A teljes repertórium kinyomtatható
(543 oldal)


A Közgazdasági és Közigazgatási Szemle
és a Közgazdasági Szemle
repertóriuma
(1893-1949)


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Pécs, 2006A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2006, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A Szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. szeptember 22.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [rtf]    [zip]   

Előszó az átdolgozott repertóriumhoz

A repertórium első változatát 1983-ban adta ki a Statisztikai Kiadó Vállalat. 2004 augusztusában nyugállományba vonulván a pécsi Egyetemi Könyvtárból, fölmerült az ötlet, hogy az általam eddig elkészített 6 bibliográfiából és 17 repertóriumból minél többet vigyünk a könyvtárunk honlapjára, reményeink szerint segítve ezzel a kutatók munkáját.

      A digitalizálás során lehetőségünk adódott a szükséges változtatásokra és újabb szerkesztési elvek alkalmazására., így ez a munkám jelentős eltéréseket mutat az 1983-as kiadáshoz képest.

      Jó böngészést kívánok minden érdeklődőnek.

      Pécs, 2006. május 14.
Dr. Hernádi László Mihály
könyvtári főtanácsos,
ny. főigazgató-helyettesBevezetés

A folyóiratról

A Közgazdasági Szemle előzményeinek alakulását – a cím, az évfolyamszámozás, a szerkesztők változását és a szerkesztői célkitűzéseket – így foglalta össze 1894-ben Jekelfalussy József, az akkori szerkesztő: „Csengery Antal indítványára s Hunfalvy János szerkesztésében már 1861-ben megindult a Statisztikai Közlemények czímű folyóirat, mint a nevezett bizottság kiadványa és munkálatainak eredménye; 1865-ben Statisztikai és nemzetgazdasági közlemények czímet vett fel, 1869-ben pedig Keleti Károly szerkesztésébe ment át s maradt 1871-ig bezárólag, mely évvel a folyóirat megszűnt, de már 1874-ben gr. Lónyay Menyhért kezdeményezésére új életre ébredt, Halász Imre szerkesztése alatt. Részvéthiány miatt azonban egyelőre ismét abbahagyatott s csak 1877-ben támadt fel újra s most már véglegesen, halottaiból.

      A folyóiratot épen egy évtizedig (1877-1886) György Endre szerkesztette, a következő két évben pedig Heltai Ferencz, míg az 1889. évtől kezdve a magyar tud. Akadémia bizalma engem tisztelt meg a nagyfontosságú, de egyúttal sok gondot és fáradtságot okozó szerkesztői tiszt betöltésével.

      Programmomat a szerkesztés átvételekor, röviden összefoglalva, következőleg vázoltam:

      A Nemzetgazdasági Szemle, mint eddig úgy ezután is tisztán objectív, tudományos álláspontról fogja méltatni a nemzetgazdaság, pénzügy és statisztika körében felmerült kérdéseket, nem különben a magyar gazdaság-történetet s kultúréletünk összes viszonyait. Hogy azonban közgazdasági életünk fejlődésére is minél közvetlenebb hatást gyakorolhasson, kiváló gondot fog fordítani a fontosabb napi kérdések alapos megvitatására...

      A folyóirat tartalma... kibővíttetvén, hogy ez külsőleg is kifejezést nyerjen, a Nemzetgazdasági Szemle czímét Közgazdasági és Közigazgatási Szemlé-re változtattam, egyúttal a német mintán hibásan képzett nemzetgazdaság szó helyett, a helyesebb s újabban általánosan használt közgazdaság szót alkalmazva...

      El is fogytak lassanként teljesen a Szemle közigazgatási írói s a folyóirat maradt tényleg az, a mi eleinte volt, tisztán közgazdasági szemle.

      Ily viszonyok közt nem tartom czélszerűnek a folyóirat jelenlegi czímét továbbra is megtartani, mely hamis czégérként többet ígér, mint a mennyit nyújt. A jövő évtől kezdve tehát a folyóirat egyszerűen Közgazdasági Szemle leend, megtartva a magyarosabb kifejezést továbbra is.”

