélkül is – el tudja látni. A 6 testnevelési fél óra anyagát a Testnevelési Főiskola fogja kidolgozni.

9./ Az Országos Vezető ezután az ifjúsági nap május 1-én való megünneplésének tárgyalását kezdte meg. Kívánatosnak tartotta, hogy a jövő héten egy értekezlet üljön össze ennek a kérdésnek megbeszélésére. Az ügy előadójává dr. Rajczy Imre min.s.titkárt kérte fel. Az értekezleten vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök, Czakó István miniszteri osztálytanácsos, W. Zsigmond Judit alosztályvezető és dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója, illetőleg képviselőik jelennének meg. Az értekezlet az ifjúság napjának ünneppé való emelését és a műsor megállapítását tárgyalná le. Az eredményről a sajtót is tájékoztatni kell. Az Országos Vezető ezután felhívta a figyelmet arra, hogy december hó 6-án a Kormányzó Úr névnapja alkalmával leventeünnepségek rendeztessenek az egész ország területén központi irányítással. Dr. Rajczy Imre min.s.titkár bejelentette, hogy a Kormányzó Úr Ő Főméltósága nevenapján egyedül csak a magyar egyetemi ifjúság küldöttségét szokta fogadni. Az Országos Vezető azt az óhaját fejezte ki, hogy a Főméltóságú Urat üdvözlő szónok mellett egy levente-leány és egy levente-fiú is szerepelhessen a felköszöntő beszéd alkalmával, így a magyar egyetemi ifjúság képviselője mellett a levente-leány intézmény és a levente-fiú intézmény képviselője is megjelenhessen a Főméltóságú Úr magas színe előtt.

Döntés:

Az Országos Vezető a jövő hétre a diákszövetségek vezetőit kéreti magához.

10./ Schmidt kormányfőtanácsos soron kívül bejelenti, hogy megbízást kapott a Régi Lóverseny-téren építendő sportlétesítmények terveinek előkészítésére. Megszerezte a helyszínrajzot. Ezen a területen véleménye szerint szükséges létesíteni sportuszodát, kézilabdapályát, női sporttelepet, fedett teniszpályát, postás sporttelepet és levente lőteret. Jelentette továbbá, hogy e tekintetben holnap Budapest Székesfőváros polgármesterével a tárgyalásokat megkezdi és ezért hozza javaslatait soron kívül az értekezlet elé, hogy elvileg hozzájáruljon ehhez az Országos Vezető. Majd tájékoztatta az értekezletet a Zay-uccában létesítendő leventeuszoda rossz területi és vízellátási viszonyairól.

11./ Országos Vezető ezután felkérte Lieszkovszky Pál őrnagy urat, a HM VIII. csoportfőnökség külügyi előadóját, hogy ismertesse azokat az eredményeket, amelyek a német-magyar tárgyalások nyomán adódtak. Lieszkovszky őrnagy előadta, hogy az Országos Vezető előadásokat folytatott. [sic!]

1./ a Hitlerjugend vezetőségével. Ez még befejezésre nem került.

2./ A kultuszminisztériumi vonalon ugyancsak tárgyalt az Országos Vezető a német kisebbségi csoport vezetőjével. A német kisebbségi csoport vezetője, Basch a Kultuszminisztérium kisebbségi osztályához benyújtott alapszabály-tervezetében annyira követelőző volt, hogy az magyar nemzeti szempontból elfogadhatatlan. Eredmények:

a Hitlerjugend leventekiképzése mint katonai előképzés a leventeintézményen belül folyik. A Basch csoport kulturális alapon szervezkedhet, de csakis Magyarországon kiképzett vezetőkkel folytathatják a kiképzést. A magyar nemzet iránti nemzethűség fontos. Szabályozásra kerül a német ifjúság egyenruhája. Alapszabály, hogy a német Hitlerjugend ruházatához nem hasonlíthat és a magyar felségjelvényt kell viselni. Ehhez egy szűkebb bizottság már hozzájárult. A megbeszélések oly méreteket öltöttek, hogy annak a megállapítására is sor került, hogy mi legyen a magyar kormánynak követendő álláspontja a kisebbségekkel szemben. Az értekezlet bezárása előtt vitéz Kudriczy István vk. ezredes kifogásolta, hogy az újság és a rádió a borsai síutazást és annak részleteit már akkor leközölte, amikor ő még arról tudomást sem szerzett.

Az OSK részéről az a megállapítás történt, hogy a Sí Szövetség részéről volt egy úr, aki ez indiszkréciót elkövette.

Döntés:

Ezentúl általános szempontból Bekény Béla ezredes, sportszempontból pedig Arató Géza főtitkár gondoskodjék arról, hogy illetéktelen hír ne kerüljön a nyilvánosság elé.

Más tárgy hiányában az Országos Vezető az értekezletet 7h 25-kor felfüggesztette.Október 22. szerda

9h

Schmidt kormányfőtanácsos referált folyó ügyeket.

9h 30

Karácsony Rezső ideiglenesen ténylegesített gazdászati őrnagy a HM. 40 osztályhoz való bevonulását jelentette.

10h

Dr. Czakó István miniszteri osztálytanácsos referált folyó ügyeket.

10h 30

Megbeszélés vitéz Faragó Ede országgyűlési képviselővel, a honvédelmi tárca parlamenti előadójával az ifjúság honvédelmi nevelését érintő ügyeknek a honvédelmi tárca előadásába való bekapcsolása tárgyában.

11h

Megbeszélés Pater Naggyal, a Kalot képviselőjével a katolikus ifjúsági egyesületeknek a leventeintézménybe való bekapcsolása tárgyában.

11h 10

Vitéz Kudriczy István vk. ezredes referált folyó ügyeket.

11h 30

A Hangya Szövetkezeti Gazdászképző Otthon ötödik tanfolyamának rákosszentmihályi záróvizsgáján az Országos Vezető szűkebb törzsével megjelent.

12h

Pusztay János miniszteri tanácsos tett viszontlátogatást az Országos Vezetőnél.

13h

Dr. vitéz Lépes István főtanár magánügyben kihallgatást és pártfogolást kért. Kérelmét a látogatási könyvbe bejegyezte.

17h 30

Az Országos Vezető a honvéd vezérkar főnökénél referált.

Az Orsz.Vez. a VKF.Urat a következő kérdésekben tájékoztatta:

a./ a leányleventeintézmény megteremtésének előmunkálatai. A VKF. Úr teljes mértékben egyetért vele, mert fő célkitűzésének, a nemzetnevelés fokozott elmélyítésének szolgálatában áll,

b./ a „Honvédelmi ismeretek” című tantárgynak az iskolákba való bevezetésével ugyancsak egyetért, felszólította az Orsz.Vez.-t a munkálatok folytatására.

c./ az Orsz.Vez. tájékoztatta a VKF.Urat a költségvetési helyzetről és átadta az e tárgyban készített Pro Memoriat. A VKF. Úr a nehézségeket ismeri és kilátásba helyezte támogatását,

d./ a VIII. csfség és H.M. 40. osztály vkf.-ének kinevezése tekintetében az az álláspontja, hogy e két szerv nem parancsnokság, tehát vkf.-re nincs szüksége,

e./ az új levente egyenruha rendszeresítésének tervét a VKF. Úr tudomásul vette,

f./ egyetért a VKF. Úr a nemzetnevelési tisztikar kialakításának tervével,

g./ tudomásul vette a levente cipő-kérdés megoldása terén tett eddigi kezdeményezéseket,

h ./ a Pro Juventute érdemrend rendszeresítésének tervét,

i./ a VIII. csf.-nek a miniszter helyettes alá való rendelését,

j./ az Orsz.Vez. tájékoztatta a VKF. Urat a német-magyar ifjúsági helyzet tisztázása terén eddig elért eredményekről; a VKF. Úr a német ügyben teljesen egy véleményen van a VIII. csf.-kel, az a felfogása, hogy erélyt kell tanúsítani. Ő maga személyesen fog tárgyalni a miniszterelnökkel,

k./ tudomásul vette az Ifjúság Házának építési tervét,

l./ az egyházfőknél tett látogatást és a Kalottal való megegyezést.

m./ az Orsz.Vez. bemutatta még a Vkf.Úrnak azt a Pro memoriat, amelyet a cserkészet tárgyában Pusztay miniszteri tanácsos a VKM. úr számára készített. A VKF. Úr felfogása az, hogy a cserkészetet meg kell szüntetni.1941. október hó 23. csütörtök

7h 30

Az Országos Vezető szűkebb törzsével a Nyugati pályaudvarról a síközpont szemrevételezésére indult Borsára.

10h

Ambrózy György, a Mária Terézia Rend lovagja az Orsz.Vez. helyiségében tisztelgő látogatást tett és az Orsz.Vez. részére tiszteletpéldányul felajánlotta az 1940. évben kiadásra került „Magyar Csatakép” című könyvét.

11h

Kulcsár István kormánybiztos telefonon kereste az Orsz.Vez.-t. Távollétében a személyi segédtiszt intézte el személyi kérelme ügyét.

11h 30

Welits László osztályfőnök tett tisztelgő látogatást.

11h 40

A H.M.VIII. csoportfőnökségének vezérkari tisztje megbeszélést folytatott Palkovics osztálytanácsossal és Emődy titkárral, folyó ügyekről. Palkovics tanácsos a VKM. úrnak személyesen fogja referálni a LOK. társelnökének kinevezését. Ugyancsak döntését fogja kérni a parlamenti költségvetési beszéd összeállítására vonatkozólag.

12h 30

A vk. tiszt az Orsz.Vez. képviseletében megbeszélést folytatott a kereskedelmi és közlekedési minisztériumban. A vk. tiszt kíséretében van Pados őrnagy a H.M.40.osztálytól. A vk.tiszt megkísérelte tisztázni a kereskedelmi és közlekedési minisztérium érdekelt szakosztályainál a leventeintézmény parancsnokainak motalkó-jegy[86] igényléseit, az „E” betűk[87] bevonásának kérdését és a haderőn kívüli gépkocsi előképzés gépkocsi anyag kérdését.

Maléter tanácsos távolléte miatt a megbeszélések csak a szakelőadókkal voltak elvégezhetők. A megbeszélések során megállapítást nyert, hogy a kereskedelmi és közlekedési miniszter az összes korlátozásokat a honvédelmi miniszter (3/b. és 14. oszt.) kívánságára hajtotta végre, tehát csakis akkor tehet engedményeket, ha a honvédelmi miniszter a követelményeket enyhíti. Tehát a kérdés rendezése a H.M. 3/b. és 14. osztály útján hajtható végre.

13h

Bayer miniszteri tanácsossal, a 14. osztály vezetőjével megbeszélés. Bayer miniszteri tanácsos tudomásul vette a VIII. csfségnek azt a kívánságát, hogy a leventeintézmény parancsnokainak gépkocsijait mentesíteni kell. Tájékoztatta a H.M. 40. osztály képviselőjét a követendő eljárásról. A 40. osztály sürgősen kérje be a felmentendő gépkocsik pontos adatait tartalmazó jegyzéket és a VIII. csfség útján újból kérje a gépkocsik felmentését.

13h 30

Kolozsváry tn. tanácsos és dr. Szabó megjelentek az Orsz.Vez. hivatalos helyiségében és megbeszélést folytattak a vk.tiszttel, cserkész ügyben.

13h 40

Tribusz Gáborné kuriai tanácselnök neje jelentkezett tisztelgő látogatásra az Orsz. Vez.-nél a női nemzetvédelmi ügyben.

13h 50

Megbeszélés Arató tanácsossal a női alosztály elhelyezése tárgyában. A vk. tiszt közölte az Orsz.Vez.-nek azt a parancsát, hogy még a hét folyamán állásszerű elhelyezést kíván nyújtani a női alosztálynak. Arató tanácsos közölte, hogy a szükséges bútorok rendelkezésre állanak. Ideiglenes elhelyezésként tekintetbe jön az Ökölvívó Szövetség 3 helyisége.

14h

A vk. tiszt felszólította a Sportcsarnok igazgatóját, hogy az Ökölvívó Szövetség helyiségeit sürgősen ürítse ki. Bujdosó igazgató közölte, hogy a kiürítés folyó hó 27-ig megtörténik, tehát a női alosztály 27-én elhelyezkedhetik az Ifjúság Házában.

17h

Értekezlet az Ifjúság egészségügyi tanácsa szolgálati szabályainak tárgyában.

Jelen vannak:

a H.M.15. osztály részéről: Szentgyörgyi min. osztályfőnök, v. Idrányi min. titkár,

a VKM. törvényelőkészítő osztálya részéről: Pusztay János min.tanácsos,

a VIII.csfség. részéről: a vk.tiszt, Emődy titkár és Rosztóczy őrnagyorvos.

Az értekezlet megkezdte és nagyrészt elkészítette a szolgálati utasítás szövegezését.

A tanács elnevezés helyett Pusztay miniszteri tanácsos javaslatára az „Ifjúság Országos Egészségügyi Bizottsága” elnevezést fogadták el. A szövegezés munkálatait az értekezlet folyó hó 25-én folytatja.1941. október hó 24. péntek

9h

Katona Géza és Gallyas Ferenc hadnagyok, valamint Gyurkóczy István zászlós a makói levente körzet részéről jelentkeztek az Orsz.Vez.-nél tisztelgő látogatásra.

Kérésüket a látogatási könyvbe bejegyezték. A személyi segédtiszt a H.M.40. osztályhoz utasította nevezetteket kérelmükkel, ahol Dienes hadbiztos századossal az ügyet érdemileg el is tudták intézni.

10h

Dr. Mészáros István rendőrkapitány és Vincze József rendőrfőfelügyelő tisztelgő látogatásra jelentkeztek az Orsz.Vez.-nél. Meghívták az Orsz.Vez.-t az október hó 28-án kedden a margitszigeti fedett uszodában 3/4 7-kor megrendezésre kerülő folyamrendőrök úszó-ünnepélyére.

10h 30

A H.M. 8/e. osztálya átküldte a német birodalom vezére és legfőbb parancsnoka által vitéz Béldy részére adományozott német sasrend keresztjét a csillaggal.

11h

Dr.Sipos István, a Theológiai Akadémia[88] magántanára meghívta az Orsz.Vez.-t a protestáns cserkész nagygyűlésre. A nagygyűlés okt.31-én d.e. 12 órakor lesz a Pesti Vigadóban.[89]

10h–12h

Értekezlet a Közoktatási Tanácsnál.

Jelen vannak:

Szőnyi miniszteri tanácsos, a tankönyvszerkesztő bizottság elnöke,

Saád Ferenc főtanár és

Szurmay vk. szds. a VIII.csfség részéről.

Jelen vannak még: a „Honvédelmi ismeretek” című tankönyv megírására felkért szakértők.

Szőnyi miniszteri tanácsos a megjelentek előtt ismertette a „Honvédelmi ismeretek” című tankönyv bevezetésének kérdését és felkérte a jelenlévőket a reájuk eső rész kidolgozására.

Szőnyi miniszteri tanácsos ismertette ezután a tankönyv kinyomtatására vonatkozó tervét, ezek szerint a tankönyv a H.M. és VKM. együttes szerkesztésében, mint a Közoktatási Tanács kiadványa kerülne kiadásra, a szerzők neveinek említése nélkül. A tankönyvnek a lehetőség szerint olcsónak kell lennie és ezért nem engedhető át a kiadás a magánvállalkozásnak. A tankönyv kiadható volna vagy az Egyetemi nyomda, vagy a Szent István nyomda útján.

Ehhez szükség volna kb. 20.000 P kölcsönre vagy előlegre. Ez az összeg a könyvek eladása után megtérülne. Szőnyi miniszteri tanácsos felkérte a H.M.VIII.csfséget, hogy eszközölje ki ennek az előlegnek akár a H.M., akár a VKM részéről történő kiutalását.

A jelenlévő Rakolczay vk. őrnagy felhívta a VIII.csf-ség figyelmét arra, hogy célszerű volna a most megjelent „Korszerű honvédelmi ismeretek” című könyvvel a tanári kart ellátni. A könyv igen alkalmas volna arra, hogy abból a tanári kar felkészüljön a honvédelmi ismeretek tanítására.

12h

A vk. tiszt aktaszerűleg közli a VKF.1.osztállyal[90], hogy a VKF.Úr hozzájárult Biringer szakaszvezetőnek a harctérről való hazarendeléséhez. (Magyar Birkózó Szövetség kérése.)

12h 30–14h

A vk.tiszt megbeszélése Gyallay Domonkossal, a „Szebb Jövőt” lap főszerkesztőjével. A vk.tiszt ismertette az Orsz.Vez. ama tervét, hogy a „Szebb Jövőt” című lapot közvetlenebb kapcsolatba kell hozni az ifjúsággal, ezért egy ifjúsági irodalmi tanács felállítása szükséges.

Gyallay Domonkos erre tervet fog készíteni.

A vk.tiszt megállapítja, hogy a lap túlságosan komoly, a lap rajzai nem elég kifejezőek és lendületesek. Gyallay egyetért e megállapításokkal és mindent el fog követni, hogy a lapot színesebbé tegye.

14h–14h 30

Megbeszélés W. Zsigmond Judittal költségvetési ügyben.1941. október 25-én, szombat

9h–12h 30-ig

Értekezlet az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság szervezeti szabályai tárgyában.

Jelen vannak:

Pusztay min. titkár,

dr. Emődy min.titkár,

dr. Idrányi min.titkár,

dr. Rosztóczy őrgy. orvos,

Szurmay vk.százados.

Az értekezlet befejezte a szervezeti szabályok kodifikálását.

12h 30–14h-ig

A vk.tiszt megbeszélése W. Zsigmond Judithtal a leány-levente intézmény 1942. évi költségvetése tárgyában.1941. október hó 26. vasárnap

9h

Weiss Manfred vállalatok testedző köre által Csepelen megrendezett ún. „Finn tura”-n az Országos Vezető szűkebb törzsével megjelent.

A versenyt megelőzően a régi WMTK.pályán[91] egy ünnepély keretében az Országos Vezető a gyáripari dolgozókhoz és sportolókhoz beszédet intézett.

11h

A Marcia su Roma 20 éves évfordulója alkalmával az olasz fascio a Fascio Székházában ünnepélyt rendezett. A meghívást az Országos Vezető szolgálati elfoglaltságára való tekintettel lemondta. Képviseletében vitéz Loósy Alajos alezredes jelent meg az ünnepségen.

15h

Budapest–Bécs B./ labdarúgó mérkőzése. Az Országos Vezető képviseletében személyi titkára és személyi segédtisztje jelent meg.1941. október hó 27. hétfő

9h

Kolozsváry Béla testnevelésügyi tanácsos folyó ügyeket referált.

9h 30

Vitéz Szilárd Zoltán ezredes, VI. hdt. leventeparancsnoka jelentkezett bemutatkozó látogatásra az Országos Vezetőnél.

10h

Vitéz Kudriczy István vk.ezredes referált folyó ügyeket.

10h 30

Szurmay Tibor vk.szds. a délutáni értekezlet anyagát terjesztette elő.

11h

Vukováry György ezredes a H.M.5. osztály átvételét jelentette az Országos Vezetőnek.

11h 30

Hulin László, öccsének, dr. Hulin Béla ny.rendőrfőkapitány helyettesnek pártfogolásával tisztelgő látogatásra jelentkezett az Országos Vezetőnél, és állást kért. Végzettsége 6 elemi, foglalkozása fodrász, az Országos Vezető parancsnoksága alatt a lovas dandárnál szolgált. Altiszti állásra pályázna.

12h

OSK. tanácstermében megbeszélés a Gyosz kiküldötteivel, a vállalati testnevelés és sport megszervezésére vonatkozólag. Az Orsz.Vez. részéről Szurmay Tibor vk.szds. jelent meg.

13h

Tribusz Gáborné kuriai tanácselnök neje tett tisztelgő látogatást és kért felvilágosítást női nemzetvédelmi ügyben az Orsz.Veztől.

13h 30

Dr. Sipos István akadémiai magántanár a protestáns cserkész nagygyűlésre hívta meg az Országos Vezetőt és részletes tájékoztatást nyújtott a protestáns ifjúsági mozgalmakról.

17h

Az egyesült női tábor a Budapesten tartózkodó német testnevelő tanárnők tiszteletére székházában teát rendezett. A meghívást az Orsz.Vez. szolgálati elfoglaltságára való tekintettel lemondotta.

Kiegészítés a vk.tiszt részéről:

Értekezlet Czakó min.o.tan.-nál a 6 testnevelési óra bevezetése tárgyában.

Jelen vannak:

Csernyus Béla miniszteri titkár,

testnevelési tanár, és

a vk.tiszt.

Az értekezlet az iskolai osztály ea.-ja által készített tervezetet beszélte meg. A tervezet részleteiben a délutáni osztályközi értekezleten került ismertetésre.

11h

Értekezlet Czakó min.o.tan.-nál a leánylevente intézmény bevezetésére készült törvényjavaslat tárgyában.

Jelen vannak:

Csernyus miniszteri titkár

Emődy miniszteri titkár

W. Zsigmond Judith

Szurmay Tibor vk.szds.

A jelenlévők, mint kodifikáló bizottság letárgyalta a törvényjavaslat szövegét és felvette azokat a szempontokat, amelyek szerint a javaslat kiegészítendő volna. És pedig felveendő:

a./ felhatalmazás a VKM. részére, hogy a törvény megszegőivel szemben 14 napnál tovább terjedő elzárás büntetést szabályozzon meg.

b./ felhatalmazás a VKM. részére, hogy a leányleventék számára különleges nevelő intézeteket állítson fel.

A törvényjavaslat részleteiben a délutáni osztályközi értekezleten került megbeszélésre.

12h

Értekezlet a GYOSZ.vezetőségével.

Jelen vannak:

v. Kudriczy István vk. ezds.,

v. Tárczay-Felicides Román min.osztályfőnök,

Bazsó alezredes,

Czakó min.o.tan.,

Csernyus min.titkár,

Palkovics oszt.tan. és a GYOSZ. vezetősége, Knopp[92] vezérigazgató vezetésével.

9h

Balázsfalvi Kiss törvényszéki titkárt fogadta az Országos Vezető, aki a vízilevente ügyében referált.

10h

Kudriczy vk.ezredes folyó ügyekről referált.

10h 30

Máramaros vm. főispánja[93] a borsafüredi télisport központ ügyében megbeszélést folytatott az Országos Vezetővel.

11h

Szurmay Tibor vk. százados az osztályvezetői értekezlet anyagát referálta az Országos Vezetőnek.

12h

Tribusz Gáborné személyes ügyben jelentkezett.

13h 30

Dr. Sipos István tanár

Délután

Osztályközi értekezlet az OSK tanácstermében

1. Az Országos Vezető üdvözli az értekezleten megjelent urakat és felkéri Rajczy Imre min.s.titkárt, hogy ismertesse a borsai hivatalos kiszállás eredményét.

Dr. Rajczy min.titkár jelentette, hogy az Országos Vezető a társadalmi sport és a testnevelés vezetőjével, a leventék országos parancsnokával, az Idegenforgalmi Hivatal vezetőjével és a Máramaros vármegyei politikai és közigazgatási tényezők bevonásával megtekintette a Visó völgyében fekvő Borsa község határát. Utána Máramarosszigeten az alispán elnöklésével értekezletet tartottak, ahol megállapították azokat a tennivalókat, amelyek a vidék télisport központjává való kiépítéséhez szükségesek. Az alispán megígérte, hogy a kijelölt területekre az opciót megszerzi a községtől és hogy a jövő évi költségvetési évben a községnek hathatós támogatását biztosítja. Megállapították az értekezleten, hogy melyek azok a hivatalos hatóságok, amelyekkel érintkezésbe kell lépni. Itt különösen az Államvasutak, az Iparügyi Minisztérium, az Idegenforgalmi Hivatal, a Meteorológiai Intézet és a Pénzügyminisztérium azok a hatóságok, amelyeknek legnagyobb támogatására szükség van.

A télisportok központja ügyeinek vitelére egy bizottságot alakítottak, amelynek vezetője Schmidt József Őm.-ga, központi előadója pedig Dévány István, a Sí Szövetség országos szakfelügyelője. Az értekezlet döntése szerint terület alkalmas arra, hogy a téli sportok központja legyen.

Országos Vezető szerint fontosak a vízrajzi adatoknak az ismerete, mert a terület hallomása szerint nagyon csapadékdús. Hegyivasút építése is tervbe van véve, és az alispán mozgalmat indít a csángóknak erre a vidékre való betelepítésére. A Horthy Miklós csúcs körüli kb. 2000 m. magas csúcsokat a 7 magyar vezérről nevezik el és az egész hegycsoportnak pedig Vezér-havas lesz a neve. Bejelentette továbbá az Országos Vezető, hogy az Oti egyik vezető tisztviselőjével tárgyalt, aki megígérte, hogy az Oti egy 300 szobás gyógyüdülőt fog ezen a területen építeni.

2. Rosztóczy őrnagy ismertette az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság tervezetét. Jelentette, hogy a tervezetet egy bizottság állapította meg, amelynek tagjai voltak:

Szentgyörgyi min. osztályfőnök,

Pusztay miniszteri tanácsos,

Emődy min.titkár és az Orsz.Vezetőség részéről

Szurmay vk.százados.

Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök annak az aggodalmának adott kifejezést, hogy az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság a Sportorvosi Intézettel ne kerüljön összeütközésbe, mert a bizottság feladatai között olyanokat lát, amelyek kizárólag a Sportorvosi Intézet feladatai közé tartoznak.

Szurmay vk. százados szerint összeütközésre nem lesz alkalom, mert hiszen a bizottság az Országos Vezetőnek javaslattevő szerve.

Országos Vezető ezután köszönetet mondott Rosztóczy őrnagynak és felkérte Szurmay vk. századost, hogy ebben az ügyben a legközelebbi teendőket ismertesse.

Döntés:

A Honvédelmi miniszter a Kultuszminiszter úrral egyetértésben adja ki a Bizottságot felállító rendeletet. A rendelet tervezet aktaszerű elkészítéséről Szurmay vk.szds. gondoskodik.

3. Hübner titkár ismertette a Gyosszal való tárgyalások eredményeit. A Gyosz a szabadidő mozgalom megindítását attól tette függővé, hogy a kormányhatóság engedélyezze a Gyosznak szabadidő mozgalmát.

Jelentette továbbá, hogy a leventeegyesületek nem lehetnek tagjai a Gyosz szabadidő mozgalmának, de bizonyos tevékenységben részt fognak venni. Kérték a Gyosztól egy központi titkár megbízatásának sürgős elintézését, amely központi titkárt az Országos Vezető küldené ki a szabadidő irányításához, de illetményeit a Gyosz fizetné.

Döntés:

Még ezen a héten ülés tartandó fenti tárgyban a Gyosszal. E tárgyalások elengedhetetlen feltétele a központi titkár kinevezése. Az ülés összehívásáról a LOK gondoskodjék.

4. Czakó István min.oszt.tan. ismertette a november 15-től december 10-ig terjedő járási nemzetvédelmi női vezetői tanfolyam feltételeit. A pályázók felvételi vizsgát tesznek, de mellőzni fogják az I. tanfolyamon alkalmazott képességvizsgáló rendszert. A tanfolyam hallgatóinak a létszáma 50 személy.

Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök a felvétellel kapcsolatosan javasolja, hogy a pályázók írásbeli dolgozaton felül szóbeli vizsgán is átessenek.

Czakó István min.oszt.tan. ismertette továbbá, hogy a mostani tanfolyamon csak bejáró hallgatókat vesznek fel, továbbá azt, hogy vidékről csak olyanokat vesznek fel a tanfolyam hallgatói közé, akik a költségeket fizetik.

Döntés:

Budapestről és környékéről 50 hallgató felveendő az új tanfolyamra. Előnyben részesítendők azok, akik az első tanfolyam felvételi rendszerében zöld lapot kaptak. Az előadások d.u. 15h 30-19h 30-ig lesznek és december 22-ig tartanak. A vizsgázottaknak alkalmazás esetén bármely járásban el kell fogadniok az állásukat és állami alkalmazásban lévők csak felettes hatóságuk írásbeli engedélyével pályázhatnak.

Czakó István min.oszt.tan. ismertette Szabó Gyula képviselőnek a kormánypárt értekezletén elhangzott interpellációját. Ezután közölte, hogy az interpellációnak a nemzetvédelmi női tanfolyamra vonatkozó része nem felel meg a valóságnak. Javasolta, hogy az I. tanfolyam végzett hallgatói közül 18 vezetőnő november 9-től vezényeltessék szolgálati helyére, hogy ott az illetékes katonai parancsnokoknál jelentkezzenek.

Döntés:

Az I. tanfolyam után megfelelt hallgatók fogadalmat tesznek, és december 1-től havi 160.- P. tiszteletdíjat kapnak. Ezenfelül készkiadásaik megtérítése címén a kerületi vezetők 80.- P., a járási vezetők pedig 40.- P. pótdíjat kapnak. A tanfolyam legjobbjait pedig a VKM női alosztályánál alkalmazni fogják.

5. Lovas vk. százados: Tájékoztatást adott a leventekiképzésről. Ahol lehet, ott mindenütt folyik leventekiképzés.

A zsidó leventekötelezetteket ezentúl kisegítő előképzős ifjúnak nevezik. Sok a gátló körülmény, de Országos Vezető bejelentette az értekezletnek, hogy ma adták ki a zsidó leventék részére a sárga karszalag viselésére vonatkozó rendeletet.

Lovas vk. szds. jelenti továbbá, hogy november 17-től 27-ig az összes hadtest- és dandár-leventeparancsnokok részére a HM. 40. osztály országos értekezletet tart. Felkérte Czakó min.oszt. tanácsost, hogy az értekezleten a női honvédelmi szervezetről előadást tartson. A Lok. szervezetének a kidolgozása elkészült. Most már csak a kultuszminiszteri hozzájárulás van hátra.

A délvidéken a leventeképzés önkéntes jelentkezés útján folyik.

Az Aero Szövetség vizsgájára leventedíszszázadot a HM 40. osztálya nem tud kiállítani.

Az Országos Vezető a díszszázad kiállításához ragaszkodott és annak kiállítását elrendelte.

Az Országos Vezető felhívta a IX/1. ügyosztály főnökét, hogy készítsen kimutatást az előléptetésre sorra kerülő urakról, hogy azt ő a Kultuszminiszternek bemutassa.

Palkovich osztálytanácsos jelentette, hogy a lista már kész és azt az Országos Vezetőnek másnap be fogja mutatni.

6. Czakó osztálytanácsos a leánylevente intézmény megteremtésére szolgáló törvényjavaslatot ismertette. Jelentette tovább, hogy Pusztay miniszteri tanácsossal megtárgyalta a törvényjavaslatot, aki a javaslatban nagy rövidítéseket eszközölt. Pl. a büntető rendelkezéseknél stb. Felhívta az értekezlet figyelmét a nyilvántartás fontosságára, melyet szerinte nem lehet a községi jegyzőkre bízni, mert azok már most is csak a legnagyobb nehézségekkel tudják munkájukat elvégezni. Legalkalmasabb lenne községi díjnokoknak a beállítása, akik kizárólag csak a női leányleventék nyilvántartási munkálatait végeznék.

Döntés:

Ha a Kultuszminiszter Úr a törvényjavaslatot elfogadja, akkor egy tárcaközi bizottság hívandó össze a Kultuszminiszter Úr elnöklete alatt. A bizottság tagjai lennének:

Az Igazságügyminisztériumból Wladár Gábor vagy Bacsó Ferenc.

A Miniszterelnökségtől Oswald min.tanácsos.

A H.M. részéről Szentgyörgyi min.osztályfőnök és Idrányi min.titkár.

A Pénzügyminisztériumból Csulak min.osztályfőnök és Bártfay min.tanácsos.

A hercegprímás megbízottja dr. Drahos János.

A protestáns egyházfők megbízottai.

Az értekezlet előadója Pusztay min.tanácsos lesz.

7. Dr. Saád Ferenc százados ismertette a Közoktatásügyi Tanácsban végzett munkálatokat a „honvédelmi ismeretek” c. tankönyvekkel kapcsolatban. Iskolai osztályok szerint a következők írnák meg a tankönyveket: I-II.o.: dr. Matthia Károly százados, III-IV.o. világnézeti részét dr. Saád Ferenc százados egy.m.tanár, IV.o. szervezési része: Szurmay Tibor vk.százados, V.o.történelmi része: Erdélyi Gyula alezredes, egy.m. tanár, katonaföldrajzi része: Bakó Imre őrnagy, VI.o. történelmi része: dr. Rakolczay László vk.őrnagy, kémiai része: dr. Grabovszky Kamil gim.igazgató, VII.o. világnézeti része: dr. Joó Tibor egy.m.tanár, fizikai része: Horváth Sándor Benő középiskolai tanár, VIII.o. nemzetpolitikai része: dr. Nagy Iván min.tan., irodalmi és etikai része: dr. Saád Ferenc szds, egy.m.tanár, hadfejlődésének része: dr. Erdélyi Gyula alezredes, egyetemi magántanár, honvédelmi szervezési része: dr. vitéz Rakolczay László őrnagy. Jelenti továbbá, hogy a könyvek megírásának az engedélyezését a Közoktatási Tanácson keresztül sürgősen ki kell eszközölni, mert ellenkező esetben a megírt tankönyvek nem rendszeresíthetők a középiskolákban. A tankönyvek csak tavaszra készülnek el és így csak a jövő szeptemberben kerülhet sor azoknak a bevezetésére, s így a rendszeres és módszeres oktatást megkezdeni nem lehet. Ha a tanórarendet felborítva a jelen tanév második félévétől kezdve mégis beiktatnák a „honvédelmi ismeretek” című tantárgyat, kiképzett tanerők és tankönyv hiányában nemcsak eredményt nem várhatnánk, de felületességre nevelnénk az ifjúságot és a tantárgy komolytalan mivoltát iktatnánk be lelkükbe.

Javasolta továbbá, hogy a rádió diákfélóráját tisztán a honvédelmi nevelés célkitűzései szerint kellene rendeztetni. Ezenfelül a honvédség életéből filmbemutatókat tarthatnánk tanulóinknak. A fővárosi és a fővárost esetleg meglátogató tanulócsoportok részére lehetővé kellene tenni a Hadi Múzeum meglátogatását.

Döntés:

A Kultuszminiszter Úr jóváhagyása a tankönyvügyben kikérendő, és utána Szurmay vk. százados a szükséges teendőket aktaszerűen dolgozza fel. Czakó min. oszt.tanácsos lépjen érintkezésbe a közoktatási tanács útján a Kultuszminisztérium illetékes osztályainak vezetőjével, és csütörtökön d.e. 12 órára hívjon értekezletet [sic!] a szükséges intézkedések megbeszélése végett.

8. Czakó min. oszt. tanácsos ismertette a 6 testnevelési óra bevezetéséhez szükséges intézkedéseket. Szerinte 2 főprobléma merül fel e kérdés tárgyalásánál, úgymint: hogy hol legyen az óra megtartva és ki által? Ugyanis a legtöbb vidéki iskolában nem áll megfelelő helyiség, tornaterem rendelkezésre. Javasolja, hogy a felsőbb évfolyamú növendékek tartsák meg a reggeli fél testnevelési órákat.

Döntés:

A 13 főigazgató felhívandó arra, hogy jelentsék a tankerületük területén e kérdés gyakorlati megoldásának lehetőségeit.

Czakó min. oszt. tanácsos jelenti továbbá, hogy Kulcsár kormánybiztos és Balassa Őm. hozzájárult a zsidók kitiltásához Kisok versenyekről.

Czakó oszt.tanácsos kéri az Országos Vezetőt, hogy az osztályvezetői értekezletek tárgysorozatát az illetékes osztályokkal egyetértésben állapítsák meg. Így az osztályvezetők az osztályvezetői értekezlet anyagának előzetes ismeretével jelenjenek meg az értekezleten.

Döntés:

Az osztályvezetői értekezlet anyagát a társadalmi sport vezetője és a leventék országos parancsnoka az Országos Vezetőséggel egyetértésben állapítják meg.

Tárgysorozat:

1./ V. Kudriczy István vk.ezredes ismertette az 1939. II.tc. és a végrehajtási utasítás ama rendelkezéseit, amelyek a vállalatok kötelezettségeit tartalmazzák.

2./ Leventeegyesületek és a GYOSZ által létesítendő szabadidő mozgalom egymáshoz való kapcsolatai.

Az értekezlet az országos Vezető döntése alapján megállapodott abban, hogy a leventeegyesületek és a GYOSZ szabadidő mozgalom között az együttműködést biztosítani kell, azonban úgy, hogy ez a leventeegyesületek önálló életét ne befolyásolja.

3./ A sportegyesületeknek a GYOSZ szabadidő mozgalommal való kapcsolatai tekintetében v. Tárczay min. osztályfőnök javaslata alapján megállapodás nem jött létre, mert a kérdés letárgyalása alaposabb előkészületet igényel.1941. október hó 28. kedd

9h

Bronts Gézáné belügyminisztériumi szociális felügyelő „Korszerű törekvések a női társadalmi munka egységesítésére” címen tartott előadást a női nemzetvédelmi tanfolyam hallgatói részére a Testnevelési Főiskolán. Az Orsz.Vez. szűkebb törzsével ezen az előadáson megjelent és az előadás befejeztével hálásan megköszönte az előadónak értékes oktatását és az előadás folytatásaképen felhívta a tanfolyam hallgatóinak a figyelmét arra, hogy mint a leánylevente intézmény vezetői – Bronts Gézáné előadásának megfelelően – ne mindig felülről várják az irányítást és a kezdeményezést, hanem öntevékenyen alulról a faluban indítsák meg azt a szociális társadalmi munkát, amelynek irányelveit most kapták meg. A leánylevente intézmény hasonlóan a fiúlevente intézményhez egy előkészítése, előképzése a magyar ifjúságnak, hivatásának teljesítésére. A leventevonalon ez már teljesen meg van oldva, mert a leventéket előképzésük befejezte után a honvédség veszi át és itt teljesítik azt a kötelességet, amit a nemzet tőlük megkövetel és reájuk ró. Leánylevente vonalon még hiányzik az az intézmény, amelyik az évente kb. 120.000 főt kitevő leányleventéket átvenné és a magyar társadalomban elhelyezné. Ez már nem az Országos vezető feladata, de ez irányban is a kormány részéről a közeljövőben megtörténik az intézkedés.

Az előadás meghallgatása után az Orsz.Vez. megbeszélést folytatott a Testnevelési Főiskola igazgatójával, és felhívta a figyelmet arra, hogy szükségesnek tartaná azoknak a kiváló magyar sportembereknek jutalmazását, akik a közelmúltban világcsúcseredményeket értek el. A közelmúltban atlétikában Csaplár, céllövészetben pedig Cságoly érte el a világcsúcseredményt. Nevezetteket az Orsz.Vez. kihallgatáson fogadná és részükre elismerésképen és az ifjúság buzdítására egy-egy értékes tiszteletdíjat nyújtana át ünnepélyes körülmények közepette. Dr. Misángyi Ottó jelentette, hogy erre akkor kerülne a sor, ha az érdekelt szövetségek a világcsúcseredményeket hitelesnek elfogadják.

10h

A szociális testvérek küldöttsége jelentkezett az országos vezetőnél és ajánlotta fel szolgálatait a női nemzetvédelmi munkában.

11h

Vitéz Kudriczy István vk. ezredes jelentkezett az Orsz.Vez.-nél és előléptetése alkalmával a H.M.40. osztály nevében legőszintébb szerencsekívánatait fejezte ki. Majd folyó ügyeket referált.

11h 10

Vitéz Tárczay-Felicides Román, a társadalmi sport és testnevelés vezetője törzsével megjelent az Orsz. Vez. hivatalos helyiségében és az altábornagyi előléptetés alkalmával szerencsekívánatait fejezte ki.

11h 20

Budapest székesfőváros polgármestere meghívására az Orsz.Vez. megtekintette a székesfővárosi szívvizsgáló és sportorvosi intézetet. Az Orsz.Vez.-t gróf Zay Imre, a polgármesteri hivatal vezetője fogadta és tájékoztatta.

12h 30

Ember Sándor orsz.gy. képviselő tett tisztelgő látogatást az orsz.Vez.-nél. Megbeszélésre került a Magyar Aero Szövetség okt. 30-án a budapesti közforgalmi repülőtéren megrendezendő ünnepélyes vizsgatétel megrendezése. A tervezett levente díszszázad elmarad, helyette leventezenekar fog kivonulni.

13h

Megbeszélés W. Zsigmond Judithtal és Holló szv. tanácsossal a női nemzetvédelmi tanfolyam költségvetése tárgyában.

13h 30

Walter Erzsébet tett tisztelgő látogatást az Orsz. Vez-nél személyes ügyben.

18h 45

A m.kir. folyamrendőrség úszó ünnepélye a Margit-szigeti Fedett-uszodában. Az Országos Vezető szolgálati elfoglaltságára való tekintettel a meghívást lemondotta. Az Orsz.Vez. képviseletében Bekény Béla ezds. és Szűcs András szds. (KÖTI) jelentek meg.

20h 30

A MAC régi gárdája vacsorát rendezett a Gellért szállóban. A vacsorát az Orsz. Vez. lemondotta.

Kiegészítés a vk. tiszt részéről:

11h

A vk.tiszt, Rosztóczy őrnagyorvos és Emődy titkár elkészítették az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság felállításához szükséges előterjesztést.

Az előterjesztést az Országos Vezető jóváhagyta és Rosztóczy őrnagyorvosnak átadta azzal, hogy a jóváhagyás előtti láttamozásokat mielőbb szerezze be.Október 29. szerda

9h

Dr. Kósa Ferencné iskolanővér jelentkezett az Országos Vezetőnél és kérte az ifjúsági mozgalomba való bekapcsolását.

10h

Wangel Gyula a Magyar Athlétikai Clubot érintő ügyekben referált az Országos Vezetőnek és egyben felhívta figyelmét Csaplárnak világrekordjára. Az Országos Vezető utasította polgári titkárát, hogy Csaplárt hívja be. Az Országos Vezető részére egy tiszteletdíjat fog adományozni.

10h 30

Gréfl Károly személyes ügyben jelentkezett.

11h

Aschner Lipótot fogadta az Országos Vezető és felhívta a figyelmét, hogy vállalatainál a leventemozgalmat támogassa.

11h 30

A dandárleventeparancsnokok tisztelgő látogatást tettek és szerencsekívánataikat fejezték ki az Országos Vezetőnek.

12h 30

A Testnevelési Főiskola küldöttsége Misángyi Ottó vezetésével fejezte ki jókívánalmait az Országos Vezetőnek előléptetése alkalmával.

12h 45

Várady Dezső MáV felügyelő személyes ügyben jelentkezett az Országos Vezetőnél.

13h

Az Országos Vezetőséghez beosztottak fejezték ki szerencsekívánataikat az Országos Vezetőnek.

13h 15

Beresztóczy miniszteri tanácsos fejezte ki jókívánatait az Országos Vezetőnek.

13h 30

Horthy István államtitkár, a MÁV elnöke a diákkaptár ügyének a leventéknél való előmozdítása ügyében felkérte az Országos Vezetőt. Az Országos Vezető ez alkalommal felhívta a MÁV elnökének figyelmét a borsai télisportközpontnál szükséges vasútépítkezésekre.

Vitéz Horthy István előadta azt a tervét, mely szerint a leventeintézményben is meg kell gyorsítani az ifjúság gazdasági irányú nevelését. Erre a feladatra legalkalmasabb a szövetkezeti alapon való szervezkedés. A diákkaptárnál bevált eredményeket értékesíteni kell a leventeintézményeknél is.

Az Országos Vezető válaszában hangsúlyozta, hogy a Kormányzó Úr szózatából kiindulva a leventeintézmény keretében hasonló kezdeményezés indult meg. Ehhez épen a mai napon fogja a HM. Úr a hozzájárulását megadni.

Az Országos Vezető röviden ismertette a „Levente-Szövetkezet” szervezet célkitűzéseit, majd javasolta, hogy a diákkaptár szervezettel való együttműködés céljából november hó 5-én Csanak Tiborral, a diákkaptár főtitkárával tartassék értekezlet a két szervezet együttműködése tárgyában. Az értekezletre meg kell hívni a LOK. és a LEV. Op. megfelelő szakelőadóit és egy gazdasági szakértőt.

Az Országos Vezető ezek után ismertette a borsai síközpont felállítására vonatkozó tervét. Vitéz Horthy István a legnagyobb lelkesedéssel vette tudomásul a tervezetet. Az Országos Vezető Horthy István támogatását kérte egy kb. 10 km-es vasúti szakasz kiépítése tárgyában. Felkérte Horthy Istvánt, hogy szakemberei útján tájékozódjék a helyzetről és ajánlotta, hogy egy alkalommal személyesen is szálljon ki Borsára.

Az Országos Vezető bizalmas és meghitt megbeszélés keretében tájékoztatta Horthy Istvánt a leventeintézmény igen súlyos anyagi helyzetéről. Horthy István kilátásba helyezte illetékes helyen való támogatását.

14h

A vk. tiszt a vitéz Horthy István kíséretében megjelent Csanak Tibor főtitkárral további megbeszéléseket folytatott. Csanak főtitkár ajánlja, hogy „leventeszövetkezet” helyett a „leventekaptár” elnevezést használjunk. Ez ugyanis lényegesen jobban fejezi ki a célkitűzést. Javasolta továbbá, hogy a diákkaptár szövetség hajlandó a leventekaptár mozgalomba beolvadni és teljes munkaerővel a mozgalom szolgálatára állni.1941. október hó 30. csütörtök

11h 30–13h 30

Értekezlet a Közoktatási Tanácsnál.

Jelen vannak:

Az Országos Vezető,

Huszti egyetemi tanár,

Balassa min. osztályfőnök,

Szőnyi miniszteri tanácsos,

Horváth miniszteri tanácsos,

Saád százados főtanár,

Czakó min.o.tanácsos,

Hanák Tibor titkár,

Várady igazgató, és a

vk.tiszt.

Huszty egyetemi tanár ismertette a honvédelmi ismeretek című tantárgy bevezetésére szükséges rendelettervezetet. Az értekezlet alapos megfontolás után úgy döntött, hogy a rendeletet a minisztertanács útján M.E. szám alatt kell kiadni az 1941. évi XII.tc. alapján. Ez a megoldás végleges rendezést jelent és módot ad arra, hogy a nemzetiségek számára is biztosítsa a magyar nyelv használatát. E rendeletben ki kell térni arra is, hogy a honvédelmi ismeretek című tantárgy, a testnevelés és a leventekiképzés összhangját mikép kell biztosítani. E hármas tankönyvet, mint a katonás nevelés és a katonai előképzés összetevőit kell a rendeletben feltüntetni.

A könyv kiadására vonatkozólag Huszty egyetemi tanár ismertette a szakértő bizottság ama tervét, hogy a könyv szerzőinek nevei nélkül a VKM. kiadványaként, az üzleti vállalkozás lehetőség szerinti kikapcsolásával minél olcsóbban kerüljön kiadásra. Ehhez szükséges volna kb. 20-30 ezer pengő kölcsön. Kéri az Országos Vezetőt ennek kieszközlésére.

Huszty egyetemi tanár felvetette azt a gondolatot, hogy célszerű volna a honvédelmi nevelést végző tisztikar számára valami csekély pótdíjat adni. Ugyanis ez az új tantárgy bevezetése az óraszámok tetemes emelkedését jelentené, amit feltétlenül méltányolni kell. [sic!]

Czakó min.o.tanácsos ismertette a mindennapi reggeli tornagyakorlatok bevezetésére vonatkozó rendelettervezetet.

Huszty kéri, hogy a rendelet tervezetből töröltessék ki az a rész, mely lehetővé tenné a tornagyakorlatoknak a délelőtt bármelyik órájában való beállítását. Ez ugyanis megoldhatatlan, csak arról lehet szó, hogy a tanítás kezdete előtti félórában az egész iskola ifjúsága együttesen vegyen részt a tornagyakorlatokon.

15h

Az Országos Vezető a vk.tiszt kíséretében részt vett a Horthy Miklós Repülő Alap által rendezett h.kiv.kik. rep. vizsgán a budaőrsi repülőtéren.Október 31. péntek

9h 45

Vitéz Fodorné a nemzetvédelmi tanfolyam ügyében megbeszélést folytatott az Országos Vezetővel.

10h

Földes János, a Magyarország sportrovat vezetője személyes ügyben jelentkezett az Országos Vezetőnél, akit arra kért, hogy egy meginduló új sportlap ügyében biztosítsa a szerkesztő támogatásáról. Az Országos Vezető a kérelem teljesítését elhárította magától.

10h 30

Szentmiklóssy alezredes személyes ügyben jelentkezett.

10h 45

Saád és Nagypataky századosok az Országos Vezetőnek előléptetése alkalmából jókívánságaikat fejezték ki.

11h

Bárány István és Rajcsányi László, a Képes Sport szerkesztői jelentkeztek az Országos Vezetőnél és arra kérték, hogy lapjuknak a középiskolákban való bevezetését engedélyezze. Az Országos Vezető kijelentette, hogy a lapot csak akkor támogatja, ha ők a szerkesztőségben tiszta keresztény alkalmazottakkal dolgoznak és a lapban levő filmrovatot megszüntetik.

11h 15

Veres Imre, a MAC ügyvezető alelnöke és Oláh Dezső, a MAC főtitkára kérték az Országos Vezetőt arra, hogy a MAC clubház építés ügyét támogassa. Az Országos Vezető a MAC képviselőjének megígérte a kérelem támogatását.

13h 15

Gazda bécsi gyáros, Kudriczy vk.ezredes, Lósy alezredes az Országos Vezetőnél a leventék felszerelésének ügyében megbeszélést tartottak. A megbeszélés eredménye az, hogy megvan a lehetőség a leventék felszerelésének az előteremtésére.

13h 30

Az Országos Vezető személyi titkárával és Palkovich min. osztálytanácsossal a Pro Juventute kitüntetés ügyében felkereste Bárczy István államtitkárt. A megbeszélés eredményeképen elkészítendő a kitüntetésre vonatkozó minisztertanácsi és kormányzói irat. A kitüntetés szalagja vastag zöld mezőben a középen elhúzódó fehér sáv, a keresztnek a színe pedig sötétpiros.November 1. szombat

Ünnep.November 2. vasárnapNovember 3. hétfő

10h

Szurmay Tibor vk. százados referált az Országos Vezetőnek a keddi osztályvezetői értekezlet tárgysorozatáról.

11h

lelkész[94] személyes ügyben jelentkezett. [sic!]Október 4.[95] kedd

9h

Csóka Lajos személyes ügyben.

9h 30

Sárossy vízipóló játékos az Orsz.Vez. úrnak a támogatását kérte a fővárosi kinevezéséhez.

11h

Kós ezredes jókívánságait fejezte ki az Országos Vezetőnek előléptetése alkalmából.

12h

Az Országos Vezető a Miniszterelnök Úrnál a Cserkész Szövetség ügyében megbeszélésen vett részt.

Délután

Osztályközi értekezlet az Ifjúság Házában.

Orsz.Vez. üdvözli a megjelenteket.

1.

Tárczay-F. min. osztályfőnök: Déván István jelentette, hogy megkapta azt az iskolát, amely Borsán volt használatban. Az iskolában 25-30 személy részére van fekvőhely, s így kiszálló bizottságok elszállásolásáról gondoskodva van.

Schmidt József kormányfőtan.: Azért építsünk más faházakat is, mert a fát ingyen kapjuk, csak a munkadíjat kell megfizetnünk.

Tárczay-F. min. osztályfőnök: Schmidt kormányfőtan. javaslatokkal jöjjön hozzánk, hogy adhassunk a Sí Szövetségnek tervek nélkül összegeket nemcsak a fakitermelésre, hanem a felépítendő menedékházak felszereléséhez.

Döntés:

Holnap Schmidt kormányfőtan. Déván István úrral, a 40. osztály hadbiztossági vezetőjével és az OSK kiküldöttjével megbeszélik, hogy minél hamarabb meginduljon a szükséges berendezési tárgyak beszerzése.

2.

Tárczay-F. min. osztályfőnök: A MOVE arra kérte őt, hogy az antibolsevista kiállításon a testnevelési csoport tulajdonában lévő filmanyagot bocsássa a kiállítás rendelkezésére. Ezek a filmek a Testnevelési Főiskolán vannak elhelyezve.

Orsz.Vez.: Mikor legyen a filmbemutató? Javasolja, hogy először nézzük meg a filmet s azután adjunk választ a MOVE-nak.

Döntés:

Az Orsz.Vez. jövő kedden egy órakor a filmet megtekinti.

3.

Tárczay-F.min.osztályfőnök: Berlinben és Bécsben van leventeegyesület. A testnevelési csoport fizette eddig ezen csoportok személyi költségeit. Kéri, hogy ezentúl a HM. 40. osztálya fizesse.

Lovas László vk. százados: Már intézkedés történt.

4.

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója bejelenti, hogy a szövetségi és egyesületi új alapszabályok kodifikálásának ügyében a tárgyalások befejeződtek.

Orsz.Vez. javasolja összehívni a Kultuszminisztériumból és a Honvédelmi Minisztériumból a jogászokat egy megbeszélésre ebben az ügyben.

Arató Géza testnev. tanácsos: Sportkérdést csak az tud kodifikálni, aki a sporthoz ért. Pusztay min. tanácsos kijavította a javaslatot. Ez szerinte használhatatlan. Páskándy min.o.tan. a legkiválóbb művelője az ilyen irányú kodifikációnak.

Orsz.Vez.: Szurmay vk. százados beszélje meg Pusztai miniszteri tanácsossal. Akta!

Misángyi testnevelési főiskolai igazgató: Csak a Nemzeti Sport Bizottság teljes ülése után kerüljön a kérdés a Miniszter Úr elé.

Döntés:

1./ A sportbizottsági ülésre kerül a javaslat és azután a Miniszter Úrhoz.

2./ Az egyesületek minden év december végén és január első harmadában tartanak közgyűlést, amely összefüggésben van az évi zárszámadással.

5.

Arató Géza testnev. tanácsos jelenti, hogy Fluck Andrással tárgyalt a szabadidő mozgalom sportügyében.

A tárgyalások gyakorlati része a következő:

1./ A kormányhatóságilag jóváhagyott szabadidő szervezetek keretébe vállalatilag egy-egy sportkör beillesztendő. A sportkörre vonatkozó szabályok a sportegyesületekre vonatkozó szabályok szerint készülnek majd el.

2./ A szabadidő szervezetek sportkörei megalakulásukkor nem köteleztetnek, hogy megalakulásuk után sportszövetségek tagjai legyenek. Nem köteleztetnek a szabadidő mozgalom sportkörei, hogy sportegyletek tagjai legyenek, mert ezáltal a tömegsport kifejlődését elősegítik. A Gyoszt a közép- és kisvállalatok nem érdeklik, csak a 120 nagy vállalat. – A meglevő társadalmi egyesületek keretében egyesítenénk az apró kis vállalatokat. – A munkássport terén pedig egy évben 6 standard verseny lenne. Ezek jelvénnyel lennének összekötve. Az egészen kiváló munkások jelvényeket kapnának. Munkában is viselhetnék.

A centrális vezetés hogyan?

1./ A Gyosz maga szeretné.

2. Rendeltessék el, hogy a Gyosz köteles a költségeit viselni a személyeket illetően az Orsz.Vez. kijelölése alapján.

3./ Ne csinálja se a Gyosz, se az Országos Vezetőség, hanem a OSK-nak legyen ez egy alosztálya.

Arató Géza testnev. tanácsos a második megoldást javasolja.

Tárczay-F.: Legyen egy fizetett alkalmazott, akit az Országos Vezető nevez ki.

Czakó min.o.tan.: Rendelettel kényszerítjük a Gyoszt.

Orsz.Vez.: Várjuk meg, amíg a leventevonalon a tárgyalás meglesz.

Döntés:

A Gyosz leventemozgalommal kapcsolatosan intézendő el a kérdés és aztán kormányrendelettel kell szabályozni az egész kérdést.

Kudriczy vk.ezredes: Ez előfeltétele a munkának, mert kell, hogy ez a kormány által szankcionáltassék.

Czakó min.o.tan. hívjon össze egy értekezletet.

6.

Misángyi Ottó, Testnevelési Főiskola igazgatója: A bécsi mérkőzés[96] ügyében folyik a vizsgálat. Itt szerinte az a baj, hogy a szövetség vezetőségében kevés a szakember. A Szövetség nem meri határozott eréllyel vinni a sportot valamely irányban. A játékosok két táborra oszlanak: angol rendszerűek és szabad rendszerűek. A kihallgatások folynak még.

Orsz.Vez.: Alkalmas-e a Labdarúgó Szövetség az ügyek vitelére? Ez a vereség nagy port vert fel. A Miniszterelnökségtől és a Külügyminisztériumtól is érdeklődtek. Az a baj, hogy nincs koncens forma.

Tárczay-F. min. osztályfőnök: Nagy baj, hogy a Labdarúgó Szövetség, amelyet mi hoztunk létre, ebben a harcában ellentétben van a Ferencvárossal, amelyik álkeresztény egyesület és jelenleg is nagyon sok zsidó taggal rendelkezik. (Huszár Aladár kontra Gidófalvi vita). Nem helyes-e, hogy kiküldünk valakit a legközelebbi nemzetközi mérkőzéseknél ellenőrzőnek. Svájcban 20-án a csapatot megnézi Misángyi Testnevelési Főiskola igazgatója, és lát. [sic!]

Orsz.Vez.: A sportsajtó mérges. Nem lehet ezt leállítani?

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója: Nemcsak a sportsajtó heccel, a másik oldalon még inkább. T.I. a Nemzeti Sport és a Sporthírlap van az egyik oldalon, és a másik oldalon a napilapok sportrovatai. Fontos a sajtónak megszigorítása. Leghelyesebb volna a Szövetségnek bátor állásfoglalása. Erről jelentést tesz, ha a kihallgatásokat befejezték.

Orsz.Vez.: Segíteni kell! Lehetetlen a vezetés a labdarúgóknál. Amennyiben a szövetség nem tudja feladatát teljesíteni, az egész Labdarúgó Szövetséget át fogja szervezni. Esetleg alosztály? A sportsajtót le kell állítani!

Döntés:

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója Őm-ga 2 nap múlva jelentkezik.

6.[97]

Arató Géza testnev. tanácsos bejelenti, hogy a leventék sportszereplésének szabályzata elkészült.

Kudriczy vk.ezredes: Nyilvánosságra kerüljön-e ez, amikor a Kisok és a társadalmi sport ügye rendeződik?

Akkor kerüljön a rendelet kiadásra?

Döntés:

Egyszerre menjen ki az egész.

7.

Palkovich min. oszt.tan. ismertette „Pro Juventute” kitüntetés rendszeresítése tárgyában folytatott tárgyalásokat. Bárczy államtitkárral megállapodtak, hogy az alapszabályok megfelelnek a kívánalmaknak. Változás csupán annyi, hogy az érdemkeresztnek nem 5 osztálya lesz, hanem csak 3 osztálya, valamint ezüst érdemkereszt és bronz érdemkereszt. Az oklevél szövegét még megbeszélik. A szalagban is változás van. Ugyanis zöld és fehér lesz a színe. Előterjesztés előtt készíttet emailban egy példányt, hogy azt Orsz.Vez. a Miniszter Úrnak előterjeszthesse. Addigra ebből egy példány bemutatható lesz. A minisztertanácsi előterjesztést akkor lehet megtenni, ha a Miniszter Úrral már letárgyalta az ügyet az Orsz. Vez.

Döntés:

Orsz.Vez. megbízza Palkovich Pál dr. min.o.tan.-t egy email példány elkészíttetésével, hogy azt előterjeszthesse a Miniszter Úrnak. (Ez aktaszerű elintézés.)

8.

Czakó István dr. min.o.tan. bejelenti, hogy a honvédelmi nevelés kötelező bevezetése tárgyában részt vettek egy értekezleten, ahol döntés történt, hogy miniszterelnöki rendelettel kell ezt az ügyet szabályozni. Nemcsak a leventevonalon, hanem a testnevelés vonalán is magyar lesz a tanítási nyelv minden iskolában.

Czakó min.o.tan. közölte továbbá, hogy a tankönyvek szerkesztése ügyében Hóman Őexcellentiája dr. Joó Tibor személyét nem akarja belevonni, helyette Saád százados egy.m.tanárt javasolja.

Döntés:

Igen.

9.

(A mindennapos félórás testnevelés elrendelése tárgyában kiadott körrendelet.)

Czakó min.o.tan.: jelenti, hogy a rendelet kiment a 13 főigazgatónak és a megállapított egyéb szerveknek. Misángyi, a Testnevelési Főiskola igazgatója jelenti, hogy nyomtatásra kész az utasítás. Az alsó osztályok számára van gyakorlat szabadban és teremben és ugyanez a felső osztályok számára.

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója bejelenti, hogyha az egész elkészült, akkor csinál egy költségvetést és majd bemutatja Orsz.Vez.-nek.

Döntés:

Az utasítást 3-4 hónaponként kell kiadni.

10.

Orsz.Vez. elrendeli, hogy a Kisok-leventék sportszereplésére vonatkozó szabályzatot később tárgyalják le.

11.

Ezután a középiskolás leányifjúság esetleges részvétele a leánylevente-mozgalomban kérdését tárgyalta az értekezlet.

Tárczay-F. min. osztályfőnök szerint egyelőre nem mondjuk a mozgalom jelleget. [sic!] Ne terjesszük ki a középiskolás leányokra. Prímási vonalon kellemetlen megjegyzéseknek tehetnénk ki magunkat.

Döntés:

A H.M. 40 osztály fog ebben az ügyben intézkedni; olymódon, hogy a középiskolás leányifjúság részére a mozgalom még nem kötelező.

12.

Emődy titkár bejelenti a Kisok és Mefsok átszervezésével kapcsolatban, hogy Pusztai min. tanácsosnál járt, aki sajnos az idő rövidsége miatt nem tudott erre választ adni.

Orsz.Vez. szerint Pusztaival meg kell ezt beszélni.

Czakó min.o.tan. javasolja, hogy ezentúl az ügyosztály készítse el javaslatát, melyet bemutat csoportfőnökének, ki azt odaadja Palkovich min.o.tan.-nak és csak ezután kerüljön az ügy Pusztai Öm.-gához.

Orsz.Vez. elrendeli, hogy a Pusztai-ügy holnap programba veendő. Tehát elküldjük a készet Palkovich min.o.tan.-hoz, aki megteheti a megjegyzéseit. A cédula rendszernek vége legyen, mert hiszen önálló osztályok vannak, ahol szakemberek dolgoznak.

(Emődy titkár jelenti, hogy Pusztai Öm-ga a Cseke előadónak a munkáját nehezményezte).

Orsz.Vez. közli, hogy holnap a Miniszter Úrnak jelentést tesz.

A Kisok és Mefsok ügy aktában lefektetendő és Pusztai Öm-ga megjegyzéseit tegye meg. A Mefsok ügy áll.

Czakó min.o.tan. felhatalmazást kér arra, hogy az ügyosztály előkészíthesse személyi téren a tárgyalásokat Palkovich min.o.tan.-nal. (Azon tárgyalásokra gondol, amelyek az átszervezéssel kapcsolatban szükségessé válnak.)

Döntés:

Igen.

13.

Tasnády őrnagy ismerteti a honvédsport ügyét. Itt 2 fontos alapelv van: hogy a korszerűség követelményeinek a honvédség sportja teljesen megfeleljen sport- és katonai szempontból. Egész tömegekkel foglalkozunk, mert hiszen a hadsereg értéke nem az egyes emberek, hanem a tömeg. Tömegsport, amely nem jelenti azt, hogy az egyéni sportoknak nem adunk teret, és nem támogatjuk azt. Lehetővé kívánjuk tenni a honvédeknek, hogy a laktanya falain kívül is sportolhassanak. Szoros kapcsolatokat tartunk fenn a polgári szövetségekkel. Az egyéni sport tekintetében most már megköveteljük, hogy minden tiszt legalább törzstiszti rangig és minden tiszthelyettes 40 éves koráig köteles egy nyári és egy téli sportágat űzni. Ez ellenőrizve van.

Orsz.Vez.: A másik elvi kérdés, hogy megtörtént-e a kiképzési osztályon a megbeszélés?

Lovas László vk.százados: Megtörtént a megbeszélés.

Orsz.Vez.: A bizottság üljön össze és határozza meg a körvonalakat, hogy mi történjen a katonai sporttal és a lovassporttal? Az Eszterházy-utcai lovarda ügyét sürgősen kell kézbe venni. Fáy államtitkár értesítette, hogy ez szabályozható volna. Szakonyi ezredessel fel kell venni az érintkezést, amely a Tattersaalra is vonatkozik! Télen át concourokat lehetne megindítani!

Orsz.Vez. kijelöli Bekény Béla ezredest, hogy a szükséges teendőket elvégezze.

Kudriczy vk. ezredes közli, hogy ősszel javasolta, hogy a Lovas Szövetséget be kell ide hozni.

Orsz.Vez.: A Lovas Sport Szövetséget behozni még ezen a héten. Megbeszélendő a Tattersaal támogatása Szakonyi ezredessel, továbbá Hedry altábornaggyal.

Arató Géza testnev. tanácsos javasolja a Lovas Sport Szövetségbe bevonni az OSK-t. (E javaslata a többség által elvetve.)

Orsz.Vez.: A lovassport napról-napra hanyatlik. Hozzá kell nyúlni, mert a szervezésben van a hiba.

Orsz.Vez. elrendeli, hogy Kudriczy vk. ezredes parancsnoksága alatt tárgyalják meg ezt az ügyet.

14.

Kudriczy vk. ezredes jelenti, hogy a belügyminisztériumi urak vállalják a levente nyilvántartást, azonban a leányleventék nyilvántartása törvény nélkül nem megoldható. A leánylevente-nyilvántartást leginkább a népmozgalmi nyilvántartással lehet elérni, amely alapnyilvántartás mindenkit kielégít.

Orsz.Vez.: Több mint 3 millió ifjú nyilvántartását hogyan lehet a legjobban beszervezni? Szükséges-e a jegyzők mellett újabb ember beállítása?

Emődy titkár szerint a tanítókkal kell ezt a munkát végeztetni. (Ez a kérdés elvetve.)

Javasolják továbbá: A leánylevente nyilvántartás jegyezze be a személyi adatokat, (kartotéklap,) valamint az orvosi vizsgálatok és képességvizsgálatok eredményét, stb. Levente-nyilvántartó van a községi körjegyzőségekben. Ez vezetheti a leányoknál is a nyilvántartást.

Döntés:

A leánylevente nyilvántartásra, úgymint a fiúknál, a leánylevente vonalon az előkészületeket megtesszük és a népmozgalomba állítjuk és ebből származó esetleges eredményeket a jövő héten előterjesztjük.

15.

Tárczay-F. min.osztályfőnök szerint a leánylevente-intézménynek önállóságot kell adni, de úgy, hogy a leventék országos parancsnoksága alá kerüljön ez az intézmény.

Kudriczy vk. ezredes: Erről szó sem lehet. Szerinte a leánylevente-intézményt mozgalmi alapon lehet csak megszervezni. Feleslegesek olyan hivatali szervek, amelyek irodákban intézik a mozgalmat. Ez a központi önálló szerv közvetlen kapcsolatba kerüljön az Orsz.Vez.-vel. Ne legyen ott sok alkalmazott, hanem csak annyi, amennyi az irányításhoz szükséges. Tanfolyamok a vezetőknek és szabályzatok készüljenek. Tehát meg lehet kezdeni a tanfolyamokat a vezetőknek. Ha megalakulnak a leánycsapatok, akkor a központi szerv pénzt juttat nekik. Fontos még a mozgási szabadság.

Orsz.Vez. kijelenti, hogy a leánylevente intézmény önálló lesz és a Kultuszvonalon marad, mert a budget a Kultuszvonalat terheli. Arról is akta készül majd, hogy megváltozik a kultuszi vonalon a szervezése. Önálló osztály, vagy csoport lesz. A Lok-nál lesz egy összekötő leány. A leventevonal részéről is ugyanígy. Mindezt aktában kérem és az időpontot is, amikor ezt az átszervezést a Miniszter Úrnak bemutathatom. Alkotmány u. 5-7. sz. alatt már ki is jelöltük a helyiséget. Azonban az építkezési nehézségek miatt december közepe előtt nem lehet meg. November 15-től fogva kiválik a Czakó min.o.tan. osztályából és önálló lesz az osztály.

16.

Czakó min.o.tan. szerint az Orsz.Vez. Wladár Gábor curiai tanácselnököt személyesen keresse fel és kérje közreműködését a törvény elkészítésénél, Pusztai Öm.-gát pedig levélben kérje fel az ebben a tárgyban összehívandó értekezlet előadójául.

Döntés:

Pénteken délelőtt értekezlet.

17.

Az értekezleten bejelentés történik, hogy a női vezetők kongresszusán a megnyitó beszédet Orsz.Vez. tartja, majd Wonkené ismertető beszédet mond.

Orsz.Vez.: A kiszolgált 150.000 leányleventének milyen szervezet álljon rendelkezésére. Ebben az ügyben tárgyalni kell Sturmné Öm.-gával.

Döntés:

A női szervezetek vezetőinek kongresszusán csütörtökön ott legyen a lelkészi osztály 2 képviselője, valamint a leventeparancsnok is. Itt rang szerinti ültetés.

18.

A leventeegyesületek női szakosztályaiban az iskolai leányifjúság részvétele már letárgyalva.

19.

Czakó min.o.tan.: A mostani tanfolyamok vizsgálatának gyakorlati része szombaton 8-10-ig lesz megtartva. A hallgatók bizonyítványt kapnak. A záróünnepély vasárnap 10 órakor lesz. Fontos az újságba tétetni! A katonai vonal most kapjon meghívókat.

Tárczay-F.min.oszt.főnök bejelenti, hogy vasárnap lesz a magyar-német gyeplabda mérkőzés. (Ez már előjegyezve.)

Czakó min.o.tan.: Hogyan lesznek vezényelve az okleveles hölgyek?

A H.M. 40 osztály jelentése szerint december 1-re lesznek vezényelve a szolgálati helyükre.

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója kérdezi, hogy a főiskolai hallgatók részt vehetnek-e ilyen vezetőképzős tanfolyamon?

W. Zsigmond Judit szerint ezeknek különösképen szükséges elvégezni ilyen tanfolyamot.

Döntés:

Minden évben januárban a Testnevelési Főiskola 3, vagy 4. évfolyamú női hallgatói részére külön 4 hetes vezetőképző tanfolyamot kell rendezni.

19.[98]

A borsai síközpont ügye már letárgyalva.

Schmidt Öm-ga jelenti, hogy a polgármester a Kisok uszoda részére adna területet, de megkívánta, hogy a III. kerületi Vívó és Torna Egylet fuzionáljon az Óbudai Torna Egylettel és így elhelyezését kellene a Régész-utcai pályán biztosítani. Schmidt Öm-ga szerint a Kisok uszoda részére nem megfelelő a hely. Nincs csatornázása se és a végállomástól 750 m-re fekszik, nagy probléma a vízkérdés is. Az Árpád-forrás vize felhasználható, de ez 650 m. távolságnyira fekszik. A szivattyúzás lényeges költséget jelent. A medenceürítés nehéz a csatornázás hiánya miatt. Így a polgármestertől kér területet közel a forráshoz és beljebb a városhoz. Van ugyanis egy zsidó malomtulajdonos, aki bitorolja a területet.

Döntés:

Leghelyesebb mintegy válaszképen levelet írni a polgármesternek és kérni, hogy az összes érdekeltek bevonásával tartassék meg az az ülés, amit a polgármester lemondott.

Schmidt Öm.-ga: Remény van arra, hogy a III. Kerület és az Óbudai Egylet között a fúzió létrejön, ugyanis belügyminiszteri rendelettel elvették a III. Kerülettől a pályát.

Tárczay-F. min. osztályfőnök ragaszkodik a helyhez.

Schmidt Öm-ga: Ha a fúzió létrejön, akkor a III. kerületi Vívó és Torna Egyletből kiválik a zsidó szellem.

Tárczay-F. min. osztályfőnök aggálya, hogy a területet veszít. [sic!] Azt nem lehet, hogy a Székesfőváros helyette parkokat csináljon.

Döntés:

Ebben az ügyben az Országos Vezetőnél megbeszélés tartandó pénteken az érdekeltek bevonásával.

20.

Gál főlelkész bejelentette, hogy a hercegprímás támogatja a mozgalmat, csupán aggálya a közös valláserkölcsi nevelés (a katholikusok és protestánsok részére együtt). Drahos pápai kamarás képviseli az összes hazai egyházmegyéket. Minden lelkész kézhez kapja ennek a leventemozgalomnak a tervezetét.

Orsz.Vez. megígéri, hogy Drahos pápai kamarásnak felvilágosítással szolgál, sőt személyesen tárgyal vele a Vezetőség.

21.

A főiskolai testnevelés, leventeképzés és sport ügyét az idő rövidsége miatt nem tárgyalják, csak a jövő héten.

Rajczy min.s. titkár bejelenti, hogy a Főiskolai Diák Szövetség hozzájárult, hogy a Kormányzó Úr üdvözlésén december 6-án az ünnepi szónok mellett egy fiú-levente és egy leány-levente is ott álljon. Csupán Kudriczy vk.ezredes mondja meg, hogy mikor jelentkezzenek, mert 7 óra után elzárják az odavezető utakat.

Orsz.vez.: bizalmasan bejelenti, hogy a Sportcsarnok megnyitása december 5-én lesz. A radiátorok beépítése miatt voltak nehézségek.

22.

Rosztóczy őrnagy orvos ismertette az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság ügyét. A terveket a Honvédelmi Miniszter és a Kultuszminiszter jóváhagyták. Most már csak a kiadványozás van hátra az Orsz.Vez.-től.

23.

Orsz.Vez.: December 2-án a Gellértben a nős és nőtlen tisztek (előbbiek feleségeikkel) 5 órai teán jelenjenek meg. Ez egy viszontlátogatásnak számít. Januárban vagy februárban megismétlendő.

Szervezőbizottság elnöke: dr. Palkovich Pál min.oszt.tan., katonai részről: Schenker ezredes és Richter százados.

Orsz.Vez.: jelenti, hogy a cserkészettel kapcsolatban közölnivaló nincs. Bemutatta a Miniszterelnöknek és 2 miniszternek. A Kultuszminiszter Úr közölte, hogy még döntés nincs. Holnap 12 órakor a Kultuszminiszter Úrhoz megy, ahol megtudja a döntést.

Az értekezlet 19h 7-kor ért véget.November 5. szerda

10h

Gr. Teleki László, Bíró György, dr. Kiss József és Pógyor István, a Keresztény Ifjak Egyesületének elnöksége, tisztelgett az Országos Vezetőnél.

10h 30

Schmidt főfelügyelő a borsai téli sportközpont munkálatairól számolt be az Országos Vezetőnek.

11h

Horthy István MÁV elnöknél tett látogatást az Országos Vezető Déván István kíséretében. A MÁV elnöke megígérte, hogy a legrövidebb időn belül műszaki szakértőit a helyszínre ki fogja küldeni a vasútépítés ügyében.

12h

Gazda német gyárossal folytatott megbeszélést az Országos Vezető a levente felszerelés beszerzése tárgyában.

19h

Az Országos Vezető felkereste Lukács Bélát, a Magyar Élet Pártja országos elnökét. Az Országos Vezető megbeszélte egy parlamenti képviselő csoportnak a megszervezését, mely parlamenti csoport az Országos Vezetőt támogatná az ifjúsági mozgalmak ügyeiben. Lukács Béla a javaslatot magáévá tette és teljes pártfogásáról biztosította az Országos Vezetőt.

Kiegészítés a vk.tiszt részéről

9h 30–11h

Értekezlet a leventekaptár ügyében.

Jelen vannak:

Csanak István, a diák kaptár főtitkára,

Dienes István hadbiztos szds.,

Királyfalvy Gusztáv igazgató,

Szurmay vk.szds.

Az értekezlet a H.M. Úr által jóváhagyott levente szövetkezetnek és a diákkaptár mozgalomnak szervezetszerű egyesítésével foglalkozott. Csanak főtitkár kijelenti, hogy vitéz Horthy István, a diák kaptár elnöke jóváhagyását adja ahhoz, hogy a diák kaptár a majdan felállítandó levente szövetkezetbe beolvadjon.

Ily irányú döntése van az országos vezetőnek is.

A H.M.40. osztály képviselője ezzel a tervvel egyetért. Az értekezlet elhatározza, hogy a H.M. 40. osztály és Csanak főtitkár elkészítse a két szerv egyesítésének részletes tervét. A folyó kiképzési évben azonban a diák kaptár még teljesen függetlenül és önállóan működik és az egyesítés végrehajtása kb. 1 év múlva venné kezdetét, amikor is a levente szövetkezet már megkezdte működését. A H.M. 40. osztály és a diákkaptár a továbbiakra vonatkozólag közvetlenül tárgyalnak.

17h

Értekezlet Gazda János bécsi textilgyáros javaslata tárgyában.

Jelen vannak:

Az Országos Vezető,

A H.M. 40. osztály,

Az érdekelt HM. osztályok és

az érdekelt minisztériumok képviselői.

(A belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium képviselői nem jelentek meg.)

Az Országos Vezető az értekezlet elé tárja a leventék egyenruhával való ellátásának kérdését. Az intézménynek mozgalommá való kiépítésének elengedhetetlen feltétele, hogy az ifjúságunk mielőbb tetszetős egyenruhával láttassék el. Az egyenruha tervei elkészültek és ezeket az értekezletnek bemutatja. Felkéri az értekezletet, hogy kövessenek el mindent ez igen fontos feladat megoldására.

Az értekezlet elé kerülő javaslat ezt a célt szolgálja.

Dienes hadbiztos százados ismerteti Gazda János javaslatát. A javaslat lényege, hogy Gazda János Balkánból importált nyersanyagot dolgoztatna fel a Magyarországon létesítendő gyárakban, magyar munkaerővel és a magyar tőke bekapcsolásával. Az ifjúság egyidejűleg bekapcsolandó volna a nyersanyag gyűjtésébe. Az ifjúság által gyűjtött hulladékanyag is e gyárakban kerülne feldolgozásra. A gyűjtött anyag ellenértékét az ifjúság felszerelési cikkekben kapná meg.

