A teljes repertórium kinyomtatható
(76 oldal)


A Történeti Lapok
repertóriuma
1874–1876


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Budapest 1983 — Pécs 2010

A Történeti Lapok repertóriuma (1874-1876) - Összeállította: Hernádi László Mihály - Budapest, 1983 - Pécs, 2010A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 1983, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. október 20.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [zip]   

Bevezetés

A folyóiratról

110 év távlatából is nehéz elfogódottság nélkül említeni azt az önfeláldozó vállalkozást, amibe K. Papp Miklós kezdett Kolozsvárott, 1874-ben. A Magyar Polgár című napilap heti mellékleteként történeti irodalmunk, irodalom- és művelődéstörténetünk valóságos kincsesbányáját nyitotta meg. Már az első számban olvasható beköszöntőjében is sokat ígért, amit aztán teljesítményével messze túlszárnyalt. Erdély nemesi családjainak levéltáraiból, magángyűjtőktől és saját gyűjteményéből hétről-hétre közölte történelmi nagyjaink és régmúlt idők krónikásainak okleveleit, levelezését, naplóját és emlékiratait. Az alig 43 évet élt Keresztesi Papp Miklós (1837-1880) csodálatra méltó energiával – szinte morzsánként – gyűjtötte össze, és tette közkinccsé lapjában egyre pusztuló írásos emlékeinket. A korunknak is tanulságokkal szolgáló búcsúszavait idézve adózzunk emlékének:

„A TÖRTÉNETI LAPOK T. OLVASÓIHOZ.

A mai számmal e lapok befejezték pályafutásukat. Három év előtt, midőn megindítám e vállalatot, abban a boldog reményben éltem, hogy hazai olvasóegyleteink, a történettudomány barátai, a könyvtárak támogatni fogják e nagy áldozatokkal járó vállalatot; azonban csalódtam. Nálunk a történetirodalomnak még kevesebb pártolója van, semhogy a maga erején gyökeret bírna verni.
      Jobb idők kellenek hozzá.
      Megvárom én is, – s akkor ismét felkeresem e lapok t. olvasóit.
      Addig legszívesebb búcsúmat veszem.”

      A hetilap 3 évfolyamának és számainak alakulása:

1. évf.: 1874. április 2. – 1875. március 29. 1-52. sz.
     (Ebből 1-39. sz. 1874-re, 40-52. sz. 1875-re esik.)
2. évf.: 1875. április 4. – 1875. december 26. 1-29. sz.
3. évf.: 1876. január 2. – 1976. december 31. 1-53. sz.

      A belső tartalom gazdagságát az első és második évfolyamhoz elkészített 28 illetve 16 oldalas, háromhasábos szedésű betűrendes név- és helymutató is jelzi.

      Ma már nem deríthető ki pontosan, hogy az itt publikált dokumentumok közül mi pusztult el, és mi maradt meg, – s ha megmaradt is, mi hozzáférhető az utókor számára, számunkra. Azonban annyi bizonyos, hogy a Történeti Lapok korai megszűnése ellenére is igen jelentős vállalkozás, legtöbb esetben forrásértékű, történetirodalmunk egyik gyöngyszeme.A repertóriumról

Két részből áll:

— szerzői rész
     egy szerző cikkei, közleményei a megjelenés időrendjében

— tárgyszó rész
     a leírások a megjelenés időrendjében

      A repertórium második része egy számítógépi index, a KWOC (Keyword out of context: szövegkörnyezetből kiemelt kulcsszó)-index továbbfejlesztett változata. A továbbfejlesztés a címből kiemelt kulcsszavak tárgyszavasításában és bizonyos fokú egységesítésében rejlik. A tárgyszavak összeállításánál – kevés kivételtől eltekintve – ragaszkodtunk a címek releváns szavaihoz. Az információs hatékonyság növelése érdekében néhol kiegészítettük a címet; főként nevekkel és évszámokkal. A repertóriumon belül igyekeztünk a tulajdonneveket is egységesen leírni. A változtatások miatt megjegyezzük, hogy betűhív bibliográfiai leírás csak a tételek eredeti helyéről készíthető.

      A lelőhely adatcsoportjai: év, évfolyam, szám. Az egyes számok kis terjedelme miatt az oldalszámokat nem jelöljük – azok könnyedén megtalálhatók.

      Sikeres böngészést kívánok minden érdeklődőnek.

      Pécs, 2005. november 22.
Dr. Hernádi László MihálySzerzői rész


     Abafi Lajos közli
Adatok Molnár Borbála életéhez, 1800. 1-2.
=1876. 3. 14-15.

     Baternay Imre, ifj.
A Zaránd vármegyei oláh lázadás 1848. március 15 - 1849. június végéig. 1-5.
=1876. 3. 33-37.

     Deák Farkas
Mégegyszer a gyekei síremlékről. [Wesselényi Miklós gyekei sírköve.]
=1875. 2. 10.

     Deák Farkas közli
Tokaj városa céheinek egyesületi szabályai a XVII-ik századból. 1-5.
=1876. 3. 28-32.

Hozományjegyzék a XVII. századból. 1-2.
=1876. 3. 28-29.

     Doby Antal
Ki volt Herkó páter?
=1875. 2. 12.

     Doby Antal közli
Levéltári apróságok.
=1875. 2. 5.

Gróf Homonnay György konventio levele, 1659.
=1875. 2. 5.

Egy adat a Mária Terézia korabeli elkorcsosult magyar irodalomhoz, 1755.
=1875. 2. 5.

Lónyay Zsigmond végrendelete, 1648. 1-5.
=1875. 2. 9-13.

Vasvári Pál kiáltványa 1849-ből.
=1875. 2. 9.

Kossuth Lajos kiáltványa 1848-ból.
=1875. 2. 23.

Szaniszlóffi Báthori Kata özvegy Lónyay Istvánné végrendelete, 1625.
=1875. 2. 32.

Egy szabadalomlevél II. Rákóczi Ferenctől, 1708.
=1876. 3. 10.

     Eötvös Lajos
Könyvészeti adatok Erdély irodalomtörténetéhez. 1-2.
=1874. 1. 2-3.

     Greguss Ágost
Meltzl Hugó: A Petőfin kisérlett legutolsó merénylet. (Greguss Ágost dísz-előszavával.) 1-2.
=1874. 1. 10-11.

     Haller József ford. és közli
Egy török szerződés. Achmed Chán szultán Kekedi Györgyöt, Bocskai István követét védelmébe veszi. (1023, azaz 1614.)
=1876. 3. 10.

     Hodor Károly közli
Egy felirat II. József császárhoz, 1784.
=1875. 1. 51.

Adalék a Mecsenicsi és Zágorhidi Garázda-család történetéhez Erdélyben a XVI. században.
=1875. 2. 12.

Egy helyreigazítás. [Nagy-Medgyesi, valójában Nagy-Meregyói Vajda László nevével kapcsolatban.]
=1875. 2. 13.

Oklevelek. Báthori Kristóf, 1579.
=1876. 3. 10.

     Jakab Elek közli
Kossuth Lajos naplója 1837. február 21-től március 2-ig. 1-4.
=1874. 1. 1-4.

Szemere Bertalan levelei Kossuth Lajoshoz 1836-ban. 1-4.
=1874. 1. 4-7.

Kossuth Lajos néhány eredeti levele b. Wesselényi Miklóshoz, 1844. 1-4.
=1874. 1. 8-9., 12-13.

Adatok a Rákóczi-forradalom történetéhez. 1-7.
=1874. 1. 19-21., 26-29.

Bornemisza Anna Apafi fejedelemasszony házi kuriózumai közül. [Aranyvíz-forma aqua vitae, házi patikaszerek. Fia holmijának jegyzéke.] 1-2.
=1874. 1. 20., 27.

Egy Árpád-korszaki oklevél. IV. Béla király ítéletlevele védúri jogról és birtokról, 1208.
=1874. 1. 25.

Adatok az erdélyi evangelikus reformátusok egyházi történetéhez. 1-4.
=1874. 1. 26-29.

B. Wesselényi Miklós hűtlenségi bűnpere. 1-38.
=1875. 2. 29-39.; 1876. 3. 1-27.

Az Apafi-Bethlen nemzetség és kapusi szászok között fennforgott birtok feletti hajdankori versengést illető két eredeti oklevél, 1366.
=1876. 3. 41.

     K. Papp Miklós ld. Papp Miklós, K.


     Kolosváry Sándor közli
Egy érdekes adat a régi magánjoghoz és jogszolgáltatáshoz, 1606.
=1874. 1. 5.

György szakácsmester feleségének Ercsei Katának férje iránt való hűségét tárgyazó kötéslevél és kezességlevél, 1651.
=1875. 2. 15.

Bethlen János levele 1662. évi augusztus 21-ről az erdélyi fejedelemasszonyhoz [I. Apafi Mihály neje Bornemisza Annához].
=1875. 2. 21.

     Lengyel József
L. J.: Gyergyai Ferenc életrajza (1799-1874).
=1874. 1. 4.

Egy szemtanú Petőfi haláláról. 1-2.
=1874. 1. 22., 25.

     Meltzl Hugó
A Petőfin kisérlett legutolsó merénylet. (Greguss Ágost dísz-előszavával.) 1-2.
=1874. 1. 10-11.

     Nemes Ödön közli
Széchenyi István levele Biharmegyéhez, 1836.
=1874. 1. 5.

     Papp Miklós, K.
Az olvasóhoz.
=1874. 1. 1.

Egy rajtavesztett kém. A kém Anton Jäger Wesselényi udvarában, 1836.
=1874. 1. 3.

Mikor született Kossuth Lajos?
=1874. 1. 4.

Mikor lesz hírlap-könyvtárunk?
=1874. 1. 4.

Hogy szereznek nálunk barátokat a történelemnek?
=1874. 1. 6.

Válaszul Gyulai Pál úrnak Deák Ferenc leveleinek közlése ügyében.
=1874. 1. 12.

Értesítés a "Történeti Lapok" t. előfizetőihez.
=1874. 1. 39.

A "Történeti Lapok" t. előfizetőihez.
=1875. 1. 52.

A "Történeti Lapok" T. olvasóihoz.
=1876. 3. 53.

     Papp Miklós, K. közli
A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Egy levél Petőfi Sándortól [Pap Zsigmondnak, 1847].
=1874. 1. 1.

Gróf Teleki Sándor emlékkönyvébe Wesselényi Miklóstól, 1842.
=1874. 1. 1.

Az 1848-49-ki román mozgalmak történetéhez.
=1874. 1. 4.

Még egy adat Kazinczy Ferenc fogsága történetéhez, 1795.
=1874. 1. 5.

Mikes Kelemen követsége a havasalföldi vajdához.
=1874. 1. 7.

Konstantinápoly Solimán császár alatt.
=1874. 1. 7.

Egy magyar diplomata [gróf Bethlen Miklós] levelezése bécsi fogságából nejével és fiával. 1-3.
=1874. 1. 7-9.

Udvarhely múlt századi monográfiájához. 1-6.
=1874. 1. 8-13.

Az 1850-ik ostromállapot történetéhez.
=1874. 1. 8.

Szentágota község "Jus Gladium"-a Hunyadi Mátyás királytól, 1466.
=1874. 1. 10.

Görgey Artúr és Hentzi vezérőrnagy levelezése Budavár 1849-iki ostroma alatt.
=1874. 1. 10.

A Hóra lázadás történetéhez, 1784. 1-4.
=1874. 1. 12-15.

Adatok az 1848-49-iki erdélyi hadjárat történetéhez. 1-4.
=1874. 12., 14-16.

Egy oklevél II. Apafi Mihálytól, 1693.
=1874. 1. 15.

Jósika Gáborné Torma Anna asszony haláláról és temetéséről (1669).
=1874. 1. 15.

A kuruc világ történetéhez. Károlyi Sándor kiadatlan levelei, 1708. 1-2.
=1874. 1. 16., 18.

Fáy András, mint a magyar életbiztosító társulat teremtője.
=1874. 1. 17.

Berzsenyi Dániel a keszthelyi Helikon megnyitási innepélyéről 1817-ben. (Levél idősebb b. Wesselényi Miklóshoz.)
=1874. 1. 17.

A bánffi-hunyadi bíróságról írt constitutio (1578).
=1874. 1. 19.

Adalékul Cserei Mihály életéhez, 1698.
=1874. 1. 19.

Egy irodalomtörténeti emlék Kulcsár Istvántól. (Levél b. Wesselényi Miklóshoz, 1806.)
=1874. 1. 20.

Mennyi kárpótlást kívántak a románok 1849-ben?
=1874. 1. 21.

Kemény János fejedelem levele Ebeni Istvánhoz (1661).
=1874. 1. 21.

Kölcsey Ferenc haláláról. Kölcsey Antonina két levele b. Wesselényi Miklóshoz, 1838.
=1874. 1. 22.

Parnói Molnár Borbála életéhez (1756-1825).
=1874. 1. 23.

Sterka Sulucz Sándor jelentése az 1848-ik év május 15-én tartott balázsfalvi népgyűlésről.
=1874. 1. 24.

Deés város levéltára. 1-19.
=1874. 1. 26-39.; 1875. 1. 40-44.

Bydeskuti Boldizsár naplója, 1696-1698. 1-10.
=1874. 1. 32-39.; 1875. 1. 40-41.

Kornis István és Petki Anna emlékezete, 1699-1715.
=1874. 1. 32.

József nádor levele gróf Teleki Józsefhez a védegylet ügyében, 1845.
=1874. 1. 33.

Jósika Gábor emlékezete. Kapi páter [Kapy Gábor] verse, 1713.
=1874. 1. 34.

Husszan aga válasza Apafi Mihály fejedelemhez, 1662.
=1874. 1. 39.

Gróf Széchenyi István bizalmas levele Metternich herceghez 1825-ben.
=1875. 1. 40.

Kazinczy Ferenc leveleiből. (B. Wesselényi Miklóshoz, 1817.)
=1875. 1. 41.

Kölcsey Ferenc levelestárcájából. B. Wesselényi Miklóshoz, 1834.
=1875. 1. 42.

Néhány lap Erdély történetéhez. (Az erdélyi bizottság levele 1711-ben az udvari kancelláriához.)
=1875. 1. 43.

Adalék a Lovassyék és Kossuth elfogatásához és pöréhez 1837-ben.
=1875. 1. 44.

József főherceg és István nádor emlékéhez.
=1875. 1. 45.

B. Bánffy Györgyné, b. Wesselényi Zsuzsánna naplója, 1786-1799. 1-5.
=1875. 1. 46-50.

Schodelné [Klein Rozália] hangversenye Kolozsvárt 1836-ban.
=1875. 1. 46.

A konzervatív és liberális pártok 1848 előtt Magyarországon. 1-3.
=1875. 1. 47-49.

A magyar nemzeti színészet történetéhez, 1797-1810. 1-6.
=1875. 1. 47-52.

Az 1848-49-ik évek történetéhez. 1-2.
=1875. 1. 49-50.

Egy felségsértési pör történetéhez, 1738. [Rákóczi József mozgalma.] 1-7.
=1875. 2. 1-7.

A zsibói levéltárból. (Bölöni, Jósika, Vörösmarty, Fáy levelei b. Wesselényi Miklóshoz.)
=1875. 2. 1.

Egy útinapló (1815-1817). 1-11.
=1875. 2. 2-12.

Kazinczy Ferenc eredeti leveleiből (1786-1831). 1-24.
=1875. 2. 3-20., 25-30.

A magyar színészet történetéhez. 1-4.
=1875. 2. 4-7.

Az 1680-iki gyulafehérvári gyűlésen felolvasott országos számadások. 1-7.
=1875. 2. 8-14.

Az 1836-ban elfogatott Lovassy László és társainak pöréhez. 1-9.
=1875. 2. 14-22.

Báró Vay Miklós 1848-ban.
=1876. 3. 15.

Vegyes adatok gyűjteményemből, 1628-1746. 1-2.
=1876. 3. 17-18.

Kölcsey Ferenc leveleiből, 1838. 1-3.
=1876. 3. 28-30.

Idősebb Szilágyi Ferenc emlékezete, 1828.
=1876. 3. 28.

Deák Ferenc és Hertelendi Károly országgyűlési jelentése 1836-ból. 1-6.
=1876. 3. 28-33.

Br. Kemény Zsigmond kiadatlan leveleiből, 1847. 1-2.
=1876. 3. 34-35.

Kossuth Lajos önvédelme fogságából, 1837-1838. 1-4.
=1876. 3. 37-40.

Ragályi Ábrahám levelei [idősebb br. Wesselényi Miklóshoz], 1807. 1-3.
=1876. 3. 38-40.

A "Magyar Tudós Társaság" keletkezése történetéhez. [Döbrentei Gábor két levele báró Wesselényi Miklóshoz, 1828.]
=1876. 3. 38.

A fekete könyv. Br. Kemény István emlékiratai 1848-49-ből. 1-6.
=1876. 3. 48-53.

Lovassy László beszéde Bihar megye közgyűlésén 1835. június 1-ső napján a br. Wesselényi Miklós ügyében.
=1876. 3. 48.