      1894-ben a folyóiratéhoz hasonló célokkal alakult meg a Magyar Közgazdasági Társaság (a továbbiakban MKT). Ez újabb lendületet adott a folyóiratnak is:

      „Ily körülmények közt egész bizalommal tekintek a Közgazdasági Szemle új korszaka elé, fáradozásom jutalmát abban keresve, hogy a magyar tud. Akadémia megbízásából szerkesztett emez egyetlen magyar közgazdasági folyóirat minél szélesebb körben szolgálja a közgazdasági tudomány és a magyar közgazdaság ügyének érdekeit.” (Közgazdasági Szemle 1894. 18. évf. 1145-1152. p.)

      Amint a szerkesztők is megjegyzik egy helyütt, a Közgazdasági Szemle nemcsak a Nemzetgazdasági Szemlét, hanem az MTA Statisztikai Bizottmánya által 1861-ben megindított folyóiratot is méltán tekintheti elődjének. Indokolt tehát, hogy a címváltozásokról és a szerkesztőkről a folyóirat megindításától kezdve nyújtsunk áttekintést:

Címek:

– Statisztikai Közlemények1861-18641-6. köt.
– Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények1865-18711-8. köt.
– Nemzetgazdasági Szemle18741. köt.
– Nemzetgazdasági Szemle Új folyam1877-18921-16. évf.
– Közgazdasági és Közigazgatási Szemle1893-189417-18. köt.
– Közgazdasági Szemle1895-194919-72. évf.


Szerkesztők:

– Hunfalvi János1861-1868
– Keleti Károly1869-1871
– Halász Imre1874
– György Endre1877-1886
– Heltai Ferenc1887-1888
– Jekelfalussy József1889-1899
– Hegedűs Lóránt és Mandelló Gyula1900-1909
– Mandelló Gyula1910-1918
– Bud János és Buday László1922
– Buday László1923-1924
– Heller Farkas1925-1949


Rovatok 1893-tól.

– Ankétok1920-1921
– Értekezések1893-1922
– Havi Szemle1900
– Irodalmi Szemle1893-1899
– Ismertetések, könyvismertetés1900-1922, 1925-1949
– Könyvszemle1893-1899, 1926-1929
– Közgazdasági Havi Krónika1893-1894
– Közgazdasági Hírek1922-1925
– Közgazdasági Irodalom1900-1905
– Közgazdasági Krónika /KK/1923-1931
– Közlemények /K/1893-1899, 1915-1922, 1925-1949
– Közlemények és ismertetések1900-1914, 1923-1924
– Külföldi Folyóiratok Szemléje1926-1949
– Magyar Közgazdasági Társaság Értesítője1895-1899
– Pénzügyi és Közgazdasági Közlemények1920-1921
– Statisztikai Értesítő1893-1899
– Tanácskozmányok1922-1923
– Tanulmányok1923-1949

      Egyes rovatok között – elnevezésük különbözősége ellenére is – szembeötlő tartalmi egyezés tapasztalható, ami sokkal inkább érdembeli folyamatosságra utal, mint a rovatokhoz tartozó időhatárok.

      A folyóirat 1903-tól tájékoztat a bankokról, pénzintézetekről és iparvállalatokról, 1914-től pedig az MKT éves beszámolóit, közgyűléseinek összefoglalóit közli rendszeresen. E kettőt és a Közgazdasági Havi Krónika, Irodalmi Szemle, Könyvszemle, Ismertetések, könyvismertetés rovatokat terjedelmi okok miatt nem dolgoztuk föl tételesen a repertóriumban, értéküket azonban itt is szeretnénk nyomatékosan kiemelni.A repertóriumról

Összeállításunk a KSH Könyvtárában készült a KSH IBM 370-es számítógépével, a TEXT-PAC programcsomag szerint. A repertórium mintegy 3000 bibliográfiai leírást tartalmaz. Két részből áll:

  • szerzői rész
      egy szerző tanulmányai, cikkei, közleményei a közlés időrendjében követik egymást
  • tárgyszavas rész
      a kiemelt kulcsszavak alá tartozó bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást


      Előző repertóriumainkhoz képes jelentősen változtattunk a programcsomag adta lehetőségeken belül. Olyan megoldást dolgoztunk ki, amellyel a tárgyszavas rész minden rendszavának betűrendi helyén az eddigi csonka leírást kiegészíthettük egy roppant fontos elemmel: a szerző nevével, teljessé téve az adatsorrendet: Szerző, cím, lelőhely (év, évfolyam, oldalszám) és két rovat jelzése: Közgazdasági Krónika /KK/; Közlemények /K/. Reméljük, hogy ez a kiadványunk segítségére lesz a kutatóknak, a tájékoztató könyvtárosoknak és az érdeklődőknek egyaránt.