A kereskedelmi és iparügyi minisztériumok, továbbá a H.M. 2/r.osztály képviselőinek egyöntetű véleménye szerint a javaslat nem fogadható el, mert idegen cégek számára biztosítana monopóliumot, a magyarországi gyárak rovására. A nyersanyag behozatala sem oldható meg, mert csak kompenzációs eljárás útján kerülhet az országba nyersanyag. Ez azt jelenti, hogy a behozott nyersanyagért más anyaggal kellene fizetni. A behozatali lehetőségek teljesen ki vannak merítve úgy, hogy Gazda igazgató se tudna ezen felül importálni. A Gazda féle javaslat elősegítené még a német ipar balkáni térhódítását Magyarország rovására.

Döntés:

Gazda javaslata egyelőre félreteendő, de nem utasítandó el. Gazda igazgató kísérelje meg közvetlenül a kereskedelmi miniszternél a behozatali engedély kieszközlését.

Az Országos Vezető az elutasított javaslat helyett újabb megoldási lehetőségeket kért. A jelenlévő szakképviselő kijelenti, hogy tisztán nyersanyag kérdésről van szó. Az országban nincs nyersanyag, ami nyersanyag van, azt a honvédség teljes egészében lefoglalja.

A honvédség számára biztosított nyersanyagnak egy részét kellene a leventeintézmény számára biztosítani, hogy tavaszra a legsürgősebb tábori és díszruhakészletek beszerezhetők legyenek. Feltétlenül szükséges, hogy az új intézmény tavasszal már tömegeket tudjon felvonultatni.

Az értekezlet egyes szakértői javasolták, hogy az egyenruha színe legyen azonos a honvédség egyenruha színével.

Ezt a javaslatot az országos vezető elutasította.

További tárgyalások szükségesek, melyeket a 40. osztálynak kell kezdeményezni.November 6. csütörtök

9h 30

Báró Csávossy László kérte az Országos Vezetőt, hogy az általa szerkesztendő Sportévkönyvet előszóval lássa el. Az Országos Vezető az előszó megírására Hóman Miniszter Urat fogja felkérni.

10h

Marosszéki mérnök személyes ügyben jelentkezett az Országos Vezetőnél.

10h 15

Horváth Jenő alezredes az Országos Vezetőnek előléptetése alkalmából jókívánságait fejezte ki és egyúttal kérte a főcsoporthoz való beosztását.

10h 30

Palkovich Pál oszt. tanácsos személyi ügyekben referált az Országos Vezetőnek.

11h

Arató testnevelésügyi tanácsos gondnoki ügyekben referált az Országos Vezetőnek.

12h

Az Országos Vezető az Ifjúság Házában lévő nagyteremben a Magyarországon lévő női szervezetek vezetőivel értekezletet tartott. Az értekezleten az Országos Vezető üdvözölte a megjelent hölgyeket, utána W. Zsigmond Judit ismertette a női leventemozgalom célkitűzéseit.

Több felszólalás után az értekezlet azt határozta, hogy a mozgalomnak női leventemozgalom legyen a neve.

13h 30

Tóth Péter ügyvéd személyes ügyben jelentkezett az Országos Vezetőnél.Kiegészítés a vk. tiszt részéről.

12h

Értekezlet a női társadalmi szervezetek vezetőnőivel.

Jelen vannak:

Az Országos Vezető és szűkebb törzse,

a Társ. Vez. és Lev. Op. képviselői,

Keresztes Fischer Ferencné,

gróf Zichy Rafaelné,

Eszterházy grófné,

Schlachta Margit és a meghívott női egyesületek vezetői.

Az Országos Vezető felkérte az értekezletet, hogy a most megszülető leánylevente-intézményt fogadják szeretettel és kérte az értekezlet javaslatait arra vonatkozólag, hogy mi legyen az új intézmény elnevezése, továbbá, hogy a leánylevente-intézményből kikerülő 19 éves ifjúságot milyen szervezetnek adja át a leánylevente intézmény.

Ezek után W. Zsigmond Judit ismertette a leánylevente intézmény célkitűzéseit, a vonatkozó törvényjavaslat szövegezését és a szervezet alapvonalait.

Keresztes Fischer Ferenczné az egyesült női tábor nevében lelkes hangú felszólalás keretében üdvözölte az új intézményt és biztosította az Országos Vezetőt az egyesült női tábor támogatásáról.

Ezek után sorjában szólaltak fel a különböző egyesületek vezetőnői. A felszólalások két fő tárgy köré oszlottak, és pedig: az egyesületek kérdése és az elnevezés kérdése. Néhány felszólaló a levente elnevezést aggályosnak tartja, erre vonatkozólag az Országos Vezető szavazást tartott, melynek eredménye 21:12 a leány levente elnevezés javára. Több felszólaló javasolta, hogy a jelenleg működő női egyesületek számára továbbra is adassék meg a működési lehetőség. Egy másik javaslat kérte, hogy a társadalmi egyesületeknél eddig kiváló eredményt elért vezetőnők kapcsoltassanak be a leánylevente intézmény vezetésébe.

Az országos vezető javasolta, hogy alakuljon meg egy bizottság, melynek célja annak megállapítása, hogy a leánylevente intézményből kikerülő ifjúság milyen szervezetnek adassék át a kötelezettség megszűnésével. Elnökül felkérte Keresztes Fischer Ferencnét és gróf Zichy Rafaelnét.November 7. péntek

10h

Nemes István, a görkorcsolyázó sport népszerűsítésére hívta fel az Országos Vezető figyelmét.

10h 30

Dusóczky Andor orvos a Sportorvosi Intézet ügyében jelentkezett az Országos Vezetőnél.

10h 45

Horváth Zdenkó alezredes személyes ügyben jelentkezett.

11h

Az Országos Vezető az OSK termében értekezleten vett részt. Az értekezleten a III. kerületi Sportegyesület pályája ügyében Schmidt Öm.-ga előadta a fővárosnak a terveit. Az Országos Vezető a főváros jelenlevő képviselőit arra kérte, hogy a főváros legyen tekintettel arra, hogy Óbudán kevés a sportpálya és pályáknak a megszüntetése csak az esetben kívánatos, ha egyúttal új pályának a létesítése már biztosítva van.

11h 30

Wünscher Frigyesnek látogatását adta vissza az Országos Vezető. A Hangya vezérigazgatója meghívta az Országos Vezetőséget november 20-ára, hogy a Hangya üzemeit látogassa meg. Egyúttal a Hangya mintafalujában egy 28 személyes iskola épületet az ifjúsági mozgalmak rendelkezésére bocsátotta. [sic!]

12h

A társadalmi sport és testnevelés vezetőjével megbeszélést folytatott az Országos Vezető. Ezen a megbeszélésen Arató testnevelési tanácsos Usetty Béla újrafelvételi ügyét ismertette az M.L.Sz. átszervezésével kapcsolatban. Az Országos Vezető elfogadta a felvételi kérelemnek az elutasítását.

13h 30

Zsembery István a Turista Szövetség kérelmét terjesztette elő.November 8. szombat

10h

Az Országos Vezető személyi titkárával megbeszélte a Kultuszminiszter Úrnak referálandó anyagot.

10h 30

Az Országos Vezető a folyó ügyekről referált a Kultuszminiszter Úrnak. A megbeszélés eredményekép 3 egész testnevelési óra és 3 testnevelési fél óra bevezetését fogadta el a Kultuszminiszter. A „Honvédelmi Ismeretek” című tankönyvek bevezetése ügyében a Miniszternek az az álláspontja, hogy először a Kultuszminisztérium jogi osztályában tárgyaltassék le és csak azután kerüljön a miniszterközi értekezlet elé. A cserkészet ügyében közölte a Miniszter, hogy az önálló marad és annak országos vezetője személyére az Orsz.Vez. tegyen javaslatot. Kocza[99] Géza ny. tanügyi tanácsos szakfelügyelő megbízatását a Kultuszminiszter Úr nem fogadta el.November 9. vasárnap

10h

Női nemzetvédelmi vezetőképző tanfolyam záróünnepélyén vett részt az Országos Vezető.

12h

Kárpátia étteremben[100] a női nemzetvédelmi vezetőképző tanfolyam díszebédjén volt az Országos Vezető.

15h

A magyar-német válogatott gyephockey mérkőzést tekintette meg az Országos Vezető.November 10. hétfő

10h

Dr. Sipos László személyes ügyben kihallgatásra jelentkezett az Országos Vezetőnél.

10h 15

Rosztóczy Jenő[101] orvosőrnagy a Sportorvosi Intézet ügyében kereste fel az Országos Vezetőt.

10h 30

Asztalos Béla alezredes ruházati ügyben tárgyalt az Országos Vezetővel.

10h 45

Stolpa József államtitkár az Országos Vezető látogatását viszonozta.

11h 15

Országos Vezető látogatáson jelent meg a Honvédelmi Miniszter Úr Őnagyméltóságánál. A Honvédelmi Miniszter Úr megemlítette, hogy a Belügyminiszter felhívta figyelmét Rácz Erzsébetnek Orvietoba való kiküldésére. A Honvédelmi Miniszter természetesen nem osztja a Belügyminiszter álláspontját és az Országos Vezető is kijelentette, hogy az intézkedésért a felelősséget vállalja. Az Országos Vezető jelentette a Honvédelmi Miniszternek továbbá, hogy Rácz Erzsébettől egy írásbeli nyilatkozatot fog kikérni, melyben nevezett politikamentes működéséről írásbeli ígéretet tesz az Országos Vezetőségnek.

Osztályközi értekezlet a Horthy Miklós Sportcsarnokban[102]

Orsz.Vez.: üdvözli a megjelenteket.

Misángyi Ottó, az OSK vezetője a bécsi labdarúgó mérkőzés eredményeiről számol be. A kihallgatások megtörténtek. A hibák szerint 3 csoportba oszlanak [sic!]: 1. A vezetés nem szakszerű. 2. Vannak rendszert támogató és rendszerellenes játékosok. 3. A szaksajtó rossz. Ismerteti az értekezlettel Pluhár OSK főelőadó javaslatát, mely szerint a Szövetség mondja ki, hogy bármely rendszer játszható és hogy az M.L.Sz. szerződtessen egy országos labdarúgó szakfelügyelőt lehetőleg Tóth István személyében. Hatalmi szóval véget vetni a sajtóbeli rendszernek. A sajtóban a rendszerről szóló fejtegetések és bírálatok egy esztendeig tilosak legyenek. A Nemzeti Sport ne foglalkozzon csak labdarúgással. Javasolja, hogy olyan sportlap engedélyeztessék, amely hetenként háromszor jelenik meg. A cenzúrát az OSK gyakorolja! Ezután Misángyi Ottó közli, hogy ma d.e. szűkkörű értekezlet volt v. Tárczay-Felicides Öm.-ga elnöklésével, amelynek javaslatát Orsz.Vez. is elfogadta. Az OSK leiratot intézett az M.L.Sz.-hez és az OSK. a lapokban egy kommünikét tett közzé. A leirat szerint az M.L.Sz. félreérthetetlenül határozza meg a játékrendszert (angol, vagy olasz), mely szerint a válogatott csapat játszani köteles Svájcban, mert ellenkező esetben az OSK letiltja a mérkőzést.

V. Tárczay bizalmasan bejelenti, hogy az M.L.Sz. elaboratum elkészítésével megbízott főelőadó nem tudta magának a pártatlanság látszatát biztosítani. El nem fogadható, hogy egy football csapatban mindenki úgy játsszon, ahogy akar. Ezt a kellemetlen visszhangot mutatja az a svájci lap cikke [sic!], amelyet egy német szemtanú a bécsi mérkőzésről írt. (A címe: Sabotage in der ungarischen 11. A nagynémetek t.i. a VM[103] rendszert játsszák.)

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója: az M.L.Sz. hivatalosan VM rendszert játszik és Sárosiék ezért szabotálták meg a bécsi és most a kölni mérkőzést.[104]

V. Tárczay Öm.-ga a Gidófalvi üggyel kapcsolatban hangsúlyozza a zsidó tüntetéseket, melyekkel bántani akarják a keresztény M.L.Sz. vezetőségét.

Szűcs szds. szerint a magyar footballnak átka a VM rendszer: Játszunk magyar rendszerben bajtársi érzésben. [sic!] Az edzőknél baj a szakértelem hiánya.

Holló számv. tanácsos megállapítja, hogy az utolsó évben visszaesés következett be ebben a sportágban. A „Nemzeti Sport” komoly munkát indított meg. Hónapokon keresztül pompás cikksorozatot írt. A miniszteri biztos a prémiumot 100, 200, 300 pengőre emelte. Ez nagy vívmány, csak szerencsétlenségére a Nemzeti Sportnak az egyik kiküldöttje félzsidó volt. A régi liberális M.L.Sz. társaság akadályozza a játékosokat is.

Tárczay-F. min. osztályfőnök: Herberg[105] edző meghívását javasolja a német cikk. Sok jó csatolódott a Nemzeti Sporthoz. Első, amely keresztény szellemet hozott be. A Nemzeti Sportuszoda[106] és a Sportcsarnok érdekében kampányt kezdett sikerrel. Harcolt áldozatosan, amikor a legutoljára a sportnak új szervezési problémája szóba került, amikor az O.T.T. gátló körülményei nem engedték meg, hogy a sport jól fejlődjön.

Orsz. Vez.: Nekünk nem elég a múltba visszamennünk és a múltból igyekeznünk mindent kiolvasni. Új utakat kell nekünk vájni. Ma a sajtóban megjelenik az OSK nyilatkozata. 3 probléma van: vezetés, játékosok és szaksajtó. A vezetés erélyes legyen és határozott. Ha 24 órán belül nem produkál az M.L.Sz. határozott álláspontot, akkor mi mutatjuk meg az utat. Fontos a játékosoknál a nemzeti szellem. A szaksajtó kérdése nem nehéz. A jövőben olyan cikkek nem jelennek meg, amelyek politikai vonalon igyekeznek az egységes felfogást zavarni. A sajtó megüti azt a hangot, amelyet az OSK fog majd diktálni. Szükséges a sajtóbizottság megalakulása, és ezt a hangot kell átvennie a sajtónak, amelyet a sajtóbizottság diktál. A közvéleménnyel nem törődünk. A sajtóbizottság javaslatot tesz, hogy alakuljon-e új sportlap. Orsz. Vez. szerint szükséges egy olyan sportlap, amely az OSK szóvivője. A következő ülésen javaslatot kér az OSK-tól, hogy Pluhár maradjon-e? Ha nem megfelelő, akkor függetlenül a kinevezésétől, az OSK-ban nincs helye.

Döntés:

A holnapi ülésen mindezeknek a szempontoknak feltétlenül érvényt kell szerezni.

2.

Palkovich min. o. tanácsos beszámol arról, hogy Pusztai Öm.-gánál kérték a Sportorvosi Intézet szabályzatának elkészítését. Szükséges a már működő intézet és tanácsa átszervezése és egy szervezeti szabályzattal működése biztosítása. Az intézet a Kultuszminisztériumhoz tartozzék és célja, hogy az egészséges ember sportolhasson, illetőleg a munka által hiányosan fejlődő szervezet megerősödjön. Feladata a sportolók egészségének ellenőrzése és a sporttal irányítása, továbbá az oktató munka, tanácsadás és szakgyógyítás. A végleges fizetési osztályba sorozott állások rendszeresítése a póthitel keretében történjék.

Tárczay-F. min. osztályfőnök: A Sportorvosi Intézet az egészségesekkel foglalkozzék.

Palkovich min. o. tan. szerint egyelőre az elnöki b. osztály javaslatot állítson össze és amennyiben a Pénzügyminiszter hozzájárul, úgy egyelőre tiszteletdíjas legyen a vezető.

Orsz. Vez.: Legyen egy főtitkár is. Pusztai folytasson megbeszélést Arató testnev. tanácsossal.

Palkovich min. o. tan. szerint legyen egy rendelet, amelyhez a HM. hozzájárul és a VKM adja ki. Elsősorban a Pénzügyminiszter engedélyezze a VI., vagy VII. fizetési osztályban lévő állást.

Döntés:

Holnapután Orsz. Vez. viszi a kiadványt a Miniszter Úrhoz. Elkészítjük a kiadványos tervezetet a Pénzügyminiszternek, a sportorvosi állásokat illetően. (Aktával áthelyezés, vagy felmentés.) Dr. Emődy megcsinálja a szervezeti szabályzatot.

Orsz. Vez.: A Szukováthy ügyben kér elvi döntést. Az iskolaorvosi intézmény hova tartozzon?

Döntés:

Czakó min. o. tan. vegye kézbe.

3.

Tárczay-F. min. osztályfőnök kérdezi, hogy a Nemzeti Sportcsarnok házi kezelésben maradjon-e, vagy pedig kiadandó?

Döntés:

Házi kezelésben.

Bujdosó, a Sportcsarnok igazgatója üdvözli az Orsz. Vezetőt és munkatársait. Nagy feladat vár rá, de vállalja, ha megfelelő segítséget kap az illetékesek (szakértők stb.) részéről. Számvetést csinált és megtalálta a szakembereket, akikkel tudja vezettetni a Sportcsarnokot. Igen nagy a rezsi, amely részben a melléküzemeken (ruhatár, buffet, stb.) keresztül térül meg.

Palkovich min. o. tan. szerint így a rentabilitás jobban biztosítva van.

Orsz. Vez. bejelenti, hogy eljárt és így Wünscher rendelkezésére bocsátja az anyagokat. A december 5-i megnyitóra a Kormányzót is meghívjuk. Ekkor a Testnevelési Főiskola is szerepel, csak rövid, színes dolgokat mutassunk be a programban.

Bujdosó, a Sportcsarnok igazgatója: Holnap d.u. 4 órakor Tárczay Öm.-ga összehív egy értekezletet, hogy összeállítsuk a részletes programot.

Döntés:

A jövő héten megkapjuk a részletes programot.

4.

A honvédség sportja a jövő héten lesz tárgyalva.

5.

Orsz. Vez.; Kuncze képviselővel és a MOVE országos elnökével legyen értekezlet. Az újság foglalkozzék az antibolsevista kiállítással.

Lovas vk. százados: A leventenyilvántartás kész kiadásra, csak még kissé átdolgozzák.

Orsz. Vez.: Legyen W. Zsigmond Judittal értekezlet ebben az ügyben.

6.

Orsz. Vez. javasolja, hogy az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság helyiségeit Arató testn. tanácsos rendezze be. A berendezés költségeit pedig a két tárca kölcsönösen viseljék. [sic!]

Arató testn. tanácsos azt válaszolja, hogy ez csak december közepén lehet kész.

Döntés:

Arató testn. tanácsos Rosztóczy őrnaggyal megállapítja, hogy mi kell, és az anyagiakat a HM 40. osztálya utalja ki.

Dr. Rajczy min. s. titkár szerint a berendezéssel és az adminisztrációval kapcsolatban olyan kiadások is felmerülnek, amelyek nemcsak a Kultuszt, de a HM.-et is érintik.

Orsz. Vez. : erre figyelemmel lesz.

7.

Orsz. Vez.: bejelenti, hogy ma tárgyalta a VKM jogügyi osztályával a leánylevente ügyekkel kapcsolatban. „A leányok honvédelmi nevelésének a kötelezettségéről” szól majd a törvény, csupán a végrehajtási utasításban szerepel a leánylevente elnevezés. Javasolja a Bocskay sapkát piros megkülönböztetéssel.

Orsz. Vez. megbízza W. Zsigmond Juditot a sapka megtervezésével. A jövő héten a leányalosztály kidolgozza a sapka tervét.

Orsz. Vez. : felveti a köszönés kérdését.

Lieszkovszky őrnagy javasolja, hogy cserkészköszönésféle legyen, amely a magyar eskükéztartáshoz hasonlít.

Döntés:

Orsz. Vez. aktát kér mellékelt rajzzal a köszönésről.

Czakó min. o. tan. bejelentette, hogy Szabó Gyula képviselő nála járt és előadta, hogy nagyon rossz tapasztalatokat szerzett a vasárnapi záró ünnepélyen. A képviselő említette még, hogy a hallgatók állítólag gyakorlati kiképzésben is fognak részesülni. Ő azt szeretné, hogy csakis állásban lévőket nevezzünk ki.

Orsz. Vez.: bejelenti majd ezt az esetet Stolpa államtitkárnak.

Lieszkovszky őrnagy szerint az illető úr nagy barátja az intézménynek.

Czakó min. o. tan. : Bárány közölte, hogy a Czakó-utcai iskolát a város nem adhatja tovább oda a tanfolyam céljaira.

Orsz. Vez.: szerint Bazsó alezredest utasítani kell, hogy menjen Czakó min. o. tan.-hoz és tárgyaljon vele a Czakó-utczai leventeotthon ügyében.

Orsz. Vez. ezenkívül fontosnak tartja a leventetanfolyamot végzettek vezénylését és a szolgálati szabályzat kidolgozását.

Czakó min. o. tan. jelenti, hogy szombaton közlik azokkal, akiket visszavetnek a tanfolyamokon. Egyébként a vezénylés elhalasztását javasolja.

W. Zsigmond Judit szerint a legkiválóbbak a IX. hadtesthez vezényeltessenek. (Jelenti továbbá, hogy Kertész Miklósné nyugdíjaztatását kéri és Vadas Lívia beteg.)

Orsz. Vez.: Szombaton egyeseket be kell hívni.

Tárczay-F. min. osztályfőnök: A titkos minősítés I., II., és III. osztályú legyen, amint W. Zsigmond Judit tartson magánál.

Orsz. Vez.: szerint szükség van a munka megindítása előtt a szabályzatok legalábbis provizórikus elkészítésére. (Erre van a Wünscher-féle dolog).

Döntés:

Szombaton a minősítés befejezése után a női alosztálynak kiegészítése megtörténik. Az osztály ezenkívül kizárólag a szabályzattal törődjék, amelyeket vagy maga intéz el behívások eszközlésével, vagy másokkal dolgoztat ki.

Orsz. Vez.: jelenti, hogy 20-án a Hangya üzemben teszünk látogatást. Mikor érkezünk? Autó illetve kocsi rendelése. Holnap a helybiztosítás miatt jöjjön W. Zsigmond Judit.

Lovas vk. százados bejelenti, hogy holnap akta készül arról, hogy elvben elhelyezhetők-e a hölgyek a hadtest kincstári részénél.

Orsz. Vez.: Olyan berendezésről is lehet szó, ahol helyiség is van, ahol lakhatnak a kivezényelt hölgyek. (Írószerek és segédszemélyzet beállítása.)

Palkovich min. o. tan.: Ha a hadtest nem helyezi el őket, akkor a megye tegye ezt meg.

Orsz. Vez.: A hadtestleventeparancsnokok kapnának egy parancsot ennek az elintézésére. Hétfőre javaslatot kér a sportvezetés vidéki szervezéséről.

(Bujdosó igazgató közli, hogy a Sportcsarnok tervezői értekezlete holnapután is ülést tart.)

Az értekezlet 7h20-kor ért véget.November 11, kedd

10h

Szentmiklóssy Lajos alezredes leventeügyekben megbeszélést folytatott az Orsz. Vez.-vel.

10h 15

Tardos Béla személyes ügyben jelentkezett Orsz. Vez.-nél.

10h 20

Gálos Kálmán jelentkezett az Országos Vezetőnél személyes ügyben.

10h 25

Br. Csávossy László kereste fel az Országos Vezetőt a Sportévkönyv 1942. ügyében.

10h 45

Dr. Saád százados a „Honvédelmi Ismeretek” című tankönyv összeállítása tárgyában jelentkezett az Országos Vezetőnél.

11h

Az Országos Vezető felkereste dr. Wladár Gábor titkos tanácsost és vele a leánylevente törvénytervezet megszerkesztéséről tárgyalt.

11h 15

Országos Vezető látogatást tett dr. Antal István államtitkárnál.

13h

Az Országos Vezető a Testnevelési Főiskolán bemutató filmelőadáson jelent meg.

21h 45

Az Átrium filmszínház [107]„Angyalvár börtöne” című film díszbemutatóján vett részt az Országos Vezető.1941. November 12, szerda

9h 15

Br. Fehérváryné és Nagy Imre kereste fel az Országos Vezetőt személyes ügyben.

10h

A Nemzeti Sportcsarnokban tervezői értekezleten vett részt Országos Vezető, ahol a következő beszédet mondotta:" Uraim! Ide kérettem Önöket, akik a Horthy Miklós Nemzeti Sportcsarnok építkezésének ügyét a kitüntető tervezői megbízás értelmében kezükben tartják, és akik tervezői szerződésük értelmében a szakmájukba tartozó vállalkozók munkájának ellenőrzői. Ide kérettem továbbá az építtető államkincstár hivatott szakellenőreit is.

Már több, mint 3 hónapja, hogy a Sportcsarnok építkezésének irányítására a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr Őnagyméltóságától utasítást kaptam. Ezt az építtető jogkört a M. Kir. Minisztertanács is tudomásul vette.

Tájékozódásaim során az építkezés korábbi hihetetlen elhúzódásának okairól teljes képet szereztem. Munkám elején nem is kívántam a múlt hibáival foglalkozni, ellenben minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a magyar élő sport erre a téli évadra megkaphassa régóta nélkülözött sportcsarnokát, legalább is a Kiscsarnok formájában.

Ezelőtt 3 hónappal ezt a kérdést és a lehetőségeket szakszerűen megvizsgáltuk és arra a megállapodásra jutottunk, hogy egy egészen csekély igyekezettel a tervező és ellenőrző urak minden különös megerőltetés nélkül a Kiscsarnoknak azok a részei, amelyek a megnyitáshoz elengedhetetlenül szükségesek, 4 hónap alatt elkészíthetők. Ennek a biztos tudatában, ha nem is a téli évad elejére, de a sportcsarnoknak nevet adó Kormányzó Urunk Őfőméltóságának legmagasabb névünnepére a Kiscsarnok megnyitását elhatároztam. Utasításomra a megnyitást követően ökölvívó Európa-bajnoki versenyt tűztünk ki, ennek helyére Olaszország, Magyarország, Németország 3 nemzet versenye kerül.

Megállapítom felelősségem teljes tudatában, hogy a tervező urak nagy része egyszerűen nem vette komolyan ezt a dolgot. Hogy miért nem, azt egyelőre itt nem kívánom szőnyegre hozni. De mindenesetre ezirányú tapasztalatunk a jövőre nézve tanulságul szolgál.

Egyet meg kell említenem, ez pedig az, hogy a tervező urak között kezdettől nem volt meg a szükséges összhang. Ez nem javult utolsó 3 hónap alatt sem. Ebből az építtető államkincstárra tetemes anyagi kár háramlott és természetesen a munka befejezését késleltette.

Az építkezés ügye azzal, hogy vitéz Bujdosó Kálmán személyében a Sportcsarnok igazgatót kapott és az építkezés előadói minőségében közvetlen gazdát – hallatlan lendületet kapott. Személyében az urak oly támogatót kaptak, amilyen a régi viszonylatban elképzelhetetlen volt.

Bizonyos vonatkozásban ez sem használt, mert csak egyet említek, hogy a tervező urak közül eggyel az igazgató az elmúlt 3 hónap alatt, egyetlen egyszer, egy másik tervező úrral pedig ugyanezen idő alatt összesen kétszer találkozott az építkezésnél. Hát így azután tényleg nem csodálkozhatunk rajta, hogy minden igyekezetünk ellenére 20 nappal a megnyitás előtt az építkezés így áll.

Uraim! Kérem Önöket, lássanak munkához és a nemzeti ügy és az urak jól felfogott érdekében utoljára kérem Önöket, hogy abban az értelemben dolgozzanak, miszerint minél kevesebb hiányosságunk legyen a megnyitáskor, mert vegyék tudomásul, hogy a Kiscsarnokot december 5-én megnyitjuk.

Kérem most az Urakat, hogy jelenlétemben egy munkatervet állítsanak össze, amely munkaterv az elkövetkező 20 munkanapot foglalja magában.

Most még arra kérem a tervező urakat, hogy a mai naptól a megnyitásig hetenként kétszer egy-egy meghatározott nap reggelén együtt jöjjenek itt össze, és az ugyanarra az időre kirendelt vállalkozókkal és az igazgató úrral a szükséges tennivalókat beszéljék meg és a rendelkezéseket haladéktalanul tegyék meg.”

12h

Az Egyesült Női Tábor nevében megjelent otrokocsi Nagy Klára úrhölgy, áll. leánygimnáziumi tanár, akit az Országos Vezető a női honvédelmi kötelező szolgálat célkitűzései felől tájékoztatott azon célból, hogy a Női Táborban egyesült női szervezetek azonos célkitűzéssel társadalmi úton szervezkedjenek és a leánylevente köteles korból kikerült egyedeket tovább képezve hivatásuknak megfelelő helyre juttassák. A célkitűzések megismertetése után Nagy Klára szervezési elgondolása szerinti javaslattal az Országos Vezetőt ismét fel fogja keresni.November 13, csütörtök

10h

Dr. Tarnói László a kötelező munkaszolgálat ügyében jelentkezett az Országos Vezetőnél és munkásságát ilyen irányban felajánlotta. Az Országos Vezető nevezettet Czakó István min. o. tan.-hoz utasította, hogy a tárgyalásokat ővele folytassa tovább.

11h

Vitéz Keresztes Fischer Lajos főhadsegéd az Országos Vezetőt magához hivatta és vele a Kormányzó Úr Ő Főméltósága rendelkezéseit az alábbiakban közölte:

„Semmi szín alatt nem egyezem bele, hogy a Rácznak a leánya szerephez jusson a női szervezkedésben és kimenjen Olaszországba. Inkább beszüntetem az egész intézményt. Amint lehet, jöjjön Béldy hozzám.”

Ezen közlés tudomásulvétele után az Országos Vezető Úr úgy intézkedett, hogy a visszahívás okául „családi ok” jelöltessék meg, mely célból Lieszkovszky Pál őrnagyot, a vezetőség külügyi előadóját 11h-kor elküldötte Rátz Erzsébet szüleihez, hogy tőlük egy oly tartalmú levelet kérjen, melyben a visszahívást a szülők kérik. Nevezett a kért levelet az alábbi szövegben kapta meg:

„November 13. 1941

Kedves Babikám!

Az első levelem tárgytalan, ma úgy alakult a helyzet, hogy utasításunk szerint azonnal haza kell jönnöd, semmi bővebb magyarázatot nem adhatok, – csekk könyvet, mindent hozz magaddal, Wienen át utazhatsz, sőt 1-2 napig maradhatsz.

Nagy örömmel várunk, a most vett Erzsébet-napi ajándékok, tintenkuli, cukor, ceruza itt várnak.

Szeretettel ölel

Anyu.”

A visszahívás azonnali végrehajtására vitéz Szabó László római katonai attasénak a másolatban elfekvő levél küldetett ki futár útján.

12 és 13 óra között Rátz Jenőné távbeszélőn felhívta az Országos Vezetőt és kérte, hogy leányával kapcsolatban a már kezéből kiadott és általa megírt levelet férjének kívánságára tartsa vissza. Majd később az Országos Vezetőséget Rátz Jenő Őnagyméltósága személyesen is felhívta, amikor is Lieszkovszky Őrnagyot arra kérte, hogy a felesége által írt és fentemlített levelet tartsa vissza, illetve azt kezeihez juttassa el, mert nem adja beleegyezését ahhoz, hogy leánya családi okok feltüntetése miatt szüntesse be külföldi vezénylését. A szóbanforgó levél másolatbavétel után az írójához visszajuttattatott.

Az Országos Vezető a leventék országos parancsnokával, a TST vezetőjével és polgári titkárával megbeszélést tartott.November 14, péntek

10h

Lieszkovszky Pál őrnagy folyó ügyekről referált.

10h 30

Richter János személyi segédtiszt szabadságról bevonulását jelentette.

11h

Az Országos Vezető Kapy Béla ev. püspöknél tett tisztelgő látogatást az Országos Vezető. [sic!]November 15. szombat

Őexcellentiája távol volt.November 16. vasárnap

Az Országos Vezető Szabadkára utazott, ahol a volt cs. és k. 8.-dik huszárezred, mint volt ezrede tagjaival megbeszélte a jövő év május 8.-án tartandó ezred napot. Ottartózkodását [sic!] kihasználva meglátogatta a szerb uralom alatt Szabadkán épült ifjúsági intézményeket, a Szokol-házat. Ezen hatalmas építmény jelenleg félig-kész állapotban van berendezését illetően.

A város az ifjúságot kiszorítva mindenféle intézmény vezetőségének adott helyet.

Országos Vezető megtekintette a szerbek által épített sport-stadiont, amelyet egy szabadkai egylet magának kisajátított volna anélkül, hogy anyagilag arra felkészült volna. Eredmény a stadion fokozatos pusztulása.

Teendők: Kudriczy vk. ezredes vegye kezébe a visszatért Bácska Szokol ifjúsági épületeit, hogy azok haladéktalanul a levente-intézmény használatába kerüljenek.

A szabadkai sport-stadion kérdésében a T.S.T. vezetőjének kell rendet teremteni.November 17. hétfő

8h

Hadtest és dandár leventeparancsnoki tájékoztató, budapesti tanfolyam megnyitásán az Országos Vezető megjelent.

8h 30

Lieszkovszky Pál őrnagy a VIII. csoportfőnökség folyó ügyeit referálta.

9h

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök Palkovich Pál min.o. tanácsossal referáltak folyó ügyeket.

10h

Papvári altábornagy tett tisztelgő látogatást és terjesztett elő kérelmet személyes ügyben.

10h 30

Szilassy Pál ezredes kérte, hogy a Budapest Székesfővárosi Katonaparancsnoksághoz mint leánylevente előadót – lehetőség szerint – dr. Hajdu Istvánné nyerjen beosztást, aki az első női nemzetvédelmi tanfolyamot sikerrel már el is végezte.

11h–12h

A M.Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úrnál referáda.

12h

Palkovich Pál min.o.tan. referált soronkívüli sürgős folyó ügyeket.

12h 30

Szurmay Tibor vk. százados, a HM.VIII. csoportfőnökség vk. tisztje jelenti szolgálati utazásáról való bevonulását.

13h

Török Imre alezredes, Szabadka, II. lovasdandártól jelentkezett az Országos Vezetőnél szolgálati ügyben.

13h 30

Vitéz nemes dési Bajnóczy József m.kir. altábornagy tett tisztelgő látogatást az Országos Vezetőnél.

14h

Vitéz Kudriczy István vk.ezds. referált folyó ügyeket.

14h 15

Bertha Istvánné tett tisztelgő látogatást az Orsz. Vez.nél.

17h

Osztályközi értekezlet az Ifjúság Háza tanácstermében.1941. november hó 18. Kedd

9h

A H.M. VIII. csfséghez beosztottak referáltak folyó ügyeket.

9h 30

Lovas László vk.szds. jelentkezett az Országos Vezetőnél a nov. 17-iki értekezleten kapott parancs értelmében.

10h

Varga Dezső Munkácsról jelentkezett tisztelgő látogatásra az Országos Vezetőnél. Az Orsz. Vez. szolgálati elfoglaltságára való tekintettel kérelmét a személyi segédtisztnek adta elő. Tekintettel arra, hogy a munkácsi honvéd tüzér laktanya kantinosa, Gaál hadirokkant részére az Orsz. Vez. a Pénzügyminisztériumban rum és likőrgyártási engedélyt eszközölt ki, nevezett a honvéd tüzér laktanya kantinját nem vezeti tovább. Most Varga Dezső kért pártfogolást arra, hogy a munkácsi honvéd tüzér laktanya kantin engedélyét ő kapja meg. Személyi segédtiszt az Orsz. Vez. pártfogolását megígérte.

10h 10

Szladics Károly egyetemi tanár tett tisztelgő látogatást az Orsz. Vez.-nél.

10h 30

Vitéz Tárczay-Felicides Román jelentkezett megbeszélésre az Orsz. Vez.-nél a női honvédelmi nevelési ügyben.

10h 40

Kozma Endre versenyző jelentkezett az Orsz. Vez.-nél motorsport ügyben.

11h

Hennyey Gusztáv altábornagy tett tisztelgő látogatást az Orsz. Veznél.

11h 30

A MUSZ. részéről Wannie András, Fejér J. István és dr. Ivády Sándor jelentkeztek tisztelgő látogatásra.

11h 45

Az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság felállításával kapcsolatban Frank orvos-vezérőrnagy tett tisztelgő látogatást az Orsz. Vez.-nél.

12h

Referáda a VKM. Úr Őnagyméltóságánál.

12h 30

Az Orsz. Vez. részt vett a Nemzeti Uszósport alapítványi ülésén.

19h

Osztályközi értekezlet az Ifjúság Háza tanácstermében.

Orsz. Vez. megnyitja az ülést, majd bejelenti, hogy megindultak a támadások az egész vonalon egységes terv szerint. A református püspöktől és Kemenes Illéstől kezdve mindenki támad; arra kéri az urakat, hogy ez a körülmény ne riassza vissza őket a munkától. Arra figyeljünk, hogy politikai nyilatkozatokat ne tegyünk.

1.

V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök bejelenti, hogy a borsai síközpont részére 8.000 Pengőt utaltak ki a lesikló pálya létesítésére. Januárban versenyeket tudunk tartani.

Orsz. Vez. közli, hogy január-, februárban nemzetközi versenyek lesznek. Orsz. Vez. holnap átadja az egész ügyet a leventék országos parancsnokának.

2.

Rajczy Imre min.s. titkár referálta a főiskolások kötelező testnevelésének ügyét. Tüntetések voltak az egyetemeken, mert az egyetemeken kötelező a testnevelés. Ellenkező esetben nem igazolják az indexet. 300-400 egyetemi hallgatónak az volt a veszélye, hogy elveszti a fél évét. Vidéken fennakadás nem volt. Baj Budapesten, hogy nincs megfelelő hely, bár az egyetem sok tornatermet bérel. 11.000 egyetemi hallgató van Budapesten. 5.000 a Tudományegyetemen. Tavaly a Műegyetemen jól ment a testnevelés tanítása, de a Tudományegyetemen súlyos probléma, hogy nincs tornacsarnok. A Köztelek utcai dohányáru raktárt javasolták, hogy ott építsen a Miniszter Úr. (400.000 P.-be került volna, ebből 150.000 pengőt helyezett kilátásba vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök.) De most már 400.000 pengő kevés, 800.000 pengőbe kerülne. Rajczy Imre min.s. titkár sürgősen javasolja, hogy az egyetemi hallgatóknak Budapesten tornacsarnokot kell felépíteni.

Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök: A Nemzeti Lovardát kapják meg, de a Miniszter Úr nem megy bele, mert a Nemzeti Lovardát[108] a Nemzeti Múzeum számára vette meg.

Döntés:

A Budapesti Egyetemi Tornacsarnok felépítésére a BEAC részéről Bay Béla ifjúsági elnök és Stolpa Gyula alelnök tárgyalásokat indít Schmidt Öm.-gával. Ezek a tárgyalások függetlenek attól, amit a Kultuszminisztérium csinál. Ezt az OSK tárgyalja le. A költségeket a polgári vonal fedezi.

3.

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója örömmel jelenti a svájci mérkőzés megnyerését.[109] Ez azt is mutatja, hogy az erélyes, határozott intézkedés milyen eredménnyel járhat. Javasolja: fogadjuk őket hivatalosan és vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök ebből az alkalomból üdvözlő szavakat intézzen a visszaérkező magyar csapathoz.

Orsz. Vez.: Felkéri vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnököt erre.

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök köszöni a megtiszteltetést és eleget tesz Orsz. Vez. felkérésének, de csak rövid beszédet mond, amelyben a lényeget összeszedi, hogy dacára az új vezetőknek és játékmodornak, lehet győzni és diadalt aratni akár külföldön is.

Orsz. Vez.: Jó lenne ezt felolvasni, mert fontos lesz a sajtó szempontjából.

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója jelenti továbbá, hogy a soproni tornaegyesület jubileumán részt vettek, ahol ígéretet tett egy 20.000 pengőig menő segítségre. A tornacsarnokot modernizálják. A soproniak nagy szeretettel emlékeztek meg Orsz. Vez-ről és üdvözletet küldtek neki és VKM Úr részére is.

Orsz. Vez.: A segélyre rászorulnak.

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója: Rendkívül odaadó emberek. Szép ünnepélyt rendeztek.

Orsz. Vez. Czakó István min.o.tan. kérdéseire kijelenti, hogy a Szukováthy ügyet kezébe veszi és a VKM úrral és Franck vezérőrnagy úrral megbeszéli. Czakó min.o.tan.-t felmenti addig is az ügy intézésétől.

4.

Az első női nemzetvédelmi tanfolyam vizsgaeredményét és a megfelelt vezetők vezénylését tárgyalta ezután az értekezlet.

Lieszkovszky Pál őrnagy elvállalja, hogy a női nemzetvédelmi tanfolyam belső ügyei hozzája jöjjenek. Így vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnökhöz csak a nagyjelentőségű ügyek kerülnek.

Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök köszöni Lieszkovszky őrnagy fáradozását.

Dr. Czakó István min.o.tan. jelenti, hogy a vizsgák lefolytak. A hallgatók közül 39-nek javasolja tanfolyami bizonyítvány kiadását, a többi ügyviteli segédszolgálatra képesítő, 2 semmiféle közreműködésre nem képesíthető. Szilassy ezredes bejelentette igényét 15 budapesti vezetőnőre. Dr. Czakó István min.o. tan. a segédszolgálatosokat csak mint tiszteletdíjas nemzetvédelmi előadót óhajtja alkalmazni, a vezetőnő mellé az ügyviteli teendők ellátására. A hadtesteknél alkalmazott vezetőnők 160+80,- P.-t kapnak, a dandároknál alkalmazottak pedig csak 160+40 P.-t, míg a segédszolgálatosok készkiadásaik megtérítésére semmit se kapnak, csupán 160.- P.-t.

Lieszkovszky Pál őrnagy javasolja, hogy a segédszolgálatosok írásában az szerepeljen, hogy elvégezték a tanfolyamot. Alkalmazhatók is, de nem mint vezetők, hanem mint irodai alkalmazottak.

Orsz.Vez.: Addig ne küldjünk senki se ki, míg a leánylevente törvény nincs kint. A szabályzatok elkészítése fontosabb. Szabályzatok és törvény nélkül nem lehető őket kiküldeni.

Döntés:

A kérdés leveendő a napirendről. Holnap d.e. 10-kor megbeszélés és akkor döntünk. Orsz. Vez.-nél megjelennek vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök, Czakó István min. o. tan., Lieszkovszky Pál őrnagy, hogy a leánylevente dolgokat megtárgyalják, azt is, hogy a kivezényelt vezetőnők megtarthatják-e állásukat?

5.

Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök: Fel kell venni az érintkezést a Miniszterelnökségen a cenzúrabizottsággal is. Legyen ott sportember is.

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója: Ezt mindig kérte a cenzúrázásnál az OSK.

Döntés:

Bekény ezredes az OSK-val megbeszéli a dolgot. Orsz. Vez. határozott javaslatot kér, amivel felmehet a Miniszterelnökséghez.

6.

Czakó István min.o.tan. jelenti, hogy a tankerületi főigazgatók (pl. Koch Nándor[110]) és a püspök (pl. Révész[111]) útbaigazítást kérnek a zsidó leventék foglalkoztatása tbn. Ravasz püspök szembehelyezkedik a javaslattal és mások se hiszik, hogy végre tudják hajtani a rendeletet.

V. Tárczay-Felicides min. osztályfőnök közli, hogy Koch főigazgatónak azt válaszolta, hogy a középiskolás leventék a Honvédelmi Minisztériumhoz tartoznak és így a kultuszminisztériumi vonalnak semmi köze sincs a dologhoz. A leventetornaterem katonai intézmény, ahol gyakorlatoznak.

Döntés:

Orsz. Vez.-nél holnap 1/2 10-re Lovas László vk. százados javaslattal, illetve végrehajtási utasítással jelentkezik a sárga karszalagra vonatkozólag. Honvédelmi vonalra visszük a zsidókérdés megoldását.

7.

Az ifjúsági székházak terveit tárgyalta ezután az értekezlet.

Döntés:

Orsz. Vez. erről aktát kér. Pro domoban megírandó, hogy a Pénzügyminiszterrel lefolytatták már a tárgyalást. A kölcsön megszerzésére segítségét kilátásba helyezte a Pénzügyminiszter Úr. Ezt az aktát viszi Orsz. Vez. a HM. Úrhoz.

Schmidt kormányfőtanácsos közli, hogy tárgyalt Dőre Endre székesfővárosi tanácsnokkal, aki budapesti sportpályák végleges elrendezésével foglalkozik, előadást akar tartani és ehhez statisztikai kimutatást kért tőlünk. A tanácsnok közölte, hogy nagyon sok a sportpálya, amelynek lejár a bérletük, vagy az engedélyük, amit a Székesfőváros adott és miután azon területek városrendezési szempontból bizonyos utca- és egyéb létesítmények tengelyébe esnek, bizonyos elrendezést kell csinálni. Schmidt Öm.-ga említette neki, hogyha a központi területen lévő pályákat kihelyezik, akkor agyonütik vele Budapest sportját. Dőre tanácsnok megígérte, hogy először bemutatja a pályaelrendezési terveit.

Orsz. Vez.: Kérem szorgalmazni a megfelelő tárgyalásokat. Meg kell akadályozni, hogy a Székesfőváros a Belügyminiszterrel fait accomplait elé állítson bennünket.

8.

Schmidt szerint Horony-Pálffy tanácsnokhoz tartozik a Czakó-utcai elemi iskola kisajátításának ügye. Ő a tanulókat nem tudja más iskolában elhelyezni. A leventék részére is csak 1942. június végéig adta oda az épületet. Az OTE és a III. kerület fúziója a legjobb úton halad. Dőre tanácsnoktól kértünk az OTE pálya mellett edző pályát.

9.

Orsz. Vez.: felhívja a figyelmet, hogy a cserkészek bele vannak vonva a Vörös Kereszt gyűjtésébe és a leventék lemaradtak.

Lieszkovszky Pál őrnagy: A plakátokon fel van sorolva minden egyes cserkész csapat, de a levente elsikkad, mert a cserkész segíti a honvédséget.

Döntés:

Ezt nem lehet tűrni. Orsz. Vez. a Honvédelmi Miniszterhez aktát kér. A HM utasítsa a Vörös Keresztet, hogy tevékenységébe vonja be a leventét is. Fentemlített aktához egy plakátot mellékelni!

Kudriczy vk. ezredes jelenti, hogy a mai napon megnyílt a hadt. és dd. leventeparancsnokok tájékoztató tanfolyama. Evvel kapcsolatban ő az OSK egy kívánságát honorálni óhajtja.

Döntés:

Ebben az ügyben pénteken reggel 9-10 óra közt megbeszélés az OSK tanácstermében.

10.

Hübbner titkár tájékoztatót közölt a L.O.K.-ról, mely november 1-én valóságosan megalakult. Elnök: Kudriczy vk. ezredes, társelnök : Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök. Már megkapta helyiségét és működését megkezdte. Egyben intézkedés történt a leventeegyesületek újjáalakítására, illetve megalakítása iránt.

Döntés:

Bekény ezredes cikket ír az újságba a köztudat részére.

Hübbner titkár szerint kataszterek is készülnek. A művelődési osztály rendezi az analfabéták kérdését. Ezen osztály végzi a leventekönyvtárak felülvizsgálatát is. Színpadi szerzőkkel megegyezés, pályázat leventeindulóra, a Kalot munkatervének felülvizsgálása, a leventeegyesületek meglátogatása, országos jelentés elkészítése. Ezek a főbb programpontok. A mozgalmi osztály foglalkozik a vezetőképzéssel, stb. A vízi leventék foglalkoztatása, paraszt- és diáktáboroztatás, stb.

Czakó min. o. tan. szerint sértő a paraszt kifejezés.

Hübbner titkár: Más elnevezést keresünk.

Orsz. Vez.: Hívjuk őket gazda ifjúságnak.

Hübbner titkár: A sajtó szakosztály foglalkozik a levente fél órák megszervezésével. Eddigi működés a napi sajtó tájékoztatása. Két film készült. Budapesten levente előadásokat rendeztek. Ezer levente gramofonlemezt rendeltünk. Ezer rádiórendelés leventeegyesületek részére. – A gazdasági osztály feladata a zárszámadás felülvizsgálata, stb. – A L.O.K. ügykörébe tartoznak még a levente szociális ügyek. Szükséges volna még kisebbségi ügyosztály felállítása, viszont egy összekötő osztály a női levente intézménnyel tartana fenn kapcsolatot. Összeköttetést teremteni a leventeintézmény és a népművelés között!

Kudriczy vk. ezredes bejelentette, hogy ezelőtt voltak leventelövész egyesületek is. Ezeket feloszlatták. Erdélyben újra felállították őket. Nagyszerűen működnek és terjesztjük őket az anyaországra is. Most más a neve. A Lövész Szövetség foglalkozik velük, de a pénzt és a támogatást a leventék országos parancsnoksága adja.

Holló számv. tan. kérdi, hogy a 7-8.000 leventeegyesület anyagilag hogyan valósítható meg?

Kudriczy István vk. ezredes: Ez az összeg 3 módon van biztosítva. A községi költségvetésben, adakozás útján és a tagdíjakkal. Egyelőre a leventeegyesületeket támogatni kell.

Holló számv. tanácsos: A leventegyesületek számadásait központilag hajtják végre? Hogyan?

Kudriczy vk. ezredes: Részben Budapesten és a vármegyéknél történik ez, összekötő tisztjeink útján. Idén a dandárleventeparancsnokokat utasítottuk.

11.

Ezután Hübbner titkár ismertette a leventék gazdasági szövetkezését, amelyhez mindkét miniszter hozzájárult. A mozgalom célja, hogy minden levente öntevékenyen kis tőkét gyűjtsön. A L.O.K.-nál a felügyelet ebben az ügyben Bazsó alezredes gyakorolja. [sic!]

12.

Lovas László vk. százados a leventeegyesület női szakosztályának helyzetét referálta. A szervező munka folyik. A két órás kiképzési foglalkozást leállítjuk. A központ összeállítja az irányelveket. Az ügyirat holnap kerül az Orsz. Vez.-hez.

Kudriczy vk. ezredes bejelenti, hogy kérte az Orsz. Vezetőt, hogy ne állítson le mindent.

Döntés:

Holnap reggel 1/2 10-re jöjjön Lovas László vk. százados referálni Orsz. Vez.-hez.

13.

Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök szerint szó van arról, hogy a székesfehérvári zsinagógát megszerezzék leventecélokra.

Lovas László vk. százados szerint ez alkalmatlan.

Orsz. Vez.: Holnap ezt az ügyet is referálja Hóman Őexcellentiájának.

14.

Emődy titkár bejelenti, hogy a Sportorvosi Intézet szervezeti szabályzatát Rosztóczy és Tarjáni orvos urakkal elkészítette. Franck orvos vezérőrnagynak megmutatja.

Rosztóczy őrnagy közli, hogy a vezérőrnagy úr megnézte az intézeteket és holnap tesz részletesebb javaslatokat.

Döntés:

Holnap 1/2 12-kor megbeszélés Orsz. Vez.-nél Franck vezérőrnagy és Rosztóczy őrnagy részvételével. Azután aktával Pusztai Öm.-gához kerül a javaslat.

15.

Kudriczy vk. ezredes jelenti, hogy a honvédség sportja laktanyán belül folyik.

Döntés:

Az aktát Orsz. Vez. megtárgyalja a kiképzési csoport főnökével és azt viszi el a Miniszterhez.

16.

Az értekezlet ezután a Sportcsarnok megnyitását tárgyalta.

Bujdosó Kálmán, a Sportcsarnok igazgatója bemutatja a munkatervezetet, amely naponkénti munkaprogramot foglal magába. Holnaptól 17 munkanap van még a megnyitásig. Ki eszközölje a meghívásokat?

Döntés:

A Kultuszminiszter Úr, aki majd eldönti, hogy a kormány és diplomácia képviselői közül is kit kell majd meghívni. A meghívásokat Palkovich Pál min. o. tan. intézze, aki Misángyi Ottóval, a Testnevelési Főiskola igazgatójával és Bujdosó Kálmánnal, a Sportcsarnok igazgatójával megbeszélést tart. Az időpont december 5-e, 6-a, vagy 7-e. Az OSK elnöke felkérendő a program végleges összeállítására. Az írásbeli programot Palkovich min. o. tan. átnézi.

Bujdosó Kálmán, a Sportcsarnok igazgatója részletesebben ismertette a két óráig tartó programot. Közben 10 perces szünet.

Orsz. Vez.: A megnyitásnak színt adjunk. Talán a magyar ifjúság különféle korcsoportjai színes csoportban élénkítsék meg a bemutatót. Állandó mozgás! A Kormányzóval a magyar ifjúságot két óra alatt szerettessük meg. Az olaszok és németek meghívása miatt a magyar jellegnek kidomborításával hozzuk oda a magyar ifjúságot.

Bujdosó jelenti, hogy mához egy hétre a helyszínen lesz az egyes számok próbája.

Tárczay-Felicides min. osztályfőnök: Felvonulás! Díszmenet a Kormányzó Úr előtt!

17.

Bekény Béla ezredes bejelenti, hogy a 40.000 példányban megjelenő Magyar Futár közölte, hogy ifjúsági és sportvonalon egy-egy oldalt rendelkezésre bocsát. Bekény ezredes tehát anyagot kér sport- és katonai vonalon egy héttel a megjelenés előtt.

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója: Készséggel megtesszük, de hogy ebből mi lesz, azt nem tudom. Nem tudok érte felelősséget vállalni. A Magyar Futárnak magának kellene elég élelmesnek lennie, hogy ezt megírja.1941. november hó 19. szerda

9h 30

A H.M.VIII. csfséghez beosztottak referáltak folyó ügyeket.

10h

Szabó Zoltán t. zászlós jelentkezett személyes ügyben.

10h 30

P. Tarcsafalvy referádája.

11h

vitéz Magyar Dezső minősítési ügyekben vette át az Orsz Vez. utasításait.

11h 15

Dr. Wagner Oszkár, a Waggon-gyár ügyésze jelentkezett az Orsz. Vez.-nél.

11h 30

Az Orsz. Vez. tisztelgő látogatást tett a Közmunkák Tanácsa elnökénél.

A Magyar Atlétikai Club margitszigeti tribün és clubház ügyében vitéz Béldy Alajos Országos Vezető és Schmidt József országos felügyelő Bessenyey Zénóval, a Közmunkák tanácsának elnökével az alábbi megbeszélést folytatták:

Az említett építkezésnek a Közmunkák Tanácsa részéről történendő segélyezés ügyében Bessenyey Elnök közölte, hogy ha a Magyar Atletikai Club a terület használat ügyében készült szerződést már aláírta, hajlandó a fenti építkezéshez segélyképen 75.000 esetleg 100.000 pengős segélyt is folyósítani. Ezt az összeget azonban csak az esetben folyósítja, ha Budapest Székesfőváros polgármestere ugyanilyen nagy összeget folyósít az építkezéshez. Feltételül kötötte ki továbbá azt is, hogy a régi klubházat, amelyben ez idő szerint a MAC van elhelyezve, a segély kiutalása előtt visszaadja a közmunkák tanácsa birtokába.

A szerződés lejáratánál ragaszkodik ahhoz a határidőhöz, amely a szerződésben foglaltatik, tehát 1972. évig.

Mindaddig, amíg a MAC. az építkezés során a jelenlegi helyen lévő teniszpályákat más helyre át nem tudja telepíteni, a teniszpályákat a jelenlegi helyen meghagyja.

A megbeszélés eredményeként vitéz Béldy Alajos Őnagyméltósága vállalkozott arra, hogy ennek az ügynek a megtárgyalására folyó évi november hó 21.-én egy értekezletet hív egybe. Az értekezletre meghívja a MAC. elnökségének két tagját (Veress Imre és Wangel Gyula), a VKM. részéről vitéz Tárczay-Felicides Románt, az O.S.K. részéről Misángyi Ottót, a SÉOF. részéről Schmidt Józsefet. Bessenyey Zenóval megtárgyaltatott még a Magyar Úszószövetség székházának építkezési ügye is. Bessenyey Zénó azt kérte, hogy az építkezésre vonatkozó kérvényt terjesszük a Közmunkák Tanácsa elé. Megjegyzi azonban, hogy az engedély megadása nagy nehézségekbe fog ütközni. Javasolja, hogy az Országos Vezető sajátítsa ki a Margitszigeten lévő Lipótvárosi Kasinót. A Kasinó vételára cca 160.000 P lesz. Miután közölte vele az országos vezető, hogy erre nincsen fedezetünk, Bessenyey Zénó kijelentette, hogy hajlandó a Közmunkák Tanácsa az objektumot a részünkre megvenni, a vételárat pedig törlesszük abból a jövedelemből, amely jövedelmet a Lipótvárosi Kasinó tulajdonában lévő teniszpályák hoznak. A teniszpályákat vagy a Közmunkák Tanácsa fogja bérbe adni, vagy az Országos Vezető.

Ugyancsak javasolta, hogy sajátítsuk ki a Sirály Evezős Egylet klubházát, ha ez megfelelne.

Az Országos Vezető felhatalmazta Schmidt József főfelügyelőt, hogy mindkét objektumot tekintse meg s a helyszíni szemléről tegyen neki jelentést.

Amennyiben az említett két klubház kisajátítása nem volna lehetséges, ebben az esetben újból megfontolás tárgyává teszi a Közmunkák Tanácsa a MUSZ. székházának építési ügyét.

Az Országos Vezető közölte még a Közmunkák Tanácsa elnökével, hogy a régi lóversenytéren ezidő szerint beépítetlen és rendezés nélküli területeket az O.V. különböző sportobjektumok céljaira kívánja igénybe venni. Erre vonatkozóan átadott Bessenyey elnöknek egy helyszínrajzot. Kérte ebben az ügyben a Közmunkák Tanácsa támogatását.

Végül közölte az Orsz. Vez. Bessenyey elnökkel, hogy a margitszigeti nemzeti sportuszoda termálvíz ellátása nem kielégítő. Az uszoda a szerződésben biztosított vízmennyiséget nem kapja meg és e miatt a téli hónapokban a legnagyobb nehézségekkel küzd. Bessenyey elnök arra kérte az Országos Vezetőt, hogy ezt a kérdést vitéz Irsy László alelnök és Herendy József igazgatóval, a nemzeti sportuszoda igazgatójának bevonásával tárgyalja meg.

12h 30

Dénesfay Dinich Győző jelentkezett az Orsz. Vez.-nél személyes ügyben.

13h

Sós alezredes a H.M. 40. osztálytól terjesztett fel ügydarabokat aláírásra.

13h 35

Morlin Zoltán miniszteri titkár a VKM.-ból tett tisztelgő látogatást.

13h 45

Goda Ferenc jelentkezett személyes ügyben.

14h

Orsz. Vez. tisztelgő látogatást tett Farkas Edit szoc. nővérnél.

16h 20

Az Orsz. Vez. lakásán megbeszélést folytatott gróf Zichy Rafaelnéval az asszonyi szervezeteknek a Vörös Keresztbe való bekapcsolása tárgyában. (megbeszélni Lieszkovszkyval)1941. november hó 20. csütörtök

9h 30

Megbeszélés Nagy Klára tanárnővel, az Egyesült Női Táborból.

10h

Dr. Budinszky Zoltán és Zimmer Ferenc országgyűlési képviselők jelentkeztek a VKM. Úr Őnagyméltósága felkérésére az Országos Vezetőnél.

10h 30

A H.M. VIII. csfséghez beosztottak referádája.

11h

Huszt koronaváros főbírája, dr. Bosovits Sándor[112] és Keglevich szds., huszti leventeparancsnok tisztelgő látogatásra jelentkeztek azzal a kérelemmel, hogy Őnagyméltóságát Huszt város nevében folyó hó 30-án tartandó leventecsarnok felavatási ünnepségére meghívják.

11h 15

Az Országos Vezető törzsével dr. Wünscher Frigyes vezérigazgató meghívására megtekintette a Hangya Központ üzemeit. A megtekintésen az Országos Vezetőn kívül részt vettek:

Bekény Béla ezredes,

v. Magyar Dezső őrnagy,

Lovas László vk. szds.,

Richter (Kevei) János szds.,

v. Bujdosó Kálmán, a Nemzeti Sportcsarnok igazgatója,

dr. Rajczy Imre min. s. titkár,

v. dr. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök,

dr. Palkovics Pál min. oszt. tan.,

dr. Czakó István min. oszt. tan.,

dr. Emődy István min. titkár,

dr. Csernyus Béla min. titkár,

Holló Zoltán testn. előadó,

Salamon Géza testn. előadó.

Schmidt

A látogatás részletes programja:

11h 20

A Toll üzem megtekintése.

12h

A Hangya Központban Wünscher vezérigazgató tájékoztatta az Országos Vezetőt és törzsét a Hangya szövetkezeti munkájáról és szervezetéről.

12h 30

A Czeglédi úti tárház megtekintése.

13h

Wünscher vezérigazgató lunchon vendégül látta az Országos Vezetőt és törzsét a Czeglédi úti tárház tisztviselői étkezdéjében.

14h

Az alberfalvai gyártelep megtekintése.

15h

Tordasi szövetkezeti mintafalu megtekintése.

17h 30

A budafoki munkásházak, üzemek, pincék és napközi otthon megtekintése.

18h 45

Wünscher vezérigazgató a budafoki Hangya-otthon étkezdéjében estebédet adott az Országos Vezető és törzse tiszteletére. Az estebéd alkalmával az Országos Vezető hálásan megköszönte Wünscher vezérigazgató szíves vendéglátását, beszéde során kifejezte legteljesebb elismerését a Hangya Szövetkezet munkája felett, és annak a reményének adott kifejezést, hogy ez a nemzetalapító munka a szakértő kezek alatt egy boldog, békés Magyarország alapját fogják lefektetni. [sic!]1941. november hó 21. Péntek

9h

A H.M. VIII. csfséghez beosztottak referáltak folyó ügyeket.

10h

Gálos Kálmán személyes ügyben jelentkezett az Országos Vezetőnél.

10h 30

Megbeszélés Páskándy János miniszteri osztálytanácsossal.

10h 45

Az Országos Vezető megjelent a hadtest és dandár leventeparancsnokok tájékoztató tanfolyamának záróelőadásán. Ez alkalommal üdvözölte a tanfolyam résztvevőit és az ifjúság nevelésére vonatkozóan tájékoztatót nyújtott elgondolásairól és végül utasításokat adott a fiú és leánylevente kiképzés menetére vonatkozólag.

11h 30

Vitéz Berty János ezredes meghívta az Országos Vezetőt XII. hó 7-ére Szegedre a városi színházban tartandó leventeünnepségre.

11h 45

Mikecz Ödön nyugállományú Belügyminiszter folytatott rövid megbeszélést az Országos Vezetővel.

12h

A MAC. sporttelep építkezése ügyében tartandó értekezleten vett részt az Országos Vezető.

13h

Kelecsényiné Őméltósága tisztelgő látogatást tett az Országos Vezetőnél személyes ügyben.

13h 30

A H.M. 35 osztálytól Gombos tábornok a leánylevente-intézménynek a légoltalmi intézkedésekbe való bekapcsolásáról terjesztett elő egy ügydarabot az Országos Vezetőnek.

14h

Ottó László miniszteri tanácsos jelentkezett rövid megbeszélésre az Országos Vezetőnél.

14h 15

Király István nyugállományú főhadnagy vitorlázó sportrepülőt fogadta az Országos Vezető; a világcsúcs eredményt megközelítő eredményéért gratulációját fejezte ki és visszaténylegesítése iránt a szükséges lépéseket megtette.

14h 30

Bekény Béla ezredes referált a római úttal kapcsolatos ügyben.November 22, szombat

9h

A HM VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h 20

Vitéz Kudriczy vk. ezredes tett jelentést a november hó 24-i HM referádára vonatkozóan. Azonkívül folyó ügyeket terjesztett elő.

9h 30

Szepesváry Pál székesfővárosi tanácsnok, az OM osztályvezetője ifjúsági levente ügyben jelentkezett az Országos Vezetőnél. Megbeszélésre került a züllésnek induló ifjú leventék felkarolása.

9h 45

Nagy Klára, az Egyesült Női Tábor titkárnője jelentkezett az Országos Vezetőnél.

10h

Vitéz Major István őrnagy (HM 40 osztály) a „Longa Vox” készüléket mutatta be az Országos Vezetőnek.

11h

Az Országos Vezető vitéz Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök, dr. Czakó István miniszteri osztálytanácsos kíséretében személyi ügyben jelentkezett a VKM úr Őrnagyméltóságánál.

11h

A VKM úrnál való jelentkezés időtartama alatt jelentkezett az Országos Vezető hivatalos helyiségében Csendőr levente-főoktató és azzal a kérelemmel fordult az Országos Vezetőhöz, hogy a munkácsi levente sportstadion felépítését, illetve a jelenlegi sportpálya meghagyását támogassa. Az Országos Vezető távollétében személyi segédtisztje a kérelem elintézésére vonatkozólag nevezettet az illetékes HM osztályhoz utasította.

11h 30

Dr. Pataky Mária tanügyi titkár jelentkezett az Országos Vezetőnél.

12h

Szukováthy Imre, a Magyar Országos Tornász Szövetség elnöke a német hivatal szakvezetőjével, Martin Schneiderrel tisztelgett az Országos Vezetőnél.

12h 30

Goda Ferenc műszaki postaellenőr személyes kérelmét terjesztette elő az Országos Vezetőnél.

13h

Megbeszélés az Országos Vezető hivatalos helyiségében. A megbeszélésen részt vettek: dr. Rosztóczy Jenő őrnagy-orvos, Szurmay Tibor vk. százados, Lieszkovszky Pál őrnagy. Megbeszélésre került a HM VIII. csoportfőnökség belső ügykörbeosztása.1941. november hó 23. vasárnap

10h 30

Az Országos Vezető a H.M. Úr képviseletében résztvett a Magyar Művelődés Házában lebonyolításra került német-magyar tornász Steding emlékünnepélyen. Az emlékünnepélyt a német torna szakhivatal váratlanul elhunyt vezetőjének emlékére rendezték. Ezen ünnepség keretén belül került eldöntésre Magyarország férfi és női nemzetközi tornászbajnoksága.

Az Országos Vezetőt a H.M. Úr szárnysegédje, vitéz Sárkány vk. alezredes kísérte.November 24. hétfő

9h

A HM. VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

10h

Gálos Kálmán személyes ügyben.

10h 30

Fricsay zenei aligazgató az ifjúsági induló tbn. jelentkezett az Országos Vezetőnél.

11h

Br. L.-né jelentkezett az Országos Vezetőnél személyes ügyben.

11h 30

Tárczay-Felicides Román Öm-ga folytatott megbeszélést az Országos Vezetővel. A megbeszélésen részt vettek még: Szurmay Tibor vk. százados, Lieszkovszky Pál őrnagy, dr. Palkovich Pál min. o. tan., dr. Rajczy Imre miniszteri titkár.

13h 15

Az Országos Vezető referált a HM Úr Őnagyméltóságánál. 1. Tájékoztatta a HM Urat a katonai testnevelési utasítás kiadásának időpontjáról, valamint arról, hogy 3500 példányban milyen elosztó szerint kerül majd kiadásra a magyar katonai testnevelés új korszakát jelentő mű.

2. Sportbajnoki és sportügyességi jelvények rendszeresítésére vonatkozó rendelettervezet kiadására tett intézkedéseit jelentette. A rendelettervezet jelenleg a HM elnökségénél van. A HM Úr november 25-re a HM elnökségtől e tekintetben referádát vár.

3. Az Országos Vezető tájékoztatta a HM Úr Őnagyméltóságát azokról az intézkedésekről, amiket az erkölcsileg romlásnak kitett leventeköteles ifjak megmentése érdekében intézményesen biztosított.

4. A Nemzeti Sportcsarnok ügyéről tájékoztatta a VKM Úr referádához hasonlóan a HM Úr Őnagyméltóságát. A megnyitási programot előterjesztette.

5. Ezenkívül referádára került a német-olasz meghívások ügye, Rátz Erzsébet ügye, a hadtest- és dandárleventeparancsnokok tájékoztató tanfolyama, az 1. hadtestnél 800 főnyi vezetőképző csapat megalakulása XII. 2-án, az új kiegészítő törvény és a zsidó leventék ügye.

Jegyzőkönyv

az Ifjúság Házában 1941.november 24-én tartott osztályközi értekezletről

1.

Orsz. Vez.: Üdvözli a megjelenteket, majd több fontos bejelentést tesz. : A HM Úr Farkas vezérőrnagy úr leköszönését elfogadta. – A katonai testnevelési utasítás elkészült. – A sportbajnoki és sportügyességi jelvényeket a Miniszter Úr rendszeresíteni fogja. – A Miniszter Úr tudomásul vette Szepesvári tanácsnok úrral való tárgyalásainkat az elhagyott gyermekekre vonatkozólag. Orsz. Vez. meghívta a Sportcsarnok megnyitására a Miniszter Urat, de a megnyitási napot még nem tudja. -

2.

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök a labdarúgók fogadásáról jelentést közölt. Javasolja a győztes csapat részére emlékplakett, vagy emlékérem adományozását és ehhez kéri elvileg Orsz. Vez. hozzájárulását.

3.

Arató Géza testnev. tanácsos referálta a sportversenyeket terhelő adók, forgalmi és vigalmi járulékok ügyét. Neki már kilátásba helyezték, hogy a vigalmi adót elengedik.

Több hozzászólás után:

Döntés:

Orsz. Vez. egyrészt pro memoria, másrészt felirat elkészítését kéri ebben az ügyben.

4.

Arató Géza testnev. tanácsos közli, hogy a Nemzeti Sport Bizottság ülése november 29-én lesz megtartva.

5.

Arató Géza testnev. tanácsos ismertette továbbá a Legfelsőbb Sportfegyelmi Bizottság szabályzatát. 2 fellebbezési fórum lesz. Ez szabályzat és nem rendelet formájában kerül kiadásra. Dr. Moldoványi István, a budapesti törvényszék másodelnöke végezte a kodifikációs munkát.

Döntés:

Kulcsár István kormánybiztos láttamozza a szabályzatot, amelyet Pusztai Őm-ga és Emődy titkár megtárgyalnak és aztán bemutatja Orsz. Vez. a Miniszternek.

6.

Arató Géza testnev. tanácsos bejelenti, hogy a LOK–KISOK egyezmény ezen a héten elkészül.

Döntés:

Ezt a javaslatot mutatja be Emődy titkár a HM törvényelőkészítő osztályának.

7.

Palkovich Pál min. o. tan. bemutatja az értekezletnek a Pro Juventute érdemkereszt egy elkészült példányát. Döntést kér arra, hogy sok fehérrel, vagy kevés fehérrel legyen-e a szallag? Palkovich Pál min. o. tan. megcsinálta a szabályzatot és a leírást felolvassa. Az egyes részletekre majd holnap, vagy holnapután tesz előterjesztést.

Orsz. Vez.: Legyen az évszám is rajta. Egyébként szorgalmazza a Toldy Miklós érdemérem ügyének elintézését legalább karácsonyra.

Döntés:

Mivel a Pro Juventute érdemkereszt ügye majd minisztertanácsra kerül, azért egyes részletek megbeszélendők még a kabinetirodával is.

8.

Csernyus titkár közölte az értekezlettel a belügyminiszter azon válaszát, amely közölte, hogy a Testnevelési Tanárok Egyesületének elnökét és főtitkárát felfüggesztették.

9.

Fricsay Richárd zeneügyi főigazgató és törzskarnagy referálta a fúvós zenekarok és dalárdák megszervezésének kérdését. Fontos, hogy jó zenealappal bíró leventék álljanak a honvédség rendelkezésére, mert ez a honvéd zene utánpótlása. A honvédzenész altisztek a legjobb oktatók, mert ismerik a fúvós hangszereket. A zenészutánpótlás Budapesten és a környéken jó, de a vidéken gyönge.

Orsz. Vez.: Legyen a Zeneakadémián fúvós tanszék!

Kudriczy István vk. ezredes szerint a kultuszi vonal nem hajlandó a felállításához anyagilag hozzájárulni.

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök: javasolja, hogy a HM Úr írjon át a Kultuszminiszterhez, hogy legyen két fúvós tanszék a Zeneakadémián. Szerinte a Zeneakadémia vezetősége nem alkalmas a tárgyalásra.

Döntés:

Orsz. Vez. a jövő hétfői ülésre tervezetet kér fenti tárgyban.

Fricsay Richárd zeneügyi főigazgató és törzskarnagy jelenti, hogy péntekre elkészül az ifjúsági induló.

Orsz. Vez.: javasolja, hogy ezt először december 2-án játsszák el a teán, vagy a Sportcsarnok megnyitásán.

Lieszkovszky Pál őrnagy szerint december 2-án titkos szavazást eszközöljünk a helyszínen ebben a tárgyban.

10.

Balássy András tn. főelőadó ezután Orsz. Vez. kérdéseire arra a visszásságra hívja fel az értekezlet figyelmét, hogy a saját tanerők helyett kívülről hoznak be leventeoktatókat az egyes iskolákba. Ebben az ügyben két rendezés történt a leventék országos parancsnokának előterjesztése alapján. 200 példányban megküldtük ezt a Kultusznak.

11.

Orsz. Vez. jelenti továbbá, hogy rendelet jelent meg az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság felállításáról. Itt Rosztóczy Jenő őrnagy a főtitkár.

Rosztóczy Jenő őrnagy közli, hogy a leventesorozások anyagát 2 hét múlva bemutatja. A Sportorvosi Intézetre vonatkozólag most tárgyal Pusztai Öm-gával.

12.

Orsz. Vez. bejelenti, hogy megjelent nála dr. Szmolenszky, aki arra kérte őt, hogy Bánátban a magyar ifjúság tornatermeit hozza rendbe.

Kudriczy István vk. ezredes szerint a német parancsnokság megengedte ott a leventecsapatok felállítását. Már sapkákat küldtek oda. Ő azonban eddig Kramerrel tárgyalt.

Orsz. Vez. elrendeli, hogy holnap Lieszkovszky Pál őrnagy tárgyaljon Szmolenszkyvel.

13.

Orsz. Vez. bejelenti, hogy a Sportstadion ügyében a főpolgármester megbeszélést hív össze. Ezen résztvesznek: vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök, Schmidt József kormányfőtanácsos, Arató Géza testn. tan., továbbá Schenker Zoltán ezredes, akik előzetesen tárgyalnak egymással és így az értekezleten már egységes álláspontot foglalnak el. Az értekezleten véglegesen leszögezik a Stadion helyét.

Vitéz Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök álláspontja, hogy a Stadion mellett a Nádor kerti rész is mint felvonulási terület álljon rendelkezésre, hogy ott állandó kiállítás, szükség esetén olimpiai falu legyen átalakítható. A fentemlített tárgyaláson a főelőadó Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója legyen. Az evezős stadion ügyét is fel kell hozni ezen az értekezleten.

14.

Az értekezlet tudomásul veszi, hogy jövő szerdán a züllésnek indult leventék felkarolása tbn értekezlet lesz, amelyen részt vesznek az Igazságügyminisztérium, Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium képviselői, a javító intézetek vezetői, a polgármesteri hivataltól 3 osztály, az Iskolanővéri Egyesület, a Fiatalkorúak Bíróságának képviselői, továbbá Palkovich Pál min. o. tan.

15.

Kudriczy István vk. ezredes jelenti, hogy a Loknál megalakult a szociális ügyek osztálya.

16.

Balássy András tn. főelőadó felolvasta a 2 óráig tartó Nemzeti Sportcsarnok megnyitási programját. [sic!]

Orsz. Vez. jelenti, hogy holnap tisztázza a megnyitás napját a kabinetirodával.

17.

Orsz. Vez. elrendeli, hogy Szurmay Tibor vk. százados és Lieszkovszky Pál őrnagy beszéljék meg a leánylevente ügyeket Tomanóczy Ilonával.November 25, kedd

9h

A HM. VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

10h

Kiss altábornagy, a MLEOSZ elnöke és Hedry altábornagy, az OMLSZ elnöke tisztelegtek az Országos Vezetőnél és folytattak a szövetségek ügykörébe tartozó megbeszélést Országos Vezetővel. A megbeszélésen a HM. VIII. csoportfőnökség részéről résztvett Bekény Béla ezredes, a 40. osztály részéről pedig Lovas László vk. százados. Megállapodtak abban, hogy december 2-án 20 órakor Lovas László százados hivatali szobájában értekezletre gyűlnek egybe, amelyen megjelenik a HM. VIII. csoportfőnökség részéről Bekény Béla ezredes, a HM. 40. osztálya részéről Lovas László vk. százados, egy megbízott a MLEOSZ részéről és egy kiküldött az Ügető Verseny Egyesület részéről.

Ezen értekezlet tárgya: az országos lovassport fellendítése és a lovas- és hajtólevente-kiképzés megszervezése.

10h 15

Sztrókay Kálmán „Hadvezér” című műve tárgyában jelentkezett az Országos Vezetőnél. Művének a honvédségi vonalon több példányban való megrendelését kérte. Az Országos Vezető elfoglaltságára való tekintettel segédtisztje fogadta az írót és utasította az illetékes HM osztályhoz.

10h 25

Nagylaki Rátz Erzsébet Olaszországból visszatérve, jelentkezett az Országos Vezetőnél és jelentette bevonulását.

11h

Jekelfalussy György őrnagy tett tisztelgő látogatást az Országos Vezetőnél és jelentett ügyeket a Magyar Vívó Szövetség ügyköréből kifolyólag.

11h 30

Gara Imre a Pro Juventute kitüntetés ügyében jelentkezett az Országos Vezetőnél.

12h

Br. Csávossy László, a Sajtókamara sportosztályának vezetője jelentkezett sajtó ügyben az Országos Vezetőnél.

12h 10

Dr. Röhrik Krisztián ügyvéd Újverbászról tett tisztelgő látogatást az Országos Vezetőnél.

12h 15

Holubán Ferenc jelentkezett személyes ügyben.