Kis Károly levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1838.
=1876. 3. 50.

Kun Gergely levele br. Wesselényi Miklóshoz 1848-ban.
=1876. 3. 50.

Egy levél Beöthy Ödöntől, br. Wesselényi Miklóshoz, 1833.
=1876. 3. 50

Pataky Mihály levele br. Wesselényi Miklóshoz.
=1876. 3. 51.

Egy kérelem Bem Józsefhez 1849-ből.
=1876. 3. 51.

     Sz.
A székely történeti pályadíj.
=1874. 1. 2.

     Szabó Gyula közli
Az erdélyi református gondnok levele Bydeskuti Boldizsárhoz, 1710.
=1874. 1. 33.

Egy esküminta a XVII. század végéről.
=1874. 1. 33.

     Szabó Károly közli
Oklevelek. Mátyás király parancsa az aradi káptalannak zálogjog címén való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1458.
=1874. 1. 13.

Oklevelek. Ulászló király parancsa az aradi káptalannak részjószágokba való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1442.
=1874. 1. 14.

Oklevelek. Ulászló király parancsa a csanádi káptalannak birtokba való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1444.
=1874. 1. 15.

Oklevelek. II. Lajos király Werbőczi Istvánt és Szobi Mihályt számkiveti, és Báthori Istvánt méltóságába visszahelyezteti, 1526.
=1874. 1. 16.

Oklevelek. Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem beleegyezik aranybánya és bányabirtokok cseréjébe, 1594.
=1874. 1. 17.

Oklevelek. Mihály vajda adománya, 1599.
=1874. 1. 18.

Oklevelek. Péter mester, zombori esperes egy pert elhalaszt, 1329.
=1874. 1. 19.

Oklevelek. A szeremi káptalan bizonyságlevele örökségről, 1347.
=1874. 1. 28.

Egy Árpád-kori oklevél. IV. László király birtokadományozása, 1279.
=1874. 1. 31.

Egy Árpád-házi korabeli oklevél. Mária királyné adománylevele, 1262.
=1876. 3. 48.

     Székely Sándor közli
Kerecsényi Kata, Gymesi Forgács Mihály hitvese menyasszonyi hozománya 1600-ban.
=1874. 1. 4.

Adalék a Császár Péter zendülése történetéhez, 1632.
=1874. 1. 4.

     Szentkirályi Gábor közli
Bem József tábornagy életiratához.
=1875. 2. 4.

     Szilágyi Sándor közli
Lorántfy Zsuzsánna életéhez, 1658.
=1874. 1. 1.

Az 1655-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez. 1-5.
=1874. 1. 7-11.

Mednyánszky Jónás jelentései (1649-1652). 1-5.
=1874. 1. 14-18.

Adalék Rákóczi György fejedelem 1655-ös utasításához.
=1874. 1. 19.

Mednyánszky Jónás jelentései II. Rákóczi Györgyhöz és ennek anyjához [Lorántfy Zsuzsánnához]. 1-7.
=1874. 1. 23-39.

Wesselényi Ferenc levelestárcájából, 1649-1659. 1-11.
=1874. 1. 30-39.; 1875. 1. 40.

A sztávnicskai levéltárból. 1-2.
=1875. 1. 43-44.

Okmányok és levelek az 1611-ik év történetéhez. 1-6.
=1875. 1. 44-49.

Okmányok és levelek az 1613-ik év történetéhez. 1-7.
=1875. 1. 50-52.; 1875. 2. 1-4.

Aldana ítélete, 1554.
=1875. 1. 51.

Maximilián rendelete Hagymási Kristófhoz, 1571.
=1875. 2. 5.

Debrecen városának hitlevele, 1567.
=1875. 2. 6.

Magyar nők levelezése a XVII-ik századból. 1-5.
=1875. 2. 7-11.

Egy érdekes okmány a vörösvári levéltárból, 1644.
=1875. 2. 8.

Vajda László tanácsúr fogsága és kiszabadulása, 1686.
=1875. 2. 11.

Művészettörténeti adatok, 1612.
=1875. 2. 12.

Két okmány I. Apafi Mihály idejéből, 1684, 1686.
=1875. 2. 12.

Bethlen Gábor és a felső magyarországiak (1614-1619). 1-7.
=1875. 2. 13-19.

Kemény János levelestárcájából, 1649-1661. 1-7.
=1875. 2. 20-26.

Gróf Nádasdy Tamás nádor életéhez, 1559.
=1875. 2. 22.

Gritti életéhez, 1530. 1-2.
=1875. 2. 22.; 1876. 3. 15.

Bethlen János bizonyságlevele Thököly István mellett, 1663.
=1875. 2. 23.

Zrínyi Ilona életéhez, 1681, 1691.
=1875. 2. 23.

Bethlen Gábor és a felső magyarországi mozgalmak történetéhez, 1616, 1618.
=1875. 2. 24.

Bethlen Ferenc menedéklevele I. Ferdinándtól, 1545.
=1875. 2. 25.

Majláth István halála történetéhez, 1551.
=1875. 2. 26.

Fogaras történetéhez, 1610.
=1875. 2. 26.

Martinuzzi [Fráter György] életéhez, 1540.
=1875. 2. 27.

I. Rákóczi György fejedelem levelezése Kassai Istvánnal (1634-1639). 1-12.
=1875. 2. 28-31., 33., 35-39.; 1876. 3. 1-2.

Erdély pénzügyi történetéhez a XVI-ik században. 1-2.
=1876. 3. 8-9.

X. Leó pápa levelei Báthori Istvánhoz, 1514-1516.
=1876. 3. 9.

A gyulai kapitányság történetéhez, 1558.
=1876. 3. 9.

Majláth Gábor életéhez, 1558.
=1876. 3. 10.

Erdélyi városok folyamodása fejedelem Rhédey Ferenchez, 1657.
=1876. 3. 19.

Zilah városának kérlevele II. Rákóczi Györgyhöz, 1658.
=1876. 3. 19.

Kassai István levelezése I. Rákóczi Györgygyel és Bethlen Istvánnal, 1642-1644. 1-7.
=1876. 3. 20-26.

Rákóczi László leveleiből, 1653-1656. 1-3.
=1876. 3. 20-22.

Magyar nők levelei, 1650-1665.
=1876. 3. 27.

A pocsáji hajdúvitézek folyamodása Klobusiczkihez, 1651.
=1876. 3. 27.

Lorántfy Zsuzsánna jelentése herceg Rákóczi Zsigmondné haláláról, 1651.
=1876. 3. 27.

Egy adat Rákóczi Zsigmond mennyegzőjének történetéhez, 1650.
=1876. 3. 28.

Öreg Rákóczi György özvegyének Lorántfy Zsuzsánnának levelezése (1649-1655). 1-11.
=1876. 3. 28-38.

Castaldo két titkos levele I. Ferdinándhoz, 1552.
=1876. 3. 32.

Pernyeszy Gábor levele Dóczy Andráshoz, 1618.
=1876. 3. 39.

I. Rákóczi György nejének Lorántfy Zsuzsánnának levelezése 1646-1648 között. 1-6.
=1876. 3. 40-45.

Gróf Zrínyi Péter levele II. Rákóczi Györgyhöz, 1658.
=1876. 3. 40.

I. Rákóczi György özvegyének Lorántfy Zsuzsánnának levelezése 1656-1658 között. 1-2.
=1876. 3. 46-47.

     Szinnyei József
A Gancsi család monográfiájához.
=1875. 2. 22.

     Szinnyei József összeáll.
Petőfi Sándor a magyar irodalomban. [Bibliográfia.] 1-19.
=1874. 1. 2-20.

     Ugron Gábor közli
Az 1848-49-iki hadjárat történetéhez.
=1875. 2. 39.

     Wass János
A XI. honvédzászlóalj, 1848. 1-4.
=1876. 3. 32-35.


Tárgyszavas rész


     Achmed Chán szultán
Murát pasa levele Rákóczi Zsigmondhoz s ennek válasza és Ahmet szultán levele, 1607.
=1875. 2. 2.

Haller József ford. és közli: Egy török szerződés. Achmed Chán szultán Kekedi Györgyöt, Bocskai István követét védelmébe veszi. (1023, azaz 1614.)
=1876. 3. 10.

     adoma
Egy adoma Petőfi Sándor életéből.
=1874. 1. 2.

Adomák Petőfi életéből.
=1874. 1. 20.

     adósság
II. Apafi Mihály választott fejedelem halála után készült adóssági jegyzék, 1719.
=1874. 1. 25.

     Aldana
Szilágyi Sándor közli: Aldana ítélete, 1554.
=1875. 1. 51.

     Ali pasa
Ali pasa levele 1662-ből.
=1875. 2. 6.

     Alvinc
Rákóczi György fejedelem meghívó levelei Ebeni Lászlóhoz a fehérvári és alvinci gyűlésre (1653, 1658).
=1874. 1. 20.

     Alvinczi Péter
Alvinczi Péter pap kassai prédikátor levele az fejedelemség felől, 1606.
=1874. 1. 1.

     Apafi-Bethlen nemzetség
Jakab Elek közli: Az Apafi-Bethlen nemzetség és kapusi szászok között fennforgott birtok feletti hajdankori versengést illető két eredeti oklevél, 1366.
=1876. 3. 41.

     Apafi Mihály, I., fejedelem
Apafi Mihály erdélyi fejedelem utasításai Szekhalmi András portai követéhez, 1680.
=1874. 1. 5.

Jakab Elek közli: Bornemisza Anna Apafi fejedelemasszony házi kuriózumai közül. (Aranyvíz-forma aqua vitae, házi patikaszerek. Fia holmijának jegyzéke. 1-2.
=1874. 1. 20., 27.

Apafi Mihály levelei Czegei Wass Jánoshoz (1671, 1673, 1674). 1-2.
=1874. 1. 22., 24.

Egy lap tartalma I. Apafi Mihály napi kiadási könyvéből.
=1874. 1. 24.

Apafi Mihály meghívó levele az 1676-iki fejérvári gyűlésre.
=1874. 1. 24.

Apafi Mihály fejedelem levelestárcájából, 1666-1679.
=1874. 1. 28.

Oklevelek Erdély történetéhez. Kemény János levele, 1661. Apafi Mihály levele, 1662.
=1874. 1. 35.

Inczédi Pál I. Apafi Mihály fejedelem főkomornyikjának levelestárcájából, 1681-1693. 1-3.
=1874. 1. 38-39.; 1875. 1. 40.

K. Papp Miklós közli: Husszan aga válasza Apafi Mihály fejedelemhez (1662).
=1874. 1. 39.

Szilágyi Sándor közli: Két okmány I. Apafi Mihály idejéből, 1684, 1686.
=1875. 2. 12.

Apafi Mihály korához.
=1875. 2. 13.

Kolozsváry Sándor közli: Bethlen János levele 1662. évi augusztus 21-ről az erdélyi fejedelemasszonyhoz [I. Apafi Mihály neje Bornemisza Annához].
=1875. 2. 21.

     Apafi Mihály, II., fejedelem
K. Papp Miklós közli: Egy oklevél II. Apafi Mihálytól, 1693.
=1874. 1. 15.

II. Apafi Mihály választott fejedelem halála után készült adóssági jegyzék, 1719.
=1874. 1. 25.

     aqua vitae
Jakab Elek közli: Bornemisza Anna Apafi fejedelemasszony házi kuriózumai közül. (Aranyvíz-forma aqua vitae, házi patikaszerek. Fia holmijának jegyzéke. 1-2.
=1874. 1. 20., 27.

     Arad
Szabó Károly közli: Oklevelek. Mátyás király parancsa az aradi káptalannak zálogjog címén való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1458.
=1874. 1. 13.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Ulászló király parancsa az aradi káptalannak részjószágokba való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1442.
=1874. 1. 14.

     aranybánya
Szabó Károly közli: Oklevelek. Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem beleegyezik aranybánya és bányabirtokok cseréjébe, 1594.
=1874. 1. 17.

     aranyvíz
Jakab Elek közli: Bornemisza Anna Apafi fejedelemasszony házi kuriózumai közül. (Aranyvíz-forma aqua vitae, házi patikaszerek. Fia holmijának jegyzéke. 1-2.
=1874. 1. 20., 27.

     Árpád-kor
Jakab Elek közli: Egy Árpád-korszaki oklevél. IV. Béla király ítéletlevele védúri jogról és birtokról, 1208.
=1874. 1. 25.

Szabó Károly közli: Egy Árpád-kori oklevél. IV. László király birtokadományozása, 1279.
=1874. 1. 31.

Szabó Károly közli: Egy Árpád-házi korabeli oklevél. Mária királyné adománylevele, 1262.
=1876. 3. 48.

     Bach, Edward
Bach Eduárd kineveztetése b. Wohlgemuth mellé teljhatalmú cs. k. biztosnak Erdélybe (1849).
=1874. 1. 32.

     Bajza József
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Bajza József levele báró Wesselényi Miklóshoz, 1845.
=1874. 1. 1.

     Balázsfalva
K. Papp Miklós közli: Sterka Sulucz Sándor jelentése az 1848-ik év május 15-én tartott balázsfalvi népgyűlésről.
=1874. 1. 24.

     Balog Sándor
Benkő József levele Balogh Sándorhoz, 1780.
=1874. 1. 30.

     Balogh János
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

     Bánffihunyad
K. Papp Miklós közli: A bánffi-hunyadi bíróságról írt constitutio (1578).
=1874. 1. 19.

     Bánffy Györgyné báró
K. Papp Miklós közli: B. Bánffy Györgyné, b. Wesselényi Zsuzsánna naplója, 1786-1799. 1-5.
=1875. 1. 46-50.

     bankjegyek
A Kossuth-bankjegyek eltörlése 1849. augusztus 13-án.
=1874. 1. 31.

     bányabirtok
Szabó Károly közli: Oklevelek. Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem beleegyezik aranybánya és bányabirtokok cseréjébe, 1594.
=1874. 1. 17.

     Barcsai Ákos fejedelem
Barcsai Ákos fejedelem levele.
=1874. 1. 1.

     Báthori István, ecsedi, nádor
Szabó Károly közli: Oklevelek. II. Lajos király Werbőczi Istvánt és Szobi Mihályt számkiveti, és Báthori Istvánt méltóságába visszahelyezteti, 1526.
=1874. 1. 16.

Szilágyi Sándor közli: X. Leó pápa levelei Báthori Istvánhoz, 1514-1516.
=1876. 3. 9.

     Báthori Kata
Doby Antal közli: Szaniszlóffi Báthori Kata özvegy Lónyay Istvánné végrendelete, 1625.
=1875. 2. 32.

     Báthori Kristóf, somlyói, vajda
Hodor Károly közli: Oklevelek. Báthori Kristóf, 1579.
=1876. 3. 10.

     Báthori Mihály
Dráma Báthori Mihályról, 1820.
=1874. 1. 10.

     Báthori Zsigmond, somlyói, fejedelem
Szabó Károly közli: Oklevelek. Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem beleegyezik aranybánya és bányabirtokok cseréjébe, 1594.
=1874. 1. 17.

Báthori Zsigmond korához.
=1875. 2. 13.

     Batthyány Lajos gróf
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

G. Batthyány Lajos levele b. Wesselényi Miklóshoz.
=1874. 1. 30.

     Bécs
K. Papp Miklós közli: Egy magyar diplomata [gróf Bethlen Miklós] levelezése bécsi fogságából nejével és fiával. 1-3.
=1874. 1. 7-9.

Karaffa uram [Antonio Caraffa gróf, fővezér] által Bécsbe küldött punctumok, 1688.
=1874. 1. 28.

A bécsi titkos levéltár okleveleiből, 1553-1563. 1-17.
=1875. 1. 41-52.; 1875. 2. 1-5.

Oklevelek a bécsi cs. titkos levéltárból. 1-10.
=1873. 29-38.

     beiktatás
Szabó Károly közli: Oklevelek. Mátyás király parancsa az aradi káptalannak zálogjog címén való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1458.
=1874. 1. 13.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Ulászló király parancsa az aradi káptalannak részjószágokba való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1442.
=1874. 1. 14.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Ulászló király parancsa a csanádi káptalannak birtokba való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1444.
=1874. 1. 15.

     Béla, IV., magyar király
Jakab Elek közli: Egy Árpád-korszaki oklevél. IV. Béla király ítéletlevele védúri jogról és birtokról, 1208.
=1874. 1. 25.

     Bem, Józef, hadvezér
Szentkirályi Gábor közli: Bem József tábornagy életiratához.
=1875. 2. 4.

K. Papp Miklós közli: Egy kérelem Bem Józsefhez 1849-ből.
=1876. 3. 51.

     Benkő József
Benkő József levele Balogh Sándorhoz, 1780.
=1874. 1. 30.

     Beöthy Ödön
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

     Berzsenyi Dániel
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

K. Papp Miklós közli: Berzsenyi Dániel a keszthelyi Helikon megnyitási innepélyéről 1817-ben. [Levél idősebb b. Wesselényi Miklóshoz.]
=1874. 1. 17.

     Beszterce
Kemény János fejedelem levele, melyben Wass Jánost a besztercei gyűlésre hívja (1661).
=1874. 1. 21.