      Budapest, 1983. február 5.
Dr. Hernádi László Mihály
főkönyvtárosSzerzői rész


     Abay (Neubauer) Gyula ld. Neubauer Gyula


     Ács László
A pénzintézeti koncentrációról.
=1936. 60. 316-333.

     Acsády Ignác
A magyar mezőgazdaság története.
=1893/1. 17. 14-24.

A magyar közigazgatás történetéhez.
=1893/1. 17. 335-344.

Békés megye 1715-20-ban.
=1895. 19. 689-699.

     Aczél Géza
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 71-82.

     Ajtay József
Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 376-395.

     Altenburger Gyula
Állami ellenőrzés az életbiztosítás terén.
=1898. 22. 147-164.

Jegyzetek a biztosító magánvállalatok állami felügyeletéről.
=1923. 47. 23-29.

     Andor Endre
A munkaközvetítés új rendje a németeknél.
=1920. 44. 604-606. /K/

A munkaközvetítés és a munkanélküliség elleni biztosítás Angliában.
=1921. 45. 484-508.

A hatósági munkaközvetítés előretörése külföldön.
=1924. 48. 288-301.

A hatósági munkaközvetítés Amerikában.
=1925. 49. 526-533. /K/

Munkásbevándorlás Franciaországba.
=1925. 49. 631. /K/

A pályaválasztási tanácsadás szervezése.
=1926. 50. 589-601.

A 'Közszállítási szabályzat' reformja.
=1929. 53. 479-488. /K/

Az Országos Társadalombiztosító Intézet jelentése jogelődje, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak 1927. évi működéséről.
=1930. 54. 55-60. /K/

A magyar társadalombiztosítás tíz éve.
=1931. 55. 303-306. /K/

     Andreich Jenő
A konjunktúrakutatás statisztikai módszerei.
=1927. 51. 217-233.

Az ártörvényszerűségek statisztikai megközelítésének tudományos és gyakorlati jelentősége.
=1933. 57. 145-211.

A tudományos kutató munka fejlődése és a közgazdaságtan.
=1934. 58. 616-619. /K/

Magyar-lengyel gazdasági kapcsolatok új közlekedéspolitikai lehetőségei.
=1939. 63. 608-616.

     Antal Géza
Az amerikai magyarság jövője nemzeti szempontból.
=1908. 32. 165-185.

Államvagyonleltár és költségvetés.
=1913. 37. 147-160.

     Apponyi Albert
Az Országos Iparegyesület közgyűlése. - - előadása.
=1922. 46. 607-610.

     Árkövy Richárd
Kartellek és trösztök.
=1904. 28. 352-361.

Az önálló gazdasági berendezkedés előfeltételei.
=1905. 29. 321-336.

     Bacher Emil
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 48-61.

     Bacsinszky Vladimír
A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 502-510.

     Badics József
Irányított mezőgazdaság.
=1934. 58. 153-167.

     Balás Károly
Telepítéseink főszempontja.
=1909. 33. 314-326.

Nemzeti földpolitika.
=1910. 34. 149-162.

Közgazdasági érdekű etikai tulajdonságok.
=1911. 35. 1-14.

Gazdasági szükségletek és érdekek.
=1912. 36. 443-460.

Logikai adalékok a technikai haladás társadalomgazdasági hatásának megítéléséhez.
=1913. 37. 462-485.

Indukció, valószínűség és statisztikai módszer.
=1916. 40. 81-95.

A nemesércek és a kapitalisztikus fizetési biztonság értékelésének pszichológiája.
=1916. 40. 445-455.

Magánjogi és közjogi járadék. 1-2.
=1916. 40. 733- 743., 843- 858.