12h 30

Az Országos Vezető a HM elnöki osztálya vezetőjénél, vitéz Faragó vezérőrnagy a Honvédelmi Miniszter Úr parancsára megbeszélésen vett részt. [sic!]

12h 30

Irsi László és Schmidt József Őméltóságáék megbeszélésre jelentkeztek az Országos Vezetőnél. Az Országos Vezető távolléte folytán személyi segédtisztje jelentette Őméltóságáéknak, hogy Bartha Kegyelmes Úr parancsára a Honvédelmi Minisztériumba kellett felmenni.

12h 45

Reményi Schneller Lajos, a pénzügyminiszter Őnagyméltósága megbeszélést kért az Országos Vezetőtől. Szolgálati elfoglaltságra tekintettel elhalasztva.

13h

Tisztelgő látogatásra jelentkezett még Molnár Péter és Mészáros Béla személyi ügyben.November 26. szerda

9h

HM VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h 30

Vitéz Kudriczy István vk. ezredes referált folyó ügyeket.

10h

Fricsay Richárd zeneügyi főigazgató az ifjúsági induló dallamára vonatkozólag nyújtott tájékoztatót az Országos Vezetőnek. Azonkívül az induló szövegére vonatkozólag is egyúttal előterjesztést tett az Országos Vezetőnek.

(A Somogyvári Gyula országgyűlési képviselő által szerkesztett szöveget mutatta be.)

10h 30

Tövesházi Ferentsik Ottó filmcsoportvezető édesapjával, tövesházy Ferentsik vezérezredes Őnagyméltóságával megjelent az Országos Vezetőnél. Országos Vezető támogatását kérték arra vonatkozólag, hogy az Iparügyi Minisztériumban 67958/1941. szám alatt fekvő iparigazolványt az Iparügyi Minisztériumban ifj. tövesházi Ferentsik Ottó filmcsoportvezető részére kiadják. Az Országos Vezető egy ügydarab felfektetésére és az ügy elintézésére személyi segédtisztjét utasította.

11h

Nagylaki Rátz Erzsébet olaszországi útjáról tett jelentést Országos Vezetőnek.

11h 30

Az Országos Vezető a Nemzeti Sportcsarnok megnyitási ünnepségeire való meghívás miatt felkérte a kabinetirodából Urai Kegyelmes Urat. A Főméltóságú Úr részvétele a Nemzeti Sportcsarnok ünnepélyes megnyitásán elvileg biztosítva. Az időpont 6-án 12 órakor. Amennyiben a Főméltóságú Úr megbetegedne, illetve egészsége a fenti időpontig nem állana helyre, úgy az ünnepélyes megnyitás elhalasztódna. A sportversenyek azonban az ünnepélyes megnyitásra való tekintet nélkül szabályosan lefolytatódnak.

12h

A társadalmi nőegyesületek és szövetségek elnöknőinek részvételével értekezlet az OSK tanácstermében. Az Országos Vezetőt erre az értekezletre Lieszkovszky Pál őrnagy és Szurmay Tibor vk. százados kísérte el. Az értekezlet célja az volt, hogy megállapítsa annak módozatait, hogy miként lehetne az alapszabályokkal működő női egyesületeket a honvédelmi munka elvégzésére tömöríteni. A jelenlévők egyenként szóltak hozzá a kérdéshez, amelyet az Országos Vezető előzőleg pro memoria formájában részükre elküldött. A hozzászólások összegezése az volt, hogy meg kell állapítani a honvédelmi szolgálatot, mit ölel magába fel, melyek azok a munkaterületek, amelyek elvégzése háborúban és békében a nőkre háruló honvédelmi kötelezettség. Végül megállapodtak abban, hogy a kötelezettséget nem önkéntes, hanem kötelező formában kell a nőkre hárítani. A további lépéseket e tekintetben Sturm ezredes, a Honvédelmi Minisztérium női munkaszolgálatának felügyeletével megbízott főfelügyelő fogja eszközölni.

17h 45

Országos Vezető megszemlélte a II. női nemzetvédelmi vezetőképző tanfolyamot a Czakó-utcai Leventeotthonban. A tanfolyam hallgatói játékórán vettek részt a Leventeotthon tornatermében Gecső Zsuzsa testnev. tanár, testnev. s.előadó vezetésével. Országos Vezető a napos jelentése után engedélyt adott a foglalkoztatás folytatására. A játékóra befejezése után (1/4 7-kor) megadta az engedélyt Elekesné Wéber Edit testnevelő tanárnak a „Magyar tánc” óra megkezdésére. Országos Vezető 6h 45-ig tartózkodott a Leventeotthonban. Távozása előtt a tanfolyam hallgatóihoz néhány szót intézett a leendő vezetőnők feladatairól és a szervezet célkitűzéseiről.1941. november hó 27. csütörtök szerda

9h

A H.M. VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h 30

Wonke Rezsőné Zsigmond Judit személyes ügyben kért kihallgatást az Országos Vezetőnél.

10h

Vitéz Marjai Keresztély huszárezredes jelentette bevonulását Szabadkára a 2. lovas. dd. leventeparancsnokul.

10h 30

Bazsó hadbiztos alezredes Gazda bécsi megbízottal jelentkezett megbeszélésre az Országos Vezetőnél. Gazda bécsi megbízott tájékoztatta az Országos Vezetőt az anyagbeszerzésnek azon lehetőségéről, amelyet külföldi körútja alkalmával a közel múltban tapasztalt. Szerda.

11h

Ifjú Vindner[113], Hídvéghy, Ladányi és Massánszky MAC. gyorskorcsolyázók Bellóni Gyula vezetésével jelentkeztek az Országos Vezetőnél és kértek támogatást a gyorskorcsolyázás edzési lehetőségének a biztosítására. Beadvány.

11h 30

Szabó Gyula orsz.gy.képv. folytatott hosszabb megbeszélést az Országos Vezetővel az ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek általános kérdéseiről.

13h

Dr. Vadas, a Nemzeti Sport főszerkesztője tisztelgett az Országos Vezetőnél és kérte azoknak a lehetőségeknek a biztosítását, amelyek révén a Nemzeti Sport az Országos Vezetőség munkájáról idejében értesülne. Az Orsz. Vez. döntése: hogy a Nemzeti Sport egy megbízottja hetente kétszer személyi titkárát és személyi segédtisztjét hivatali helyiségében keresse fel és nevezettek tájékoztassák a Nemzeti Sport megbízottját.

13h 30

Vitéz Kudriczy István vk. ezredes kért döntést a december hó 3-i kettős programra vonatkozólag.

13h 40

Dr. Emődy jogi előadó ügykörébe vágó ügydarabokat terjesztett elő az Orsz.Vez-nek.

13h 50

Bekény Béla ezredes a H.M. VIII. csoportfőnökség 1941. évi átalány maradványairól tájékoztatta az Orsz.Vezetőt és tett jelentést sajtó ügyben.

14h

Arató Géza testnev. tanácsos terjesztett elő O.S.K. ügyeket és átvette az Országos Vezetőtől Jekelfalussy György őrnagynak a Nemzeti Sport Bizottságba való kinevezésre szóló parancsát.[114]

14h 30

Vitéz Máthé Gyula Richter és Nagypataky minősítését terjesztette elő az Országos Vezetőnek.

1941. november hó 28. csütörtök[115]

9h

A H.M. VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

10h

A társadalmi sport és testnevelés vezetője és Palkovics Pál referáltak folyó ügyeket.

10h 30

Gaál Magda tett tisztelgő látogatást az Országos Vezetőnél személyes ügyben.

10h 45

W. Zsigmond Judit jelentkezett az Országos Vezetőnél.

11h

A Sportstadion ügyében az új városházán Karafiáth főpolgármester elnöklete alatt tartott értekezleten vett részt az országos vezető.

Az értekezleten Budapest székesfőváros és a Közmunkák tanácsa megegyezett a felépítésre kerülő Sport-stadion lágymányosi elhelyezésére vonatkozóan.

Az Országos Vezető javaslatára a Bizottság az alábbi döntéseket hozta:

a./ Budapest székesfőváros főpolgármestere, polgármestere és az Országos Vezető a VKM úrhoz fordulnak a Nemzeti Sport Stadion alapítvány megtárgyalása ügyében.

b./ Az Országos Vezető elnöklete alatt vitéz Tárczay-Felicides Román, valamint az O.S.K., a város, a Közmunkák Tanácsa, a VKM. közalapítványi igazgatóság egy-egy tagja részvételével bizottság alakul, mely a Sportstadion előkészületi és végrehajtási ügyeinek vitelét intézi.

c./ Ez a bizottság a Nemzeti Sportstadion építkezésével kapcsolatos nehezebb elvi ügyek elintézése és akadályoztatások kikapcsolása végett a főpolgármester elnöklete alatt hasonló értelemben megalakult bizottsággal egyetértésben fog együttműködni.

13h

Mohr Lajos elhelyezése ügyében tett tisztelgő látogatást az Országos Vezetőnél.

13h 30

Schmidt József kormányfőtanácsos, vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök jelentkeztek rövid megbeszélésre az Országos Vezetőnél.1941. november 29. szombat

9h

H.M. VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h 30

Vitéz Kudriczy István vk.ezredes, a Leventék Országos Parancsnoka referált folyó ügyeket.

10h

Vitéz Tárczay-F. Román, a T.S.T. vezetője, Palkovits tanácsos és dr. Emődy titkár referáltak folyó ügyeket.

10h 30

Gróf Busseul Raul szkv. huszárőrnagy tett tisztelgő látogatást az Orsz.Vez.-nél.

11h

Vitéz Marton Béla orsz. gyül. képviselő tartott rövid megbeszélést az Orsz.Vez.-zel az ifjúság honvédelmi nevelését érintő általános kérdésekről.

11h 15

Gaál Magda személyes ügyben.

11h 30

Vitéz Bujdosó Kálmán referált a Nemzeti Sportcsarnok építkezésével kapcsolatos ügyeket.

11h 45

Az Orsz.Vez. látogatást tett a Baross Szövetség székházában (VIII. Múzeum krt.[116] 17.), és megtekintette a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egylet kiállítását a honvédség részére összegyűjtött szeretet csomagokról.

17h

Az Országos Vezető úr résztvett a Nemzeti Sport Bizottság második ülésén. Az ülésen tárgyalták azokat a javaslatokat, amelyek szervezetében és szellemében teljesen új alapokra helyezik a magyar sportéletet.

A javaslatok szerint egyszerűsítik a sportközigazgatás eddigi elavult és túladminisztrált formáját. A sportszövetségek és sportegyesületek alapszabályait egységesítik oly módon, hogy a fajvédelem szempontjainak is érvényt szereznek. A kiváló képességű leventék igazolhatók a társadalmi egyesületek számára. Az ülésen az Orsz.Vez. úr felszólalt, megköszönte a Nemzeti Sport Bizottságnak a munkáját és további támogatását kérte a bizottság tagjainak.December 1. hétfő

9h 30

Palkovich min.o.tan. folyó ügyekről referált.

10h

Tárczay-F. Öm.-ga a korcsolyázó ügyben megbeszélést folytatott az Országos Vezetővel.

Az Országos Vezető kijelentette, hogy véleménye szerint a versenyzőket tréninglehetőséghez kell juttatni.

11h

Gr. Sigray, Kalándy altábornagy, V. Tárczay-F. és Misángyi megbeszélést folytattak az Orsz.Vez.-vel Kankovszky Arturnak a Nemzeti Ökölvívó Szövetségben való szerepléséről. A megbeszélés értelmében Kankovszkyt fel kell szólítani, hogy mondjon le a FIBÁ.[117]-ban viselt tisztségéről. Ugyanekkor gr. Sigray bejelentette, hogy lemond az Ökölvívó Szövetség elnöki tisztjéről. Az Országos Vezető a lemondást tudomásul vette. Az értekezlet után az Orsz. Vez. utasította polgári titkárát, hogy a Sportcsarnok megnyitására meghívott külföldi vendégeknek a meghívást mondja le.

12h

Nagypataky orvos-százados jelentette az Országos Vezetőségnek bevonulását a csoportfőnökséghez.

12h 15

Saád Ferenc százados-tanár a „honvédelmi nevelés” ügyében referált az Országos Vezetőnek.

13h

Az Országos Vezető a Kultuszminiszter Úrnál referált. Referálta a „honvédelmi ismeretek” című tantárgyat, azoknak a munkálatoknak eredményét, amelyeket a „honvédelmi ismeretek” című tantárgy körül tanúsított a Közokt. Tanács. A VKM. Úr Őnagyméltósága a „honvédelmi ismeretek” című tantárggyal kapcsolatban a nevelési problémák megbeszélésére hívta fel a figyelmet. A VKM Úr csütörtökön d.e., 4-én szakemberekből álló bizottság megjelenését kéri 13 órára. Ugyancsak csütörtök délre (12) kéri a VKM Úr a Stadion építésével kapcsolatos bizottság megjelenését. Országos Vezető bejelentette a Magyar Ökölvívó Szövetség vezetőségének, Kankovszkynak és gr. Sigraynak a lemondását. Továbbá bejelentette, hogy Kankovszkynak a F.I.B.A tisztségéről való lemondására szintén a kezdeményező lépéseket megtette. A Nemzeti Sportcsarnok megnyitására vonatkozólag a VKM Úr elfogadta az Országos Vezető azon javaslatát, hogy 6-án 12 órakor a VKM Úr a Nemzeti Sportcsarnokot kisebb ünnepség keretén belül rendeltetésének át fogja adni. Az Ifjúsági Egészségügyi Bizottság elhelyezésére vonatkozólag a VKM Úr hozzájárult ahhoz, hogy az a Nemzeti Sportcsarnoknál legyen elhelyezve. Az Országos Vezető bejelentette, hogy Szurmay Tibor vk. századost a HM. VIII. csoportfőnökségtől a Társadalmi Sport és Testnevelés Vezetőjéhez rendelte a leventeleány-intézmény megszervezése céljából. Az Országos Vezető továbbá bejelentette, hogy a leánylevente intézmény szervezetébe az Egyesült Női Tábor szervezetéből Nagy Klára úrhölgyet a vkm úr engedélyével a VKM Úrnak be fogja mutatni. A VKM Úr hozzájárult ahhoz, hogy az Országos Vezető a Pénzügyminisztériummal előzetesen elvileg letárgyalja a testnevelési tanárok egyenjogúsításának kérdését a testnevelést terhelő adók ügyeit és a leventeleány szervezet költségvetését.

17h

Osztályközi értekezlet 1941. december 1-én az Ifjúság Háza tanácstermében.

Orsz.Vez. üdvözli a megjelenteket.

1.

V. Tárczay-F. min. osztályfőnök bejelenti, hogy a Sportcsarnok megnyitásának ünnepélye elmarad, ellenben a Miniszter Úr szombaton 12 órakor ünnepélyes keretek között a tervezőket és a munkásokat fogadja s rendeltetésének átadja a csarnokot.

Orsz.Vez. javasolja, hogy a sportágak képviselői nevében Kalándy altábornagy üdvözölje a Miniszter Urat.

Döntés:

Kalándy altábornagy üdvözli a Miniszter Urat és a sajtó is meghívandó.

Tárczay-F. min.osztályfőnök szeretné, hogy Schmidt Öm.-ga osztályához tartozzanak a sportcsarnok ügyei.

Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos vállalja ezt, de kijelenti, hogy teljességgel képtelen lesz ezt ellátni, ha ez írásbeli munkával is jár.

Orsz.Vez.: A Nemzeti Sportcsarnok ügyei a Társadalmi Sport és Testnevelés Vezetője alá tartoznak, ügyosztálybelileg pedig a Seofhoz van beosztva.

Döntés:

A sportcsarnokkal kapcsolatos ügyeket és problémákat a kijelölt Nemzeti Sportbizottság alosztálya készíti el, amelynek javaslata után dönt az Országos Vezető. Palkovich Pál min.o. tanácsos készítsen egy rendeletet erre vonatkozólag.

2.

Tárczay Öm-ga jelenti, hogy a külföldi meghívásokat lemondotta.

3.

V. Tárczay-F. min. osztályfőnök jelenti tovább, hogy Szurmay Tibor vk. százados átvette ideiglenesen január 1-i hatályig a Társadalmi Sport és Testnevelés Vezetője alá tartozó női munkacsoportot.

Szurmay Tibor vk. százados ismerteti a női munkacsoport működését, ahol a munka párhuzamosan halad a fiúlevente intézménnyel.

4.

Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök a Nemzeti Úszó Sportalapítvány sajtóigazolványának problémáját veti fel.

Döntés:

24 jobboldali újság kap a Nemzeti Sport Uszodától újságíró jegyet.

5.

Lieszkovszky Pál őrnagy jelenti, hogy a nemzetnevelési tisztikar ügyében múlt héten, keddre kitűzött tárgyalás elmaradt. Remélhetőleg e hónap közepéig folytathatjuk a tárgyalást. Polgári vonalon adatokat kapott Csernyus min. titkártól és Misángyi Őm.-gától. Az a probléma, hogy költségvetésileg hova tartozzék ez az ügy?

Palkovich Pál min.o.tan. szerint a nemzetnevelési tisztikarnak egy része kultuszvonalon kapna pénzt és aztán honvédelmi vonalon pótdíjat.

Kudriczy István vk. ezredes: másfél évvel ezelőtt augusztusban döntésre vitte az ügyet, (erről régi akta), de a Miniszter Úr nem döntött. Szerinte kétféle tárcán a megosztás nem lehetséges, egy tárcán kell azt biztosítani.

Palkovich Pál min .osztálytanácsos: alezredesi rangig áttesszük a költségvetést a Kultuszhoz.

Orsz.Vez. szerint Palkovich Pál min.o.tan. is belekapcsolandó az ügy rendezésébe.

Döntés:

Lieszkovszky Pál őrnagy és Palkovich Pál min.o.tan. összeül és megállapítják mindazokat a követelményeket, amelyek szükségesek a tisztikar kialakításához.

6.

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója jelenti, hogy Németországot és Olaszországot meghívták 3-as nemzeti mérkőzésre. Olaszország köszönettel elfogadta az előzetes megbeszélésre szülő [sic!] meghívást és időpontul januárt kérte, mint a legalkalmasabb időpontot. Tschammer und Osten megbízásából Diem két levelet írt. Első levelében felveti a kérdést, hogy nem kellene-e más nagy nemzeteket is meghívni (finn, svéd) erre a mérkőzésre? A második levelében pedig bejelenti, hogy Tschammer und Osten egészségi állapota miatt nem tud jönni. Ő azt szeretné, ha Orsz.Vez. személyesen bírná rá telefonon Tschammer und Ostent álláspontja megváltoztatására.

Az értekezleten felvetődött az a gondolat, hogy Bécsben legyen a találkozó, december 14-én, vagy 15-én (a dátum telefonon megbeszélendő), végül azonban több hozzászólás után:

Döntés:

Orsz.Vez. holnap d.e. telefonon meghívja a németeket, mint vendégeinket december 14-ére, vagy 15-ére.

7.

Orsz.Vez. bejelenti, hogy Albrecht Királyi Herceg Őfensége meghívta őt holnaputánra a Balatoni Sporthét megbeszélésére. Kérte Misángyi Öm.-gát, hogy helyette jelenjék meg. Véleménye szerint a Sport Hét nem köthető össze a Borhéttel és amúgy is túl későn rendezik meg.

8.

Kudriczy István vk.ezredes elmondja Orsz.Vez. kérdésére, hogy a honvédelmi sport ügye aktaszerűen és Orsz.Vez.-vel egyetértésben intéződik el.

9.

Fricsay Richárd zeneügyi főigazgató és törzskarnagy közli, hogy Kudriczy István vk. ezredes intézkedett, hogy a levente hadtestparancsnokok jelentsék, hogy hol és milyen zenekarok működnek és milyen karnagyokkal? Ezek ismeretében az ő javaslata 3 hónapon belül elkészül.

Orsz.Vez. szerint meg kell állapodnunk egy egységes nótáskönyvben a leventék részére.

V. Tárczay-F. min. osztályfőnök az iránt érdeklődik, hogy bele van-e kapcsolva a Lokon keresztül az énekoktatás?

Kudriczy István vk. ezredes: Hogyne!

Az értekezleten hangsúlyozzák a fúvós zenekar fontosságát; az ősrégi tilinkó bekapcsolását is szeretnék a leventezenekarba.

Tárczay Öm.-ga a hangszereken kívül nagy súlyt helyez az énekesek kiképzésére. Szerinte kívánatos volna a magyar trombitajel bevezetése.

Orsz.Vez.: mindezekről jelentést kér. Közli továbbá, hogy 4-én 6 órakor a Tattersaalban a 800 ifjú vezető tanfolyam megnyitásán megjelenik. Ott bemutatják az ifjúsági indulót.

10.

Lieszkovszky Pál őrnagy jelenti, hogy a külföldi látogatások megszervezésénél legyen egy előkészített típus, amit be tudunk mutatni. Pl. budapesti típus csapat, levente otthon, falusi szervezet bemutatása. Esetleg Erdélybe, vagy nemzetiségi vidékre is el tudjuk majd vinni külföldi vendégeinket. Mindennek előkészítése a leventevonalat, a társadalmi vonalat és a Lok vonalat érinti. Javasolja mindhárom szervtől hozzáértő ember kijelölését.

Döntés:

Ezen bizottság elnökségét Orsz.Vez. vállalja. Még ezen a pénteken ülést tartanak. Előadó: Lieszkovszky Pál őrnagy, tagok Szalay alezredes, Palkovich Pál min.o.tan., Kerezsi Endre testnevelési tanár, Holló számvevőségi tanácsos, Bekény Béla ezredes.

11.

Szurmay Tibor vk.százados a nemzeti sportteljesítmény jelvény rendszeresítésének ügyét referálta. Szerinte fontos az átlagos teljesítmény jutalmazása. Javasolja többek között az összetett teljesítmény jutalmazását. A nemzeti sportteljesítmény jelvény jutalmazza a honvédség szempontjából szükséges hadi fáradalmak elviselését célzó katonás teljesítmények komplexumát. Ezt a jelvényt az Orsz. Vez. adományozná. Szabályozandó, hogy melyik az a fórum, amely a sportteljesítmény elérését megbízható módon hitelesíti.

Kudriczy István vk.ezredes javasolja, hogy aki 6 sportágban elér egy meghatározott teljesítményt, az megkapja ezt a jelvényt, viszont a leventeegyesület zászlót kap. Az ország legjobb leventeegyesülete, legjobb városa, vármegyéje, hadteste külön zászlót kap.

Döntés:

Szurmay Tibor vk.százados javaslata átkerül az OSK-hoz. A jövő héten vagy később ülés ebben a tárgyban.

12.

Orsz.Vez. a „Testnevelési Utasítás”-t díszkötésben kéri Tárczay Öm.-gának, Misángyi Ottónak, a Testnevelési Főiskola igazgatójának, a HM Úrnak és a VKM Úrnak átadni. Lovas százados készítse el a listát, hogy kiknek küldjünk ilyen díszkötést.

13.

Orsz.Vez. bejelenti, hogy az Ifjúság Napjaként május 1-ét a VKM Úr elfogadta és a Minisztertanács elé viszi. A minisztertanácsi előterjesztést tehát Palkovich Pál min. osztálytanácsos Lovas századossal egyetértésben készítse el.

14.

Kudriczy István vk. ezredes közli, hogy Nádasdy prot. tábori lelkész, egykori bábjáték-tulajdonos lett megbízva a bábjáték központ megszervezésével.

Orsz.Vez. bejelenti, hogy Bodorné Czeke Vilma javasolta, hogy az ő bábjátékközpontjukba mi is kapcsolódjunk bele.

Döntés:

Orsz.Vez. a jövő heti ülésre javaslatot kér a bábjáték központ ügyében. Különösen a női vonal foglalkozzék vele.

Rosztóczy Jenő őrnagy bejelenti, hogy érdemes megnézni Büky Béla festőművész tanár bábjátékát.

15.

Orsz.Vez. felkérésére dr. Rajczy Imre min.s.titkár ismerteti a Nemzeti Munka Központ vezetőjének, Marton Bélának beadványát, amelynek lényeges pontja, hogy nem lehetne-e levente-kultúrdélutánokat rendezni, mert sajnos a szociáldemokrata szervezetek hetenként több kultúrdélutánt rendeznek. A levente-kultúrdélutánokkal elvonhatnánk az ifjú munkásokat a szociáldemokratáktól.

Kudriczy István vk.ezredes szerint a Nemzeti Munka Központ illegális szervezet. Ők egy szabadidő mozgalmat akarnak megvalósítani.

Döntés:

E kérdés letárgyalandó Tárczay és Kudriczy Őméltóságáékkal. Aztán meghívják Martont is.

16.

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója bemutatja a Testnevelési Főiskola egyenruhájának rajzát és műszaki leírását.

Kudriczy István vk.ezredes szerint a zöld szint kifogásolja a Pénzügyminisztérium.

Orsz.Vez.: Az akta pro domo összeállításánál szükség lesz Lovas századosra és a leventék országos parancsnokára. Átküldendő a HM-nek és aztán a Kultusznak.

17.

Lieszkovszky Pál őrnagy előadja Orsz.Vez. kérdésére, hogy az ifjúság számára jelmondatok megszerkesztéséről akta készül.

18.

Palkovich Pál min.o.tan. Orsz.Vez. kérdésére kijelenti, hogy a Sportorvosi Intézet korszerű kiépítéséről az előterjesztés Pusztai Öm.-gánál van.

19.

Orsz.Vez. elrendeli, hogy a Gyoszt ide kell hívni.

20.

Orsz.Vez. kijelenti, hogy a Mefsok átszervezése ügyében holnap Szily államtitkárral összejön.

20.[118]

Kudriczy István vk. ezredes elmondja Orsz.Vez. kérdésére, hogy a leventekaptár ügye most készül.

21.

Rosztóczy Jenő őrnagy Orsz.Vez. kérdésére elmondja, hogy az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság ügye folyamatban van.

22.

Dr. Rajczy Imre min.s. titkár ugyancsak Orsz.Vez. kérdésére kijelenti, hogy a főiskolások kötelező testnevelésének ügye rendeződött. Egyes kérdéses indexek aláírásához hozzájárult a Kultuszminiszter.

Orsz.Vez. szerint Csernyus titkár is foglalkozzon ezzel az üggyel.

Bejelentik az értekezletnek, hogy a züllésnek indult leventék felkarolása tbn. szerdán lesz értekezlet.December 2. kedd

9h

A HM VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

10h

Felicides Öm.-ga és Kudriczy vk. ezredes, valamint Szurmay, Cseke, Hübbner, Kolozsvári és Saád százados részvételével az Országos Vezető értekezletet tartott, amelyen megbeszélték a honvédelmi nevelés kötelező bevezetése ügyében szükséges intézkedéseket és azokat a módozatokat, amelyekkel az ügyet a Kultuszminiszter Úr elé viszik.

10h 35

Nagy Klára jelentkezett a női leventemozgalom ügyében.

10h 45

Dessewffy Aurél min. tanácsos, a MÁV sportliga elnöke és dr. Tóth Bertalan MÁV tanácsos tisztelgő látogatásra jelentkeztek az Orsz.Vez.-nél.

11h 15

Az Országos Vezető Felicides min. osztályfőnökkel és Arató tanácsossal Szász Lajos pénzügyi államtitkárral folytatott megbeszélést a Pénzügyminisztériumban. A megbeszélésen[119]

12h

Gál Magda személyes ügyben jelentkezett.

13h

Bárány István személyes ügyben jelentkezett az Országos Vezetőnél.

17h

Országos Vezető résztvett a vezetése alatt álló csoportok, tisztek és tisztviselők részére rendezett ismerkedési teán.December 3. szerda

10h

Badzey vk. alezredes személyes ügyben jelentkezett Országos Vezetőnél.

10h 30

A Testnevelési Főiskola küldöttsége meghívta az Országos Vezetőt Mikulás estélyi főiskolai ünnepélyére. [sic!]

11h

Pater Nagy jelentkezett az Országos Vezetőnél és a Kalot szervezési ügyeiről folytatott megbeszélést az Országos Vezetővel.

12h

Dr. Grill Lóránd, az Országzászló Nagybizottság igazgatója felállítandó országzászlók ügyében folytatott megbeszélést az Országos Vezetővel.

12h 50

Az Országos Vezető a Főméltóságú Úrnál jelentkezett audienciára. A Főméltóságú Úrnak az Orsz. Vez. beszámolt az Országos Vezetőség eddigi munkájáról.December 4. csütörtök

10h

Zsilinszky Gábor, a Bauxit vezérigazgatója jelentkezett személyes ügyben.

10h 30

Vitéz Kudriczy István vk. ezredes, vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök, Szurmay Tibor és Saád Ferenc századosok a honvédelmi nevelés ügyében megbeszélést folytattak Országos Vezetővel.

12h

Az Országos Vezető Karafiát Jenő főpolgármester, Szendy Károly polgármester, vitéz Tárczay-Felicides és Schmidt Őméltóságáék kíséretében a Kultuszminiszternél jelent meg, ahol a sportcsarnok építésének megindításáról folytattak a Miniszter Úrnál megbeszélést.

13h–15h 30

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter elnöklésével a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium nagytermében a „Honvédelmi Ismeretek” című tantárgynak a középiskolákba való bevezetéséről értekezlet volt.

Résztvettek: A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter,

az Országos Vezető,

a Minisztérium államtitkárai és néhány osztályvezetője,

Kemenes Illés tankerületi főigazgató,

a Közoktatásügyi Tanács elnöke,

az Országos Vezetőség ifjúsági vezetői részéről: Szurmay Tibor és Saád Ferenc százados.

Először dr. Saád Ferenc százados, egyetemi magántanár tartotta meg a honvédelmi nevelésnek a középiskolákba való bevezetésének szükségességéről előadását, majd Szurmay Tibor vk. százados ismertette a kérdés jelenlegi állását. A tárgyhoz a Miniszter Úr felszólítására valamennyi résztvevő hozzászólt. Végül a Miniszter elrendelte, hogy az Országos Közoktatásügyi Tanács a következő értekezletre készítsen új javaslatot és javaslata terjedjen ki úgy a testnevelésre, mint a honvédelmi ismereteknek mint elméleti tantárgynak az oktatására is. A Miniszter kérte, hogy a legközelebbi értekezlet még karácsony előtt lehessen.

18h 15

Az Országos Vezető résztvett az első hadtest-leventevezetőképző csapat 800 főnyi tanfolyamának ünnepélyes megnyitásán. [sic!]December 5. péntek

10h 30

Gidófalvy Pál, a Magyar Labdarúgók Szövetségének elnöke személyes ügyben jelentkezett az Országos Vezetőnél.

11h

Dr. Fritz Krome búcsúlátogatáson jelentkezett az Országos Vezetőnél.

12h

Dr. Grill Lóránd, az Országzászló Bizottság elnöke kereste fel az Országos Vezetőt.

12h 30

Dr. Beleznay László személyes ügyben jelentkezett.

17h

Az Országos Vezető hivatalos látogatásra személyi segédtisztjével Szegedre utazott.December 6. szombat

A Kormányzó Úr Őfőméltóságának névünnepe.

10h

A külföldi látogatások megszervezésére értekezlet az Országos Vezető hivatalos helyiségében.

Részt vettek az Országos vezetőn kívül vitéz Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök, Palkovics Pál min.o.tan. Lieszkovszky Pál őrnagy, dr. Rajczy Imre min.s. titkár.

A külföldi látogatásokkal kapcsolatban a részletes kidolgozást a határon való fogadástól a Budapestre való utazásig dr. Rajczy Imre min.s. titkár vállalta. A pályaudvaron való fogadást Rajczy Imre dr. Palkovics Pál min.oszt.tan.-sal fogja egyetértésben kidolgozni.

Részletesen megbeszélésre kerültek továbbá mindazon szempontok, amelyek a külföldi vendégek fogadásánál a jövőben figyelembe veendők. A külföldi vendég rangjához és állásához megfelelően fogadási típusok kerülnek kidolgozásra.

10h 30

Az Országos Vezető a Nemzeti Sportcsarnokban az építési vezetőknek és munkásoknak 8.000 P értékben karácsonyi ajándékot osztott ki. Rövid beszéd kíséretében méltatta az elvégzett munkát és a magyar nemzet ifjúsága nevében megköszönte a munkásság fáradozását.

12h

Dr. Hóman Bálint m.kir.vallás és közoktatásügyi miniszter kisebb ünnepség keretében átadta a Nemzeti Sportcsarnokot rendeltetésének. A VKM. Úr Őnagyméltóságát a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, Kalándy Imre ny.áll. altábornagy üdvözölte. Dr. Hóman Bálint vallás és közoktatásügyi miniszter megnyitó beszédének szavaiban először a Kormányzó Úr Ő Főméltóságát éltette névünnepe alkalmával, majd lelkes szavak kíséretében átadta a Nemzeti Sportcsarnokot rendeltetésének. Az ünnepségen megjelent VKM. Úr Őnagyméltóságát fogadta az Ifjúság Országos Vezetője.

Az Országos Vezető kíséretében voltak a társadalmi sport és testnevelés vezetője valamint beosztottjai és a Leventék országos parancsnoka beosztott tisztjeivel.

13h

Az Orsz.Vez. az Országos Tiszti Kaszinóban[120] résztvett a Főméltóságú Úr névünnepe alkalmával rendezett díszebéden.

17h

Az Orsz.Vez. Szeged város leventeparancsnokságának meghívására személyi segédtisztjének kíséretében Szegedre utazott.

20h

Érkezés Szegedre. A pályaudvaron az Orsz.Vez.-nél jelentkeztek az V. hadtest leventeparancsnoka, Szeged város leventeparancsnoka és a beosztott tisztek. Az ünnepélyes fogadtatást az Orsz. Vez. előzőleg letiltotta.1941. december hó 7. vasárnap

9h

Az Országos Vezető személyi segédtisztje kíséretében részt vett a leventék fogadalmi templomban tartott ünnepélyes misén. [sic!]

10h

Utána megtekintette a fogadalmi templom alagsorában elhelyezett sírhelyeket, majd elvonult a leventék arcvonala előtt, és fogadta a díszmenetet. A díszmenet után a hadtest leventeparancsnok és személyi segédtisztje kíséretében tisztelgő látogatást tett moóri dr. Glattfelder Gyula csanádi püspöknél, őt részletesen tájékoztatta arról a feladatról, amellyel a Kormányzó Úr Ő Főméltósága az Orsz.Vez.-t megbízta.

10h 30

A szegedi leventeintézmény anyagi támogatására látogatást tett Szeged város polgármesterénél, valamint a szegedi főispánnál[121].

11h

A szegedi városi színházban a leventeintézmény 20 éves fennállása alkalmával megrendezett levente ünnepség díszbemutatóján jelent meg.

14h

A hadtest tiszti étkezdéjében az Orsz.Vez. tiszteletére rendezett díszebéden vett részt.

20h

A szegedi városi színház előadását tekintette meg.1941. december hó 8. hétfő

9h

A hadtestleventeparancsnok és személyi segédtisztje kíséretében gépkocsin átutazott Hódmezővásárhelyre, ahol kisebb ünnepség után fogadta a hódmezővásárhelyi ifjúságnak díszmenetét. Majd látogatást tett Hódmezővásárhely polgármesterénél és a főispánnál[122].

11h

Megtekintette Hódmezővásárhely leventeintézményét és a levente katonai parancsnokság irodahelyiségeit.

12h

Algyő község leventéit szemlélte meg.

14h

A szegedi hadtest tiszti étkezdéjében díszebéden vett részt. A hadtestparancsnokság részéről gróf Stomm Marcell m.kir. tábornok köszöntötte.

Az Orsz.Vez. válaszában kiemelte a hadtest leventeparancsnokság értékes munkáját és a magyar ifjúság nevében kérte, hogy továbbra is ugyanazzal a lelkesedéssel és kitartással dolgozzanak, mint ezt ez ideig tették.

15h

Az Orsz.Vez. megtekintette a használhatatlan állapotban lévő Rókusi sportcsarnokot, és annak a kijavítására a szükséges intézkedéseket megtette.

18h 26

Ünnepélyes búcsúztatás után Budapestre utazott.1941. december hó 9. kedd

9h

A H.M. VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referáltak.

10h

Lovag Wahl Henrik Weiss Manfred gyári igazgató tett tisztelgő látogatást az Orsz.Vez.-nél vállalati sportügyben.

10h 30

Az Orsz.Vez. rövid megbeszélést folytatott a leány-leventeintézmény vezetőivel.

11h

Jancsó Ida testnevelési tanárnő jelentett női levente ügyben.

11h 30

Bekény Béla ezredes sajtótájékoztatót terjesztett elő az Orsz.Vez.-nek.

12h

Megbeszélés a VKM. Úr Őnagyméltóságánál.

Jegyzőkönyv

az Ifjúság Házában 1941. december 9-én tartott osztályközi értekezletről

Orsz.Vez. üdvözli a megjelenteket.

1.

V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy a Miniszter Úrnál hosszabb tárgyalás volt. Eredmény az, hogy a Miniszter Úr azzal bocsátotta el, hogy karácsonyra dönteni fog az egyesületi alapszabályok ügyében. Jelenti továbbá, hogy volt a Miniszter Úrnál egy értekezlet, a Honvédelmi nevelés tantárgy tárgyában. Szurmay Tibor vk. százados és Saád százados, egyetemi magántanár előadásában a kérdés megvilágítást nyert és így a Miniszter Úr a honvédelmi nevelés gondolatára átállott és a Közoktatási Tanácsot újabb javaslattételre utasította.

Kudriczy István vk. ezredes szerint szükséges a leventeórákból egy órát leadni, mert nem emelhető az órák száma az iskolákban. Egyébként véleménye szerint a tervezet maga után vonja a zsidók különválasztását.

Döntés:

Holnap tárgyalás ebben az ügyen.

2.

V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök a Kisok-uszoda, az állandó versenypálya és a sportcsarnok területének kérdésében javasolja Szendy polgármester, vitéz Becske Kálmán székesfővárosi tanácsnok és Irsi Öm.-ga (a Közmunkatanácstól), továbbá Wünscher Öm.-ga összehívását.

Döntés:

Szendy, Becske, Irsi és Wünscher Öm.-gáék összehívandók fenti tárgyban.

Orsz.Vez. javasolja, hogy mielőtt a polgármesterhez kerül az ügy, egységes és határozott állásfoglalás miatt Heinrich és Ibrányi előadó urak összehívandók egy ülésre.

Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök rámutat arra, hogy a sportcsarnok átadási ünnepélyén nagy megdöbbenésére két zsidó olimpikonnal találkozott. Kérdezi, hogy az olimpikonoknál felvessük-e a zsidó problémát.

Schmidt József kormányfőtanácsos azt a gyakorlati megoldást javasolja, hogy az igazgató elfelejt küldeni egy állandó évi jegyet a zsidóknak.

Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök a Sportcsarnok bevételei, illetőleg anyagi elszámolása iránt érdeklődik.

Döntés:

Schmidt József kormányfőtanácsos, Bujdosó Kálmán, a Sportcsarnok igazgatója és Holló Zoltán számvevőségi tanácsos összeül és javaslatot tesz a jövő hétfőre.

V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök javasolja, hogy Kalándy Imre ny. altábornagy, ifj. Horthy Miklós brazil követ és Pados Gyula a sportcsarnok megnyitása alkalmából plakettet kapjanak.

Orsz.Vez. hozzájárul ehhez és Hampel főhadnagy megbízását kéri a Sportcsarnok-plakett elkészítésére. Bujdosó Kálmán, a Sportcsarnok igazgatója lépjen érintkezésbe Hampel főhadnaggyal és jövő hétfőre készüljön el egy gipszmodell.

Döntés:

Kalándy, Horthy és Pados Őnagyméltóságáék kapnak plakettet a Sportcsarnok átadása alkalmából.

3.

Arató Géza testnevelési tanácsos jelenti, hogy a jövő nyáron július második hetében 89 vállalat bevonásával, mintegy 3.000 résztvevővel akarnak országos munkásviadalt rendezni. Ez 39.000 Pengőbe kerülne és a Weiss Manfréd gyár rendezné meg. Esetleg a leventék is belekapcsolódnának. 20-25.000 olyan munkás kapcsolódna be, akik eddig sportszövetségbe még igazolva nem voltak. Szerinte a sportszervezet égisze alatt ez nem mehet, ha a Weiss Manfréd vállalatok rendezik. Javasolja, hogy Orsz.Vez. kéresse magához lovag Wahl Henriket.

Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök elvből ellenzi a vállalkozást, mert viadalokat csak sportszövetség rendezhet. Kéri elutasítani az indítványt olyan indokolással, hogy ilyen versenyeket csak sportszövetségek rendezhetnek.

Arató Géza testnevelési tanácsos szerint népies versenyszámok lennének és így javasolja, hogy ne a Weiss Manfréd név alatt, de esetleg a leventékkel egybekapcsolva lehetne kihasználni ezt az alkalmat.

Orsz.Vez.: A budapesti nagy gyárakból alakuljon egy bizottság és ez rendezze meg a munkásviadalt.

Arató Géza testnevelési tanácsos: A pénzt adja a Weiss Manfréd és a lebonyolítása a sportszövetségre bízassék.

Orsz.Vez.: Azt kívánja, hogy ezt a Tornász Szövetség csinálja. A versenyek megrendezésének bizottsága az összes nagy gyárakból alakuljon meg.

Döntés:

Az OSK megbízza a Tornász Szövetséget ennek a viadalnak a megrendezésével azon határozott utasítással, hogy a budapesti nagy gyárvállalatokból alakult bizottság biztosítja a szükséges pénzösszeget.

4.

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója jelenti, hogy pénteken érkeznek az olaszok és a németek.

Orsz.Vez. elrendeli, hogy dr. Rajczy Imre min.s. titkár fogadja a német és olasz sportvezéreket a határon, aki a vendégek étkezését és elszállásolását is intézi. A pályaudvaron levente-diszszázad várja őket és az ifjúsági indulót játsszák. (Feldíszített pályaudvar, rendőrkordon.)

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója részletesen ismertette német és olasz vendégeink budapesti programját.

Orsz.Vez.: A megrendezés felelős előkészítője Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója! Orsz.Vez. továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy legyen egy finalizált jegyzőkönyv, mind a három félre kötelező erővel bíró. A jegyzőkönyvet legalább magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. Fontos a sajtó bekapcsolása. Vitéz Bujdosó Kálmán, a Sportcsarnok igazgatója gondoskodjék a külföldi sajtó és a rádió értesítéséről.

Richter János százados vitéz Kudriczy István vk.ezredes parancsára bemutatja a testnevelési utasítás egy díszkötéses példányát.

Orsz.Vez. a díszpéldányt átnyújtja v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnöknek, aki köszönetet mond érte.

Orsz.Vez. jelenti, hogy őt felhívta telefonon a Deutsches Wissenschaftliches Institut és engedélyt kért arra, hogy 15-én Budapesten egy koncertet adhassanak a leventéknek. A Sportcsarnokban rendeznék és a jövedelem a Vörös Kereszté lenne. A Deutsches Wissentschaftliches Institut utasítást kapott a Reichsjugendführungtól, hogy lépjenek összeköttetésbe az Országos Vezetővel. Ezért Orsz.Vez. elrendeli, hogy holnap 11 órakor jöjjön hozzá Kudriczy István vk. ezredes, hogy átadhassa neki az ügyet.

5.

Orsz.Vez. ezután a szegedi szemleúttal kapcsolatos észrevételeit közli az értekezlettel. Szegeden, Hódmezővásárhelyen és egy községben járt Orsz.Vez. Bámulatos fegyelmezettek ezek a fiúk. Elgondolásaink megfogamzottak a szegedi hadtest területén. Az egyenruha hiány befolyásolja a levente intézmény ifjúsági mozgalommá való kidagasztását. A külsőségeket fejlesszük! A polgári ruhára levente-felségjelvényt és gondoskodjunk arról, hogy minden leventének legyen sapkája, és rajta egységesíteni a pajzsokat.[sic!] Legalább egy század erejéig legyen mindenhol egyenruha köpennyel. Örömmel tapasztalta, hogy a leventeszázad a pályaudvaron úgy viselkedett, mint egy honvédszázad. Javasolja, hogy az adóalap 8 %-a ne csak a vármegyéknél legyen kötelező, hanem a városokra is kiterjeszthető legyen. – Orsz.Vez. felhívja a figyelmet arra, hogy a leventék szülei is olvassák a „Szebb Jövőt”, ezért a lap bővítendő. – Hódmezővásárhelyen egy 16 éves fiú előadta versét a Kormányzó Úr nevenapjára. Ez egy újabb Petőfi! Orsz.Vez. felkéri a leventék országos parancsnokát, hogy lássa el ezt a fiút leventeruhával.

Lieszkovszky Pál őrnagy: Leközölni a verset!

Orsz.Vez. közli, hogy elrendelte az V. hadtest területén a környezettanulmányt a leventeparancsnoknak és az oda kerülő ifjú vezetőknek.

Kudriczy István vk.ezredes szerint van szociális szervezetük a leventéknek.

Orsz.Vez.: A hadiárvák szolgálatába belekapcsolandó a leventeintézmény! A szegedi hadtest pl. vállalkozott erre. – Jelenti továbbá, hogy Szegeden a Rókusi Sportcsarnok tönkrement és így a magyar sport számára elveszett. Ezért ő elrendelte, hogy a hadtest levente parancsnok és a város műszaki bizottsága kivizsgálja.

Schmidt József kormányfőtanácsos: Láttam ezt a siralmas képet. Az ügy fel van terjesztve Tárczay Öm.-gához.

Orsz.Vez.: A Rókusi Sportcsarnok rendbe hozandó!

V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy tudomást szerzett a visszaélésről. A bizottság megállapítja, ki felelős. Az állami elemi iskola igazgató volt a gondnok. Ha lemegy az illető úr, akkor Orsz.Vez. utasítsa őt a kivizsgálásra.

Döntés:

Kanizsay századosnak sürgönyözni, hogy a sportcsarnok ügyében bizottság megy ki innen az Orsz.Vez.-től.

6.

Orsz.Vez. szerint a bábszínjáték sürgősen megszervezendő, mert ennek fontos nemzetnevelő jelentősége van és ezt kívánják a kis leventék. Erre kér előterjesztést.

Lieszkovszky Pál őrnagy jelenti, hogy Kassán arról értesült, hogy a jelenlegi szervezés túlméretezett.

Orsz.Vez.: Ha a leventeparancsnok mondta, akkor leváltandó. Az egészségügyi gépkocsi először Szegedre menjen.

Rosztóczy Jenő őrnagy: Amint megvan, megyünk oda.

Orsz. Vez. javasolja, hogy a hadtestlevente parancsnok ne legyen hadtest sportelőadó.

Orsz.Vez. jelenti továbbá, hogy csütörtökön ezt az aktát referálja a vezérkar főnökének. Elrendeli, hogy vitéz Kudriczy István vk. ezredes Budapestet szemlélje meg.

Bejelenti továbbá, hogy szombaton indul Szombathelyre, a jövő héten pedig Debrecent, Kassát és Miskolcot nézi meg. Január végéig az összes központokat végignézi.

7.

Kolossváry László alezredes ismerteti az ifjúsági szállások ügyét. Főkép azokon a helyeken, ahol megszállási lehetőség nincs, felszerelendő alkalmas leventeszálló, illetőleg ifjúsági menedékház.

Orsz.Vez.: Megállapítandó ebből a szempontból a vándorlási útvonal a székelyföld és a Balaton között.

8.

Orsz.Vez. szerint Gidófalvy Pálnak december 31-ig van fizetési megbízatása. Mivel őt elveszíteni nem szabad, ezért javasolja, hogy fizetése 5 hónapra meghosszabíttassék. Ezt megbeszéli külön Tárczay-Felicides Öm.-gával.

9.

A külföldi látogatások általános megszervezése a közeljövőben kerül letárgyalásra.1941. december hó 10. szerda

9h

A H.M.VIII.csf.-séghez beosztottak referádája.

10h

Az Orsz.Vez. részt vett a honvédelmi nevelési bizottság megbeszélésén a Közoktatási Tanácsban.

Jelen voltak még:

Huszthy egyetemi tanár,

Szőnyi miniszteri tanácsos,

Horváth miniszteri tanácsos,

Tárczay-Felicides min. osztályfőnök,

Kemenes Illés főigazgató,

Bassola osztálytanácsos,

Csernyus min.titkár,

Kudriczy István vk.ezds.,

Saád Ferenc honv. főtanár,

Szurmay Tibor vk.szds.

Az értekezlet a VKM. úr utasítására tárgyalás alá vette a „Honvédelmi ismeretek” című tantárgy és a 6 testnevelési óra bevezetésének kérdését. Az értekezlet a részletes vita és az Orsz.Vez. többszöri iránytadó felszólalása után a következőképen határozott.

A Közoktatási Tanács javaslatot tesz:

1./ a VKM. úrnak, a „Honvédelmi ismeretek” című tantárgynak a népiskolákba és a középiskolákba való bevezetésére,

2./ tanórák száma heti 1 óra,

3./ a tananyagot össze kell egyeztetni a leventefoglalkoztatás anyagával. A leventekiképzés elméleti honvédelmi ismeret anyag a „Honvédelmi ismeretek” című tantárgy keretében kerül beállításra. Ennek megfelelően a középiskolákban a leventekiképzés időtartama 3 óráról 2 órára szállítandó le.

4./ a mindennapos testgyakorlás céljaira naponta félóra állítandó be, azonban a nyári időszámítás tartama alatt a téli hónapokban a reggeli gyakorlatok szünetelnek.

Az Országos Vezető Bassola tanácsos felszólalásával kapcsolatban vázolta azt az elszánt törekvését, hogy a leventeintézményt az iskolákban is mozgalmi alapra kell helyezni. Tehát az iskolai ifjúság honvédelmi nevelését mozgalmi alapon kell végrehajtani. E mozgalom gyökere a „Honvédelmi ismeretek” című tantárgyban van. Ennek elérése több évre szóló fejlesztési tervet igényel. E terv kidolgozására bizottságot hívott össze az Orsz.Vez. december hó 11-én 17 órára. E bizottság fogja kidolgozni a VKM. úr részére legkésőbb karácsonyig beterjesztendő javaslatot.

11h

Vitéz Somogyváry Gyuláné jelentkezett az Orsz. Vez.-nél tisztelgő látogatásra, személyes ügyben.

11h 30

Dr. Walther Schurig és dr. Rudolf Hartmann egyetemi lektorok jelentkeztek tisztelgő látgatásra az Orsz.Vez.-nél. Megbeszélésre került a Hitlerjugend zenekülönítmény budapesti szereplése. A megbeszélésen részt vett a H.M.40. osztály részéről Lovas László vk.százados.

Vitéz Bujdosó Kálmán nevezetteknek a Nemzeti Sportcsarnokot bemutatta.

12h 30

Dr. Kovrig Ernő igazgató jelentkezett az Orsz.Vez.-nél személyes ügyben.

13h

Schmidt József kormányfőtanácsos referált.

13h 30

Vitéz Kudriczy István vk.ezds., a Leventék Országos Parancsnoka referált folyó ügyeket és tájékoztatta az Orsz.Vez.-t a hét végére tervbe vett szombathelyi leventeszemlével kapcsolatban.

14h

Hampel főhadnagy a szabadkai volt 8-as huszárszoborra vonatkozóan tett jelentést az Orsz.Vez.-nek.

14h 30

Dr. Palkovics min.oszt.tan.referált folyó ügyeket.1941. december hó 11. csütörtök

9h

A H.M.VIII. csf-séghez beosztottak referádája.

9h 30

Gál Károly tábori főlelkész a kath.püspöki kar körlevele tárgyában tett jelentést az Orsz.Vez.-nek.

10h

Nádasdy Gábor ref.lelkész bábszínház ügyben jelentkezett az Orsz.Vez.-nél.

10h 30

Vitéz Kudriczy István vk.ezredes, a Leventék Országos Parancsnoka referált folyó ügyeket.

11h

Az Orsz.Vez. vitéz Bujdosó Kálmán és Palkovics Pál oszt.tan. kíséretében részt vett Kozma Miklós gyászszertartásán.

12h 30

Hulin József pártfogolási ügyben jelentkezett.

13h

A Turul főiskolai alakulatok vezetője, Ambrus N. jelentkezett tisztelgő látogatásra az Orsz.Vez.-nél.

13h 30

Vitéz Tárczay-Felicides min. osztályfőnök, a Társadalmi Sport és Testnevelés Vezetője referált folyó ügyeket.

14h

Nagylaki Rácz Erzsébet tett tisztelgő látogatást az Orsz.Vez.-nél.

17h

Honvédelmi nevelési bizottsági ülés.

1./ Vitéz Kudriczy vk.ezds. ismerteti az iskolai leventeoktatás előzményeit és célkitűzéseit.

2./ Az Orsz.Vez. rámutat a leventeifjúság gazdasági szövetkezésének jelentőségére. Majd kérdést intéz a jelenlévőkhöz az iskolai leventeegyesületi élet megindítására vonatkozólag.

3./ Vitéz Kudriczy vk.ezds. az iskolai leventekiképzést úgy képzeli el, hogy az igazgató vezetése alatt álljon a leventecsapat úgy, mint a katonai iskolákban.

4./ Szurmay vk. szds. szerint a keresés és kutatás útjait járjuk. Eddig a helyes levente életforma az iskolákban nem alakulhatott ki. Kölcsönös bizalmatlankodás miatt a levente nem tudott beleilleszkedni az iskolák életrendjébe. A hármas irányú tevékenységet, (testnevelés, erkölcsi és kiképzés) egynek kell felfogni. Ha az iskola egység lesz, leventeszempontból, akkor a leventeügy az iskola belügye lesz. (leventevár) A szakfelügyelet kérdését meg kell oldani.

5./ Bassola miniszteri osztálytanácsos vitéz Kudriczy István vk.ezredes megoldását eszményinek tartja. A tanárokat kell aktívabb lénnyé tenni. Külön tárgy beillesztését nem érti. A szakfelügyelet kérdésében nem lát nehézséget.

6./ Dr. Saád Ferenc a tantárgy bevezetését feltétlen szükségesnek tartja, mert a tanár és tanuló személye megkívánja.

7./ Váradi József az internátusi nevelés eszményi mivoltát fejtegeti a katonai nevelés szempontjából.

A honvédelmi ismeretek bevezetését szükségesnek tartja.

8./ Az Orsz.Vez. szerint leventekötelezettség van, de nem militarizálás.

a./ Minden iskola leventevár,

b./ mellette működjék egy leventeegyesület (egyesületi élet),

c./ A leventekiképzés horgonya a honvédelmi ismeretek.

d./ 2 órai katonai kiképzés.

Honvédelmi nevelés alatt értjük a./ „Honvédelmi ismeretek” című tantárgyat, b./ a 6 órai testnevelést, c./ 2 óra katonai előképzést.

A tankerületi főigazgatóságoknál legyen egy tiszt mint szakelőadó.December 12. péntek

9h 30

Az Országos Vezető a HM. Úrnál referált. Tájékoztatta a HM. Urat a kiképzés menetéről, mégpedig részletesen.

Jelentette, hogy

1./ Erdély részére a második körzetparancsnoki tanfolyam januárban kezdődik. Az első tanfolyamon 117 körzetparancsnok vett részt. Ezek működésüket megkezdték.

2./ Ifjú vezetőképző csapatok minden hadtest területén megkezdték munkájukat.

3./ Magyar szórványleventék kiképzéséhez az előmunkálatok folyamatban.

4./ A főiskolai leventekiképzés átszervezés alatt van.

5./ A leventepróbák 1 évi kipróbálása igen jó eredménnyel járt. Kidolgozott anyaga elkészült, nyomás alatt van.

6./ 27 ejtőernyős csapat megkezdte munkáját.

7./ Középiskolai leventeképzés átszervezése, új tantárgy rendszeresítése folyamatban.

8./ Honvédség új testnevelési utasítása megjelent. Leventéké elkészült.

A leventeegyesületekről az Országos Vezető jelentette, hogy

1./ a L.O.K. december 1-én munkáját megkezdte.

2./ Levente egyesületek, községi levente bizottságok, törvényhatósági levente bizottságok megalakultak. Vállalati levente egyesületek megalakítása folyamatban.

3./ A L.O.K., KISOK és társadalmi sport szövetségek együttműködésének szabályozása megtörtént.

4./ Az 1941/42. síévadra az alapvető rendelkezések kimentek. Nagy tömegeket mozgatnak meg az idén és hatalmasan fel fogják lendíteni a sísportot.

5./ A levente egyesületekben a tél folyamán analfabéta és ismeretterjesztő tanfolyamokat rendeztek. Szabályozták a levente műkedvelői előadásokat és az előadások szerzői jogdíját.

Zeneelőadások szerzői jogdíját rendezték. Rádió előfizetési díjak a leventeegyesületek részére mérsékelve lettek.

A leventekönyvtárakat felülvizsgálták, csak olyan könyvek szerezhetők be, melyeket a L.O.K. engedélyez.

A leventeegyesületi vezetőképzésre folytatólagos tanfolyamokat tartanak.

A népművelési tanfolyamok ismertetik és népszerűsítik a leventeintézményt.

A leventeindulóra 183 pályázat érkezett. Egy sem felelt meg. A katonás tárgyú ifjúsági regénypályázat eredményes volt. Tíz regény ki lett nyomatva.

Megegyezés történt a Kalottal szoros együttműködésre.

Megegyezés a protestáns ifjúsági szervezetekkel folyamatban. Leventék gazdasági szövetkezése megalakult.

A levente egyesületek Vöröskereszt szakosztályai megalakultak és kiváló eredményt értek el a Vöröskereszt gyűjtő és segítő munkájában.

Levente táborozások és szállások rendszereinek a kialakítása folyamatban.

Leventerádió-félóra Budapest II. hullámhosszról Budapest I-re került át, vasárnap 12h 15-től 12h 45-ig. Meghosszabbítását 15 perccel megígérték. Fontos megmozdulásokról a Rádió helyszíni közvetítést ad s helyet kap a leventeintézmény a Rádió „Innen-onnan” rovatában is.

Az első levente filmgépkocsi elkészült, továbbá három gyártás alatt. Az első három levente oktatófilm forgatókönyve elbírálás alatt.

Az Új Magyar Színház leventék részére folyamatos ifjúsági előadásokat tart filléres helyárakért. Levente színház szervezése Budapesten folyamatban, valamint vidéki ifjúsági előadások szervezése is.

Az alacsonyabb létszámú levente fúvószenekarok szervezésével és felügyeletével Fricsay Richárd bízandó meg. Ezt a zenekarok számának örvendetes szaporodása teszi szükségessé. A menetzenéken kívül az egyes vidékek népi zenéjének fejlesztésére tervezet lett kidolgozva.

Egyszólamú énekkarok mellett 2-3 szólamú énekkarok felállítása is soron volt.

Elzüllött és züllésnek kitett levente ifjak számára otthon létesítése folyamatban van.

A szegény sorsú leventék családjai a leventék segítségével kölcsönt nyernek a nép- és családvédelmi alapból.

Háborúban elesettek, harctéren lévők családjait a levente egyesületek szociális szakosztályai nyilvántartják, kalákamunkával és adományokkal segítik.

Az anyagi ügyek kapcsán jelentette az Orsz.Vez., hogy leventeotthonok, lőterek, sportpályák építésénél a leventék önkéntes munka felajánlással segédkeznek.

Vármegyei, városi és községi hozzájárulások az új végrehajtási utasítás értelmében teljes mértékben biztosíttattak.

A vállalati hozzájárulás, váltságpénz terve elkészült, az ügy hozzászólás végett az érdekelt minisztériumoknak 1941. VI. 4-én 80.622/eln. h. kiv. kik. 1941. sz. alatt megküldetett. Ezek közül az Iparügyi Miniszter és a Belügyminiszter úr a mai napig nem adott választ. Orsz.Vez. azt javasolja, hogy a legközelebbi minisztertanácson a H.M. úr az érdekelt miniszter urakat válaszadásra felkérné, annál is inkább, mert hozzászólás nélkül a vonatkozó rendelet nem adható ki a Hvt. II. Rész. 1. cím 69. §. (3) bek-ben megszabott határidőre, vagyis 1942. I.30-ra. Amennyiben a rendelet késne, a honvédséget e tekintetben jelentős károsodás érné.

11h

Vitéz Magyar Dezső őrnagy a HM. VIII. csoportfőnökséghez beosztottak minősítését terjesztette elő az Orsz.-Vez.-nek.

11h30

Lovas vk.százados a szombathelyi leventeszemléje tárgyában jelentkezett az Országos Vezetőnél. Átvette az Országos Vezetőtől a HM. referáda során kapott parancsait.

12h

Vitéz Tárczay-Felicides Román jelentkezett rövid megbeszélésre az Országos Vezetőnél.

12h 41

Országos Vezető a Nyugati pályaudvaron fogadta az olasz és német sportvezéreket, akik 3-4 napos tartózkodásra Budapestre érkeztek. A külföldi vendégek fogadására egy levente díszszázad zenekarral is ki lett vezényelve. A fogadáson megjelent a Társadalmi Sport és Testnevelés Vezetője, valamint beosztottjai, azonkívül a leventék országos parancsnoka személyi segédtisztjével.

13h

Wonke Rudolfné jelentkezett az Országos Vezetőnél.

13h 30

A HM. VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

14h

Az Országos Vezető hivatalos helyiségében fogadta az olasz és német sportvezéreket.

14h 30

Az Országos Vezető Donáth György országgyűlési képviselővel folytatott rövid megbeszélést személyes ügyben.

20h 30

Az Országos Vezető a külföldi vendégek tiszteletére a Szent Gellért Szálloda Sárga Szalonjában estebédet adott.1941. december hó 13. szombat

9h

A VIII.csfséghez beosztottak referáltak.

10h

Holló szv.tanácsos referált folyó ügyeket.

10h 30

Palkovics Pál oszt.tan.referált.

11h

Coffin Géza ny.áll.vőrgy. tett tisztelgő látogatást az Orsz.Vez.-nél.

11h 05

Welics Lajos min.osztályfőnök, a VKM. elnöki osztályának vezetője jelentkezett rövid megbeszélésre az Orsz.Vez.-nél.

11h 30

Nádasdy Gábor ref.lelkész referált.

12h

Az Orsz.Vez. megbeszélést folytatott Farkas Edith úrhölggyel.December 15. hétfő

9h

A HM. VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

11h

Balassa Brunó miniszteri osztályfőnökkel folytatott rövid megbeszélést az Országos Vezető. A megbeszélésen a HM. VIII. csoportfőnökség részéről résztvett dr. Saád Ferenc is.

12h

Palkovich Pál min.oszt.tan. referált folyó ügyeket.

12h 31

Schenker Zoltán ezredes jelentkezett személyes ügyben.

12h 45

Fricsay Richárd zeneügyi főigazgató tett jelentést a levente zenekarokkal kapcsolatban.

13h

Az Országos Vezető hivatalos helyiségében a német, olasz sportvezérek látogatásával kapcsolatban megtartott tárgyalások jegyzőkönyvének ünnepélyes aláírása. A jegyzőkönyvek szövege a Társadalmi Sport és Testnevelés Vezetőjének irattárában elhelyezve.

13h 45

Országos Vezető a VKF ügyészével, Szűcs hadbíró ezredessel folytatott rövid megbeszélést.

16h

A német Dresdener Kreutz Chor 60 tagú ifjúsági énekkara Prof. Mauersberger Rudolf vezetésével a Nemzeti Sportcsarnokban hangversenyt adott a levente ifjúság tiszteletére. A hangversenyen az Országos Vezetőt Bekény Béla ezredes képviselte.

20h

A Dresdener Kreutz Chornak a Budai Vigadóban megtartott hangversenyén az Országos Vezető személyesen megjelent.December 16. kedd

11h

Kudriczy vk. ezredes folyó ügyekről referált.

11h 15

Az Országos Vezető fogadta Gyallay Domonkos szerkesztőt.

13h

Az Országos Vezető megjelent a német sportvezérek búcsúztatásán a Keleti p.-u.-n.

13h 30

Az Országos Vezető fogadta az első női nemzetvédelmi tanfolyam végzett növendékeinek a küldöttségét. A küldöttség szónoka arra kérte az Országos Vezetőt, hogy elhelyezésük ügyében intézkedni méltóztasson. Az Országos Vezető válaszában kijelentette, hogy amint a Pénzügyminiszter Úrtól az állások betöltéséhez szükséges összegek rendelkezésre fognak állni, a kérelmet teljesíteni fogja.

13h 45

Bekény Béla ezredes folyó ügyeket referált.December 17. szerda

10h

A női alosztály ügyeinek megbeszélése végett értekezlet volt az Országos Vezetőnél, amelyen jelen volt v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök, Palkovich Pál min. osztálytanácsos, Lieszkovszky Pál őrnagy, Szurmay Tibor vk.százados. Az értekezleten elhatározták, hogy a női osztály vezetését férfi munkaerő fogja intézni és Wonke Rudolfné pedig helyettesi minőségben az Országos Vezetőségnél továbbra is megmarad.

Az értekezlet után az Országos Vezető W. Zsigmond Juditot magához rendelte és vele az értekezlet eredményét közölte.

11h

Parringer Flóriánné Kocsis Mihály testnevelési tanárral jelentkezett az Országos Vezetőnél és megköszönte az Országos Vezetőtől kapott ajándékot.

12h

Drahos János apostoli protonotárius bemutatkozó látogatáson volt az Országos Vezetőnél.

12h 30

Irsy László, a Közmunkatanács alelnöke és Schmidt József kormányfőtanácsos megbeszélést tartottak az Országos Vezetőnél a fedett uszoda vízellátásának a kérdésében. +Stadion.

13h

Szily Kálmán államtitkár látogatta meg az Országos Vezetőt és vele az egyetemi és főiskolai átszervezésének az ügyét [sic!] beszélte meg. A megbeszélés eredményeképen a karácsonyi ünnepek után az érdekeltek bevonásával értekezletet fognak tartani a Kultuszminiszter Úrnál.

16h 30

Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás Őeminenciája tett látogatást az Országos Vezetőnél.

17h

A leánylevente törvény ügyében az Országos Vezetőnél értekezlet volt, amelyen résztvettek:

V. Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök,

V. Kudriczy István vk. ezredes,

Rosztóczy Ernő őrnagy,

Emődy István min. titkár,

és mint előadó Szurmay Tibor vk. százados.

A Vallás- és Közoktatási Miniszter Urat a tárgyaláson Pusztai János miniszteri tanácsos képviselte.December 18. csütörtök

10h 30

A leánylevente ügyekben az Országos Vezető fogadta W. Zsigmond Juditot, majd utána Tomanóczy Ilona folyó ügyekről referált.

11h

Az Országos Vezető a M.Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban a Számvevőség főnökének és helyettesének visszaadta látogatását, majd felkereste Beresztóczy min. tanácsost. Utána Velics Lajos elnöki osztályfőnökkel a testnevelési csoportba beosztott polgári urak pótdíjairól tartott megbeszélést.

13h 30

Országos Vezető vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök, Arató Géza testnevelési tanácsos, Emődy István miniszteri titkár, Lovas László százados, vitéz Sebők Sándor és személyi titkár kíséretében felkereste a Pénzügyminiszter Urat. A Pénzügyminiszter Úrnál egy értekezleten megbeszélték a vitorlás sportnak jövő évre szóló támogatásának részleteit, amely szerint 6 olimpiai jollé és 9 drb. kalózhajó építését magára vállalta az Országos Sport Központ. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök a testnevelő tanárok egyenjogúsításának a kérelmét terjesztette elő a Pénzügyminiszterhez. Arató Géza testnevelési tanácsos a sportversenyeket terhelő adók eltörléséről, Emődy István min.titkár pedig a Sportorvosi Intézetnél rendszeresítendő állások ügyében referált a Pénzügyminiszter Úrnak. A Pénzügyminiszter Úr támogatását kilátásba helyezte. Majd az Országos Vezető és a Pénzügyminiszter Úr a levente székházak építésének a problémáját beszélték meg, amelynek eredményeképen a Pénzügyminiszter Úr a közeljövőben az Országos Vezetővel a kérdést személyesen fogja letárgyalni.December 19. péntek

11h

Az Országos Vezető a Társadalmi Sport és Testnevelés Vezetőjével és Szurmay Tibor vk. századossal együtt a Kultuszminiszter Urat kereste fel, ahol Schvoy[123] székesfehérvári püspöknek a leánylevente intézményről a Felsőházban elmondott beszéde kapcsán elmondandó választ tárgyalták meg. A tárgyalás eredményeképen a Kultuszminiszter Úr kijelentette, hogy a püspöknek erélyes választ fog adni.

13h 30

Gr. Eszterházy Móricné kereste fel az Országos Vezetőt a leánylevente mozgalom ügyében.

13h 40

Szabó Gyula országgyűlési képviselő levente ügyben folytatott megbeszélést az Országos Vezetővel.December 20. szombat

9h

Az Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

11h

Vitéz Náray Antal vezérkari ezredes, a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács titkára rövid megbeszélést folytatott az Országos Vezetővel.

11h 30

Az Országos Vezető megbeszélést folytatott egyetemi alapszabályok ügyében. (Arató, Páskándy).

12h

Andrássy Mihály gróffal folytatott rövid megbeszélést az Országos Vezető.

12h 30

Vitéz Radák Lajos ny. huszárezredes, országgyűlési képviselő jelentkezett az Országos Vezetőnél.December 21. vasárnap

17h

A Nemzeti Sportcsarnokban az Országos Vezető résztvett a Vasutas ökölvívó bajnokságon.December 22. hétfő

10h

Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

10h 30

Denk ny. altábornaggyal folytatott az Országos Vezető megbeszélést.

10h 45

Badzey vk. alezredes jelentkezett az Országos Vezetőnél személyes ügyben.

10h 55

A leventeifjú vezetőképző csapat szakaszparancsnokai tettek tisztelgő látogatást.

11h

Leánylevente ügyben értekezlet az Országos Vezetőnél.

12h

Fritz Krome dr. jelentkezett magyarországi megbízatása befejeztével búcsúlátogatásra az Országos Vezetőnél.December 23. kedd

9h

A HM. VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

10h

Hampel Gyula főhadnagy szobrászművész tett jelentést az Országos Vezetőnek a szabadkai 8-as huszárezred emlékművel kapcsolatban.

10h 10

A HM. VIII. csoportfőnökséghez beosztottak tisztelegtek az Országos Vezetőnél a karácsonyi ünnepek alkalmából.

10h 30

Vitéz Tárczay-Felicides Román jelentkezett az Országos Vezetőnél.

11h

Vitéz Kudriczy István vk.ezredes tisztelgett az Országos Vezetőnél és referált folyó ügyeket.

11h 30

A leánylevente intézmény vezetőnői tisztelegtek az Országos Vezetőnél.

12h

Mányoky Vilma testnevelési tanárnővel folytatott rövid megbeszélést az Országos Vezető.

12h 10

Padányi Gulyás Jenő országgyűlési képviselő Zsindely Ferenc min. államtitkár nejével tisztelgett az Országos Vezetőnél.

12h 30

Az Országos Vezető referált a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úrnál. A Miniszter Úr a honvédelmi nevelésre és a 6 testnevelési órára vonatkozó javaslatait az Országos Vezetőnek magáévá tette. Felhívta az Országos Vezetőt arra, hogy a balatonakarattyai vízitelepet egy évre az Országos Vezető használatra adja át a Magyar Cserkész Szövetségnek. Továbbá arra kérte, hogy Kemenes Illés főigazgatónak az Országos Vezetőség ne adjon választ abban az ügyben, amelyben a főigazgató az Országos Vezetőhöz fordult. Az Országos Vezető azután referálta a szász leventeegyesületek ügyében tett intézkedéseit, valamint az Országos Vezetőség folyó ügyeit.

14h

Az Országos Vezető a Lágymányosi Kaszinóban megtekintette a Lágymányoson építendő nagy stadionra vonatkozó terveket.December 24. szerda

10h

A HM VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

10h 30

Balassa Brunó VKM miniszteri osztályfőnök tájékoztatta az Országos Vezetőt azokról az ügydarabokról, amelyeket a VKM Úr ref. céljából átvett. Az iskolai honvédelmi nevelési ügyre vonatkozó megbeszélésen Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök és Lieszkovszky Pál őrnagy is résztvett.

Balassa Őméltósága a Miniszter Úr Őnagyméltóságánál lefolytatott referádának keretében előadta, hogy a Miniszter Úr egyetért azon tanácsadó szerv létrehozásával, amely a levente intézmény és az iskolai ifjúság között összekötő kapcsot képezne. Ez ügyben Kemenes Illés vezetésével indult meg a szervezőmunka.

A Nemzetnevelési Könyvtár felállítása Saád századosnak bevonásával olykép oldandó meg, hogy a tanárok és tanítók, valamint ifjúvezetők részére külön típusú könyv készíttessék.

A honvédelmi nevelés bevezetését a Miniszter Úr elfogadta; kísérletkép minden fajtájú iskolában próbakép be lesz vezetve.

Megtárgyalásra került az ifjúságnál, illetve az iskolai ifjúságnál a vezetőképzés és a foglalkozás rendje, amelyre vonatkozólag konkrét javaslatok készítendők. Ugyancsak megbeszélésre került a Közoktatásügyi Tanács átszervezésének szükségessége is.

11h

Schmidt József kormányfőtanácsos és Palkovich Pál min. osztálytanácsos, valamint Emődy István min.titkár jelentkeztek rövid megbeszélésre az Országos Vezetőnél.

11h 30

Vadas Gyula és Kulcsár István átadták a Nemzeti Sport nagydíját az Országos Vezetőnek.

12h

Tatár István, a Magyar Sí Szövetség ügyvezető elnöke tisztelgett az Országos Vezetőnél.

12h 10

Országos Vezető a VKM Úr lakására ment rövid megbeszélés végett.December 27. szombat

10h

HM VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

11h

Haám Gyula főhadnagy tett tisztelgő látogatást személyes ügyben az Országos Vezetőnél.

12h

Országos Vezető a HM VIII. csoportfőnökséghez beosztottak részére a karácsonyi szünet tartamára utasításokat adott.

12h 30

Nagypataki Gyula százados orvos szabadságról való bevonulását jelentette.1941. december hó 28., 29., 30. vasárnap, hétfő, kedd

Az Országos Vezető gróf Andrássy Mihály meghívására Szigetvárra utazott.

Megszemlélte a helybeli leventéket és megbeszéléseket folytatott gróf Andrássy Mihály vendégeivel.1941. december hó 31. szerda

11h

A H.M.VIII.csfséghez beosztottak referáltak.

11h 30

Vitéz Kudriczy István vk. ezredes, a Leventék Országos Parancsnoka a H.M. 40. osztály nevében fejezte ki jókívánságait az újesztendő alkalmával az Országos Vezetőnek és referált folyó ügyeket.

12h

Vitéz Tárczay-Felicides Román, a Társadalmi Sport és Testnevelés Vezetője a VKM. IX. főcsoportja nevében fejezte ki jókívánságait az újesztendő alkalmával.

12h 30

Palkovits Pál min.oszt.tan. referált.

12h 40

Vitéz Major István alezredes referált.

13h

Az Országos Vezető a Kormányzó Úr Ő Főméltósága irodájában jelentkezett a Főméltóságú Úrhoz intézendő jókívánságok megtétele végett.

1943. január 1. – június 30.[124]

Január hó 2., szombat

Országos Vezetőség ügyeletes tisztje: 2002. április 3., Medgyessy Schwartz Miklós ezredes. Különös esemény nem történt.Január 3. vasárnap

Január hó 4., hétfő

Országos Vezetőség ügyeletes tisztje: Kőszeghy Olivér százados. Különös esemény nem történt.Január hó 5., kedd

9h

Orsz. Vez. a H.M. VIII. csoportfőnökséghez beosztottakkal ismertette az 1943. évre szóló intézkedéseket. Január második hetére a Kormányzó Úr Őfőméltóságánál való kihallgatás előkészítését rendelte el. Majd a M.E.-i, H.M.-i, H.M. helyettesi, Vkf.-i, és V.K.M.-i kihallgatás anyagának előkészítését rendelte el. Tájékoztatta az Orsz. Vez.-hez beosztott urakat arról, hogy a Főméltóságú Asszonynál dr. Kokas Eszter, a leányleventék országos vezetője kihallgatáson volt.

Orsz. Vez. személyi segédtisztje jelentette, hogy külföldi vonatkozásban a bolgár és a horvát ifjúsági vezető küldött az újév alkalmából üdvözlő táviratot az Országos Vezetőhöz. A német birodalmi ifjúsági vezető nevében hauptbannführer Schumacher vezetésével egy küldöttség fog megjelenni az Országos Vezetőnél január 8-án, az újévi szerencsekívánatok átadása végett.

Az újévi jókívánságok viszonzásával kapcsolatban a külügyi előadó, Vizy Elemér őrnagy, a külügyminisztériummal folytasson előzetes tárgyalásokat.

10h

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnökkel folytatott megbeszélést az Országos Vezető, majd Pálossy János vk. alezredes a szabadságon levő Leventék Országos Parancsnoka helyettesével beszélte meg az 1943. évben esedékes ügyeket. Az 1943. év első osztályközi értekezlete megtartását jan. 7-ére rendelte el az Országos Vezető. Az értekezlet tárgysorozatának összeállítására vk. tisztjét és személyi titkárát utasította az Orsz. Vez.

12h

Orsz. Vez. a leányleventék Országos Vezetőjével, dr. Kokas Eszterrel beszélte meg a Kolozsvárott lebonyolítandó leventeleány-vezetőnői tanfolyamot. Az Orsz. Vez. a leventeleány-vezetőnői tanfolyam záró vizsgájára 14-én 17h 35-kor leutazik.Január 6., szerda

Ünnep.Január 7., csütörtök

9h

Országos Vezető a H.M.-ben és a VKF-ségnél legfelsőbb helyről nyert megbízatás ügyében járt el.

11h

Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

12h

Leventeegyesületek Országos Központjától kértek tájékoztatást az Orsz. Vez.-től az erdélyi szórvány vidékek látogatását milyen időpontban óhajtja az Országos Vezető. Orsz. Vez. döntése: Jan. 24-én vasárnap indul Kolozsvárra és 3-4 napos nagyobb körutat tesz Erdély szórvány vidékein, a magyar levente ügy felkarolása és támogatása végett.