     Bethlen Domokos
Iktári Bethlen Domokosért adott kezeslevél, 1668.
=1876. 3. 48.

     Bethlen Ferenc
Szilágyi Sándor közli: Bethlen Ferenc menedéklevele I. Ferdinándtól, 1545.
=1875. 2. 25.

     Bethlen Gábor fejedelem
Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor és a felső magyarországiak (1614-1619). 1-7.
=1875. 2. 13-19.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor és a felső magyarországi mozgalmak történetéhez, 1616, 1618.
=1875. 2. 24.

     Bethlen István fejedelem
Szilágyi Sándor közli: Kassai István levelezése I. Rákóczi Györgygyel és Bethlen Istvánnal, 1624-1644. 1-7.
=1876. 3. 20-26.

     Bethlen János gróf
Szemere Bertalan egy levele 1848-ból br. Wesselényi Miklóshoz és gróf Bethlen Jánoshoz.
=1874. 1. 23.

Kolozsváry Sándor közli: Bethlen János levele 1662. évi augusztus 21-ről az erdélyi fejedelemasszonyhoz. [I. Apafi Mihály neje Bornemisza Annához.]
=1875. 2. 21.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen János bizonyságlevele Thököly István mellett, 1663.
=1875. 2. 22.

     Bethlen Miklós gróf
Rhédey Júlia levele fogságban levő férjéhez, gróf Bethlen Miklóshoz, 1715.
=1874. 1. 2.

Gr. Bethlen Miklós mentegető levele az ország rendeihez, hogy miért nem mehet a gyűlésre, 1697.
=1874. 1. 3.

K. Papp Miklós közli: Egy magyar diplomata [gróf Bethlen Miklós] levelezése bécsi fogságából nejével és fiával. 1-3.
=1874. 1. 7-9.

     Bethlen nemzetség
Jakab Elek közli: Az Apafi-Bethlen nemzetség és kapusi szászok között fennforgott birtok feletti hajdankori versengést illető két eredeti oklevél, 1366.
=1876. 3. 41.

     Bezerédj István
Bezerédi István levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1838.
=1874. 1. 21.

     Bihar vármegye
Nemes Ödön közli: Széchenyi István levele Biharmegyéhez, 1836.
=1874. 1. 5.

K. Papp Miklós közli: Lovassy László beszéde Bihar megye közgyűlésén 1835. június 1-ső napján a br. Wesselényi Miklós ügyében.
=1876. 3. 48.

     bíróság
K. Papp Miklós közli: A bánffi-hunyadi bíróságról írt constitutio (1578).
=1874. 1. 19.

     birtok
Egy oklevél. Birtokletiltás, 1512.
=1874. 1. 1.

Oklevelek. Mátyás király birtokadománya, 1486.
=1874. 1. 2.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Ulászló király parancsa a csanádi káptalannak birtokba való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1444.
=1874. 1. 15.

Jakab Elek közli: Egy Árpád-korszaki oklevél. IV. Béla király ítéletlevele védúri jogról és birtokról, 1208.
=1874. 1. 25.

Szabó Károly közli: Egy Árpád-kori oklevél. IV. László király birtokadományozása, 1279.
=1874. 1. 31.

Egy oklevél a XIV-ik századból. A gyulafehérvári káptalan bizonyságlevele birtokadományozásról, 1347.
=1875. 1. 48.

Jakab Elek közli: Az Apafi-Bethlen nemzetség és kapusi szászok között fennforgott birtok feletti hajdankori versengést illető két eredeti oklevél, 1366.
=1876. 3. 41.

Szabó Károly közli: Egy Árpád-házi korabeli oklevél. Mária királyné adománylevele, 1262.
=1876. 3. 48.

     bizonyságlevél
Szabó Károly közli: Oklevelek. A szeremi káptalan bizonyságlevele örökségről, 1347.
=1874. 1. 28.

Egy oklevél a XIV-ik századból. A gyulafehérvári káptalan bizonyságlevele birtokadományozásról, 1347.
=1875. 1. 48.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen János bizonyságlevele Thököly István mellett, 1663.
=1875. 2. 22.

     biztosítéklevél
Kálnoki Sámuel biztosíték levele azokhoz, kik érette Thököly Imre előtt kezességet vállaltak, 1690.
=1874. 1. 5.

     Bocskai István fejedelem
Haller József ford. és közli: Egy török szerződés. Achmed Chán szultán Kekedi Györgyöt, Bocskai István követét védelmébe veszi. (1023, azaz 1614.)
=1876. 3. 10.

     bombázás
Castaldo jelentése Maximilián császárhoz Kolozsvár bombázásáról, 1552.
=1874. 1. 24.

     Bornemisza Anna
Jakab Elek közli: Bornemisza Anna Apafi fejedelemasszony házi kuriózumai közül. [Aranyvíz-forma aqua vitae, házi patikaszerek. Fia holmijának jegyzéke.] 1-2.
=1874. 1. 20., 27.

Bornemisza Anna fejedelemasszony nyugtatványa bevett harmincadi vámpénzekről.
=1874. 1. 24.

Kolozsváry Sándor közli: Bethlen János levele 1662. évi augusztus 21-ről az erdélyi fejedelemasszonyhoz [I. Apafi Mihály neje Bornemisza Annához].
=1875. 2. 21.

     Bornemisza Kata
Bornemisza Kata Gyerőfi Györgyöt menye Dániel Sofia asszony temetésére hívja meg (1683).
=1874. 1. 5.

     Bölönfalva
Bölönfalvának constitutioja, 1690.
=1874. 1. 6.

     Bölöni Farkas Sándor
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Adalék Bölöni Farkas Sándor életéhez. (Két levél b. Wesselényi Miklóshoz, 1834.)
=1874. 1. 1.

K. Papp Miklós közli: A zsibói levéltárból. (Bölöni, Jósika, Vörösmarty, Fáy levelei b. Wesselényi Miklóshoz.)
=1875. 2. 1.

     Buczy Emil
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

     Budavár
K. Papp Miklós közli: Görgey Artúr és Hentzi vezérőrnagy levelezése Budavár 1849-iki ostroma alatt.
=1874. 1. 10.

     Bydeskuti Boldizsár
K. Papp Miklós közli: Bydeskuti Boldizsár naplója, 1696-1698. 1-10.
=1874. 1. 32-39.; 1875. 1. 40-41.

Szabó Gyula közli: Az erdélyi református gondnok levele Bydeskuti Boldizsárhoz, 1710.
=1874. 1. 33.

     Caraffa, Antonio, gróf, fővezér
Karaffa uram által Bécsbe küldött punctumok, 1688.
=1874. 1. 28.

     Castaldo, Giovanni, tábornok, fővezér
Castaldo jelentése Maximilián császárhoz Kolozsvár bombázásáról, 1552.
=1874. 1. 24.

Szilágyi Sándor közli: Castaldo két titkos levele I. Ferdinándhoz, 1552.
=1876. 3. 32.

     céhek
Egy adat a céhek történetéhez, 1629.
=1875. 2. 6.

Deák Farkas közli: Tokaj városa céheinek egyesületi szabályai a XVII-ik századból. 1-5.
=1876. 3. 28-32.

     congregatio
Congregatio in Castro Radnót, 1688. 1-2.
=1874. 1. 18-19

Congreagatio in arce Fogaras, 1689.
=1874. 1. 26.

Deliberationes Illustris Deputationis in congregatione eiusdem in Civitate Alba Julia.
=1874. 1. 32.

Congregatio Illustris Deputationis in Castro Ebesfalva, 1690.
=1874. 1. 35.

Deliberationes Illustris Deputationis in congregatione eorundem, 1690.
=1875. 1. 41.

     constitutio
Bölönfalvának constitutioja, 1690.
=1874. 1. 6.

K. Papp Miklós közli: A bánffi-hunyadi bíróságról írt constitutio (1578).
=1874. 1. 19.

Constitutiones Dominorum Regnicolarum Trium Nationum etc. in Fogaras, 1689.
=1874. 1. 25.

     consultatio
Consultatio Ebesfalviensis, 1688. 1-3.
=1874. 1. 16-17., 20.

Consultatio occasione comitiorum Radnothiensum, 1689.
=1874. 1. 30.

Consultatio Görgényiensis, 1689.
=1874. 1. 30.

Consultatio in Civitate Alba Julia, 1689.
=1874. 1. 33.

Consultatio Porumbakiensis, 1690.
=1874. 1. 37.

Consultatio Radnotiensis, 1690. 1-3.
=1874. 1. 38-40.

     Csáky György gróf
Gróf Csáki György könyvtáráról.
=1874. 1. 24.

     Csanád
Szabó Károly közli: Oklevelek. Ulászló király parancsa a csanádi káptalannak birtokba való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1444.
=1874. 1. 15.

     Császár Péter
Székely Sándor közli: Adalék a Császár Péter zendülése történetéhez, 1632.
=1874. 1. 4.

     Csengery Antal
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

     Cserei György
Diarium vitae Aerumnosae Georgii Cserei Senioris de Nagy-Ajta, 1756. 1-10.
=1874. 1. 19-28.

     Cserei Ilona
Kazinczy levele özv. b. Wesselényi Miklósnéhoz, 1810.
=1874. 1. 6.

Döbrentei Gábor levele Cserey Helena, b. Wesselényi Miklósnéhoz, 1815.
=1874. 1. 30.

Br. Wesselényi Miklós gyászjelentése édesanyja Cserey Helena haláláról.
=1875. 2. 7.

     Cserei Mihály
K. Papp Miklós közli: Adalékul Cserei Mihály életéhez, 1698.
=1874. 1. 19.

     Csomaközy Zsigmond
Ibrányi Sophia és fia Csomaközy Zsigmond záloglevele, 1696.
=1876. 3. 8.

     Czarnkowszky
Czarnkowszky követsége I. Ferdinándhoz, 1540.
=1876. 3. 15.

     Czegei Wass György, id.
Idősb Czegei Wass György naplója. 1704. január 1. - 1705. október 31. 1-25.
=1874. 1. 1-25.

     Czegei Wass János
Rákóczi György fejedelem levele Czegei Wass Jánoshoz (1635).
=1874. 1. 19.

Kemény János fejedelem levele, melyben Wass Jánost a besztercei gyűlésre hívja (1661).
=1874. 1. 21.

Apafi Mihály levelei Czegei Wass Jánoshoz (1671, 1673 és 1674). 1-2.
=1874. 1. 22., 24.

     Dániel Zsófia
Bornemisza Kata Gyerőfi Györgyöt menye Dániel Sofia asszony temetésére hívja meg (1683).
=1874. 1. 5.

     Deák Ferenc
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Deák Ferenc levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1839-1842. 1-6.
=1874. 1. 5-10.

K. Papp Miklós: Válaszul Gyulai Pál úrnak Deák Ferenc leveleinek közlése ügyében.
=1874. 1. 12.

K. Papp Miklós közli: Deák Ferenc és Hertelendy Károly országgyűlési jelentése 1836-ból. 1-6.
=1876. 3. 28-33.

     Debrecen
Szilágyi Sándor közli: Debrecen városának hitlevele, 1567.
=1875. 2. 6.

     Dés
K. Papp Miklós közli: Deés város levéltára. 1-19.
=1874. 1. 26-39.; 1875. 1. 40-44.

Néhány oklevél Deés város levéltárából. 1-3.
=1875. 1. 45-47.

     Dezsőffy József gróf
Erdélyi levelek gr. Dezsőffy Józsefhez Kazinczy Ferenctől, 1816. 1-6.
=1874. 1. 1-6.

     Dóczy András
Szilágyi Sándor közli: Pernyeszy Gábor levele Dóczy Andráshoz, 1618.
=1876. 3. 39.

     Dósa Elek
Dósa Elek levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1848.
=1875. 1. 44.

     Döbrentei Gábor
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Döbrentei Gábor levele Cserey Helena, özv. b. Wesselényi Miklósnéhoz, 1815.
=1874. 1. 30.

Döbrentei Gábor levelestárcájából (1819, 1825). 1-2.
=1874. 1. 38-39.

K. Papp Miklós közli: A "Magyar Tudós Társaság" keletkezése történetéhez. (Döbrentei Gábor két levele báró Wesselényi Miklóshoz, 1828.)
=1876. 3. 38.

     dráma
Dráma Báthori Mihályról, 1820.
=1874. 1. 10.

     Drugeth György gróf, homonnai
Doby Anta közli: Gróf Homonnay György konventio levele, 1659.
=1875. 2. 5.

     Ebeni István
K. Papp Miklós közli: Kemény János fejedelem levele Ebeni Istvánhoz (1661).
=1874. 1. 21.

     Ebeni László
Wesselényi Boldizsár levele Ebeni Lászlóhoz (1642).
=1874. 1. 19.

Rákóczi György fejedelem meghívó levelei Ebeni Lászlóhoz a fehérvári és alvinci gyűlésre (1653, 1658).
=1874. 1. 20.

     Ebesfalva
Consultatio Ebesfalviensis, 1688. 1-3.
=1874. 1. 16-17., 20.

Congregatio Illustris Deputationis in Castro Ebesfalva, 1690.
=1874. 1. 35.

     életbiztosítás
K. Papp Miklós közli: Fáy András, mint a magyar életbiztosító társulat teremtője.
=1874. 1. 17.

     emlékirat
K. Papp Miklós közli: A fekete Könyv. Br. Kemény István emlékiratai 1848-49-ből. 1-6.
=1876. 3. 48-53.

     Enyingi Török István
Enyingi Török István hitlevele, 1607.
=1874. 1. 4.

     Ercsei Kata
Kolozsváry Sándor közli: György szakácsmester feleségének, Ercsei Katának férje iránt való hűségét tárgyazó kötéslevél és kezességlevél, 1651.
=1875. 2. 15.

     Erdély
Erdélyi levelek gr. Dezsőffy Józsefhez Kazinczy Ferenctől, 1816. 1-6.
=1874. 1. 1-6.

Eötvös Lajos: Könyvészeti adatok Erdély irodalomtörténetéhez. 1-2.
=1874. 1. 2-3.

Apafi Mihály erdélyi fejedelem utasításai Szekhalmi András portai követéhez, 1680.
=1874. 1. 5.

K. Papp Miklós közli: Adatok az 1848-49-iki erdélyi hadjárat történetéhez. 1-4.
=1874. 1. 12., 14-16.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem beleegyezik aranybánya és bányabirtokok cseréjébe, 1594.
=1874. 1. 17.

Jakab Elek közli: Adatok az erdélyi evangelikus reformátusok egyházi történetéhez. 1-4.
=1874. 1. 26-29.

Erdély felosztása katonai vidékekre 1849-ben.
=1874. 1. 30.

Bach Eduárd kineveztetése b. Wohlgemuth mellé teljhatalmú cs. k. biztosnak Erdélybe (1849).
=1874. 1. 32.

Szabó Gyula közli: Az erdélyi református gondnok levele Bydeskuti Boldizsárhoz, 1710.
=1874. 1. 33.

Wesselényi Miklós megtiszteltetése Erdélyből, 1835.
=1874. 1. 34.

Oklevelek Erdély történetéhez. Kemény János levele, 1661. Apafi Mihály levele, 1662.
=1874. 1. 35.

K. Papp Miklós közli: Néhány lap Erdély történetéhez. (Az erdélyi bizottság levele 1711-ben az udvari kancelláriához.)
=1875. 1. 43.

Hodor Károly közli: Adalék a Mecsenicsi és Zágorhidi Garázda család történetéhez Erdélyben a XVI. században.
=1875. 2. 12.

Kolozsváry Sándor közli: Bethlen János levele 1662. évi augusztus 21-ről az erdélyi fejedelemasszonyhoz. (I. Apafi Mihály neje Bornemissza Annához.)
=1875. 2. 21.

Szilágyi Sándor közli: Erdély pénzügyi történetéhez a XVI-ik században. 1-2.
=1876. 3. 8-9.

Szilágyi Sándor közli: Erdélyi városok folyamodása fejedelem Rhédey Ferenchez, 1657.
=1876. 3. 19.

     esküminta
Szabó Gyula közli: Egy esküminta a XVII. század végéről.
=1874. 1. 33.

     falragasz
Egy falragasz 1848-ból.
=1874. 1. 25.

Néhány falragasz 1848/9-ből. 1-5.
=1874. 1. 26-30.

     Farkas Sándor ld. Bölöni Farkas Sándor


     Fáy András
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

K. Papp Miklós közli: Fáy András, mint a magyar életbiztosító társulat teremtője.
=1874. 1. 17.

Fáy András levelei idősebb Wesselényi Miklóshoz, 1807. 1-5.
=1874. 1. 35-39.

K. Papp Miklós közli: A zsibói levéltárból. (Bölöni, Jósika, Vörösmarty, Fáy levelei b. Wesselényi Miklóshoz.)
=1875. 2. 1.

     fejedelemség
Alvinczi Péter pap kassai prédikátor levele az fejedelemség felől, 1606.
=1874. 1. 1.

     felirat
[Hodor Károly] H. K. közli: Egy felirat II. József császárhoz, 1784.
=1875. 1. 51.

     felségsértés
K. Papp Miklós közli: Egy felségsértési pör történetéhez, 1738. [Rákóczi József mozgalma.] 1-7.
=1875. 2. 1-7.