Megjegyzések két új pénzértékelméletről.
=1917. 41. 157-166.

Csupán termelési fogalom-e a tőke?
=1917. 41. 426-433.

A jövedelemeloszlás elméletének új kiindulópont alapján való revíziója.
=1918. 42. 73-91.

A magyarság népesedéspolitikai érdekei.
=1918. 42. 329-339.

Új magyar közgazdaságtan.
=1921. 45. 243-263.

Valuta és számolási érték.
=1921. 45. 509-532.

Valutabetegségünk kérdéséhez.
=1923. 47. 347-367.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 750-751.

Valutapolitikai tanulságok.
=1924. 48. 1-6.

A modern fizetés és fizetési hatalom problémája.
=1925. 49. 449-466.

Szociálpolitikai realitás.
=1926. 50. 1-14.

A munkanélküli biztosítás javasolt módja.
=1926. 50. 418-431.

Adóztatás és konjunktúrák.
=1931. 55. 1-14.

Az adóáthárítás.
=1932. 56. 161-203.

Az adóztatás mértékéről.
=1933. 57. 377-394.

Adólikviditás.
=1934. 58. 205-231.

Pénzügyi etika.
=1935. 59. 137-153.

A mai adóprobléma. 1937. 61. 741-748.

A mozgás állapota mint társadalmi és gazdasági alaptényező.
=1938. 62. 36-42.

Adóklíring.
=1938. 62. 513-521.

A mai pénzbeli jövedelemeloszlás alapvázlata.
=1939. 63. 1-10.

A pénz és az arany mai problémája.
=1939. 63. 372-387.

Modern adóztatási szempontok.
=1939. 63. 671-694.

Az állami beavatkozás mértéke a gazdasági életbe.
=1939. 63. 915-920.

Az adóbeszedés modern fejlődési iránya.
=1940. 64. 125-132.

Jólét és társadalmi szerkezet.
=1940. 64. 701-706.

Adóztatásunk alakulása.
=1940. 64. 791-796.

Pénzérték és pénzromlás.
=1941. 65. 289-297.

Jólét és tulajdon.
=1941. 65. 425-434.

Korszerű pénzügyi gondok.
=1941. 65. 937-945.

A pénzérték kérdéséhez.
=1942. 66. 401-416.

Háborús pénzügyek.
=1942. 66. 813-821.

Nemzetközi pénz.
=1943. 67. 437-443.

Pénzérték, adó és jogrend.
=1943. 67. 885-893.

     Bálint Béla
Az új földtehermentesítés kérdéséhez. (Megjegyzések és javaslatok.)
=1905. 29. 745-764.

     Bálint Imre
Az 1899-iki év. (Politikai és gazdasági élet.)
=1900. 24. 41-47.

Törökország gazdasági mérlege.
=1902. 26. 35-47.

Konstantinápoly, Szmirna, Szaloniki.
=1902. 26. 907-923.

A külügyi szolgálat reformja.
=1908. 32. 361-390.

Közgazdaságunk és vasútpolitikánk a háború után.
=1915. 39. 308-324.

     Balkányi Béla
Magyar háztartási statisztikai adatok (1907).
=1908. 32. 119-123. /K/

A burgonyaszárítás Németországban.
=1908. 32. 346-348. /K/

A mezőgazdasági munkásosztály nevelési költségei.
=1909. 33. 59-61. /K/

Adatok a középosztály nevelési költségeinek ismeretéhez.
=1910. 34. 62-64. /K/

Magyarország mezőgazdasági kivitele.
=1913. 37. 751-758.

Gabonaárak alakulása 1906 óta az osztrák-magyar vámterületen.
=1915. 39. 501-514.

Magyarország mezőgazdasági kivitele.
=1928. 52. 135-157.

A magyar búza áralakulása.
=1931. 55. 333-362.

     Balkányi Kálmán
Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1922. 46. 712-716.

     Balkay Béla
Az új bajor bányatörvény.
=1902. 26. 837-846.

A szénkérdésről.
=1903. 27. 121-141.

     Ballagi Géza
Zemplén vármegye közgazdasági és közművelődési állapota.
=1893/1. 17. 114-189.