12h 15

Vitéz Tárczay-Felicides-Román miniszteri osztályfőnök referált Orsz. Vez.-nek.

17h

Osztályközi értekezlet az Ifjúság Háza nagytanácstermében.

1.

Vitéz Tárczay-Felcides Román dr. miniszteri osztályfőnök Országos Vezető munkájához Isten áldását kéri.

2.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök fontosnak tartja kimutatás összeállítását arról, hogy iskolai tanulmányaik alatt a testnevelésből milyen osztályzatot nyertek a mostani háborúban kitüntetést nyert tartalékos tisztek. A kimutatás bekérendő a hadrakelt seregtől. Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója szerezze be az említett kimutatást. Ez nagyon fontos lenne a testnevelési és a levente kiképzési vonalon.

Lovass László vk. őrnagy javasolja ezen kimutatásnak a tisztjelöltekre vonatkozó kibővítését. Készítsen átiratot a 8. osztályhoz az Országos Vezetőség.

Döntés:

A 40/e osztály elkészíti az erre vonatkozó ügyiratot. Megbeszélés hívandó össze ebben a kérdésben, amely később az osztályközi értekezleten ismét napirendre kerül.

Országos Vezető szerint szükséges kimutatás az ifjúvezető levente oktatókról is.

Benker József ezredes azt kívánja, hogy az egyes csapatparancsnokok tartsák nyilván a bevonultakat.

3.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök javasolja, hogy a miniszterek számára a Magyar Sport Érmet ajánlják fel. Tehát nem adományozásról, hanem csupán átadásról lenne szó. A Magyar Sport Érmet kapják meg Szinyei, Nagy, Reményi-Schneller, Szász, Bartha, Hóman, vitéz Szombathelyi, Littay, Antal, Varga, Kállay Kegyelmes Urak.

Döntés:

Erről ügyirat készüljön. A miniszterek nem kapnak oklevelet, csak át lesz nekik adva a Magyar Sport Érem.

Arató Géza, az OSK h. vezetője szerint most készültek el a tokok.

Országos Vezető azt óhajtja, hogy a társadalom minden rétegét kapcsoljuk bele a Sport Érem adományozásába. Időnként a levente vonal beküldje a névsort [sic!], hogy kiket akar kitüntetni a Magyar Sport Éremmel. A hadtestek is hasonlóképen küldjenek be ilyen névsort, amelyet aztán összesítsenek.

Arató Géza, az OSK. h.vezetője közli, hogy a versenyzők kitüntetését a szövetség adja át, Ezért az OSK a szövetségeknek küldte a kitüntetéseket.

4.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy a Nemzeti Sport Bizottsági ülés január 26-án lesz.

Döntés:

A szaklapok képviselői nem hívandók meg az NSB ülésre. Az ülés tárgya az 1943. évi munkaprogram ismertetése.

Országos Vezető lehetetlen állapotnak tartja, hogy a szövetségek külügyi vonatkozású ügyei előbb kerülnek a sajtóba, mint hogy a TSTV tudomást vett volna róla.

Arató Géza, az OSK h. vezetője szerint a Nemzeti Sport utasítást kapott, hogy hasonló közléseket ne tegyen.

Országos Vezető bizalmasan közli, hogy a kormánynak az az álláspontja, hogy 1943-ban nemzetközi kongresszusokat Magyarország ne rendezzen. (Mivel a románok és szlovákok lemondtak egy ilyen kongresszust.) – Minden külügyi kérdést Zilahi Sebes Jenő miniszteri titkárral kell tudatni. – A sajtófőnökkel érintkezésbe kell lépni.

5.

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök jelenti a „Sportévkönyv 1942”-vel kapcsolatban, hogy br. Csávossy László felmentése készen van. Helyettesítésével még nincs senki megbízva.

Országos Vezető felolvassa br. Csávossy László levelét, amelyben lemond tagságáról.

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök kívánatosnak tartja, hogy az Országos Vezető nyilatkozzon több újságban, hogy a Sportévkönyv szerkesztője, br. Csávosy[125] László semmiféle összeköttetésben nincs az Országos Vezetőséggel. – Az újságíró kamaránál is meg kell tenni a megfelelő lépéseket. – Arató Géza, az OSK. h. vezetője dolgozza ki ezt a kérdést.

6.

Dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos felolvassa jelentését a Pusztai Őméltóságánál tartott megbeszélésről. Az értekezlet tárgya: a VKM.VII/1 és a költségvetési osztály kívánalmai az OSK átszervezésével kapcsolatban.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint a VII/1. osztálynál az értekezleten azt kívánták, hogy a Nemzeti Sport Bizottság elnöke ne lehessen az Országos Sport Központ elnöke.

Dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos jelenti, hogy a VKM . VII/1. üo. azt is kívánja, hogy a tagokat ne az Országos Vezető nevezze ki, hanem a miniszter. – Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök utasítására dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos, Arató Géza, az OSK h.vezetője és Salamon Géza dr. testnevelésügyi előadó egy tervezetet készített mindezzel kapcsolatban.

Országos Vezető egy megbeszélés összehívását javasolja a jövő hétre. Dr. Pusztai János miniszteri tanácsossal is tárgyalni kell. – Ezenkívül a Sportcsarnok ügyben is legyen egy megbeszélés a jövő héten.

7.

Dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos felolvassa dr. Dusóczky Andor sportorvosi intézeti tiszteletdíjas orvos ellen lefolyt vizsgálatról készített jelentését.

Országos Vezető a követendő eljárásról részletes javaslatot kér.

8.

Dr. Palkovich Pál miniszteri osztálytanácsos jelenti, hogy a testnevelési szakfelügyelők számának felemelése megtörtént. Jelenti továbbá, hogy vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök hozzájárult egy értekezlet összehívásához, még az iskolai szünet alatt január 20-a körül. Az értekezlet célja, hogy a tanulmányi felügyelők irányító munkájában egységes szempontok érvényesüljenek. Palkovich Pál dr. miniszteri osztálytanácsos részletesen ismerteti a miniszteri értekezlet tárgysorozatát. A testnevelési szakfelügyelők iskolalátogatásaik alkalmával kísérjék figyelemmel a gyerekek öltözködését és táplálkozását is.

9.

Országos Vezető szerint a testnevelési szakfelügyelők kísérjék figyelemmel a testnevelésből való felmentéseket is. A szakfelügyelők tartsanak előadást a közönségnek!

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök javasolja, hogy a testnevelési tanárok is tartsanak „osztályfőnöki órákat”.

Dr. Palkovich Pál miniszteri osztálytanácsos kívánatosnak tartja, hogy békében a testnevelési szakfelügyelők külföldi kirándulásokat tegyenek.

Országos Vezető szerint a testnevelési szakfelügyelők irodalmi tevékenységet is fejtsenek ki. (36 szakfelügyelő van.) Egyes részletkérdésekben tárgyalni kell dr. Misángyi Ottóval, a Testnevelési Főiskola igazgatójával. A kötelező gyakorlatokról könyv jelenjék meg. Fontos az iskolai testnevelésnek és a levente munkának összhangba hozatala.

10.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő a Főméltóságú Asszonynál történt december 22-i kihallgatásáról tett jelentést. A Főméltóságú Asszony magáévá tette az elgondolásokat. Fontos a családanyai hivatásra való előkészítés.

Kokas Eszter dr. országos vezetőnő havonként tájékoztatja majd a Főméltóságú Asszonyt és útmutatást kér tőle. A tanítónőképzők V. osztályában tegyék kötelezővé a leventeleány vezetőképzést.

Döntés:

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő és Emődy István dr. miniszteri osztálytanácsos erről ügyiratot készítenek.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő azt javasolja, hogy a Testnevelési Főiskola hallgatónői is kapjanak leventeleány vezetőnői kiképzést.

Döntés:

A IX/1 ügyosztály erről tervezetet készít.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő javasolja, hogy a tanítónőképző V. osztályában leventeleány vezetőképző órák legyenek. Ezt még megbeszélik a nagyasszonyi tanácsban is. A középiskolákban az önkéntes leventeleány csapatokat szervezzék meg.

Országos Vezető azt kívánja, hogy az osztályvezetők részvételével értekezlet legyen ebben a kérdésben.

Dr. Palkovich Pál dr. [sic!] miniszteri osztálytanácsos fontosnak tartja a papság megnyerését. (A IV. hadtest területén gyakorlatilag is.)

Kokas Eszter dr. Országos Vezetőnő szerint pl. Tokajban a katonai hatóságok nem engedélyezik a leventeleány intézményt. – A végleges leventeleány egyenruhával egyelőre várjunk. Csak a vezetők kapjanak egyenruhát. A Főméltóságú Asszonnyal beszélnek még erről januárban.

Országos Vezető azt kívánja, hogy Kokas Eszter dr. Országos Vezetőnő mutassa be januárban a Főméltóságú Asszonynak az új rajzokat. – A vidéki szemleutak alkalmával a levente vezetők is jelentkezzenek dr. Kokas Eszter országos vezetőnőnél.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő bejelenti, hogy a nagyasszonyi tanácsba még 2 új tag kerül: Bronts Gézáné és Vizy Marianne.

Országos Vezető azt kívánja, hogy Kokas Eszter dr. országos vezetőnőt a Honvédelmi Minisztériumban és a fontosabb katonai hatóságoknak is mutassák be. (Miklós altábornagynak is!)

11.

Arató Géza, az OSK h. vezetője a sportszövetségek 1943. évi költségvetését referálta. A 23 sportszövetség január 10-én adja be költségvetését. Minden költségvetés 3 részből áll. A segélyek kiutalásánál 15-30%-os emelést javasol az Országos Sport Központ. Ez összegszerűen nem nagy, mert a Labdarúgó Szövetségnek 80.000.- P. megtakarítása van.

12.

Arató Géza, az OSK h. vezetője bejelenti, hogy a sportszövetségek 1943. évi munkaprogramját tárgyalják 26-án. (Sportkiképzés, ifjúsági nevelés, nemzetközi program, létesítmények). Mindezt az adatgyűjtés még részletesebben tünteti fel.

13.

Arató Géza, az OSK h. vezetője közli, hogy az egyesületi alapszabályminta keféje a jövő héten érkezik meg a nyomdából.

Lovass László vk.őrnagy 400 példányt kér az alapszabálymintából.

Országos Vezető szerint fontos annak megállapítása, hogy hány példány készüljön az alapszabálymintából.

14.

Arató Géza, az OSK h. vezetője jelenti, hogy az érdekelt szövetségben megalakítják a hivatásos edzők és játékosok testületét, „Legfelsőbb Békéltető, Edző és Döntő Bíróságot”. Minden szövetségnél külön elnök lesz. Minich Jenő lesz az elnök az egyesületeknél.

15.

Arató Géza, az OSK h. vezetője jelenti, hogy a sporttelep-, uszoda-, tornacsarnok-nyilvántartó kartonok felfektetése hamarosan megtörténik. Előreláthatólag ez a munka 4 hét alatt készül el. A női sportvonalon ezt a munkát Wonke Rezsőné Zsigmond Judit csinálja.

16.

Arató Géza, az OSK h. vezetője közli, hogy Antal és Lukács Őnagyméltóságaik aláírásával levelet kaptak a Főméltóságú Asszony segélyakciója tárgyában. (Országos Vezető kezdeményezése.)

17.

Arató Géza, az OSK h. vezetője bejelenti, hogy a sportszövetségek fegyelmi eljárásának szabályozása elkészült.

18.

Arató Géza, az OSK. h. vezetője jelenti, hogy a sportversenyek forgalmi adó ügyében beszélt Reményi Schneller Lajos pénzügyminiszter titkárával.

19.

Arató Géza, az OSK h. vezetője bejelenti, hogy ma tárgyalt a Belügyminisztériumban dr. Sass Elemér miniszteri osztályfőnökkel a sportlétesítmény program kérdésében.

Országos Vezető szerint ebbe a munkába Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos is belekapcsolandó. – Fontos az együttműködés dr. Páskándy János miniszteri tanácsossal.

20.

Arató Géza, az OSK h. vezetője bejelenti, hogy a Mátyás sportév kiírása teljesen elkészült. Ez minőségi sportvonalon történik.

Döntés:

A Mátyás-pajzs elkészítésével Arató Gyulát kell megbízni.

Országos Vezető azt kívánja, hogy amikor Hampel főhadnagy műtermet fog kapni, akkor nála kell összpontosítani az ifjúsági művészetet.

21.

Benker József ezredes szerint a honvédség érdeke, hogy minél több tartalékos tisztje legyen, aki ifjúvezető volt. A jövőben csak az legyen tartalékos tiszt, aki ifjúvezetői kiképzést nyert. Erről ügyirat készült, amely aztán kerül döntésre a miniszter úrhoz. – Javasolja, hogy a karpaszomány viselésére nem jogosult egyének is, akik mint ifjúvezetők önállóak és megfelelők, tisztek legyenek. – Egyébként ebben az ügyben egy miniszteri tudakozó ívet terjesztenek fel.

Pálossy János alezredes jelenti, hogy Mátraházán január 30-31-én levente síverseny lesz. A győztesek mehetnek Cortina d`Ampezzoba.

23.

Országos Vezető közli, hogy Hauptbannführer Schumacher és Huber, a Volksbund megbízottja jön megbeszélésre Országos Vezetőhöz. Fontos, hogy Huber, a Volksbund megbízottja tárgyaljon vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnökkel.

24.

Pálossy János alezredes jelenti, hogy a sportpályák építési ügyében szűkebbkörű bizottsági értekezlet lesz.

25.

Benker József alezredes jelenti, hogy január 24-én a Mátyás király kiképzési év kulturális ünnepségét Kolozsváry testnevelési tanácsos rendezte, aki most lábát törte és így a továbbrendezés munkáját vitéz Major István alezredes vette át, aki január 16-án, vagy 17-én leutazik Kolozsvárra.

26.

Dr. Nagypataki Gyula orvos-őrnagy bejelenti, hogy a Medichemiánál 227.000 100 gr.-s vitamincsomagot rendeltek meg. Ebből 113.500 levente két hónapon keresztül látható el naponta vitaminnal.

27.

Országos Vezető bejelenti a hercegprímásnak, hogy a lelkészi vonalon a fiatal lelkészek átképzést nyernek.

28.

Országos Vezető bemutatja a színes képekkel illusztrált és 6-10 éves gyermekek számára készült szovjet folyóiratokat. Szurmay Tibor vk. őrnagy küldte meg ezeket a jól szerkesztett lapokat, melyeket Országos Vezető a miniszterelnöknek és a kormányzónak is be fog mutatni.

Pálossy János vk. alezredes szerint most már a levente újságban is egy új rovat indult, hogy az ifjúvezetők mondják meg véleményüket. Az „Ifjúság orvosának” korlátozták az oldalszámát.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök kifogásolja a Magyarországnak a testnevelési rendszer ellen írt cikkeit és Földesi újságírói működését. Itt intézkedni kell!

29.

Vitéz Rosztóczy Ernő orvos-alezredes jelenti, hogy az Ifjúsági Egészségügyi Bizottság új elnöke Demkő Antal vezérőrnagy. A bizottság végleges összeállítása folyamatban van.

30.

Vitéz Rosztóczy Ernő orvos-alezredes javasolja, hogy a HM. 8., 9., és 22. osztályához átiratot kell intézni, hogy a csonkolt tisztek és tiszthelyettesek a levente intézmény keretében működhessenek. A tiszthelyetteseknél a sportpályák felügyelete is tekintetbe jön. Ajánlatos a Sportorvosi Bizottság elé állítani őket. A bizottság majd javaslatot tesz ebben a kérdésben.

31.

Vitéz Rosztóczy Ernő orvos-alezredes ismerteti a közellátási miniszternél lefolytatott értekezlet anyagát, ahol Soós professzor felvetette azt a kérdést, hogy a szövetkezési főzést országosan szervezzék meg. Az iparos és földműves lakosság részére országos főzőkonyhák legyenek felállítva, ami minden tekintetben gazdaságos és a nyersanyag szempontjából jó. A pontrendszer szempontjából a résztvevők beadnak élelmiszert és ezért főzött ételt kapnak. A fölösleges ételt tartalékolnák. A Hangya és a leventeleányok belekapcsolandók ebbe a munkába. Ez a rendszer külföldön is. Pl. Finnországban a munkásokat az otthon dolgozó leányok látják el étellel. Ezt a rendszert Magyarországon a tatai mintajárásban próbálják ki. Az akcióba bevonják a Belügyminisztériumot is. Vitéz Rosztóczy Ernő orvos alezredes mindarról részletes jelentést készít az Országos Vezetőnek.

32.

Országos Vezető jelenti, hogy az európai ifjúsági szövetség katonai előképzés munkaközösségének gyűlését a nyár folyamán rendezik Magyarországon. Az előkészítő munka megindult. Tárgyalások folynak a Külügyminisztériummal és a Kultuszminisztériummal. A miniszterelnök hozzájárult, hogy a Munkaközösség Budapesten ülésezhet. Az ügyirat a Honvédelmi Minisztériumhoz kerül.

33.

Kőszegi[126] Olivér százados jelenti, hogy a Nemzetnevelők könyvtára kiadásában most 8 szakkönyv jelenik meg, amely kifejezetten honvédelmi dolgokkal foglalkozik. Ezt a 8 kötetet vegyék meg a leventekönyvtárak és mindazok az iskolák, ahol honvédelmi ismereteket tanítanak.

Országos Vezető fontosnak tartja annak megállapítását, hogy összesen hány darab szükséges ebből a 8 kötetből. Darabja P.2.50-be kerül.

Pálosy János alezredes szerint nincs fedezet arra, hogy ezeket a könyveket a leventék részére megvegyék.

Országos Vezető fontosnak tartja, hogy ez a 8 könyv minden levente könyvtárban bent legyen. Ezért a levente egyesületek vegyék meg.

Döntés

Kőszegi Olivér százados, dr. Rajczy Imre miniszteri titkár és Tarcsafalvy lelkész részvételével értekezlet hívandó össze, ahol dr. Saád Ferenc őrnagy, egyetemi magántanár részletes tájékoztatást közöl a honvéd kötetekről és utána Pálosy János vk. alezredesnek is megjelenti az értekezlet anyagát.

34.

Országos Vezető a külföldi kiküldetések és külföldiek látogatásával kapcsolatban (bolgár kézilabda csapat) megjegyzi, hogy a miniszterelnök levelében azt kívánja, hogy mindenegyes külföldi kiküldetésről a Külügyminisztérium tudomással bírjon. Ne jelenjen meg addig semmi az újságban, amíg vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök erre engedélyt nem adott.

35. Országos Vezető kívánatosnak tartja, hogy a Zrínyi Ilona soproni honvédtiszti leánynevelő intézetben a növendékeket leventeleány-vezetőkké képezzék ki.

Pálossy János vk. alezredes szerint ez letárgyalandó a HM. 9. osztállyal.

Országos Vezető szerint leventeleány vezetői akadémia legyen Sopronban, ahol tantárgyban tanítsák a leventeleány vezetést. – Karlóczy vk. ezredes, a HM. 9. osztályának vezetője jöjjön el az Országos Vezetőhöz.

36.

Országos Vezető szerint kívánatos, hogy Kenderesen és Gödöllőn élénk legyen a levente- és sportélet. Az intézkedések megtételére alkalmas egyént kell a helyszínre kiküldeni.

Arató Géza, az OSK. h.vezetője jelenti, hogy sportvonalon is folyik a szervező munka Gödöllőn. Ott két sportegyesület van. A község vezetőségével tárgyalások folynak.

Országos Vezető azt óhajtja, hogy a leánylevente vonal is kapcsolódjék bele a kenderesi és gödöllői szervező munkálatokba.

37.

Országos Vezető kívánja, hogy a hadapródiskolákban a leventeintézmény egy tantárgy legyen. Ezt ügyiratszerűen intézzék el a HM. 9. osztállyal.

38.

Országos Vezető bejelenti, hogy a lelkészi csoport felállítását polgári szerződéses alkalmazottakként a HM. Úr engedélyezte. A lelkészi csoportot megszervezik, amely az Országos Vezetőhöz tartozik.

39.

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár jelenti, hogy Hübner József népművelési titkár utódjául Kálmán Béla tanítót jelölték ki. A vonatkozó ügyiratot már elkészítette.

40.

Schwarz Miklós ezredes szerint az ifjúsági táborozás megrendezése a bécsi kongresszus jegyzőkönyve értelmében Magyarország kötelessége. Tehát Németországnak be kell jelenteni, hogy a kormány nem engedélyezi a táborozásokat.

Országos Vezető elrendeli, hogy ezt Schwarz Miklós ezredes személyesen közölje Németországban.

41.

A következő osztályközi értekezletet január 18-án, hétfőn tartják.Január hó 8., péntek

8h

Az Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Vitéz Szakonyi Lajos ezredes a 8-as hu. szobor ügyben tárgyalt az Országos Vezetővel.

10h 15

Réthy Gyula magán ügyben kereste fel az Országos Vezetőt.

10h 45

Tátos Nándor magánügyben tett látogatást az Orsz. Vez.-nél.

11h

Hőger Mária magánügyben tárgyalt az Országos Vezetővel.

11h 15

Szinay altábornagy, az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálat főparancsnoka segédtisztjével tisztelgett az Országos Vezetőnél.

11h 30

Huber, a Volksbund vezetője, a német falvakba közös utazás tervét tárgyalta meg Országos Vezetővel. Kérte a Sportcsarnok gyűlés céljaira időnkénti átengedését. Bejelentette Országos Vezetőnek, hogy a téli segély akcióba bekapcsolódnak.

11h 45

Gaál[127] Károly tábori lelkész tett jelentést Orsz. Vez.-nek lelkészi osztály felállításáról, annak megszervezéséről. Valláserkölcsi oktatások kézikönyvének és a levente prédikációs könyv kiadásáról.[sic!] E két utóbbi annál is inkább fontos, hogy a leventék valláserkölcsi nevelését illetőleg minden támadásnak elejét vegyük. Gál tábori lelkész jelentette az Országos Vezetőnek, hogy a vidéki papság teljes együttérzéssel és szeretettel kíséri az Országos Vezetőnek apostoli munkáját a magyar ifjúságért és minden tekintetben kívánja őt támogatni.

12h 30

A Honvédelmi Minisztériumban, 701/bbk. 17 c. 1942. sz. rendelettel egybehívott értekezleten vett részt az Orsz. Vez. Az értekezleten az összes főcsoport és csoportfőnökök részt vettek.

13h

Hauptbannführer Schumacher küldöttséggel megjelent az Országos Vezetőnél és a német birodalmi ifjúsági vezető nevében újévi jókívánságokat fejezett ki.Január hó 9-én, szombat

Arató Géza testnevelési tanácsos Tátos Nándor ügyben jelenteni akarta, hogy a kormányrendeletek értelmében Tátos fizetését OSK vonalon folyósítani nem lehet. Arató az Országos Vezetőnek már jelentett módon gondoskodni fog, hogy havi 80 P-t költségmegtérítés illetve munkadíjban részesítse.[sic!] Az Úszószövetség ügyvezető elnöke Tátos érdekében ezt az összeget csak úgy kívánja folyósítani, ha hetenként kétszer a szövetségi munkálatokban részt vesz.

Antal miniszter megbeszélésre hívta az Orsz. Vez.-t távbeszélőn. Orsz. Vez. távollétében személyi segédtisztje a miniszter úr titkárnőjével abban állapodott meg, hogy hétfőn (jan. 11-én) telefonon felhívja a miniszter urat az Orsz. Vez. Orsz. Vez. utasítására, távollétében személyi segédtisztje távbeszélőn tárgyalt Schmidt József kormányfőtanácsossal és őt Orsz. Vez. nevében megkérte, hogy a Margitszigeti Sportuszodában Gaál Károly tábori főlelkész részére egy szobát biztosítson, míg Gaál főlelkész a tüzelőjét megkapja. Schmidt kormányfőtanácsos a legnagyobb előzékenységgel a szobát biztosította. Orsz. Vez. személyi segédtisztje az ügy elintézését jelentette Gaál főlelkésznek. Gaál főlelkésznek időközben sikerült tüzelőt kapnia, így a szobát nem veszi igénybe. Személyesen ment át Schmidt őméltóságának megköszönni a szívességet.

Vízy Elemér őrnagy távbeszélőn beszélt a római katonai attaséval. Ettől azt az értesítést kapta, hogy az olaszok minden nemzetközi ifjúsági versenyt leállítanak, így elmarad a cortina d`ampezzo verseny is.

A H.M. Úr helyettese, vitéz Littay András vezérezredes távbeszélőn közölte az Orsz. Vez. személyi segédtisztjével, hogy a m. kir. Honvédelmi Miniszter jan. 10-én, vasárnap 10h 10 perckor a Keleti p.u.-ról indul Németországba. A H.M. Úr helyettes felkérte az Orsz. Vez.-t, hogy a búcsúztatáson a keleti pályaudvaron jelenjen meg. Öltözet egyszerű.Január 10, vasárnapJanuár 11. hétfő

8h 30

Az Országos Vezetőséghez beosztottak referáltak.

9h

Hampel főhadnagy a Mátyás évvel kapcsolatban művészeti ügyekről tett jelentést. Az Országos Vezető utasította nevezettet, hogy további kérdésekben tárgyaljon még Kolozsváry tanácsossal és Schmidt kormányfőtanácsossal.

10h

Vitéz Kászonyi Zoltán ezredes és Peredi János leventeegyesületi titkár tettek jelentést az Országos Vezetőnek a kolozsvári ünnepségekkel kapcsolatban.

Az Országos Vezető 22-én 17h 30-kor a Keleti pályaudvarról személyi segédtisztje kíséretében Kolozsvárra utazik. 23-án reggel 6 órakor érkezik Kolozsvárra. Hálókocsijegyekről a személyi segédtiszt gondoskodik.

Német és olasz kísérők 23-án 7 órakor indulnak a Keleti pályaudvarról és 14 h-kor érkeznek Kolozsvárra. 24-én az ünnepségen vesz részt az Országos Vezető. 25-én d.e. hivatalos látogatások a püspököknél, rektornál, főispánnál[128], valamint az ottani német és olasz bizottságoknál.

13 h 18-kor gyorsvonattal az Országos vezető visszatér Budapestre.

A fogadást Kászonyi ezredes intézi. A költségeket az Országos Vezető külügyi tárcája terhére vállalja.

23-án és 24-én este szabadidő. Esetleg 23-án a rektornál, 24-én Veres Lajosnál látogatás.

Részletes programot Kászonyi ezredes még küld.

Öltözet: fekete csizma, fekete sapka, öv nélkül.

10h 30

Vitéz dr. Rosztóczy orvosalezredes ügydarabokat mutatott be az Országos Vezetőnek. (33/1942, 34/1942, és 69/1942. sz.) Az Országos Vezető hozzájárult a személyi és anyagi vonatkozású ügydarabokhoz. Tudomásul vette, hogy a Bizottság elnökét fogadja. Az időpontról az elnököt vitéz Rosztóczy alez. értesíti.

11h

Vitéz Tárczay-Felicides min. osztályfőnök leány cserkészlap ügyében tett jelentést.

11h 20

Rapaics vőrgy a Leventék Gazdasági Szövetkezése jogi helyzetéről tartandó értekezlet tárgyában tett jelentést.

Az ülés d. u. 4-órakor lesz. Országos Vezető az ülésen más irányú szolgálati elfoglaltsága miatt nem vesz részt. Az értekezleten a honv. min. és pénzügymin. kiküldöttei jelennek meg.

11h 30

A Nemzeti Sport Csarnok egyik legderekabb munkásának, Sikler Henriknek gyermekeit fogadta az Országos Vezető. Név szerint Henrik, György és Erzsébetet, akik részére könyveket adományozott.

11h 40

Schmidt kormányfőtanácsos a Nemzeti Úszósport Alapítvány ügyében tett jelentést.

12h

Vitéz Heszlényi József az Országos Vezető parancsára megjelent és egy külügyi ösztöndíj elnyerése iránti kérelmet terjesztett elő. Az Országos Vezető személyi titkára az ügyet érdemileg olyképen intézte el, hogy nevezett részére a Magyar Nemzeti Diákszövetség útján külföldi ösztöndíjat biztosított.

12h 45

Az Országos Vezető Gál Károly tábori főlelkész kíséretében viszonozta dr. Hamvas Endre pápai prelátus, érseki helynök tisztelgő látogatását.

E látogatás alkalmával őszinte köszönetét fejezte ki az érseki helynöknek, hogy a budapesti leventék lelki gondozását fáradhatatlan lelkesedésével olyan kiválóan és mintaszerűen megszervezte és hogy ez mintaképül szolgál majd az egész ország leventeifjúságának lelki gondozása és megszervezése terén is.

Az Országos Vezető a továbbiakban vázolta jövő terveit, amelyeket a magyar ifjúság valláserkölcsi nevelése terén megvalósítani óhajt. Kihangsúlyozta, hogy Európában a magyar ifjúságnak kell, hogy betöltse azt a szerepet, hogy mint a múltban őseink, úgy most ők legyenek védőbástyái a kereszténységnek és példaképei a világ kereszténységének.

Az idei lelkigyakorlatokat is ünnepélyes keretek között kívánja megvalósítani és úgy, mint tavaly, most is a Hősök terén óhajtja megrendezni a budapesti leventék ünnepélyes közös szentáldozását, azzal a nyomatékkal, hogy az idén minden vármegyéből néhány tagú ifjúsági küldöttség is felutazna Budapestre, akik szintén részt vennének a szent áldozáson és hogy a Hercegprímás Úr Ő Eminenciája jelképesen megáldoztatná az egész ország ifjúságát. Ez alkalommal ismét megkondulnak az ország összes harangjai.

13h 30

Az Országos Vezetőt a Miniszterelnök Úr kihallgatáson fogadta.

A Miniszterelnök Úr az Országos Vezető előterjesztésére hozzájárult a 3/1/eln.orsz. vez. sz. ügydarabon az Európai Ifjúsági Szövetség katonai előképzési munkacsoportjának Budapestre való meghívásához. Ugyanekkor látogatást tenne Budapestre nemzetenként 30-30 főnyi ifjúsági csoport.

Az ifjúság táborozásának színhelye Gödöllő lenne. Ez ügyben a Kormányzó Úr Ő Főméltósága döntését is ki kellene kérni.

2./ Az Országos Vezető átadta az „Ifjúság Orvosa” című eü. szaklapnak bőrbekötött 1942-es évfolyamát. A Miniszterelnök Úr tájékoztatta az Országos Vezetőt ezzel kapcsolatban, hogy a BÜM.Úr az egyik minisztertanácson kifogásolta, hogy az Ifjúság Országos Vezetője egészségügyi kérdésekkel is foglalkozik, holott a magyar eü. bizottság irányítása a BÜM. hatáskörébe tartozik. Az Országos Vezető e tekintetben a szükséges felvilágosításokat jelentette a Miniszterelnök Úrnak.

3./ A Miniszterelnök Úr hozzájárult Macek meghívásához.

4./ Az Országos Vezető jelentette a Miniszterelnök Úrnak, hogy január hó 24-én Kolozsvárott ünnepélyes keretek között megnyitja a Mátyás király kiképzési évet. Majd utána a szórványvidékek leventekiképzésének megszemlélésére indul.

5./ A Miniszterelnök Úr hozzájárult a márc.15-i ünnepség megrendezéséhez, mely a tavalyi ünnepségnek megfelelően ebben az évben is országos méreteket öltene, de más rendezés formájában.

6./ Megbeszélésre került a Kormányzó Úr Ő Főméltóságának az ifjúsághoz intézendő szózata. A szózatnak a szövegét azonban a Miniszterelnök Úr előbb látni óhajtja.

7./ Az Országos Vezető ezután bemutatta a Miniszterelnök Úrnak Schlachta Margit orsz.gy. képviselőnő cikkét, mely szerint minden magyar nő zárjon a szívébe egy-egy nyomorgó zsidó munkaszolgálatost. A Miniszterelnök Úr ezt megdöbbenéssel vette tudomásul. Erről mindezideig még nem hallott.

8./ Az Országos Vezető a továbbiakban ismertette Hennyey altbgy., a m.kir.honvédség gyalogsági szemlélőjének jelentéséből mindazokat a részleteket, amelyek az ifjúság nevelésével foglalkoznak.

Végül a Miniszterelnök Úr felkérte az Országos Vezetőt, hogy az ifjúság nevelésénél hasson oda, hogy a 16-21 éves magyar leventelegények zártan, fegyelmezetten, magyar katonaszívvel a Miniszterelnök Úr mögé tömörülhessenek és szükség esetén a Szebb Magyar Jövőért rendelkezésre állhassanak.

16h

Az Országos Vezető az Országos Tiszti Kaszinóban megtekintette az Oroszországban zsákmányul ejtett orosz páncélosok filmjét. Feltűnő volt az orosz haderő és ifjúságnak nagyszerű páncélos kiképzése, amellyel a magyar ifjúságnak is háborúkra való tekintettel a páncélos és gyors előképzés szempontjából lépést kellene tartani.

17h

Az Országos Vezető Antal miniszterrel folytatott megbeszélést.

Megbeszélésre került Visegrádi Kálmán budapesti lakósnak felterjesztése, melyben kéri, hogy a leventefiúk és leventeleányokhoz hasonlóan a polgári életben is a Szebb Jövőt – Adjon Isten köszöntés lépne életbe. A Miniszter úr nem tartja opportunusnak e köszöntési módnak jelenlegi alkalmazását, az legfeljebb azután volna megvalósítható e köszöntési mód, [sic!] ha az ifjúság, amely most Szebb Jövővel köszönti egymást, később a férfi korban is megtartaná ezt a köszöntési módot.

2./ A Főméltóságú Asszony gyűjtésével kapcsolatban kéri a leventepropaganda részére egy olyan intézkedés kiadását, amelynek értelmében a leventék az adakozó közönséget megfigyelnék. A megfigyelésre vonatkozó kérelmek a prop. miniszter úr rendelkezésére állanak.

3./ Az Országos Vezető és a propaganda miniszter úr megbeszélték, hogy az 1943. téli évadjára szóló gyűjtésekre vonatkozólag a magyar társadalmat meg kellene adakozás szempontjából szervezni. E tekintetben némi támpontul szolgálhatna a német Winterhilfs mozgalom. Antal propaganda miniszterrel az összeköttetést ebben a vonatkozásban Medgyesi Schwartz Miklós ezds. fogja fenntartani.

4./ Megbeszélésre került a márc. 15-ének a tavalyi ünnepséghez hasonló megünneplése. Az ünnepség megrendezésével kapcsolatosan Alföldy tanácsos állt rendelkezésre.

5./ Megbeszélésre került annak szükségessége, hogy a Kormányzó Úrnak a magyar ifjúsághoz egy szózatot kellene intéznie olyképen, hogy a Kormányzó Úr tehermentesítésére, valaki ezt a szózatot a Kormányzó Úr megbízásából felolvasná.Január hó 12., kedd

8h

A VIII.csfséghez beosztottak referádája.

8h 30

Benker ezredes a kolozsvári ünnepséggel kapcsolatos költségek ügyében referált az Országos Vezetőnek.

9h 30

Herceg Hohenlohe Ferencné látogatta meg az Orsz. Vez.-t hivatalos helyiségében.

10h

Zsingor László a Magyar Úszó Szövetség II. országos úszóhetének a részleges jelentését és kimutatását adta át Orsz. Vez.-nek. Országos Vezető utasítást adott, a legkiválóbb szervezőkre vonatkozólag tegyen javaslatot az OSK-nak.

10h 30

Dr. báró Csávossy László szerkesztő külföldre való távozása előtt elbúcsúzott az Országos Vezetőtől.

10h 45

Dr. Siklóssy Frigyes, a Pénzintézeti Központ főtisztviselője a leventék gazdasági szövetkezetének pénzellátása ügyében tárgyalt az Orsz. Vez.-el. Orsz. Vez. megkérte dr. Siklóssyt, hogy ezt a gondolatot dolgozza ki.

11h 15

Hajmássy János tart. rep. zászlós szakszolgálatos tisztek sorába való felvétele tárgyában kérelmet terjesztett Országos Vezető elé. Orsz. Vez. határozata: Hajmássy kérvényét, amely a 8/b osztálynál van, visszakérni, azt ő pártfogolással fogja újra továbbítani. Az ügyben Orsz. Vez. személyi segédtisztje telefonált a H.M.-be Rapcsányi ezredesnek, akitől azt a felvilágosítást kapta, hogy a kérvény sorsáról már döntés történt.

11h 45

Sólyom Zsigmond tart. zászlós házasságával kapcsolatos ügyek elintézése végett kereste fel Országos Vezetőt Sólyom Zsigmondné, és Orsz. Vez. pártfogolását kérte.

12h

Schmidt József kormányfőtanácsos a Nemzeti Sport Uszoda elsötétítésére vonatkozó megoldás tárgyában tárgyalt Orsz. Vez.-el.

1h

Országos Vezető a H.M. Úr helyetteséhez ment kihallgatásra.

1h 15

Czetz Alfonz tábornok a Fonalkikészítő gyár igazgatója nevében és Both Anna, a leventeleányok vezetője keresték fel az Országos Vezető hivatalos helyiségét és Országos Vezető távollétében személyi segédtisztjének adták át a meghívót Országos Vezető részére a január 13-án, szerdán d.u. 17h-kor tartandó levente otthon felavatására és leányleventék fogadalomtételére.

1h 15

Dr. Balassa Brunó miniszteri osztályfőnök kereste az Országos Vezetőt hivatalos helyiségében.

1h 30

Brechel László műkorcsolyázó SAS[129] behívót kapott. Az OSK azzal a kéréssel fordult Orsz. Vez.-höz, eszközölje ki, hogy Brechelnek csak hétfőn kelljen bevonulnia, hogy a gyorskorcsolyázó bajnokságon még részt vehessen. Orsz. Vez. személyi segédtisztje távbeszélőn felhívta Vác 8. bev. közp.-t, itt a dolgot megbeszélte Fadggyas főhadnaggyal. Brechelnek hétfőn, január 18-án kell bevonulni.Január hó 13. szerda

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

8h 30

Major István alezredes a kolozsvári Mátyás király kiképzési évvel kapcsolatos ügyeket referálta Orsz. Veznek.

9h

Kisigmándy Géza hírlapíró, az Országos Sajtókamara sporttudósító alosztályának új ügyvezetője tisztelgő látogatásra jelentkezett.

10h 30

Fáy ezredes referált a 4864/HM tudakozó ív tárgyáról. A tudakozó ív tárgya: Kárpátaljai véleményező és tanácsadó testület 5 ruszin fiúból álló önkéntes munkaszolgálatos század megalakítására engedélyt kér. Fenti ügyben Vízy őrnagy Ungvárra utazott.

11h

Dr. Nagypataky Gyula őrnagy jelentette, hogy a vkf. 5. oszt. intézkedése szerint jan. 15-31-ig Mátraházára sí oktatónak megy. A vezényléshez Kudriczy vk.ezredes 2 heti szabadságot engedélyezett.

11h 30

Schmidt kormányfőtanácsos a Borsa-bizottság máramarosi tagozata hiányzó 3 tagjának kinevezése és a Nemzeti Sport Uszoda folyó ügyeiről referált az Országos Vezetőnek.

11h

Hajmási János tart. rep. zászlós a 3. hdt. területén a lev. repülő kiképzés, a veszprémi lev. körz. parnoki teendők ellátás mellett való megbízatását kérte. Erről levelet vitt Országos Vezetőtől Rapcsányi ezredesnek.

12h

Országos Vezető Demkő vezérőrnagynál tett viszonzó látogatást.

12h

Orsz. Vez. hivatalos helyiségében a Mátyás levente év előkészítő bizottságának értekezlete volt. Jelen voltak: Markó Árpád elnök, Horváth Kálmán tanügyi főtanácsos, vitéz Szőnyi Sándor tanügyi főtanácsos, az Országos Közoktatási Tanács ügyvezető elnöke, v. Major István alezredes, dr Saád Ferenc őrnagy, egyetemi magántanár, Busák Béla középiskolai tanár. Az értekezlet döntéséről jegyzőkönyv készült, amely v. Major István alezredesnél van.

17h

Országos Vezető a Fonalkikészítő gyár levente otthonának felavatásán és a gyár leányleventéinek fogadalomtételén vett részt. Ez alkalommal adta át az Orsz. Vez. a leányleventéknek az otthonuk részére adományozott szobrot.Január hó 14., csütörtök

9h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

Hayduk Ödön, a Pesti Hírlap főszerkesztője magánügyben kereste fel az Országos Vezetőt.

9h 15

Antal miniszter megbízottja kereste fel az Orsz. Vez.-t és a Főméltóságú Asszony gyűjtőakciójával kapcsolatban a H.M. 22.oszt. és a leventeintézmény kooperálását beszélték meg.

10h

Gidófalvi Pál, az MLSZ. volt elnöke jelentkezett Országos Vezető hivatalos helyiségében és jelentette, hogy egy kérése volna Orsz. Vez.-hez, amelyet személyesen szeretne előterjeszteni. A kihallgatás időpontjában Orsz. Vez. személyi segédtisztjével egy későbbi dátumban állapodtak meg.

10h 30

A Ferencvárosi Törekvés Sport Egylet meghívót küldött az Orsz. Vez.-nek az Egylet 20 éves jubileumi közgyűlésére. Orsz. Vez. hivatali elfoglaltsága miatt a közgyűlésen részt nem vehet. Képviseletében Áronffy Janky Béla százados fog megjelenni.

12h

Országos Vezető a Kormányzó Úr Őfőméltóságához kihallgatásra ment.

1h

Dr. Bártfay Gusztáv p.ü. államtitkár tisztelgő látogatásra volt Országos Vezetőnél.

1943. január 14.

12h 15

Kihallgatás a Kormányzó Úr Ő Főméltóságánál.

Az Országos Vezető megköszönte a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal, adományozását.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az Országos Vezető tudomására hozta, hogy a főcsoportfőnökséget jóváhagyta.

Az Országos Vezető jelentette a márc. 15-i ünnepség előkészületeit. Átadta a tavalyi ünnepségről készült felvételt, amint a Kormányzó Helyettes Úr az ifjúság országos lobogóját átadja. A fényképet a Kormányzó Úr megindultan vette át és magánál tartotta.

A Kormányzó Úr hozzájárult ahhoz, hogy a magyar ifjúsághoz egy szózatot fog intézni.

Az Országos Vezető jelentette, hogy a szózattal a miniszterelnök úr és Antal propaganda miniszter úr egyetért.

A Kormányzó Úr úgy rendelkezett, hogy ezt az Országos Vezető szerkessze meg és a miniszterelnök úrnak mutassa be és ő fogja majd előterjeszteni a Kormányzó Úrnak. A szózat szövege: „Tavaly fiam adta át az ifjúság országos lobogóját” szavakkal kezdődjön.

Jelentette még az Országos Vezető, hogy:

1./ a lelkészi csoport felállítása folyamatban van. A Hercegprímás Úr, valamint a protestáns felekezetek püspökei ezzel egyetértenek.

2./ dr. Kokas Eszter VI. fiz.oszt.-ba a leányleventék országos vezetőjévé kineveztetett. A Kormányzó Úr nem ért egyet azzal, hogy testnevelési tanácsossá neveztessék ki. Ezt szóvá is fogja tenni.

3./ a Főméltóságú Asszonynak a honvédek hozzátartozói részére megindított akcióját beszervezte és ennek részleteit ismertette.

4./ Madridban az ifjúság és család című kongresszuson Magyarország dr. Saád őrnagy-al képviseltette magát.

5./ a pápai enciklika kidolgozás alatt áll.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága nagyon helyesli, mert az atheista mozgalmak között élő magyarországi ifjúság szerepe ezzel kellően előtérbe jut.

Tudomásul vette Ő Főméltósága, hogy január hó 24-én Kolozsvárott az Országos Vezető megnyitja a Mátyás király kik. évet és a leventeifjúság kulturális ünnepét, ami a júniusi kulturális küzdelmekben fog kicsúcsosodni. Felajánlotta a Kormányzó Úr Ő Főméltóságának ezen a júniusi ünnepségen első díjat nyert festményt.

A Kormányzó Úr tudomásul vette, hogy a katonai előképzést átalakítjuk, Hennyey gyalogsági szemlélő jelentése alapján is, amelyben a roham harcászatnak elemei bekerülnek a katonai előképzésbe. E jelentésével kapcsolatban bemutatta az Országos Vezető az orosz ifjúsági lapokat és a német nyelvtant. A Kormányzó Úr csodálkozásának adott kifejezést és most már megérti, hogy ilyen nevelés mellett az orosz hadsereg milyen támadó lendülettel rendelkezik.

Jelentette továbbá az Országos Vezető, hogy a miniszterelnök kívánsága az, hogy az ifjúsági szervezetek közelebb kerüljenek hozzá. Ennek megoldása az lenne, hogy az ifjúsági szervezetek megtartása mellett az Országos Vezető mint az Ifjúság Országos Vezetője a miniszterelnök mellé ki legyen nevezve.

Javaslatot tett az Országos Vezető, hogy a haderőnkívüli szakszolgálatos tisztikar nemzetnevelési tisztikarrá legyen átnevezve.

Kormányzó Úr a javaslatot elfogadta.

Jelentette az Országos Vezető, hogy az eddigi levente kiképzésnek nem tudott célt adni.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága hangsúlyozta a magyar paraszt és gazdaifjú kiválóságát. Ez indítja az Országos Vezetőt arra a javaslatra, hogy a karp. viselésének joga ne az előképzettségtől, hanem a rátermettségtől függjön. A karp. jog tehát ruháztassék rá a kiváló ifjúvezetőre, hogy annak joga legyen arra, hogy belőle tartalékos tiszt lehessen. Ezt a javaslatot különben az egyetemi ifjúság maga is kérte.

Jelentette az Országos Vezető, hogy hdt.-enként felállított síkiképzési táborokban 3000 levente síkiképzése folyamatban van. Ezenkívül 1500 oktató nyer szakszerű kiképzést.

A folyó évben 300 helyen kezdik meg működésüket a levente híradó csoportok.

A leventék sportműködésében az ökölvívó és birkózómérkőzéseken 600 válogatott fő vesz részt.

1200 fő nevezett be a levente síbajnokságokra, valamint közel 2000 labdarúgó csapat alakult a leventékből.

Pataky Ferenc levente legyőzte a német tornászokat.

A leventeegyesületi életre vonatkozó előadóképző tanfolyamon Érden 60 fő vett részt.

Csiksomlyón (Tolna)[130] fafaragási tanfolyamon,

Jánosiban (Gömör) 1 éves telepesképző tanfolyamon,

15 népfőiskolán összesen 1400 fő leventeegyesületi ifjúvezető és kb.50 helyen protestáns lelkész átképzés folyik.

A leventék honvéd karácsonya III. mozzanata (csomagküldés a frontra) folyamatban van.

2806 községből, 86.000 csomag futott be.

Rádió, propaganda és film működés terén: 4 db filmgépkocsi elkészült és 1000 db. leventerádiót adtunk ki.

A Kormányzó Úr átnézte a leventék életéről készülő propaganda albumot, amelyet 10.000 példányban fognak kinyomni. Egyetértett vele és tetszésének adott kifejezést. Az Országos Vezető kérésére az album első lapjára sajátkezű aláírását adta a következő szöveggel: „Bízom a magyar ifjúságban” Horthy. Továbbá engedélyt adott arra, hogy egy 12 éves leventével lefényképeztesse magát.

Ezek után a Leventék Gazdasági Szövetkezésének adataiból jelentett az Országos Vezető.

1./ 1942. dec. 10-ig 20.951 q napraforgómagot termeltek a leventék,

2./ 84.000 kg. rongyot gyűjtöttek,

3./ gyógynövények eladásából 11.000 pengőt vettek be,

4./ Szentendrén megindult az angóra-nyúl tenyésztés.

Az 1942. év folyamán 1 és fél millió pengőt fordítottunk leventeotthonok támogatására.

600 zenekarral rendelkezünk és 3.300 pár bakancsot osztottunk ki a szegény sorsú leventék között.

Megvettük a rónaszéki Abaffy kastélyt[131] a leventék üdültetésére.

Nyersanyag hiány miatt a leventék ruházatát nem tudtuk beszerezni és ezért elrendeltük, hogy a polgári ruhán a leventék viselhetik a levente-felségjelvényt, rendfokozati jelvényeket, a korcsoportot feltüntető nyakkendővel.

A leventék egészségügyével kapcsolatban jelentette az Országos Vezető, hogy II.5-től 220.000 százgrammos vitamin dobozt adunk ki. Ez a mennyiség 110.000 levente két hónapi vitaminszükségletét biztosítja.

Januárban a Baja és Baja környéki leventék tüdővizsgálata is megindul, röntgen-felvételekkel. Ezzel kapcsolatban bemutatta az Országos Vezető a tuberkulózis elleni kongresszus adatait, amely szerint a leventeegyesületek – statisztikai adatok szerint – az összes társadalmi egyesületeket megelőzve vesznek részt a tuberkulózis elleni küzdelemben.

A leventék fogkezelése Tihanyban és Balatonfüreden megindult. Ezzel kapcsolatban megemlítette az Országos Vezető Tihany község nyomorúságos helyzetét azóta, hogy a Balatoni Halászati rt. megalakult.

Jelentette továbbá az Országos Vezető, hogy a honvédelmi ismeretek oktatása eredményesen folyik. A Kormányzó Úr Ő Főméltósága egyetért azzal, hogy a honvédelmi ismereteket az elemi iskolákban is oktassák, valamint azzal, hogy a leányiskolákban is bevezetésre kerüljön.

Ennek előkészítése folyamatban van.

Szentendrén és Marosvásárhelyen sporttáborozásokra alkalmas vizitelepeket létesítettünk, melyek összesen 1.400 főt fogadhatnak be.

Testnevelés

1./ A testnevelő tanárok középiskolai egyenjogúsítása jan. 1-től megtörtént. Evvel kapcsolatban szükséges lenne, hogy a testnevelés teljes értékű tantárgy legyen, azaz, hogy a testnevelésből kapott osztályzat számítson bele az általános osztályzatba.

A Kormányzó Úr egyetértett az Országos Vezető bejelentésével különösen akkor, amikor Országos Vezető megemlítette, hogy vannak iskolák, ahol a tanulók 70 %-át felmentik a testnevelés alól. Országos Vezető bejelentette, hogy a testnevelési tanulmányi felügyeletet átszervezte. Kormányzó Úr ezt is tudomásul vette.

2./ A visszatért országrészeken testnevelési tanszékeket szerveztünk meg, ugyancsak azokon a területeken a testnevelési létesítményeket többéves tervben újjáépítjük. Örömmel vette tudomásul ezt a bejelentést is a Kormányzó Úr.

A nemzetközi sportérintkezések ellenőrzését megszigorítottuk. A KÜM-mel állandó összeköttetésben állunk.

Puncsec horvát teniszező ne vétessék be a magyar sportolók közé, magyar ellenes érzelmei miatt. Kormányzó Úr egyetértett.

Végül jelentette az Országos Vezető, hogy a miniszterelnök úr mint Külügyminiszter is egyetért azzal, hogy az Európai Ifjúsági Szövetség katonai előképzés munkaközösségének nyári táborozása és gyűlése Magyarországon legyen.

A kihallgatás 13h 20 perckor ért véget.Január hó 15., péntek

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h

Dr. Rosztóczy Ernő alezredes magánügyben referált az Orsz. Vez.-nek.

9h 30

Vitéz Fáklya István őrnagy szolgálati jelentést tett az Orsz. Vez.-nek.

10h

Fornay István alezr. országos értékű sport ügyben referált az Országos Vezetőnek.

10h 30

Dr. Saád Ferenc egyetemi magántanárral spanyolországi útijelentésről tárgyalt az Orsz. Vez.

10h 45

Herbert Edler von Daniels Standartenführer und Oberregierungsrat tisztelgő látogatáson volt az Orsz. Vez.-nél.

11h

Országos Vezető részvételével értekezlet volt a Horthy Miklós Nemzeti Sportcsarnok telkének a Székesfőváros részéről történt átengedésével kapcsolatos illetékkiszabás ügyében. Döntés:

1. Egy-egy a Székesfőváros és az OTT. között történt szerződés – tekintettel arra, hogy az OTT megszűnik – megváltoztatása.

2. A Pénzügyminiszter Úr megkeresése a szerződési illeték esetleges elengedésére.

3. A Székesfőváros ugyanilyen irányú felterjesztése a BÜM. Úrhoz.

4. Közigazgatási bíróságnál intervenció az ügy sürgetésére.

11h 30

Pálosy vk. alezredes, a szabadságon levő Kudriczy vk. ezr. a LOP helyettese [sic!] jelentette Orsz. Vez.-nek, hogy elintézte, hogy a muraközi Sokol épületek mielőbb leventeotthonná alakíttassanak át. Előterjesztette az 1942. év munkaeredményeit. LOK. átszervezésének ügydarabját kiadványoztatta Orsz. Vez.-vel.

12h

Matics Erzsébet leánylevente vezetőnő kérelmet adott elő Orsz. Vez.-nél. Fivére, Matics Lajos részére a közigazgatási egyetemen még hátralevő 1 és 1/2 év elvégzése céljából a katonaságtól felmentést kér. Kéri Orsz. Vez. pártfogását. (3. kieg. pság. Péterváradi u. 20. Jelentette, hogy ezt a kérelmet illetékes parancsnoksága már elutasította.)

12h 30

Kovács Sándor gimn. tanár lev. egyesületi titkár Hatvan, jelentkezett Orsz. Vez.-nél és kérte az Országos Vezető pártfogoló sorait az előterjesztett kérvényre, amiben a hatvani levente egyesület mozi engedélyt kér.

12h 45

Siacsics Vladó szenttamási volt 8-as huszár jelent meg az Orsz. Vez. hivatalos helyiségében és korcsma engedély elnyeréséhez Orsz. Vez. pártfogását kérte. Miután a kérvényhez semmiféle okmánya nem volt, Orsz. Vez. személyi segédtisztje utasította, hogy az okmányokat szerezze be, illetékes helyre a kérvényt adja be, erről Országos Vezetőt értesítse, aki ezután érdekében szólni fog illetékes helyen.Január hó 16., szombat

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h

Pálossy vk. alezredes a Vkf.-i kihallgatás részére tájékoztató adatokat jelentett Országos Vezetőnek a levente kiképzésre vonatkozólag.

9h 30

Arató Géza testnevelési tanácsos referált az Országos Vezetőnek. 1. Levél a MAC-hoz Puncsec ügyben. 2. Levél Donáth György képviselőhöz a szervezet politikamentessége ügyében. 3. Válasz VKM. figyelő lapjára a Dreher Haggenmacher sportklub névhasználata engedélye tárgyában. (Hozzájárulás javasolva.) 4. Válasz a VKM. figyelő lapjára, a szabadidő szervezet zsidósítása tárgyában. (Tiltakozva.)

10h

Országos Vezető a Vkf. Úr Őnagyméltóságánál jelent meg kihallgatáson. A január hó 11-iki kihallgatásáról tájékoztatta a Vkf Úr Őnagyméltóságát és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről.

11h

Ember Sándor képviselő kereste Országos Vezetőt távbeszélőn.

Hétfőn újra fogja hívni.

12h

Fáy államtitkár kereste Orsz. Vez.-t távbeszélőn.Január 17., vasárnapJanuár hó 18,. hétfő

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h

Horváth Endre hadbzt. ezredes az Országos Vezető elé terjesztette a csfh. utalványozási jogkör felemelését. Országos Vezető az ügyet a H.M. Úrnak terjeszti elő.

10h

Hadházy alezredes bemutatkozó látogatáson jelent meg az Orsz. Vez.-nél.

10h 30

Fornay István alezredes országos érdekű sportügyben referált. Elgondolásait a határmenti stafétára vonatkozólag írásban fogja előterjeszteni.

11h

Benker ezredes és Major alezredes a kötiben tartandó kie. tanfolyamok és a kolozsvári 24.-i ünnepség ügyben referáltak Orsz. Vez.-nek.

11h 30

Haggenmacher igazgató a GYOSZ. alelnöke tett látogatást Orsz. Vez-nél.

11h 45

Kuncze Géza orsz. gy. képviselő a labdarúgó szövetség személyi ügyeiben tett jelentést az Országos Vezetőnek.

12h

Országos Vezető a Vkf. h. úrnál jelentkezett kihallgatásra. A január hó 11-iki Kormányzói kihallgatásról tájékoztatta a Vkf. h. urat és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről.

17h

Osztályközi értekezlet az Ifjúság Háza nagytanácstermében.

1.

Országos Vezető üdvözli a megjelenteket. Köszönti dr. Rajczy Imre miniszteri titkárt és Isten áldását kéri további munkásságához.

2.

Vitéz Rapaich Dezső vezérőrnagy, a levente gazdasági szövetkezések országos elnöke bejelenti, hogy az emberi hajgyűjtést új alapokra fekteti. Ezentúl a leventék minden kg összegyűjtött haj után 3 P.-t fognak kapni az eddigi P.2.40-el szemben. Országos Vezető örömmel fogadta vitéz Rapaich Dezső vezérőrnagy bejelentését.

3.

Vitéz Rapaich Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy az országos gumihulladék gyűjtéssel kapcsolatban a gazdasági központ felvette az érintkezést a Cordatic Rt.-vel. A Cordatic rt. leányvállalata útján fogják megvalósítani a leventék és leventeoktatók elhasznált gumiabroncsainak újjal való kicserélését.

4.

Vitéz Rapaich Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy a gazdasági szövetkezés központja ez évben Gazdasági Könyvtár címén különböző gazdasági ügyeket tárgyaló kiadmányokat óhajt kiadni. Szükséges volna a Honvédelmi Minisztérium olyirányú rendelete, hogy ezen könyveket a leventeegyesületek könyvtárai is megkaphassák.

Benker József ezredes bejelenti, hogy ilyirányú rendelet nem hozható, tekintettel arra, hogy ez a levente törvénnyel ellentétben van.

Országos Vezető kijelenti, hogy módot kell találni arra, hogy ezen országépítő könyvek nemcsak felvehetők, hanem rendeletileg felveendők legyenek az egyesületi könyvtárakba. Annál is inkább, mert a gazdasági szövetkezés ezen kiadmányait önköltségi árban készíti és így az egyes könyvekért járó 30 filléres összeg egyetlen egy levente egyesületnek sem lesz terhére.

5.

Vitéz Rapaich Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy a Budapestre érkező levente oktatók, illetve leventék részére levente szállót óhajt létesíteni a gazdasági központ kezelésében.

Benker József ezredes bejelenti, hogy ez a Lok feladata lesz.

6.

Vitéz Rapaich Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy a gazdasági központ által a leventék részére kisajátítandó zsidó birtokhoz megfelelő pénzösszeget kell biztosítani a munkálatok megindítására.

Döntés:

Az értekezlet felhatalmazást adott, hogy megfelelő keresztény tőkecsoportokkal vegye fel a tárgyalást előzetes tájékozódás céljából.

7.

Vitéz Rapaich Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy a Honvédelmi Minisztérium megrendelése alapján a gazdasági központ 50.000 pár őrcsizmát szállít a németek részére.

8.

Vitéz Rapaich Dezső vezérőrnagy jelentést tesz arról, hogy az Országos vezető útján beadványt intéztek a gazdasági központhoz a leventék egy heti bérének előlegként való kiutalása tárgyában.

Döntés:

A beadvány elbírálására a hadbiztosság illetékes.

9.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy csütörtökön 1/2 11-kor vitéz Horváth, a Magyarország felelős kiadója jelentkezni fog az Országos Vezetőnél.

Országos Vezető pro memoria elkészítését kéri ez alkalomból.

10.

Pálossy János vk. alezredes jelenti, hogy intézkedés történt a felekezeti középiskolákban a zsidó származású tanulóknak a leventéktől való elkülönítése tárgyában. Elrendelték, hogy minden könnyű hadosztályparancsnok vizsgálja ki a helyzetet. A hibákat jelentse és hatáskörében fogja felelősségre a mulasztókat. A mulasztó levente parancsnok helyett esetleg újat nevezünk ki. Január 31-ig szól a határidő a jelentések beküldésére.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök a beérkezett válaszokat látni szeretné.

11.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy a Gyilkos-tavon tartandó első székely sporthét megnyitására január 28-án Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos és dr. Salamon Géza testnevelésügyi előadó kíséretében elutazik.

12.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök közli, hogy 2 miniszteri figyelmeztető lapot kapott, hogy a sakk szövetség részére segélyt engedélyezzen. Véleménye szerint a sakk nem sport és így nem tarozik hatáskörébe.

13.

Dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos felolvassa jelentését a szentendrei Kisok telep megvételéről. Ez Csonka Ferenc mérnök és Szentendre város közönségének a tulajdona. 40-50.000 P. az évi karbantartási költség. Csonka Ferenc mérnök 50 évre bérelte a terület egy részét. Egyébként a saját területéért 284.000 P. vételárat kért. A SÉOF-tól Gulyás mérnök adott szakvéleményt, amely szerint a vételárat 20.000 P.-vel olcsóbbnak javasolta. 15-e táján Pest Vármegye Államépítészeti Hivatalától egy bizottság szállt ki a helyszínre, ahol többek között Szentendre város polgármestere[132] is megjelent. – A vételár összesen 250.000.- P. Ebből 220.000.- P. Csonka Ferencé és a szerződést 30.000.- P.-ért adja át. A bérlet tulajdonos jogutódját is kötelezik a szerződésben foglaltak. A szerződés tervezetek elkészültek és azokat kiadás után átküldjük a Kincstári Ügyigazgatóságnak. A bérlet holdanként évi 50.- aranypengő. Ezt Szentendre városnak kell fizetni.

Döntés:

A további vételek szempontjából egy megbeszélést tartsanak.

14.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő jelenti, hogy február 1-én esedékes a háztartási és egészségügyi tanfolyam résztvevőinek elhelyezése. – Dr. Kokas Eszter egyetemi magántanár, országos vezetőnő részletes értesítést fog adni a vizsgálatokról. 19 leány elhelyezéséről van szó. 3 leány elhelyezése már biztosítottnak látszik. Egy kerül az Egészségügyi Bizottsághoz, a másik pedig a Közélelmezési Minisztérium és az Országos Vezetőség között összekötő állásban legyen, a harmadik leányt berendelik a központba. A többi leány elhelyezése két módozat szerint történhetne. Mivel a Földmívelésügyi Minisztériumnak vándorkonyhái vannak, azért a Földmívelésügyi Minisztériummal és a Belügyminisztériummal együttműködést kellene létesíteni. – A másik megoldás szerint ezeket a leányokat a falusi közös konyha akció során helyezzük el. Ezek a leányok február 1-től 200-240 P.-t kapjanak havonta. – Mégis a legjobb volna önálló vándorkonyha létesítése!

Vitéz Rosztóczy Ernő orvos-alezredes szerint a Közélelmezési Minisztérium már segítséget is ígért az önálló vándorkonyha létesítéséhez. A Belügyminisztérium Kádár Levente államtitkár ígérete szerint is nagy összegeket hajlandó adni erre a célra.

Országos Vezető azt kívánja, hogy holnap vagy holnapután megbeszélést tartsanak ebben a kérdésben. Jó volna kultuszminisztériumi vonalon néhány vándorkonyha felállítása. – Az Országos Vezetőség, a Közellátási Minisztérium és a Belügyminisztérium összesen hadtestenként 2 vándorkonyhát létesítsen.

Döntés:

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő és vitéz Rosztóczy Ernő orvos-alezredes lefolytatják az előzetes tárgyalásokat és szerdán, 13 órakor értekezlet lesz, amelynek tárgya a Kultuszminisztérium, a Közellátási Minisztérium és a Belügyminisztérium segítségével a minta vándorkonyhák felállítása. Ekkor dr. Kokas Eszter országos vezetőnő pro memoria-szerűen előterjeszti javaslatát. 18 vándorkonyha felállítását javasolja.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint a vándorkonyhák felállítására hiteltúllépést kell kérni.

Országos Vezető szerint ott kell kezdeni a konyhák felállítását, ahol a statisztikai lapok szerint a leggyengébb a leventék egészségügyi állapota.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő jelenti, hogy felhívást kaptak, mely szerint az élelmezéstechnikai tanfolyamra a háztartási és egészségügyi tanfolyam résztvevői közül küldjenek ki valakit. A 6 hónapos tanfolyam 200.- P.-s tandíját és 20.- P.-s vizsgadíját a leventeleányok országos vezetősége fizetné.

Döntés:

Erre a tanfolyamra kiküldenek egy résztvevőt.

Országos Vezető szerint a legjobb vezetők menjenek falura Nagy jutalmat kapjon az a leventeleány vezetőnő, amelyik vándorkonyhájával falun a legjobb eredményt mutatja fel.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő szerint mindenki oda menjen, ahová való és ahol ismeri a népet. – Dr. Kokas Eszter a jövő hétre részletes terveket készít.

15.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő ismerteti a soproni tiszti leánynevelő intézet leventeleány vezetőképzés anyagát. Az V. osztálytól legyen ez tananyag. A kiképzés élelmezési (csecsemőgondozási), háztartási, egészségügyi és gazdasági részből áll. A VII. és VIII. osztályban a kiképzés egyelőre gyorsított menetben történjék.

Pálossy János vk. alezredes jelenti, hogy tárgyalt már a HM. 9. osztállyal ebben a kérdésben.

16.

Országos Vezető közli, hogy a kolozsvári leventeleány vezetőképző tanfolyamra nem tudott lejönni, de most megy Kolozsvárra.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő beszámol arról, hogy a kolozsvári leventeleány vezetőképző tanfolyam iránt óriási érdeklődés mutatkozott. A záró vizsgán 3 kérdés volt; egy szervezői, egy gazdasági és egy egészségügyi kérdés. A záróvizsgára meghívást kaptak a tankerületi felügyelő, a levente parancsnokok, a levente intézmények és egyesületek vezetői. Bethlen Györgyné 100 %-ig támogatja a leventeleány mozgalmat. Kívánatos még egy tanfolyam megrendezése Kolozsváron, Csíkszeredán és Marosvásárhelyen.

17.

Országos Vezető bejelenti, hogy február 7-én leutazik Tolna megyébe.

Pálossy János vk. alezredes szerint ott a papság ellenzi a leventeleány mozgalmat.

Országos Vezető azt kívánja, hogy dr. Kokas Eszter országos vezetőnő tárgyaljon dr. Pusztai János miniszteri tanácsossal és Nagy Töhötömmel. A hercegprímásnál is tisztelegjen dr. Kokas Eszter országos vezetőnő.

18.

Arató Géza, az OSK h. vezetője ismerteti a Nemzeti Sport Bizottság január hó 26-i ülése programját. (1943-as munkaterv, albizottsági jelentés, stb.) – Arató Géza, az OSK h.vezetője bemutatja a sportegyesületek alapszabálymintáját.

Országos Vezető azt kívánja, hogy a Nemzeti Sport Bizottság elnöke térjen ki a minőségi sport mibenlétére is és vázolja az OSK elgondolását ebben a kérdésben. Egyúttal válaszoljon a támadásokra is a Nemzeti Sport Bizottság elnöke.

19.

Arató Géza az OSK h. vezetője jelenti, hogy a sportszövetségek 1943. évi költségvetésének és 1942. évi zárszámadásának felülvizsgálata folyamatban van. A szövetségek nem tartják be a határidőt. Javasolja, hogy a késedelmezőket pellengérezzék ki. Eddig csak 14 szövetség adta be költségvetését a 23 közül.

20.

Arató Géza, az OSK h. vezetője beszámolt arról, hogy a Belügyminisztériumban tárgyalt a városi ügyosztály vezetőjével. A Belügyminisztériumban hetenként 3-4 város költségvetését tárgyalják le és ezzel kapcsolatban az Országos Vezetőség is közölheti kívánságait szóban vagy írásban. -

Jelenti továbbá Arató Géza, az OSK h. vezetője, hogy a Pénzügyminisztériumban tárgyalt dr. Tillmann István miniszteri tanácsossal. A tárgyalás eredménye: a sportversenyek forgalmiadó-mentesek lesznek. A pénzügyminisztérium kiad egy rendeletet, amely szerint valamennyi olyan egyesület, amely VKM alapszabállyal rendelkezik, minden sportversenyén teljesen forgalmiadó-mentességet élvez. A professzionista birkózó- és ökölvívó versenyek forgalmiadó-kötelesek maradnak.

Országos Vezető kijelenti, hogy holnap beszél a pénzügyminisztériummal, s megköszöni a jóindulatot.

21.

Arató Géza, az OSK h. vezetője jelenti, hogy január 27-én a Balatoni Sport Hét Bizottsága ülést tart, amelyen letárgyalják a Balatoni Sport Bizottság szervezeti szabályzatát.

Döntés:

Dr. Misángyi Ottó, az OSK vezetője és Arató Géza, az OSK h. vezetője menjen el erre a január 27-i ülésre.

22.

Arató Géza, az OSK h. vezetője javasolja, hogy a Nemzeti Sport Bizottság ülése után ne legyen sajtókonferencia, hanem csak kommünikét adjanak ki.

Döntés:

A Nemzeti Sport Bizottság ülése után kommünikét adnak ki.

23.

Országos Vezető jelenti, hogy Haggenmacher, a Gyosz elnöke a szabadidő-mozgalom terén egy megbeszélés összehívását kérte. Országos Vezető ehhez hozzájárult. A szabadidő mozgalom ne zavarja meg a sportban eddig elért rendszabályokat. A zsidó munkások kizárásnak kérdését is tárgyalják meg ezen az értekezleten.

Döntés:

Február 4-én 17 órakor a szabadidő mozgalom kérdésében értekezlet lesz.

Meghívandók: Juhász István vezérigazgató,

Szabó Gyula országgyűlési képviselő

Marton Béla országgyűlési képviselő

Haggenmacher Richárd, a Gyosz elnöke,

Gyosznál,

VKM részéről,

BÜM részéről,

HM részéről delegált tagok,

dr. Tóth Béla, a Gyosz szabadidő mozgalom előadója,

dr. vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök,

dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója,

Arató Géza, az OSK h. vezetője,

Lovass László vk. őrnagy,

a HM. 15 osztály kiküldöttje,

dr. Páskándy János min.tan. (BÜM),

a leventeleányok kiküldöttje.

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár jelenti, hogy Haggenmacher kihallgatáson volt a kultuszminiszter úrnál és ott – állítólag – „mindenben megegyeztek volna”.

24.

Pálossy János vk. alezredes jelenti, hogy a hadapródiskolákban bevezetendő levente-tájékoztatást letárgyalta a HM. 9. osztállyal. – A rendeletet holnap aláírják és megállapítják, hogy a hadapródiskolákban előadásokat tartanak a levente-intézményről.

25.

Horváth hadbiztos-ezredes felolvassa részletes jelentését a leventék ruházati cikkeinek anyagszükségletéről. Evvel kapcsolatban értekezlet volt a Honvédelmi Minisztériumban. Az anyagi főcsoportfőnöktől volt egy rendelet, ebben a kérdésben. Beadjuk a 2/r. osztálynak az igénylést. Polgári vonalon is eljárt Horváth hadbiztos-ezredes. Tárgyaltak még Szederkényi miniszteri titkárral és Vicián miniszteri tanácsossal, aki közölte, hogy Jakabffy államtitkár fog dönteni. A rendelet kész.

Döntés:

A leventék kötelesek hordani a levente-jelvényt. Március 15-ig minden fiúnak legyen jelvénye. Dicséretet kap az a leventeparancsnok, aki március 15-e előtt legelőször jelenti, hogy minden leventének van jelvénye.

26.

Benker József ezredes jelenti, hogy január 19-én 9 órától kezdődőleg a KIE-vel karöltve leventeegyesületi vezetőképző tanfolyamokat rendeznek. Most 60 résztvevőt képeznek ki.

27.

Országos Vezető jelenti, hogy a Főméltóságú Úr március 15-én szózatot intéz a magyar ifjúsághoz és megbízta az Országos Vezetőt a szöveg elkészítésével, amit majd a miniszterelnök úr ad át a Kormányzó Úr Őfőméltóságának.

Döntés:

Benker József ezredes vezetésével, valamint Tarcsafalvy lelkész és vitéz Major István alezredes, valamint dr. Kokas Eszter országos vezetőnő, illetőleg kiküldöttje részvételével egy bizottság elkészíti a március 15-i kormányzói szózat szövegét.

Benker József ezredes szerint a rádióban is olvassák fel ezt a kormányzói szózatot.

Országos Vezető azt kívánja, hogy a március 15-i ünnepély központjává tegyék a kormányzói szózatot. Ez a szózat 4 gépelt oldal legyen, amelynek felolvasása 2 percet vesz igénybe. Országos Vezető megbeszélést akar folytatni a Benker József ezredes vezetésével megalakult bizottsággal ebben a kérdésben.

28.

Országos Vezető jelenti, hogy a Kormányzó Úr január 14-én azt írta a benyújtott albumra: „Bízom a magyar ifjúságban. Horthy.” Ezt a jelmondatot valamennyi levente-otthon falára fel kell írni. A Sportcsarnokban és a sportlétesítmények falán is szerepeljen ez a felírás. – Kérjük a Kultuszminisztériumot, hogy az iskolákban is felírják a Kormányzó Úr jelmondatát.[sic!] Evvel kapcsolatban átirat menjen a Kultuszminisztériumba.

Dr. Palkovich Pál miniszteri osztálytanácsos szerint az Országos Vezető említse ezt meg személyesen is a Kultuszminiszter Úrnak.

29.

Országos Vezető szerint a Garam völgyében és a Vág völgyében az egykével kapcsolatban nagyon szomorú a helyzet. Országos Vezető megbízza Fáy ezredest, hogy az egészségügyi bizottsággal karöltve dolgozzanak ki részletes javaslatot ebben a kérdésben. – Februárban vagy márciusban Országos Vezető személyesen is leutazik a Garam és a Vág völgyébe. – Országos Vezető azt kívánja, hogy az összes levente-parancsnokokat szólítsák fel arra, hogy záros határidőn belül – 2 hónap – jelentést tegyenek az egykével kapcsolatban.

Döntés:

Országos Vezető jelentést kér március 31-ig ebben a kérdésben. Az egész Magyarországra vonatkozólag fel kell dolgozni, szemléltető módon, hogy hol vannak azok a helyek, ahol a népességnél apadás áll be.

Országos Vezető szerint ezt a kérdést a Honvédelmi Miniszter terjessze a kormány elé.

30.

Országos Vezető jelenti, hogy Szinay altábornagy megbeszélést fog összehívni a különböző munkaszolgálatok kérdésében. Legyen megváltoztatva a munkaszolgálat neve. Az értekezleten résztvesznek Horny ezredes és Komlóssy alezredes.

31.

Országos Vezető jelenti, hogy a leventeegyesületi élet kérdésében pénteken 9 órakor megbeszélés lesz. A leventeegyesületi előadásokat meg kell rendszabályozni.

32.

Kőszeghy Olivér százados jelenti, hogy dr. Cholnoky egyetemi tanár kérte, hogy a tihanyi félszigetet nemzeti parkká nyilvánítsák.

Országos Vezető szerint erre a tervre válaszolni kell Cholnoky egyetemi tanárnak. A lakosságot ne bántsák. Az egészségügyi vonal is kapcsolódjék bele ezen terv előkészítésébe. A lakosság fafaragási hajlamát fejlesszék a tanfolyamra való kiküldés által. – Országos Vezető javasolja fafaragási műhely felállítását.

33.

Országos Vezető azt kívánja, hogy a rémhírterjesztést a leventéken keresztül törjék meg. (Feljelentés a rendőrségen és a csendőrségen!)

Pálossy János vk. alezredes szerint már történt intézkedés erre vonatkozólag.

34.

Országos Vezető a híradó-leventékről pro memoria elkészítését rendeli el, amelyet a Vezérkar Főnökének fog benyújtani.

35.

Országos Vezető szerint fontos a nemzetnevelési tisztikar felállítása. Altisztek és tiszthelyettesek ne fenyítsék meg az ifjúságot. – Országos Vezető adott esetből kifolyólag hadbírósági eljárás megindítását javasolja.Január hó 19-én, kedd

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h

Pálossy János vk. alezredes referádája a LOP ügyeiről.

10h

A Központi Testnevelő Egyesületben a leventeegyesületek vezetői részére a kie. rendezésében tartandó tanfolyam megnyitásán vett részt az Orsz. Vez. A tanfolyam résztvevői mind részben lelkészek, részben tanítók. Országos Vezető üdvözlő szavakat intézett hozzájuk és megnyitotta a tanfolyamot.

11h 30

V. Jánky százados a Ferencvárosi Törekvés Sport Egyesület zászlóját adta át az Országos Vezetőnek; az egyesület 20 éves jubileuma alkalmából tisztelete jeléül küldte.

12h

VKM. vonalon kinevezettek jelentkezése Országos Vezetőnél.

12h

Gidófalvy Pál, az MLSZ volt ügyvezető elnöke magánügyben jelentkezett Országos Vezetőnél.

1h

Kalló Sándor tábori esperes öccsének, Kalló Ferencnek[133] szakszolgálatos tisztek csoportjába való felvétele iránti pártfogást kért Országos Vezetőtől.

1h 30

Lenk Tivadar jelentette az Országos Vezetőnek, hogy Török Árpád, akiről a tábori újság mint új Dugonics Tituszról emlékezik meg, levente volt. A LOK leiratot intézett részletes adatok előterjesztése végett. Ugyanekkor kérte Orsz. Vez.-t, hogy Muhoray[134] Levente, aki a Madách Színházban szerepel, kolozsvári szereplése idejére Kolozsvárra utazhasson, járjon közbe.

1h 45

Rapaich vezérőrnagy, a leventék gazdasági egyesületének elnöke jelentette, hogy a H.M. által a közlekedésügyi minisztériumhoz átírt benzinellátása ügyében 200 l benzin helyett csupán a régi kiutalt mennyiség felét, 50 l-t kapott. Országos Vezető pártfogását kéri az ügyben.

17h

Az Országos Vezető a Honvéd Vezérkar Főnökének referált.

Előadta általában azokat az ügyeket, amelyeket a Kormányzó úr Ő Főméltóságánál is jelentett.

1./ A VKF. Úr az Országos Vezető előterjesztésére dr. Kokas Esztert fogadja.