     Ferdinánd, I., magyar király
Szilágyi Sándor közli: Bethlen Ferenc menedéklevele I. Ferdinándtól, 1545.
=1875. 2. 25.

Az 1541-ben a német birodalomba küldött magyar követek levelei I. Ferdinánd királyhoz. 1-3.
=1875. 2. 27-29.

Czarnkowszky követsége I. Ferdinándhoz, 1540.
=1876. 3. 15.

Szilágyi Sándor közli: Castaldo két titkos levele I. Ferdinándhoz, 1552.
=1876. 3. 32.

     Ferdinánd, V., magyar király
Egy oklevél V-dik Ferdinánd királytól, 1848. Jellasics kinevezése.
=1874. 1. 1.

     Fogaras
Lemény János fogarasi püspök levele br. Wesselényi Miklóshoz 1848-ban.
=1874. 1. 22.

Constitutiones Dominorum Regnicolarum Trium Nationum etc. in Fogaras, 1689.
=1874. 1. 25.

Congregatio in arce Fogaras, 1689.
=1874. 1. 26.

Szilágyi Sándor közli: Fogaras történetéhez, 1610.
=1875. 2. 26.

     Fráter György bíboros, esztergomi érsek
Szilágyi Sándor közli: Martinuzzi [Fráter György] életéhez, 1540.
=1875. 2. 27.

     Gancsi család
Szinnyei József: A Gancsi család monográfiájához.
=1875. 2. 22.

     Garázda család
Hodor Károly közli: Adalék a Mecsenicsi és Zágorhidi Garázda család történetéhez Erdélyben a XVI. században.
=1875. 2. 12.

     Görgey Artúr
K. Papp Miklós közli: Görgey Artúr és Hentzi vezérőrnagy levelezése Budavár 1849-iki ostroma alatt.
=1874. 1. 10.

     Görgény
Consultatio Görgényiensis, 1689.
=1874. 1. 30.

     Greguss Ágost
Meltzl Hugó: A Petőfin kisérlett legutolsó merénylet. (Greguss Ágost dísz-előszavával.) 1-2.
=1874. 1. 10-11.

     Gritti, Lodovico, országos főkapitány
Szilágyi Sándor közli: Gritti életéhez, 1530. 1-2.
=1875. 2. 22.; 1876. 3. 15.

     Gyalu
Az 1541-diki gyalui egyezkedés oklevelei. 1-4.
=1875. 2. 19-22.

     Gyeke
Deák Farkas: Mégegyszer a gyekei síremlékről. [Wesselényi Miklós gyekei sírköve.]
=1875. 2. 10.

     Gyergyai Ferenc
[Lengyel József] L. J.: Gyergyai Ferenc életrajza (1799-1873).
=1874. 1. 4.

     Gyerőfi Borbála
Gyerőfi Borbára (Bora) emlékezete 1699, 1701. Kapi páter [Kapy Gábor] versével, 1722.
=1874. 1. 33.

Gyerőfi Borbárához intézett levelek 1699-1722. 1-4.
=1876. 3. 12-15.

     Gyerőfi György
Bornemisza Kata Gyerőfi Györgyöt menye Dániel Sofia asszony temetésére hívja meg (1683).
=1874. 1. 5.

     Gymesi Forgács Mihály
Székely Sándor közli: Kerecsényi Kata, Gymesi Forgács Mihály hitvese menyasszonyi hozománya 1600-ban.
=1874. 1. 4.

     György szakácsmester
Kolozsváry Sándor közli: György szakácsmester feleségének Ercsei Katának férje iránt való hűségét tárgyazó kötéslevél és kezességlevél, 1651.
=1875. 2. 15.

     Gyula
Szilágyi Sándor közli: A gyulai kapitányság történetéhez, 1558.
=1876. 3. 9.

     Gyulafehérvár
Rákóczi György fejedelem meghívó levelei Ebeni Lászlóhoz a fehérvári és alvinci gyűlésre (1653, 1658).
=1874. 1. 20.

Apafi Mihály meghívó levele az 1676-iki fejérvári gyűlésre.
=1874. 1. 24.

Deliberationes Illustris Deputationis in congregatione eiusdem in Civitate Alba Julia.
=1874. 1. 32.

Consultatio in Civitate Alba Julia, 1689.
=1874. 1. 33.

Egy oklevél a XIV-ik századból. A gyulafehérvári káptalan bizonyságlevele birtokadományozásról, 1347.
=1875. 1. 48.

     Gyulai Pál
K. Papp Miklós: Válaszul Gyulai Pál úrnak Deák Ferenc leveleinek közlése ügyében.
=1874. 1. 12.

     hadi szabályzatok
Hadi regulák Rákóczi Ferenc táboraiban. 1-4.
=1874. 1. 17-20.

     hadjáratok
K. Papp Miklós közli: Adatok az 1848-49-iki erdélyi hadjárat történetéhez. 1-4.
=1874. 1. 12., 14-16.

Ugron Gábor közli: Az 1848-49-iki hadjárat történetéhez.
=1875. 2. 39.

     Hagymási Kristóf
Szilágyi Sándor közli: Maximilián rendelete Hagymási Kristófhoz, 1571.
=1875. 2. 5.

     hajdúk
Szilágyi Sándor közli: A pocsáji hajdúvitézek folyamodása Klobusiczkihez, 1651.
=1876. 3. 27.

     hangverseny
K. Papp Miklós közli: Schodelné [Klein Rozália] hangversenye Kolozsvárt 1836-ban.
=1875. 1. 46.

     harmincad
Bornemisza Anna fejedelemasszony nyugtatványa bevett harmincadi vámpénzekről.
=1874. 1. 24.

     Havasalföld
K. Papp Miklós közli: Mikes Kelemen követsége a havasalföldi vajdához.
=1874. 1. 7.

     Helikon
K. Papp Miklós közli: Berzsenyi Dániel a keszthelyi Helikon megnyitási innepélyéről 1817-ben. [Levél idősebb b. Wesselényi Miklóshoz.]
=1874. 1. 17.

     Helmeczy Mihály
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

     Hentzi, Henrik, tábornok
K. Papp Miklós közli: Görgey Artúr és Hentzi vezérőrnagy levelezése Budavár 1849-iki ostroma alatt.
=1874. 1. 10.

     Herkó páter
Doby Antal: Ki volt Herkó páter?
=1875. 2. 12.

     Hertelendi Károly
K. Papp Miklós közli: Deák Ferenc és Hertelendy Károly országgyűlési jelentése 1836-ból. 1-6.
=1876. 3. 28-33.

     hírlaptár
K. Papp Miklós: Mikor lesz hírlap-könyvtárunk?
=1874. 1. 4.

     hitlevél
Enyingi Török István hitlevele, 1607.
=1874. 1. 4.

Szilágyi Sándor közli: Debrecen városának hitlevele, 1567.
=1875. 2. 6.

     hódoltság
Oklevelek a török hódoltság idejéből.
=1874. 1. 6.

     Homonnay György gróf ld. Drugeth György gróf, homonnai


     honvédek
Wass János: A XI. Honvédzászlóalj, 1848. 1-4.
=1876. 3. 32-35.

     Hóra-lázadás
K. Papp Miklós közli: A Hóra lázadás történetéhez, 1784. 1-4.
=1874. 1. 12-15.

     hozomány
Székely Sándor közli: Kerecsényi Kata, Gymesi Forgács Mihály hitvese menyasszonyi hozománya 1600-ban.
=1874. 1. 4.

Deák Farkas közli: Hozományjegyzék a XVII. századból. 1-2.
=1876. 3. 28-29.

     Hunyad vármegye
Gr. Kornis Antal kamarás, hunyadmegyei főispánhoz stb. intézett levelek, 1735-1745. 1-12.
=1875. 2. 15-21., 23-27.

     Hunyadi Mátyás ld. Mátyás, I., magyar király


     Husszan aga
K. Papp Miklós közli: Husszan aga válasza Apafi Mihály fejedelemhez (1662).
=1874. 1. 39.

     hűtlenségi per
Jakab Elek közli: B. Wesselényi Miklós hűtlenségi bűnpere. 1-38.
=1875. 2. 29-39.; 1876. 3. 1-27.

     Ibrányi Zsófia
Ibrányi Sophia és fia Csomaközy Zsigmond záloglevele, 1696.
=1876. 3. 8.

     Inczédi Pál
Inczédi Pál I. Apafi Mihály fejedelem főkomornyikjának levelestárcájából, 1681-1693. 1-3.
=1874. 1. 38-40.

     irodalom
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Szinnyei József összeáll.: Petőfi Sándor a magyar irodalomban. [Bibliográfia.] 1-19.
=1874. 1. 2-20.

Eötvös Lajos: Könyvészeti adatok Erdély irodalomtörténetéhez. 1-2.
=1874. 1. 2-3.

Petőfi egyik költeménye [Reszket a bokor, mert] hellen nyelvre fordítva.
=1874. 1. 19.

K. Papp Miklós közli: Egy irodalomtörténeti emlék Kulcsár Istvántól (Levél b. Wesselényi Miklóshoz, 1806.)
=1874. 1. 20.

Doby Antal közli: Egy adat a Mária Terézia korabeli elkorcsosult magyar irodalomhoz, 1755.
=1875. 2. 5.

     István főherceg, nádor
K. Papp Miklós közli: Főherceg József és István nádor emlékéhez.
=1875. 1. 45.

     Jäger, Anton
K. Papp Miklós: Egy rajtavesztett kém. A kém Anton Jäger Wesselényi udvarában, 1836.
=1874. 1. 3.

     Jellasics, Josip, horvát bán, hadvezér
Egy oklevél V-dik Ferdinánd királytól, 1848. Jellachich kinevezése.
=1874. 1. 1.

     jog
Kolozsváry Sándor közli: Egy érdekes adat a régi magánjoghoz és jogszolgáltatáshoz, 1606.
=1874. 1. 5.

K. Papp Miklós közli: Szentágota község "Jus Gladium"-a Hunyadi Mátyás királytól, 1466.
=1874. 1. 10.

Jakab Elek közli: Egy Árpád-korszaki oklevél. IV. Béla király ítéletlevele védúri jogról és birtokról, 1208.
=1874. 1. 25.

     Jósika Gábor
K. Papp Miklós közli: Jósika Gábor emlékezete. Kapi páter [Kapy Gábor] verse, 1713.
=1874. 1. 34.

     Jósika Gáborné Torma Anna
K. Papp Miklós közli: Jósika Gáborné, Torma Anna asszony haláláról és temetéséről (1669).
=1874. 1. 15.

     Jósika Miklós báró
K. Papp Miklós közli: A zsibói levéltárból. (Bölöni, Jósika, Vörösmarty, Fáy levelei b. Wesselényi Miklóshoz.)
=1875. 2. 1.

     József, II., magyar király
[Hodor Károly] H. K. közli: Egy felirat II. József császárjoz, 1784.
=1875. 1. 51.

     József főherceg, nádor
K. Papp Miklós közli: Főherceg József és István nádor emlékéhez.
=1875. 1. 45.

     jus gladii ld. pallosjog


     Kálnoki Sámuel
Kálnoki Sámuel biztosíték levele azokhoz, kik érette Thököly Imre előtt kezességet vállaltak, 1690.
=1874. 1. 5.

     kancellária
K. Papp Miklós közli: Néhány lap Erdély történetéhez. (Az erdélyi bizottság levele 1711-ben az udvari kancelláriához.)
=1875. 1. 43.

     Kapi páter ld. Kapy Gábor


     Kaprara Aeneas
Gr. Kaprara Aeneas levele, 1680.
=1874. 1. 6.

     káptalanok
Szabó Károly közli: Oklevelek. Mátyás király parancsa az aradi káptalannak zálogjog címén való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1458.
=1874. 1. 13.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Ulászló király parancsa az aradi káptalannak részjószágokba való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1442.
=1874. 1. 14.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Ulászló király parancsa a csanádi káptalannak birtokba való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1444.
=1874. 1. 15.

Szabó Károly közli: Oklevelek. A szeremi káptalan bizonyságlevele örökségről, 1347.
=1874. 1. 28.

Egy oklevél a XIV-ik századból. A gyulafehérvári káptalan bizonyságlevele birtokadományozásról, 1347.
=1875. 1. 48.

     kapusi szászok
Jakab Elek közli: Az Apafi-Bethlen nemzetség és kapusi szászok között fennforgott birtok feletti hajdankori versengést illető két eredeti oklevél, 1366.
=1876. 3. 41.

     Kapy Gábor
Gyerőfi Borbára (Bora) emlékezete 1699, 1701. Kapi páter [Kapy Gábor] versével, 1722.
=1874. 1. 33.

K. Papp Miklós közli: Jósika Gábor emlékezete. Kapi páter [Kapy Gábor] verse, 1713.
=1874. 1. 34.

     Karaffa ld. Caraffa, Antonio, gróf, fővezér


     Károlyi Boldizsár
Lónyay Anna levele Károlyi Boldizsárhoz, 1689.
=1874. 1. 3.

     Károlyi Sándor gróf, hadvezér
K. Papp Miklós közli: A kuruc világ történetéhez. Károlyi Sándor kiadatlan levelei, 1708. 1-2.
=1874. 1. 16., 18.

Károlyi Sándor levele Wass Dánielhez, 1708.
=1874. 1. 31.

     kárpótlás
K. Papp Miklós közli: Mennyi kárpótlást kívántak a románok 1849-ben?
=1874. 1. 21.

     Kassai István
Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczi György fejedelem levelezése Kassai Istvánnal (1634-1639). 1-12.
=1875. 2. 28-31., 33., 35-39.; 1876. 3. 1-2. Szilágyi Sándor közli: Kassai István levelezése I. Rákóczi Györgygyel és Bethlen Istvánnal, 1642-1644. 1-7.
=1876. 3. 20-26.

     katonai körzetek
Erdély felosztása katonai vidékekre 1849-ben.
=1874. 1. 30.

     Kazinczy Ferenc
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Kazinczy Ferenc fogsága történetéhez.
=1874. 1. 1.

Erdélyi levelek gr. Dezsőffy Józsefhez Kazinczy Ferenctől, 1816. 1-6.
=1874. 1. 1-6.

K. Papp Miklós: Még egy adat Kazinczy Ferenc fogsága történetéhez, 1795.
=1874. 1. 5.

Kazinczy levele özv. b. Wesselényi Miklósnéhoz, 1810.
=1874. 1. 6.

Kazinczy Ferenc leveleiből. Pataky Mózeshez, 1810. Ids. Wesselényi Miklóshoz, 1816.
=1874. 1. 35.

Kazinczy Ferenc levele ids. b. Wesselényi Miklóshoz, 1801.
=1875. 1. 40.

K. Papp Miklós közli: Kazinczy Ferenc leveleiből. (B. Wesselényi Miklóshoz, 1817.)
=1875. 1. 41.

Kazinczy Ferenc és neje [gróf Török] Sophie levele b. Wesselényi Miklóshoz, 1816.
=1875. 1. 42.

Kazinczy Ferenc hátrahagyott leveleiből. Br. Wesselényi Miklóshoz, 1815.
=1875. 1. 52.

K. Papp Miklós közli: Kazinczy Ferenc eredeti leveleiből (1786-1831). 1-24.
=1875. 2. 3-20., 25-30.

     Kekedi György
Haller József ford. és közli: Egy török szerződés. Achmed Chán szultán Kekedi Györgyöt, Bocskai István követét védelmébe veszi. (1023, azaz 1614.)
=1876. 3. 10.

     kém
K. Papp Miklós: Egy rajtavesztett kém. A kém Anton Jäger Wesselényi Miklós udvarában, 1836.
=1874. 1. 3.

     Kemény István báró
K. Papp Miklós közli: A fekete könyv. Br. Kemény István emlékiratai 1848-49-ből. 1-6.
=1876. 3. 48-53.

     Kemény János fejedelem
Kemény János fejedelem levele, melyben Wass Jánost a besztercei gyűlésre hívja (1661).
=1874. 1. 21.

K. Papp Miklós közli: Kemény János fejedelem levele Ebeni Istvánhoz (1661).
=1874. 1. 21.

Oklevelek Erdély történetéhez. Kemény János levele, 1661. Apafi Mihály levele, 1662.
=1874. 1. 35.

Szilágyi Sándor közli: Kemény János levelestárcájából, 1649-1661. 1-7.
=1875. 2. 20-26.

     Kemény László gróf
Gr. Kemény László levelei gr. Petki Annához, 1766-1768. 1-4.
=1875. 2. 15-18.

     Kemény Zsigmond báró
K. Papp Miklós közli: Br. Kemény Zsigmond kiadatlan leveleiből, 1847. 1-2.
=1876. 3. 34-35.

     kényszerforgalom
A kényszerforgalmú pénzutalványok 1849-ben.
=1874. 1. 31.