     Balogh Elemér
A közgazdasági egyetem.
=1913. 37. 268-276.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 751-756.

     Balogh Tamás
A német hivatalos gazdaságstatisztika újjászervezése és tevékenysége.
=1928. 52. 486-503.

A német birodalmi gazdasági tanács szervezete és működése.
=1928. 52. 511-515. /K/

A külföld rövidlejáratú követelései az Egyesült Államokban.
=1929. 53. 456-467.

Közép-Európa külföldi kölcsönei és a magánbankrendszer reformja.
=1932. 56. 306-328.

A munkáspárt és a gazdasági fellendülés Angliában.
=1935. 59. 219-224. /K/

Olcsó pénz mint általános orvosszer. Az amerikai pénzpolitika némely következményei.
=1935. 59. 792-799. /K/

- Cs. Szabó László: Az angol konjunktúra titka.
=1936. 60. 608-616. /K/

Az aranykérdés.
=1937. 61. 445-461.

     Bamberger Béla
A szeszmonopólium.
=1895. 19. 19-41.

     Bán Endre
A magyar államkölcsön kérdéséhez.
=1912. 36. 476-483.

     Bánfi Oszkár
A valutareform az észak-amerikai Egyesült Államokban.
=1901. 25. 281-293.

A betéti kamatláb kérdése.
=1902. 26. 927-933.

A takarékpénztári reform.
=1903. 27. 260-269.

A budapesti pénzintézetek üzleteredményei az 1902. évben. 1-2.
=1903. 27. 448-462., 526-556.

A budapesti pénzintézetek üzleteredményei 1903-ban.
=1904. 28. 675-682.

A pénzintézeti betétek megadóztatása Magyarországon.
=1905. 29. 115-133.

A budapesti pénzintézetek üzleteredményei 1904-ben.
=1905. 29. 337-345.

A pénzintézeti reform.
=1914. 38. 390-395.

     Bányász László
Munkásviszonyok és munkásjóléti intézmények a m. kir. dohánygyárakban.
=1906. 30. 577-590.

Munkásjóléti intézmények a m. kir. dohánygyárakban.
=1906. 30. 805-829.

     Barabás Endre
A székely kivándorlás és a Romániában élő magyarok helyzete.
=1901. 25. 428-452.

Udvarhely vármegye közgazdasági leírása. 1-2.
=1904. 28. 683-720., 762-778.

A nemzetiségi bankok székelyföldi akciója (Udvarhely vármegye hitelügyi viszonyai).
=1904. 28. 815-839.

Az erdélyrészi népfajok birtokaránya.
=1905. 29. 817-836.

Maros-Torda vármegye és Maros-Vásárhely thj. sz. kir. város közgazdasági leírása. 1-6.
=1906. 30. 477-482., 539-561., 601-630., 689-709., 764-784., 830-847.

A nép táplálkozása Maros-Torda vármegyében.
=1907. 31. 37-49.

Kolozs vármegye közgazdasági leírása.
=1910. 34. 486-541.

     Barcza Imre
Magyarországi kivándorlások irodalma. Összeáll. - -.
=1908. 32. 482-491. /K/

Ipari szakiskoláink fejlesztése.
=1918. 42. 736-739. /K/

     Barlai Béla
Magyarországnak vasércekkel való ellátása.
=1916. 40. 692-704.

     Barna Zoltán
A mezőgazdasági válság francia világításban.
=1895. 19. 231-245.

     Baross János
A schleswig-holsteini parasztbirtokok törzsöröklési joga.
=1902. 26. 657-669.

     Barta Ernő
A munkásjóléti intézmények állandó kiállítása Berlinben.
=1903. 27. 704-708. /K/

     Barta Ödön
A közös államadóssági járulék megváltása. 1-2.
=1904. 28. 567-579., 655-665.

     Bártfai Szabó László
Széchenyi gazdaságpolitikai tételei.
=1930. 54. 771-786.

     Bartha Emma
Az olasz mezőgazdaság fejlesztésének irányai.
=1942. 66. 844-862.

     Bartha József
A Keynes-féle beruházási szorzószám.
=1938. 62. 761-771.