2./ A katonai előképzés átalakításával egyetért. Hennyey altábornagy Úrnál lesz ebben az ügyben megbeszélés, a VKF. 5. osztály is részt vesz ezen az értekezleten, amelynek eredményét a VKF. Úrnak jelenteni kell. A VKF. Úr az előképzés korszerűsítésének bevezetéseképen egyetért azzal, hogy a leventeparancsnokok turnusszerűen kapjanak beosztást Várpalotára.

3./ A nemzetnevelési tiszti kar felállításával teljes mértékben egyetért és gondoskodni fog arról, hogy a jelenlegi szakszolgálatos tiszti karból a honvédséghez való esetleges beosztások csak fokozatosan történjenek, nehogy az ifjúság vezetés nélkül maradjon.

4./ A VKF. Úr egyetért azzal, hogy a karp. viselésének joga ne csupán az előképzettség, hanem a rátermettség szerint bíráltassék el. Ezzel egyelőre végre lehetne hajtani azt, hogy az ifjúvezető intézmények belső tartalmat kapjanak, és hogy a legkiválóbb ifjúvezetők a honvédségbe azonnal, mint őrvezetők legyenek átvéve.

Evvel kapcsolatban jelentette még az Országos Vezető, hogy a VKM vonalon a karp. viselési jog elnyeréséhez odafüggesztessék a testnevelésben elért osztályzat, és hogy aki a középiskolában a testnevelési tantárgyból általában rossz osztályzatot kapott, a karp. viselésének jogát ne kapja meg.

5./ Szurmay vk. őrnagyról jelentette az Országos Vezető, hogy őt tartja az ifjú generáció legkiválóbb nevelőjének és kérte, hogy mihelyt a harctéri szolgálata lejár, a VIII. főcsoportfőnökséghez mint osztályvezető kapjon beosztást. A VKF Úr evvel egyetértett.

6./ Jelentette továbbá az Országos Vezető a szobránci esetet, amely szerint albérletbe adták ki a levente ifjakat egy honvédcsapat altisztjének fegyelmezésre.

7./ VKF. Úr egyetért azzal, hogy a csonkolt tisztek a leventeintézményekben parancsnokul beállíttassanak, erre vonatkozólag a javaslatot meg kell tenni.

8./ VKF. Úr a leventék versenyére a Mátrába jan. 30-31-én el fog jönni.

9./ A VKF. Úr Pálosy alezredes urat fogadja, Országos Vezető útján utasította, hogy nála jelentkezzen.Január hó 20. szerda

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referáltak.

9h 30

P.Nagy Töhötöm a helsinkii út elszámolásáról tett jelentést az Országos Vezetőnek.

10h

Arató Géza testnevelési tanácsos és Bujdosó Kálmán, a Nemzeti Sport Csarnok igazgatója jelentkeztek az Országos Vezetőnél és a Gidófalvy ügyben[135], majd Jeney (nagyváradi) ügyben[136] tárgyaltak az Országos Vezetővel.

11h

Tárczay miniszteri osztályfőnök OSK ügyekben referált.

12h

Országos Vezető a VKM Úrnál jelent meg és a következő ügyeket adta elő:

1./ Bejelentette, hogy a H.M.-ben lévő állása főcsoportfőnökséggé alakult át, és ebből kifolyólag szolgálati beosztása magasabb értékű, mint a VKM-ben.

2./ Bejelentette, hogy a Kormányzó Úr Ő Főméltóságánál, valamint a Miniszter Elnök Úrnál volt kihallgatáson és az ott előadottakról tájékoztatta a VKM Urat.

3./ Bejelentette, hogy január hó 24-én Kolozsvárott megnyitja a Mátyás király kiképzési évet a magyar ifjúság részére. Ez a dátum összeesik a románok nemzeti ünnepével.

4./ Röviden tájékoztatta a VKM Urat a katonai előképzés átalakításának folyamatban lévő tárgyalásairól és ezzel kapcsolatban bemutatta az orosz ifjúsági folyóiratokat és tankönyveket, amelyek pedagógiai értékben szinte bámulatosak.

5./ Tájékoztatta továbbá az Országos Vezető a VKM Urat a nemzetnevelési tisztikar felállításáról, amely már folyamatban is van.

6./ Tudomására hozta ezenkívül a VKM Úrnak, hogy a karp. viselésének a joga a jövőben nemcsak az előképzettség, hanem a rátermettséggel lesz majd összefüggésben. Evvel kapcsolatban tájékoztatta még a VKM Urat az iskolákban folyó testnevelés komolyabbá tételéről, valamint a testnevelésnek, mint buktató tantárgynak könnyebb bevezetése érdekében a H.M. Úr a jövőben csak azoknak adja meg a karp. viselésének a jogát, akik a középiskolákban, vagy ehhez hasonló iskolákban a testnevelésből, mint tantárgyból megfelelnek. Evvel véget fog érni a jelenleg az egyes iskolákban dívó szokás, hogy a tanulóknak 70 %-át felmentik a testnevelés alól.

7./ Bejelentette továbbá, hogy a Kormányzó Úr Ő Főméltósága az Országos Vezető kérésére: „Bízom a magyar ifjúságban” című kézjegyét kiadta.

8./ Előadta a leventék egészségügyének jelenlegi helyzetét és bemutatta a tbc. elleni küzdelem kenesei gyűlésének adatait, amely szerint a leventék első helyen állnak. Kérte az Országos Vezető a VKM Urat, hogy amennyiben a Minisztertanácson a Belügyminisztérium részéről újabb megjegyzések hangzanának el az ifjúság egészségügyét illetően, úgy erről tájékoztatni szíves legyen az Országos Vezetőt.

9./ Ismertette továbbá az Országos Vezető azt a tervet, amely szerint a Honvédelmi Ismereteket az elemi iskolákra is kiterjeszti és hogy a leányiskolákba bevezetendő honvédelmi ismeretek tantárgya előkészítés alatt áll.

10./ Tájékoztatta a VKM Urat, hogy a testnevelési tanulmányi felügyeletet átszervezte és a testnevelési szakfelügyelők e héten országos értekezleten gyűlnek össze. Cél: a testnevelési tanárok statusának emelése után ezek belső értékének kiformálása, valamint a Testnevelési Főiskola minőségének emelése.

11./ Jelentette továbbá az Országos Vezető, hogy az Európai Ifjúsági Szövetség katonai előképzés munkaközösségének magyarországi táborozásához a Kormányzó Úr Ő Főméltósága és a Miniszterelnök Úr hozzájárultak.

12./ Jelentette még, hogy a Kormányzó Úr hozzájárult ahhoz, hogy a Sport Csarnokban artista műsoros előadások tartassanak. Minthogy a minisztertanács szóvá tette, hogy a szénhiányra való tekintettel miért működik a Sport Csarnok, – tájékoztatta az Országos Vezető a Kormányzó Urat – hogy a Sport Csarnoknak havonta csak 2 waggon szénre van szüksége.

13./ Jelentette, hogy a pankrációs viadalokat beszüntette.

14./ Kérte az Országos Vezető a VKM. Urat, hogy a leánylevente rendeletet a legsürgősebben kiadni szíves legyen.

15./ Végül kérte még az Országos Vezető, hogy az elhalálozott Hübner népm. titkár helyett vitéz Kálmán Béla igazgató tanító a LOK-hoz osztassék be.Január hó 21. csütörtök

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h 30

Dr. Kokas Eszter, a leventeleányok Országos Vezetője a főzőtanfolyam vizsgájáról, a leventeleányok jelvény ügyében referált az Orsz. Vez.-nek.

10h

Sebők Sándor a magyar vitorlázó sport ügyekben referált az Orsz. Vez.-nek

10h 30

Major alezr. Országos Vezető kolozsvári beszédével kapcsolatban tárgyalt.

11h

Dr. Rimler Iván járásbíró, a IV. hdt. egyik leventevezetője ifjú vezetéssel kapcsolatos ügyekben referált Orsz. Vez.-nek.Január hó 22., péntek

8h

VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h

Budapest Székesfőváros lev. parancsnokai jelentek meg Orsz. Vez.-nél és a leventeelőadások egységes megszervezése tárgyában értekezletet tartottak Országos Vezetővel.

10h

Nadler Herbert magánügyben tett látogatást Orsz. Vez.-nél.

11h

Pálossy János vk.alezredes és Lovass László vk. őrnagy H.M. 40.o. ügyeiről referáltak Orsz. Vez.-nek.

12h

Kapi Béla ref. püspök lelkészi alcsoport megszervezésével kapcsolatban megbeszélést folytatott Orsz. Vez.-vel.

1h

Tenke Lajos ezredes Komáromból, hadosztály lev. pk. magánügyben jelentkezett Orsz. Vez.-nél.

17h 35

Országos Vezető Kolozsvárra utazott Pálossy János vk. alezredes és személyi segédtisztjével, Richter János századossal a Mátyás király kiképzési év ünnepélyes megnyitására.Január hó 29., péntek

8h

VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h

Lipcsey-Magyar Sándor m. kir. vk. őrnagy katonai attache Pozsony. Csehszlovákiai magyar ifjúsággal kapcsolatos kérdésekben referált az Orsz. Vez.-nek., és a bukaresti kat. attaché?

10h

Pálossy vk. alezredes és Benker ezredes a VIII. csf. 40.o. ügyeiről referáltak az Orsz. Vez.-nek.

11h

Arató tanácsos tenisz szakosztályi közgyűlési kérdésekkel kapcsolatos ügyekben referált az Orsz. Vez.-nek.

11h 30

Dr. Réti Gyula magánügyben kereste fel Orsz. Vez.-t.

11h 45

Özv. Bérczy Béláné ezredes özvegye pártfogolási ügyben kereste fel Orsz. Vez.-t.

12h

Gróf Sztáray Mihály Sárközön egy levente minta otthon létesítésének a vállalását jelentette be Orsz. Vez.-nek. Az otthon felépítésére szükséges építési anyagot is rendelkezésre bocsátja. Orsz. Vez. levelet intézett a IX. hdt. lev. pk.-jához Kolozsvárra, hogy a megbeszélések lefolytatása végett, keresse fel gr. Sztáray Mihályt és együtt állapodjanak meg az építés terveit és körülményeit illetőleg.

12h 30

Országos Vezető Szinnay altábornagy látogatását viszonozta.Január hó 30., szombat

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h

Orsz. Vez. a H.M.-ben bekövetkezett személyi változásokkal kapcsolatos tiszti gyűlésen vett részt.

10h

A leánylevente- vezetőnők főzőtanfolyamának záróvizsgáján vett részt az Orsz. Vez.

1h 30

A Studióban a kolozsvári Mátyás király kiképzési év ünnepélyes megnyitásán elmondott beszédet viaszlemezre rögzítették.

16h

Orsz. Vez. az országos sí bajnoki mérkőzések megtekintésére Mátraházára utazott.Január 31., vasárnapFebruár hó 3., szerda

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h

Dr. Sipos miniszteri titkár német ifjúság felügyelete ügyében referált az Orsz. Vez.-nek.

10h

Magyar Cukorgyárosok Országos Egyesületétől v. Vecseházy Ödön főtitkár a mezőgazdasági alkalmazottak után fizetendő levente hozzájárulás ügyében tárgyalt az Orsz. Vez.-vel.

10h 30

GYOSZ-tól Bertalan István igazgató levente hozzájárulás kimutatását referálta Orsz. Vez.-nek.

11h

Rapaich tábornok a gazdasági szövetkezés folyó ügyeiről tárgyalt Orsz. Vez.-vel. (Háziipari dolgok)

12h

Dr. Saád a nemzetnevelő könyvtár honvédelmi köteteinek beszerzésére vonatkozólag referált. – A női honv. ism. tantervi utasításait adta át az Orsz. Vez.-nek.

1h

V. Kudriczy István vőrgy. LOP előléptetését jelentette Orsz. Vez.-nek.Február hó 4., csütörtök

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h

Tátos Nándor magánügyben kereste fel az Orsz. Vez.-t.

10h

Dr. Dezséry Endre, a levente hírközpont vezetője bemutatta Orsz. Vez.-nek a kolozsvári sajtó országos eredményét és néhány kifogásolni való jelenségre hívta fel Orsz. Vez. figyelmét. Jelentésétől függetlenül Dezséryt utasította Orsz. Vez., hogy az érintkezést vegye fel Szabó Gyula orszgy.-i képviselővel és tegyen javaslatot a lev. leány lap ügyben a leventeleányok országos vezetőnőjének, hogy mind a két munkaterületet a levente hírközpontnak kívánja átadni.

11h

V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök OSK ügyekben tárgyalt az Országos Vezetővel.

11h 30

Dr. Bánkuthy László, az asztali tenisz szövetség ügyvezető alelnöke a Pozsonyban megrendezett versenyről tett jelentést Orsz. Vez.-nek.

12h

Vitéz Tolnay Lajos vk. százados Orsz. Vez.-nél tisztelgő látogatásra jelentkezett.

1h

Gróf Révay Ferenc személyes ügyben tárgyalt Orsz. Vez.-vel.

1h 45

Dr. Babos József hadbíró alezredes magánügyben jelentkezett Orsz. Vez.-nél.

13h 30

Palkovics Pál min. oszt. tan. testnevelési tanárok egyenjogúsításáról szóló kormányrendelet tervezetéről referált Orsz. Vez.-nek.Február hó 5., péntek

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

10h

Slachta Alice[137] szociális missziós nővér mozi-filmek ügyében tárgyalt Orsz. Vez.-vel.

10h 30

Ferenczy ny. államtitkár az Alkotmány u. 10 sz. ház egyik lakásának bérlőjéről tett jelentést Orsz. Vez.-nek.

11h

Orsz. Vez. részt vett a német kisebbségi ügyben tartott értekezleten.

Értekezlet tárgya:

Német ifjúság (D.J.) felügyeletének kérdése.

A D.J. feletti állami főfelügyeleti jog gyakorlása a VKM feladata. Ennek érvényt kell szerezni, egy központi vezető szükséges és az egyes osztályok hatásköre, honv. nevelés, testnevelés, sport, stb. elhatárolandó.

Döntés; amely a VKM Úr elé terjesztendő: Központi vezető az IOV., szervei lesznek a VKM kisebbségi osztályában (dr. Siposs Sándor min.titk.), a VIII.csfségnél (Medgyesy ezds.) és az egyes illetékes osztályokban 1-1 előadó.

12h

Testnevelő tanárok küldöttsége jelent meg Orsz. Vez.-nél és egyenjogúsításukról tárgyaltak Orsz. Vez.-vel.

12h 30

Dr. Demkő Antal orvos vőrnagy tisztelgő látogatáson jelentkezett Orsz. Vez.-nél.

13h

Országos Vezető egy polgári esküvőn vett részt.

17h

Országos Vezető osztályközi értekezleten vett részt.

Jegyzőkönyv

az 1943. évi február hó 5-én d.u. 5 órakor az Ifjúság Házában (Bp. V. Alkotmány utca 3.sz. I.em.) megtartott osztályközi értekezletről.

A TÁRSADALMI SPORT ÉS A TESTNEVELÉS VEZETŐJE.

Országos Vezető üdvözli a megjelenteket és meleg szavakkal köszönti az újonnan előléptetett vitéz Kudriczy István vezérőrnagyot.

1.

Dr. v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök kéri a megjelenteket, foglaljanak állást a mellett, hogy a honvédelmi vonal előadóívei külzetére a V.K.M. megjelölés felvétessék, éppen úgy, ahogy a IX. Testnevelési csoport előadóívein is szerepel a H.M. megjelölés.

Az Országos Vezető többek hozzászólása után az ügy elintézését későbbi időpontra halasztotta.

2.

Dr. v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök ismerteti Borsafüred kisajátítási ügyét.

Az Országos Vezető elmondja, hogy mikor Borsafüred kisajátítása aktuálissá válik, legyen jelen a SÉOF, nehogy a kisajátítást laikusok végezzék.

Schmidt József, a SÉOF vezetője elmondja, hogy évekig eltart, míg Borsafüred kisajátítása létrejön. Az előmunkálatokat most fejezték be és az előterjesztést azért csinálták meg, hogy gyorsabb tempóban haladjon. Amíg nincs kitulajdonítva a terület, nem lehet semmit sem tenni. Egy hold 250-350 P. Ezt az összeget azért kell biztosítani, mert annak idején lesz ott egy alakulat, mely átveszi a birtokot, persze nem ezen az áron.

Az Országos Vezető megkérdezi a SÉOF vezetőjétől, hogy hány személy számára van Borsafüreden lakhely?

Schmindt József, a SÉOF vezetője megemlíti, hogy a MOVE-ban 50, az Anikó-szállodában 35, a menedékházban 30 embert lehet elhelyezni s ezek mindig tele vannak. Összesen kb. 120-130 ember számára van hely élelmezéssel együtt, de ott zavarok vannak.

3.

Dr. v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök felveti a SÉOF elhelyezésének kérdését.

Schmidt József, a SÉOF vezetője előadja, hogy a SÉOF-nak feltétlenül szüksége van nagyobb helyiségre, mert az udvari szobában, ahol most vannak a mérnökök és tisztviselők, megvakul mindenki s nem tudnak egymástól dolgozni az összezsúfoltság miatt. A mostani létszámmal különben sem tudja a SÉOF a sok munkát megoldani. Egész nap dolgoznak, az elmúlt évben 299 nap voltak kiküldetésben. Mérnököt nem kapnak, mert a VIII. és IX. fizetési osztályba nem jön senki.

Az Országos Vezető kéri, hogy a következő ülésre hozza meg a SÉOF a javaslatát.

4.

Dr. v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök előadja, hogy az még kérdés, vajjon a SÉOF ügyosztály-e vagy külső hatóság a kultuszminisztérium vonalon, továbbá a L.O.K. a kultuszminisztériumi vonalon osztálynak számít-e vagy külső hatóságnak. Mindig bosszankodik azon, hogy a SÉOF és a L.O.K. kiesnek a Tiszti Címtárból. Javasolja, hogyha a közeljövőben átrendezik a V.K.M.-t, a SÉOF ott mint az egyik osztály szerepeljen.

Az Országos Vezető szerint a legjobb megoldás az volna, hogyha a V.K.M. elnöki osztályának bevonásával értekezletet hívnának össze és megtalálnák a helyes utat arra nézve, hogy a SÉOF osztályjogát minden tekintetben elismerjék.

Dr. v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök elmondja, hogy sok előadónk van a L.O.K.-nál. Szerepeljenek ezek az előadók a Tiszti Címtárban kultuszvonalon, vagy sem?

V. Kudriczy István vezérőrnagy szerint azok is a honvédelmi minisztériumnak vannak alárendelve és mivel a L.O.K. átszervezése folyamatban van, az ott szolgálatot teljesítő előadók H.M. státusba fognak kerülni.

Az Országos Vezető felkéri Benker ezredes urat, hogy újabb fejlesztési programot adjon át neki. Bejelenti továbbá, hogy a H.M. miniszter úrral beszélt a leventeintézmények kulturális fejlesztéséről. Azzal a létszámmal, ami most van, nem lehet eleget tenni a követelményeknek.

Dr. v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök beszámol továbbá asztali teniszezőink fényes pozsonyi győzelméről. Legyőzték egész Közép-Európát és ezzel kapcsolatban kéri, hogy a játékosok kapjanak a „Testnevelési Érem”-ből.

Az Országos Vezető örömmel veszi tudomásul a magyar győzelmet és hozzájárul ahhoz, hogy a játékosok az érmet megkapják.

Dr. v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök javasolja továbbá, hogy az Aggteleki Cseppkőbarlang a Turista Szövetség alá tartozzék, de szeretne számára bizonyos önálló ügykört biztosítani.

Országos Vezető tudomásul veszi.

5.

Dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos bejelenti, hogy a Testnevelési Főiskola igazgatója, férfitanárai és férfihallgatói egyenruhájának rendszeresítése tárgyában a rendelettervezetet a IX.1. ü. o. elkészítette. (Felolvassa a rendelettervezetet) Az Országos Vezető kérdésére elmondja továbbá, hogy a rendelet megjelenése az elnöki osztálytól függ. Szabványanyagot a gyárak nem készítenek, de a honvédelmi minisztériumnak rendelkezésére áll egy bizonyos mennyiség, ezt biztosítani kell.

Dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos szerint a hivatalos lapban minél előbb meg kell jelenni a T.F. hallgatók egyenruháját rendszeresítő rövid általános rendeletnek, a részletes rendelet kiadására csak később kerüljön sor.

Dr. v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök szerint meg kell rendelni az egyenruhát még az előtt, hogy a rendelet megjelenne.

Az Országos Vezető közli, hogy az egyenruhát a miniszter úr jóváhagyta. Javasolja, hogy az egyenruha rendszeresítése 1943. évi szeptember hó 1-én lépjen hatályba. Amennyiben akkorra nem lenne készen, későbbi módosító rendelettel a határidőt ki kell tolni. A részletekre később kerül sor.

6.

Dr. v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök előadja, hogy a rendelettervezet különbséget tesz a Főiskolát és nem Főiskolát végzett testnevelő tanárok között, mégpedig azzal, hogy a nem Főiskolát végzettek szolgálati idejéből 3 évet levon azért, mert azok nem 4, hanem csak 1 éves tanfolyamot végeztek, és így 3 évvel korábban kezdtek tanítani, mint a Főiskolát végzettek.

Azonban tart tőle, hogy ez a rendelet megbontaná az eddigi szép egységet a testnevelő tanárok között és ezért nem javasolja.

Dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos szerint nem azzal fogják megbontani az egységet, hogy 3 évet levonnak a nem Főiskolát végzett testnevelő tanárok szolgálati idejéből, hanem azzal, hogy a Főiskolát végzett testnevelő tanárok érzik azt, hogy hátrányt szenvednek a nem Főiskolát végzettekkel szemben.

Dr. Misángyi Ottó, az OSK vezetője javasolja, hogy ne tegyenek különbséget a Főiskolát végzettek és nem végzettek között. A miniszteri egyenjogúsítás sem úgy szól, hogy „részben egyenjogúsítom”, hanem „egyenjogúsítom”. Egy testnevelő tanár olyan nagy munkát végez, hogy járjon az a néhány ember jól – főleg öreg emberekről van szó – ne essék rajtuk ilyen szívbeli sérelem.

Az Országos Vezető ezzel a kérdéssel kapcsolatban pro memoriát kér.

7.

Dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos bejelenti, hogy az Országos Sport Központ részéről több esetben érkeztek jelentések, hogy a vidéki középiskolák és középfokú iskolák tornatermeit nem bocsájtja az iskola igazgatója a helybeli sportegyesületek rendelkezésére. Rendeletet kellene kiadni valamennyi igazgatónak, hogy a tornatermet bizonyos feltételek mellett kötelesek átadni, természetesen csak tanulmányi időn kívül és csak úgy, ha az nem zavarja az iskolai sportkör és a leventék működését. A sportegyesületek kötelesek a tornatermet használat után kitisztíttatni és ezért 20-80 P. díjazást kellene az altiszt számára megállapítani. Ha az esti órákban használják a termet, kötelesek annak elsötétítéséről gondoskodni.

8.

Dr. Misángyi Ottó, az OSK vezetője elmondja, hogy a szövetségi közgyűléseken majdnem minden alkalommal megjelent. Céljuk – amelyet el is értek – az összetartás és lelki együttélés volt. A sajtót kizárták erről az ülésről.

Az Országos Vezető elmondja, hogy felhívták a figyelmét arra, hogy a románok figyelemmel kísérik sajtónkat, éppen ezért nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, hogy mit hozunk, tekintettel arra, hogy honvédelmi dolgokról van szó.

A sajtóban csak olyan dolgoknak szabad megjelenni, amiből az ellenséges propaganda nem kovácsolhat tőkét.

Dr. Misángyi Ottó, az OSK vezetője megjegyzi, hogy a nemzetiségi kérdésekkel még annyit sem foglalkozunk, amennyit kellene.

Az Országos Vezető kijelenti, hogy mindent meg kell gondolnunk, amit kiadunk, mert a L.O.K. rendeleteinek szószerint való közlése már az ő malmukra hajtja a vizet.

LEVENTÉK ORSZÁGOS PARANCSNOKA:

1.

Pálossy János vk.alezredes beszámol a Mátraházán megtartott országos levente síversenyről. A versenyen a legkiválóbb síelők vettek részt, az eredmények jelentőségteljesek, külön-külön nem akarja őket felsorolni. A versenyt a 7. hadtestparancsnokság rendezte és élelmezés s elhelyezés tekintetében elsőrendűt nyújtottak. A résztvevő középiskolások és iskolán kívüliek között nem mutatkozott olyan várható különbség, mert az iskolán kívüliek többet produkáltak, mint a középiskolások. Az idei főiskolások nem vettek részt a versenyen, azonban a jövő évben őket is szeretnék belekapcsolni. Amennyiben azonban az idén kitűnő eredményeket mutatnának fel, akkor a versenyen külön csoportban vesznek részt.

Az Országos Vezető kifejti, hogy a sísport nem versenysport, hanem szolgálati ág.

Dr. v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök kijelenti, hogy éppen ezért örül, hogy a L.O.K. nem írt ki leány versenyszámot.

Az Országos Vezető előadja, hogy olyan leventéket nevelünk, akikben akaraterő van és vállalkozó kedv, tehát nem szabad még egyszer előfordulni annak, hogy mikor ugrásra kerül a sor, a benevezettek közül csak egyesek vállalkoznak rá, a többi csak nézi.

Dr. v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök szerint a síugrásra önként kell vállalkozni, kényszeríteni senkit sem lehet.

Országos Vezető javasolja, hogy inkább ne rendezzünk ugrást, de nem szabad még egyszer előfordulni annak, hogy mikor ugrásra kerül a sor, a benevezettek közül csak minden 5-6. ugrik.

2.

Pálossy János vk.alezredes előadja, hogy az 1942. évben 3000 gépkocsivezetőt képeztek ki, folyó évben az állami gépjárművezető tanfolyamon 250 főt, a csapatoknál pedig 1000 főt. A szerelő kiképzés együtt jár a vezető kiképzéssel, erre 100 motorkerékpár áll rendelkezésre.

Az Országos Vezető szerint egy körzetparancsnoknak olyan nagy területet kell bejárnia, hogy szüksége van gyors járműre. Ha motorkerékpárt nem is kaphat minden parancsnok, de kerékpárral legalább mindegyiknek rendelkeznie kell.

V. Kudriczy István vezérőrnagy előadja, hogy minden parancsnoknak alkalmat adtunk, hogy beszerezze a gépet, a benzint fizesse és km-enként kiszállásnál 80 fillért fizettünk neki. Naponta így néha 80-100 P-t is megkeresett és ebből az összegből kellett fizetnie a gépet. A körzetnek nagy szüksége van motorkerékpárra. Ki akartunk hozni egy levente-motorkerékpárt, a Gamma el is készítette, de csak 160 cm3-s volt.

3.

Pálossy János vk. alezredes előadja, hogy általánosan ismert, milyen nehezek a beszerzési viszonyok.

Sajnos megtörtént az az eset, hogy a leventeépítkezéseket nem nyilvánították honvédelmi építkezésnek.

Az Országos Vezető elmondja, hogy a leventeotthon mit jelent pl. Erdélyben; sok helyen, ahol nincs templom, a leventeotthonban tartják a misét is. Minden község könyörög a leventeotthonért, ezért ezt a kérdést a miniszter úr elé kell vinni.

Horváth Géza hadbiztos ezredes előadja, hogy már elő van készítve miniszteri döntésre, hogy a leventeépítkezéseket honvédelmi építkezéseknek nyilvánítsák.

Az Országos Vezető szerint az államsegélyes helyeknek több államsegélyt kell adni, hogy felépíthessék a leventeotthont.

V. Rapaich Dezső vezérőrnagy elmondja, hogy a székelyudvarhelyi leventeoktató milyen áldásos munkát végez s ezért kormányzói kitüntetésre javasolja.

Az Országos Vezető elmondja, hogy ő is hasonlót tapasztalt a Balaton mellett Fűzfőn. ahol egy előmunkás vezeti a leventéket a leggyönyörűbb úton. Őt is kormányzói kitüntetésre terjeszti fel.

LEVENTÉK GAZDASÁGI SZÖVETKEZÉSE:

1.

V. Rapaich Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy az 1942. évben 43 Levente Gazdasági Szövetkezés foglalkozott vadgesztenye-gyűjtéssel.

A gyűjtés eredménye 487 q 58 kg. Ezért a gyűjtő leventék 7313 P 70 f-t kaptak. A különböző helyekre kiosztott jutalmak összege 300 P.

2.

V. Rapaich Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy az 1942. évben a leventék a Központi Gyógynövény-osztályon keresztül 17.545 P 57 fillér ára gyógynövényt gyűjtöttek. Ezen összegből a leventéknek 15.466 P 66 fillért fizettek ki. – Bejelenti továbbá, hogy a mézsziroknak [sic!] nevezett növényt a közeljövőben a Levente Gazdasági Szövetkezések szervei útján fogják termeszteni az országban.

Az Országos Vezető közli, hogy a máramarosszigeti Levente Gazdasági Szövetkezet a kötelező tejbeszolgáltatásra engedélyt kapott az egész Máramarossziget területére. A nevezett szövetkezet vezetője, Mann Béla főhadnagy kimagaslóan odaadó lelkesedéssel vezeti a szövetkezetet. Mann Béla főhadnagy jelenleg azzal a kéréssel fordult a Levente Gazdasági Szövetkezések Központjához, hogy mivel a vármegye egyes községeiben hadirokkantakat óhajt elhelyezni – mint az egyes tejátvevő állomások vezetőit –, központunk hozzon javaslatba erre alkalmas és megfelelő egyéneket. A máramarosszigeti leventék ily módon próbálnak segíteni az új világháború hadirokkantain.

Az Ifjúság Országos Vezetője egyetértésben a Leventék Országos Parancsnokával elrendeli, hogy Mann Béla főhadnagynak, mint a máramarosszigeti Levente Gazdasági Szövetkezések elnökének munkája elismerése fejében a Leventék Országos Parancsnokának kitüntetése adassék.

3.

V. Rapaich Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy folyó hó 3-án a Levente Gazdasági Szövetkezések Központja az Alkotmány-utca 10 sz. III. emelet 2.sz. lakásba költözött. Az átköltözéssel kapcsolatban kéri az Országos Vezetőt, hogy özv. Elek Imréné lakástulajdonosnak járó 8.000 pengőt a csoportfőnökség útján fizettesse ki, természetesen a Levente Gazdasági Szövetkezés terhére.

Az Országos Vezető elrendeli, hogy az ügyet a hadbiztosság vegye kezébe.

4.

Az Országos Vezető bejelenti, hogy folyó hó 9-én ülés lesz, amelyen végleges döntésre fog kerülni a Levente Gazdasági Szövetkezések Központjának jogi helyzete. – Köszönetét fejezi ki továbbá az egész H.M. VIII. csoportfőnöksége nevében vitéz Rapaich Dezső vezérőrnagynak azért az odaadó munkásságáért, amit eddig a Levente Gazdasági Szövetkezések Központja érdekében kifejtett. Kéri, hogy továbbra is irányítsa és vezesse fáradságot nem ismerő munkájával a Levente Gazdasági Szövetkezések Központját.

ORSZÁGOS VEZETŐ:

Az Országos Vezető bejelenti, hogy erdélyi útjáról a jelentést a jelenlévők mind meg fogják kapni. Ezekben lesznek javaslatok, melyek később kerülnek megbeszélésre. Erdélyt minden tekintetben támogatni kell, ennek kezdeményező lépése dr. vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök úr részéről már megindult.

1.

Dr. Saád Béla őrnagy előadja, hogy a honvédelmi ismeretek szakfelügyeletét a katonaiskolák 15 tanárára akarják bízni. 925 középiskolában és számos elemi iskolában – ahol felső tagozat van –, tanítják a honvédelmi ismereteket. Mikor ezt a 15 tanárt már névszerint is kijelölték, a részletek kidolgozásánál kiderült, hogy gyakorlatilag megvalósíthatatlan, mert ha a szakfelügyelő pl. Marosvásárhelyről Kézdivásárhelyre akar utazni, oda-vissza 600 km-t kellene megtennie, tehát a látogatása legalább 4 napot venne igénybe, pedig ez még csak 1 iskola látogatása lenne. A budapesti tankerületben a középiskolák száma 138, a budapestvidékieké 128, tehát a katonaiskolai tanárt tehermentesíteni kellene a tanítástól. Ha kevesebb órával is rendelkezik az illető tanár, akkor sem tudja feladatát hetenként 1-2 nap alatt ellátni. A IX. osztály azonban a nagy tanárhiány miatt nem tud ezekről a tanárokról lemondani, ezért azt javasolta, hogy hívjuk be ismét a nyugdíjasokat.

Az Országos Vezető közli, hogy a közeljövőben bevezetik a lányoknál is a honvédelmi ismeretek tanítását, s mivel akkor még több iskola szakfelügyeletéről kell gondoskodni, az ügy intézését csak akkor fogják ismét tárgyalás alá venni.

2.

Az Országos Vezető közli, hogy a leventekiképzés korhatára a 10-21 év. Felkéri vitéz Kudriczy István vezérőrnagy urat, vegye kezébe ez ügy intézését.

3.

V. Kudriczy István vezérőrnagy jelenti, hogy a végrehajtási utasítás módosítása a leventeegyesületek tárgyában elkészült.

4.

Lovass László vk.őrnagy jelenti, hogy a lelkészi osztály szervezése Gaál főlelkész úrnál van, akit azonban a közelmúltban kórházba szállítottak.

5.

Az egyenruha szabályzat ügyének tárgyalását későbbi időpontra halasztották.

6.

Az Országos Vezető előadja, hogy Kolozsváron óriási hatása volt a dobosoknak s ezért a dobolást mindenütt rendszeresíteni kellene. Sajnálja, hogy mikor a honvédségnél megszűnt a dobolás, nem sikerült a dobokat a leventék számára átvenni. 30-40 dobost leventeünnepélyeken jól lehetne használni. Felkéri Horváth Géza hadbiztos ezredest, vegye kezébe az ügy intézését.

7.

Az Országos Vezető közli, hogy a Kormányzó Úr Őfőméltósága rendszeresítette a hadiárva jelvényt s a jelvények ünnepélyes kiosztása áprilisban lesz. A jelvényt a 6 éven felüli hadiárvák számára fogják kiosztani.

Jalsovszky Jenő vkb. százados megemlíti továbbá, hogy Rakolczai ezredes úr jelentése szerint az Orvietoba kiküldött 3 magyar lánynak nincs egyenruhája.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő javasolja, hogy a 3 leány egyenruhája a leventeleány vezetőnők egyenruhájához legyen hasonló.

Dr. v. Tárcczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök javasolja, hogy ezek a leányok, akik eddigi kinttartózkodásuk tartama alatt 360 lírát kaptak, ezentúl 800 lírát kapjanak, ami 100 P-nek felel meg, mert a G.I.L. nem fedezi költségeiket. Az olasz leányok nálunk remekül vannak ellátva, 2000 P-t kapnak egy félévre s mindenük megvan, amit csak kívánnak.

Dr. Misángyi Ottó, az OSK vezetője elmondja, hogy mi mindent elkövetünk, hogy az olasz leányoknak felejthetetlen emlékeket szerezzünk Budapestről; minden nap egy másik tanár látja őket vendégül, Operába, színházba visszük őket szórakozni s ez alatt a mi lányaink Orvietoban éheznek és nélkülöznek, pedig Lombardi mindent megígért, hogy megtesz értük. Még a szükséges pontokat sem kapják meg, hogy valamit vásárolhassanak maguknak.

Az Országos Vezető elrendeli, hogy az olasz leányoknak meg kell írni Orvietoba, hogy milyen bánásmódban részesülnek nálunk. Ha erre sem mutatkozik javulás a magyar leányok bánásmódjában, hazaküldjük az olasz leányokat. Felkéri dr. Misángyi Ottót, az OSK vezetőjét, készítsen pro memoriát Rakolczay ezredes számára.

8.

Benker József ezredes jelenti, hogy a kormányzói szózatot v. Kudriczy István vezérőrnagy úrnak és az Országos Vezető úrnak a közeljövőben bemutatja.

Az Országos Vezető szerint szükséges lesz a kormányzói szózatot valakivel átnézetni, esetleg a propaganda miniszter úrral.

Benker József ezredes elmondja, hogy a március 15-i program is készülőben van már, jó idő esetén a szabadban, rossz időben a Tattersallban tartják meg.

9.

V. Dezséry Endre, a Levente Hírközpont vezetője engedélyt kér arra, hogy a „Leventeleány” újságnál új formára térhessen át. A lap 13 folio alakban, egy napilap nagyságában, kéthetenként jelenne meg. Olcsó, mert 10.000 példány 9050 P., további 50 példány 35 P.

10.

A leventeleány és a KISOK viszonyának szabályozása későbbi időpontra elhalasztatott.

11.

A Mátyás király kultúrversenyre vonatkozó V.K.M. rendelet a tankerületi királyi főigazgatók részére elküldetett.

12.

A testnevelő tanárok egyesületének a középiskolai tanárok egyesületébe való beolvadása később kerül tárgyalás alá.

13.

A testnevelő tanárok státusrendezése megtörtént.

14.

Az Országos Vezető bejelenti, ha valakinek karpaszományos joga van, de testnevelésből elbukott, vagy fel volt mentve, nem kaphat karpaszományt. Felkéri Lovass őrnagy urat, vegye kezébe ez ügy intézését.

15.

V. Rosztóczy Ernő orvos-alezredes javasolja, hogy mivel az önkéntes munkaszolgálat tagjai orvosi gondozásban részesülnek, kívánatos volna, a fiú és leányleventék együttes munkája az OV vonalán.

16.

V. Rosztóczy Ernő orvos-alezredes előadja, hogy Somogyi Imre parasztíró, a földmivelésügyi minisztérium gazdasági felügyelőjének legújabb műve a „Kert Magyarország felé”. Elgondolásait hasznosítani kellene a Leventék Gazdasági Szövetkezésének Központján keresztül.

Az Országos Vezető közli, hogy ebben a tárgyban a földmivelésügyi minisztériummal együtt kellene dolgozni. Felkéri ezért v. Rapaich Dezső vezérőrnagy urat, vegye fel az érintkezést.Február hó 6., szombat

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h 30

Dr. Kokas Eszter, a leventeleányok országos vezetőnője folyó ügyekről tárgyalt Orsz. Vez.-vel.

9h 45

Kahotni Károly IX/3 ügyosztályba beosztott tanár szolgálati ügyben jelentkezett Orsz. Vez.-nél.

10h

Országos Vezető a Közoktatási Tanácsban értekezleten vett részt, ahol a német ifjak felügyeleti kérdését tárgyalták.

Február hó 6., szombat

7., vasárnap

8., hétfő

9., kedd

10., szerda.

Országos Vezető a baranyai szórvány vidékek látogatására ment.Február hó 12., péntek

8h

VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h 30

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök, az OSK vezetője tájékoztatta az Országos Vezetőt az OSK folyó ügyeiről.

10h

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy, a Leventék Országos Parancsnoka Országos Vezető távollétében (Baranyai szórvány vidék meglátogatása) történt eseményekről tájékoztatta Orsz.Vez-t.

11h

V. Paulay Györgyné, ezredes özvegye, magánügyben kereste fel Országos Vezetőt.

11h 30

Dr. Roskovics Emánuel főszolgabíró Alsóvereckéről jelentkezett Országos Vezetőnél és jelentette, hogy Alsóverecke község Orsz. Vez.-t díszpolgárává óhajtja választani, a bevonulás évfordulóján. Orsz. Vez. az ünnepségre március 15-én leutazik.

12h

Dr. Balassa Brunó min. osztályfőnök és dr. Bassola Zoltán min. osztálytanácsos, dr. Saád Ferenc őrnagy, egyetemi magántanár Országos Vezetővel megtárgyalták; miután a leány honv. ismeretek elkészült, és a Közoktatási Tanácsban letárgyalták a tantervét, milyen úton terjesztik a VKM Úr elé. Milyen módon szerkesztik meg a kiadandó rendeletet. Mivel pedig dr. Balassa és dr. Bassola kijelentették, hogy az ügyosztály a honvédelmi ismeretek tanterve ellen kifogást nem emel, a tankönyveket ki lehet adni.

1h

V. Kudriczy vezérőrnagy és Alföldy igazgató a március 15-iki program előzetes tervét tárgyalták meg Orsz. Vez.-vel.Február hó 13., szombat

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

Áronffy-Janky százados a levente labdarúgás folyó ügyeiről referált Orsz. Vez.-nek.

V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök, az OSK vezetője referált az Orsz. Vez.-nek OSK ügyekben és levente leány ügyben.

Hauptbannführer Schumachert tájékoztatta Országos Vezető a szórvány területeken szerzett úti tapasztalatairól, a berlini ifjúsági központnál megbeszélendő, illetve írásban letárgyalandó dolgokról, valamint a leventeintézménynek a téli munkasegélybe való bekapcsolódásáról.

Országos Vezető signor Generale Bevilaqua tiszteletére ebédet adott a városligeti Gundell étteremben.Február hó 15., hétfő

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

10h

Schirger Lajosné, a budapesti kisérleti konyha vezetője, a kisérleti konyha és a leventeleány mozgalommal kapcsolatos ügyben referált Orsz. Vez.-nek.

10h 30

Országos Vezetőnek bemutatták a munkaszolg. tisztikarát.

11h 30

Országos Vezető a H.M. Úrnál jelent meg kihallgatáson.

1./ Jelentette a Miniszter Úrnak, hogy a Kormányzó Úr Ő Főméltósága márc. 15-én szózatot intéz az ifjúsághoz.

2./ Előterjesztette az erdélyi szemleútról elkészült jelentését, azzal a kérelemmel, hogy a VI. pontban foglalt javaslatra a Miniszter Úr döntését kéri. A Miniszter Úr a jelentést Magához vette, és annak áttanulmányozása után fog dönteni a javaslatok tárgyában.

3./ Jelentette a Miniszter Úrnak, hogy Baranyában az ifjúsági kisebbségi ügyben szemleutat tett. Erre vonatkozó jelentését később fogja előterjeszteni.

4./ Jelentette, hogy a Miniszter Úr képviseletében a Volksbund ünnepségén a Nemzeti Sportcsarnokban II.14-én megjelent.

5./ Előterjesztette a Miniszter Úrnak a leventeleány női honvédelmi ismereteinek elkészült tankönyvét.

6./ Átadta a leventék finnországi utazásáról készült napló díjazott művét, amelyet Horváth István közgazdász levente szerkesztett meg, és tájékoztatta a Miniszter Urat a finn úttal kapcsolatban arról a tevékenységről, amelye a finnországi utazás után az utazáson résztvett leventék a finn-magyar barátság kimélyítése érdekében országszerte tanúsítottak.

7./ Jelentette, hogy a Hm.gk.osztag jelenleg esetenként napi menetlevéllel bocsát rendelkezésre személygépkocsit. A H.M. VIII. csoportfőnökségnél megteendő különleges utak biztosítására kérte a Miniszter Úrtól, hogy a napi gk. kiutalástól mentesüljön és hogy a beosztott személy gépkocsija X. rendszámtáblával láttassék el. A Miniszter Úr a 67/bbk. VIII.csf. – 1943.számú ügydarabon ehhez hozzájárult.

8./ Jelentette, hogy a szakszolgálatos tisztek állománycsoportja haderőnkívüli kik. szakmájának hivatásos állományba való felvételi kérvényeket a H.M. VIII. csf.ség. a II. csfség-gel karöltve elbírálta és a hivatásos állományba való felvételeket az előírásoknak megfelelően eszközölte. A kérvények elbírálásánál két eset merült fel, amelyekben az előírt feltételek hiányának ellenére is indokoltnak és jogosnak látszik a szakszolgálatos tisztikar hivatásos állományába való felvétel.

Név szerint: Kálló Sándor t.hdgy. és Láposy D. Géza hdp. őrm. esetéről van szó. A Miniszter Úr a hiányokra való tekintet nélkül elrendelte, hogy mind a ketten a szakszolgálatos tisztikar hivatásos állományába felvételre kerüljenek.

9./ Tájékoztatta a Miniszter Urat arról a belügyminiszteri átiratról, amelyben értesítették a H.M. VIII. csfséget, hogy állítólag a közéleti férfiakról a levente hírközpont megfigyeléseket végez.

10./ Bemutatta a Miniszter Úrnak a cserkészetnek „Diadalmas Liliom” című munkáját, és ezzel kapcsolatban tájékoztatta a Miniszter Urat a leventeintézmény és a cserkészet viszonyáról.

11./ Megbeszélésre került a Honvédelemről szóló 1939: II.tc. II. Részének 7 §-a (1) bekezdésének módosítása. (A leventekötelezettségnek 10 éves korhatárra való leszorítása.) A Miniszter Úr a kérdést át fogja tanulmányozni és csak később fog dönteni.

12./ A Miniszter Úr hozzájárult ahhoz, hogy az ifjúvezetői szolgálati kötelezettség eredménye a leendő tartalékos tiszteknél számításba kerüljön.

Osztályközi értekezlet

az Ifjúság Háza nagytanácstermében.

1.

Országos Vezető üdvözli a megjelenteket.

2.

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy a Birkózó Szövetségben a zavartalan munka biztosítására a békés légkör biztosíttatott. Papp László törvényszéki bíró ismét beállt munkába és vállalta az edzőkeret vezetését. A béke egyelőre megvan és a Birkózó Szövetség tevékenységét zavartalanul tudja folytatni. A miniszteri biztos a közgyűlést a legrövidebb időn belül összehívja és megválasztatja az elnökséget.

Arató Géza, az OSK h. vezetője szerint egyelőre nem lehet a közgyűlést megtartani. 6-8 hét szükséges ehhez. Az egyesületeket eltiltják professzionista versenyek rendezésétől. Minden verseny megrendezése a Birkózó Szövetség és az OSK véleményétől függjön. Az erre vonatkozó szabálytervezetet elkészítette.

3.

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy a SÉOF nem rendelkezik elég munkaerővel. Legfontosabb volna két építészmérnököt és egy fogalmazáskarbeli urat szerződtetni. Ezen alkalmazásokhoz a Kultuszminisztérium elnökségének hozzájárulását kell kikérni. Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos írásban kérjen erre engedélyt az elnökségtől. A szerződéses mérnökök alkalmazása külön ügyiraton történjék. – Javasolja, hogy valakit küldjenek ki a berlini Collegium Hungaricumba, aki elsajátítja Németországban az ifjúsági építkezési stílust.

Országos Vezető azt kívánja, hogy megbeszéléseket folytassanak a Műegyetemmel. A kiküldetés célja egy egyént kiképezni az ifjúsági speciális építkezésekre.

Schmidt Őm.-ga javasolja, hogy a Műegyetem, vagy a Kultuszminisztérium pályázatot írjon ki. Az állam finanszírozza azon egyén költségeit 1 évig a Collegium Hungaricumban, aki kötelezettséget vállal, hogy azután a SÉOF-ban elhelyezkedést vállal.

Országos Vezető szerint esetleg a magántanári képesítés tárgyát képezheti az ifjúsági építkezés. Horváth alkalmaztatásáról is javaslatot kér.

Döntés:

A SÉOF problémáiról részletes jelentés készüljön.

4.

Lovass László vk. őrnagy jelenti, hogy 20 drb. alapvető rendeletet átadtak a Loktól a leventeleánymozgalom részére s most azokat nem tudják visszakapni.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő szerint eddig nem volt a leventeleányoknál az ügyiratok hivatásos átvevője, és mivel így több irat elkallódott, Wonkené Zsigmond Judit testnevelési előadót kell megkérdezni. Sok foglalkoztatási terv és körirat visszaérkezik, mert nincsenek megfelelő nyilvántartások.

Dr. vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök ügyiratban kéri megadni azon ügyiratok jegyzékét, amelyeket nem találtak meg.

5.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. jelenti, hogy az építési anyagok ügyében csütörtökön értekezlet lesz.

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy azt kívánja, hogy a Kultuszminisztérium adja az építési anyagot, mert a HM. nem ad építési anyagot.

Döntés:

A csütörtöki értekezletre meghívandók a HM. részéről a HM. 17/c. osztály (dr. Fábián vk.ezredes) és a HM. 11. osztály (Reisch Gyula főmérnök, továbbá Ottó László min. tan. Az értekezlet előadója Gulyás mérnök lesz.

Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos szerint az 1943-as építkezések részére a vasanyagot biztosítani kell.

Országos Vezető jelenti, hogy az építési anyag a Honvédelmi Minisztérium és a Kultuszminisztérium költségvetéséből kimaradt. Ezért Országos Vezető ebben a kérdésben felmegy a miniszterelnökhöz és pro memoriát nyújt át neki.

6.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy megkaptuk az engedélyt a bélyegakció folytatására. 120.000 P.-t kapunk évente ebből az akcióból és ennek az összegnek 25-50 %-át adjuk a községeknek.

7.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy Kenderesre először egy bizottság megy ki, mely megállapítja, hogy milyen sport és levente pályákra van szükség. A bizottság tagjai az OSK részéről: Kovács-Buna János főelőadó, a SÉOF részéről Gulyás mérnök és a Lok részéről Horváth Gyula gazdászati őrnagy.

Országos Vezető szerint ennek a bizottságnak az a célja, hogy a kormányzó szülőfalujában különleges sport és leventelétesítmények legyenek.

8.

Lovass László vk. őrnagy bemutatja az elkészült dicsérő okiratok mintáit.

Országos Vezető azt kívánja, hogy ezt sportvonalon is valósítsák meg.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint leánylevente vonalon is szükséges lenne ilyen dicsérő okiratok kibocsátása.

Döntés:

Arató Géza, az OSK h. vezetője beszélje meg ezt a kérdést vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnökkel és azután javaslatot dolgozzon ki.

9.

Országos Vezető elrendeli, hogy az osztályvezetők közösen látogassák meg a Testnevelési Főiskolát. Ennek megrendezésével dr. Rajczy Imre miniszteri titkárt bízza meg.

10.

Arató Géza, az OSK h. vezetője jelenti, hogy 3.400 pár sportcipőre sikerült box és borjúbőrt biztosítani.

11.

Lovass László vk. őrnagy bejelenti, hogy a „Levente” című lapban ifjúvezetői rovatot nyitottak. László ezredes vezeti ezt a rovatot.

Országos Vezető azt kívánja, hogy a „Szebb Jövőt” színes lappá alakítsák át. Legalább a címlapja legyen színes.

Vitéz Pálossy János vk. alezredes szerint erre nincs anyagi lehetőség. A papír sem megfelelő a színes nyomásra.

Országos Vezető javasolja, hogy a Gazdasági Szövetkezéssel közreműködést kell létesíteni. Ők terjesszék a „Szebb Jövőt”.

Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója helyesnek tartja, hogy a „Szebb Jövőt” című lapnak színes nyomása kérdésében tanácskozzanak Arató Gyula szobrászművésszel.

Döntés:

A LOK, a leventék gazdasági szövetkezése és Arató művész úr javaslatot dolgozzon ki ebben a kérdésben.

12.

Benker Béla ezredes jelenti, hogy a protestánsok által rendezett népfőiskolákban f. hó 15-én kezdődik 1-1 háromhetes levente egyesületi ifjúvezetőképző tanfolyam.

680 levente-hallgató vesz részt ezeken a tanfolyamokon. 17 népfőiskolán rendeznek 3 hetes tanfolyamokat. A Kalot is rendezett 16 népfőiskolájában 21 napos tanfolyamokat 740 résztvevővel. Több mint 1300 ifjúvezetőt képezünk ki. Decemberben és januárban 700-700 személyt képeztünk ki. A jövő hónapban megint 700 résztvevővel indul ilyen tanfolyam, a levente korban lévő leventeegyesületi vezetők (ifjúvezetők) részére. Májusban a papok részére rendeznek leventevezetői tanfolyamokat.

Országos Vezető szerint az unitáriusok is akarnak ilyen tanfolyamokat rendezni.

Richter János százados megemlíti, hogy a KIE is rendez leventevezetőképző tanfolyamokat. (A jelentés szerint).

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy szerint az egyházaknak nem kell pénzt adni.

13.

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy jelenti, hogy a Kultuszminiszter arról értesítette, hogy az elhunyt Hübner József népművelési titkár helyett nem ad pótlást.

Országos Vezető ezt átiratban viszi a miniszterhez.

14.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy keddre meghívást kapott Fáy államtitkár úrhoz a sakk szövetség segélyezése tárgyában összehívott értekezletre.

Országos Vezető szerint ez nem tartozik a testnevelési csoport ügyköréhez.

15.

Dr. Nagypataki Gyula orvos-őrnagy részletesen ismerteti a balatonfüredi fogkezelés eredményét. A leventék közül 150 került fogkezelésre. Jelenleg csak a budapesti rendelő működőképes. Ezen a héten 3 mozgó fogkezelési állomás lesz készen és 6 héten belül az összes mozgó fogkezelési állomások megkezdik működésüket.

Országos Vezető bejelenti, hogy a kultuszminiszter úrral közölni fogja, hogy az orvosi alosztály a leventeleányok fogkezelését is ellátja.

16.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy jelenti, hogy az 1943. február hó 9-én tartott értekezlet a Levente Gazdasági Szövetkezések Központja jogi helyzetét az alábbiakban fogadta el egyhangúlag: A Levente Gazdasági Szövetkezések Központja át fog alakulni szövetkezetté és mint ilyen, rendelkezni fog azokkal az iparengedélyekkel, mely iparokkal a leventék foglalkozni akarnak.

Országos Vezető örömmel üdvözölte ezt az új elgondolást, mely szerint a Levente Gazdasági Szövetkezések Központja szövetkezetté fog átalakulni. Köszönetét és háláját fejezte ki vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagynak azért a fáradhatatlan munkásságért, amit ezen a téren kifejtett. – Véleménye szerint a Levente Gazdasági Szövetkezések Központja által kidolgozott és végzett elgondolás szerint kidolgozott tervet [sic!] a H.M. VIII. Csfség fogja a Honvédelmi Miniszter Úrral ismertetni, aki azt tárcaközi értekezletre viszi.

17.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy f. hó 15-ig bezárólag a Levente Gazdasági Szövetkezések Központja 25.408 pár bőrcsizmát 166.676.- P. értékben Németországba leszállított.

18.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy szerint a Központ főtitkára f. hó 13-án és 14-én látogatást tett a Somogy vármegyei Csurgóban. Seress főhadnagy járási levente parancsnok jelentése alapján jelenti, hogy a csurgói járás az elmúlt évben főleg gazdasági kérdésekkel foglalkozott és több, mint 60.000.- P.-s üzletforgalmat bonyolított le. Csurgón már elérkeztünk abba a stádiumba, hogy szövetkezet alakuljon. A csurgói szövetkezet mezőgazdasági gépbeszerzéssel és bérmunkavállalással is kíván foglalkozni, tekintettel arra, hogy a járásban a mezőgazdasági munkára használható lovak 70%-át bevonultatták.

Országos Vezető elismeréssel adózik a Levente Gazdasági Szövetkezések Központjának azért a kifejtett munkásságért, amit az elmúlt évben is végzett.

19.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy az Országos Vezető erdélyi szemlejelentésével kapcsolatban bejelenti, hogy a megalakítandó „Leventék Országos Gazdasági Szövetkezetének” és az egyes vidéki tagszövetkezeteknek módjában lesz Őnagyméltósága által tapasztalt – a leventeintézmény céljait szolgáló – hiányok előállítása, illetőleg beszerzése, továbbá a szükséges anyagi segítség nyújtása.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy közli, hogy a Földmívelésügyi Miniszter Úr átirattal fordult a Központhoz, melyben bejelenti, hogy ez évben a leventékre óhajtja bízni a kisebb birtokosok ipari növénytermesztésének ellenőrzését.

Országos Vezető tanácsolja, hogy ezirányban egy közös megbeszélést kell folytatni a Földmívelésügyi Minisztériummal, hogy milyen elfoglaltságot jelent ez a munka, amellyel az egyes Levente Gazdasági Szövetkezéseket, illetve leventéket mg akarják bízni.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy közli, hogy Mann Béla főhadnagy, a máramarosszigeti Levente Gazdasági Szövetkezet elnöke bejelentette, hogy Máramarossziget közelében sürgősen eladó, illetve fakitermelésre átadó egy 360 holdas erdőbirtok. Mann főhadnagy ajánlja, hogy ezen erdőnek kitermelésével az Országos Központ foglalkozzon, a máramarosszigeti Levente Gazdasági Szövetkezet kezelésében.

Országos Vezető kéri vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagyot, hogy ezirányban a tárgyalásokat vegye fel.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy már a múltkori osztályközi értekezleten előhozta, hogy a Levente Gazdasági Szövetkezések Központja által kiadandó gazdasági ismertető füzeteket az egyes levente egyesületek vegyék meg. Tekintettel arra, hogy erre nincsen mód, azzal a kéréssel fordul a Leventék Országos Parancsnokához, hogy olyirányú rendeletet kiadni méltóztassék, mely szerint az egyes levente egyesületek bejelentik, hogy a megjelenő füzetekből hány példányt fognak átvenni. Ily adatok birtokában a Központ tudni fogja a kinyomtatandó példányok számát.

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy kilátásba helyezett egy ily értelmű rendelet kiadását.

20.

Vitéz Rosztóczy Ernő orvos-alezredes felolvassa jelentését a Grünwald[138], vagy más szanatórium megvétele tárgyában. Itt legyen a Sportorvosi Intézet, a Kisok rendelő állomás és az ifjúság-orvosi és sportorvosi kiképzésre megfelelő helyiségek. A többi intézmények máshol nyerjenek elhelyezést. A részletes tervekre vonatkozóan Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsossal a megbeszélések folyamatban vannak.

Országos Vezető a javaslatot magáévá tette.

21.

Országos Vezető szerint az egyes községek leventevezetői részére parancsnoki kis kátét kell összeállítani. A kis káté mindazt tartalmazza, amit a parancsnokoknak tudnia kell. (Honvédelmi nevelés is.)

Lovass László vk. őrnagy jelenti, hogy Fischer őrnagy kidolgozza az erre vonatkozó részletes tervezetet.

22.

Országos Vezető jelenti, hogy baranyai szemleútjáról részletes jelentést fog összeállítani. A nemzetiségi vidéken gyorsan kell dolgoznunk, ha eredményt akarunk elérni.

23.

Országos Vezető az értekezlet tagjainak figyelmébe ajánlja az ifjúvezetők és a karpaszományosi joggal összefüggésben az Új Magyarság vasárnapi cikkét, a népi válságról.

A miniszter pártolja azon elgondolást, hogy csak az nyerjen karpaszományosi jogot, aki levente ifjúvezető volt. A miniszter azonban nem helyesli, hogy a leventeköteles kort 12 évről 10 évre szállítsák le.

24.

Országos Vezető a MAC kérelmét ismerteti, amely szerint a MAC miniszteri biztos kirendelését kéri clubház építkezésre.

Döntés:

Csütörtökön megbeszélés ebben a kérdésben.

Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos szerint a MAC segélyt kér és a be nem szerezhető anyagokat akarja így biztosítani.

Országos Vezető azt kívánja, hogy Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos intézkedjen ebben a kérdésben. Nem helyes miniszteri biztost ilyen apróságokra alkalmazni.

25.

Dr. Dezséry Endre, a Levente Hírközpont vezetője bejelenti, hogy a honvéd családokért 11 millió pengőt gyűjtöttek és valószínűleg 12 millió P. lesz a végeredmény. A levente hírközpont intézte a „honvéd családokért” gyűjtés sajtóját.

Országos Vezető javasolja, hogy Milotay hatalmas cikkben számoljon be erről a gyűjtésről.

26.

Országos Vezető bejelenti, hogy Schwarz ezredest vitézzé avatták és családi nevét megyesi Medgyesyre változtattaFebruár hó 16. kedd

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

10h

Kóbor Frigyes vk. őrnagy, helsinki katonai attache tisztelgő látogatáson jelent meg Országos Vezetőnél.

10h 30

Dr. Sipos Sándor miniszteri titkár a német ifjúság szervezet feletti felügyelet ügyében referált Országos Vezetőnek.

11h 30

VKM Úrnál kihallgatáson jelent meg Országos Vezető.

Országos Vezető a honvédelmi nevelésnek a leányiskolákba való bevezetését előkészítő tervet átadta a Miniszter Úrnak és megemlítette, hogy ezt a Közoktatási Tanács már letárgyalta. Balassa és Kósa Őméltóságáék a tervezetet látták és az Országos Vezető megemlítette, hogy a honvédelmi nevelésnek ellenőrzésére majd később tesz javaslatot. – Az Országos Vezető kérte a Miniszter Úr döntését arra vonatkozólag, hogy az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálat a VKM IX/2 ügyosztályához tartozzék és kérte az erre vonatkozó rendelet kiadását.

A leventeleány szervezet átalakítási rendeletének a sürgetését kérte a Miniszter Úrtól az Országos Vezető. – Megemlítette az Országos Vezető a Miniszter Úrnak, hogy 960 iskola van tanító nélkül. A Miniszter erre kijelentette, hogy ennek főbb oka az, hogy sok tanító katonai szolgálatot teljesít. Kósa Őméltóságával és a HM uraival megbeszélés hívandó össze a tanító-hiány enyhítésére.

A Nemzetnevelő Könyvtárra sikerült 60.000 Pengőt biztosítani az Országos Vezetőnek, amit a Miniszter Úr örömmel vett tudomásul.

Jelentette az Országos Vezető, hogy a Deutsche Jugend ügyében a konferencia megvolt. Felhívta a Miniszter Úr figyelmét az Országos Vezető arra, hogy mivel a Deutsche Jugend szervezet és a leventeintézmény közös munkásságot fejt ki, jó volna, ha ennek az ügynek felülvizsgálatával a Miniszter Úr őt bízná meg.

Dr. Saád Ferenc őrnagy ügyében az Országos Vezető pro memoriát nyújtott át a Miniszter Úrnak.

Az Országos Vezető ezután átadta a Miniszter Úrnak az erdélyi szemleútjáról készült jelentését, a finnországi útjáról készült naplót, valamint a fedett uszodának új plakátját.

13h 30

Vitéz Kéreyné Kubás Margit dr. az „Áldott asszonykéz” című munkáját, amely dr. Csáky Tihamérné, Károly csapatkeresztes hölgy regényes életrajzát tartalmazza, megvételre felajánlotta az Országos Vezetőnek. Országos Vezető a könyvet 1.000.- példányban átvenni szándékolja.Február hó 17., szerda

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h

Szurmay Tiborné magánügyben kereste fel az Országos Vezetőt.

10h

Pirovszky Lajos, a budapesti cserkészkerület parancsnoka meghívta az Orsz. Vez.-t a Magyar Művelődés Házában tartandó előadásra, melynek jövedelmét a sebesült katonák segélyezésére fordítják.

10h

Országos Vezető segédtisztje telefonon jelentette dr. Géczy Kálmán törvényszéki bírónak, hogy Orsz. Vez. a 10h 45-re kitűzött tárgyaláson nem jelenhetik meg, mert ebben az időpontban várja a finn követet, aki a finn köztársasági elnök kitüntetését hozza Orsz. Vez. részére. Abban állapodtak meg, hogy a tárgyalást egy más napon tartják meg.

10h 45

Gáldy alezredes magánügyben kereste fel Orsz. Vez.-t.

11h

Aarne Wuorima finn követ átnyújtotta Országos Vezetőnek a Finn Köztársasági Elnök által adományozott kitüntetést, a Finn Oroszlánrend Nagykeresztjét, hadidíszítménnyel és kardokkal.

11h 30

Dr. Gregorovics Lipót pápai prelátus, az A.C. igazgatója tisztelgő látogatásra jelent meg Országos Vezetőnél.

12h

Lengyel Árpád, a Magyar Optikai Művek mérnöke meghívót nyújtott át Országos Vezetőnek a vállalatnál tartandó vöröskereszt ünnepségre.

12h 30

Országos Vezető a Honvédelmi Miniszter Úr helyettesénél jelentkezett kihallgatásra.

1./ Jelentette, hogy március hó 15-én a Kormányzó Úr Ő Főméltósága szózatot fog intézni az ifjúsághoz.

2./ Előterjesztette az erdélyi szemleútról szerkesztett jelentését.

3./ Jelentette, hogy a IV.hdt. területén Pécs- Baranya vármegyében a német kisebbségi területek ifjúságát is megszemlélte. Az erre vonatkozó útijelentés most készül.

4./ Előterjesztette a leventeleányok női honvédelmi ismereteinek elaboratumát.

5./ Tájékoztatta a H.M. helyettes urat arról a BÜM átiratról, amely szerint állítólag a közéleti férfiakról a Levente-Hírközpont megfigyeléseket végez.

6./ Átadta a leventék finnországi utazásáról készült napló díjazott művét, amelyet Horváth István közgazdászlevente szerkesztett meg, és tájékoztatta a H.M. helyettes urat a finn úttal kapcsolatban arról a tevékenységről, amelyet a finnországi utazás után, az utazáson résztvett leventék a finn-magyar barátság kimélyítése érdekében országszerte tanúsítottak.

7./ Megbeszélésre került a Honvédelemről szóló 1939. II.tc. II. Részének 7.§-a (1) bekezdésének módosítása. (A leventekötelezettségnek 10 éves korhatárra való leszorítása)

8./ Jelentette a H.M. Úr hozzájárulást ahhoz, hogy az ifjúvezetői szolgálati kötelezettség eredménye a leendő tartalékos tiszteknél számításba kerüljön.

9./ Jelentette, hogy a Kormányzó Úr Ő Főméltósága az Ifjúság Honvédelmi Nevelésének és a Testnevelésnek Országos Vezetőjét H.M. vonalon VIII. főcsoportfőnöki jelleggel ruházta fel. Ezzel kapcsolatban tájékoztatta a H.M.h. Urat, az elnökség által kiadott helytelen rövidítésről (Tnov.)

10./ Tájékoztatta a H.M. helyettes Urat az Ifjúság Országos Vezetőségének helyzetéről a VKM-ben.

11./ A H.M. helyettes Úr tájékoztatta az Országos Vezetőt, hogy a múlt héten főcsoportfőnöki megbeszélést tartott.

E megbeszélés lényegét az alábbiakban közölte az Országos Vezetővel:

a./ A honvédség és az ifjúság nevelésében fokozni kell a küzdő szellemet, a teljesítőképességekre való akarat kifejlesztését, az erkölcsi színvonal emelését és az ifjúságnak a közrendben és termelésben, valamint a nemzetépítő munkában tevékeny részvételét.

b./ Tájékoztatta a H.M. helyettes az Országos Vezetőt a mezőgazdasági munkásság jelenlegi helyzetéről, és ezzel kapcsolatban az ifjúság közreműködését kérte a mezőgazdasági munkálatokban, valamint a közgazdasági munka erkölcsi színvonalának biztosításához.

c./ Az ország gazdasági életében egyre nagyobb méreteket öltő feketepiac elleni küzdelembe az ifjúság bekapcsolására volna szükség.

d./ Hasonlóképen szükség van a leventefront megalakítására, az esetleges sztrájk mozgalom ellen.

Az Országos Vezető jelentette a H.M. helyettes Úrnak, hogy az ifjúság korszerű nevelése érdekében az ipari pályák jelentőségének kidomborításával sikerült kb. 5000 falusi ifjút iparos újonccá kiképezni.

Jelentette továbbá, hogy a hulladékpapír gyűjtést is teljes egészében a levente ifjúság végezte. A hulladékpapír gyűjtő központ azonban a leventéknek ezt az altruista mozgalmát anyagilag valósággal lefölözte. Amíg a munkát végző leventék munkájukért csak 3-4 fillér jutalomban részesültek, addig a gyűjtőközpont aránytalan összegekhez jutott.

A H.M. helyettes Úr kérte az Országos Vezetőt, hogy a leventéknek anyagi téren való kihasználását írásban azonnal jelentse meg néki, hogy az ellenintézkedéseket megtehesse.

A kihallgatás végeztével a H.M. helyettes Úr közölte még az Országos Vezetővel, hogy a Park-szanatóriumot[139] a cukor kartel veszi bérbe a honvédség részére.Február hó 18., csütörtök

8h

A VIII. csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h

Révay József balatonfüredi leventeparancsnok, a levente otthon és sportpálya építése ügyében tárgyalt az Országos Vezetővel.

10h

Anesini Ferenc ezredes jelentkezett Országos Vezetőnél a 40 k.o.-ba való helyezése alkalmából. Ugyanekkor v. Bakay Árpád ezredes a 40.k. oszt.-ból való távozását jelentette.

10h 15

Országos Vezető anyagmegállapító értekezleten vett részt.

12h

Gaál Károly tábori főlelkész a központi szemináriumban tartandó papi értekezlettel kapcsolatos jelentést tett országos vezetőnek.

12h 30

Dr. Kokas Eszter, a leányleventék országos vezetőnője Orsz. Vez. engedélyét kérte, hogy a kolozsvári művészi hetekre a leányleventék is benevezhessenek. Országos Vezető az engedélyt megadta. Személyzeti ügyeket beszélt meg dr. Kokas Eszter az Orsz. Vez.-vel.

1h

Thaisz Andor Fehér vármegye alispánja a székesfehérvári Alba Régia Club ügyében tárgyalt az Országos Vezetővel.

1h 15

Dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos a IX/1 ügyosztály ügyeiről tárgyalt Orsz. Vez.-vel.Február hó 19., péntek

8h

A VIII.csoportfőnökséghez beosztottak referádája.

9h

Benker ezredes és Major alezredes a kormányzói szózat ügyében tárgyaltak Orsz. Vez.-vel.

10h

Horváth hadbiztos ezr. a helsinki úti elszámolásról referált Országos Vezetőnek.

10h 30

Gidófalvy Pál magánügyben jelentkezett Országos Vezetőnél.

10h 45

Kelemen Antal kalauz jelentkezett Országos Vezető személyi segédtisztjénél és jelentette, hogy ellene a fegyelmi ügyben március 2-án lesz a tárgyalás. Kéri, hogy Országos Vezető Perczel vezérigazgatónál járjon közben érdekében.

11h

Országos Vezető turista megbeszélésen vett részt.

11h 30

Ábrán Zoltán jelentkezett Országos Vezetőnél és bemutatta a holdrakéta nevű levente társasjátékot. Orsz. Vez. távollétében Benker ezredes szemlélte meg a játékot. Benker ezredes véleménye szerint a játék alkalmas lenne a honvéd karácsony körüli munka jutalmazására. (Árusítója: Ledl Lászlóné, Pestszentlőrinc, Kossuth L.u.22.)

12h

Haggenmacher igazgató kérte Orsz. Vez.-t a szabadidőmozgalom megbeszélésének mindkét részről való elhalasztását. Orsz. Vez. hozzájárult.

17h

Orsz. Vez. a Központi Szemináriumban beszédet mondott a valláserkölcs fontosságáról a leventeintézményben.Február hó 20., szombat

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája

9h30

V. Kudriczy István vezérőrnagy a VIII. csoportfőnökség ügyeiről referált Országos Vezetőnek.

10h

Peredi János leventeegyesületi titkár Kolozsvárról, az országos művészeti hét előkészületeiről tájékoztatta az Országos Vezetőt.

11h

Michailovics Zsigmond kanonok az A.C. egyházmegyei igazgatók értekezletére, márc. 2-ra meghívót hozott az Orsz. Vez.-nek azzal, hogy a katolikus egyháznak a leventeintézménybe való bekapcsolódásáról és a leventeleány intézményre vonatkozólag tájékoztassa az igazgatókat.

12h

Eszterhás min. titkár, Benker ezds, és Kőszeghy vkb. szds. a kormányzói szózat ügyében tárgyaltak Orsz. Vez.-vel.

12h 45

Rapaich Dezső vőrnagy a leventék gazdasági szövetkezésének ügyeiben referált Orsz. Vez.-nek.

Országos Vezető az ifjúság országos vezetőségének a Kormányzó Úr Őfőméltósága által főcsoportfőnökséggé való átszervezési rendeletének kapcsán az alábbi ügykörbeosztást rendelte el:

Az ifjúság országos vezetősége (főcsoportfőnökség) csak irányelveket ad, és csak kimagaslóan fontos ügydarabokat intéz el. Mindazon ügyekben, melyek a leventeintézménnyel kapcsolatosak, vagy anyagi jellegűek, valamint ezzel kapcsolatos személyi és szervezési ügyek, a főcsoportfőnökségtől a H.M. VIII. csoportfőnökséghez utalandók át. A főcsoportfőnökség csupán a vezetés és a legfőbb irányítás szerepkörét tartja meg magának, valamint az összhang biztosítását az illetékes H.M. és VKM csoportok között. A főcsoportfőnökséghez tartozik a törzsön kívül a felállításra kerülő lelkészi osztály, az ifj. eü. bizottság, az ifjúság országos vezetőjének külföldi vonatkozású ügyei, valamint az európai ifjúsági szövetség ügyei.Február hó 21., vasárnapFebruár hó 22., hétfő

9h

Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Dr. Rosztóczy alezredes jelentette Orsz. Vez.-nek, hogy Magyary professzor meglátogatta az egészségügyi bizottságot.

Országos Vezető is fogja fogadni Magyary professzort. Jelentette Rosztóczy alezredes, hogy kihallgatásra megy az igazságügy-miniszterhez. Orsz. Vez. tudomásul vette. Jelentette, hogy Lator Géza miniszteri tanácsos is kéri, hogy az egészségügyi szervezetet meglátogathassa.

11h

Eszterhás miniszteri titkár a kormányzói szózat ügyében tárgyalt az Orsz. Vez.-el.

12h

Országos Vezető Vkf. helyettes úrnál jelentkezett kihallgatáson.

13h

Országos Vezető a Központi Szemináriumban ebéden vett részt.

17h

Osztályközi értekezlet az Ifjúság Háza nagytanácstermében.

1.

Országos Vezető üdvözli a megjelenteket. – Jelenti, hogy elkészült azon szózat szövege, amelyet a Kormányzó Úr Őfőméltósága március 15-én intéz a magyar ifjúsághoz. Felolvassa a szöveget, amelyet a Propaganda Minisztérium bevonásával egy bizottság készített el. Ezt az Ifjúsági szózatot a miniszterelnök juttatja el a Kormányzó Úr Őfőméltóságához. – Jelenti továbbá az Országos Vezető, hogy a „honvéd családokért” 14 millió P.-t gyűjtöttek.

2.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök üdvözli az Országos Vezetőt abból az alkalomból, hogy a finn Oroszlánrendnek kardokkal ékesített nagykeresztjével és a csillaggal tüntették ki.

Az értekezlet tagjai megéljenzik az Országos Vezetőt.

Országos Vezető örömét fejezi ki azért, hogy csoportjának munkásságát a külföldön is elismerik.

3.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök közli, hogy a német sportvezér arról értesítette, hogy a németek minden külföldi szereplést beszüntettek.

Országos Vezető javasolja, hogy von Tschammer und Osten német sportvezérhez felszólítást intézzenek, hogy ezt hivatalosan is jelentse be.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök azt kívánja, hogy az NSB holnaputáni ülésén dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója jelentse be azt, hogy a németek minden külföldi sportszereplést beszüntettek. A külföldi sportérintkezéssel kapcsolatban semmilyen tárgyalás sem kezdhető meg az OSK hozzájárulása nélkül.

Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója javasolja, hogy mielőtt intézkedünk ebben az irányban, várjuk meg von Tschammer und Osten német sportvezér válaszát.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint meg kell tudni a németektől, hogy a semleges államokkal szemben mi az álláspontjuk a sportérintkezés kapcsán. Már írtunk levelet, de erre eddig még válasz nem érkezett a németektől.

Országos Vezető fontosnak tartja, hogy a sportszövetségek ne kérjenek harctéri szabadságolást versenyzőik részére sport miatt.

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója írásbeli rendelkezést kér erre vonatkozólag.

Országos Vezető szerdán megkérdezi a VKF. Úrtól, hogy a versenyzők harctérről való visszahívása tekintetében milyen álláspontot foglaljanak el. (Sárossy ügye.)

Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója arra hivatkozik, hogy az osztályközi értekezleteken eddig is mindig azt mondta, hogy a sportember az első vonalban legyen. Különben a sport nem honvédelem.

Döntés:

Amíg ebben döntés a VKF úrtól nem érkezik, az ilyenfajta kérések visszatartandók.

Vitéz megyesi Megyesy Miklós közli, hogy a külföldi sportszereplésekkel kapcsolatban levelet intéztek Axmann birodalmi ifjúsági vezetőhöz.

4.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök elvi állásfoglalást kért a testnevelési dicsérem ügyében. A szervezet tisztviselői nem kaphatják. Ettől a szabálytól akkor térjünk el, ha valaki valamely szövetségben társelnök, vagy ügyvezető elnök, stb. Pl. dr. Rajczy Imre miniszteri titkár és dr. Bánkuti György.

Országos Vezető azt kívánja, hogy az egész szervezetben lévő tisztviselői kar ne vállaljon a szövetségeknél elnökséget, stb.

Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója szerint az OSK tisztviselői ne vállaljanak szövetségi tisztséget.

Országos Vezető elrendeli, hogy az erre vonatkozó rendeletet az OSK készítse el, kiadás előtt láttamoztatja a Lokkal és az Országos Vezető kiadja.

Országos Vezető szerint az eddigi tisztségekről nem kell lemondani.

Lovass László vk. őrnagy azt kívánja, hogy az érdekeltek a rendelet kiadásának napján mondjanak le tisztségeikről.

Döntés:

1./ Az OSK tisztviselői semmiféle tisztséget nem vállalhatnak sem a sportszövetségeknél, sem a sportegyesületeknél.

2./ A jelen rendelet megjelenésétől fogva az egész csoportba beosztott tisztviselők dísztagságot nem vállalhatnak.

3./ Az OSK-hoz nem tartozó, de honvédelmi nevelési és testnevelési csoporthoz beosztott és itt működő ministerialis és testnevelésügyi tisztviselők szövetségi munkát vállalhatnak és ezért a végzett munkáért elismerést kaphatnak.

5.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök bejelenti, hogy a professzionista ökölvívás, birkózó versenyekre [sic!] vonatkozó rendelet megjelent.

Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója előadja, hogy a sportszövetség részéről kiállított és az OSK által láttamozott engedély alapján adhat engedélyt a rendőrség a professzionista verseny rendezésére.