     Kerecsényi Kata
Székely Sándor közli: Kerecsényi Kata, Gymesi Forgács Mihály hitvese menyasszonyi hozománya 1600-ban.
=1874. 1. 4.

     Keszthely
K. Papp Miklós közli: Berzsenyi Dániel a keszthelyi Helikon megnyitási innepélyéről 1817-ben. [Levél idősebb b. Wesselényi Miklóshoz.]
=1874. 1. 17.

     kezeslevél
Kálnoki Sámuel biztosíték levele azokhoz, kik érette Thököly Imre előtt kezességet vállaltak, 1690.
=1874. 1. 5.

Kolozsváry Sándor közli: György szakácsmester feleségének Ercsei Katának férje iránt való hűségét tárgyazó kötéslevél és kezességlevél, 1651.
=1875. 2. 15.

Iktári Bethlen Domokosért adott kezeslevél, 1668.
=1876. 3. 48.

     kiáltvány
Doby Antal közli: Vasvári Pál kiáltványa 1849-ből.
=1875. 2. 9.

Doby Antal közli: Kossuth Lajos kiáltványa 1848-ból.
=1875. 2. 23.

Petőfi proklamációja 1848-ból.
=1875. 2. 24.

     Kis Károly
K. Papp Miklós közli: Kis Károly levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1838.
=1876. 3. 50.

     Kisfaludy Sándorné
Szegedi Róza Kisfaludy Sándorné gyászjelentése (1832).
=1874. 1. 20.

     Klauzál Gábor
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

     Klein Rozália
K. Papp Miklós közli: Schodelné [Klein Rozália] hangversenye Kolozsvárt 1836-ban.
=1875. 1. 46.

     Klobusiczki Ferenc gróf
Szilágyi Sándor közli: A pocsáji hajdúvitézek folyamodása Klobusiczkihez, 1651.
=1876. 3. 27.

     Kolozsvár
A kolozsvári nemzeti színház tagjai 1834-ben.
=1874. 1. 2.

Egy kolozsvári színielőadás 1811-ben.
=1874. 1. 10.

Castaldo jelentése Maximilián császárhoz Kolozsvár bombázásáról, 1552.
=1874. 1. 24.

A kolozsvári szász polgárok nyilatkozata 1848-ban.
=1874. 1. 30.

Mikó Lőrinc tudósítása az 1834-diki kolozsvári országgyűlésről.
=1875. 1. 41.

K. Papp Miklós közli: Schodelné [Klein Rozália] hangversenye Kolozsvárt 1836-ban.
=1875. 1. 46.

Kolozsvár 1848-iki jegyzőkönyvéből. 1-16.
=1875. 2. 14-29.

Jelentés a Magyar Történeti Társulat kolozsvári bizottságának üléséről.
=1876. 3. 24.

     Komornik Károly
Postulata Illustrissimi Domini Caroli Komorni Commissarii, 1689.
=1874. 1. 34.

     Konstantinápoly
K. Papp Miklós közli: Konstantinápoly Solimán császár alatt.
=1874. 1. 7.

     konzervatív pártok
K. Papp Miklós közli: A konzervatív és liberális pártok 1848 előtt Magyarországon. 1-3.
=1875. 1. 47-49.

     Kornis Antal gróf
Gr. Kronis Antal kamarás, hunyadmegyei főispánhoz stb. intézett levelek, 1735-1745. 1-12.
=1875. 2. 15-21., 23-27.

Gr. Kornis Antal levele, 1745.
=1875. 2. 25.

     Kornis Boldizsárné
Oklevelek. Pálffy Mária levele özv. Kornis Boldizsárnéhoz, 1613.
=1874. 1. 3.

     Kornis István gróf
K. Papp Miklós közli: Kornis István és Petki Anna emlékezete, 1699-1715.
=1874. 1. 32.

Gr. Kornis Istvánhoz intézett levelek, 1738-1739. 1-9.
=1875. 2. 27-29., 31., 33., 35-38.

     Kossuth Lajos kormányzó
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Jakab Elek közli: Kossuth Lajos naplója 1837. február 21-től március 2-ig. 1-4.
=1874. 1. 1-4.

Jakab Elek közli: Szemere Bertalan levelei Kossuth Lajoshoz 1836-ban. 1-4.
=1874. 1. 4-7.

K. Papp Miklós: Mikor született Kossuth Lajos?
=1874. 1. 4.

Jakab Elek közli: Kossuth Lajos néhány eredeti levele b. Wesselényi Miklóshoz, 1844. 1-4.
=1874. 1. 8-9., 12-13.

A Kossuth-bankjegyek eltörlése 1849. augusztus 13-án.
=1874. 1. 31.

Ujházy László levele Kossuth Lajoshoz, 1847.
=1874. 1. 32.

Kossuth Lajos jelentése (midőn a "Törvényhatósági Tudósítások"-at megindította 1836-ban).
=1875. 1. 42.

K. Papp Miklós közli: Adalék a Lovassyék és Kossuth elfogatásához és pöréhez 1837-ben.
=1875. 1. 44.

Doby Antal közli: Kossuth Lajos kiáltványa 1848-ból.
=1875. 2. 23.

K. Papp Miklós közli: Kossuth Lajos önvédelme fogságából, 1837-1838. 1-4.
=1876. 3. 37-40.

     Kölcsey Antónia
Kölcsey Antonina levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1837.
=1874. 1. 9.

K. Papp Miklós közli: Kölcsey Ferenc haláláról. Kölcsey Antonina két levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1838.
=1874. 1. 22.

     Kölcsey Ferenc
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Kölcsey Ferenc levele br. Wesselényihez 1833, 1835. 1-2.
=1874. 1. 6., 45.

Kölcsey Ferenc hátrahagyott leveleiből, 1833-1834. 1-2.
=1874. 1. 36-37.

K. Papp Miklós közli: Kölcsey Ferenc levelestárcájából. B. Wesselényi Miklóshoz, 1834.
=1875. 1. 42.

K. Papp Miklós közli: Kölcsey Ferenc leveleiből, 1838. 1-3. 1876. 3. 28-30.

     könyvészet
Eötvös Lajos: Könyvészeti adatok Erdély irodalomtörténetéhez. 1-2.
=1874. 1. 2-3.

     könyvtár
K. Papp Miklós: Mikor lesz hírlap-könyvtárunk?
=1874. 1. 4.

Gróf Csáky György könyvtáráról.
=1874. 1. 24.

     kötéslevél
Kolozsváry Sándor közli: György szakácsmester feleségének Ercsei Katának férje iránt való hűségét tárgyazó kötéslevél és kezességlevél, 1651.
=1875. 2. 15.

     követek
Apafi Mihály erdélyi fejedelem utasításai Szekhalmi András portai követéhez, 1680.
=1874. 1. 5.

K. Papp Miklós közli: Mikes Kelemen követsége a havasalföldi vajdához.
=1874. 1. 7.

Az 1541-ben a német birodalomba küldött magyar követek levelei I. Ferdinánd királyhoz. 1-3.
=1875. 2. 27-29.

Haller József ford. és közli: Egy török szerződés. Achmed Chán szultán Kekedi Györgyöt, Bocskai István követét védelmébe veszi. (1023, azaz 1614.)
=1876. 3. 15.

Czarnkowszky követsége I. Ferdinándhoz, 1540.
=1876. 3. 15.

     Kulcsár István
K. Papp Miklós közli: Egy irodalomtörténeti emlék Kulcsár Istvántól. (Levél b. Wesselényi Miklóshoz, 1806.)
=1874. 1. 20.

     Kun Gergely
K. Papp Miklós közli: Kun Gergely levele br. Wesselényi Miklóshoz 1848-ban.
=1876. 3. 50.

     kurucok
K. Papp Miklós közli: A kuruc világ történetéhez. Károlyi Sándor kiadatlan levelei, 1708. 1-2.
=1874. 1. 16., 18.

     Lajos, II., magyar király
Szabó Károly közli: Oklevelek. II. Lajos király Werbőczi Istvánt és Szobi Mihályt számkiveti, és Báthori Istvánt nádori méltóságába visszahelyezteti, 1526.
=1874. 1. 16.

     László, IV., magyar király
Szabó Károly közli: Egy Árpád-kori oklevél. IV. László király birtokadományozása, 1279.
=1874. 1. 31.

     lázadás
Székely Sándor közli: Adalék a Császár Péter zendülése történetéhez, 1632.
=1874. 1. 4.

K. Papp Miklós közli: A Hóra-lázadás történetéhez, 1784. 1-4.
=1874. 1. 12-15.

A Hóra-lázadás történetéhez, 1784.
=1876. 3. 8.

Baternay Imre, ifj.: A Zaránd vármegyei oláh lázadás 1848. március 15. - 1849. június végéig. 1-5.
=1876. 3. 33-37.

     Leó, X., pápa
Szilágyi Sándor közli: X. Leó pápa levelei Báthori Istvánhoz, 1514-1516.
=1876. 3. 9.

     levelek
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Alvinczi Péter pap kassai prédikátor levele az Fejedelemség felől, 1606.
=1874. 1. 1.

Barcsai Ákos fejedelem levele.
=1874. 1. 1.

Adalék Bölöni Farkas Sándor életéhez. (Két levél b. Wesselényi Miklóshoz, 1834.)
=1874. 1. 1.

Erdélyi levelek gr. Dezsőffy Józsefhez Kazinczy Ferenctől, 1816. 1-6.
=1874. 1. 1-6.

K. Papp Miklós közli: Egy levél Petőfi Sándortól. (Pap Zsigmondnak, 1847.)
=1874. 1. 1.

Bajza József levele báró Wesselényi Miklóshoz, 1845.
=1874. 1. 1.

Vörösmarty levele báró Wesselényi Miklóshoz, 1845.
=1874. 1. 1.

Rhédey Júlia levele fogságban levő férjéhez, gróf Bethlen Miklóshoz, 1715.
=1874. 1. 2.

Oklevelek. Pálffy Mária levele özv. Kornis Boldizsárnéhoz, 1613.
=1874. 1. 3.

Gr. Bethlen Miklós mentegető levele az ország rendeihez, hogy miért nem mehet a gyűlésre, 1697.
=1874. 1. 3.

Lónyay Anna levele Károlyi Boldizsárhoz, 1689.
=1874. 1. 3.

Jakab Elek közli: Szemere Bertalan levelei Kossuth Lajoshoz 1836-ban. 1-4.
=1874. 1. 4-7.

Gr. Thurzó György levele Rákóczi Zsigmond fejedelemhez Rákóczi Lajos felől, 1607.
=1874. 1. 5.

Kálnoki Sámuel biztosíték levele azokhoz, kik érette Thököly Imre előtt kezességet vállaltak, 1690.
=1874. 1. 5.

Bornemisza Kata Gyerőfi Györgyöt menye Dániel Sofia asszony temetésére hívja meg (1683).
=1874. 1. 5.

Deák Ferenc levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1839-1842. 1-6.
=1874. 1. 5-10.

Nemes Ödön közli: Széchenyi István levele Biharmegyéhez, 1836.
=1874. 1. 5.

Gr. Széchenyi levele b. Wesselényihez. 1-7.
=1874. 1. 5., 9., 12., 21., 41-43.

B. Wesselényi levele Tunyogi Cs. Józsefhez, 1837.
=1874. 1. 5.

Kazinczy levele özv. b. Wesselényi Miklósnéhoz, 1810.
=1874. 1. 6.

Kölcsey Ferenc levele br. Wesselényihez, 1833, 1835. 1-2.
=1874. 1. 6., 45.

Gr. Kaprara Aeneas levele, 1680.
=1874. 1. 6.

K. Papp Miklós közli: Egy magyar diplomata [gróf Bethlen Miklós] levelezése bécsi fogságából nejével és fiával. 1-3.
=1874. 1. 7-9.

Jakab Elek közli: Kossuth Lajos néhány eredeti levele b. Wesselényi Miklóshoz, 1844. 1-4.
=1874. 1. 8-9., 12-13.

Kölcsey Antonina levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1837.
=1874. 1. 9.

K. Papp Miklós közli: Görgey Artúr és Hentzi vezérőrnagy levelezése Budavár 1849-iki ostroma alatt.
=1874. 1. 10.

Oklevelek. Szulimán aga és Teleki Mihály levélváltása, 1689.
=1874. 1. 11.

K. Papp Miklós: Válaszul Gyulai Pál úrnak Deák Ferenc leveleinek közlése ügyében.
=1874. 1. 12.

K. Papp Miklós közli: A kuruc világ történetéhez. Károlyi Sándor kiadatlan levelei, 1708. 1-2.
=1874. 1. 16., 18.

K. Papp Miklós közli: Berzsenyi Dániel a keszthelyi Helikon megnyitási innepélyéről 1817-ben. [Levél idősebb b. Wesselényi Miklóshoz.]
=1874. 1. 17.

Wesselényi Boldizsár levele Ebeni Lászlóhoz (1642).
=1874. 1. 19.

Rákóczi György fejedelem levele Czegei Wass Jánoshoz (1635).
=1874. 1. 19.

Rákóczi György fejedelem meghívó levelei Ebeni Lászlóhoz a fehérvári és alvinci gyűlésre (1653, 1658).
=1874. 1. 20.

K. Papp Miklós közli: Egy irodalomtörténeti emlék Kulcsár Istvántól. (Levél b. Wesselényi Miklóshoz, 1806.)
=1874. 1. 20.

Kemény János fejedelem levele, melyben Wass Jánost a besztercei gyűlésre hívja (1661).
=1874. 1. 21.

Bezerédi István levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1838.
=1874. 1. 21.

K. Papp Miklós közli: Kemény János fejedelem levele Ebeni Istvánhoz (1661).
=1874. 1. 21.

Apafi Mihály levelei Czegei Wass Jánoshoz (1671, 1673, 1674). 1-2.
=1874. 1. 22., 24.

K. Papp Miklós közli: Kölcsey Ferenc haláláról. Kölcsey Antonina két levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1838.
=1874. 1. 22.

Lemény János fogarasi püspök levele br. Wesselényi Miklóshoz 1848-ban.
=1874. 1. 22.

A nagyenyedi ifjúság levele br. Wesselényi Miklóshoz (1838).
=1874. 1. 22.

Szemere Bertalan egy levele 1848-ból. Br. Wesselényi Miklóshoz és gróf Bethlen Jánoshoz.
=1874. 1. 23.

Apafi Mihály meghívó levele az 1676-iki fejérvári gyűlésre.
=1874. 1. 24.

Apafi Mihály fejedelem levelestárcájából, 1666-1679.
=1874. 1. 28.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltárcájából, 1706, 1708.
=1874. 1. 29.

Szilágyi Sándor közli: Wesselényi Ferenc levelestárcájából, 1649-1659. 1-11.
=1874. 1. 30-40.

B. Wesselényi Miklós két érdekes levele gr. Széchenyinek, 1831.
=1874. 1. 30.

Benkő József levele Balogh Sándorhoz, 1780.
=1874. 1. 30.

Döbrentei Gábor levele Cserey Helena, özv. b. Wesselényi Miklósnéhoz, 1815.
=1874. 1. 30.

Gr. Batthyány Lajos levele b. Wesselényi Miklóshoz.
=1874. 1. 30.

G. Perki Lőrinc levele Wass Dánielhez, 1706.
=1874. 1. 31.

Teleki Mihály levele Wass Dánielhez, 1706.
=1874. 1. 31.

Károlyi Sándor levele Wass Dánielhez, 1708.
=1874. 1. 31.

Ujházy László levele Kossuth Lajoshoz, 1847.
=1874. 1. 32.

Szabó Károly közli: Az erdélyi református gondnok levele Bydeskuti Boldizsárhoz, 1710.
=1874. 1. 33.

K. Papp Miklós közli: József nádor levele gróf Teleki Józsefhez a védegylet ügyében, 1845.
=1874. 1. 33.

Szemere Bertalan levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1848.
=1874. 1. 33.

Oklevelek Erdély történetéhez. Kemény János levele, 1661. Apafi Mihály levele, 1662.
=1874. 1. 35.

Kazinczy Ferenc leveleiből. Pataky Mózeshez, 1810. Ids. Wesselényi Miklóshoz, 1816.
=1874. 1. 35.

Fáy András levelei idősebb Wesselényi Miklóshoz, 1807. 1-5.
=1874. 1. 35-39.

Kölcsey Ferenc hátrahagyott leveleiből, 1833-1834. 1-2.
=1874. 1. 36-37.

Döbrentei Gábor levelestárcájából (1819, 1825). 1-2.
=1874. 1. 38-39.

Inczédi Pál I. Apafi Mihály fejedelem fökomornyikjának levelesstárcájából, 1681-1693. 1-3.
=1874. 1. 38-39.; 1875. 1. 40.

K. Papp Miklós közli: Gróf Széchenyi István bizalmas levele Metternich herceghez 1825-ben.
=1875. 1. 40.

Kazinczy Ferenc levele ids. b. Wesselényi Miklóshoz, 1801.
=1875. 1. 40.

K. Papp Miklós közli: Kazinczy Ferenc leveleiből. (B. Wesselényi Miklóshoz, 1817.)
=1875. 1. 41.

Kazinczy Ferenc és neje Sophie levele b. Wesselényi Miklóshoz,, 1816.
=1875. 1. 42.