     Barthos Andor
Részletek a gazdaságosság érvényesítéséhez az államvasutak üzemében.
=1914. 38. 456-474.

     Bátor Viktor
Az aranypengő. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1931. 55. 828-830.

     Bauer Albert Béla
Holland kikötők. 1-2.
=1915. 39. 615-627., 760-782.

     Baumgarten Nándor
- Meszlény Artúr: A védvám befolyása a kartellekre és trösztökre.
=1906. 30. 307-317.

A társulati adóról. MKT-ankét. - - előadása.
=1924. 48. 67-82.

A részvényjog reformja. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1926. 50. 165-167. /K/

     Beck Dénes
A jelzáloglevelek biztosítása.
=1894. 18. 1023-1030.

A koronaszövetkezetek megadóztatása.
=1903. 27. 381-386. /K/

A pénz megdrágulásának oka.
=1906. 30. 33-39.

Gazdasági életünk a jövőben, különösen a drágaság-, vám- és pénzkérdés szempontjából.
=1917. 41. 564-576.

     Beck Hugó
Állami felügyelet a magánbiztosítási vállalatoknál.
=1897. 21. 775-783.

     Beck Salamon
Örökjog és köteles rész.
=1911. 35. 667-673.

     Becsey Antal
Amerika.
=1921. 45. 564-582.

     Békésy Géza
A lakásnyomorról.
=1905. 29. 165-178.

     Benes Ferenc
A készpénznélküli fizetési forgalom.
=1930. 54. 81-108.

     Berczeller László
A tápszerhatástan közgazdasági vonatkozásai.
=1922. 46. 535-547.

     Berényi Pál
Sopron vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-3.
=1895. 19. 165-190., 410-431., 490-531.

A vidéki takarékpénztárak reformja.
=1899. 23. 237-256.

Vidéki közraktárak.
=1902. 26. 375-388.

A földbirtok hitellel való megterhelése. 1-3.
=1903. 27. 604-621., 676-692., 769-783.

A betterment-adózás kérdése. 1-4.
=1906. 30. 242-250., 331-338., 409-414., 456-476.

Harc az aranyért.
=1908. 32. 50-53. /K/

A legtöbb kedvezés és a reciprocitás.
=1908. 32. 73-89.

     Bergstein Béla
A magyarországi fogyasztási szövetkezetek statisztikája.
=1911. 35. 63-66. /K/

     Berlász Jenő
A magyar gazdaság- és társadalomtörténetírás kialakulása.
=1943. 67. 1076-1096.

     Bernát Gyula
A gazdasági válság és a munkabérek alakulása.
=1923. 47. Pótfüzet 1-15.

Az új francia agrárpolitika.
=1942. 66. 572-582.

     Bernát István
A valorizáció ügye. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 768-771.

     Bernáth Dezső
Belső munkás-vándorlások Magyarországon.
=1902. 26. 582-592.

     Bikkal Dénes
A hitelélet legújabb fejlődése Olaszországban.
=1933. 57. 690-699. /K/

A gazdasági élet alakulása az Országos Társadalombiztosító Intézet évi jelentésének tükrében.
=1934. 58. 66-67. /K/

Társadalombiztosítás Magyarországon.
=1934. 58. 341-389.

Az Országos Társadalombiztosító Intézet 1933. évi működése.
=1934. 58. 619-621. /K/

Az OTI és a MABI 1935. évi működése.
=1936. 60. 766-769. /K/

Kereskedők és iparosok öregségi biztosítása.
=1937. 61. 332-348.

Mezőgazdasági munkásbiztosítás külföldön.
=1937. 61. 479-509.

A családi munkabér szervezeti kérdései.
=1938. 62. 594-612.

A társadalombiztosítás helyzete Magyarországon az 1937. évben.
=1939. 63. 479-494. /K/

Kereskedők és kézművesek öregségi biztosítása külföldön.
=1940. 64. 479-493.

     Binét György
A fiumei kikötő forgalmáról és szerepéről.
=1930. 54. 647-657. /K/

A fiumei kérdés.
=1931. 55. 47-57. /K/

     Bíró Benedek
Állami háztartásunk a háború első évében.
=1917. 41. 841-870.