Ennek alapján szabályrendelet készül.

Országos Vezető azt kívánja, hogy dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója jelentse ezt be holnapután a Nemzeti Sport Bizottság ülésén.

6.

Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója szerint nem helyes a Testnevelési Főiskola tanárainak és tanársegédeinek fizetett működését a társadalmi sportegyesületeknél engedélyezni. Nem helyes, ha nevezettek trénerek az egyesületeknél.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök javasolja, hogy egy meghatározott fizetési osztályig a tanároknak és tanársegédeknek szabadjon ezt elvállalni.

Országos Vezető szerint nevezetteket ne hívják trénereknek, csak tanácsadó szerepet vállalhatnak az egyesületnél a Testnevelési Főiskola tanárai és tanársegédei.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök javasolja, hogy VIII. fizetési osztályig engedjék meg a Testnevelési Főiskola tanárainak és tanársegédeinek, hogy a társadalmi sportegyesületeknél fizetett munkásságot vállaljanak.

Döntés:

A Testnevelési Főiskola IX. és VIII. fizetési osztályokba tartozó tanárai és tanársegédei fizetett munkásságot vállalhatnak a társadalmi sportegyesületeknél, de elnevezésük ne tréner vagy edző legyen, hanem testnevelési szaktanácsadó.

7.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök a Barcsay-féle levélre vonatkozólag részletes utasítást kér az Országos Vezetőtől.

Országos Vezető azt kívánja, hogy dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos mint jogász mondjon véleményt arra vonatkozólag, hogy a szóban forgó magánlevelet fel lehet-e használni.

8.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő jelenti, hogy a főigazgatói értekezletet a Közoktatási Tanácsban február 25-én 9 órakor tartják meg. Ekkor ismertetjük a tankerületi főigazgatókkal a leánylevente intézményt. Arra kérjük a főigazgatókat, hogy a tankerületükbe kinevezett vagy kinevezendő leventeleány vezetőnőket támogassák.

Döntés:

1./ A február 25-i főigazgatói értekezleten bemutatkozik a leventeleány intézmény.

2./ Az országos vezetőnő ismerteti a leventeleány rendeletet.

3./ Ez alkalomból felszólítják a tankerületi főigazgatókat, hogy támogassák a kerületükben lévő leventeleány vezetőket a rendelet megjelenéséig.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő jelenti, hogy az egri egyházmegyében Subik Károly főtanfelügyelő megtiltotta a katholikus tanítónőknek, hogy leventeleány vezetőnők lehessenek. Győrben is hasonló történt. – Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő még nem tudott beszélni dr. Mihajlovits Zsigmonddal, az Actio Catholica vezetőjével ebben a kérdésben.

Országos Vezető kijelenti, hogy Subik Károly főtanfelügyelőnek Egerbe és Apor győri püspöknek levelet ír. A levéltervezetet dr. Kokas Eszter országos vezetőnő, Kőszeghy Olivér százados és Gál László[140] tábori főlelkész készítsék el.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő szerint fontos volna, hogy a március 17-i püspöki konferencia foglalkozzék a leventeleány intézménnyel.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő Gulyás mérnök helyszíni szemléje alapján jelenti, hogy Vál község nem alkalmas leventeleány vezetőképző iskola létesítésére.

Országos Vezető szerint az I.hadtest parancsnoka keressen Pest mellett egy olyan helyet, mely alkalmas volna leventeleány vezetőnőképző tanfolyam megtartására. Ebből a célból meg kell nézni Vecsés és Törökbálint községeket is.

Benker József ezredes szerint a számbajövő épületben Törökbálinton az idegenből visszatelepített magyar gyerekeket nevelik. Tehát ez az épület más célokra fel nem használható.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök javasolja, hogy az OMIH által épített diákszállókat vegyük igénybe. – Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerdára magához kéreti tanácskozásra dr. Kokas Eszter országos vezetőnőt és a székesfőváros képviselőjét. Pénteken vagy szombaton egy nagy értekezletet rendeznek ebben a kérdésben.

Döntés:

Pénteken vagy szombaton értekezlet az Idegenforgalmi Hivatal, a Székesfőváros (Horony-Pálffy fővárosi tanácsnok), a Belügyminisztérium, a Hangya, a Földmívelésügyi Minisztérium képviselőjének részvételével.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő a Felvidéken 5 helyen rendezendő leventeleány főző tanfolyamról tesz jelentést.

Horváth hdb. ezredes jelenti, hogy a felszerelésre vonatkozólag ajánlatot kapott a füleki gyártól. A részletes jegyzéket megküldi dr. Kokas Eszter országos vezetőnőnek.

Országos Vezető szerint a beszerzést a Leventék Gazdasági Szövetkezése vegye a kezébe. Tódor Kálmán főtitkár beszélje meg a lebonyolítást.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő közli, hogy a Nagyasszonyi Tanács tagjai is kifogásolják a „Nagyasszony” címet.

Döntés:

Ezentúl az elnevezés: Leventeleányok Országos Tanácsa legyen.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő szerint a koszorú nevet is meg kellene változtatni. Csak leventeleány csapat és csoport legyen.

9.

Országos Vezető szerint a H.M. és VKM feliratú közös előadóív használata tárgyában döntés előtt még részletes megbeszéléseket kell folytatni.

10.

Lovass László vk. őrnagy jelenti, hogy a kitüntetett tartalékos tisztek testgyakorlási osztályzatáról készített kimutatás adatai nem lesznek nagyon pontosak. A kitüntetett tart. tisztek kint vannak a csapatoknál, másrészt a beérkezett válaszokat nem is lehet ellenőrizni. – Ha a jelentések beérkeznek, akkor azokat Lovass László vk. őrnagy az osztályközi értekezleten ismertetni fogja.

11.

Lovass László vk. őrnagy jelenti, hogy hatályon kívül helyezték azt a rendeletet, amelyben a hadtestek gátat vetnek a leventeleány szervezkedésnek. A „Levente” és a „Szebb Jövőt” felhívást közöl, amely szerint mindenki, aki községében működő leánylevente szervezetet talál, jelentse azt be közvetlenül a központnak.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint kívánatos, hogy a leventeleány ügyosztály támogassa a községi csapatokat. Sajnos erre nem áll elegendő pénz rendelkezésre.

Országos Vezető szerint ezt alaposan meg kell beszélni, de fontos, hogy határozott utasítást kapjanak a csapatok (Bábszínjáték rendezésével is kereshetnek pénzt.)

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök azt kívánja, hogy egy felelős számadási testület intézze ezeket az anyagi kérdéseket.

Döntés:

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő hivatalos helyiségében legyen holnap 12 órakor megbeszélés a leventeleány csapatok anyagi kérdései tárgyában. Résztvesznek: Kokas Eszter dr. országos vezetőnő, dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos, Holló Zoltán testnevelési főelőadó, a Gazdasági Szövetkezés képviselője, a Loktól Benker József ezredes, továbbá Horváth hbs. ezredes.

Lovass László vk. őrnagy javasolja, hogy Mohácson leventeleány főzőtanfolyamot rendezzenek. Ott gyönyörű leventeotthon van. Ők kérték ennek a tanfolyamnak a megrendezését. Konyha van, csak edényt kértek.

12.

Lovass László vk. őrnagy jelenti, hogy ma érkezett meg az ügyirat a nemzetvédelmi tisztikarral kapcsolatban. A társosztályok gyökeresen megellenezték a javaslatot.

Országos Vezető megbeszélést kér ebben a kérdésben.

Lovass László vk.őrnagy szerint a 8/b és az elnöki osztály a javaslat ellen foglalt állást, az 1/b. osztály azonban elfogadta a javaslatot.

Döntés:

Lovass László vk. őrnagy holnap megbeszéli ezt a kérdést az Országos Vezetővel.

13.

Pálossy János vk. alezredes bemutatja az oktató falitáblákat, amelyeket minden levente csapatnál kifüggesztenek.

14.

Pálossy János vk. alezredes egyes részleteket felolvas egy erdélyi diák cikkéből, amelyet a Magyar Katonai Szemle nem közölt.

Országos Vezető szerint ezt a tankerületi főigazgatók ülésének tudomására kell hozni. Az értekezleten mindazt meg kell mondani, ami az iskolai levente csapatokra és a „Honvédelmi Ismeretek”-re vonatkozik.

Pálossy János vk. alezredes bejelenti, hogy Lászlóffy ezredes beszél ezekről a kérdésekről a tankerületi főigazgatóknak.

Országos Vezető javasolja, hogy mindennek rövid kivonatát írásban is kapják meg a főigazgatók

Pálossy János vk. alezredes szerint a tankerületi főigazgatókat is bekapcsoljuk a leventeintézmény vezetésébe. Ezt velük közölni fogjuk.

Országos Vezető jelenti, hogy a tankerületi főigazgatók ülésén 30 perces előadás lesz az iskolai levente csapatokról.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy júniusban a testnevelési tanárok számára, júliusban pedig az elméleti szakos tanárok számára rendezünk egy leventevezetői tanfolyamot.

15.

Pálossy János vk. alezredes jelenti, hogy 1.200.000 P. értékű kispuska lőszerre történt rendelés. Az ólomra nem vállalnak szállítást. Kérni kell a nyersanyag kiutalását. Ez a hadtestek hatáskörébe van utalva.

16.

Benker József ezredes jelenti, hogy a weimari és firenzei művészegyüttes Kolozsváron, Székesfehérváron, Pécsen és Szegeden járt. Még elmennek Miskolcra, Kassára, Szombathelyre és Debrecenbe. A kitűzött célt 100 százalékig elértük. A cél az irányítás a hadtest székhelyeken. 15.000.- P. áll rendelkezésre. Kb. 80 emberről van szó. Kolozsvár volt a legköltségesebb, mert a legmesszebb.

Országos Vezető elismerését fejezi ki a szép bemutatókért.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő javasolja, hogy mivel ebben az együttesben résztvevők legnagyobb százaléka nem leventeleány, azért ezeket cseréljék ki. – Balla Péter tanár vállalja ezeknek betanítását. Benker József ezredes szerint most már jelenlegi összeállítású együttes szerepeljen az említett 4 városban.

Országos Vezető azt kívánja, hogy Balla Péter közreműködését később vegyék igénybe.

17.

Országos Vezető jelenti, hogy a VKF úrnál értekezlet volt, ahol kifogásolták, hogy a levente foglalkozásnál kizárólag művészettel foglalkoznak.

Országos Vezető elrendeli, hogy a leventék művész foglalkoztatásával kapcsolatban rendelet jelenjék meg. (Értekezet.)

Országos Vezető fontosnak tartja, hogy a papneveldékben is tartsanak leventeoktatói kiképzést.

18.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy, a Levente Gazdasági Szövetkezés elnöke bejelenti, hogy a Központ végleges megállapodásra jutott a THRIX Kft.-vel, melynek alapján bekapcsolta a leventéket az állati szőrök gyűjtésébe. Az egyes szőrfajták átvételi áráról pontos felvilágosítást nem tud adni vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy, mivel az ÁOK csak a jövő hét folyamán fogja a lényegesen felemelt állati szőrökre vonatkozó ártáblázatot kiadni.

19.

Rapaics Dezső vezérőrnagy, a Levente Gazdasági Szövetkezés elnöke jelenti, hogy a gumihulladék gyűjtést a bemutatott felhívó levelek alapján az elmúlt héten országosan elindították. Az egyes községek leventéi a gyűjtési eredmények arányában lesznek ellátva új kerékpár tömlőkkel.

20.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy, a Levente Gazdasági Szövetkezés elnöke jelenti, hogy a leventék ez évben az eddig beérkezett igénylések alapján 23.469.05. kg ingyenes napraforgó vetőmagot igényeltek, amely kb. 4.000 kat. hold bevetésére alkalmas. A leventéknek ezidei napraforgó vetőmag igénylése megközelítőleg sem fogja elérni az elmúlt évi 46.000 kat. holdat, mégpedig a következő okokból:

1./ Igen sok helyen visszatartottak magot.

2./ Igen sok helyen – annak ellenére, hogy az átvétel már hónapokkal ezelőtt megtörtént, az egyes Futura bizományosok az átvétel árát a mai napig sem eszközölték.

3./ Ezidén ugyanazon műveletlen terület áll rendelkezésre, így hát, ahol tavaly napraforgót termesztettek, ott a szokásos vetésforgó – mely a föld kiuzsorázását védi – betartása értelmében ezidén más termények nem kerülnek bevetésre.

21.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy, a Leventék Gazdasági Szövetkezésének elnöke a Levente Gazdasági Szövetkezések Központjának jogi helyzetével kapcsolatban bejelenti, hogy a központi és vidéki szervezet szövetkezeti alapszabályai elkészültek. A közeljövőben dr. Kuntz[141] Őméltósága fogja átnézni, hogy az alapszabályok minden követelménynek megfelelőek legyenek.

Országos Vezető megköszöni vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagynak fáradságos munkáját.

22.

Országos Vezető bejelenti, hogy megszervezték a főcsoportfőnökséget. A táblák átirányításával Kőszeghy Olivér századost bízza meg. – Jelenti továbbá, hogy csütörtökön indul Lévára és a Felvidékre ifjúsági szemleútra. – Közli, hogy megjelent a „Diadalmas Liliom” című könyv, amelyben a leventéket úgy állítják oda, mint akik a cserkészektől indultak el. Pedig 1907-ben megjelent Magyarországon az ifjúság katonás nevelésének szakközlönye, amelyben kimutatjuk, hogy mi teljesen távol állunk a cserkésztől, mert mi előbb voltunk, mint a cserkészet. Tehát nem a cserkésztől tanult a levente intézmény. A mi ideálunk Sáróy Szabó m.kir. százados, aki hősi halált halt. – Evvel kapcsolatban kiemeli az Országos Vezető, hogy megadta a megfelelő választ a „Diadalmas Liliom” című könyv szerzőjének.

Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos szerint is Sáróy Szabó m.kir. százados már a világháború előtt is többször felszólalt az ifjúság honvédelmi neveléséről.

19.

Országos Vezető közli, hogy Mannerheim tábornagytól levelet kapott.Február hó 23., kedd

9h

Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Kőszegi őrnagy a finnországi elszámolás ügyében referált az Országos Vezetőnek.

11h

A bécsi és németországi levente ifjúság vezetői a magyar leventecsapatok ügyében tájékoztatták az Országos Vezetőt.

11h 30

Svoy[142] Lajos székesfehérvári püspök a csepeli leventék valláserkölcsi oktatása ügyében tárgyalt az Országos Vezetővel. Csepelen a lelkészt eltávolították a leventeegyesületből, és így a leventék erkölcsi oktatás nélkül maradtak.

12h

Vitéz Sebők Sándor, a Magyar Yacht Klub ügyvezető elnöke vitorlasport ügyben referált az Országos Vezetőnek.

12h 15

Tóth László teniszkapitány tenisz ügyekben tájékoztatta az Országos Vezetőt.

13h

Országos Vezető a Miniszterelnök Úrnál jelentkezett kihallgatáson.

Az Országos Vezető bemutatta a Kormányzó Úr Ő Főméltósága által márc. 15-én az ifjúsághoz intézendő szózatot. A miniszterelnök Úr kijelentette, hogy áttanulmányozás után felviszi II.24-én a Főméltóságú Úrhoz. Az Országos Vezető kérte a szózat szövegének mielőbbi visszaszármaztatását annak a célnak érdekében, hogy a szózat III. 15-én a legkisebb faluban is felolvasható legyen.

A Miniszterelnök Úr kifejtette, hogy az erdélyi magyarság alsóbbrendű érzete miatt Erdélyben rendkívül súlyos a helyzet. Örömmel vette tudomásul az Országos Vezető erdélyi útját és felszólította, hogy működését a szórványkormánybiztossal egyetértésben folytassa. Az Országos Vezető kijelentette, hogy ez már az eddigiekben is így történt. A Miniszterelnök Úr végül kijelentette, hogy az Országos Vezető alá rendelt ifjúsági és testnevelési szerveknek közvetlenül saját maga alá való rendelését megfontolás tárgyává tette. Felszólította az Országos Vezetőt, hogy dolgozzon ki számára egy tervet, mely ezt az alárendelést szabályozná. E tervet elkészülte után azonnal be kell mutatni a Miniszterelnök Úrnak.Február hó 24., szerda

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h

Demkő vezérőrnagy, az ifjúság eü. bizottságának elnöke az eü. bizottság ügyeiről tájékoztatta Orsz. Vez.-t.

10h

Országos Vezető a VKF. Úrnál jelentkezett kihallgatásra.

11h 30

V. Kudriczy vezérőrnagy a VIII. csoportfőnökség ügyeiről tárgyalt Orsz. Vez.-vel.

12h

Rőder vezérőrnagy magánügyben kereste fel Orsz. Vez.-t.

12h 15

Dr. Scheffler János szatmári püspök az ifjúság valláserkölcsi neveléséről folytatott megbeszélést az Országos Vezetővel.

13h

Szilassy ezredes a csepeli leventék ügyében tárgyalt az Orsz. Vez.-vel.

13h 30

Schmidt kormányfőtanácsos a nemzeti úszósport alapítvány folyó ügyeiről tájékoztatta Orsz. Vez.-t.

13h 45

Janky szds. a levente labdarúgásról tájékoztatta Orsz. Vez.-t.

14h

Kócza[143] Géza magánügyben kereste fel Orsz. Vez.-t.

Kiegészítés

a vk. tiszt részéről a VKF. Úrnál 10h-kor történt kihallgatásról.

Az Ifjúság Országos Vezetője előterjesztette:

a./ A Kormányzó Úrnak III.15-én a magyar leventeifjúsághoz intézendő szózatának tervét.

b./ Az erdélyi szemleútról készült jelentést.

c./ A német kisebbségi területek ifjúságának megszemléléséről készült jelentését.

Jelentette:

1./ hogy a szlovák többségi területeken ezen a héten az ifjúságot megszemléli;

2./ Kérte, hogy a Honvédelemről szóló 1939. II.tc. II. rész. 7. §-a (1) bek. módosításához a VKF. Úr járuljon hozzá. (A leventekötelezettség 10 éves korhatárra való leszorítása);

3./ azt az elgondolását, hogy tart. tiszt képzésre csak a volt leventeifjúvezetők bocsáttassanak;

4./ Továbbá azt a tervét, hogy a h.kiv. szakszolg. tisztikar nemzetvédelmi tisztikar névre változzon meg;

5./ hogy a Kormányzó Úr az Országos Vezetőt H.M.főcsoportfőnöki jelleggel ruházta fel. Bemutatta a leventék finnországi utazásáról készült díjnyertes naplót, és tájékoztatta a VKF. Urat arról a tevékenységről, amelyet ezen az utazáson résztvett leventék finn-magyar barátság érdekében országszerte végeztek. Ezzel kapcsolatban bemutatta Mannerheim marsall levelét.

6./ Kérte az Országos Vezető, hogy a kiváló sportemberek harctérről való szabadságolása tb. készült vkf. rendelet megváltoztassék, mert a sportembernek elsősorban itt kell jó példával elöljárnia.

7./ Bemutatta a leányiskolákban bevezetendő honvédelmi ismeretek c. tantárgy tervezetét.

8./ Jelentette, hogy a Miniszterelnök Úr azzal a gondolattal foglalkozik, hogy az Orsz. Vez.-t közvetlen alárendeltségébe veszi. Ezzel kapcsolatos feladatát (e megszervezés terve) ugyancsak jelentette a VKF. Úrnak.

9./ Jelentette végül a németországi (nyugat-magyarországi elcsatolt részek) magyar ifjúság beszervezésére vonatkozó elgondolását.

A VKF. Úr tájékoztatta az Országos Vezetőt, hogy egyes karhatalmi szervek kiegészítését a leventékből óhajtja végezni. Országos Vezető ezzel kapcsolatban utasítást adott Kudriczy vezérőrnagy úrnak.Február hó 25., csütörtök

9h

Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Orsz. Vez. részt vett a Közoktatási Tanács ülésén.

12h

Országos Vezető Medgyesy Miklós ezredes kíséretében a Felvidékre utazott a szórvány vidékek leventéinek megtekintésére.Február hó 26., péntek

Országos Vezetőség hivatalos helyiségében a leányleventék országos vezetőnője elnökletével értekezlet volt. Megtárgyalásra került: 1./ Leventeleány ismertető füzet anyagának részletes tárgyalása; 2./ Tiszti leánynevelő és tanítóképző intézetek vezetőképző anyagának részletes terve; 3./ Ruhatervek; 4./ Szociális és kulturális csoport és a leventeleány újság munkatársainak személyes ajánlása.Február hó 27. szombat

Országos Vezető távollétében semmi különösebb esemény nem történt.Február hó 28., vasárnap

Az Országos Vezető II. 25-28 között megszemlélte Esztergom, Jászfalu, Kolta, Cseke, Léva, Csáng, Alsógyöröd, Verebély, Zsitvagyarmat, Nagymánya, Bánkeszi, Komját, Nagysurány, Tótmegyer, Érsekújvár környékének szlovák ifjúságát. Továbbiak a részletes szemlejelentésben.

Esztergomban a szemleút befejeztével az ifjúság Országos Vezetője a Hercegprímás vendége volt, mely alkalommal a következő kérdéseket beszélték meg:

1./ A lelkészi osztály az Orsz. Vez. szervezetében áll. Az egyházi kerületek a leventekerületekkel még nem mindenütt vették fel az összeköttetést. Erre rendeleti javaslatot kért a hercegprímás a legközelebbi püspöki tanácskozás számára.

2./ Erdély szórványkérdése, – 25 lelkész kérése.

3./ Pápai enciklika. Hamvas Endre érseki helynök útján készül.

4./ III. 15-én a kormányzói szózatot jóváhagyás után a hercegprímás látni szeretné.

5./ Papnevelő intézetekben testnevelési óra bevezetése.

6./ Leventeleány-rendelet útban.

7./ Női honvédelmi ismeretek ügye. Egy tervezetet a hercegprímás részére el kell küldeni.

8./ Szemleút alatt észlelt szlovák ifjúsági kérdések megvitatása.

Magyarság szempontjából megbízhatatlan lelkészek kicserélése.

9./ Baranyai út alatt a német ifjúság körében észlelt fejleményekről tett jelentés.

10./ Huber nyilatkozata vallási kérdésekről.

11./ Garamvölgyi egyke kérdései.Március hó 1., hétfő

9h

Országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h 30

Gaál Károly tábori főlelkész az A.C. igazgatói értekezletre és utána ebédre szóló meghívót adott át az Orsz. Vez.-nek.

10h

Rosztóczy alezredes a finnországi elszámolásról tájékoztatta az Országos Vezetőt.

10h 30

V. Tárczay-Felicides Román min. oszt. főnök folyó ügyekről tárgyalt Országos Vezetővel.

11h

Országos Vezető részt vett a közigazgatási továbbképző tanfolyam megnyitásán.

12h

Nagyőszi György postahivatali igazgató Nyíregyházáról magán ügyben kereste fel Országos Vezetőt.

12h 15

Lovass ezredes, Budapest Székesfőváros katonai parancsnoka bemutatta az Országos Vezetőnek azt a leventét, aki a levente propaganda album első lapján a Főméltóságú Úrral együttes fényképre került.

12h 30

Schmidt József kormányfőtanácsos az állandó evező pálya ügyben tartandó értekezletre szóló meghívót mutatta be az Országos Vezetőnek. Nemz. Úszósport Alapítvány folyó ügyeiről referált.

13h

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy a VIII.csoportfőnökség ügyeit referálta Országos Vezetőnek.

13h 30

Dr. Kokas Eszter, a leventeleányok országos vezetőnője a Pusztay féle leánylevente törvénytervezetet mutatta be Országos Vezetőnek.

17h

Osztályvezetői értekezlet

az Ifjúság Háza nagytanácstermében.

1.

Országos Vezető üdvözli a megjelenteket.

2.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy tárgyalt Szeder János országgyűlési képviselővel.

A borsafüredi MOVE menedékházat április 4-én avatják fel.

Országos Vezető azt kívánja, hogy dr. vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök, vitéz Kudriczy István vezérőrnagy, dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója, dr. Palkovich Pál miniszteri osztálytanácsos, Arató Géza, az OSK h. vezetője, Szécsy építész, továbbá az Igazságügyminisztériumból vitéz Kovács Elemér miniszteri tanácsos utazzanak le erre a felavató ünnepségre. Borsafüreden ekkor leteszik a nagyszálloda alapkövét is. Esetleg ekkor történjék az iskola és a levente-otthon alapkő-letétele.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint Borsán legyen egy menedékház, amely állomása legyen Borsafürednek.

Országos Vezető utasítja Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsost, hogy az április 4-i ünnepség részleteit dolgozza ki.

3.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök megemlíti, hogy vasárnap találkozott a gyorsleventékkel. Jó érzése volt, amint a magyar ifjúság felvonulását látta.

Benker József ezredes szerint ez alkalommal 77 levente vonult ki.

Pálossy János vk. alezredes szerint az egyes helyiségekbe először a hírvivő kocsi futott be, és amikor a nép már állt, akkor száguldott be a gyorslevente-alakulat.

Megyesy Miklós ezredes javasolja, hogy a nemzetiségi vidékekre is menjenek el a gyorsleventék.

Országos Vezető szerint hírveréssel kell dolgoznunk. – Ismerteti egy Bács-Bodrog megyéből való levente levelét. Ott a leventék megkapták a zenekart. Minden megtörtént és akkor bevonult a hadnagy. A leventék azt kérdezik az Országos Vezetőtől, hogy mitévők legyenek. – Ezen a helyzeten valahogyan változtatni kellene.

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy jelenti, hogy az ország összes zenekereskedőt felszólították, [sic!] hogy jelentsék be a készletüket, hogy minél több levente zenekart tudjunk felállítani.

Pálossy János vk. alezredes szerint nehéz a dobbőr beszerzése. Ezt több helyen kecskebőrrel pótolták.

4.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök jelenti, hogy tegnapelőtt Velics államtitkár azt kérdezte, hogy nem volna-e lehetséges a sportcsarnok építését beszüntetni? – Velics államtitkár úr szerint további megrendeléseket ne eszközöljünk. Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök tiltakozott ez ellen. Most válnak szükségessé a gépészeti berendezések megrendelése. [sic!] Újból két millió pengőre kért engedélyt a testnevelési csoport és ebből kifolyólag akarta Velics államtitkár beszüntetni a Sportcsarnok építkezését. Ottó László miniszteri tanácsos, a műszaki osztály vezetője megvizsgálja, hogy a még szükséges kiadások mennyit fognak igénybe venni. Jelenleg kb. 1. millió P. áll rendelkezésre és kapunk még 2 millió P.-t.

Országos Vezető szerint a gyakorló-termet fel kell építeni.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint az Országos Vezetőnek jelenti Ottó László miniszteri tanácsos a tényleges helyzetet, és akkor vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnököt is áthivatják megbeszélésre. Egyelőre ez a kérdés leveendő a napirendről.

5.

Dr. Palkovich Pál miniszteri osztálytanácsos jelenti, hogy 3-4 tanár javaslatot nyújtott be a Közoktatási Tanácshoz, ahol azt kérték, hogy a polgári iskolák I. és II. osztályaiban eggyel csökkentsék a testnevelési órák számát.

A Közoktatási Tanács dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos felszólalása után elfogadta az általa képviselt álláspontot. A jövő iskolai évtől egyforma módszer legyen az összes iskolákban.

Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója azt kívánja, hogy kor szerint állapítsák meg a testnevelési típust.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök javasolja, hogy a IX/2 ügyosztály készítsen iratot a Kultuszminisztérium V/1 osztályához, amelyben kéri, hogy úgy a gimnáziumban, mint a polgáriban is hetenként 3 testnevelési óra legyen. Ezt az iratot az Országos Vezető írja alá. – Ez felel meg a korszerű követelményeknek. – Országos Vezető telefonáljon Huszthy[144] és Szőnyi Őméltóságaiknak ebben a kérdésben.

Döntés:

Átirat készüljön ebben a kérdésben.

Palkovics Pál dr. miniszteri osztálytanácsos kijelenti, hogy jelenteni fogja az Országos Vezetőnek azon 4 tanár nevét, akik a Közoktatási Tanácshoz a fentemlített beadványt intézték.

6.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő felolvassa az Országos Leventeleány Tanács beadványát a rádióhoz, hogy módosítsa programját. Ezt Gryneusz Ida, a cinkotai állami tanítónőképző igazgatónője szövegezte meg.

Országos Vezető az Országos Leventeleány Tanácsnak köszönetet mond és arra kéri, hogy figyelje továbbra is az életet.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök javasolja, hogy ezt a beadványt a propaganda miniszter is kapja meg.

7.

Benker József ezredes jelenti, hogy a kolozsvári leventehét megrendezését elhalasztották

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő bejelenti, hogy a leventeleányoknak ezen a művészhéten való részvétele tárgyában tervezetet készítettek. A leventeleányokra nem vonatkozhatnak az egyes versenyszámok. A leventeleány verseny egyidőben történne a fiú-levente versennyel. – Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő felolvassa a részletes programot. 300 versenyző indulna. 40.000 P. áll rendelkezésre. – Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő azt kérdezi, hogy küldhetik-e a körlevelet a levente-leányoknak?

Országos Vezető javasolja, hogy a programot a Lok-kal egyeztessék össze.

Benker József ezredes szerint egy női bíráló bizottság alakuljon. Nem elég erre a célra 40.000,- P.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök azt kívánja, hogy a fiú-leventék versenyét és a leány-leventék versenyét teljesen külön rendezzék meg Kolozsvárott. A leventeleányok versenye után tartsák meg a fiú-levente versenyeket.

Döntés:

1./ A leventeleányok versenye után rendezzék meg a leventeversenyt.

2./ Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő bízzon meg valakit, aki a Lok-kal tárgyal és ezután hozzanak részletes javaslatot.

3./ A bizottság kidolgozza a cooperatiot és azután megállapítják a költségeket.

Benker József ezredes azt javasolja, hogy a Székesfőváros leventeparancsnokával /Lovass ezredes/ lépjen érintkezésbe dr. Kokas Eszter országos vezetőnő ebben a kérdésben.

Országos Vezető szerint a március 15-i kormányzói szózat meghatározza a leventék és leventeleányok feladatait. Ebből a jóváhagyott kormányzói szózatból egy példányt átad az Országos Vezető a leventeleányok vezetősége részére. A leventeleányok is szerepeljenek március 15-én. Az Országos Leventeleány Tanács tagjai tiszteletdíjat kapjanak.

Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos szerint az Országos Leventeleány Tanács tagjai ülésdíjakban részesüljenek.

Országos Vezető javaslatot kér erre vonatkozólag. Jelenti továbbá, hogy holnap a központi szemináriumba egy ülésre megy, ahová dr. Kokas Eszter országos vezetőnő is kísérje el. A szemináriumban több püspök is megjelenik és alkalom nyílik arra, hogy dr. Kokas Eszter országos vezetőnő tájékoztassa őket a leventeleány intézményről.

8.

Pálossy János vk. alezredes jelenti, hogy Perczel György dr., a BSzKRT vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra a ruggyantagyári ünnepélyre, ahol azon a címen, hogy levente, egy zsidó szavalt Ady verset. A kivizsgálás eredményeképen jelentés érkezett a levente központhoz. Ezt az ünnepséget december 12-én a Népművelési Bizottság rendezte (tehát nem a leventék) Kármán György[145] munkaszolgálatos szavalt.

Pálossy János vk. alezredes közli, hogy a nyomtatott műsor egyik pontja miatt eljárás indul.

Benker József ezredes ismerteti a „Tájékoztató a leventeegyesületi élet irányításához és vezetéséhez. – Leventék szabadidő mozgalma” című füzet „A leventeintézmény és a népművelés kapcsolata” című fejezetének a VKM illetékes osztálya (népművelési osztály) által kifogásolt részeit.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint a Népművelési Bizottság ellenséges magatartást foglal el a szervezettel szemben. Ebben a kérdésben az Országos Vezető mint honvédelmi és kultusz-államtitkár intézkedjen. (IX/1. ügyosztály jelzéssel).

9.

Országos Vezető azt kívánja, hogy a hadiárvákat az iskolákban is megkülönböztetett bánásmódban részesítsék. (Első pad, a Főméltóságú Úr által rendszeresített jelvény).

10.

Országos Vezető megemlíti, hogy szemleútjain azt tapasztalta, hogy sok helyen az épületekre nem írják ki a levente-otthon elnevezést és nem használják a levente felségjelvényt. A községek nem adják meg, hogy hol találhatók a leventelétesítmények. Nem lehet jól és könnyen megtalálni őket. Ezt a leventeparancsnokok rendeljék el saját hatáskörükben, de a központtól is menjen ki egy rendelkezés erre vonatkozólag.

11.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy az általános hulladékgyűjtéssel kapcsolatban bejelenti, hogy tekintettel arra, hogy az Iparügyi Minisztérium még ezideig nem volt hajlandó a Központ által kért közös megbeszélést megtartani, úgy a Központ közvetlenül vette fel a kapcsolatot a vas-, a textil-, és papíroshulladékot gyűjtő központokkal.

12.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy jelenti, hogy a leventék útján megindítják – annakidején – a sulyom gyűjtést, mely a mai nehéz takarmányozási viszonyok mellett igen elősegíti sertéshizlalásunkat.

13.

Iparengedélyekkel, forgalmi adókkal kapcsolatban bejelenti vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy, hogy mihelyt a központi alapszabályok elkészülnek és azokat a Kereskedelemügyi Minisztériumban bemutatják, úgy rögtön ún. ideiglenes iparengedélyeket fog kapni a Leventék Gazdasági Szövetkezése, hogy a szövetkezeti munkát megkezdhesse. – A forgalmi adókkal kapcsolatban megjegyzi vitéz Rapaich Dezső vezérőrnagy, hogy azt a Központ több mint 5.000.- P.-ben lerótta.

14.

Ezután vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy ismerteti a mézcirok termesztését a leventék útján. 4 q vetőmag áll a termesztő leventék rendelkezésére. Ezzel a 4 q vetőmaggal holdanként 3 kg-t számítva, kb. 134. kat.hold lesz bevethető. A kilogrammonkénti 16. P.-s ár helyett 10 P.-ért fogja a vetőmagot a Központ a leventék rendelkezésére bocsátani. A F.M. ismételten tanúbizonyságát adta annak, hogy mennyire szívén viseli a leventék ügyét.

15.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy a megindítandó Levente Gazdasági Értesítőben hatalmas propagandát indít a Központ, minden Levente Gazdasági Szövetkezés önálló baromfi-tenyésztő telepet létesítsen. A Központ a F.M. támogatásával megfelelő szakkönyveket és tenyészállatokkal fogja ellátni a leventéket. [sic!]

16.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy jelenti, hogy az ipari növények ellenőrzésével kapcsolatban tárgyalásokat folytatott a F.M.-al. Három kimutatáson és 2-3 leventének évenként 3-4 ízben történő határjáráson kívül semmi egyéb elfoglaltsága nincsen ezzel kapcsolatban, éppen ezért a F.M-nek ezen ajánlata elfogadható.

Országos Vezető megköszöni vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagynak kifejtett fáradságos munkáját és nézete szerint a F.M.-nak ajánlata az ipari növények ellenőrzésével kapcsolatban elfogadható.

17.

Országos Vezető jelenti, hogy a harctérről szabadságolható kiváló sportemberek szabadságolásának a felfüggesztése kérdésében a VKF. Úr úgy döntött, hogy a honvédelmi nevelési és testnevelési csoporttól induljon ki a kezdeményezés a rendelet visszavonására.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint a honvédelmi nevelési és testnevelési csoportnak nehéz saját maga ellen beszélni. A kiváló sportemberek szabadságolása sportszempontból jó, de a másik oldalról az állítható, hogy a sportember teljesítse a kötelességét a harctéren is.

Arató Géza, az OSK h. vezetője részletes felvilágosításokat közöl az erre vonatkozó eddigi rendelkezésekről.

Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója szerint nem kell kérni a harctérről való szabadságolást.

Arató Géza, az OSK h. vezetője kívánatosnak tartja, hogy a H.M. Úr olyan rendelkezést adjon ki, hogy mindenkit súlyosan megbüntessenek, aki a szolgálati út megkerülésével jár el.

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár szerint senkit sem szabad pártolni sport szempontból a harctérről való szabadságolása tekintetében.

Döntés:

Országos Vezető írásbeli javaslatot kér erre vonatkozólag.

18.

Országos Vezető bejelenti, hogy Léva és Érsekújvár környéki szemleútjáról részletes jelentést fog készíteni. Sok helyen szomorú jelenségeket tapasztalt. Pl. 33 %-kal csökkent az iskolaköteles magyar ifjúság száma az egyik községben. Az idősebb szlovák korosztály hangulata rossz. Sok helyen azt tapasztalta az Országos Vezető, hogy a levente parancsnokok feleségei a leventeleányok vezetői. – Különösen Kelemen, a Kultuszminisztériumtól fizetéstelen szabadságon lévő igazgató-tanító veszedelmes magyarellenes propagandát fejt ki a szlovák ifjúság körében. – Foglalkozni kell a kisebbségi kérdéssel. Csakis a levente intézményen keresztül lehet ellensúlyozni a kisebbségi propagandát. Bácskában is vannak szlovák csoportok és így lépésről-lépésre szlovákosodnak el a faluk. A szlovákok erősen támogatják pénzzel is az „ejtőernyősöket”. – A nagysurányi szlovák gimnázium sok szlovák értelmiséget nevel. – Jelentései megírása után az Országos Vezető megbeszéli ezeket a kérdéseket levente-vonalon vitéz Kudriczy István vezérőrnaggyal is. A hercegprímásnál néhány nemzetellenes érzelmű káplán leváltását kérte az Országos Vezető. Ez meg is történt. Sok felesküdött szlovák nemzetiségű magyar katona átszökik Szlovákiába. A szlovák ifjúság Szlovákiában magyarellenes nótákat énekel.

Kőszeghy Olivér százados megjegyzi, hogy Pozsonyban kisantant értekezlet volt. (Titkos szerződés).

Arató Géza, az OSK h. vezetője jelenti, hogy hozzá személyesen eljött Kelemen igazgató-tanító és arra hivatkozott, hogy a Belügyminiszter és a Kultuszminiszter megengedték a tót sportszövetség felállítását. Régebben tényleg érkezett hasonló átirat a Belügyminisztériumtól (pro memoriával és a Külügyminisztérium átiratát is mellékelték), de a Belügyminisztérium újabb átirata világosan kimondja, hogy szlovák sportszövetség felállítását nem tartja kívánatosnak.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök megjegyzi, hogy a tótok a viszonosságra is hivatkozhatnak, mert hiszen Pozsonyban magyar sport szövetség működik.

Vitéz Megyesy Miklós ezredes közli, hogy Kelemen Komját községgel kapcsolatban tett feljelentést tót leventék bántalmazása miatt. A feljelentés alaptalan volt.

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy szerint az ottani levente parancsnokot mégis át kellett helyezni.

Vitéz Rosztóczy Ernő orvos-alezredes rendkívül fontosnak tartja, hogy a vezetők többször utazzanak le személyesen a veszélyeztetett nemzetiségi vidékre. Az országban az összes ifjúsági vezetők rendszeresen menjenek el oda.

Kőszeghy Olivér százados megjegyzi, hogy Kassán megalakult az első önálló szlovák egyesület.

19.

Országos Vezető jelenti, hogy a Balatoni Sport Bizottság működési szabályzata elkészült.

20.

Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója szerint Király István ny. főhadnagy, sportrepülő temetésén az Országos Vezetőség ne képviseltesse magát. Az Atlétikai Szövetség képviselője jelenjék meg a temetésen.Március hó 2., kedd

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök és Rajcsányi László szerkesztő a Képes Sport ügyben referáltak az Országos Vezetőnek.

10h 30

Dr. Dusóczky Andor sportorvosi ügyben tárgyalt az Országos Vezetővel.

11h

Yacht szövetség küldöttsége jelentkezett az Országos Vezetőnél a kitüntetett versenyzők nevében köszönetet mondani.

11h 30

Országos Vezető dr. Kokas Eszterrel Morvay alpolgármesterhez ment leventeleány főző tanfolyam ügyében.

12h 30

Országos Vezető az A.C. orsz. ig. értekezletén vett részt.Március hó 3., szerda

9h

Országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h 30

Szűcs András szds. a harctérről visszatérve tisztelgő látogatáson jelentkezett Országos Vezetőnél.

10h

Rajcsányi Ferenc a MUSZ ügyeiről tájékoztatta az Országos Vezetőt.

12h

Országos Vezető értekezleten vett részt, amelyen megtárgyalásra került a Stadion területének kijelölése és a terület feltöltése.

13h 30

Az Országos Vezető hivatalos helyiségében jelentkezett dr. Rézler Gábor érsekújvári polgármester megbízásából Bácsalmásy Mihály okleveles építész; az érsekújvári levente-otthon és székházépítési munkálatainak anyagigénylését terjesztette elő az Országos Vezetőnek azzal a kérelemmel, hogy azokat véleményezze és megfelelően pártfogolja. Az anyagigénylések száma az összesített kimutatás szerint 34 ügydarabon történt meg. Az ügydarabokat az Országos Vezető: „Láttam. A kért anyagkiutalást kérem” szavakkal pártfogolta az érsekújvárosi levente-otthon és székház építési munkálatainak befejezését.

13h 45

Az Országos Vezető felkereste Bárczy István miniszterelnökségi államtitkárt hivatalos helyiségében. Tájékoztatta őt a Miniszterelnök úr szóbeli rendelkezése felől, mely szerint az Orsz. Vez.-nek elő kell készíteni annak a lehetőségét, hogy alárendelt szervei a Miniszterelnök úr közvetlen rendelkezése alá kerüljenek. Kérte ezzel kapcsolatban Bárczy államtitkárt, hogy a miniszterelnökség jogászai az 5.520/M.E.- 1941. sz. rendelet ily irányban történő kiegészítését dolgozzák ki, melyről Bárczy államtitkár a Miniszterelnök Urat előzetesen tájékoztatni fogja.

Erről az Orsz. Vez. mindaddig nem tájékoztatja elöljáróit, amíg a Miniszterelnök Úr felhatalmazást nem ad intézkedéséről.Március hó 4., csütörtök

9h

Országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h 30

A m.kir. külügyminisztérium pártfogoló soraival bolgár gazdasági írók jelentkeztek Országos Vezetőnél, a bolgár-magyar gazdasági kapcsolatok kimélyítése végett szerkesztett bolgár gazdasági szemlét terjesztették elő Országos Vezetőnek és kérték pártfogását.

10h

Tomanóczy Ilona tanárnő, a leventeleányok országos vezetőnőjének helyettese a leventeleányok fogadalom tétele szövegét terjesztette Országos Vezető elé és jóváhagyását kérte. – Takaró Gyuláné, Vízy Mariann és Broncs Gézáné orsz. leventeleány új tanácstagjai megbízó levelének kiadása ügyében referált Országos Vezetőnek.

11h

Dr. Buttner Ferenc budafoki apátplebános panaszt emelt az Országos Vezetőnél, hogy a leventék nem járnak misére. – Országos Vezető f.h. 14-én ki fog szállni Budafokra, ahol részt vesz a szt.misén és az ifjúsághoz szózatot intéz. -- Ugyanekkor a leventevezetőkkel is megbeszélést tart néhány rendellenesség kiküszöbölése végett.

11h 45

Benker ezredes a március 15-iki ünnepség és fogadalom ügyében referált az Országos Vezetőnek. A VKM népművelési osztályán történt tárgyalás eredményéről tájékoztatta az Országos Vezetőt.

12h

V. Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök folyó ügyekről referált az Orsz. Vez.-nek.

12h 30

Schmidt József kormányfőtanácsos az 1943. ápr. hó 4-én tartandó sportszálló alapkőtétel és a MOVE székház avatási ünnepség sorrendjét terjesztette Országos Vezető elé. -

13h

Pogány ezredes a Kabinetirodából távbeszélőn jelentette az Országos Vezetőnek, a Kormányzó Úr Ő Főméltósága legfelsőbb döntését, a III. 15-i ünnepséggel kapcsolatban.

E szerint a Kormányzó Úr Ő Főméltósága hozzájárult ahhoz, hogy III. 15-én rádió útján szózatot intéz a magyar ifjúsághoz. A rádió lemezről fogja közvetíteni a Főméltóságú Úr beszédét. A Kormányzó Úr a tervezett programmal egyetért. Erről értesíteni kell a Miniszterelnökséget (Ullein) és a propaganda minisztériumot.

Legfelsőbb helyről az a gondolat is felvetődött, hogy a VKF. és H.M. Úr útján lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy a 2. hds. is belekapcsolódhasson ebbe az ünnepségbe és hogy a Főméltóságú Úr szózatát a 2 hds.-hez is továbbítsák.

A Kormányzó Úr végezetül az Országos Vezető előterjesztésére hozzájárult ahhoz, hogy a III. 15-i szózatát az ifjúság nevelése szempontjából bármikor lemezről megismételhesse.

13h

Dr. Kokas Eszter, a Leventeleányok Országos Vezetője referált a VKM utasításról a leventeleányok fogadalomtétele ügyében.Március hó 5., péntek

9h

Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Kató ezredes vkf. 2.oszt.-tól Lux Terka „Nápoly és Buda” c. könyvét ajánlotta Országos Vezetőnek a levente könyvtárak részére.

10h 30

Dr. Makrányi Gyula Gyöngyös város polgármestere és Deseő Dénes műszaki tanácsos a gyöngyösi levente-otthon ügyében tájékoztatták az Országos Vezetőt.

10h 45

Dr. Pusztai János miniszteri tanácsos a VKM megbízásából jelentkezett Országos Vezetőnél, Orsz. Vez. személyét érintő ügyben.

11h

V. Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök és dr. Emődy István min. osztálytanácsos az orsz. eü. bizottság szervezetének szabályzatát és módosításának ügyrendje tárgyában tárgyaltak az Országos Vezetővel. [sic!]

12h

Országos Vezető a H.M. helyettes Úrnál jelentkezett kihallgatáson.

1./ Jelentette a Miniszter helyettes Úrnak, hogy III.15-én a Kormányzó Úr Ő Főméltósága szózatot intéz a magyar leventeifjúsághoz, ismertette az ünnepséggel kapcsolatos előkészületeket.

2./ Jelentette a honvéd családokért indított gyűjtés eddigi eredményét és ezzel kapcsolatban felhívta a H.M. H. Úr figyelmét arra, hogy a nemzet társadalmának e gyűjtés alkalmával tanúsított páratlan áldozatkészségét – véleménye szerint – valamilyen módon meg kellene köszönni. Erre vonatkozó javaslat előterjesztését tarja szükségesnek.

3./ A levente szakszolgálaton kívüli tisztikarnak nemzetnevelési tisztikarrá való kifejlesztése tárgyában folytatott megbeszélést az Orsz. Vez.

4./ Jelentette még az Orsz. Vez., hogy szükségesnek tartaná az ifjúvezetői ténykedésnek beszámítását a tart. tisztikar elbírálásánál. A H.M. helyettes Úr megígérte, hogy ennek az ügynek újból való megindítását szorgalmazni fogja.

5./ Előterjesztette az Orsz. Vez. a délvidéki szórványterületek szemleútjának jelentését és jelentette, hogy hasonló szellemmel megszemlélte a felvidéki kisebbségi területeket is. Erre vonatkozó jelentését utólag fogja előterjeszteni.

Végül jelentette még az Orsz. Vez., hogy III. 11-én az erdélyi szórvány kormánybiztos és az egyetemi önkéntes munkaszolgálat főparancsnoka, Szinay altábornagy bevonásával, csoportfőnökeivel értekezletet tart szórvány ügyben.1943. március 6., szombat

Az Országos Vezető gyengélkedése miatt a mai napon hivatalos helyiségében nem jelent meg.

10h

Stolpa államtitkár azzal a kérelemmel fordult az Országos Vezetőhöz, hogy titkárnője balatonfűzfői 544-es számú villáját a honvédségi igénybevétel alól mentesíttesse.

A székesfehérvári 113. lgv.pság, valamint a füzfői kirendeltségnek távbeszélőn való felhívása után a kérelem érdemszerű elintézést nyert. Stolpa államtitkárt a kedvező elintézésről dr. Rajczy Imre min. titkár értesítette.

11h

Az OSK.-tól dr. Ferenczy Emil azzal a kérelemmel fordult az Országos Vezetőséghez, hogy a Magyar Tenisz Szövetségnek 500 tucat használt teniszlabda regenerálásához szükséges anyagigénylését az Országos Vezető megfelelőleg pártfogolja.

Országos Vezető a kérelmet teljesítette.1943. március 7., vasárnap1943. március hó 8., hétfő

9h

Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Benker József ezredes és v. Major István alezredes a márc. 15-iki kormányzói szózat ügyében tárgyaltak Orsz. Vez.-vel.

10h 30

Országos Vezető v. Kudriczy vőrnaggyal megbeszélést folytatott a levente és cserkész együttműködés tárgyában.

11h

V. Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök a borsafüredi építkezések ügyében referált az Orsz. Vez.-nek és az evezős szövetség 13h-kor tartandó ülésére vonatkozólag folytattak megbeszélést.

11h 30

Országos Vezető a H.M. Úrnál jelentkezett kihallgatáson.

17h

Osztályvezetői értekezlet az Ifjúság Háza nagytanácstermében.

1.

Országos Vezető üdvözli a megjelenteket. Közli, hogy vitéz Kudriczy István vezérőrnagy az osztályvezetői értekezleten másirányú elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni.

2.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök az ipari középiskolák és felsőipariskolák megrövidített tanítási ideje folytán szükséges intézkedésekről referált. Így a testnevelési órákat, a honvédelmi ismeretek óráit illetőleg a leventefoglalkoztatást csökkenteni kívánják. A testnevelési csoport nem járulhat hozzá a testnevelési órák számának csökkentéséhez. – Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök kérte, hogy H.M. vonalon is tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Országos Vezető átadja az ügyiratot vitéz Pálossy János vk. alezredesnek. Elrendeli, hogy nézzék át az ipari középiskolák, felsőipariskolák tanrendjét. Így kitűnik az, hogy hol lehet rövidítéseket eszközölni. Vitéz Pálossy János vk. alezredes intézkedjen ebben a kérdésben.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint evvel kapcsolatban dr. Loczka Alajos tanügyi főtanácsossal kell érintkezésbe lépni.

3.

Arató Géza, az OSK h.vezetője átnyújtja a Vezérkari Főnök Úr számára készített pro memoriát, mely a kiváló sportembereknek a harctérről való szabadságolását tartalmazza. Szerinte a harctérről senkit sem hívunk vissza. Ilyen kérések elbírálására az Országos Sport Központ jogosult. Egyes esetekben az itteni szolgálatot teljesítő katonák részére kérnénk szabadságolást. Új rendeletet kell kiadni.

4.

Arató Géza, az OSK h.vezetője jelenti, hogy a Balatoni Sport Bizottság szabályzata elkészült. A szabályzatot Országos Vezető adja ki. A tisztázatot az Országos Vezető vigye fel Reményi Schneller Lajos pénzügyminiszter úrnak.

A Balatoni Sport Bizottság elnökévé Reményi Schneller Lajos pénzügyminisztert az Országos Vezető előterjesztésére a miniszter nevezze ki.

Országos Vezető úgy intézkedett, hogy az ügyiratot lássa kiadványozás előtt dr. Pusztai János miniszteri tanácsos.

5.

Arató Géza, az OSK h. vezetője jelenti, hogy a Honvédtiszti Torna Egyesületre vonatkozó szabályrendelet tervezete elkészült. – Jelenti, hogy holnap beszél Tasnády alezredessel ebben a kérdésben. Néhány kisebb stiláris módosítás után teljesen elkészül a tervezet.

6.

Arató Géza, az OSK h. vezetője jelenti, hogy a Jednota sport club (kassai tót sport egyesület) kéri az OSK vezetőségét, hogy a módosított alapszabályokat jóváhagyás céljából a m.kir. Belügyminiszter Úrnak felküldjék. A Belügyminisztérium engedélyt adott az egyesület megalakulására a Miniszterelnökség állásfoglalása alapján.

Országos Vezető szerint ezt dr.Pusztai János miniszteri tanácsosnak kell megküldeni, mivel itt kisebbségi kérdésről van szó. Ő adjon véleményt.

Dr.Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint a Belügyminisztériumhoz intézett átiratban hozzáírandó, [sic!] hogy a testnevelési csoport részéről senki se járult hozzá a Jednota sport club engedélyezéséhez.

Arató Géza, az OSK h. vezetője jelenti, hogy dr. Páskándy János miniszteri tanácsos szerint az engedély megadását hosszabb tárgyalás előzte meg. – A kisebbségi ügyosztálytól dr. Siposs Sándor miniszteri titkárral is tárgyalni kell ebben a kérdésben.

Döntés:

Az ügyirat dr. Pusztai János miniszteri tanácsosnak megküldendő azzal, hogy a kisebbségi ügyosztály (VI/6) is láttamozza.

7.

Dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos ismerteti a 8480/1943. számú rendeletet. Jelenti, hogy a mai Budapesti Közlönyben az összes most végzett testnevelési tanárok kinevezése megtörtént. Jelenleg kb. 50 személyről van szó.

8.

Dr. Kokas Eszter Országos Vezetőnő távollétében Tomanóczy Ilona, a helyettese azt kéri, hogy a IX/3 ügyosztály az OSK rotaprintjét használhassa, mert az ügyosztályban igen sokszor van szükség sokszorosításra, amelyet eddig mindig sokszorosító irodában csináltatott az ügyosztály.

Arató Géza, az OSK h. vezetője szerint vitéz Rapaics Dezső altábornagy kilátásba helyezte, hogy ilyen rotaprint [sic!] be fog szerezni. Ezt használhatnák a leventeleányok is.

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár javasolja, hogy a MEFSOK rossz gépét megfelelő költséggel javítsák meg és ekkor a IX/3 ügyosztály is sokszorosíttathatna ott.

Döntés:

1./ Amíg az új rotaprint a IX/3 ü.o. részére meg nem érkezik, addig vitéz Pálossy János vk. alezredes rendelkezésre bocsátja a leventék rotaprintjét, ha a IX/3 ü.o. megfizeti a nyomdafestéket és a gépkezelő órabérét a hivatalos órák után.

2./ A házberendezés terhére megveszik a IX/3 ügyosztálynak a rotaprintet.

9.

Tomanóczy Ilona, a IX/3. ü.o. helyettes vezetője jelenti, hogy dr. Kokas Eszter országos vezetőnő szeretné, ha a leventék második művészegyüttesének, illetve a második turnus megkezdésének megindítása előtt az együttesbe ténylegesen leventeleányokat válogassanak ki és azokat vigyék szerepelni, mert most a női szereplők között még véletlenül sem megy egyetlen leventeleány sem.

Benker József ezredes szerint második turnéról még nincs szó. Nem az a cél, hogy hivatásosakat neveljenek.

Országos Vezető elrendeli, hogy a következő művészegyüttesben kizárólag csak leventeleányok szerepeljenek, a külföldön is.

Döntés:

A jövőben ezekben a művészegyüttesekben kizárólag leventeleány korban lévő leventeleányok szerepeljenek dr.Kokas Eszter országos vezetőnő csoportjából.

10.

Tomanóczy Ilona, a IX/3 ü.o. h.vezetője jelenti, hogy a sportorvosi rendelőben a női rendelésen eddig mindig középiskolás leányokat vizsgáltak csak. Ha most a leventeleányok intenzívebb sportolása megkezdődik, szükséges lenne a leventeleányokat is megvizsgáltatni a sportorvosi rendelőben. Tomanóczy Ilona, a IX/3 ü.o. h. vezetője kérdezi, hogy milyen lehetőségei vannak ennek?

Vitéz Rosztóczy Ernő dr. orvos-alezredes javasolja, hogy dr. Csinády Jenő, a sportorvosi intézet igazgatója beszélje meg a megfelelő lépéseket dr. Kokas Eszter országos vezetőnővel.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint az Egészségügyi Bizottság találjon alkalmas módot a kérdés megoldására.

Döntés:

1./ Azokra a leányokra nézve, akik komolyan sportolni óhajtanak, edző keretben óhajtanak résztvenni, a sportorvosi vizsgálat kötelező.

2./ A leventeleányok orvosi vizsgálata az Ifjúsági Egészségügyi Bizottságra tartozik, amely bizottság majd javaslatot tesz.

3./ Mihelyt a leventelány rendelet megjelenik, meg kell kezdeni a leventeleányok egészségügyi vizsgálatát.

11.

Tomanóczy Ilona testnevelésügyi előadó a főiskolai munkatáborokban háztartás-egészségügyi tanfolyamot végzett vezetőnők beosztását referálja. Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő letárgyalta a női főiskolai munkaszolgálat vezetőjével, Istvánffy Klárával, hogy a július-augusztusban felállítandó főiskolai munkatáborokba a leventeleány ügyosztály adná a tábor élelmezésére és a főzés vezetésére szükséges munkaerőket azon vezetők közül, akik a IX/3 ü.o. 3 hónapig tartó háztartás-egészségügyi tanfolyamát elvégezték. Feladatuk lenne még, hogy szabad idejükben kijárnak a faluba, környezettanulmányt végeznek, amennyire lehetséges, megkezdik a felvilágosító munkájukat a korszerű háztartásvezetéssel, élelmezéssel és egészségvédelmi [sic!] kapcsolatban.

Országos Vezető elrendeli, hogy evvel a kérdéssel dr. Rajczy Imre miniszteri titkár foglalkozzék. Dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos vezetésével értekezlet legyen, ahol résztvesznek mindazok, akik a leventeleány szervezkedésbe belekapcsolódnak (Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos is).

Döntés:

Értekezlet ebben a kérdésben.

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár szerint vitéz Szinay Imre altábornagy másként akarja ezt a kérdést megoldani.

12.

Tomanóczy Ilona testnevelésügyi előadó bejelenti, hogy a leventeleányok háziipari foglalkoztatásával kapcsolatos kérdéseket az országos vezetőnő maga szeretné a legközelebbi értekezleten ismertetni.

13.

Vitéz Pálossy János vk. alezredes jelentést tesz az összekötő-tiszti tanfolyamról, amelyet az Iparkamara helyiségében tartanak meg. Az ünnepélyes megnyitáson megjelenik többek között dr. Bassola Zoltán miniszteri osztálytanácsos is. Itt az ellenőrzési és nyilvántartási munkát végző tiszteket képezik ki.

14.

Benker József ezredes szerint a levente művész heteket elhalasztják, mivel német és olasz részről a nemzetközi kulturális megmozdulásokat lemondják.

Országos Vezető kéri ennek tudomásulvételét.

15.

Országos Vezető a március 15-i levente ünnepségre meghívja az értekezlet tagjait.

Benker József ezredes szerint kétes idő esetén március 15-én reggel 8- 1/2 9 óra között a rádió közli az ünnepség színhelyét. Rossz idő esetén ezt a leventeünnepséget a Tattersaalban tartják meg.

Országos Vezető azt kívánja, hogy az ott lévő leventeleányok szülei is ott legyenek. A Honvédelmi Minisztérium és a Kultuszminisztérium ügyosztályainak képviselői hivatalból való meghívás alapján jöjjenek el.

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár bemutatja majd a meghívottak listáját az Országos Vezetőnek. (A Kultuszminisztert az Országos Vezető személyesen hívja meg. Meghívandók az összes VKM államtitkárok, míg a H.M. részére házi parancsot bocsátanak ki. A Propaganda Minisztériumot is meg kell hívni.)

Országos Vezető elrendeli, hogy a március 15-i levente ünnepségen a tiszteknek az öltözet egyszerű, fehér kesztyű, fekete nadrág. A polgári urak egyszerű sötét ruhában jelenjenek meg.

Benker József ezredes szerint a horvátok résztvettek Pozsonyban a kisantant konferencián, azért ne hívjuk meg őket március 15-re.

Országos Vezető közli, hogy holnap ifj. Horthy Miklós követ úr útján kéri meg a Főméltóságú Urat, arra, hogy adja vissza a kormányzói szózat jóváhagyott szövegét.

16.

Tódor Kálmán gazdasági főtitkár bejelenti, hogy a Levente Gazdasági Központ több irányban tárgyalásokat folytatott különböző cégekkel a leventék által gyűjtött törött hanglemezek felvásárlása ügyében. Ezideig befutott árajánlatok alapján a legjobbnak a Linguaphone Rt. ajánlata bizonyult, mely minden összegyűjtött hanglemez kilójáért 5.- P. értékű könyvet juttat a gyűjtő leventének. Az árajánlatok beküldése még folyamatban van.

17.

Tódor Kálmán gazdasági főtitkár bejelenti a Levente Gazdasági Értesítővel kapcsolatban, hogy az a hó közepén fog kb. megjelenni 20.000 példányszámban. Ezzel az összes levente gazdasági szövetkezések, levente egyesületek és leánylevente alakulatok lesznek ellátva.

18.

Országos Vezető szerint a Levente Gazdasági Szövetkezések Központja személyi ügyeivel kapcsolatban tisztázni kell a helyzetet vitéz Rapaics Dezső elnök úr személyét illetőleg.

Röviden ismertetve: vitéz Rapaics Dezső altábornagy már több, mint 9 hónapja a Levente Gazdasági Szövetkezések Központjának elnöke. Az utóbbi három hónapban teljes munkaerejét és minden energiáját száz százalékig az intézmény érdekébe állította. Ezen munkája kapcsán sikerült a Levente Gazdasági Szövetkezések Központjában teljes rendet teremtenie és úgy szervezetileg mint anyagilag erősen megalapoznia.

Rá kell mutatni arra is, hogy az elnök úr ezen építő munkája során nemcsak az országos elnöki tisztséget töltötte be, hanem munkatársaival karöltve a legapróbb részletekkel is személyesen foglalkozott és így egy teljes felelősségű ügyvezető igazgató személyét is pótolta.

A befutott jelentésekből csak egy pár példát óhajt felhozni az Országos Vezető, melyek a legjobban méltatják az Elnök Úr eddig munkáját:

Székely István, volt Levente Gazdasági Szövetkezési főtitkár elbocsájtása után, különböző adósságokból a Központ pénztárának több mint 11.781.80 P-t kellett volna kifizetnie. Az Országos Elnök úr kezébe vette az ügyet és személyesen tárgyalva az egyes ügyfelekkel, sikerült velük kiegyeznie s így a fenti összeget majdnem felére csökkentette.

Ami a Levente Gazdasági Szövetkezések Központjának kifejlesztését illeti, rá kíván mutatni az Országos Vezető a gyékény őrcsizmák szállítására is, amelyből eddig 60.000.- P. tiszta haszon ígérkezik. Újabb jelentések szerint ismét nagyobb mennyiségű gyékénycsizma szállításra van kilátása a Központnak, amely szállításokra vonatkozó megrendelést tisztán az Országos Elnök úr személyi összeköttetéseinek köszönheti.

Végül is rá kell mutatni arra, hogy az Országos Elnök úr az elmúlt 9 hónapban több ízben látogatott meg olyan vidéki városokat és azok környékét, ahol a Levente Gazdasági Szövetkezések megalakultak, hogy személyes megjelenésével, tanácsával és pártfogásával buzdítsa ezen Levente Gazdasági Szövetkezések munkáját.

Az Országos Elnök úr ezen útjaival kapcsolatos kiadásai fejében semminemű anyagi vagy más ellenszolgáltatást nem fogadott el.

Tekintettel arra, hogy az Országos Elnök úr a jövőben továbbra is a Levente Gazdasági Szövetkezések Központjának szolgálatába óhajtja állítani munkásságát, tisztázni kell a helyzetet illetményeit illetőleg.

Országos Vezető nézete szerint legcélszerűbb volna, ha vitéz Rapaics Dezső altábornagy eddig kifejtett odaadó és lelkes munkásságáért, – költségmegtérítés címén – 5.000.- P. és az ezzel járó adók kifizetésében részesülne.

Ezen kifizetést a Levente Gazdasági Szövetkezések Központja a mai osztályközi értekezleten előadottak alapján eszközölné.

Amennyiben a Levente Gazdasági Szövetkezések Központja Szövetkezetté alakul át, úgy az Országos Elnök úr illetményeit illetőleg a Szövetkezet alakuló közgyűlése fog annakidején dönteni.

Döntés:

Az Ifjúság Országos Vezetője felkérte Horváth hadbiztos ezredes urat, hogy kellő formában utasítsa a Levente Gazdasági Szövetkezések központi pénztárát, hogy vitéz Rapaics Dezső országos elnöknek költségmegtérítés címén 5.000.- P.-t és az ezzel járó adókat fizesse ki az eddig befolyt jövedelmek terhére.

19.

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár jelenti, hogy március 11-én d.u. 18h 30-kor a Darányi Diákház[146] javára a Magyar Művelődés Házában ünnepség lesz, ahol a Honvédelmi Miniszter Úr beszédet mond. Ekkor az Országos Vezető is megjelenik.

20.

Vitéz Megyesy Miklós ezredes a bolgár Brannik szervezet látogatását ismerteti. Sofiai katonai attasénk azt írta, hogy két Brannik ifjúsági szervezet szeretne Levente-Brannik csereakciót megvalósítani. Két 50-60 főből álló csapat és 30 főből álló leventeleány csapat látogatása jöhetne tekintetbe. Az időpont augusztus 1. – szeptember 30-ig terjedő idő. Három-három heti időtartamról lenne szó. Vitéz Megyesy Miklós ezredes ma beszélt a Külügyminisztériumban Zilahi Sebess Jenő dr. miniszteri titkárral ebben a kérdésben. A Külügyminisztérium örülne ennek a megoldásnak.

Országos Vezető azt kívánja, hogy a magyar-bolgár sport érintkezés is induljon meg.

Arató Géza, az OSK h. vezetője közli, hogy egy bolgár újságíróval már tárgyalásokat folytatott. Így a bolgár-magyar sportérintkezés felvételére már lépéseket tett.

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár bejelenti, hogy a főiskolai labdarúgó válogatott pünkösdkor mérkőzik a magyar főiskolai válogatottal.

Országos Vezető azt kívánja, hogy deklaráció készüljön a bolgárok érdekében. Vitéz Megyesi Miklós ezredes tárgyaljon Zilahi Sebess Jenő miniszteri titkárral ebben a kérdésben.

Vitéz Megyesy Miklós ezredes szerint Zilahi Sebess Jenő miniszteri titkár valószínűleg magáévá fogja tenni ezt az elgondolást.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök kijelenti, hogy a Külügyminisztérium soha olyan meleg barátságot nem tudott elérni a nemzetek között, mint amilyen barátság keletkezett a bolgár és a magyar nemzet között a Testnevelési Főiskola közvetítésével. Ezelőtt 25-30 bolgár hallgató tanult a Testnevelési Főiskolán és jól megtanult magyarul. Sajnos a bolgár sport általában gyengébb, mint a magyar sport.

Országos Vezető elrendeli, hogy vitéz Megyesy Miklós ezredes mondja meg Zilahi Sebess Jenő dr. miniszteri titkárnak, hogy a Nemzeti Sport Bizottság útján deklaráció készül a magyar-bolgár sportbarátság kiépítésére.

Vitéz Megyesy Miklós ezredes azt szeretné, hogy 12 fiú és 12 leány is látogasson el hozzánk Szófiából. (Hatz Ottó révén.) Ebben a kérdésben a Honvédelmi Minisztérium útján ügyirat készüljön, amelyet a Miniszterelnökség is láttamoz.

Kőszeghy Olivér százados szerint a Honvédelmi Miniszter Úr azt kívánja, hogy a leventék külföldi látogatásait láttamozza.

21.

Országos Vezető bejelenti, hogy a főiskolai bajtársi egyesületek szabályozásával kapcsolatos rendelet megjelent. Ez a rendelet érinti a leventéket és a VKM. IX. főcsoportot is. Lényeges rendelkezés, hogy főiskolai bajtársi egyesületnek csak 26 éves korig lehetnek tagjai.

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár részletesen ismerteti a rendeletet, amelyet a VKM Úr március 4-én jóváhagyott. A 26 éves korhatárt csak kivételesen akkor lehet 28 évig meghosszabbítani, ha a hallgató katonai szolgálatot teljesített. A Magyar Nemzeti Diákszövetségbe tartoznak az összes főiskolai egyesületek. A Magyar Nemzeti Diákszövetségben a főiskolai levente egyesületek képviseltetik magukat.

Országos Vezető szerint várni kell a további intézkedésekkel, amíg megalakul a Magyar Nemzeti Diákszövetség szervezete.

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár szerint a rendelet a hivatalos lapban jelenjék meg.

Országos Vezető ennek tudomásulvételét kéri.

22.

Országos Vezető szerint 1942-ben 60 személyt terjesztettek fel Toldy Miklós kitüntetésre.

Pálossy János vk. alezredes szerint a Toldy Miklós kitüntetés ügye még nincs a Kabinetirodában.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök javasolja, hogy dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos tisztázza, hogy hol van jelenleg az ügydarab. Országos Vezető említse ezt meg a Kultuszminiszter úrnak is.

Dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos az utasítást tudomásul veszi és holnap utána néz az ügydarabnak.

Országos Vezető bejelenti, hogy a Pro Juventute kitüntetés ügyét újra megsürgette a Miniszterelnöknél.

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár szerint 28 tiszt Toldy Miklós kitüntetése is megakadt a H.M. Elnökségen.

23.

Országos Vezető a Leventeleány Tanácsnak február 26-i jegyzőkönyvéből olvas fel néhány részletet. Ezentúl csak csoport, csapat és kör lesz az elnevezés.

Tomanóczy Ilona testnevelésügyi előadó jelenti, hogy a leventeleányokra vonatkozó átszervező tervezet elkészült.

Országos Vezető szerint szép a leventeleányok fogadalomtétele. A szöveg megváltozott. Országos Vezető felolvassa azt a 12 pontot, amit az Országos Leventeleány Tanács elhatározott és a régi fogadalom helyébe állított. Az Országos Vezető ismerteti a Leventeleány Tanács március 12-i ülésének programját. A Tanács kiválóan dolgozik.

24.

Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos jelenti, hogy a borsafüredi telekkisajátítási ügyben február 22-én megbeszélés volt. A Minisztériumban megakadt az ügy, mert a miniszter azt mondta, hogy a minisztertanács elé terjeszti ezt a kérdést.

25.

Kőszeghy Olivér szds. jelenti, hogy Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos kirendelése a nagyváradi pályaépítkezés ügyében most a leventék országos parancsnokánál van.

Országos Vezető szerint holnap intézkedni kell ebben a kérdésben.

26.

Kőszeghy Olivér százados jelenti, hogy február 11-én lesz a szórvány értekezlet.

Országos Vezető szerint erre az értekezletre meghívandó a Kultuszminisztérium kisebbségi osztálya (VI/6).

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár javasolja, hogy Bojtár Imre dr. miniszteri titkárt hívják meg.

27.

Vitéz Pálossy János vk. alezredes arról tesz jelentést, hogy az egyik erdélyi tanítóképzőt többször kirabolták és ezért ők egység tornafelszerelést kérnek.

Dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos szerint a tanítóképző vezetősége forduljon kérésével a IX/2 ügyosztályhoz.

28.

Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár javasolja, hogy sport bajnoki jelvényt az olimpiai bajnokok is megkaphassák a civil vonalon is. [sic!]

Országos Vezető elrendeli, hogy ezt a civil vonalon is valósítsák meg. – Országos Vezető Richter János századost bízza meg, hogy erre vonatkozólag részletes javaslatot dolgozzon ki.Március hó 9., kedd

9h

Országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

V. Somogyváryné leventeleány ügyben kereste fel az Országos Vezetőt.

10h 30

Kiss Ferenc altábornagy megköszönte Országos Vezetőnek a magyar sport díszérmet.

11h

Makoldy József magánügyben jelentkezett Országos Vezetőnél.

11h 30

Ellenbogenné magánügyben kereste fel az Országos Vezetőt.

12h

Országos Vezető személyi segédtisztje távbeszélőn felhívta a berlini katonai attachet és kérte, hogy továbbítsa a Magyar Kerékpáros Szövetség kérelmét, amely szerint Walter Rütt kerékpáros edző ne májusban, hanem április 15-ike táján jöjjön le.

A kéréssel kapcsolatos választ néhány napon belül, szintén távbeszélőn fogják megadni.Március hó 10., szerda

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h 30

Benker József ezredes és Major István alezredes a márc. 15-iki kormányzói szózat ügyében tárgyaltak az Országos Vezetővel.

10h

Romy Arisztid, Pestszenterzsébet polgármestere, Zsolgya Árpád műszaki tanácsos, Éltető Ödön gimn. ig. keresték fel az Országos Vezetőt és a pestszenterzsébeti gimn. torna terme ügyében, levente székház ügyben és a II. lev. lőtér ügyben tárgyaltak.

11h

A hajdúdorogi görög katolikus püspök[147] tisztelgő látogatáson jelent meg az Országos Vezetőnél. Egyházi dolgokat tárgyaltak meg.

12h

V. Tapody István ezredes, a VII. hadtest légvédelmi parancsnoka tisztelgő látogatáson jelentkezett Orsz. Vez.-nél. Orsz. Vez. távollétében személyi segédtisztje fogadta, akinek Tapody ezr. előadta még, hogy néhány útmutatásra volna szüksége a leánylevente intézménnyel kapcsolatban. Orsz. Vez. személyi segédtisztje Tapody ezredest dr. Kokas Eszterhez, a lev. leányok országos vezetőjéhez irányította.Március 11., csütörtök

8h 30

Az Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

9h

Vitéz Major István alezredes jelentette az Országos Vezetőnek, hogy a Kormányzó Úr Őfőméltósága március 15-én az ifjúsághoz intézendő szózatát előző nap délután hanglemezre bemondta. A hangfelvételt a Főméltóságú Úr kívánságára kétszer vették fel. A második felvétel jobban sikerült. Ezt fogja a rádió közvetíteni március 15-én 10 órakor. Az Országos Vezető elrendelte, hogy a Kormányzó Úr Őfőméltósága által átdolgozott március 15-i szózat szövegét a Hercegprímás Őeminentiájának, a nemzetnevelési és propaganda miniszternek és a propaganda minisztériumnak egy-egy példányban meg kell küldeni.

10h

A szórvány területeken lévő ifjúság felkarolása érdekében az Országos Vezető hivatalos helyiségében értekezletet tartott.

Az Országos Vezető elnökletével tartott értekezleten a törzskarából résztvettek még: vitéz Megyesy Miklós ezredes és Kőszeghy Olivér százados.

Jelen voltak: Vitéz Szinay Béla altábornagy,

Dr. Szathmáry Lajos szórványkormánybiztos (Kolozsvár),

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy, VIII. csoportfőnök és a VIII. csoportfőnökségtől

Lovass László vk.őrnagy,

vitéz Tárczay-Felicides Román dr. min. osztályfőnök (VKM),

Dr. Palkovics Pál min.o.tan. (VKM),

Dr. Emődy István min.o.tan. (VKM),

Dr. Siposs Sándor min.titkár (VKM),

Dr. Sztankay András gör.kat. esperes, érseki helynök,

Gaál Károly tábori főlelkész,

Szülő Rezső kat. lelkész,

Erős Sándor ref. lelkész,

Dr. Kokas Eszter, a leventeleányok orsz. vezetőnője.

Országos Vezető üdvözli a megjelenteket. Röviden rámutat a magyar szórvány kérdésnek magyar nemzeti szempontból való óriási fontosságára és ama eltökéltségére, hogy a magyar ifjúság teljes szívvel és lélekkel óhajt belekapcsolódni ezen kérdésnek megoldásába.

Országos Vezető a szórvány kormánybiztost felkéri, hogy az erdélyi magyar szórvány kérdést ismertesse és mutasson reá azokra a lehetőségekre, amelyek a levente intézmény belekapcsolódására fennállanak.

Dr. Szathmáry Lajos szórvány kormánybiztos szemléltető grafikonok alapján röviden felvázolja az erdélyi magyar szórvány kérdés történeti fejlődését, majd fontos statisztikai adatok alapján – amelyek beszerzésénél a IX. hadtest levente parancsnoksága is hathatósan közreműködött – tájékoztatást nyújt a jelenlegi helyzetről. Ismertette azt az elgondolását, amely szerint a szórvány kérdés megoldását 3 tényezőnek kell létrehoznia, éspedig a./ a kormányzati teendőknek, b./ az egyház-politikai teendőknek, c./ társadalmi teendőknek.

A levente intézmény főleg az utóbbi kettőbe kapcsolódhat bele, éspedig az egyházpolitikaikba megfelelő számú magyar római katholikus, görög-katholikus és református levente lelkész rendszeresítésével; a társadalmiakban a levente intézménynek a szórvány vidéken elsősorban ama kettős célt kell szeme előtt tartani, hogy 1./ a még magukat magyaroknak valló ifjúságot ebben megerősítse és támogassa és 2./ az elrománosodott magyar eredetű ifjúságot visszavezesse a magyarság sáncaiba.

Az értekezleten résztvevők egyes konkrét kérdéseket intéztek még a szórvány kormánybiztoshoz, majd a szórvány kormánybiztos által ismertetett anyaghoz elsőnek érdemlegesen dr. Siposs Sándor miniszteri titkár (VKM) szólt hozzá. A következőkben rögzítette minisztériumának hivatalos álláspontját. Magyarország ezidőszerint túlságosan gyenge ahhoz, hogy valamennyi nemzetiségünk tömbjébe beleékelődött magyar szórványok ügyét egyidejűleg hathatósan támogathassuk. Legfontosabbnak az erdélyi román tömbbe beékelődött magyar szórványok támogatását tartja. Erre kellene tehát egyelőre minden erőnket összpontosítanunk. A másik vezető szempont a szórványok támogatásánál nem a román nemzetiségi többség elleni fellépésben, hanem a magyar szórványok pozitív támogatásában és az elrománosodott magyar eredetű lakosságnak a magyarsághoz való visszavezetésében kell, hogy nyilvánuljon.