K. Papp Miklós közli: Kölcsey Ferenc levelestárcájából. B. Wesselényi Miklóshoz, 1834.
=1875. 1. 42.

K. Papp Miklós közli: Néhány lap Erdély történetéhez. (Az erdélyi bizottság levele 1711-ben az udvari kancelláriához.)
=1875. 1. 43.

Szilágyi Sándor közli: Okmányok és levelek az 1611-ik év történetéhez. 1-6.
=1875. 1. 44-49.

Dósa Elek levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1848.
=1875. 1. 44.

Lukács Móric levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1848.
=1875. 1. 45.

Saguna András román püspök levele híveihez 1848-ban.
=1875. 1. 46.

Ujházy László leveleiből. Br. Wesselényi Miklóshoz, 1847-1848.
=1875. 1. 46.

Szilágyi Sándor közli: Okmányok és levelek az 1613-ik év történetéhez. 1-7.
=1875. 1. 50-52.; 1875. 2. 1-4.

Kazinczy Ferenc hátrahagyott leveleiből. Br. Wesselényi Miklóshoz, 1815.
=1875. 1. 52.

K. Papp Miklós közli: A zsibói levéltárból. (Bölöni, Jósika, Vörösmarty, Fáy levelei b. Wesselényi Miklóshoz.)
=1875. 2. 1.

Murát pasa levele Rákóczi Zsigmondhoz s ennek válasza és Ahmet szultán levele, 1607.
=1875. 2. 2.

K. Papp Miklós közli: Kazinczy Ferenc eredeti leveleiből (1786-1831). 1-24.
=1875. 2. 3-20., 25-30.

Doby Antal közli: Gróf Homonnay György konventio levele, 1659.
=1875. 2. 5.

Ali pasa levele 1662-ből.
=1875. 2. 6.

Szilágyi Sándor közli: Magyar nők levelezése a XVII-ik századból. 1-5.
=1875. 2. 7-11.

Gr. Kornis Antal kamarás, hunyadmegyei főispánhoz stb. intézett levelek, 1735-1745. 1-12.
=1875. 2. 15-21., 23-27.

Gr. Kemény László levelei gr. Petki Annához, 1766-1768. 1-4.
=1875. 2. 15-18.

Silágyi Sándor közli: Kemény János levelestárcájából, 1649-1661. 1-7.
=1875. 2. 20-26.

Kolozsváry Sándor közli: Bethlen János levele 1662. évi augusztus 21-ről az erdélyi fejedelemasszonyhoz. [I. Apafi Mihály neje Bernemisza Annához.]
=1875. 2. 21.

Gr. Petki Annához intézett levelek, 1766-1767. 1-6.
=1875. 2. 21-26.

Gr. Kornis Antal levele, 1745.
=1875. 2. 25.

Az 1541-ben a német birodalomba küldött magyar követek levelei I. Ferdinánd királyhoz. 1-3.
=1875. 2. 27-29.

Gr. Kornis Istvánhoz intézett levelek, 1738-1739. 1-9.
=1875. 2. 27-29., 31., 33., 35-38.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczi György fejedelem levelezése Kassay Istvánnal (1634-1639). 1-12.
=1875. 2. 28-31., 33., 35-39.; 1876. 3. 1-2.

Szilágyi Sándor közli: X. Leó pápa levele Báthori Istvánhoz, 1514-1516.
=1876. 3. 9.

Gyerőfi Borbárához intézett levelek, 1699-1722. 1-4.
=1876. 3. 12-15.

Szilágyi Sándor közli: Zilah várának kérlevele II. Rákóczi Györgyhöz, 1658.
=1876. 3. 19.

Szilágyi Sándor közli: Kassai István levelezése I. Rákóczi Györgygyel és Bethlen Istvánnal, 1642-1644. 1-7.
=1876. 3. 20-26.

Szilágyi Sándor közli: Rákóczi László leveleiből, 1653-1656. 1-3.
=1876. 3. 20-22.

Szilágyi Sándor közli: Magyar nők levelei, 1650-1665.
=1876. 3. 27.

K. Papp Miklós közli: Kölcsey Ferenc leveleiből, 1838. 1-3.
=1876. 3. 28-30.

Szilágyi Sándor közli: Öreg Rákóczi György özvegyének Lorántfy Zsuzsánnának levelezése (1649-1655. 1-11.
=1876. 3. 28-38.

Szilágyi Sándor közli: Castaldo két titkos levele I. Ferdinándhoz, 1552.
=1876. 3. 32.

K. Papp Miklós közli: Br. Kemény Zsigmond kiadatlan leveleiből, 1847. 1-2.
=1876. 3. 34-35.

K. Papp Miklós közli: Ragályi Ábrahám levelei (idősebb br. Wesselényi Miklóshoz), 1807. 1-3.
=1876. 3. 38-40.

K. Papp Miklós közli: A "Magyar Tudós Társaság" keletkezése történetéhez. (Döbrentei Gábor két levele báró Wesselényi Miklóshoz, 1828.)
=1876. 3. 38.

Szilágyi Sándor közli: Pernyeszy Gábor levele Dóczy Andráshoz, 1618.
=1876. 3. 39.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczi György nejének Lorántfy Zsuzsánnának levelezése 1646-1648 között. 1-6.
=1876. 3. 40-45.

Szilágyi Sándor közli: Gróf Zrínyi Péter levele II. Rákóczi Györgyhöz, 1658.
=1876. 3. 40.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczi György özvegyének Lorántfy Zsuzsánnának levelezése 1656-1658 között. 1-2.
=1876. 3. 46-47.

Lemény János püspök levelei híveihez 1848-ból.
=1876. 3. 49.

K. Papp Miklós közli: Kis Károly levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1838.
=1876. 3. 50.

K. Papp Miklós közli: Kun Gergely levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1848-ban.
=1876. 3. 50.

K. Papp Miklós közli: Egy levél Beöthy Ödöntől br. Wesselényi Miklóshoz, 1833.
=1876. 3. 50.

K. Papp Miklós közli: Pataky Mihály levele br. Wesselényi Miklóshoz.
=1876. 3. 51.

     levéltárak
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

K. Papp Miklós közli: Deés város levéltára. 1-19.
=1874. 1. 26-44.

A bécsi titkos levéltár okleveleiből, 1553-1563. 1-17.
=1875. 1. 41-52.; 1875. 2. 1-5.

Szilágyi Sándor közli: A sztávnicskai levéltárból. 1-2.
=1875. 1. 43-44.

Néhány oklevél Deés város levéltárából. 1-3.
=1875. 1. 45-47.

Levéltári adatok a XVI. és XVII-ik század történetéhez. 1-6.
=1875. 1. 49-52.; 1875. 2. 1-2.

K. Papp Miklós közli: A zsibói levéltárból. [Bölöni, Jósika, Vörösmarty, Fáy levelei b. Wesselényi Miklóshoz.]
=1875. 2. 1.

Doby Antal közli: Levéltári apróságok. 1-3.
=1875. 2. 5-7.

Szilágyi Sándor közli: Egy érdekes okmány a vörösvári levéltárból, 1644.
=1875. 2. 8.

Levéltári közlemények. 1-2.
=1875. 2. 14-15.

Oklevelek a bécsi cs. titkos levéltárból. 1-10.
=1876. 3. 29-38.

     liberális pártok
K. Papp Miklós közli: A konzervatív és liberális pártok 1848 előtt Magyarországon. 1-3.
=1875. 1. 47-49.

     Lónyay Anna
Lónyay Anna levele Károlyi Boldizsárhoz, 1689.
=1874. 1. 3.

     Lónyay Istvánné
Doby Antal közli: Szaniszlóffy Báthori Kata özvegy Lónyay Istvánné végrendelete, 1625.
=1875. 2. 32.

     Lónyay Zsigmond báró
Doby Antal közli: Lónyay Zsigmond végrendelete, 1648. 1-5.
=1875. 2. 9-13.

     Lorántfy Zsuzsánna
Szilágyi Sándor közli: Lorántfy Zsuzsánna életéhez.
=1874. 1. 1.

Szilágyi Sándor közli: Mednyánszky Jónás jelentései II. Rákóczi Györgyhöz és ennek anyjához [Lorántfy Zsuzsánnához.] 1-17.
=1874. 1. 23-39.

Szilágyi Sándor közli: Lorántfy Zsuzsánna jelentése herceg Rákóczi Zsigmondné haláláról, 1651.
=1876. 3. 27.

Szilágyi Sándor közli: Öreg Rákóczi György özvegyének Lorántfy Zsuzsánnának levelezése (1649-1655). 1-11.
=1876. 3. 28-38.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczi György nejének Lorántfy Zsuzsánnának levelezése 1646-1648 között. 1-6.
=1876. 3. 1-6.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczi György özvegyének Lorántfy Zsuzsánnának levelezése 1656-1658 között. 1-2.
=1876. 3. 46-47.

     Lovassy László
K. Papp Miklós közli: Adalék a Lovassyék és Kossuth elfogatásához és pöréhez 1837-ben.
=1875. 1. 44.

K. Papp Miklós közli: Az 1836-ban elfogott Lovassy László és társainak pöréhez. 1-9.
=1875. 2. 14-22.

K. Papp Miklós közli: Lovassy László beszéde Bihar megye közgyűlésén 1835. június 1-ső napján a br. Wesselényi Miklós ügyében.
=1876. 3. 48.

     Lukács Móric
Lukács Móric levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1848.
=1875. 1. 45.

     magánjog
Kolozsváry Sándor közli: Egy érdekes adat a régi magánjoghoz és jogszolgáltatáshoz, 1606.
=1874. 1. 5.

     Magyar Történeti Társulat
Jelentés a Magyar Történeti Társulat kolozsvári bizottságának üléséről.
=1876. 3. 24.

     Magyar Tudós Társaság
K. Papp Miklós közli: A "Magyar Tudós Társaság" keletkezése történetéhez. (Döbrentei Gábor két levele báró Wesselányi Miklóshoz, 1828.)
=1876. 3. 38.

     Mailáth Gábor
Szilágyi Sándor közli: Majláth Gábor életéhez, 1558.
=1876. 3. 10.

     Mailáth István vajda
Szilágyi Sándor közli: Majláth István halála történetéhez, 1551.
=1875. 2. 26.

     Mária királyné
Szabó Károly közli: Egy árpádházi korabeli oklevél. Mária királyné adománylevele, 1262.
=1876. 3. 48.

     Martinuzzi ld. Fráter György bíboros, esztergomi érsek


     Mátyás, I., magyar király
Oklevelek. Mátyás király birtokadománya, 1486.
=1874. 1. 2.

K. Papp Miklós közli: Szentágota község "Jus Gladium"-a Hunyadi Mátyás királytól, 1466.
=1874. 1. 10.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Mátyás király parancsa az aradi káptalannak zálogjog címén való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1458.
=1874. 1. 13.

     Maximilián császár
Castaldo jelentése Maximilián császárhoz Kolozsvár bombázásáról, 1552.
=1874. 1. 24.

Szilágyi Sándor közli: Maximilián rendelete Hagymási Kristófhoz, 1571.
=1875. 2. 5.

     Medgyes
Comitia generalis in Civitate Saxonicali Medgyes, 1689.
=1874. 1. 31.

     Mednyánszky Jónás
Szilágyi Sándor közli: Mednyánszky Jónás jelentései (1649-1652). 1-5.
=1874. 1. 14-18.

Szilágyi Sándor közli: Mednyánszky Jónás jelentései II. Rákóczi Györgyhöz és ennek anyjához [Lorántfy Zsuzsánnához]. 1-17.
=1874. 1. 23-39.

     menedéklevél
Szilágyi Sándor közli: Bethlen Ferenc menedéklevele I. Ferdinándtól, 1545.
=1875. 2. 25.

     Metternich, Klemens von, herceg, kancellár
K. Papp Miklós közli: Gróf Széchenyi István bizalmas levele Metternich herceghez 1825-ben.
=1875. 1. 40.

     Mihály vajda
Szabó Károly közli: Oklevelek. Mihály vajda adománya, 1599.
=1874. 1. 18.

     Mikes Kelemen
K. Papp Miklós közli: Mikes Kelemen követsége a havasalföldi vajdához.
=1874. 1. 7.

     Mikó Lőrinc
Mikó Lőrinc tudósítása az 1834-diki kolozsvári országgyűlésről.
=1875. 1. 41.

     Molnár Borbála
K. Papp Miklós közli: Parnói Molnár Borbára életéhez.
=1874. 1. 23.

Abafi Lajos közli: Adatok Molnár Borbála életéhez, 1800. 1-2.
=1876. 3. 14-15.

     Murát pasa
Murát pasa levele Rákóczi Zsigmondhoz s ennek válasza és Ahmet szultán levele, 1607.
=1875. 2. 2.

     művészettörténet
Szilágyi Sándor közli: Művészettörténeti adatok, 1612.
=1875. 2. 12.

     Nádasdy Tamás gróf, nádor
Szilágyi Sándor közli: Gróf Nádasdy Tamás nádor életéhez, 1559.
=1875. 2. 22.

     Nagyajta
Diarium vitae Aerumnosae Georgii Cserei Senioris de Nagy-Ajta, 1756. 1-10.
=1874. 1. 19-28.

     Nagyenyed
A nagyenyedi ifjúság levele br. Wesselényi Miklóshoz (1838).
=1874. 1. 22.

     naplók
Idősbb Czegei Wass György naplója. 1704. január 1 - 1705. október 31. 1-25.
=1874. 1. 1-25.

Jakab Elek közli: Kossuth Lajos naplója 1837. február 21-től március 2-ig. 1-4.
=1874. 1. 1-4.

Diarium vitae Aerumnosae Georgii Cserei Senioris de Nagy-Ajta, 1756.
=1874. 1. 19-28.

K. Papp Miklós közli: Bydeskuti Boldizsár naplója 1696-1698. 1-10.
=1874. 1. 32-41.

K. Papp Miklós közli: B. Bánffy Györgyné, b. Wesselényi Zsuzsánna naplója, 1786-1799. 1-5.
=1875. 1. 46-50.

Szenczi Molnár Albert naplója. 1-7.
=1876. 3. 41-47.

     Német Birodalom
Az 1541-ben a német birodalomba küldött magyar követek levelei I. Ferdinánd királyhoz. 1-3.
=1875. 2. 27-29.

     oklevelek
Egy oklevél. Birtokletiltás, 1512.
=1874. 1. 1.

Egy oklevél V-dik Ferdinánd királytól, 1848. Jellachich kinevezése.
=1874. 1. 1.

Oklevelek. Részjószág örökségéről, 1337.
=1874. 1. 2.

Oklevelek. Mátyás király birtokadománya, 1486.
=1874. 1. 2.

Oklevelek. Pálffy Mária levele özv. Kornis Boldizsárnéhoz, 1613.
=1874. 1. 3.

Oklevelek a török hódoltság idejéből.
=1874. 1. 6.

Oklevelek. Szulimán aga és Teleki Mihály levélváltása, 1689.
=1874. 1. 11.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Mátyás király parancsa az aradi káptalannak zálogjog címén való beiktatásról, és annak jelentése ugyanerről, 1458.
=1874. 1. 13.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Ulászló király parancsa az aradi káptalannak részjószágokba való beiktatásról, és annak jelentése ugyanarról, 1442.
=1874. 1. 14.

K. Papp Miklós közli: Egy oklevél II. Apafi Mihálytól, 1693.
=1874. 1. 15.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Ulászló király parancsa a csanádi káptalannak birtokba való beiktatásról, és annak jelentése ugyanarról, 1444.
=1874. 1. 15.

Szabó Károly közli: Oklevelek. II. Lajos király Werbőczi Istvánt és Szobi Mihályt számkiveti, és Báthori Istvánt nádori méltóságába visszahelyezteti, 1526.
=1874. 1. 16.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem beleegyezik aranybánya és bányabirtokok cseréjébe, 1594.
=1874. 1. 17.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Mihály vajda adománya, 1599.
=1874. 1. 18.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Péter mester, zombori esperes egy pert elhalaszt, 1329.
=1874. 1. 19.

Jakab Elek közli: Egy Árpád-korszaki oklevél. IV. Béla király ítéletlevele védúri jogról és birtokról, 1208.
=1874. 1. 25.

Szabó Károly közli: Oklevelek. A szeremi káptalan bizonyságlevele örökségről, 1347.
=1874. 1. 28.

Szabó Károly közli: Egy árpádkori oklevél. IV. László király birtokadományozása, 1279.
=1874. 1. 31.

Oklevelek Erdély történetéhez. Kemény János levele, 1661. Apafi Mihály levele, 1662.
=1874. 1. 35.

Oklevelek a török véduralom korából. 1-6.
=1875. 1. 40-45.

A bécsi titkos levéltár okleveleiből, 1553-1563. 1-17.
=1875. 1. 41-52.; 1875. 2. 1-5.

Néhány oklevél Deés város levéltárából. 1-3.
=1875. 1. 45-47.