Dr. Sztankay András görög katholikus apát-plébános, püspöki helynök ismerteti a magyar görög katholikus Egyház rendkívül nehéz és kényes helyzetét főleg román viszonylatban, amely magyar eredetének történelmileg igazolható volta dacára is arra a félreértésre vezet, hogy a görög-katholikus egyenlő a románnal. Ennek a téves és rendkívül káros álláspontnak okai részben a Szentszéknek ezidő szerinti politikájában lelik magyarázatukat, részben azonban saját hatáskörünkben éppen levente vonalon segíthetünk a bajon olyképen, hogy minél több magyar szertartású görög-katholikus lelkészt alkalmazunk. Ehhez a magyar görög-katholikus Egyház fenntartás nélküli támogatását ajánlja fel. Távol áll a magyar görög-katholikus Egyháztól más felekezet magyar híveit elhódítani, egyedüli célja, hogy az elrománosodott, valamint még magyarságát megtartott görög-katholikus vallású erdélyi lakosságot s elsősorban a levente korban lévő ifjúságot a bizánci kereszt és rítus segítségével visszavezesse, illetve megtartsa a magyarság részére.

Több hozzászólásban kikristályosodott az a nézet, hogy a szórványok hathatós gondozása is elsősorban pénzkérdés. Épp ezért minden érdekelt szervnek és az ifjúsági vonalon mindazoknak a tényezőknek, akik részére hitel költségvetésileg biztosítva van, saját ügy- és hatáskörükön belül megfontolás tárgyává kell, hogy tegyék, hogy az erkölcsi támogatás mellett anyagi téren minél jobban tudják a rendelkezésükre álló eszközöket a leghathatósabban rendelkezésére bocsátani a szórvány kormánybiztos irányítása mellett működő erdélyi szórvány problémának. [sic!]

Az értekezlet elhatározza, hogy ezen konkrétumokat egy folytatólagos értekezleten fogja megtárgyalni, amely a szórvány kormánybiztos értesítése alapján a közeli napokban lesz megtartva.

Az elnök megköszöni úgy a szórvány kormánybiztosnak, mint Sztankay apátplébánosnak rendkívül értékes és tanulságos előadásait és az ülést bezárja.

11h

Ortutay Gyula, a Telefonhírmondó és Rádió Rt.-től kereste fel az Országos Vezetőt és kérte, hogy néprajzi munkáját az ifjúság részére biztosítsa. Az Országos Vezetőnek a szórvány értekezleten való elfoglaltságára való tekintettel, személyi segédtisztje folytatott megbeszélést. A személyi segédtisztje látogatásának megismétlését kérte március 23-án 12 órára.

11h 30

Rajcsányi Ferenc, a Magyar Úszó Szövetség elnöke azt a kérelmet terjesztette az Országos Vezetőség elé, hogy Magyarország legjobb mellúszóját, Zimmert[148] (Szegedi Sándort), aki a 11. helyőrségi kórházban újonci minőségben teljesít szolgálatot, a heti rendszeres edzéseken való megjelenés végett az Országos Vezetőség megfelelően pártfogolja Nagymartoni László Imre ezredesnél, a 11. helyőrségi kórház parancsnokánál. Az Országos Vezetőnek az értekezleten való elfoglaltsága miatt a távbeszélő beszélgetést Országos Vezető távollétében személyi segédtisztje bonyolította le. A helyőrségi kórház parancsnoka ígéretet tett, hogy a lehetőséghez képest Zimmer Sándor egészségügyi honvédet a heti edzésekre rendelkezésre bocsátja, de kéri, hogy a Magyar Úszó Szövetség ezt a kérelmet írásban terjessze elő. Az Úszó Szövetség erről értesült.

12h 15

Az Országos Vezető a Honvéd Vezérkar Főnökének referált. Az Országos Vezető jelentette a Honvédvezérkar Főnöke Őnagyméltóságának, hogy a Kormányzó Úr Őfőméltósága március 15-én rádió-szózatot intéz a levente ifjúsághoz. Bemutatta a Kormányzó Úr Őfőméltósága által módosított szöveget és meghívta a Honvédvezérkar Főnökét az ünnepségre. A Honvédvezérkar Főnöke megígérte, hogy az ünnepségen megjelenik.

16h 30

A Darányi Kálmán diákház építési akciójának ünnepségén megjelent az Országos Vezető a Magyar Művelődés Házában.Március hó 13., szombat

9h

Országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Dr. Katona Puszta Sándor, a II.hdt. vöröskereszt megbízottja tisztelgő látogatáson jelentkezett az Országos Vezetőnél.

11h

Delmár Walter, a Magyar Sí Club elnöke a főiskolai csapat svájci vízumának ügyében tárgyalt az Országos Vezetővel.

11h 30

V. Kudriczy István vezérőrnagy a március 15-iki ünnepséggel kapcsolatos megbeszélést folytatott az Országos Vezetővel. A március 15-iki ünnepségen részt vesz a H.M. Úr, a Miniszterelnök Úr és a Vkf. úr. A Vkf. úr mint magánember jelenik meg.

12h

Az Országos Vezető József Főhercegnél tett tisztelgő látogatást.

12h 30

Országos Vezető a Pénzügyminiszter Úrnál jelentkezett kihallgatáson. Átadta a Pénzügyminiszter Úrnak a magyar sport díszérmet.Március hó 14., vasárnap

Országos Vezető 15h-kor megnyitotta az országos levente labdarúgó bajnokságokat. Országos Vezető rövid beszédben hívta fel a csapatok figyelmét a küzdőszellem nagy fontosságára, majd útnak indította a labdát, ezzel mintegy elindította az ország 800 levente csapatának versenyét.Március 15., hétfő

Nemzeti ünnep.

10h

Országos Vezető résztvett a Hősök terén rendezett levente-ünnepségen. Az ünnepségen megjelentek Kállay Miklós miniszterelnök, vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter és vitéz Szombathelyi Ferenc, a Honvédvezérkar főnöke is.

A levente-ünnepségen a következő műsor volt:

1./ 10h-kor harsonajelek.

2./ A kormányzói szózat adása hanglemezről.

3./ Himnusz. Előadja a Bpest szfőv. központi egyesített levente fúvószenekara.

4./ Egy levente és egy leventeleány rövid, egymondatos hűségnyilatkozata.

5./ A Szózat hangjai mellett a Hősi Emlékmű megkoszorúzása.

6./ Talpra magyar! Szavalja egy leventelegény.

7./ Ünnepi beszéd. Elmondja egy leventelegény.

8./ Németnyelvű költemény. Szavalja egy magyarországi német ifjú.

9./ Riadó. Szavalja egy leventeleány.

10./ Magyar Hiszekegy. Előadja a Bpest szfőv. központi egyesített levente fúvószenekara.

11./ Díszmenet a jelenlevő, rangban legidősebb elöljáró előtt. A kormányzói szózatot a leventeifjúság egész ország területén egyidőben tartandó ünnepségébe bekapcsoljuk:

a./ ahol rádió és megfelelő hangerősítő berendezés van, ott hasonlóképpen, mint a Bpest-i ünnepségen;

b./ ahol ez nem lehetséges, ott a társadalmi helyzeténél és rátermettségénél fogva erre alkalmas vezető egyéniség ugyanazon időben felolvassa.

A kormányzói szózatot a Magyar Rádió még két ízben közvetíti, éspedig: március hó 15-én, 14 órakor, azon leventék részére, akik a helyi ünnepségen erősítő berendezés hiányában csak felolvasásban hallgatták, egy későbbi időpontban pedig rövidhullámon a harctéren küzdő honvédeink részére.

Kormányzó Úr Ő Főméltóságának rádiószózata a leventeifjúsághoz

1943. március 15-én.

Március 15-e közel egy évszázad óta a fiatalságnak, a megindulásnak, a fakadó életnek az ünnepe. Az ma is. Mégis most, amikor az ifjúsághoz szólok, első szavam nem a Tietek, hanem azé a – sajnos – sok ezer magyar életé, amely a hazáért, mint annyiszor ezeréves történetünkben, újra áldozatot hozott. Március 15-én, amikor a nemzeti megújhodás, a nemzeti jövő áll gondolataink élén, szálljon minden szeretetünk, tiszteletünk és elismerésünk azok felé, akik már nem élnek, vagy hadifogságban vannak, vagy kórházi ágyon szenvednek itthon, vagy rokkantan kerültek haza. Ők a mai idők nagy magyar kötelességteljesítői. De minden szeretetünk és gondoskodásunk azoké is, akik apát, testvért, gyermeket, élettársat veszítettek el.

Magyar Leventék!

Az ország egész fiatalsága mellett elsősorban Tihozzátok szólok, mert Reátok nagy feladat vár. A március 15-i ifjak helyébe kell lépnetek. Nektek is ugyanolyan lelkesedéssel kell felsorakoznotok a nemzet nagy ideáljai és céljai mellé. Ma Ti vagytok hazánk reménysége, a magyar jövő valóraváltói. Legyetek mindig méltók nagy őseitekhez, állítsátok ifjú erőtöket épp olyan lelkesedéssel a haza szolgálatába és teljesítsétek éppoly híven kötelességeiteket. Törekedjetek mindig arra, hogy életetek példaadás legyen. Ti járjatok elöl a valláserkölcsi életben, a becsületességben és a hűségben. Szolgáljátok mindenekelőtt a nagy magyar célokat, mert kivált ilyen nehéz időkben kell, hogy a nemzet érdekei minden egyéni érdeket megelőzzenek.

A nemzeti élet egyik legfontosabb alapja a fegyelem. Az összetartás, a belső rend fenntartása, a belső front ereje ma az ország számára a lét, vagy a nemlét kérdése.

Szálljatok mindig keményen szembe a társadalombontó törekvésekkel. Ezek rendszerint válogatás nélkül mindennel szemben a tagadást hirdetik. Pedig még az egészséges reformokat sem szabad, hogy a demagógia sajátítsa ki magának, mert az szem elől téveszti az adott lehetőségeket, túlkiabálja az ésszerű jóakaratot és háttérbe szorítja a komoly munkát. Az újítás is csak akkor lehet egészséges, ha az élet józan követelményeihez simul.

1848-ban március 15-ének lelkesedését nem lehetett valóra váltani. Ma ehhez minden rendelkezésünkre áll. Országunk független és önálló, megvan a törvény előtti teljes egyenlőségünk. Ha ezeket megőrizve egységben, fegyelmezetten, keményen dolgozva haladunk és megtartjuk erkölcsi tisztaságban országunkat, méltók leszünk őseinkhez és a ma magyar harcának szent áldozataihoz.

Legyetek felkészülve, hogy ha ránk köszönt a napsütés, ősi erővel sarjadjon az ifjú magyarság élete.

Bízom a mai fiatal magyar lelkek egészséges életerejében, amely meghozza a szebb jövőt.Március 16., kedd

10h

Schvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök megjelent a főcsoportfőnökségen és megbeszélést folytatott Országos Vezető távollétében Gál Károly tábori főlelkésszel. Aggodalmának adott kifejezést, hogy a csepeli, mintegy 3.000 létszámú levente-ifjú valláserkölcsi nevelése nincs biztosítva. Ennek sürgős orvoslását kéri. Konkrét adatokat is terjesztett elő, amelyek rávilágítanak arra, hogy az ifjúság, amely a téves eszmei áramlatoknak a legjobban ki van téve, egyáltalán nincs biztosítva a magyar keresztény szellem számára. Kilátásba helyezte, hogy április 4-én a csepeli leventék részére szentmisét mond, amennyiben az Országos Vezető is ez alkalomból kijön. – A leányleventékkel kapcsolatban dr. Kokas Eszter országos vezetőnővel folytatott megbeszélést a megyéspüspök és ebben az ügyben teljesen közös megegyezésre jutottak.Március hó 19., péntek

9h

Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Pálossy János vk. alezredes a VIII. csf-ség ügyeit referálta az Országos Vezetőnek.

10h 30

V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök folyó ügyeket tárgyalt meg az Országos Vezetővel.

11h 30

Raff István székesfővárosi mérnök magánügyben kereste fel az Országos Vezetőt.

12h

Dr. Rajczy Imre, az Orsz. Vez. személyi titkára távbeszélőn Berlinben a katonai attachenak jelentette, hogy a VKM Úr a hónap végén Berlinbe utazik. Az ünnepségekre hívják meg Axmannt is és tegyék lehetővé, hogy a VKM Úr a német ifjúsági szervezeteket meglátogassa.

12h

Schmidt József kormányfőtanácsos a Nemzeti Úszósport Alapítvány folyó ügyeit referálta az Országos Vezetőnek.

12h 30

Gaál Károly tábori főlelkész jelentette az Országos Vezetőnek, hogy távollétében Schvoy székesfehérvári püspök kereste, és bejelentette, hogy Csepelen azt az istentiszteletet, amelyen az Országos Vezető részt vesz, ő fogja tartani. – Jelentette, hogy a hercegprímás Úr nagy örömmel fogadta az enciklika szövegtervezetét, azt mielőbb lefordítja latinra és Rómába juttatja.

13h

Radácsy György királyhelmeci főszolgabíró levente otthon és sport ügyben tárgyalt az Országos Vezetővel.

13h 15

Holló Zoltán testnev. tanácsos magánügyben kereste fel az Országos Vezetőt.

13h 30

Dr. Kokas Eszter, a leventeleányok országos vezetője a Főméltóságú Asszonynál tett látogatásáról számolt be az Országos Vezetőnek.Március hó 20., szombat

9h

Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Balogh Béla ezredes tisztelgő látogatáson jelentkezett az Országos Vezetőnél és jelentette a VIII. csoportfőnökséghez való beosztását.

11h

Hampél[149] Károly főhadnagy műterem bérbevevés ügyben kérte Országos Vezető pártfogását.

11h 15

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök folyó ügyeket tárgyalt meg az Országos Vezetővel.

11h 30

Nadler Herbert, az állatkert igazgatója magánügyben kereste fel az Országos Vezetőt.

12h

Országos Vezető a H.M. helyettes Úrnál jelentkezett kihallgatáson.

Országos Vezető referálta a Honvédelmi Miniszter helyettesnek a levente parancsnokok és beosztottjaik más irányú igénybevétele tárgyában felfektetett 132253/Eln./40/e osztály ügydarabot. Eszerint a leventeparancsnokok a fennálló nagy hiányra és az ebből előállott súlyos munkatöbbletre való tekintettel a jövőben hivatásszerű ügykörük mellett az M. ügyek[150] kivételével más ügyekkel nem foglalkoztathatók. Az ügydarabot a H.M. helyettes úr kiadványozta.

Azután a bolgár Brannik ifjúsági szervezetről és más folyó ügyekről tájékoztatta a miniszterhelyettes urat az Országos Vezető a Honvédelmi Miniszteri referáda előtt.

A Honvédelmi Miniszter ezekkel az ügyekkel kapcsolatban 22-én 11 órakor fogadja az Országos Vezetőt.Március hó 22., hétfő

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Hampel Károly főhadnagy magánügyben kereste fel az Országos Vezetőt.

10h 15

Vitéz Dezséry, a leventék hírközpontjának a vezetője sajtó ügyekben referált az Országos Vezetőnek.

10h 30

Arató Géza tn. tanácsos Szelőczey János rehabilitálása ügyében kért pártfogolást az Országos Vezetőtől.

10h 45

Bárány Istvánné magánügyben kereste fel az Országos Vezetőt.

11h

Országos Vezető a H.M. Úrnál jelentkezett kihallgatáson. Folyó ügyeket referált.

12h 30

Somoss Elemér min. osztálytanácsos kísérleti konyha ügyében tárgyalt az Országos Vezetővel.

13h

Schmidt József kormányfőtanácsos magánügyben tárgyalt az Országos Vezetővel.Március hó 23., kedd

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Gaál Károly tábori főlelkész a veszprémi és székesfehérvári úttal kapcsolatos utasításokat kapott az Országos Vezetőtől.

10h 15

Asztalos alezredesnek az Országos Vezető szerencsekívánatait fejezte ki abból az alkalomból, hogy Asztalos alezredes az ezredesi vizsgát kiváló eredménnyel tette le.

10h 45

Vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök folyó ügyeket tárgyalt az Országos Vezetővel.

11h 15

Várady Dezső MÁV felügyelő Balogh Róza szilágysomlyói igazgató tanítónő Budapestre való áthelyezése ügyében kérte az Országos Vezető pártfogását.

11h 30

V. Kudriczy István vezérőrnagy, VIII.csfőnök folyó ügyeket tárgyalt az Országos Vezetővel.

12h

Dott.Emilio Ceretti, a „Popolo D`Italia” munkatársa jelentkezett az Országos Vezetőnél, lapja részére nyilatkozatot kért, a leventeintézmény céljaira vonatkozólag és a levente intézmény külföldi kapcsolatairól.

12h 30

Dr. Saád őrnagy a „női honvédelmi ismeretek”-ről tájékoztatta az Országos Vezetőt.

12h 45

Papp Gábor a műegyetemi lev. csapat teljesítmény próbája és az ápr. 3-iki ünnepélyes megnyitás ügyében tett jelentést az Országos Vezetőnek.

13h

Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát látogatta meg az Országos Vezetőt, és a leventék vallás-erkölcsi neveléséről folytattak megbeszélést.

13h 30

Schmidt József kormányfőtanácsos a Nemzeti Úszósport Alapítvány 1942. évi zárszámadását és a folyó ügyekről szóló jegyzéket adta át az Országos Vezetőnek.

13h 45

Dr. Pusztai János min. tanácsos a leánylevente törvény tervezetről tárgyalt az Országos Vezetővel.

14h

Kászonyi Zoltán ezredes a IX. hdt. lev. parancsnoka tisztelgő látogatásra jelentkezett az Országos vezetőnél.

17h

Osztályvezetői értekezlet az Ifjúság Háza nagytanácstermében.

1.

Országos Vezető üdvözli a megjelenteket.

Dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos bejelenti, hogy elkészült a sportszövetségek és társadalmi sportegyesületek vagyonkezelése tárgyában készült rendelettervezet.

2.

Dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos jelenti, hogy a Testnevelési Főiskola nőhallgatói nyári formaruhájának kérdésében a testnevelési csoport átiratot intézett a Mechanikai Szövő-Gyárhoz. Az anyag felszabadítását is kérni kell.

Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója szerint az állam szerzi be az anyagot a Testnevelési Főiskola hallgatói részére, de a hallgatók fizetik meg.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő közli, hogy kb. 150 leventeleány egyenruhára van szükség. A 3, Orvietoba kiküldött leánynak szürke egyenruháját átalakítják. A Klára iskola végzi az átalakítást.

3.

Dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos jelenti, hogy a Testnevelési Főiskola tanárai és férfihallgatói egyenruhája anyagának biztosítása tárgyában átirat ment a Pénzügyminiszterhez. Erre még válasz nem érkezett. – Dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos javasolja, hogy Országos Vezető ebben a kérdésben levél kíséretében pro memoriát intézzen a Pénzügyminiszterhez.

4.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő szerint a március 1-i határidő már régen lejárt és a „Szebb Jövőt” kiköltözése még nem történt meg. Pedig a levente-leány ügyosztálynak így nem áll elegendő hivatali helyiség a rendelkezésére.

Országos Vezető fontosnak tartja a SÉOF, a „Szebb Jövőt” és a IX/3 ü.o. elhelyezését.

Vitéz Kudriczy István vk.ezredes evvel kapcsolatban különféle elhelyezési lehetőségeket javasol.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő szerint minimálisan 3 szobára van szüksége a IX/3 ügyosztálynak.

Schmidt József m.kir. kormányfőtanácsos javasolja, hogy az Alkotmány u. 10. számú házat honvédelmi és kultuszi vonal közösen vegye meg. Honvédelmi vonalon 1 1/2 millió lenne kb. a kisajátítási ár.

Döntés:

Az Alkotmány u.10. számú házat a H.M. kisajátítja. Lefektetjük az ügyiratban, hogy ott vannak kultuszminisztériumi ügyosztályok, amelyeket kitenni nem lehet.

Országos Vezető megbízza dr.Kokas Eszter országos vezetőnőt, hogy ideiglenesen, amíg ki nem sajátítják az Alkotmány u.10. számú házat, átalakítást hajtson végre a IX/3 ügyosztály helyiségeiben. (A fürdőszobával és öltöző szobával kapcsolatosan.) Egyelőre a III.3. számú 10 szobás lakást kisajátítják.

Vitéz Rosztóczy Ernő orvos-alezredes szerint a Sportorvosi Intézet céljaira 15 szoba szükséges. Együttműködés legyen ebben a kérdésben az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság és a IX/2 ügyosztály között.

5.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő jelenti, hogy Mezőkovácsházán az egyik tanítónő nyugdíjba menne és ott megindítaná a leventeleányok szövési foglalkoztatását. Ez a tanítónő már mintákat küldött be. Mezőkovácsháza a termelt gyapotmennyiséget hajlandó átadni a leventeleányoknak feldolgozásra. – Juhász Anna tanítónő kitanulná az üzemet. Működéséhez anyagi támogatást kér. Ennek a kérdésnek megoldása óriási háziipart jelentene, amely biztosíthatná a leányok ruha ügyét.

Döntés:

Összműködés a Gazdasági Szövetkezéssel ebben a kérdésben.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy szerint a leventeleányoknak legyen egy szakosztálya a Gazdasági Szövetkezésnél.

6.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő jelenti, hogy értekezlet volt a vidéki csapatoknak pénzzel való ellátása tárgyában. A felségjelvényeket eddig a Kolortext szállította, de erre vonatkozólag más helyről is kért ajánlatot a IX/3 ü.o. A Kolortext 33 fillért számít a jelvény darabjáért. Most azonban 27 filléres ajánlatot kaptak és a szállító minden jelvény után 5 fillért fizet a központnak. Tehát így lényegileg 22 fillérbe kerül egy jelvény. Itt lenne egy alap a levente-leány csapatok részére. A Gazdasági Szövetkezés vegye kézbe ezt a kérdést. Az anyag kiigénylésénél segíteni kell a szállító cégnek.

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy közli, hogy honvédelmi vonalon 500 m-t kértek, de anyag nincs. A honvédelmi vonalon 1.200.000 darab felség levente jelvényt rendeltek meg.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő javasolja, hogy a leánylevente jelvényt változtassák meg. Leventeleány egy szó, ezért felesleges 2 „l” betűt írni.

Országos Vezető szerint a leánylevente jelvény legyen egyforma a levente-jelvénnyel.

Döntés:

A leventeleány jelvény teljesen azonos a levente felségjelvénnyel. Az email[151]jelvényeket ép úgy viselhetik a fiúk és a leányok. [sic!]

Benker József ezredes szerint a leányleventéknek a Gazdasági Szövetkezéssel való összműködését jogilag meg kell okolni.

Döntés:

A Gazdasági Szövetkezés szerződést köt a leventelány ügyosztállyal. A miniszter aláírásával történjen a szerződés. A Levente Gazdasági Szövetkezésben egyik alosztály lesz a leánylevente.

Dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos magára vállalja ennek a kérdésnek az elintézését.

Országos Vezető kívánságára az OSK egy nyilatkozatot ad le a Nemzeti Sportban, hogy nincs csokor, stb.

Országos Vezető bejelenti, hogy holnap Czapik püspököt látogatja meg. Pro memoriát fog átadni.

Országos Vezető közli, hogy a nála járt Kelemen Chrisostom pannonhalmi főapáttal közölte, hogy a kooperáció csak akkor lehetséges, ha az egész vezetőség megváltoztatja álláspontját. A Kalász ügyben is panaszok érkeztek az Ifjúság Országos Vezetőségéhez. – Esetleg várható lesz a Kalász részéről egy leventeleány támadás a parlamentben.

7.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő javasolja, hogy az egyenruha szövetének árusításába a Gazdasági Szövetkezést is kapcsolják be. Ezt a szövetet csak a leventeleány egyenruha céljaira készítik.

8.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő jelenti, hogy a leventelányok április 4-től kezdődőleg meghívást kaptak spanyolországi tartózkodásra. A spanyolok július 13-án jönnének. – Már nincs idő arra, hogy a magyar csapat kimenjen Spanyolországba.

Országos Vezető szerint az OSK bekapcsolandó ezen kérdés megoldásába. A Külügyminisztérium részéről történjék meg a jóváhagyás.

Megyesy Miklós ezredes jelenti, hogy a magyar katonai attasénak táviratot küldtek, kérve őt arra, hogy mentse ki a magyar csapatnak be nem érkezését, és hogy a továbbiakat levélben fogják közölni a spanyol vezetőkkel.

Országos Vezető szerint a spanyol vezetőkkel nemcsak azt kell közölni, hogy dr. Kokas Eszter egyetemi magántanár lett a magyar leventeleányok országos vezetőnője, hanem meg kell írni dr. Kokas Eszter országos vezetőnő életrajzát is.

Döntés:

Ebben a kérdésben a bizottság összehívandó.

Vitéz Megyesy Miklós ezredes bejelenti, hogy a spanyolországi látogatás lebonyolításához elvi hozzájárulást fog kérni dr.Zilahi-Sebess Jenő miniszteri titkártól a Külügyminisztériumban.

9.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő közli, hogy tőle a Főméltóságú Asszony véleményt kért a női sportra vonatkozóan. Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy ezen a téren túlzásba menjenek.

Dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos szerint a női testnevelés reformját most tárgyalják a Testnevelési Főiskolán.

Dr. Kokas Eszter országos vezetőnő szerint nemcsak az iskolákban, de a gyárakban is jó lenne a délelőtt közepén egy félórás tornának a bevezetése.

Országos Vezető elrendeli, hogy dr. Kokas Eszter országos vezetőnőt a női testnevelés reformjáról részletesen tájékoztassák, hogy válaszolni tudjon a Főméltóságú Asszonynak.

10.

Dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos szerint a fiú mindennapos testnevelés megvalósítása évente 160.000 P.-be kerül.

Országos Vezető szerint a női mindennapos testnevelés bevezetését is napirendre kell tűzni.

Dr. Rosztóczy Ernő orvos-alezredes javasolja, hogy dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos és dr.Kokas Eszter országos vezetőnő hallgassák meg a szakemberek véleményét. Ez a kérdés orvos nélkül nem oldható meg.

Döntés:

A női mindennapos testnevelés bevezetését napirendre kell tűzni. Erre vonatkozólag az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság, dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója és dr. Kokas Eszter országos vezetőnő közös értekezletet tartsanak.

11.

Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója felolvassa a külföldi állampolgárok beutazási engedélye tárgyában készített jelentését (A 70/1843. VKM eln. rendelet ne vonatkozzék sportemberekre.) Külföldi állampolgár beutazási engedélyét a VKM szerezze meg.

Dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója ezután az idegen államok külképviseleteinek tagjaival való érintkezés tárgyában tesz jelentést. (Az 539/1943. VKM eln. sz. rendeletben jelzett „szigorúan vett kulturális ügyek” meghatározása ne vonatkozzék sportügyekre).

12.

Arató Géza, az OSK h. vezetője jelenti, hogy kérték Rütt kerékpáros edzőnek a kiküldését a levente kerékpáros-képző tanfolyam tartására. Von Tschammer und Osten német sportvezér nem engedi Rüttet külföldre utazni.

Országos Vezető kéri ennek tudomásulvételét.

13.

Arató Géza, az OSK h.vezetője bejelenti, hogy a Balatoni Sport Bizottság működési szabályzata dr. Pusztai János miniszteri tanácsosnál van.

Országos Vezető közli, hogy erről már tájékoztatta a pénzügyminisztert, aki a bejelentést tudomásul vette és mondta, hogy elmegy a Főméltóságú Úrhoz a kinevezések előtt. A pénzügyminiszter a Kormányzó Úr Őfőméltósága hozzájárulása esetén Albrecht királyi herceg kinevezését javasolja.

14.

Döntés:

A Vasas sport club ügyét ismét a tavalyihoz hasonló módon kell rendezni.

15.

Arató Géza, az OSK h. vezetője a levente labdarúgó bajnoksággal kapcsolatos panaszokat és a tett intézkedéseket ismertette. Körrendelet intéztessék a H.M. vonalon, hogy a levente parancsnokság nem tartja kívánatosnak, hogy a társadalmi sportegyesületek beleolvadjanak a levente-egyesületekbe. Így a kezdeti súrlódás megszüntethető.

Országos Vezető szerint erről ügyirat készüljön. – Országos Vezető pro memoriát nyújt át Velics Lajos államtitkárnak és elvi döntést kér. Dr. Rajczy Imre miniszteri titkár és Arató Géza, az OSK h. vezetője készítsék el az ügyiratot. A vidéki egyesületekre vonatkozólag átfogó rendezés legyen. A beolvadás ellen kell tiltakozni.

Arató Géza, az OSK h.vezetője szerint a kerületi titkárok költségeire a fedezet biztosítva van. 16 ember áll rendelkezésre vidéken. Vidéken összesen 680 egyesület van. – Arató Géza, az OSK h.vezetője már tárgyalt vitéz Kudriczy István vezérőrnaggyal és Benker József ezredessel. A levente egyesületeknek sport szempontból való átdolgozása kívánatos. Erre vonatkozólag tervezetet készítettek. A levente egyesületeknek abban az esetben, ha sportegyesületbe belép (ha a levente egyesület minőségi sporttevékenységet folytat), akkor a LOK által kiadandó egységes alapszabálya lesz.

Országos Vezető szerint az OSK vidéki titkárainak számát szaporítani kell. A társadalmi sport a minőségi sport kifejezője. A levente sport tömeg sport.

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy hangoztatja, hogy verseny nélkül nincs sport még a leventéknél se.

Döntés:

Megbeszélések levente- és OSK-vonalon. A következő osztályvezetői értekezleten végleges megbeszélések az előzetes tárgyalások alapján.

16.

Lovass László vk. őrnagy jelenti, hogy a VKM kebelén belül bevezették az orvosi adatok bejegyzését a középiskolák I. osztályában. 10 éves kortól állítják ki a fejlődési törzslapot a középiskola orvosi személyzetével és 12 éves kora után az illetékes levente szervhez kerül a gyermek törzslapja.

17.

Vitéz Pálossy János vk. alezredes bejelenti, hogy vitéz Megyesy Miklós ezredes beszerezte a honvédelmi ismeretek törökországi tankönyveit. A leányok is tanulják Törökországban a honvédelmi ismereteket. Ezekben a könyvekben a katonaságnak mesterségi részét tanítják,[152]

Vitéz Pálossy János vk. alezredes felolvassa ezeknek a könyveknek a tartalomjegyzékét. Magyarországon alig tanítanak konkrétumot a honvédelmi ismeretek óráin.

Vitéz Megyesy Miklós ezredes egy csomó hasonló portugál könyvet is bemutat.

Vitéz Dezséry Endre bejelenti, hogy a Hírközpont a német, olasz és japán ifjúsági mozgalmakról 3 könyvet ad ki.

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy szerint a török és portugál könyveket le kell fordítani.

Országos Vezető szerint a jelenlegi honvédelmi ismeretek tankönyvei nem felelnek meg a célnak, jövőre át kell őket dolgozni. Dr. Saád Ferenc őrnagy, egyetemi magántanár is belevonandó a kérdés megoldásába. Országos Vezető javasolja, hogy egy bizottság meghatározza az irányát ennek a propagandának. A bizottság mondja meg, hogyan kell az iskolai oldalon a propagandát beleilleszteni. Balassa Brunó dr. miniszteri osztályfőnök véleményét is ki kell kérni. A sajtót is a cél szolgálatába kell állítani.

Arató Géza, az OSK h.vezetője azt kívánja, hogy a Testnevelési Főiskola valósítsa meg a korszerű honvédelmi ismeretek tanítását.

18.

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy szerint a zombori sportpálya rossz. A sportpályának nincsen tulajdonosa.

Arató Géza, az OSK h. vezetője szerint a zombori polgármestert[153] felszólították, hogy haladéktalanul közölje az adatokat, de erre a felhívásra válasz még nem érkezett. Átiratot kell intézni a belügyminiszterhez és eljárást kell szorgalmazni a zombori polgármester ellen. – Az OSK utasítja kerületi megbízottját, hogy azonnal a helyszínre utazzon.

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy jelenti, hogy a Sokol egyesület vagyona nincs átadva, mert a polgármester többszöri sürgetés után sem jelentette be az adatokat.

Ezért eljárást kellett indítani a polgármester ellen.

19.

Vitéz Pálossy János vk. alezredes a Haderőnkívüli Híradás című oktatósegédlet 1. és 2. füzetét osztotta ki. Ez a híradó leventék részére készült.

20.

Vitéz Dezséry Endre, a levente hírközpont vezetője jelenti, hogy a levente kiállítást Stuttgartban június 15. – július 1-ig a nagy Népparkban rendezik meg. Átlagosan 300.000-500.000 nézőre kell számítani. 5 csarnokot bocsátanak Magyarország rendelkezésére. A csarnokok méretei: 50 m hosszú, 11 m széles, 8 m magas. Az 5 csarnokot így osztja el a Külügyminisztérium: 1./ Magyar szociálpolitika, 2./ leventék, 3./ népművészetünk, 4./ idegenforgalmunk, 5./ magyar államiság (magyar-német katonai kapcsolat). A költségek nagy részét a Külügyminisztérium kulturális osztálya vállalja. – Vitéz Dezséry Endre, a levente hírközpont vezetője kéri, hogy az erre vonatkozó javaslatokat április 1-ig a Levente Hírközpontba küldjék be.

Országos Vezető elrendeli, hogy vitéz Kudriczy István vezérőrnagy intézkedjen ebben a kérdésben.

21.

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy bejelenti, hogy vasárnap a bezdáni sportegyesület közgyűlést tartott, amelynek egyetlen pontja szerint az egyesület kimondta feloszlatását.

22.

Országos Vezető azt kívánja, hogy bármilyen ünnepélyes megmozduláson a leventeleányok országos vezetőnője jelenjék meg.

23.

Országos Vezető jelenti, hogy a német főiskolai szervezetek vezetőit április 2-án fogadják a Testnevelési Főiskolán. Országos Vezető arra kéri az értekezlet tagjait, hogy ez alkalommal jelenjenek meg a Testnevelési Főiskolán. -

24.

Dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos jelenti, hogy a testnevelésnek buktató tantárgyként való kimondásáról szóló rendelet tervezete vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnöknél van.

25.

Országos Vezető szerint április 2-18-ig Budapesten svéd napokat rendeznek. Sportszempontból is érdeklődni kell ebben az irányban.

26.

Országos Vezető jelenti, hogy a maglódi levente egyesület március 25-én a Magyar Művelődés Házában előadást tart. Jegyigénylés tárgyában Richter János századoshoz kell fordulni.

27.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy f. hó 12., 13., és 14-én Sopronban időzött, ahol megszemlélte a Levente Gazdasági Szövetkezés szervezetét. A polgármesterrel[154] és a levente egyesület elnökével folytatott tárgyalása folyamán sikerült véglegesen biztosítani a város különböző helyein lévő, összesen 37 kat. holdnak a Soproni Levente Gazdasági Szövetkezés részére való átengedését. – Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy rámutat arra, hogy Sopronban a Levente Gazdasági Szövetkezés és a Volksbund gazdasági szerve között semmiféle kapcsolat nem áll fenn. – Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy a Levente Gazdasági Szövetkezések Központja minden intézkedést megtesz a Soproni Levente Gazdasági Szövetkezés támogatására és felvirágoztatása érdekében, mert a magyar leventék gazdasági munkája semmi esetre sem maradhat hátra a Volksbund gazdasági szervezkedésével szemben.

28.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy a gumihulladék gyűjtésről eddig beérkezett jelentések igen szép eredménnyel kecsegtetnek.

29.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy bemutatja a közelmúltban megjelent Levente Gazdasági Értesítő első számát.

Országos Vezető a kiadott lappal kapcsolatban elismerését fejezi ki.

30.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól átirat érkezett, mely szerint a Központtól újabb 30.000 pár gyékény őrcsizmát fog a német hadseregnek a közeljövőben szállítani. – Bejelenti továbbá vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy, hogy a Központ felszólítást kapott a H.M.-től gyékény őrcsizmáknak a honvédség részére való leszállítására is. Ezen szállításnál versenytárgyalás van kitűzve. A Központ Kürthy Ernő Kft.-vel közösen kíván 100.000 pár szállítására ajánlatot tenni. – A Kürthy Kft. bekapcsolására azért van szükség, mert az ajánlat beadásához iparengedélyt kell csatolni. A Központ – míg szövetkezetté nem alakult át – nem kaphat iparengedélyt és így csak a Kürthy Kft. bevonásával tud ajánlatot tenni. A Kürthy Kft. fogja a szállítás lebonyolítását is végezni.

A tiszta nyereség a Kürthy Ernő Kft. és a Központ között 50 %-ban lesz felosztva.

Országos Vezető hozzájárul, hogy a Központ a Kürthy Kft – melynek tulajdonosa Kürthy Ernő ny. százados, háziipari szakember – bevonásával tehesse meg az ajánlatát.

31.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy a Propaganda Miniszter a Nemzetvédelmi Bizottság útján „Országvédelem-Nemzetvédelem” című könyvet fog kiadni. A Nemzetvédelmi Bizottság kér egy kb. 10-20 oldalas leírást a leventéknek nemzetvédelmi és gazdasági tevékenységéről. – Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy jelenti, hogy a Levente Gazdasági Szövetkezésekről szóló részt csak az esetben íratja meg, ha a LOK is megíratja a leventéknek az ország és nemzetvédelemben való szerepét.

Döntés:

A könyvrészt meg kell írni és a Levente Gazdasági Szövetkezések Központja ezen ügyben folytasson megbeszélést a Lok-kal.

32.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy a „Leventék Országos Szövetkezetének” alapszabályai elkészültek és kéri, hogy a minisztertanácsi előterjesztés minél előbb elkészüljön.

Országos Vezető elrendeli, hogy a 40/e osztály az elkészült alapszabályok alapján a Központtal karöltve készítse el a minisztertanácsi előterjesztést.

33.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy a Tehubert-tel folytatott tárgyalások alapján elkészült a legújabb tervezet az országos textilhulladék gyűjtés megindítására. Egyúttal bejelenti, hogy a textilhulladékok gyűjtésére tervezett új szervezetet a Honvédelmi Miniszterhelyettes Úr Őnagyméltóságának bejelentette.

34.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy bejelenti, hogy dr.Fitz Arthur őméltóságának a „Szabadalmi Közlöny” 1941. évi december hó 15-én megjelent számának 347-ik oldalon 2864. szám alatt elnyert „SERVICE állomások felállítására vonatkozó terv” tárgyában kiadott szerzői joga van. – Dr. Fitz Arthur ezen műszaki terv keresztülvitelét 50 %-os részesedési arányban a Levente Gazdasági Szövetkezések Központjával kívánja megoldani.

Vitéz Rapaics Dezső vezérőrnagy kifejti, hogy ez a gondolat csak a háború után lesz megvalósítható, mégis szükségesnek tartja, hogy legalább 20 éves állami koncessio elnyeréséhez már most megtegye a lépéseket, dr.Fitz Arthurral közösen. – A „SERVICE” állomások felállítása szorosan összefügg a magyar levente ifjúság motorizálásának kérdésével, ami állami érdek és ami egyúttal a szerzőjog védelmében részesített műszaki szerv nemzetfenntartó létesítését is célozza. – A „SERVICE” állomások felállításához dr. Fitz Arthur bejelentése szerint keresztény tőke rendelkezésre áll. – A „SERVICE” állomások felállításával részben hadirokkantaknak, részben pedig leventéknek volna a megélhetésük biztosítva.Március hó 24., szerda

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Gaál Károly tábori főlelkész a veszprémi úttal kapcsolatos dolgokat tárgyalta meg az Országos Vezetővel.

10h 15

V. Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök folyó ügyeket beszélte meg [sic!] az Országos Vezetővel.

10h 30

V. Kudriczy István vőrnagy, VIII. csfőnök folyó ügyeket tárgyalt meg az Országos Vezetővel.

10h 45

Dr. Kokas Eszter az esztergomi püspök úrral [sic!] megbeszélendő ügyeknek az anyagát referálta az Országos Vezetőnek.

11h

Az Országos Vezető Esztergomba utazott gk-n, az esztergomi püspök [sic!] látogatását visszaadandó.Március hó 25. csütörtök

Ünnep.Március hó 26., péntek

9h

Országos Vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Lovass ezredes, Budapest Székesfőváros katonai parancsnoka levente ügyekben tárgyalt az Országos Vezetővel.

10h 30

Rajcsányi Ferenc, a Magyar Úszó Egyesület elnöke és Bárány István keresték fel az Országos Vezetőt és pártfogását kérték, eszközölje ki, hogy a német műugró bajnoknő, Gerda Daumerlang, májusban, 10 napon át a testnevelési tanárnők és a leánytanulók részére bemutatót tarthasson.

11h

Magyari Zoltán nyilv. rendes tanár, a magyar közigazgatási tudomány int. igazgatója kereste fel az Országos Vezetőt. Miután megtekintette az ifjúság eü. szervezetével kapcsolatos létesítményeket, kérte, hogy megismerhesse az Ihnov szervezetét, amit az Orsz. Vez. készségesen felajánlott. Meghívta az Országos Vezetőt intézményének megtekintésére.

11h 30

V. Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök és Arató Géza testnevelési tanácsos jelentette az Országos Vezetőnek, Von Tsammer[155] u. Osten német birodalmi sportvezér meghalt. A H.M. Úrral távbeszélőn történt megbeszélés alapján Magyarország képviseletében a temetésen v. Béldy Alajos altábornagy, az ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek Országos Vezetője és v. Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök, a Társadalmi Sport és Testnevelés vezetője jelennek meg.

12h

Szt. Imre kollégiumból[156] küldöttség kereste fel az Országos Vezetőt és meghívta az április 12-én tartandó ünnepségre.Március hó 27., szombat

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

V. Kudriczy István vőrnagy VIII.csf. folyó ügyeket tárgyalt meg az Országos Vezetővel.

11h

Dr. Kokas Eszter, a leventeleányok országos vezetőnője referált az Országos Vezetőnek a VKM Úrral folytatott tárgyalása eredményéről, a leventeleány konyha ügyről. A leventeleány rendelet tervezetről folytattak még megbeszélést.

12h

Az Országos Vezető a Stühmer gyárban felavatásra kerülő iparművészeti munkát tekintette meg.Március hó 28., vasárnap

Az Ifjúság Országos Vezetője a váci püspöknek[157] visszaadta tisztelgő látogatását.Március 29., hétfő

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Schumacher Hauptbannführer elbúcsúzott az Orsz. Vez.-től utóbbinak berlini utazása előtt, s egyben felhasználta az alkalmat, hogy meleg szerencsekívánatait fejezze ki a március 15-iki felemelő ünnepség és elsősorban a leventék és leventeleányok imponálóan fegyelmezett és megkapó szereplése felett. Közölte, hogy tudomása szerint Axmann Reichsjugendführer nagy súlyt helyez a katonai előképzés munkaközösségének idén nyáron Budapesten tervezett ülésezésére.

10h 30

V. Kudriczy VIII. csfőnök folyó ügyeket tárgyalt az Orsz. Vez.-vel.

11h

Orsz. Vez. személyi segédtisztje Orsz. Vez. parancsára távbeszélőn tárgyalt az I. hdt. szállás szabályozó tisztjével, Wurmb Elemér hadnaggyal, hogy a BKE helyiségeit, a m.kir. 101 honv. gk. tanezred pótkeret pság céljaira igénybe veendő kisajátítási rendeletet hatálytalanítsák. [sic!]

11h 15

Országos Vezető személyi segédtisztje, Orsz. Vez. parancsára, a falatozóban szükséges építkezések ügyében beszélt Sikorszky alezredessel. Az I. hdt. építési kirendeltség vezetőjével. Sikorszky alezredes megígérte, ahogy az akta hozzákerül, azonnal intézkedni fog az építkezés foganatosítása tárgyában.

13h 40

Országos Vezető v. Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnökkel Berlinbe utazott, von Tschammer und Osten birodalmi sportvezér temetésére.

Országos Vezető március hó 29-től április hó 1-ig

von Tschammer und Osten német birodalmi vezér temetésén Berlinben tartózkodott.Április hó 1., csütörtök

A műegyetemi lev. pk-tól Jermendy Frigyes, a csapat vezető tisztje jelent meg az Országos Vezető hivatalos helyiségében és pártfogolást kért az Országos Vezetőtől Budapest Székesfőváros Főpolgármesteréhez, abból az alkalomból, hogy a műegyetem levente ifjúsága ápr. 3-án levente-avató ünnepséget tart és a Főpolgármester rendelje el a műegyetem környékének zászlóval való díszítését.

14h 20

Országos Vezető a Keleti pu.-ra érkezik berlini útjáról.

Április hó 2., péntek

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h 30

V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök folyó ügyeket tárgyalt az Országos Vezetővel.

11h

Gaál Károly tábori főlelkész és Erős Géza evangelikus tábori lelkész tárgyaltak az Országos Vezetővel, Kapi Béla evangelikus püspöknél teendő viszontlátogatás időpontjáról.

11h 30

Kálló Ferenc tábori esperes jelentkezett az Országos Vezetőnél és kérte pártfogását fivérének kegyelmi kérvénye továbbítása ügyében.

12h

Országos Vezető a Kormányzó Úr főhadsegédéhez ment, hogy megbeszélje vele annak a fényképnek az ügyét, amely a levente propaganda album első oldalára kerülne.Április hó 3., szombat

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h 30

Báthory László Debrecenből jelentkezett az Országos Vezetőnél és vándordíjat ajánlott fel a levente-egyesületek részére.

10h

Tomcsányi István királyhelmeci vezetőjegyző jelentkezett az Országos Vezetőnél és a királyhelmeci levente otthon ügyében pártfogolást kért.

11h

V. Kudriczy István vőrgy. VIII. csf. folyó ügyeket tárgyalt az Országos Vezetővel.

12h

Országos Vezető a H.M. Úrnál jelentkezett kihallgatáson és a következő ügyeket referálta:

1./ Jelentette főcsoportfőnöki kinevezését.

2./ Jelentette, hogy berlini útjáról visszatért és tájékoztatta a Miniszter Urat a von Tschammer und Osten német birodalmi sportvezér temetése alkalmával szerzett tapasztalatokról.

3./ Előterjesztette a szlovák többségű területeken tett szemléjéről szerkesztett jelentését.

4./ A H.M. Úr hozzájárult, hogy Macek szlovák ifjúsági vezető április hó 14-16-ig Budapestre meghívást nyerjen.

5./ Átadta a leventék sajtójelvényét és tájékoztatta a Miniszter Urat, hogy kik kapnak majd levente-sajtójelvényt és ezek hogyan kapcsolódnak majd bele a Levente Hírközpont munkájába.

6./ A Levente Hírközpont felállításával kapcsolatban bemutatta a Miniszter Úrnak azt a miniszteri rendeletet, amely a H.M. VIII. csoportfőnökhelyettesi állás rendszeresítésével kapcsolatban a neki alárendelt osztályok egyikéhez sorolja a Levente Hírközpontot. A H.M. Úr a Levente Hírközpont felállítását engedélyezte. A H.M. Úr ezt a miniszteri rendeletet át fogja adni a H.M. Elnökségnek, – ahol jelenleg a LOK átszervezésének ügye folyamatban van.

7./ Bemutatta a Miniszter Úrnak azt a Kormányzói Legfelsőbb elhatározást, amely az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottságnak H.M. vonalra való átállítását rendelte el, az 5.520/M.E. számú rendelettől eltérőleg.

8./ A Brannik bolgár ifjúsági szervezet meghívásával kapcsolatban a sófiai magyar katonai attaché előterjesztését mutatta be a Miniszter Úrnak az IHNOV. A Miniszter Úr az ügyet a minisztertanács elé fogja terjeszteni.

9./ Bemutatta végül az IHNOV a Miniszter Úrnak dr. Gustav Adolf Scheel német birodalmi diákvezér magyarországi látogatásának programját.Április hó 5., hétfő

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

V. Tárczay-Felicides Román min.osztályfőnök folyó ügyeket tárgyalt az Országos Vezetővel.

V. Kudriczy István vőrgy. VIII.csf. folyó ügyeket tárgyalt az Orsz. Vez.-vel.

10h 45

Kollár Erzsébet, a IX/3 ü.o. felügyelő szervezője a gyöngyösi levente otthonnal kapcsolatban referált az Országos Vezetőnek. Jelentette, hogy Heves megye minta megye a leventeleány szervezés szempontjából.

11h

Az Országos Vezető hivatalos helyiségében a Nemzeti Úszósport Alapítvány ülést tartott.Április hó 6., kedd

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Benker István ezr. és László fhdgy. művészi vonatkozású ügyeket tárgyaltak az Országos Vezetővel.

11h

V. Kudriczy István vőrgy. VIII. csf. folyó ügyeket tárgyalt az Országos Vezetővel.

12h

Báthory-Hüttner János, Tatár István a Magyar Sí Szövetség ügyében tárgyaltak az Országos Vezetővel.

13h

Országos Vezető a Külügyminisztériumnak Gustav Adolf Scheel német birodalmi diákvezér tiszteletére adott ebéden vett részt.

16h 30

Vitéz Kudriczy István vezérőrnagy elnöklete alatt Macek Alajos szlovák ifjúsági vezető meghívása tárgyában előkészítő értekezlet volt.

Résztvettek az elnökön kívül:

vitéz Medgyesy Miklós ezredes, az ügy előadója,

dr.Zilahi-Sebes Jenő követségi titkár, a Külügyminisztérium kulturális osztályának a vezetője,

dr. Körmendy Ékes Lajos, miniszteri osztálytanácsos a Miniszterelnökség 2.ügyosztályán,

dr.Kokas Eszter, a leventeleányok országos vezetőnője.

Kőszeghy Olivér vkb. szds.

Richter János szds.

A megbeszélés abban a szellemben döntött, hogy Macek Alajos ittléte alkalmával mindennemű kölcsönös megállapodás és megbeszélés mellőzendő. Magyarország és Szlovákia közötti viszonyból kifolyólag a szlovák vendég fogadásának feltűnés nélküli személyi látogatás jellegét kell öltenie. A látogatás részletes műsora ennek szellemében készüljön.Április hó 7., szerda

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h 30

Országos Vezető az összes csoportfőnököknél tett tisztelgő látogatást abból az alkalomból, hogy H.M. főcsoportfőnökké nevezték ki.

1h

V. Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök, dr. Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola igazgatója, Arató Géza testnevelésügyi tanácsos a borsafüredi kirándulás ügyében tárgyaltak az Országos Vezetővel.Április hó 8., csütörtök

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

V. Kudriczy István vőrgy. VIII. csf. folyó ügyeket tárgyalt az Országos Vezetővel.

10h 15

Neidenbach Emil igazgató az 1941-42. tanévi középiskolai tanulók testnevelési felmentési statisztikáját terjesztette az Országos Vezető elé.

10h 30

Dr. Pusztai János miniszteri tanácsost kereste fel az Országos Vezető és a leány-levente rendeletről tárgyaltak.

12h

Dahlgren Kurtné magánügyben kereste fel az Országos Vezetőt.

12h 30

Bérczy Béláné ezredes özvegye pártfogolás ügyben kereste fel az Országos Vezetőt.

13h

Praznovszky Iván meghatalmazott miniszter és követ és Szalay, a Magyar Úszó Egyesület h. elnöke megköszönték a sportkitüntetést az Országos Vezetőnek.

13h 30

Schmidt József kormányfőtanácsos, a SÉOF, alapítványi ügyeket referált az Országos Vezetőnek. [sic!]

VKM Úr távbeszélőn közölte az Országos Vezetővel:

a./ Aláírta a leventelány szerv. rendeletét, amelyben hozzájárult, hogy dr. Kokas Eszter címe Leventeleányok Országos Vezetője legyen. Törölte azonban a rendeletben azt, hogy a leventeleány intézmény legfelsőbb irányítása (a VKM felügyelete mellett) az Ihnov-nak van alárendelve, nehogy oly színben tűnjék fel, mintha a leventeleány intézmény katonai irányítás alatt volna.

"Ünnepélyesen” kijelentette, hogy külön rendelettel fogja a leventeleány intézményt az Ihnov hatáskörébe utalni.

b./ Ugyancsak aláírta a leányiskolákban kötelező tantárgyként bevezetendő „Honvédelmi Ismeretek” ügydarabját. Utóbbi tantárgy részletes tervezetét a Közoktatási Tanács állította össze, és a tantárgynak megírására az intézkedések már megtörténtek.

Huszthy prof., a Közoktatási Tanács elnökével megbeszélte, hogy a rendelkezésre bocsátott 30.000 P-vel a Nemzetnevelők Könyvtára c. könyvsorozat honvédelmi köteteit (egyelőre 3) a legrövidebb időn belül kiadatja.

Huszthy prof. megjegyezte, hogy a Honvédelmi Ismeretek tankönyvének rendszere forradalminak nevezhető, mert első ízben fordul elő Magyarországon a tankönyvek rendkívüli olcsósága és az, hogy az olcsóság ellenére még ingyen tankönyveket is kiadnak. (1.80 P)

Ez oda vezethető vissza, hogy a tankönyvek kiadása hivatalos jellegű (szerző megnevezése nélkül). Fennmarad még a Honvédelmi Ismeretek tantárgy állandó figyelemmel kisérése végett a Közoktatási Tanácsban szervezendő Honvédelmi Nevelési Bizottság kérdése.

Jegyzőkönyv

az Ifjúság Házában 1943. április hó 7-én tartott osztályvezetői értekezletről.

1.

Országos Vezető üdvözli a megjelenteket.

Tárczay jelenti, hogy felhívást kapott, hogy minden osztály állítsa össze a költségvetését. Az osztályvezetők készítsék el a költségvetési többletről szóló kívánság cédulákat. Ez különösen fontos a leventeleányoknál és a munkaszolgálatnál. Az osztályvezetők az új tételeket április 20-ig állítsák össze. Az építkezés és a személyi létszám szaporítás is szerepeljenek ennél a költségvetésnél.

Palkovics jelenti, hogy a kötelező munkaszolgálat kérdését átdolgozták.

Orsz. Vez. szerint ez letárgyalandó az egyetemi ügyosztállyal. Mindenki lássa ezt az 1930/1943-as számú rendeletet. A jövő költségvetés keretén belül a leventeleányoknak egy szanatóriumot kell venni.

Tárczay azt kívánja, hogy a költségvetés elkészítésének megbeszélésére az osztályvezetők 13-án azaz hétfőn 10 órakor az osztályvezetők összejöjjenek [sic!] és eddig az időpontig mindegyik készítse el a programját. Erre a megbeszélésre Szinay altábornagy, az Országos Egészségügyi Bizottság és a Sportorvosi Intézet képviselői is meghívandók.

Döntés:

13-án 10 órakor Tárczay megbeszélést hív össze, amelyen résztvesznek a IX/1, IX/2, IX/3 ü.o., az OSK, a Munkaszolgálat, az Egészségügyi Bizottság, a Sportorvosi Intézet és a Testnevelési Főiskola képviselői. Tárczay előzőleg közli az Országos Vezetővel a meghívottak névsorát.

Holló azt kívánja, hogy a költségvetési kívánságcédulákon már különválasztva szerepeljenek az egyes tételek, pl. személyi járandóságok, dologi kiadások, stb.

2.

Tárczay felolvassa a Magyar Téli Sport Központ területének kisajátításáról szóló jelentését. Az ügynek előzménye, hogy a H.M. úr szerint Borsafüredre szükség nincs. A kérdés március 16-án minisztertanácsi döntésre került és március 20-án a Kultuszminiszter elnapolta a borsafüredi kérdést.

Orsz. Vez. kijelenti, hogy Borsafüredet magánvállalkozás útján fogják kiépíteni.

Schmidt szerint Borsafüreden pénzért nem lehet területet szerezni az oláhoktól és a zsidóktól. A magánvállalkozás kiuzsoráz mindenkit.

Kudriczy azt kívánja, hogy a borsafüredi Magyar Téli Sport Központ a vármegyének, vagy a községnek legyen az üzleti vállalkozása.

Tárczay közli, hogy tárgyalt erről a kérdésről Báthory Hüttnerrel ...................... és felvetődött az a gondolat, hogy a vitézi szék bocsásson rendelkezésre vitézi telkeket, amelyekkel elcserélnék a borsafüredi oláh és zsidó területeket. Ezért a borsafüredi sportlétesítményben a vitézi szék is kapna szobákat. Tárczay azonban ezt a tervet több szempontból nem tartja elfogadhatónak.

Schmidt javasolja, hogy Borsafüreden Tárczayval együtt több kisebb községi területet próbáljanak megvenni a községtől. Esetleg ott lehetne jövőre építeni.

Palkovics bejelenti, hogy Ruday, mint diákjóléti osztály vezetője mondta, hogy ott a diákjóléti osztály építene, amely nyáron nyaralás, télen pedig a Magyar Téli Sport Központ céljait szolgálná.

Orsz. Vez. szerint a kérdés megoldásával egyelőre várni kell. Borsafüredre leutaznak a testnevelési csoport képviselői és ott az alispán[158] bevonásával megbeszéléseket folytatnak. Az alispánnal közölni kell, hogy Borsafüredet kiépítjük. Megvan a költség, ha a község területet ajánl fel megvételre. Visszaérkezés után a kiküldött urak megbeszélést tartanak. A Sí Szövetség elnökének legyen ott egy teljhatalmú megbízottja. Aztán lesz egy megbeszélés, amelynek alapján Borsafüredet kiépítjük.

Döntés:

A testnevelési csoport kiküldöttei leutaznak Borsafüredre és ott bizalmas megbeszéléseket folytatnak. A főispánt[159] meg kell kérni, hogy mondja meg a Miniszterelnöknek, hogy ez a határozat nagyon sújtja az ő vármegyéjét. A kiküldött urak visszaérkezése után itt Pesten bizalmas megbeszélés, amelyen részt vesznek: Tárczay, Kudriczy, az OSK képviselője, Schmidt, Báthory-Hüttner, Padányi-Gulyás, Lator Géza, Kovács Elemér curiai bíró, a főiskolai ügyosztálytól Ruday, Melczer. Ez a megbeszélés véglegesen eldönti, hogy milyen irányban kell haladni.

3.

Palkovics jelenti, hogy az iskolák későbbi kezdési időpontjáról való tekintettel [sic!] a budapesti iskolákban meg akarják szüntetni a mindennapos testnevelést. Palkovics evvel kapcsolatban azt az óhaját nyilvánította, hogy az iskolájuktól messze lakó tanulókat ne kötelezzék a mindennapos testnevelésre, de a közel lakók jöjjenek be a 1/2 órás testnevelésre már 1/2 9-re.

Orsz. Vez. azt kívánja, hogy a budapesti tankerületre vonatkozólag Palkovics csináljon egy rendelettervezetet. Csütörtökön de. 11 órakor a kis tanácsteremben megbeszélés legyen. Erre meghívandók: Balassa Bruno, a budapesti főigazgató és az OSK képviselője.

Palkovics szerint a mindennapos testnevelés kötelező gyakorlatai ki vannak nyomtatva. Palkovics engedélyt kér arra, hogy a mezőgazdasági középiskolák részére ezekből a füzetekből 100 példányt átadhasson.

Döntés:

A mezőgazdasági középiskolák 100 példányt kapnak a mindennapos testnevelés kötelező gyakorlatait ismertető füzetekből.

4.

Palkovics részletesen referálja a Madách gimnáziumban a két Kisok kosárlabda csapat mérkőzése kapcsán történt sajnálatos eseményeket.

Orsz. Vez. közli, hogy ezt bejelenti a VKF. úrnak is. Ez a kérdés továbbra is napirenden maradjon.

5.

Palkovics ismerteti Balassa Bruno rendelkezését, amely szerint az Állami Kereskedelmi Gyakorló Középiskola tanácstermében (Alkotmány u. 11.) április 12-én 9 órakor főigazgatói értekezletet kezd, amely két napig fog tartani. Itt csak az áthelyezés iránti kérelmeket tárgyalják.

Orsz. Vez. szerint ez a kérdés letárgyalandó Balassával.

Tárczay szerint ne a főigazgatók helyezzék át a testnevelési tanárokat.

Döntés:

A főigazgatói értekezleten a második napon (április 13-án) megjelenik Palkovics és Prell.

6.

Kokas bejelenti, hogy arról értesült, hogy a „Szebb jövőt” csak akkor költözik ki, ha az épületekre felhúzzák a III. emeletet. Kudriczy szerint egy hét óta nincs változás ebben a kérdésben.

Ha megtörténik az átalakítás, akkor 12 szoba épül.

Holló közli, hogy a Forrás Nyomda[160] hajlandó mint háztulajdonos 2-3 két-három szobás lakást rendelkezésre bocsátani, ha a kisajátítást a Honvédelmi Miniszter vállalja.

Orsz. Vez. szerint ezt meg kell próbálni. Mivel a leánylevente ügyosztály több egészségtelen és zsúfolt udvari szobában is dolgozik, azért Holló és Kokas beszéljék meg az ideiglenes méltányos megoldást. – Később két megoldás: a Forrás Nyomda által tett ajánlat, illetőleg a ráépítés útján is lehet rendezni a kérdést.

Palkovics bejelenti, hogy értekezlet volt, amely szerint újabb építkezést megkezdeni nem szabad. Minden folyó építkezés I., II. és III. rendű. Az I. rendű építkezéseket feltétlen végrehajtják.

Orsz. Vez. szerint az Iparügyi Minisztériumban lényeges változás várható, Bornemissza miniszterré történt kinevezése óta. Tobiás Kornél min.tan. kijelentette, hogy amit ezentúl megígérnek, az meg is történik.

Palkovics közli, hogy gömbvasat nem lehet kapni.

7.

Misángyi a berlini vendégekről jelentést közöl. Diem előadást tartott a Testnevelési Főiskolán. Nagyon tetszett neki a főiskolai létesítmény és engedélyt kért arra, hogy az Internationales Politisches Institut cikket közöljön a Testnevelési Főiskoláról.

Palkovics közli, hogy a Testnevelési Főiskolán volt a Magyar Távirati Iroda Náray tábornok vezetésével. A Távirati Iroda felvételeket készít, csak a kész kiadásokat kérik.

8.

Kudriczy kifogásolja, hogy Scheel német diákvezér tiszteletére rendezett április 5-i fogadásra a Testnevelési Főiskolára nem hívták meg Antal minisztert.

Döntés:

A Propaganda minisztert mindenhova, még a levente ünnepségekre is meg kell hívni.

9.

Arató jelenti, hogy a Balatoni Sport Bizottság működési szabályzatát tartalmazó ügyirat az Orsz. Vez.-nél van. A tervezethez hozzájárult a Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter. A Pénzügyminiszter titkára, dr. Csák László min.o. tan. telefonált és kérte, hogy a testnevelési csoport várjon Albrecht fhg. kinevezésével addig, amíg a Pénzügyminiszter a Főméltóságú Úrtól helyeslő elismerést nem kapott erre. Most telefonált a Pénzügyminiszter titkára, hogy a Kormányzó Úr Őfőméltósága is rendben lévőnek tartja a kinevezést és így dr.Csák min.o.tan. kérte, hogy a kinevezés megtörténjék.

Orsz. Vez. közli, hogy sokat foglalkozott evvel az ügyirattal. Foglalják írásba azt, hogy a Balatoni Sport Bizottság az OSK ellenőrzése alá kerül pénzügyileg is. – Erről egy héten belül részletes szabályzat készüljön. – Egyelőre a kérdés leveendő a napirendről.

Döntés:

A mai osztályvezetői értekezlet után Orsz. Vez.-nél legyen egy megbeszélés Misángyi és Arató részvételével ebben a kérdésben.

10.

Tárczay a magyar sport egészséges irányelvei érdekében azt javasolja, hogy először a MEFSOK, KISOK és az OSK képviselői megbeszélést tartsanak és aztán tárgyaljanak a LOK-kal. – Az OSK vezetője vagy az OSK h. vezetője vegye a kezébe ezt az ügyet.

Döntés:

Dr. Misángyi vezetésével megbeszélést tartsanak. A legközelebbi osztályvezetői értekezleten, április 16-án, pénteken, a kérdés újra napirendre kerül.

11.

Misángyi a MUSZ-nak a katonai szolgálatot teljesítő versenyzőkről szóló beadványt ismerteti. Rajcsányi, a MUSZ elnöke nem tartotta be a szolgálati utat, mert a beadványt nem terjesztette be először az OSK-hoz. – Az OSK az arcvonal szolgálat alól való felmentés irányában semmiféle lépést nem fog tenni.

Orsz. Vez. szerint ezt be kell jelenteni a Vezérkar Főnökének.

12.

Arató jelenti, hogy az OSK kerületi vezetők április 19-21-ig Budapesten 3 napos értekezletet tartanak. 12 napos kerületi titkárságot állítanak fel. Az OSK kerületi vezetők együttműködnek a levente-parancsnokságokkal. – Arató minderről részletes programot fog bemutatni.

13.

Kudriczy bejelenti, hogy a levente egyesületek irányítását a jövőben a LOK közvetlenül körrendelet útján fogja végrehajtani.

14.

Kudriczy referálta a sportnaptár kérdését. Orsz. Vez. elrendeli, hogy Kudriczy és Arató részletes tárgyalásokat folytassanak erről.

15.

Kudriczy jelenti, hogy Macek Alajos, a szlovák ifjúság vezetője magyar meghívásra Budapestre érkezik. A Külügyminisztériummal és a Miniszterelnökség kisebbségi osztályával megbeszélés volt. Az értekezleten azon álláspont alakult ki, hogy Macek látogatás tisztán csak mint udvariassági látogatás fogható fel. A miniszterekhez ne menjen el Macek. – A Hlinka gárda magyarellenes tüntetéseit tiltsák el. Ha ez megtörténik, akkor szó lehet arról, hogy a két ifjúság egy szorosabb együttműködést építsen ki. A szlovákok kérik a Hlinka gárda engedélyezését, viszont Szlovákiában is engedélyeznék a leventét. – De erről szó se lehet.

Orsz. Vez. azt javasolja, hogy legyen még egy megbeszélés ebben a kérdésben. A pozsonyi magyar katonai attachéval Macek megérkezése előtt Budapesten tárgyalni kell. – Össze kell állítani a szlovákiai magyarellenes adatokat és azokat alkalomadtán közölni kell Macekkel.

Kudriczy bejelenti, hogy holnap összeállítják Macek fogadásának programját. (Díszszázad kivonul.) A programot elküldik a Kultuszminisztériumba és a Honvédelmi Minisztériumba.

Orsz. Vez. Macek kíséretével Medgyesit bízza meg, aki részletes utasításokat kap, hogy miket közöljön Macekkel. -

Orsz. Vez. sürgönyt küldött a pozsonyi magyar katonai attachénak, hogy hívja meg Maceket április 14-re, 15-re, vagy 16-ra.

16.

Orsz. Vez. bejelenti, hogy Borsafüredre szolgálati elfoglaltsága miatt nem megy el. Képviseletében vitéz Kudriczy György[161] vezérőrnagy jelenik meg.

17.

Orsz. Vez. jelenti, hogy a Brannik ifjúság meghívásának ügyét a H.M. úr minisztertanács elé vitte. Így csak holnap kapja meg az Orsz. Vez. az ügyiratot.

Medgyesy szerint a Miniszterelnök és a Külügyminiszter nagyon javasolják a Brannik ifjúság meghívását.

Zilahy-Sebess a maga részéről nem érti, hogy miért kellett ezt az ügyiratot a minisztertanács elé terjeszteni.

18.

Rapaics bejelenti, hogy a közelmúltban Veszprémben és Erdélyben volt szemleúton. Erdélyben Marosvásárhelyen és Szászrégenben tartózkodott, ahol Textilhulladék R.T. igazgatóságával megszervezte a leventék körében az erdélyi rongygyűjtő mintakörzetet.

19.

Rapaics jelenti, hogy a Gazdasági Központ elmúlt évi mérlege elkészült.

20.

Rapaics közli, hogy a Gazdasági Központ a selyemhernyó-tenyésztést az elmúlt évi működés alapján ezidén is megszervezi annak ellenére, hogy a Selyemtenyésztés Országos Felügyelősége a Gazdasági Központnak ezidén semmiféle anyagi támogatás nem nyújt.

21.

Rapaics előadja, hogy illetékes helyen sikerült úgy a Gazdasági Központ mint a vidéki szervezetek forgalmi adó ügyeit rendeznie. – Hasonlóképen úgy a központi mint a vidéki alapszabály tervezetnek végleges kiadása is folyamatban van. Rapaics kéri, hogy az Orsz. Vez. úgy az alapszabály ügyében, mint a Központi Gazdasági Értesítő lapengedélye ügyében hathatósan támogassa.

Orsz. Vez. ígéretet tesz, hogy a Gazdasági Központot mindkét ügyben támogatni fogja.

Rapaics ismerteti a szentesi levente körzet parancsnok kérelmét, mely szerint kéri, hogy a kötelező 4 órás levente kiképzésből 1 óra gazdasági munkára legyen fordítható. Ez ügyben a 40/e osztály fog döntést hozni.Április hó 9. péntek

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h 30

Dr. Kokas Eszter, a leventeleányok országos vezetője tárgyalt az Országos Vezetővel. Orsz. Vez. közölte vele a leánylevente rendelet aláírását. Dr. Kokas Eszer referált az Országos Vezetőnek az ápr. 11-én Palást községben tartandó levente ünnepségről, amelyen az Országos Vezető is részt vesz, dr. Kokas Eszter, a leventeleányok országos vezetőjével.

11h

Csegényi Istvánné „Kossuth Lajos” című filmjének erkölcsi támogatását kérte az Országos Vezetőtől a Propagandaügyi Miniszternél.

12h

Országos Vezető színes diapositív filmek bemutatását nézte végig.

13h

Ortutay Gyula egyetemi magántanár „kis magyar néprajz” című munkájának a levente könyvtárak részére való megvásárlását kérte az Országos Vezetőtől.

13h 30

Misángyi Ottó, a Testnevelési Főiskola Igazgatója a Balatoni Sportbizottság ügyében tárgyalt az Országos Vezetővel.Április hó 10., szombat

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

V. Medgyesy Miklós ezredessel folytatott megbeszélést az Országos Vezető Macek szlovák ifjúsági vezér fogadásával kapcsolatban.

11h

Neidenbach Emil igazgató a középiskolai testnevelés alól felmentettek statisztikáját hozta fel az Országos Vezetőnek a 12-iki főigazgatói értekezlettel kapcsolatban.Április hó 12., hétfő

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

8h 30

Szentmiklósy alezredes lev. otthon ügyben tárgyalt az Orsz. Vez.-vel.

8h 45

Pozsonyból Lipcsey-Magyar vk.őrnagy, katonai attache távbeszélőn jelentette az Országos Vezetőnek, hogy Macek szlovák ifjúsági vezért baleset érte, a fején megsebesült és ezért a magyarországi útját el kellett halasztani, előreláthatólag május első napjaira. Lipcsey-Magyar vk. őrnagy 14-én fog személyesen jelentkezni az Országos Vezetőnél.

9h

Országos Vezető részt vett a tanker. kir. főigazgatók ülésén, ahol az alábbiakat adta elő:

Megállapítottam, hogy mind a fiú, mind a leányközépiskolákban a testnevelés alól felmentett tanulók aránya felettébb nagy. A rendkívül magas felmentés % okait kutatva az alábbiakat állapítottam meg.

1./ A „Rendtartás” 68. §-ának 5. pontjában foglaltak értelmében „A felmentett tanuló köteles azokon az órákon is jelen lenni, amelyekre felmentése vonatkozik.” „Köteles továbbá az anyag elméleti részét elsajátítani, sőt azokat a gyakorlati munkákat is elvégezni, amelyek elvégzésére szervezete alkalmassá teszi.”

Ezek szerint tehát a teljes felmentések legnagyobb %-a indokolatlannak látszik, mert a tanuló, aki járni tud, a testnevelési munkásságban bizonyos mértékben feltétlenül részt vehet.

Tudomásom van arról, hogy egynehány iskolában – különösen leány iskolákban – a „Rendtartás”-nak azt a rendelkezését, hogy a felmentettek tartoznak az órákon részt venni, nem követelik meg. Tehát az ilyen iskolákban a felmentett tanulók, ha történetesen 8-9-ig van testnevelési óra, 9 órakor jönnek az iskolába, ha pedig az utolsó óra a testnevelési óra, egy órával korábban mehetnek haza. Egy ilyen leányiskolában nagyon szomorú adatokat állapítottam meg, és pedig felső osztályaiban a felmentési átlag % 27,3 % volt. A VII C/ osztályban 46,4 %, VIII. b/ 42,8 %, 2 osztályban 31 %-on felül és 3 osztályban 20 %-on felül volt a felmentettek %-a.

Előfordult az az eset is, hogy olyan tanuló, aki a KISOK tenisz-bajnokságot megnyerte, az iskolai testnevelés alól fel volt mentve.

Ez a tanár hibája volt, mert nem lett volna szabad egy felmentett tanulót versenyre beszervezni.

Sok függ az igazgató és a tanári testület magatartásától, valamint a testnevelő tanár egyéniségétől. Egy budapesti kereskedelmi középiskolában az egyik testnevelési tanár osztályaiban a felmentési % 20-on felül van, a másik tanár osztályaiban pedig 6-8 % között mozgott. Itt tehát a tanárban kell keresnem a hibát. Erről az iskoláról még azt is megállapítottam, a verseny sportokban nagyon előkelő szerepet játszott. a testnevelés rovására történt.[162]

Élénken rávilágít a középiskolák testnevelés alóli felmentésekre [sic!] a budapesti Angolkisasszonyok Tanárképző Főiskolának a kötelező testnevelésről szóló jelentése: „Különös buzgalommal látogatják az órát az olyan hallgatók, akik a középiskolában felmentettek voltak”.

Röviden csak ezekre a kiáltó visszásságokra akartam rámutatni.

A magam részéről a felmentések korlátozása érdekében a közel jövőben a következő intézkedéseket akarom foganatosítani:

1./ A sportorvosi intézeteket nagyobb méretekben fejleszteni.

2./ A sportorvosi kiképzést fokozni.

3./ A sportorvosi intézet által kidolgozandó felmentési irányelveket kibocsátani.

4./ A középiskola 2 legfelsőbb osztályában felmentett tanulók részére a tiszti rang elérését lehetetlenné tenni.

Felhoztam ezzel kapcsolatban a Vkf. Úrnak a Kat. Testnevelési Utasítás használata tbn. kiadott rendeletnek bekezdését is.

„Minden csapatparancsnok kötelességévé teszem, hogy a testnevelési kiképzést a leglelkesebben felkarolja, és alárendeltjeit sűrű ellenőrzéssel és ha kell kérlelhetetlen szigorral kényszerítse ennek a hadsereg- és nemzetnevelési szempontból fontos kiképzési ágnak lelkiismeretes végrehajtására.”

11h

Petri[163] József váci püspök tett látogatást az Országos Vezetőnél.

13h

Az aszódi levente egyesület küldöttsége jelentkezett az Országos Vezetőnél, levente ünnepségre hívták meg az Országos Vezetőt.Április hó 13., kedd

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

Az Országos Vezető dr.Kapi Béla ev. püspöknél, az evangelikus egyetemes egyház lelkész elnökénél tett viszontlátogatást.

Az alábbi ügyeket tárgyalták meg:

1./ Evangelikus egyház kéri, ne szerződéses hanem főhivatású lelkészt alkalmazzanak a H.M. lelkészi csoportnál.

2./ Egyházkerületenkint a nyár folyamán 2-2 lelkész leventeképző tanfolyam tartandó. Tervekkel az egyház időben jelentkezik.Április hó 14., szerda

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h 30

Dr. Endrédy Vendel zirci apát tett tisztelgő látogatást az Országos Vezetőnél. Átadott az Országos Vezetőnek az ifjúvezető táborral kapcsolatos emlékeztetőt.

10h

Gr. Teleki Béla, az erdélyi párt elnöke szórvány ügyekről tárgyalt az Országos Vezetővel.

10h 30

Országos Vezető Schmidt József kormányfőtanácsossal Jakabfy államtitkárt kereste fel és vele a sportuszodával kapcsolatos ügyeket tárgyalt.

11h

Az IHNOV a H.M. Úrnál referált.

1./ Jelentette, hogy a VKM Úr a leventelányokra vonatkozó rendeletet aláírta, törölte azonban a rendeletben azt, hogy a leventeleányintézmény legfelsőbb irányítása az Ihnov kezében van, nehogy olyan színben tűnjék fel, mintha a leventeleányintézmény katonai irányítás alá kerülne. Viszont ünnepélyesen kijelentette, hogy külön rendelettel fogja a VKM Úr a leventeleányintézményt az IHNOV hatáskörébe utalni.

2./ Jelentette, hogy a VKM Úr aláírta a leányiskolákban kötelező tantárgyként bevezetendő „Honvédelmi Ismeretek”-et. Ezek szerint 1943. szeptember 1-től mind a fiú, mind a leányiskolákban megindul a „Honvédelmi Ismeretek” oktatása.

3./ Tájékoztatta a IHNOV a Miniszter Urat a leventemozgalomba bekapcsolódott cserkésztisztek tevékenységéről.

4./ Borsafüreddel kapcsolatban az IHNOV tájékoztatta a Miniszter Urat a VKM Úr véleményéről, amelyhez a H.M. Úr is hozzájárult azzal, hogy jelenleg háború van.

5./ Jelentette, hogy Jásznagykun-Szolnok vármegye törvényhatósági bizottsága 1943. évi április 18-án rendkívüli közgyűlés keretében vitéz Horthy István, Magyarország hősi halált halt Kormányzóhelyettesének arcképleleplezését tartja, mely alkalomra, valamint ezt követőleg a FUTURA épületén elhelyezendő ugyancsak vitéz Horthy István emléktábla leleplezésre Ihnov-ot a Kormányzó Úr Ő Főméltósága kirendelte.

6./ Jelentette, hogy Macek Alajos szlovák ifjúsági vezető magyarországi látogatása lemondva.

7./ Jelentette továbbá, hogy Szabó Gyula országgyűlési képviselő egy cserkész jellegű társaság elnökségi tagságának elvállalása mellett a Szebb Jövőt főszerkesztését is végzi. Ezzel kapcsolatban bemutatta az IHNOV a Miniszter Úrnak a Fiatal Magyarság című szaklapban Szabó Gyula képviselőnek kifejtett munkásságát.

8./ Jelentette a leventenyilvántartás ügyét.

A miniszter úr egy Pro memoria szerkesztésére kérte fel az IHNOV-ot.1943. április hó 15. csütörtök

8h 30

Az IHNOV-hoz beosztottak referáltak.

9h 30

Értekezlet vitéz Medgyesy ezredesnek mint az Európai Ifj.Szöv. magyar referense Berlinbe való utazásával kapcsolatban. Az értekezleten az IHNOV elnöklete alatt megjelentek:

a Leventék Országos Parancsnoka,

a H.M. 40/elvi osztály,

a H.M. 40/kik. ” és a

vkf. 5 osztály képviselői.

Az IHNOV közli, hogy az Európai Ifjúsági Szövetség elnökének meghívására vitéz Medgyesy ezredes Berlinbe utazik, ahol a következő ügyeket kell letárgyalnia.

1./ A katonai előképzés kezdeti kora tekintetében az egyes nemzetek és Magyarország részéről kialakult álláspont. (Magyarország hivatalos álláspontja, valamint az egyes állásfoglalásból kialakult összegezés a H.M. 40/k. osztály, illetve vitéz Medgyesy ezredes által kidolgozandó a berlini utazás előtt.)

2./ A katonai előképzés munkaközössége lehetőleg ne tartson ifjúsági táborozást a folyó évben Magyarországon. (háború, közlekedési nehézségek, valamint az idevonatkozó minisztertanácsi döntés miatt.)

3./ Ugyanez a munkaközösség a folyó év nyarán Magyarországon tartson ülést.

Ehhez lerögzítendő:

a./ az ülés időpontja, (lesz-e Rómában is ülése az Európai Ifjúsági Szövetségnek),

b./ az ülés tárgysorozata. Ehhez javasoljuk az ifjúságnak az anyaországbeli hatékonyabb bekapcsolását a háborús erőfeszítésekbe,

c./ az ülésezésekhez meghívók kibocsátása az Európai Ifjúsági Szövetség részéről.

d./ Ezzel kapcsolatos technikai kérdések: (tárgyalási nyelv, országonként résztvevő tagok száma stb.)

11h

Vitéz Medgyesy ezredes Budapest Székesfőváros leventeparancsnoksága részéről Lovas és Oszlányi ezredesekkel, valamint a LOK részéről vitéz Major alezredessel letárgyalta a Kormányzó Úr Ő Főméltóságával lefényképezendő levente fényképezési ügyét.

11h

Az Ihnov részt vett a Hungária ház[164] alapkő letételének ünnepélyén.

12h 30

Dr. Tóth Bertalan MÁV főtanácsos, a MÁV liga ügyv. elnöke, a 18-án tartandó Országos Vasutas ökölvívó csapatversenyre a meghívót adta át az Ihnov-nak.

12h 45

Újváry Gézáné kereste fel az Ihnov-t és egy tervezetet adott át, a középiskolai tanulók nyári szünetben való gyakornokoskodásával kapcsolatban.

13h

Az Ihnov a honvédtisztek számára tartott lelkigyakorlaton vett részt.1943. április hó 16. péntek

8h 30

Az Országos Vezetőhöz beosztottak referáltak.

9h 45

Az Országos Vezető Tárczay-Felicides min. oszt.főnök kíséretében résztvett a Közoktatási Tanács általános szakosztály ülésén.

Az ülésen vitéz Tárczay-Felicides Román min.oszt.főnök ismertette az előzetes tárgyalások eredményeit, amelyeknek eredményeképen

1./ a magaviseleti jegy osztályozásánál a többi tanárokhoz hasonlóan a testnevelő tanároknak is ugyanolyan súly adassék az érdemjegy elbírálásánál.

2./ Horn József által kidogozott szabályzat a testnevelés érdemjegyeinek elbírálásánál mértékadónak számít,

3./ hogy a testnevelésnél elharapódzott felmentések az iskolákban megszüntessenek.

Fodor József pestvidéki főigazgató vázolta az előzetes tárgyalások eredményét, és javasolta, hogy az egy bizonyos időre próbaképen vezettessék be és ha beválik, úgy véglegesíttessék.

Fraknói budapesti főigazgató gyönyörű beszédben fejtette ki a testnevelésnek nemzetnevelő fontosságát és különösen kiemelte, hogy az ifjúság testnevelési képességeinek elbírálásánál ne csak a szigorú standard eredmények jöjjenek tekintetbe, hanem a középiskolai hallgatóknak lelki világa is. A testnevelő tanár ne a szigorú elbírálás alapján ítélkezzen, hanem a hallgatók képességeinek megfelelően egyéni elbírálást végezzen.

Huszti József elnök zárószavaiban a szakosztályi ülésnek a határozatait újólag határozott formában ismertette.

Az ülés után az Országos Vezető Úr meleg szavakkal búcsúztatta Huszti József elnököt, aki a Közoktatási tanácsban viselt tisztségéről lemondott.

Kiemelte, hogy a leventeintézménynek a középiskolába való bevonulása a lev.leány intézmény rendszeresítése a honvédelmi ismeretek című tantárgynak a fiú és leányiskolákba való bevezetése, a testnevelésnek a többi tantárgyakkal való egyenértékűvé tétele, azok a hatalmas munkák, amelyeket Huszti József elnöklete alatt a Közoktatási Tanács megoldott.

Hálás köszönetét fejezte ki úgy a maga, mint az alája tartozó honvédelmi VIII.csf.- valamint a VKM IX. csoport és a Honvédelmi Miniszter úr nevében azért a kiváló munkásságért, amelyet Huszti József a magyar ifjúság érdekében a Közoktatási Tanács vezető tisztségében elvégzett.

Utána Huszti József hálásan megköszönte az Országos Vezető hozzá intézett szavait, kiemelve azt, hogy az Országos Vezető Úr alá tartozó hatalmas szervezet akadályokat nem ismerve küzd és dolgozik a magyar ifjúság érdekében.

11h

Kubányi László ezredes, a IV. hdt.lev.pk-ja tájékoztatta az Országos Vezetőt az Erzsébet Tudomány Egyetem hallgatóinak fertőzött szelleméről, valamint Pécs város polgármesterének[165] közönyös magatartásáról a leventeintézménnyel szemben. Említést tett még a könnyű hadosztály leventeparancsnokok alárendeltségi viszonyának szabályozása tekintetében.

17h

Osztályközi értekezlet az Ifjúság Háza nagytanácstermében.

Tárczay min. osztályfőnök jelenti, hogy a borsafüredi alapkőletételi ünnepség megtörtént és nagyon sajnálja, hogy IHNOV Úr az ünnepségen nem lehetett jelen.

Továbbá jelenti, hogy az új Hóvirág szálloda építkezéseivel kapcsolatban Benedek mérnöknek oly értelmű utasítást adott, miszerint a központi fűtéses berendezésen kívül még a szobákban kályhák felállításáról is történjék gondoskodás, mert amennyiben esetleg a központi fűtéshez szükséges kokszmennyiséget nem tudják biztosítani, kisfogyasztású kályhák álljanak rendelkezésre, amelyekkel legalább egyes helyiségeket fűteni lehessen.

Bejelenti tovább, mint rendkívüli tárgyat, hogy dr. Gidófalvy Pál, a MLSZ volt elnökének, dr. Usetty Béla képviselővel szembeni büntetését a Kuria helybenhagyta.[166]

Rendkívüli tárgyként előadja még, hogy a Magyar Országos Tiszti Kaszinó nyári club helyiségének ügyében dr. Misángyi Őmga hazaérkezéséig a Rendőrtiszti Athletikai Clubbal kötendő szerződés aláírására haladékot kér.

Továbbá előadja, hogy az Ereklyés Országzászló Bizottság javára annakidején a testnevelési alapból a Cserkészmozgalom útján 1000 P-t tudott biztosítani. Most a TSTV nem a cserkészmozgalomnak kíván e célra adományozni, hanem – tekintettel az eszme országos jellegére – a LOK-nak.

Vitéz Kudriczy vőrgy. megjegyzi, hogy a leventeegyesületek ajánljanak fel országzászlót azoknak a községeknek, amelyeknek még nincsen országzászlójuk.

Dr. Palkovits oszt.tanácsos tudomása szerint Antal István propagandaügyi miniszter úrhoz tartozik az ügy.

Tárczay min.osztályfőnök felveti az eszmét, hogy nem lehetne-e megoldani a kérdést a „Szebb Jövőt” c. leventeújság útján.

Döntés:

TSTV Úr az ereklyés országzászló céljaira 2.000 P-t átutal a „Szebb Jövőt” c. újságnak a LOK-hoz való továbbítás végett.

A „Honvédelmi ismeretekkel” kapcsolatban a nagyváradi főigazgatótól[167] átirat érkezett hozzánk, amelyben a VKM Úr kifogásolja, hogy a honvédelmi ismeretek oktatásán honvéd egyén jelent meg. (Kászonyi ezds.)

IHNOV Úr feltétlenül megvédendőnek tartja a „Honvédelmi ismeretek” c. tantárgy nívóját. Tisztázandó végérvényesen e tantárgy felügyeleti kérdése. Azonkívül megállapítandó, hogy a „Honvédelmi Ismeretek” c. tantárgy költségvetését melyik tárca és hogyan viselje.

IHNOV Úr utasítást ad, hogy Palkovits osztálytanácsos ezt a kérdést Balassa Őméltóságával mind a fiú, mind a leányiskolák vonalán tárgyalja le.

TSTV. Úr javasolja, hogy a testnevelési tanárok egyenjogúsításával kapcsolatban felmerült eszméjét – egy testnevelési igazgatói állás szervezése – valósíttassék meg. [sic!]

Döntés:

A költségvetésbe felvétetik egy testnevelő igazgatói és egy testnevelő tanácsosi állás is.

LLOV. Jelenti, hogy a magyar leventeleányok kosárlabda csapata részére szóló spanyol meghívás július 13-ára volna esedékes. IHNOV Úr döntését kéri, hogy ki eszközölje a meghívást és ezzel kapcsolatban a költségeket ki viselje, mert a IX/3. ü. osztálynak erre költségfedezet nem áll rendelkezésre.

Mivel jelenleg magyar leventeleány kosárlabda csapat nincs, Misángyi Ömga hazajöveteléig a kérdést függőben kell hagyni.

IHNOV Úr megjegyzi, hogy a csapat tagjai csak 14-19 éves korosztályú versenyzők lehetnek.

TSTV Úr nagyszabású fogadtatás rendezését javasolja. PÜM-től kellene sürgős póthitelt kérni, kb. 400.000 P erejéig.

Palkovits osztálytanácsos javasolja, a magyar meghívásnak futárral való elküldését, tekintettel arra, hogy a spanyol levél 2 hónapi késéssel érkezett.

LLOV szükségesnek tartja a kérdés megtárgyalását előbb a VKM. Eln. C. osztállyal, valamint a Külügy kulturális osztályával is.

IHNOV Úr megjegyzi, hogy készíteni kell egy felterjesztést a PÜM-hez, a 400.000 P póthitel engedélyezéséért. A fogadások és kiküldetések leventevonalon külön költségvetés terhére történnek.

Döntés:

Táviratilag meg kell hívni a spanyol kosárlabdacsapatot 1943. július hó 13-ára a M.E. és a KÜM urak előzetes engedélye alapján.

LLOV. Örömmel jelenti, hogy sikerült Tolna megyében a hadiárva leventeleányok részére 2x2 hetes ingyen nyaraltatási lehetőséget találni. 3 folytatólagos tábort tervez, melynek egyenként 3 vezetője lenne.

IHNOV Úr felteszi a kérdést LLOV-nak, van-e tudomása arról, hogy az Andrássy út 30 sz. alatt a mai értekezlettel egyidőben egy összejövetel van, amelyen leányok kötelezik magukat, hogy csakis csonka honvédekhez mennek feleségül. Erről a gyűlésről LLOV-nak tudomást kell szereznie.

IHNOV Úrhoz többen fordultak azzal a kérdéssel, hogy mi legyen a megszólítása társaságban a IX/3. ü.o. vezetőjének? Javasolja a „Vezető Asszony” megszólítást, tekintettel arra, hogy ez megadja a kellő súlyt és nyomatékot annak a tisztségnek, amelyet visel.

Arató testnevelési tanácsos előadja, hogy kérvény érkezett az OSK-hoz, hivatásos birkózóknak a Hungária parkban ökölvívó mérkőzések megtarthatása tárgyában.

Tasnády Imre alez. az ökölvívás népszerűsítése szempontjából is kívánatosnak tartja a kérdés teljesítését.

Döntés:

Az ügy kiadandó a Birkózó Szövetségnek. Ha igenlő választ ad, az OSK azután fogja meghozni döntését.

Arató tanácsos előadja, hogy a Szent Lukács és az Evangelium orvosi egyesület a munkásifjúság számára sexual-etikai előadásokat szeretne rendezni a Sportcsarnokban. Lator Ömga kérdezi, hogy teljes költségmegtérítés ellenében megvolna-e a lehetőség arra, hogy a Sportcsarnokban rendeztessenek meg ezek az előadások.

Schmidt kormányfőtanácsos hangsúlyozza, hogy ezek az előadások kizárólag a munkásifjúság részére rendeztetnének.

Rajczy miniszteri titkár megjegyzi, hogy ezek az előadások Kiss Ferenc egyetemi dékán úr kezdeményezésére folynak és véleménye szerint érdemes átengedni erre a célra a Sportcsarnokot.

Vitéz Kudriczy vezérőrnagy leventevonalon nem kíván belekapcsolódni az előadás-sorozat meghallgatásába, tekintettel arra, hogy több oldalról érték már támadások.

TSTV Úr köszönetet mond vitéz Kudriczy vezérőrnagynak, Benker ezredesnek és Balázsy Endre tanárnak azért a baráti megértésért, mellyel a LOK-ot a társadalmi sport szolgálatába állították.

IHNOV Úr közli, hogy a társadalmi sport és a leventék sportja – beleértve a leventelányokat is – egységes irányítás alatt lesz.

LLOV. A leventeleányintézmény részére tanfolyamok rendezésére, vidéki csapatok segélyezésére stb. póthitel engedélyezését kéri. Előadja még, hogy a Palást községben lévő báró Berg-féle kastélyt[168] leventeleányintézmény céljaira igénybe óhajtja venni.

A kastélyban villanyvilágítás, vízvezeték van és minden szempontból nagyon alkalmas volna erre a célra. 150.000 P előleget kér a testnevelési alapból. Ennek megadásához minisztertanácsi előterjesztés szükséges.

Döntés:

IHNOV Úr felajánlja, hogy ez ügyben személyesen megy el a PÜM Úrhoz. A IX./1 ü.o. vezetője készítse el a testnevelési vonalon a beadványtervezetet, a PÜM-hez, mellyel egyidejűleg a számvevőség előkészíti az utalványtervezetet.

TSTV Úr ünnepélyesen kijelenti, hogy a Közoktatási Tanács mai ülésén a testnevelési tanároknak a pedagógiai tanárokkal való egyenjogúsításával kapcsolatban alábbi javaslatok tétettek, amelyeket a Közoktatási Tanács teljes mértékben elfogadott és felterjeszti a VKM Úrnak.

1./ A testnevelő tanár véleménye a többi tanáréval egyértékűen javaslatba jön.

2./ Alakíttassék testnevelő tanárokból, pedagógusokból és sportorvosokból álló vegyes bizottság, mely az iskolai osztályokban az elérendő kanont – lelkiek figyelembevételével – felülvizsgálja.

3./ A testnevelés alól való felmentések szabályozása kívánatos, nehogy a felmentések száma emelkedhessen.

IHNOV Úr kijelenti, hogy személyesen fog közbelépni, hogy a testnevelés osztályzata az érettségi bizonyítványba belekerüljön, s akinek nincs osztályzata testnevelésből, az karpaszomány viselésére ne lehessen jogosult.

Lovas őrnagy tájékoztatja az értekezletet, hogy megfelelő állami gondoskodás mellett a leventeintézmény is hozzájárul ahhoz a nagy nemzetnevelő munkához, melyet a hősi halottak és hozzátartozóinak megbecsülése vált ki az ország lakosságából.

1./ Meglátogatja a hősi halott hátramaradott családját.

2./ Ha gyászmisét rendeznek a hozzátartozók, a leventeintézmény azon is képviselteti magát.

3./ A hősi halott hátramaradt árváinak hadiárvajelvényt adományoz. A megbecsülésnek ez lesz a legkimagaslóbb része.

A kiváló sporteredmények elérésének serkentésére a leventék részére sportjelvényt rendszeresítettek, – jelenti be Pálosy alezredes.

A honvédelmi szempontból legfontosabb sportágakban a legjobb összeredményt elért hadtest jutalmazására vándorzászlókat rendszeresítettek. Megbeszélés tárgyát képezte, hogy általánosítani kellene az összes sportokban a sportjelvényeket, továbbá ne csak a csúcseredmény legyen kitüntetés alapja, hanem a rátermettség foka is jelvényben jusson kifejezésre. Ez hasonló volna társadalmi vonalon ahhoz, amit a katonák részére rendszeresítettek a sportügyességi jelvényhez.

Így az ifjúság a levente és honvéd sportjelvények megszerzése után a társadalmi sport (OSK) jelvényét is megszerezhetné, ami igen serkentőleg hatna.

IHNOV Úr megbízza Arató tanácsost, hogy utóbbi jelvények alapszabályait és megszerzésének módját dolgozza ki.

Pálosy alezredes jelenti, hogy sportfilmek készülnek oktató és propaganda célokból, a legfontosabb sportágakból. Erre a vkf. 6. osztály kapott megbízást.

Nagypataky orvosőrnagy jelenti, hogy a rónaszéki leventeüdülő május hó 3-án nyílik meg, ahol testileg fejletlen, vézna és nem fertőző tüdőcsúcshurutos leventék nyernek elhelyezést, akik leventekötelezettségeiknek mindenkor készségesen tettek eleget.

Ünnepélyes megnyitás nem lesz, hanem majd amikor már tökéletesen működik, akkor helyszíni közvetítés formájában a rádió útján fog erről az ország közvéleménye tudomást szerezni.

IHNOV Úr felhívja az értekezlet figyelmét, hogy a légitámadásokkal számolva a fontosabb iratokat, ügydarabokat és bizalmas természetű dolgokat feltétlen páncélszekrénybe zárva az óvóhelyen tartsák, nehogy bennük kár essék.

Kőszeghy vkb. szds. felolvassa a vkf. 2. osztály közlését kósza hírek elterjedésével kapcsolatban.

1./ A most kiadott rendelet alapja az 1941 tavaszán a volt Jugoszlávia elleni hadjárat előtti magyar és német hadvezetőség közti szóbeli megegyezés volt.

2./ Az akkori rendeletek nem nyertek általános kihirdetést, csak az érintett katonai és polgári hatóságok kaptak külön intézkedést a Magyarországon Jugoszlávia ellen felvonuló német csapatok elszállásolására.

3./ Szükségessé vált a Németországban tartózkodó, egyenként utazó magyar tisztek és legénység elszállásolását is a kölcsönösség elvén rendezni.

4./ A gyakorlati életben már több mint két esztendő óta alkalmazott eljárás eddig még nem vált köztudomásúvá, miáltal az ország különböző területén más és más beszállásolási díjat fizettettek hatóságaink a német katonákkal és viszont.

Ezért szükségessé vált a már két év óta érvényben lévő valamennyi részletintézkedéseknek egységes rendelet formájában való összefoglalása és az ország területén való kihirdetése.

Vitéz Rosztóczy orvosalezredes a Sportorvosi Intézet helyiségeinek berendezésére ajánlja egy Lendvay utcai ház megvételét.

IHNOV Úr ennek a háznak a megvételét nem tartja alkalmasnak a Sportorvosi Intézet céljaira, úgyszintén TSTV Úr sem. Célszerűbbnek tartaná egy 10 szobás lakásnak a bérlését az Alkotmány u. 10.sz. házban.

Szóba került a sportorvosi intézetnek esetleg a Sportcsarnokban való elhelyezése is.

Az OIEB költségvetésének jóváhagyása a közeljövőben meg fog történni.1943. április hó 17. szombat

8h 30

Az Országos Vezetőséghez beosztottak referáltak.

10h

Szilassy Géza ezredes, Budapest Székesfőváros I.hdt. leventeparancsnoka jelentkezett az Országos Vezetőnél és tájékoztatta Svoy székesfehérvári püspök csepeli látogatása elmaradásának okairól.

11h

A HM Úr helyettesének segédtisztje távbeszélőn közölte az Országos Vezető segédtisztjével, hogy a HM helyettes Úr hozzájárult az Országos Vezetőnek április 19-28-ig tartó mátraházai szabadságához.

11h 30

Gróf Sztáray Mihály folytatott megbeszélést az Országos Vezetővel a gróf Sztáray birtokon létesítendő leventeotthon felépítése tárgyában.

12h

Az Országos Vezető Szolnok város leventeparancsnokságának megbízottjával beszélte meg az április hó 18-i szolnoki vitéz Horthy István emlékmű leleplezési ünnepség részleteit.

12h 30

Az Országos Vezető propaganda előadója, Medgyesy ezredes a Kormányzóságon kieszközölte, hogy az április hó 18-i szolnoki ünnepségen a Kormányzó Úr Ő Főméltósága a Futura tárháznál tartandó ünnepség befejeztével egy névtelen leventével beszélgetésbe fog bocsátkozni és kézrátétellel alkalmat ad arra, hogy a levente propaganda fényképalbum részére lefényképezhessék.1943. április hó 18. vasárnap

9h 30

Az Országos Vezető tábori főlelkészével és személyi segédtisztjével Szolnokra utazott.

10h

Részt vett a szolnoki városházán vitéz nagybányai Horthy István festményének leleplezési ünnepségén, majd

12h 10

-kor a szolnoki Futura tárház előtti feldíszített téren a levente díszszázad jobb szárnyán a Földmívelésügyi miniszter úrral[169] együtt fogadta a Kormányzó Úr Ő Főméltóságát. A leleplezési ünnepség után a Kormányzó Úr Ő Főméltósága egy névtelen leventét kitüntetett megszólításával, majd kezét a levente vállára téve lefényképeztette magát. A beszélgetés során érdeklődött a levente beosztásáról, majd azt kérdezte tőle: „Ugye szép élet a levente élet?” – ezt követőleg „Lélekkel teljesítsétek” szavakkal biztatta az ifjút és annak vállát veregetve elbúcsúzott tőle.

13h

Az Országos Vezető Szolnok város főispánja[170] által adott villásreggelin jelent meg, majd

14h

-kor szűkebb kíséretével Mátraházára indult.

16h

Jászárokszálláson megtekintette a Jászárokszállás és Jászkisér községek közötti levente labdarúgó bajnoki mérkőzést. Ez alkalommal Szabó János levente főoktatónak, valamint Farkas János leventefőoktatónak (mindkettőjüknek állomáshelye Jászárokszállás) a III. oszt. levente díszjelvényt adományozta. Nevezettek jelentették, hogy Jászárokszálláson két éve nem volt elöljáró.

Az Országos Vezető a leventecsapat sportfegyelmezettsége feletti elismerését fejezte ki, majd

17h

-kor tovább utazott Mátraházára.1943. április hó 19–28.

Az Országos Vezető Mátraházán töltötte szabadságát.Április hó 28., szerda

8h

Országos vezetőséghez beosztottak referádája.

8h 45

V. Kudriczy István vőrgy. VIII. csoportfőnök folyó ügyeket tárgyalt az Országos Vezetővel.

9h

Dr. Saád Ferenc őrnagy a női honvédelmi ismeretek ügyében tájékoztatta az Ihnov-t. A nagyváradi és nagyszalontai iskolákban végzett szemléről tett jelentést.

10h

P. Nagy Töhötöm, Balla Péternek az ének ügyek rendezői megbízatásáról a levente vonalon, tett jelentést az Ihnov-nak.

10h 30

Parlay Pártly Mihály az Ihnov-ról készített plakett terjesztésére kért engedélyt az Ihnov-tól.Április hó 29. csütörtök

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h

V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök folyó ügyeket tárgyalt az Ihnov-al.

10h

V. Kudriczy István vőrgy., VIII. csoportfőnök levente ügyeket tárgyalt az Ihnov-al. Jelentette, hogy vitéz Jány Gusztáv vezérezredes, a 2. hadsereg parancsnoka szombaton érkezik az orosz harctérről Budapestre. Fogadásához egy levente díszszázad lesz kivezényelve.

11h

Illésházy Károly alezredes magánügyben kereste fel az Ihnov-t.

11h 15

V. Major alezredes levente rádió műsorról, a leányok részére, referált az Ihnov-nak. Páter Tarcsafalvy levente indulójáról tájékoztatta az Ihnov-t.

12h

Erős István, a Danuvia fegyvergyár igazgatója kereste fel az Ihnov-t és pártfogolást kért, hogy 120 leventéjük részére egyenruha igénylése és elkészítése ügyében pártfogolja őket az Ihnov.

12h 30

V. Medgyesy Miklós ezredes távbeszélőn értesítette a berlini katonai attachet, hogy május 4-én Berlinbe érkezik. Amennyiben berlini levente vonalon addig itt sürgős elintézendő volna, távbeszélőn közöljék.

14h

Ihnov a leventeleányok kísérleti konyhájának ünnepélyes átadási ünnepségén vett részt.

15h 30

Ihnov a Honvédelmi Miniszter Úr képviseletében báró Láng Boldizsár temetésén vett részt.Április hó 30., péntek

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h 30

V. Kudriczy vőrgy.VIII. csoportfőnök folyó ügyeket referált az Ihnov-nak.

10h 30

Schmidt József kormányfőtanácsos NUA ügyeket referált.

11h

Gaál Károly tábori főlelkész referált az Ihnov-nak a zalai szemleút útirányáról és programjáról.

11h 30

Kolozsváry Béla testn. tanácsos: Szeiler Nándor t.hdgy. panaszt tett IHNOV-nál, hogy a Magyar Sí Szövetség Borsafüreden rendezett hivatalos edzőtáborában Déván István, aki az edzőtábornak nem volt sem vezetője, sem tagja, 14 éves kislányát behívta szobájába és ott a jó ízlést és jó erkölcsöt sértő dolgokról tartott előadást néki. A kislánytól ígéretet vett, hogy ezekről a dolgokról otthon nem beszél. Az ügyet az pattantotta ki, hogy Déván István az idei edzőtábor vezetőjét megtámadta, hogy nem vezeti a leánytábort kellő körültekintéssel. Az Ihnov utasította Tatár István síszövetségi ügyvezető elnököt, hogy a fegyelmi vizsgálatot azonnal indítsa meg, és az ügyről, tekintettel arra, hogy Déván István is és a sértett apa is tartalékos tisztek, az Ihnov-on keresztül tegyen jelentést a honvédelmi miniszter úrnak.

12h

Schu macher Hauptbannführer kereste fel az Ihnov-t és közölte, hogy a Reichsjugendführer akadályoztatás folytán még csak május hó közepén fogadhatja az Ihnov kiküldöttjét a katonai előképzési munkaközösség időszerű kérdéseinek megbeszélése tárgyában.

15h

Ihnov részt vett Aszód község leventecsapatának ünnepélyén, amely az aszódi javító intézet udvarán folyt le. A leventecsapat alábbi nevet viseli: „Aszódi vitéz Lovay Ferenc alezredes leventecsapat”. Az aszódi leventék gyorslevente szakosztálya kürtzászlót kapott és a híradó leventékkel együtt ünnepélyes fogadalmat tett a különmunka elvégzésére. Ihnov a leventékhez nagyhatású beszédet mondott.

Veresegyház-Erdővároson megtekintette a Roheim-féle villát[171] és környékét abból a szempontból, hogy a leventeleány vezető akadémia céljaira megfelelne-e.Május hó 1., szombat

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h 30

Lovass ezredes, Budapest Székesfőváros Katonai Parancsnoka jelentette nyugállományba való helyezését az Ihnov-nak.

10h

V. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök folyó ügyeket tárgyalt az Ihnov-al.

10h 30

Benker ezredes Királyhelmec sportsegély kérelmét referálta az Ihnov-nak.

11h

Az Ihnov a Főpolgármester kerti reggelijén vett részt.

15h

Az Ihnov megjelent a MEFSOK főiskolai kosárlabda-verseny csapatbajnoki megnyitó ünnepségén. Az Ihnov ez alkalommal engedélyt adott az 1943. évi főiskolai bajnokságok sorozatos megnyitására. Kíséretében voltak v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök és Palkovics Pál miniszteri tanácsos.Május 2., vasárnap

11h

Az Ihnov a haditudósító század kiállításának ünnepélyes megnyitásán vett részt.Május hó 3., hétfő

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Rapaich vőrgy a leventeleányok gazdasági működésével kapcsolatban tett jelentést az Ihnov-nak.

10h 30

Arató testnevelésügyi tanácsos külföldi sportkapcsolatokról tett jelentést az Ihnov-nak.

10h 45

A H.M. VIII. csoportfőnökségre beosztott, előléptetett tisztek, előléptetésük alkalmával jelentkeztek az Ihnov-nál.

11h

Az Ihnov Bródy Jánosnénak a kincstár ellen indított perében, tanúkihallgatás végett megjelent.

12h

Az Ihnov özv. ifj. nagybányai Horthy Istvánné Főméltóságú Asszonynál jelent meg kihallgatáson.

Az Ihnov jelentése a Kormányzó-helyettesné Őfőméltóságánál való kihallgatásáról:

A Főméltóságú Asszony értesítette az Ihnov-t, hogy a Kalász c. szervezet fővédnökül akarja felkérni. Ihnov tanácsát kérte, hogy ezt elfogadja-e. Miután a Főméltóságú Asszonyt Ihnov tájékoztatta a leventelány mozgalom országos célkitűzéseiről, valamint arról, hogy ezen mozgalom az ország összes 10-19 év körüli leánytársadalmát felöleli és végső célul a magyar leánynak a családi élet központjául való kinevelését célozza, a Főméltóságú Asszony úgy döntött, hogy mindaddig, amíg a Kormányzóné Őfőméltóságával meg nem egyezett abban, hogy a leventeleányok fővédnöke ki lesz kettőjük közül, a Kalot[172] vezetőségének választ nem ad. – Ihnov kérésére hivatni fogja dr.Kokast, aki részletesen tájékoztatni fogja a leventeleány mozgalomról. Legközelebb eljön a Főméltóságú Asszony és megnézi a IX/3. ü.o. berendezését. – Ihnov tájékoztatta a Főméltóságú Asszonyt, hogy a döntés után a Kultuszminiszter Úr útján megtörténik a fővédnökké való felkérése. Ihnov benyomása, hogy a fiatal Főméltóságú Asszony örömmel fogja vállalni a leventeleányok fővédnökségét.Május hó 4., kedd

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h

Benker ezredesnek, a LOK osztályvezetőjének az Ihnov a leventeintézmény népszerűsítésére és az intézmény hősi életszemléletének a köztudatba való átvitelére elrendelte, hogy ez évben május hó 15 és június 20-a közötti időben rendezendő leventenap milyen külsőségek között folyjon le. IHNOV a levente hadiárvajelvényt a LOK osztályvezetője, Benker ezds. javaslatára valószínűleg Gyula városában fogja átnyújtani. Ihnov utasítást adott továbbá arra is, hogy folyó évben a leventéknek épen felavatásra kerülő évfolyamának fogadalomtételét a leventerádió megfelelő módon hangsúlyozza.

10h

P.Tarcsafalvy magánügyben kereste fel az Ihnov-t.

10h 15

Nádasdy Gábor ref. tábori lelkész a harctérről szabadságra érkezett és tisztelgő látogatáson jelent meg az Ihnov-nál.

10h 30

Bolgár–magyar propaganda album szerkesztői keresték fel az Ihnov-ot az albumnak a leventeifjúság körében való terjesztés érdekében.

11h

Vitéz Rózsás alezredes az ifjúsági nevelés szempontjából a 28.081/eln.o. 1943. sz. rendeletet tárgyalta le az Ihnov-al.

11h 45

Sajgó orvos-ezredes a MAC sporttelepén épített barakkok ügyében tárgyalt az Ihnov-al.

12h

Fritz Arthur miniszteri tanácsos az Ihnov-al az autó service kérdésnek leventékkel való megoldása ügyében tárgyalt.

13h

Az Ihnov a VKF helyettes úrnál jelentkezett kihallgatáson.

1./ Jelentés az 1943. év első negyedében végzett munkálatokról.

2./ Vitéz Jány vezds. felterjesztésére javaslat. 134.294/eln.40.k.-1943.

3./ Harctéren küzdő vezérkari tisztek levelei az előképzéssel kapcsolatban.

4./ 6.400/M. 8.- b. 1943. számhoz. 42 évnél fiatalabb korú tisztek kihelyezése a honvédelmi minisztériumból.V. 5. Referáda H.M. úrnál.

1./ Engedélyt adott, hogy a Kormányzó Úrnál kihallgatáson jelentkezhessem.

2./ Jelentettem a kormányzóhelyettes özvegyénél tett kihallgatás eredményét.

3./ Jelentettem:

a./ Május 6-án a hercegprímás meghívására gerecsei villájába utazom egész napra az ifjúság egyházi vonatkozású kérdéseinek megbeszélésére.

b./ Május hó 11-től 14-ig Szombathely, Délzala, Muraköz vidékén szemlét tartok.

c./ Kudriczy vezérőrnagy 4 napi bácskai szemle után hazajött. Jelentését írásban teszi meg.

d./ Vitéz Medgyessy ezredes május 15 után Berlinbe, az Európai Ifjúsági Szövetség elnökéhez utazik.

4./ Elvben a H.M. úr hozzájárult, hogy a L.O.P. mellett az iskolai ifjúság érdekében országos honvédelmi nevelési tanács alakíttassék.

5./ Bemutattam az új szlovák ifjúsági törvényt azzal, hogy részleteit a pozsonyi katonai attachénktól kértem.

6./ Bemutattam Pécs város polgármesterének jelentését a levente otthon építési ügyben, amelyben hivatkozik a H.M. úrral történt megbeszélésre A H.M. úr nem emlékezett arra, hogy egyet értene az otthon fel nem építésével.

7./ Tájékoztattam a H.M. urat a megjelent VKM leánylevente rendeletről.

8./ Bemutattam az iskolák testnevelési felmentéseinek ijesztő arányszámát.

9./ Tájékoztattam, hogy a 6-tól 10 éves korú iskolás gyermekek részére a honvédelmi ismereteket kiterjesztjük a tanítóknak járó újság formájában.

10./ Bemutattam a honvédelmi ismereteknek a leányiskolákban való bevezetésére vonatkozó rendeletet.

11./ Átadtam a Duna Evezős Egylet székházára igényt tartó Országos Tiszti Kaszinó kérelmére vonatkozó elutasító tervezetet.

12./ V. 15. és VI.20. között levente nap:

a./ 200.000 12 éves leventeújonc avatása.

b./ Gyulán átadom „Apámat a hazáért” c. jelvényt 3 hadiárvának. Édesanyjuknak, a hadiözvegynek pedig a leventék által felépített és teljesen felszerelt házat.Május hó 5., szerda

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Ihnov a Dunamelléki ref. egyházkerület lelkipásztori konferenciáján tartott előadást. Érkezésnél az Ihnov-ot dr. Ravasz László ref. püspök üdvözölte. Előadás után megköszönte dr. Ravasz László ref. püspök az Ihnov szavait és ígéretet tett a lelkészek nevében, hogy még fokozottabban dolgoznak az ifjúság és a magyar ügy érdekében. (A beszéd, a napló mellékleteihez[173] csatolva)

11h

Az újkécskei leventeegyesület kérelemmel fordult az Inhovhoz, hogy pártfogolja kérését, amelyeket a kereskedelmi minisztériumban adtak be, miszerint az újkécskei leventeegyesület 20-25 tagját MATEOSZ gk. szállíthassák Vácra a Kalot ünnepélyére. Kereskedelmi minisztérium az engedélyt a fennálló rendelkezésre hivatkozva megtagadta. Az országos vezetőség igazolványt adott a leventeegyesületnek, hogy a levente ifjakat Újkécskéről Vácra Iványi László autófuvarozó, az országos vezetőség tudtával szállítja.

11h

Ihnov a Honvédelmi Miniszter Úrnál jelentkezett kihallgatáson.Május hó 6., csütörtök

9h

Özv. Kaponya Mihályné jelentkezett az Ihnov-nál és jelentette, hogy a H.M. 9. osztálynál azt a felvilágosítást kapta, hogy fiát a hadapród iskolába csak abban az esetben vehetik fel, ha valaki onnan valamilyen oknál fogva kimarad. Ihnov-tól kihallgatást kért.

Ihnov segédtisztje a kihallgatás időpontját május hó 8-án 12h-ban állapította meg.

10h

Az Ihnov vezérkari tisztje, külügyi előadója, nevelési előadója, propaganda előadója, a lelkészi alcsop. vezetője és segédtisztje az Ihnov 1944. évi költségvetését beszélték meg a számvevőséghez való előterjesztés előtt. Az Ihnov utasításának megfelelően részletekben az alábbiak szerint került megállapításra Ihnov költségvetése:

Jogcím összeg Pfk. Megjegyzés
1. Irodaszer átalány 2.400 34/a. Elnöki oszt.-nak átírva 840/Bbk. 1942.sz. alatt. sgt. sgt.
2. Reprezentációs kiadásokra 20.000
3. Gépjármű ü.anyagára 10.000 91/I.ü. Pados alezr.
4. Sajtó propaganda költségekre:

a./ ifjúsági film megszervezése 14.200

b./ Ifjúsági sajtó propaganda, versenyek, tiszteletdíjak havi 150-1800 P.

c./ Sajtó és propaganda átalány havi 2.000-24.000
40.000 100/U Propaganda előadó
5./ Külföldi csoportvezetők fogadása 20.000 100/U Külügyi előadó
6./ Európai ifjúsági sz. katonai előképzésével és működésével kapcsolatos kiadások 100.000 132.663/eln.VIII.csf.
4/d. Levente Hírközpont fenntartása és működése (fényképészeti laboratóriummal havi 2.000 P.) 24.000 Propaganda előadó
7. Belföldi szolgálati utazásokra 3.500
8. Külföldi utazásokra 20.000 sgt.
9. Nemzetnevelők könyvtára honvédelmi köteteinek 1944 évben megjelenő kötetei számára 30.000 dr. Saád őrnagy
10. Honvédelmi nevelési pályadíjak (Levente c. folyóiratban 40/k. oszt. részéről) jutalmazására 10.000 dr. Saád őrnagy
11. Tábori kápolnákra 3.000 Lelkészi alcsop. vezetője
12. Valláserkölcsi könyvek kiadására 20.000 Lelkészi alcsop. vezetője
13. Leventék lelki gondozása 80.000 Lelkészi alcsop. vezetője

11h

A kabinetirodából távbeszélőn közölték, hogy ifj. Horthy Istvánné Főméltóságú Asszony szombaton, május hó 8-án de. 11h-kor lakosztályában fogadja dr.Kokas Esztert, a leányleventék országos vezetőjét. Leányleventék országos vezetősége erről értesítve.

13h

Dr.Gönczyné dr. Madarász Erzsébet főorvosnő, a MONE elnöke jelent meg az Ihnov hivatalos helyiségében, az egyesület nevében fel akarta kérni, hogy a jún. 21-én tartandó évzáró ünnepélyen Ihnov mondja az ünnepi beszédet. Ihnov személyi segédtisztje jelentette, hogy Ihnov hivatalosan akadályozva van a beszéd elmondásában. Dr. Madarász Erzsébet főorvosnő v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnököt kérte fel a beszéd elmondására.Május hó 7., péntek

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h

Dr.Saád Ferenc őrnagy a 6-10 éves gyermekek honvédelmi neveléséről referált az Ihnov-nak.

9h 30

Tomanóczy Ilona tanárnő a leventeleányok 9-én a városi színházban[174], 16-án Csepelen és 19-én Csepelen tartandó ünnepélyére hívta meg az Ihnov-t.

10h

V. Kudriczy István vőrgy, VIII.csfőnök és v. Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök folyó ügyeket tárgyaltak az Ihnov-al.

11h

Demkő vőrgy az Orsz. Ifj. Eü. bizottság ügyeit tárgyalta az Ihnov-al.

11h 30

Gr. Széchenyi Erdődy Miklós személyes ügyben kereste fel az Ihnov-t.

12h

Újszászy vőrgy államvédelmi ügyben tett jelentést az Ihnov-nak.

12h 30

Schmidt József kormányfőtanácsos NUA ügyeket referált az Ihnov-nak.Május hó 8., szombat

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h

Gaál Károly táb.főlelkész referált az Ihnov-nak a Hősök terén május hó 23-án és jún. 23-án tartandó levente-istentiszteletről szóló rendelet tervezetéről.

10h

Ihnov a 8-as huszárok miséjén vett részt.

11h

Poich Lóránt alezr., a páncélos hadtest híradó zlj. parancsnoka a május hó 15-én tartandó csapatzászló avatási ünnepélyre hívta meg az Ihnov-t.Május hó 10., hétfő

8h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h

Dr.Simon Elemér, a Magyar Vöröskereszt Elnöke, dr.Jankovich Adél, az országos közegészségügyi egyesület iparegészségügyi szakbizottság főtitkára a június 1. és 2-án d.u. 1/2 6 órakor kezdődő gyáripari előadás ünnepélyes megtartására kérték fel az Ihnov-t. A bemutatott tárgysorozat az Ihnov elveinek nem felelt meg. Annak kijavításával, ill. új tárgysorozat elkészítésével dr. Nagypataky Gyula orvos-őrnagyot bízta meg azzal, hogy azt közösen állítsák össze.

10h

Tasnády Imre alezredes a H.M. 40. osztályhoz való áthelyezését jelentette az Ihnov-nak.

11h

Dr. Kokas Eszter, a leányleventék országos vezetője referált az Ihnov-nak az ifjú Főméltóságú Asszonynál tett kihallgatásáról.

11h 30

V. Hajnal ezredes jelentette Ihnov-nak, hogy átvette Budapest Székesfőváros levente-parancsnokságát.

12h 30

Ihnov a levente-istentisztelettel kapcsolatos értekezleten vett részt.

15h [175]

Ihnov Kőszeghy Olivér vk.szds.-al és Gaál Károly tábori főlelkésszel gk.-n Szombathelyre utazott levente szemlére.

14h

Az Ihnov felkérésére Zsedényi vk. ezredes, a H.M. Elnöki osztály vezetője a leventék istentiszteletére vonatkozó ügydarabot a Miniszter Úrnak bemutatta.

A H.M.Úr a leventeintentiszteletek megtartásához hozzájárult és a rendeletet kiadványozta.Május hó 11., kedd

9h

A levente-istentiszteletekre vonatkozó aktát a H.M.-ben Richter János szds., az Ihnov segédtisztje vette át. Azt átadta a H.M. VIII. csoportfőnökség segédhivatalának azzal az utasítással, hogy a rendelet még a mai napon délelőtt kimenjen.

9h 30

Saád Ferenc őrnagy jelentette, hogy Ungvárra és Miskolcra utazik a középiskolákban felülvizsgálni a honvédelmi nevelés tanítását.

10h

Páhok István gk.vezető, többszörös Balaton-átúszó bajnok jelentkezett IHNOV hivatalos helyiségében és jelentette, hogy SAS behívót kapott az I.honv utászzászlóalj pótkeret-parancsnokságától. Miután készül az idei Balaton-átúszó bajnokságra, azt a kérését terjesztette elő, hogy Ihnov tegye lehetővé pártfogásával, hogy csak két hónap múlva kelljen bevonulnia, hogy így edző lehetőségei legyenek a bajnokságra. Ihnov segédtisztje távbeszélőn kereste fel az I.honv utászzászlóalj pótkeret pk-t és a kérést előterjesztette. Itt azt a választ kapta, hogy Páhoknak be kell vonulni, azonban Pestre kap beosztást, és lehetővé teszik neki az edzést.

10h 30

Medgyesy ezredes jelentette, hogy beszélt távbeszélőn Schumacherrel, aki jelentette, hogy az Ihnov által kezdeményezett berlini utazás vasárnap, május hó 16-án lesz esedékes. Medgyesi ezredest berlini útjára Schumacher kíséri.

11h

Ihnov segédtisztje, Richter János százados, Ihnov távollétében, Ihnov képviseletében jelent meg v. Rosztóczy kisleányának a temetésén. A koporsóra koszorút helyeztek „Szeretettel az Ifjúság Országos Vezetője” felírással.

12h

Gerlóczy alezredes a kormányzóságtól az Ihnov hétfői kormányzói kihallgatásának anyagáról tájékoztatást kért, nagy vonalakban. – Jelentette, hogy a német diákvezér ittlétekor a leventesapkás motorosok vele szemben tiszteletlenül viselkedtek, nem tisztelegtek stb.

12h 30

Hankiss VKM államtitkár tisztelgő látogatást óhajtott tenni Ihnov-nál.

13h

Gróf Széchenyi Ihnovot május hó 15-re estebédre hívta meg. Ihnov segédtisztje jelentette gr. Széchenyinek, hogy Ihnov Haász[176] tábori püspök Úrral Mátraházára megy.Május hó 12., szerda

9h

A HM VIII. csf-től Kálóczy ezredes jelentkezett az Ihnovnál az Ihnov állományának megállapítása végett. Az Ihnov távollétében segédtisztje jelentette az Ihnov állományába soroltak neveit.

9h 30

Barcsay János, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke és Vági Kálmán országos kapitány jelentkeztek az Ihnovnál a magyar labdarúgó válogatott csapatnak Schweizba való indulása előtt.

10h

A Kultúr és Propaganda Jövő megbízásából jelentkezett Szirmay Albert és átvette a „Munka és Szellem Arcképcsarnoka” c. albumot, amelyet az Országos Vezető nem volt hajlandó saját személye részére megvásárolni, mert erre vonatkozó megrendelést az Országos Vezető nem adta le. [sic!]

10h 30

A német birodalmi sportvezető helyettese megküldötte az Országos Vezetőnek a von Tschammer und Osten elhunyt birodalmi sportvezér és az Ifjúság Országos Vezetőjéről készült 2 drb társas-fénykép felvételt.

11h

Buza-Kiss János ezredes jelenti, hogy Ungvárra bevonult és a 24.k.hadosztály levente parancsnokságot átvette.

11h 30

Vitéz Mecséry ezredes, az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálata főparancsnokának segédtisztje kért az Országos Vezetőségtől Szinay altábornagy úr Őnagyméltósága részére kihallgatást.

12h

A MEFSOK előterjesztett kérelmére az Országos Vezető távollétében az OV segédtisztje dr.Koltay fhdgy.-nál Bárki Béla üzemi munkás 1 hónapi szabadságolásának biztosítását kérte a vasgyűjtő mozgalom befejezése érdekében.Május hó 13., csütörtök

10h

Rómából jelentették, hogy a fasiszta párt új főtitkára[177] nem engedélyezte az olasz főiskolai hallgatóknak a magyarországi versenyeken (Horthy-kupa) való résztvételt. Ezzel kapcsolatban Rajczy min. titkár intézkedett.

10h 30

V. Medgyesy ezredes hadnagy fia a Székesfehérváron tartott katonai gyakorlat közben egy gránát-szilánktól megsebesült. Sürgős műtétre volt szükség. Medgyesy ezredes Székesfehérvárra utazott.

11h

Ihnov segédtisztje Mátraházával beszélt távbeszélőn. Vasárnapra odaérkező Ihnov és Haász tábori püspök részére szállást biztosíttatott. A Mátraházán tartandó vasárnapi istentiszteletre az előkészületek megtörténtek.

12h

Berlinből Buócz Elemér min. titkár távbeszélőn kereste fel az országos vezetőséget és érdeklődött Medgyesy ezredes Berlinbe érkezésének az időpontjáról és arról, meddig marad Berlinben, hogy programját a levente-vonalon aszerint állítsa be. Ihnov segédtisztje a szükséges felvilágosításokat megadta azzal, hogy Medgyesy ezredes a holnapi nap folyamán még felhívja Berlint a közelebbieket közlendő.

12h 30

Rajcsányi Ferenc, a Magyar Úszó Szövetség elnöke azzal a kéréssel fordult az Ihnovhoz, hogy Angyal László, Bánhida 103/4 üteg, és Szegedi-Czinner Sándor, 11-es helyőrségi kórház, olyan beosztást kapjanak, ahol edzőlehetőségeik legyenek, mert anélkül a magyar úszósport két legnagyobb erőssége nem tud a tőlük remélt eredményt elérni. [sic!]Május hó 14., péntek

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Wonkené magánügyben kereste fel az Ihnov-t.

10h 30

V. Major ezredes az Ihnov május hó 16-án tartandó rádió-beszédével kapcsolatban tájékoztatta az Ihnov-t. A rádióbeszéd tárgya: Levente napok, levente avatás, levente sapka, öreg-levente búcsúztatás.

11h

Takács Károly fűzfői gyártelep plébánosa, levente pk. személyi ügyben tett jelentést az Ihnov-nak.

12h

Ihnov H.M. helyettes Úr Őnagyméltóságánál jelentkezett kihallgatáson. Tájékoztatta H.M. helyettes Urat a leventekiképzés menetének biztosításáról R.M.[178] esetén. A H.M. helyettes Úr a 397/M.40.k.-1943 sz. ügydarabban foglaltakkal elvileg egyetértett, de egy felállítást kér, hogy kb. hány főt, mennyi időre, és naptárilag milyen megosztásban tervez a lev. intézmény a jelen célra behívni.

Jelentette Ihnov a H.M. helyettes Úrnak, hogy hétfőn a Kormányzó Úr Őfőméltóságához megy kihallgatásra.

Tájékoztatta a H.M. helyettes Urat a III. honv. kerület területén tett szemleútjáról.

349/bbk.VIII.csf.-1943.sz. ügydarabban Réti Dezső számv. tiszthelyettes szolgálatának meghosszabbításával kapcsolatban terjesztett elő kérelmet. A H.M. helyettes Úr Őnagyméltósága a kérelem teljesítését kívánatosnak tartja és Réti számv. tiszthelyettes továbbszolgálatának biztosítására egy positív megoldásra vár javaslatot.

Ihnov segédtisztje a két hivatkozott ügydarabot az irodának a továbbítás végett átadta.

Ihnov a referáda után a H.M. helyettes Úrral megbeszélést folytatott arról, hogy a Ludovika Akadémiában egy levente egyesület megalakítása volna szükséges. Az akadémikusok így tényleges tiszti korukra a lev. mozgalom vezetői helyére megfelelő képesítést nyerve, leventeparancsnoki helyet is vállalhatnának. Így lehet csak biztosítani a honvédség teljes megértését a levente-intézménnyel szemben.

A lev. intézmény előképzését oly magas fokra kellene emelni, hogy teljesen pótolja az újonc kiképzést, ezáltal a honvédségben a harc és szakkiképzés azonnal kezdetét veheti. Ezzel az intenzívebb előképzéssel egyrészt a harc és szakkiképzés minőségének felfokozása várható, másrészt a katonai kiképzés meggyorsításával a szórvány legénység évfolyama nemzet-gazdasági életére volna előnyös; hamarabb térhetne vissza és így a nyári munkában részt vehet.Május hó 15. szombat

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

10h

Az Ifjúság Országos Vezetője vitéz Kudriczy István vezérőrnagyot tájékoztatta a Honvédelmi Miniszter helyettesénél előadott referádájáról és a honvédelmi miniszter helyettesnek a 397/N.40.k.1943. és a 349/bbk.VIII.cs. 1943. sz. ügydarabokban foglalt döntésekről. Ezekre vonatkozó utasításokat kiadta. Az ügydarabokat a személyi segédtiszt előző nap a HM. VIII. csf. irodájának már átadta. Az Országos Vezető azután megbeszélte a Leventék Országos Parancsnokával a Ludovika Akadémiában felállítandó levente egyesületre vonatkozó és a HM. helyettes referádája alkalmával letárgyalt újítást, valamint a leventeintézmény előképzésének új magas színvonalra való emelését, hogy ezáltal a haderő kiképzése kellően megrövidüljön.

11h

Vitéz Medgyesy ezredes, az Országos Vezető külügyi előadója jelentette, hogy május 16-án Hauptbann Führer Schumacher Berlinben útbaindult. [sic!] Berlini tartózkodásának programját a Hitlerjugend vezetősége állította össze, a magyar részről Boócz[179] Elemér követségi titkár állította össze a levente programot.

11h 30

Bagoly Béla, a Széchenyi emlékszövetség titkára, a „Széchenyi” c. munkájának 1500 példányának tiszta jövedelmét kötetenként P.20.-at, összesen P.30.000-t ajánlott fel az Országos Vezetőnek, a levente hadiárvák javára (Lakása V. Szalay u.5/a. Tel.: 12-66-80).

12h

Korren Pál ny.á.honv. alesperes az Országos Vezetőtől leányának Budapesten való alkalmaztatását kérte. Leánya, Korren Gizella a szolnoki áll. leánygimnázium rendes tanára és családi körülményei miatt kell mindenképen Budapestre jutnia.

12h

Az Országos Vezető a balatoni kiállítást tekintette meg.

16h

Az Országos Vezető segédtisztjével gépkocsival Mátraházára utazott.Május 16., vasárnap

ÜnnepMájus 17., hétfő

9h

Az Országos Vezető a beosztottak referádája után megbeszélte a Kormányzó Úr Őfőméltósága előtti kihallgatáson az előadandó anyagot.

10h

Kremmer János Üllői út 20.sz. alatti lakos a Leventeleány intézmény részére 16 db. akvarell képet terjesztett elő az Országos Vezetőnek. Az Országos Vezető saját költségvetése terhére a képek kifizetését elrendelte.

10h 30

Vitéz Bujdosó Kálmán, a Nemzeti Sportcsarnok igazgatójának előterjesztésére az Országos Vezető az építőbizottság ülésének összehívását május hó 27-én 17 órára rendelte el.

11h

A Budapesten látogatást tevő finn kulturális bizottság tagjaként Magyarországra érkező Haisskannen[180] professzor felesége és leánya, mint a finn lotta szervezet tagjai látogatást tettek a Leányleventék Országos Vezetőjénél és az Ifjúság Országos Vezetőjénél.

11h 45

Az Ifjúság Országos Vezetője a Kormányzó Őfőméltóságánál jelent meg kihallgatáson.

Az Országos Vezető referádája előtt megköszönte a Kormányzó Úr Őfőméltóságának főcsoport főnökké való kinevezését, majd az alábbi pontok szerint tett jelentést a Kormányzó Úr Őfőméltóságának.

I. Honvédelmi ismeretek az iskolákban:

a./ Fiú iskolákban bevezetett honvédelmi ismeretek folytán ez év októberéig 580.000 honvédelemmel foglalkozó tankönyv kerül a magyar ifjúság kezébe. A szemle jelentések szerint a fiú tanulók rendkívüli lelkesedéssel tanulják a honvédelmi ismereteket és nincs még egy olyan tantárgy, amely iránt ilyen fokban érdeklődnének a tanulók. Különösen kiemelkedik e tekintetben a debreceni tankerület, ahol az iskola tanfegyelem mintaszerű. A budapesti tankerületben az elkövetkezendő tanévben mintaórák lesznek a honvédelmi ismeretek oktatására, hogy valamennyi pedagógus elsajátítsa a honvédelmi ismeretek tanításának módszertanát. Jelentette azután az Országos Vezető a Kormányzó Úr Őfőméltóságának, hogy kívánatosnak tartaná 6-10 éves korú fiatalság honvédelmi nevelését, egy gyermekújság felhasználásával.

b./ Jelentette, hogy szeptemberben a leányiskolákban is megkezdődik a női honvédelmi ismeretek oktatása. A női pedagógiai kar rendkívül lelkesen üdvözölte a tantervet. A pedagógusok részére 8 kötet összesen 80.000 példány honvédelemmel foglalkozó könyv kerül kiadásra az 1943-1944. évben. Az elkészült tantervet az Országos Vezető előterjesztette a Kormányzó Úr Őfőméltóságánál.

c./ Azután az Országos Vezető az orosz ifjúsági vezetés jellemzéséül előterjesztette az orosz ifjúsági sajtó mintafüzeteit, korcsoportok szerinti beosztásban, és összehasonlította a Főméltóságú Úr előtt ezeket a mintaszerű kiadványokat a magyar leventeintézmény ifjúsági lapjaival.

d./ Az Országos Vezető beszámolt a második hadsereg parancsnokság azon felterjesztéséről, amely az előképzéssel kapcsolatban korszerű újításokat javasolt az ifjúság honvédelmi nevelésében.

e./ Az Országos Vezető a honvédelmi ismeretek oktatásával kapcsolatban előterjesztette a Kormányzó Úr Őfőméltóságának a Nemzetnevelés könyvtárában kiadásra került „Magyar hadtörténet” c. tankönyvet, amelyet Szinyei Merse Jenő m.kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr megbízásából az Országos Közoktatási Tanács adott ki folyó évben. A könyvet az Országos Vezető megbízásából Markó Árpád honvéd szakszolgálatos tanár írta. Jelentette az Országos Vezető, hogy a „Honvédelmi nevelés” c. munka a jövőben kerül kiadásra.

II. Leventeleány intézmény.

Az Országos Vezető a leventeleány intézményre vonatkozólag tett jelentést a Kormányzó Úr Őfőméltóságának.

a./ Bejelentette, hogy a Kormányzóhelyettes Úr Őfőméltósága özvegye elvállalta a leventeleány intézmény fővédnökségét.

b./ Tájékoztatta a Főméltóságú Urat a leventeleány intézmény és az Országos Vezető mellett munkálkodó pedagógiai tanácsról, majd

c./ ismertette a leánylevente intézmény terjeszkedését az országban.

d./ Jelentette a leventeleány mozgalom élelmezési tevékenységét az intézmény keretén belül. Az 1942. október 27-én kezdődött és 1943. január 23-án befejezett háztartási, egészségügyi tanfolyamon előadók kerültek kiképzésre, ezek az előadók az ország különböző részeiben jelenleg tanfolyamot tartanak. Megtanítják a leányleventéket a helyes és korszerű főzésre és táplálkozásra. Tájékoztatta a Főméltóságú Urat, hogy a kihallgatás időpontjáig az országban milyen helyeken és milyen létszámmal tartottak tanfolyamokat. Az eddig kiképzett 20 előadó évente 10.800 leventeleányt oktathat ki a jövőben.

e./ Jelentette, hogy a leventeleány mozgalom munkájának kiépítésére költségvetésileg legalább 3.000.000 P-t kellene biztosítani. A nagyjelentőségű ifjúvezető képzés úgy vezetne eredményre, ha egy megfelelő központi leánylevente otthon kerttel, gazdasági felszereléssel és a háziipari kiképzéshez szükséges felszereléssel rendelkezésre áll. Ennek az ingatlannak a megvásárlására azonban legalább 2.000.000 P-re lenne szükség. Jelentette, hogy a leánylevente csapatok száma napról-napra nő. Így a szervezet kiépítésére és megfelelő komoly munkaerőknek a mozgalom szolgálatába való beállítására egy külön statusra van szükség. (jelenleg 30 vidéki és 28 központi)

Tájékoztatta azután az Országos Vezető a Főméltóságú Urat arról, hogy egészségi szempontból milyen jelentősége lesz a leventeleány egészségügyi vizsgálatának. [sic!] Költségvetésileg ennek kiépítésére szintén tekintélyes összeget kellene biztosítani.

III. Az ifjúság egészségügye.

a./ Vitamin ellátás. Az IHNOV jelentette a Kormányzó Úr Ő Főméltóságának, hogy 125.000 rászorult szegény kis hadiárva, gyengeszervezetű levente kapott a két kora tavaszi hónapon át vitamint.

b./ Fogkezelés. Jelentette, hogy a leventék fogkezelése a VKM, Büm, és Oti-val egyetértésben megoldásra került. Helyenként 30 % szorul fogkezelésre. Hadtestenként egy-egy mozgóállomás működik, amely a jövőben duplájára fog emelkedni.

c./ Rendszeres orvosi vizsgálat. Újabb 300.000 leventén végzett rendszeres orvosi vizsgálatot az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság szervezete. Ezen vizsgálatok alkalmával több mint 20 millió adat került feldolgozásra.

d./ Röntgenszűrésre vonatkozólag jelentette az IHNOV, hogy két mozgó állomással folyik a leventék tüdő és szívbetegségének röntgenvizsgálata, szériafényképezés útján. Magyarországon egy hónap alatt 8000 fiút és leányt vizsgáltak meg. Sok szívbeteget, kb. 4-5 %-ot és kevés gümőkórost, kb. 1 %-ot találtak.

e./ A Sportorvosi Intézetre vonatkozólag jelentette az IHNOV, hogy az Intézet építése és fejlesztése folyamatban van. A négy vidéki egyetem közül a pécsi, debreceni és szegedi állomások már működnek, a többiek is rövidesen megindulnak.

f./ Jelentette továbbá az IHNOV, hogy az ifjúsági orvosi tanfolyamon 46 orvos átképzése folyik. A múlt évben 100 főt képeztek át ifjúsági iskolai sportorvossá és egészségtan tanárrá.

g./ Jelentette, hogy az iskolaorvosi szolgálatot a levente orvosi szolgálat mintájára egységesítik. A hercegprímás kérte, hogy a sportorvosi vizsgálati rendszert a felekezeti iskolákban a VKM lássa el.

h./ A leventeleányok orvosi vizsgálatára vonatkozólag jelentette az IHNOV, hogy az O.I.E.B. irányításával a kötelező orvosi vizsgálatok előkészítése folyamatban van.

i./ Jelentette, hogy a rendszeres orvosi vizsgálatokat 6 éves korra kellene kiterjeszteni.

IV. Tanonciskolás otthon szervezése:

A hadiipari munkásság pótlására Budapesten, Győrben és Diósgyőrben (összesen 5) levente tanonc tábor kerül szeptembertől felállításra. Ezekben évente összesen 1.600 leventét képeznek ki a hadiipari szakmunkásság utánpótlására. (főleg vas- és fémmunkások) A táborok barakkjai állandó jellegűek lesznek és a honvédelmi minisztérium építteti fel őket. A szakiskolai tanonckiképzésen kívül ezek a leventék külön kiképzésben is részesülnek, úgy, hogy a háború után a hadiipar csökkentésével kapcsolatban majdan egyebütt helyezkedhessenek el.

V. Szemleutak:

Az Országos Vezető jelentette a Kormányzó úr Őfőméltóságának, hogy legutolsó kormányzói kihallgatása óta:

a./ Erdélyben, b./ Baranyában, c./ Léván és Érsekújváron, d./ valamint Vas és Zala megyében tartott szemléket, és tájékoztatta a Kormányzó Úr Őfőméltóságát a szemleutakon tett megfigyeléseiről szórvány és kisebbségi szempontból. A szemlékről szerkesztett jelentéseket az Országos Vezető előterjesztette a Kormányzó Úr Őfőméltóságának.

VI. Az ifjúság haderőn kívüli kiképzésének helyzete.

(1943.I.1-től 1943. V.15-ig.)

a./ Az általános leventekiképzést illetően jelentette az Országos Vezető, hogy a leventelegények (3.korcsoport) 1943. IX/1-től a honvédségi új lőkiképzési szabályzat szerint új alapokra helyezett hadipuska lőkiképzést kapnak.

b./ A vezetőkiképzést illetőleg jelentette az Országos Vezető, hogy az 1943. évi téli ifjúvezetői táborokban összesen 3500 földműves ifjúvezetőt képeztünk ki.

A haderőn kívüli szakszolgálatos tisztek főtiszti tanfolyamán 120 levente körzetparancsnok jelölt kiképzése folyik (III.-VI.15.)

c./ Szakkiképzésre vonatkozóan jelentette az Országos Vezető:

1./ Műszaki vízi kiképzésre 4 közp.tábor (Magyaróvár, Szatmár, Mohács, Szentendre) építése még 1942-ben megindult. Június, július hónapban elkészülnek. Ezekben még a nyár folyamán megindul a kiképzés. Ezen kívül 50 leventeegyesületi víziszakosztály 5-10.000 Pengős segélyt kapott csónakok beszerzésére. Ezekben a kiképzés megindul az év derekán. A vízi járművek egységesítésére központilag műszaki rajzokat és leírásokat adtunk ki.

2./ A haderőn kívüli híradás vezetésére minden hadtest és k.ho. leventeparancsnokhoz egy-egy levente híradó összekötő tiszt tanfolyamon ki lett képezve és beosztva a honvédség híradó és csapattávbeszélő alakulataitól. Az ország területén 250 új híradó csoport alakult meg, összesen 8.000 híradó leventével. A kiképzés menetének irányítására havonta megjelenik „A haderőn kívüli hir. hivatalos oktató segédlete”. Az oktató segédlet egy példányát az Országos Vezető előterjesztette a Kormányzó Úr Őfőméltóságának, aki azt a legnagyobb örömmel fogadta.

A rádiókiképzés irányítására a híradó leventék iskolarádiója (200 wattos) az Ifjúság Házában beépítve elkészült, kísérleti adásait még e hónapban megkezdi. A leventék híradó anyagának kezelésére haderőn kívüli híradó raktár létesült Budafokon. Szegény leventeegyesületek részére 1.000 db rádiókészülék és 600 db gramofon ingyenesen kiosztásra került.

3./ A gyorslevente kiképzést illetőleg jelentette az Országos Vezető a Kormányzó Úr Őfőméltóságának, hogy az ország egész területén megalakultak a gyorslevente szakosztályok, kereken 20.000 taglétszámmal, amelyekben kerékpáros és motoros kiképzés folyik elméleti és gyakorlati vonalon.

A leventék gépkocsivezetői kiképzése az állami gépjárművezetői iskolák által vezetett hathetes tanfolyamokon 1942. év derekán indult meg és 1943-ban egész éven át folynak. Múlt évben 1900 levente vizsgázott sikeresen személy és tehergépkocsi vezetéséből. Ebben az évben a gk.vezetői igazolvánnyal ellátottak létszáma előreláthatólag 4.000-rel növekszik. Zömük 1943 őszén már katonai szolgálatra bevonul.

A gyorsleventék és a honvédség gyorsfegyvernemén belüli egységes szellem ápolására, a gyorsleventék továbbképzésére a leventék a honvédség gyorscsapatainak gyakorlatain, gépjármű és harckocsi bemutatóin, gépjármű karbantartási gyakorlatain részt fognak venni.

Egyes honvédségi gyors alakulatoknál levente gépjárművezetői kiképzés folyik.

4./ Az ejtőernyős kiképzésre vonatkozólag jelentette az Országos Vezető, hogy jelenleg 36 ejtőernyős leventecsapat működik, csapatonként 30-60 leventével. Az októberi bevonulások alkalmával előreláthatólag 450-500 előképzett eje. leventét tud a leventeintézmény a honvédség rendelkezésére bocsátani. 1943. év nyarán leventeoktató és ifjúvezetőképző tanfolyamok lesznek Pápán.

Budapesten, a rákosi gyakorló téren elkészült a 75 méter magas (Magyarországon első) ejtőernyős ugrótorony. (Felavatása június hónapban tervezve.)

Június-augusztus hónapokban 600 eje. levente kiképzése van tervbe véve, háromhetes tanfolyamokon, a budapesti eje. ugrótornyon.

5./ Repülőmodellezésre vonatkozólag jelentette az Országos Vezető, hogy előkészítve 240 repülőmodellező oktató kiképzése, akik az ország területén felállításra kerülő 240 modellező leventeszakosztályt fogják vezetni.

Elkészült az Országos Központi Modellező Műhely (Budapest, II. Felvinczi u. 6.), februárban.

d./ Haderőn kívüli utókiképzés keretében a lövészkiképzésre vonatkozólag jelentette az Országos Vezető, hogy a székelység önvédelmének alátámasztására Székely Határőr Egyesület létesítése van folyamatban, amely szervezet a Székelyföld összes székely településeit honvédelmi érdekből a H.M. főfelügyelete alatt egy szövetségbe fogja össze.

VII. Valláserkölcsi nevelés.

Jelentette, hogy megalakult a lelkészi alcsoport a Honvédelmi Minisztérium Főcsoportfőnökségén belül; az alcsoportnak 5 lelkész tagja van: 2 katolikus, 1 görög katolikus, és 1 evangélikus.[181]

A valláserkölcsi nevelést illetően jelentette továbbá az országos vezető, hogy befejezés előtt áll a levente prédikációk könyve, külön a katolikus levente misék és külön a protestáns levente istentiszteletek beszédanyagával. Jelentette, hogy a papság szervezetszerűen bekapcsolódott a levente intézménybe. A hercegprímás a Hősök terén a leventék részére 1943. V.23-án, Kapi püspök pedig VI.6-án tart majd istentiszteletet a protestáns leventéknek.

VIII. Levente egyesületi munka.

a./ Tájékoztatta az országos vezető a Kormányzó Úr Őfőméltóságát az 1943. évi levente napokról és jelentette, hogy Gyulán május hó 30-án ünnepélyes körülmények közepette megkezdődnek a hadiárva jelvény kiosztások és folyó évben kb. 200.000 főnyi levente újonc kerül felavatásra.

b./ Jelentette, hogy Bánátból május 20 és 30 között 250 fiú és 50 leány levente érkezik 10 napos tartózkodásra Budapestre.

c./ Jelentette, hogy 17 helyen tartott 61 Lok-Kalot tanfolyamon 1800, 16 Lok-Kie tanfolyamon 640 levente, összesen tehát ez évben eddig 2440 levente került kiképzésre levente egyesületi vezetővé.

d./ Az evangélikus egyház 4 levente egyesületi vezetőképző tanfolyamáról tájékoztatta azután az országos vezető a Kormányzó Úr Őfőméltóságát. A tanfolyamok helye a Keszthely mellett fekvő Gyenesdiás. A tanfolyamok munkatervét az országos vezető előterjesztette.

e./ Jelentette, hogy március hó 15-ét az egész országban megünnepelte a levente ifjúság. A Kormányzó Úr Őfőméltósága ez alkalomból rádión keresztül szózatot intézett a levente ifjúsághoz, amelyet a levente ifjúság az egész országban egyidejűleg hallgatott meg.

f./ Jelentette, hogy a rövid tél ellenére is sikerült megtartani országszerte a hadtest és országos levente síversenyeket. Elmúlt télen már 35.000 pár sí állt rendelkezésre a levente ifjúság sí kiképzéséhez.

A levente tömegsport kifejlesztése érdekében az országos levente labdarúgó bajnokságban 900 levente egyesület vett részt. Ez kb. 30.000 levente intenzív versenyszerű sportmunkáját jelenti. A továbbiakban az országos vezető a levente sportélet egyéb ágairól tájékoztatta a Kormányzó Úr Őfőméltóságát.

g./ A leventék gazdasági tevékenységét illetően előterjesztette az országos vezető az első „Levente Gazdasági Értesítő”-t, amelyből minden község egy-egy példányt ingyen kap.

Jelentette, hogy a textilhulladék beszerző központ felkérésére a textilhulladék gyűjtést a leventék intézményesen végzik: a háború tartama alatt minden levente évi 3 kg rongyot gyűjt. Jelentette a továbbiakban az országos vezető, hogy a leventék gazdasági központja ez évben megszervezte a gumi hulladék gyűjtést, amelynek eredményeképen eddig 163 községből 7799 kg gumi hulladékot szállított be.

A Leventék Gazdasági Szövetkezetének Háziipari Központja főleg a gyékény-őrcsizma szállítási ügyekkel foglalkozott, melynek során a honvédség részére 50.000 párat, a német hadsereg részére 80.000 pár gyékény, illetve szalma-őrcsizmát szállított.

A Közellátási Minisztérium felkérésére országos propagandát indított meg a mézcirok termesztésére.

A leventék igen sok helyen vitaminkertet létesítettek. Ennek megkönnyítésére a szükséges vetőmagvakból igényelhető úgynevezett „Vitaminkert csomagok”-at bocsátott ki.

Központi gyógynövényosztálya ez évben 367.20 kg súlyú gyógynövényt értékesített.

IX. A társadalmi sport és testnevelés.

a./ Jelentette az országos vezető, hogy a Nemzeti Sportstadion területe kiutalás alatt, a tervre a pályázatot kiírták.

b./ Tájékoztatta az országos vezető a Kormányzó Úr Őfőméltóságát, hogy a jelenlegi háborús körülményekre való tekintettel az olasz és német sportkapcsolatok szünetelnek.

c./ Tájékoztatta a Főméltóságú Urat a Mátyás király sportév versenyeiről és bemutatta a Mátyás király sportév versenyeinek jutalmazására készült sportveretet.

d./ Jelentette, hogy a polgári iskolákban az énekoktatást heti 1 óráról 2 órára emelték, viszont a testnevelést heti 3 óráról 2 órára csökkentették, jóllehet a korszerű háború tapasztalatai alapján minden országban elismerik a testnevelés honvédelmi jelentőségét.

X. Jelentette, hogy június elején magyar meghívásra finn tiszti küldöttség érkezik Magyarországra.

XI. A kihallgatás befejezéseképen az országos vezető a Kormányzó Úr Őfőméltóságától legközelebbi kihallgatásra kért engedélyt.Május hó 18., kedd

9h

Az országos vezetőséghez beosztottak referádája.

9h 30

V. Kudriczy vőrgy., VIII. csoportfőnök folyó ügyeket tárgyalt az Ihnov-al.

10h

Palkovics Pál min. tanácsos a BEAC pálya állami átvétele ügyében referált az Ihnov-nak.

11h

Jillek Emil testnevelő tanár, OSK IV. ker. vez. Pécs, Mátyás király sportnapok szervezésével kapcsolatban tájékoztatta Ihnov-t. Kérte, hogy a levente napokkal lehessen megrendezni. Ihnov a tervhez beleegyezését adta. – Jillek testnevelő tanár a kerületi vezetőség nevében kérte az ünnepségeken való megjelenését Ihnov-nak. Ihnov hivatalos elfoglaltsága miatt meg nem jelenhetik. Képviseletében v. Kudriczy István vőrgy., a Leventék Országos Parancsnoka jelenik meg.

12h

Mann László fhdgy. menyasszonyát mutatta be az Ihnov-nak és kérte Ihnov-t, hogy pártfogolja a házassági óvadék elengedése iránti kérelmét.

13h

Ihnov a kormányzósággal és a vallás és közoktatásügyi miniszter úr titkárságával megbeszélte, hogy a Kultuszminiszter Úr szombaton, május hó 22-én megy a Kormányzó-helyettesné Őfőméltóságához és felkéri a leventeleányok legfőbb védnökéül.

13h 30

V. Medgyesy Miklós ezredes Berlinből távbeszélőn jelentette, hogy 17-én tárgyalt dr. Schindlerrel, Oberbannführer Schmidttel. 18-án tárgyalt Axmannal. Jelentkezett a magyar követségen, a követ fogadta őt. 19-én Weimarba utazik, ahol praktikus dolgokat mutatnak be neki.

17h

Osztályvezetői értekezlet az Ifjúság Háza nagytanácstermében.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök tájékoztatja az értekezletet a Svájc-Magyarország labdarúgó mérkőzésen aratott győzelemről. Országos Vezető döntését kéri, hogy a játékosoknak a győzelem alkalmából adományozni kívánja-e a Magyar Sport Érmet.

Országos Vezető csak a vezetők részére tartja szükségesnek érmek adományozását. Kálmán[182] szövetségi kapitány és Kalmár Jenő edző részére I.o. érmet adományoz. Az érmeket dr. vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök nyújtsa át a pályaudvaron a kitüntetetteknek.

Vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök 25-én Újvidékre és onnan 27-én Szabadkára készül sportértekezletre.

A fővárosi leánytorna bemutató megtartása akadályokba ütközik az új légvédelmi rendelet miatt. Elvi okokból nem volna szabad engedni, hogy bármilyen sportbemutató, légvédelmi készültségre való tekintettel elmaradjon. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a legszigorúbb készültség lép életbe. A leánytorna bemutatót feltétlenül meg kell tartani.

Döntést kér az Ihnov helyiségeinek gondnokolására vonatkozóan.

Országos Vezető átadja dr. vitéz Tárczay-Felicides Román miniszteri osztályfőnöknek a VIII. csf. éppen most elkészült „Házirendjét”, amely szerint az Ihnov helyiségének gondnoki teendői Arató Géza testnevelési tanácsos hatáskörébe tartoznak.

Dr. vitéz Tárczay-Felicides Román dr. miniszteri osztályfőnök szerint a Sportorvosi Intézet 1944. évi költségvetési tárgyalása alkalmával vita tárgyát képezte, hogy miért van szükség sportorvosra, amikor van iskolaorvos. Speciális bajok megállapításánál szükség van sportorvosra.

Dr. Emődy István miniszteri osztálytanácsos kimutatásokat küldött Velics Lajos államtitkárnak a Sportorvosi Intézettel kapcsolatban. Csütörtökön, V.20-án Ihnov személyesen felkeresi Velics Lajos államtitkárt, hogy a Sportorvosi Intézettel kapcsolatos dolgokat megbeszélje.

A Sportorvosi Intézet részére szükséges épület bérbevételére vonatkozó tárgyalások előrehaladott állapotban vannak. Valószínűleg a Therápia szanatórium[183] megvételéről illetőleg bérbevételéről lesz szó. Ezzel kapcsolatban Johann Béla államtitkár megígérte, hogy pontosan utána fog nézni a dolgoknak, mert tudomása szerint van egy kormányrendelet, amely kimondja, hogy a kórházi ágyak számát nem szabad csökkenteni.

Országos Vezető utasítást ad vitéz Rosztóczy Ernő orvos-alezredesnek, hogy keresse fel Johann Béla államtitkárt és tájékoztassa őt arról, hogy a Sportorvosi Intézet milyen nagy mértékben lehet segítségére a sebesülteknek és a sérülteknek, hogy azokból újra munkaképes embereket tudjanak kiképezni.

Dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsos tájékoztatja az értekezletet az 1944-es költségvetés tárgyalásáról.

1./ E tárgyalás alkalmával megbeszélésre kerültek mindazok a költségvetési tételek, amelyek a jelenben és a jövőben felmerülhetnek a leventeleány mozgalommal kapcsolatban.

2./ A miniszter úr az egyetemi önkéntes munkaszolgálat költségeihez 200.000 P-s emelést engedélyezett.

3./ A mindennapos testneveléssel kapcsolatos költségekre vonatkozólag azt az utasítást adta, hogy ez a testnevelési alapból fedeztessék, mert ilye