Egy oklevél a XIV-ik századból. A gyulafehérvári káptalan bizonyságlevele birtokadományozásról, 1347.
=1875. 1. 48.

Az 1541-diki gyalui egyezkedés oklevelei. 1-4.
=1875. 2. 19-22.

Hodor Károly közli: Oklevelek. Báthori Kristóf, 1579.
=1876. 3. 10.

Oklevelek a bécsi cs. titkos levéltárból. 1-10.
=1876. 3. 29-38.

Jakab Elek közli: Az Apafi-Bethlen nemzetség és kapusi szászok között fennforgott birtok feletti hajdankori versengést illető két eredeti oklevél, 1366.
=1876. 3. 41.

Szabó Károly közli: Egy árpádházi korabeli oklevél. Mária királyné adománylevele, 1262.
=1876. 3. 48.

     okmányok
Szilágyi Sándor közli: Okmányok és levelek az 1611-ik év történetéhez. 1-6.
=1875. 1. 44-49.

Szilágyi Sándor közli: Okmányok és levelek az 1613-ik év történetéhez. 1-7.
=1875. 1. 50-52.; 1875. 2. 1-4.

Szilágyi Sándor közli: Egy érdekes okmány a vörösvári levéltárból, 1644.
=1875. 2. 8.

Szilágyi Sándor közli: Két okmány I. Apafi Mihály idejéből, 1684, 1686.
=1875. 2. 12.

     országgyűlés
Gr. Bethlen Miklós mentegető levele az ország rendeihez, hogy miért nem mehet a gyűlésre, 1697.
=1874. 1. 3.

Szilágyi Sándor közli: Az 1655-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez. 1-5.
=1874. 1. 7-11.

Rákóczi György fejedelem meghívó levelei Ebeni Lászlóhoz a fehérvári és alvinci gyűlésre (1653, 1658).
=1874. 1. 20.

Kemény János fejedelem levele, melyben Wass Jánost a besztercei gyűlésre hívja (1661).
=1874. 1. 21.

Apafi Mihály meghívó levele az 1676-iki fejérvári gyűlésre.
=1874. 1. 24.

Az 1689. jun. 19-én tartott generális synodusnak az ugyanazon évben jul. 15-én tartott radnóthi országgyűlés elébe küldött postulatumai.
=1874. 1. 29.

K. Papp Miklós közli: Az 1680-iki gyulafehérvári gyűlésen felolvasott országos számadások. 1-7.
=1875. 2. 8-14.

Mikó Lőrinc tudósítása az 1834-diki kolozsvári országgyűlésről.
=1875. 1. 41.

K. Papp Miklós közli: Deák Ferenc és Hertelendi Károly országgyűlési jelentése 1836-ból. 1-6.
=1876. 3. 28-33.

     ostrom
K. Papp Miklós közli: Az 1850-ik ostromállapot történetéhez.
=1874. 1. 8.

Görgey Artúr és Hentzi vezérőrnagy levelezése Budavár 1849-iki ostroma alatt.
=1874. 1. 10.

Castaldo jelentése Maximilián császárhoz Kolozsvár bombázásáról, 1552.
=1874. 1. 24.

     örökség
Oklevelek. Részjószág örökségéről, 1337.
=1874. 1. 2.

Szabó Károly közli: Oklevelek. A szeremi káptalan bizonyságlevele örökségről, 1347.
=1874. 1. 28.

     pályadíj
Sz.: A székely történeti pályadíj.
=1874. 1. 2.

     Pálffy Mária
Pálffy Mária levele özv. Kornis Boldizsárnéhoz, 1613.
=1874. 1. 3.

     pallosjog
K. Papp Miklós közli: Szentágota község "Jus Gladium"-a Hunyadi Mátyás királytól, 1466.
=1874. 1. 10.

     Pap Zsigmond
K. Papp Miklós közli: Egy levél Petőfi Sándortól. (Pap Zsigmondnak, 1847.)
=1874. 1. 1.

     Parnói Molnár Borbála ld. Molnár Borbála


     Pataky Mihály
K. Papp Miklós közli: Pataky Mihály levele br. Wesselényi Miklóshoz.
=1876. 3. 51.

     Pataky Mózes
Kazinczy Ferenc leveleiből. Pataky Mózeshez, 1810. Ids. Wesselényi Miklóshoz, 1816.
=1874. 1. 35.

     patikaszerek
Jakab Elek közli: Bornemisza Anna Apafi fejedelemasszony házi kuriózumai közül. (Aranyvíz-forma aqua vitae, házi patikaszerek. Fia holmijának jegyzéke.) 1-2.
=1874. 1. 20., 27.

     Péczely József
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

     pénzügy
A kényszerforgalmú pénzutalványok 1849-ben.
=1874. 1. 31.

A Kossuth-bankjegyek eltörlése 1849. augusztus 13-án.
=1874. 1. 31

Szilágyi Sándor közli: Erdély pénzügyi történetéhez a XVI-ik században. 1-2.
=1876. 3. 8-9.

     Perki Lőrinc gróf
G. Perki Lőrinc levele Wass Dánielhez, 1706.
=1874. 1. 31.

     Pernyeszy Gábor
Szilágyi Sándor közli: Pernyeszy Gábor levele Dóczy Andráshoz, 1618.
=1876. 3. 39.

     Péter mester
Szabó Károly közli: Oklevelek. Péter mester, zombori esperes egy pert elhalaszt, 1329.
=1874. 1. 19.

     Petki Anna gróf
K. Papp Miklós közli: Kornis István és Petki Anna emlékezete, 1699-1715.
=1874. 1. 32.

Gr. Kemény László levelei gr. Petki Annához, 1766-1768. 1-4.
=1875. 2. 15-18.

Gr. Petki Annához intézett levelek, 1766-1767. 1-6.
=1875. 2. 21-26.

     Petőfi Sándor
K. Papp Miklós közli: Egy levél Petőfi Sándortól. (Pap Zsigmondnak, 1847.)
=1874. 1. 1.

Szinnyei József összeáll.: Petőfi Sándor a magyar irodalomban. [Bibliográfia.] 1-19.
=1874. 1. 2-20.

Egy adoma Petőfi Sándor életéből.
=1874. 1. 2.

Meltzl Hugó: A Petőfin kísérlett legutolsó merénylet. (Greguss Ágost dísz-előszavával.) 1-2.
=1874. 1. 10-11.

Petőfi egyik költeménye [Reszket a bokor, mert] hellen nyelvre fordítva.
=1874. 1. 19.

Adomák Petőfi életéből.
=1874. 1. 20.

Lengyel József: Egy szemtanú Petőfi haláláról. 1-2.
=1874. 1. 22., 25.

Petőfi proklamációja 1848-ból.
=1875. 2. 24.

     Pocsaj
Szilágyi Sándor közli: A pocsáji hajdúvitézek folyamodása Klobusiczkihez, 1651.
=1876. 3. 27.

     porta
Apafi Mihály erdélyi fejedelem utasításai Szekhalmi András portai követéhez, 1680.
=1874. 1. 5.

Rákóczi György fejedelem utasításai a portán levő megbízottjához (1655).
=1874. 1. 16.

     Porumbák
Deliberationes in Curia Porumbakiensi, 1689.
=1874. 1. 27.

Consultatio Porumbakiensis, 1690.
=1874. 1. 37.

     Pozsony
Szilágyi Sándor közli: Az 1655-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez. 1-5.
=1874. 1. 7-11.

     Radnót
Congregatio in Castro Radnót, 1688. 1-2.
=1874. 1. 18-19.

Az 1689. jun. 19-én tartott generalis synodusnak az ugyanazon évben jul. 15-én tartott radnóthi országgyűlés elébe küldött postulatumai.
=1874. 1. 29.

Consultatio occasione comitiorum Radnóthiensum, 1689.
=1874. 1. 30.

Consultatio Radnotiensis, 1690. 1-3.
=1874. 1. 38-40.

     Ragályi Ábrahám
K. Papp Miklós közli: Ragályi Ábrahám levelei [idősebb br. Wesselényi Miklóshoz], 1807. 1-3.
=1876. 3. 38-40.

     Rákóczi Ferenc, II., fejedelem
Hadi regulák Rákóczi Ferenc táboraiban. 1-4.
=1874. 1. 17-20.

Jakab Elek közli: Adatok a Rákóczi-forradalom történetéhez. 1-7.
=1874. 1. 19-21., 26-29.

Rákóczi Ferenc fejedelem utasításai Wass Dánielhez, 1706.
=1874. 1. 26.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltárcájából, 1706, 1708.
=1874. 1. 29.

Adalékul a Rákóczi-forradalom történetéhez.
=1874. 1. 31.

Doby Antal közli: Egy szabadalomlevél II. Rákóczi Ferenctől, 1708.
=1876. 3. 10.

     Rákóczi György, I., fejedelem
Rákóczi György fejedelem levele Czegei Wass Jánoshoz (1635).
=1874. 1. 19.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczi György fejedelem levelezése Kassai Istvánnal (1634-1639). 1-12.
=1875. 2. 28-31., 33., 35-39.; 1876. 3. 1-2.

Szilágyi Sándor közli: Kassai István levelezése I. Rákóczi Györgygyel és Bethlen Istvánnal, 1642-1644. 1-7.
=1876. 3. 20-26.

Szilágyi Sándor közli: Öreg Rákóczi György özvegyének Lorántfy Zsuzsánnának levelezése (1649-1655). 1-11.
=1876. 3. 28-38.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczi György nejének Lorántfy Zsuzsánnának levelezése 1646-1648 között. 1-6.
=1876. 3. 40-45.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczi György nejének Lorántfy Zsuzsánnának levelezése 1656-1658 között. 1-2.
=1876. 3. 46-47.

     Rákóczi György, II., fejedelem
Rákóczi György fejedelem utasításai a portán levő megbízottjához (1655).
=1874. 1. 5.

Szilágyi Sándor közli: Adalék Rákóczi György fejedelem 1655-ös utasításához.
=1874. 1. 19.

Rákóczi György fejedelem meghívó levelei Ebeni Lászlóhoz a fehérvári és alvinci gyűlésre (1653, 1658).
=1874. 1. 20.

Szilágyi Sándor közli: Mednyánszky Jónás jelentései II. Rákóczi Györgyhöz és ennek anyjához [Lorántfy Zsuzsánnához]. 1-17.
=1874. 1. 23-39.

Szilágyi Sándor közli: Zilah városának kérlevele II. Rákóczi Györgyhöz, 1658.
=1876. 3. 19.

Szilágyi Sándor közli: Gróf Zrínyi Péter levele II. Rákóczi Györgyhöz, 1658.
=1876. 3. 40.

II. Rákóczi György fejedelem korához, 1648-1658.
=1876. 3. 49.

     Rákóczi József gróf
K. Papp Miklós közli: Egy felségsértési pör történetéhez, 1738. [Rákóczi József mozgalma.] 1-7.
=1875. 2. 1-7.

     Rákóczi Lajos báró
Gr. Thurzó György levele Rákóczi Zsigmond fejedelemhez Rákóczi Lajos felől, 1607.
=1874. 1. 5.

     Rákóczi László gróf
Szilágyi Sándor közli: Rákóczi László leveleiből, 1653-1656. 1-3.
=1876. 3. 20-22.

     Rákóczi Zsigmond fejedelem
Gr. Thurzó György levele Rákóczi Zsigmond fejedelemhez Rákóczi Lajos felől, 1607.
=1874. 1. 5.

Murát pasa levele Rákóczi Zsigmondhoz s ennek válasza és Ahmet szultán levele, 1607.
=1875. 2. 2.

Szilágyi Sándor közli: Egy adat Rákóczi Zsigmond menyegzőjének történetéhez, 1650.
=1876. 3. 28.

     Rákóczi Zsigmondné fejedelemasszony
Szilágyi Sándor közli: Lorántfy Zsuzsánna jelentése herceg Rákóczi Zsigmondné haláláról, 1651.
=1876. 3. 27.

     reformátusok
Jakab Elek közli: Adatok az erdélyi evangelikus reformátusok egyházi történetéhez. 1-4.
=1874. 1. 26-29.

Szabó Gyula közli: Az erdélyi református gondnok levele Bydeskuti Boldizsárhoz, 1710.
=1874. 1. 33.

     részjószág
Oklevelek. Részjószág örökségéről, 1337.
=1874. 1. 2.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Ulászló király parancsa az aradi káptalannak részjószágokba való beiktatásról, és annak jelentése ugyanarról, 1442.
=1874. 1. 14.

     Rhédey Ferenc fejedelem
Szilágyi Sándor közli: Erdélyi városok folyamodása fejedelem Rhédey Ferenchez, 1657.
=1876. 3. 19.

     Rhédey Júlia
Rhédey Júlia levele fogságban levő férjéhez, gróf Bethlen Miklóshoz, 1715.
=1874. 1. 2.

     románok
Az 1848-iki román mozgalmak történetéhez.
=1874. 1. 1.

K. Papp Miklós közli: Az 1848-49-ki román mozgalmak történetéhez.
=1874. 1. 4.

K. Papp Miklós közli: Mennyi kárpótlást kívántak a románok 1849-ben?
=1874. 1. 21.

Saguna András román püspök levele híveihez 1848-ban.
=1875. 1. 46.

Baternay Imre, ifj.: A Zaránd vármegyei oláh lázadás 1848. március 15 - 1849. június végéig. 1-5.
=1876. 3. 33-37.

     röpirat
Egy híres röpirat ezelőtt 40 évvel. A magyar nemzet sérelmei, 1833. 1-7.
=1874. 1. 9-15.

     Saguna András
Saguna András román püspök levele híveihez 1848-ban.
=1875. 1. 46.

     Schodelné Klein Rozália
K. Papp Miklós közli: Schodelné [Klein Rozália] hangversenye Kolozsvárt 1836-ban.
=1875. 1. 46.

     síremlék
Deák Farkas: Mégegyszer a gyekei síremlékről. [Wesselényi Miklós gyekei sírköve.]
=1875. 2. 10.

     Sterka Sulucz Sándor
K. Papp Miklós közli: Sterka Sulucz Sándor jelentése az 1848-ik év május 15-én tartott balázsfalvi népgyűlésről.
=1874. 1. 24.

     szabadalomlevél
Doby Antal közli: Egy szabadalomlevél II. Rákóczi Ferenctől, 1708.
=1876. 3. 10.

     számadások
Egy lap tartalma I. Apafi Mihály napi kiadási könyvéből.
=1874. 1. 24

K. Papp Miklós közli: Az 1680-iki gyulafehérvári gyűlésen felolvasott országos számadások. 1-7.
=1875. 2. 8-14.

     Szaniszlóffi Báthori Kata
Doby Antal közli: Szaniszlóffi Báthori Kata özvegy Lónyay Istvánné végrendelete, 1625.
=1875. 2. 32.

     szászok
A kolozsvári szász polgárok nyilatkozata 1848-ban.
=1874. 1. 30.

Jakab Elek közli: Az Apafi-Bethlen nemzetség és kapusi szászok között fennforgott birtok feletti hajdankori versengést illető két eredeti oklevél, 1366.
=1876. 3. 41.

     Széchenyi István gróf
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Nemes Ödön közli: Széchenyi István levele Biharmegyéhez, 1836.
=1874. 1. 5.

Gr. Széchenyi levele b. Wesselényihez. 1-7.
=1874. 1. 5., 9., 12., 21., 41-43.

B. Wesselényi Miklós két érdekes levele gr. Széchenyinek, 1831.
=1874. 1. 30.

K. Papp Miklós közli: Gróf Széchenyi István bizalmas levele Metternich herceghez 1825-ben.
=1875. 1. 40.

     Szegedi Róza
Szegedi Róza Kisfaludy Sándorné gyászjelentése (1832).
=1874. 1. 20.

     székely pályadíj
Sz.: A székely pályadíj.
=1874. 1. 2.

     Szekhalmi András
Apafi Mihály erdélyi fejedelem utasításai Szekhalmi András portai követéhez, 1680.
=1874. 1. 5.

     Szemere Bertalan
Jakab Elek közli: Szemere Bertalan levelei Kossuth Lajoshoz 1836-ban. 1-4.
=1874. 1. 4-7.

Szemere Bertalan egy levele 1848-ból. Br. Wesselényi Miklóshoz és gróf Bethlen Jánoshoz.
=1874. 1. 23.

Szemere Bertalan levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1848.
=1874. 1. 33.

     Szenczi Molnár Albert
Szenci Molnár Albert naplója. 1-7.
=1876. 3. 41-47.

     Szentágota
K. Papp Miklós közli: Szentágota község "Jus Gladium"-a Hunyadi Mátyás királytól, 1466.
=1874. 1. 10.

     szerbek
Az 1848/9-iki forradalom történetéhez. (A rácok elleni küzdelem.)
=1875. 2. 45.

     Szerémség
Szabó Károly közli: Oklevelek. A szeremi káptalan bizonyságlevele örökségről, 1347.
=1874. 1. 28.

     szerződések
Contractus Regni cum Commissariatu Caesareo ratione hybernii 1689 factus.
=1874. 1. 29.

Haller József ford. és közli: Egy török szerződés. Achmed Chán szultán Kekedi Györgyöt, Bocskai István követét védelmébe veszi. (1023, azaz 1614.)
=1876. 3. 10.

     Szilágyi Ferenc, id.
K. Papp Miklós közli: Idősebb Szilágyi Ferenc emlékezete, 1828.
=1876. 3. 28.

     színészet
A kolozsvári nemzeti színház tagjai 1834-ben.
=1874. 1. 2.

Egy kolozsvári színielőadás 1811-ben.
=1874. 1. 10.

K. Papp Miklós közli: A magyar nemzeti színészet történetéhez, 1797-1810. 1-6.
=1875. 1. 47-52.

K. Papp Miklós közli: A magyar színészet történetéhez. 1-4.
=1875. 2. 4-7.

     szinódus
Az 1689. jun. 19-én tartott generalis synodusnak az ugyanazon évben jul. 15-én tartott ranóthi országgyűlés elébe küldött postulatumai.
=1874. 1. 29.

     Szobi Mihály
Szabó Károly közli: Oklevelek. II. Lajos király Werbőczi Istvánt és Szobi Mihályt számkiveti, és Báthori Istvánt nádori méltóságába visszahelyezteti, 1526.
=1874. 1. 16.

     Szolimán császár
K. Papp Miklós közli: Konstantinápoly Solimán császár alatt.
=1874. 1. 7.

     Sztávnicska
Szilágyi Sándor közli: A sztávnicskai levéltárból. 1-2.
=1875. 1. 43-44.

     Szulimán aga
Oklevelek. Szulimán aga és Teleki Mihály levélváltása, 1689.
=1874. 1. 11.

     Teleki József gróf
K. Papp Miklós közli: József nádor levele gróf Teleki Józsefhez a védegylet ügyében, 1845.
=1874. 1. 33.

     Teleki Mihály gróf
Oklevelek. Szulimán aga és Teleki Mihály levélváltása, 1689.
=1874. 1. 11.

Teleki Mihály levele Wass Dánielhez, 1706.
=1874. 1. 31.

     Teleki Sándor gróf
K. Papp Miklós közli: Gróf Teleki Sándor emlékkönyvébe Wesselényi Miklóstól, 1842.
=1874. 1. 1.

     Thököly Imre fejedelem
Kálnoki Sámuel biztosíték levele azokhoz, kik érette Thököly Imre előtt kezességet vállaltak, 1690.
=1874. 1. 5.

Adalékul a Thököly korához, 1690-1691. 1-2.
=1876. 3. 12-13.

     Thököly István gróf
Szilágyi Sándor közli: Bethlen János bizonyságlevele Thököly István mellett, 1663.
=1875. 2. 22.

     Thurzó György gróf
Gr. Thurzó György levele Rákóczi Zsigmond fejedelemhez Rákóczi Lajos felől, 1607.
=1874. 1. 5.

     Tokaj
Deák Farkas közli: Tokaj városa céheinek egyesületi szabályai a XVII-ik századból. 1-5.
=1876. 3. 28-32.

     Torma Anna ld. Jósika Gáborné Torma Anna


     Török István ld. Enyingi Török István


     törökök
Oklevelek a török hódoltság idejéből.
=1874. 1. 6.

Oklevelek a török véduralom korából. 1-6.
=1875. 1. 40-45.

Haller József ford. és közli: Egy török szerződés. Achmed Chán szultán Kekedi Györgyöt, Bocskai István követét védelmébe veszi. (1023, azaz 1614.)
=1876. 3. 10.

     történelmi műveltség
K. Papp Miklós: Hogy szereznek nálunk barátokat a történelemnek?
=1874. 1. 6.

     Történeti Lapok
K. Papp Miklós: Az Olvasóhoz.
=1874. 1. 1.

K. Papp Miklós: Értesítés a "Történeti Lapok" t. előfizetőihez.
=1874. 1. 39.

K. Papp Miklós: A "Történeti Lapok" t. előfizetőihez.
=1875. 1. 52.

K. Papp Miklós: A "Történeti Lapok" t. Olvasóihoz.
=1876. 3. 53.

     történeti pályadíj
Sz.: A székely történeti pályadíj.
=1874. 1. 2.

     Történeti Társulat ld. Magyar Történeti Társulat


     Törvényhatósági Tudósítások
Kossuth Lajos jelentése (midőn a "Törvényhatósági Tudósítások"-at megindította 1836-ban).
=1875. 1. 42.

     Tudós Társaság ld. Magyar Tudós Társaság


     Tunyogi Cs. József
B. Wesselényi levele Tunyogi Cs. Józsefhez, 1837.
=1874. 1. 5.

     Udvarhely
K. Papp Miklós közli: Udvarhely múlt századi monográfiájához. 1-6.
=1874. 1. 8-13.

     udvari kancellária ld. kancellária


     Ujházy László
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Ujházy László levele Kossuth Lajoshoz, 1847.
=1874. 1. 32.

Ujházy László leveleiből. Br. Wesselényi Miklóshoz, 1847-1848.
=1875. 1. 46.

     Ulászló, I., magyar király
Szabó Károly közli: Oklevelek. Ulászló király parancsa az aradi káptalannak részjószágokba való beiktatásról, és annak jelentése ugyanarról, 1442.
=1874. 1. 14.

Szabó Károly közli: Oklevelek. Ulászló király parancsa a csanádi káptalannak birtokba való beiktatásról, és annak jelentése ugyanarról, 1444.
=1874. 1. 15.

     utasítások
Apafi Mihály erdélyi fejedelem utasításai Szekhalmi András portai követéhez, 1680.
=1874. 1. 5.

Rákóczi György fejedelem utasításai a portán levő megbízottjához (1655).
=1874. 1. 16.

Adalék Rákóczi György fejedelem 1655-ös utasításához.
=1874. 1. 19.

Rákóczi Ferenc fejedelem utasításai Wass Dánielhez, 1706.
=1874. 1. 26.

     útinapló
K. Papp Miklós közli: Egy útinapló (1815-1817). 1-11.
=1875. 2. 2-12.

     Vajda László
Szilágyi Sándor közli: Vajda László tanácsúr fogsága és kiszabadulása, 1686.
=1875. 2. 11.

[Hodor Károly] H. K. közli: Egy helyreigazítás. [Nagy Medgyesi, valójában Nagy-Meredgyói Vajda László nevével kapcsolatban.]
=1875. 2. 13.

     vámpénz
Bornemisza Anna fejedelemasszony nyugtatványa bevett harmincadi vámpénzekről.
=1874. 1. 24.

     Vasvári Pál
Doby Antal közli: Vasvári Pál kiáltványa 1849-ből.
=1875. 2. 9.

     Vay Miklós báró
K. Papp Miklós közli: Báró Vay Miklós 1848-ban.
=1876. 3. 15.

     védegylet
K. Papp Miklós közli: József nádor levele gróf Teleki Józsefhez a védegylet ügyében, 1845.
=1874. 1. 33.

     véduralom
Oklevelek a török véduralom korából. 1-6.
=1875. 1. 40-45.

     védúri jog
Jakab Elek közli: Egy Árpád-korszaki oklevél. IV. Béla király ítéletlevele védúri jogról és birtokról, 1208.
=1874. 1. 25.

     versek
Petőfi egyik költeménye [Reszket a bokor, mert] hellen nyelvre fordítva.
=1874. 1. 19.

Gyerőfi Borbára (Bora) emlékezete 1699, 1701. Kapi páter [Kapy Gábor] versével, 1722.
=1874. 1. 33.

K. Papp Miklós közli: Jósika Gábor emlékezete. Kapi páter [Kapy Gábor] verse, 1713.
=1874. 1. 34.

     Vörösmarty Mihály
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Vörösmarty levele báró Wesselényi Miklóshoz, 1845.
=1874. 1. 1.

K. Papp Miklós közli: A zsibói levéltárból. (Bölöni, Jósika, Vörösmarty, Fáy levelei b. Wesselényi Miklóshoz.)
=1875. 2. 1.

     Vörösvár
Szilágyi Sándor közli: Egy érdekes okmány a vörösvári levéltárból, 1644.
=1875. 2. 8.

     Wass Dániel
Rákóczi Ferenc fejedelem utasításai Wass Dánielhez, 1706.
=1874. 1. 26.

G. Perki Lőrinc levele Wass Dánielhez, 1706.
=1874. 1. 31.

Teleki Mihály levele Wass Dánielhez, 1706.
=1874. 1. 31.

Károlyi Sándor levele Wass Dánielhez, 1708.
=1874. 1. 31.

     Wass György, id. ld. Czegei Wass György, id.


     Wass János ld. Czegei Wass János


     Werbőczi István nádor
Szabó Károly közli: Oklevelek. II. Lajos király Werbőczi Istvánt és Szobi Mihályt számkiveti, és Báthori Istvánt nádori méltóságába visszahelyezteti, 1526.
=1874. 1. 16.

     Wesselényi Boldizsár
Wesselényi Boldizsár levele Ebeni Lászlóhoz (1642).
=1874. 1. 19.

     Wesselényi Ferenc gróf
Szilágyi Sándor közli: Wesselényi Ferenc levelestárcájából, 1649-1659. 1-11.
=1874. 1. 30-40.

     Wesselényi Miklós, báró
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

Adalék Bölöni Farkas Sándor életéhez. (Két levél b. Wesselényi Miklóshoz, 1834.)
=1874. 1. 1.

K. Papp Miklós közli: Gróf Teleki Sándor emlékkönyvébe Wesselényi Miklóstól, 1842.
=1874. 1. 1.

Bajza József levele báró Wesselényi Miklóshoz, 1845.
=1874. 1. 1.

Vörösmarty levele báró Wesselényi Miklóshoz, 1845.
=1874. 1. 1.

K. Papp Miklós: Egy rajtavesztett kém. A kém Anton Jäger Wesselényi udvarában, 1836.
=1874. 1. 3.

K. Papp Miklós közli: Deák Ferenc levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1839-1842. 1-6.
=1874. 1. 5-10.

Gr. Széchenyi levele b. Wesselényihez. 1-7.
=1874. 1. 5., 9., 12., 21., 41-43.

B. Wesselényi levele Tunyogi Cs. Józsefhez, 1837.
=1874. 1. 5.

Kölcsey Ferenc levele br. Wesselényihez, 1833, 1835. 1-2.
=1874. 1. 6., 45.

Jakab Elek közli: Kossuth Lajos néhány eredeti levele b. Wesselényi Miklóshoz, 1844. 1-4.
=1874. 1. 8-9., 12-13.

Kölcsey Antonina levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1837.
=1874. 1. 9.

Bezerédi István levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1838.
=1874. 1. 21.

K. Papp Miklós közli: Kölcsey Ferenc haláláról. Kölcsey Antonina két levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1838.
=1874. 1. 22.

Lemény János fogarasi püspök levele br. Wesselényi Miklóshoz 1848-ban.
=1874. 1. 22.

A nagyenyedi ifjúság levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1838.
=1874. 1. 22.

Szemere Bertalan egy levele 1848-ból. Br. Wesselényi Miklóshoz, és gróf Bethlen Jánoshoz.
=1874. 1. 23.

B. Wesselényi Miklós két érdekes levele gr. Széchenyinek, 1831.
=1874. 1. 30.

G. Battyhány Lajos levele b. Wesselényi Miklóshoz.
=1874. 1. 30.

Szemere Bertalan levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1848.
=1874. 1. 33.

Wesselényi Miklós megtiszteltetése Erdélyből, 1835.
=1874. 1. 34.

K. Papp Miklós közli: Kazinczy Ferenc leveleiből. (B. Wesselényi Miklóshoz, 1817.)
=1875. 1. 41.

Kazinczy Ferenc és neje Sophie levele b. Wesselényi Miklóshoz, 1816.
=1875. 1. 42.

K. Papp Milós közli: Kölcsey Ferenc levelestárcájából. B. Wesselényi Miklóshoz, 1834.
=1875. 1. 42.

Dósa Elek levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1848.
=1875. 1. 44.

Lukács Móric levele br. Wesselényi Miklóshoz, 1848.
=1875. 1. 45.

Ujházy László leveleiből. Br. Wesselényi Miklóshoz, 1847-1848.
=1875. 1. 46.

Kazinczy Ferenc hátrahagyott leveleiből. Br. Wesselényi Miklóshoz, 1815.
=1875. 1. 52.

K. Papp Miklós közli: A zsibói levéltárból. (Bölöni, Jósika, Vörösmarty, Fáy levelei b. Wesselényi Miklóshoz.)
=1875. 2. 1.

Br. Wesselényi Miklós gyászjelentése édesanyja Cserey Helena haláláról.
=1875. 2. 7.

Jakab Elek közli: B. Wesselényi Miklós hűtlenségi bűnpere. 1-38.
=1875. 2. 29-39.; 1876. 3. 1-27.

K. Papp Miklós közli: Lovassy László beszéde Bihar megye közgyűlésén 1835. junius 1-ső napján a br. Wesselényi Miklós ügyében.
=1876. 3. 48.

K. Papp Miklós közli: Kis Károly levelei br. Wesselényi Miklóshoz, 1838.
=1876. 3. 50.

K. Papp Miklós közli: Kun Gergely levele br. Wesselényi Miklóshoz 1848-ban.
=1876. 3. 50.

K. Papp Miklós közli: Egy levél Beöthy Ödöntől, br. Wesselényi Miklóshoz, 1833.
=1876. 3. 50.

K. Papp Miklós közli: Pataky Mihály levele br. Wesselényi Miklóshoz.
=1876. 3. 51.

     Wesselényi Miklós, idősb, báró
K. Papp Mikós közli: Berzsenyi Dániel a keszthelyi Helikon megnyitási innepélyéről 1817-ben. [Levél idősebb b. Wesselényi Miklóshoz.]
=1874. 1. 17.

K. Papp Mikós közli: Berzsenyi Dániel a keszthelyi Helikon megnyitási innepélyéről 1817-ben. [Levél idősebb b. Wesselényi Miklóshoz.]
=1874. 1. 17.

K. Papp Miklós közli: Egy irodalomtörténeti emlék Kulcsár Istvántól. (Levél b. Wesselényi Miklóshoz, 1806.)
=1874. 1. 20.

Kazinczy Ferenc leveleiből. Pataky Mózeshez, 1810. Ids. Wesselényi Miklóshoz, 1816.
=1874. 1. 35.

Fáy András levelei idősebb Wesselényi Miklóshoz, 1807. 1-5.
=1874. 1. 35-39.

Kazinczy Ferenc levele ids. b. Wesselényi Miklóshoz, 1801.
=1875. 1. 40.

K. Papp Miklós közli: Ragályi Ábrahám levelei [idősebb br. Wesselényi Miklóshoz], 1807. 1-3.
=1876. 3. 38-40.

     Wesselényi Miklósné, idősb, báróné ld. Cserei Ilona


     Wesselényi Zsuzsánna báró ld. Bánffy Györgyné báró


     Wohlgemuth Lajos báró, altábornagy
Bach Eduárd kineveztetése b. Wohlgemuth mellé teljhatalmú cs. k. biztosnak Erdélybe (1849).
=1874. 1. 32.

     zálogjog
Szabó Károly közli: Oklevelek. Mátyás király parancsa az aradi káptalannak zálogjog címén való beiktatásról és annak jelentése ugyanerről, 1458.
=1874. 1. 13.

     záloglevél
Ibrányi Sophia és fia Csomaközy Zsigmond záloglevele, 1696.
=1876. 3. 8.

     Zaránd vármegye
Baternay Imre, ifj.: A Zaránd vármegyei oláh lázadás 1848. március 15 - 1849 végéig. 1-5.
=1876. 3. 33-37.

     Zilah
Szilágyi Sándor közli: Zilah városának kérlevele II. Rákóczi Györgyhöz, 1658.
=1876. 3. 19.

     Zombor
Szabó Károly közli: Oklevelek. Péter mester, zombori esperes egy pert elhalaszt, 1329.
=1874. 1. 19.

     Zrínyi Ilona gróf
Szilágyi Sándor közli: Zrínyi Ilona életéhez, 1681, 1691.
=1875. 2. 23.

     Zrínyi Péter gróf
Szilágyi Sándor közli: Gróf Zrínyi Péter levele II. Rákóczi Györgyhöz, 1659.
=1876. 3. 40.

     Zsibó
K. Papp Miklós közli: A b. Wesselényi család zsibói levéltárának irodalmi kincsei. 1-10. [Kölcsey, Fáy, Deák, Kossuth, Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi, Széchenyi, Helmeczi, Farkas, Vörösmarty, Csengeri, Bajza, Klauzál, Ujházy, Batthány, Buczy, Beöthy, Péczely, Balogh levelei.]
=1874. 1. 1-3., 11-12., 14., 17., 22-24.

K. Papp Miklós közli: A zsibói levéltárból. (Bölöni, Jósika, Vörösmarty, Fáy levelei b. Wesselényi Miklóshoz.)
=1875. 2. 1.A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 1983, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()


PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. október 20.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [zip]   
A teljes repertórium kinyomtatható
(76 oldal)