     Bíró Pál
Kereskedelmi mérlegünk passzivitása. MKT-ankét. - - előadása.
=1927. 51. 741-759.

     Blum Brúnó
Pénzgazdaságunk és a vidéki intézetek.
=1899. 23. 740-764.

     Blum Erzsébet
A repülőgép jelentősége a gazdasági életben.
=1931. 55. 363-389.

     Bodor Antal
Az erdélyrészi pénzintézetek.
=1904. 28. 923-937.

     Boér Elek, ifj.
Keynes konjunktúraelmélete. 1-2.
=1931. 55. 645-665., 778-799.

A külföldi kölcsönök hatása az adós országok gazdasági helyzetére. - Megjegyzések Nuebauer Gyula bírálatára. -
=1935. 59. 551-561. /K/

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1937. 61. 288-291.

A Carnegie-alapítvány és a nemzetközi kereskedelmi kamara együttműködése a világgazdaság újjáépítése érdekében.
=1937. 61. 387-396. /K/

A fogyasztás gazdaságtana és irányítása. 1-2.
=1939. 63. 11-31., 220-243.

Keynes jövedelmi kényszerkölcsön-terve.
=1940. 64. 1-12.

Háborús pénzpolitika és pénzügy 1914-15-ben és 1939-40-ben.
=1940. 64. 444-478.

A verseny és a gazdasági rend.
=1943. 67. 601-630.

Földes Béla emlékezete.
=1948. 71. 1-24.

     Bogyó Samu
A biztosítási kötvény visszaváltási értéke.
=1904. 28. 291-294.

     Bokor Gusztáv
A munkaközvetítés statisztikája.
=1896. 20. 497-500. /K/

Oroszország első népszámlálása, 1897.
=1897. 21. 632-638. /K/

A drezdai Gehe-Stiftung.
=1901. 25. 302-303. /K/

A nemzetközi statisztikai intézetről.
=1901. 25. 531-538.

Az ipari munkások baleset ellen való biztosítása. 1-2.
=1903. 27. 848-860., 936-956.

     Bolberitz Károly
A külkereskedelmi politika újabb eszközei.
=1941. 65. 30-42.

Magyarország háborús gazdaságpolitikája az ipari termékek termelési-fogyasztási egyensúlyának biztosítására.
=1943. 67. 154-174.

     Borbély Mihály
- Ifj. Reitzer Béla: Családi bér és családbiztosítás.
=1938. 62. 616-625. /K/

     Bosnyák Béla
Vidéki városok élelmezése.
=1911. 35. 696-699. /K/

     Bossányi Endre
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 103-112.

     Bögehold József
A hitelszervezet kialakulása és a hitelélet fejlődése Romániában.
=1944. 68. 411-425. /K/

     Braun Róbert
Falusi élet Amerikában. [Sunderland, Mass.]
=1910. 34. 49-61.

     Bruchsteiner Imre
Adatok az európai városok lakásproblémájához.
=1928. 52. 621-627. /K/

A közpénzből való lakásépítés finanszírozása.
=1929. 53. 47-58. /K/

     Brunner Vilmos
A berlini Institut für Konjunkturforschung.
=1927. 51. 106-114.

     Bud János
Születési és termékenységi statisztika.
=1907. 31. 24-36.

Népünk halandósága és élettartama. 1-2.
=1907. 31. 229-239., 320-342.

Demográfiai kérdések a Nemzetközi Statisztikai Intézet XI. ülésszakán, történeti fejlődésökben bemutatva.
=1908. 32. 11-31.

Elméleti, gazdasági és morálstatisztikai kérdések a Nemzetközi Statisztikai Intézet XI. ülésszakán. 1-2.
=1908. 32. 391-399., 461-470.

A koncentráció a gazdasági-társadalmi életben. 1-3.
=1911. 35. 73-100., 199-205., 253-275.

Árstatisztika. 1-2.
=1911. 35. 723-744., 806-835.

Magyar árstatisztika.
=1913. 37. 18-31.

A munkanélküliség statisztikája.
=1913. 37. 344-350.

A kommunizmus után.
=1919. 43. 137-184.

A kereskedelempolitika válaszúton.
=1936. 60. 4-24.

Chorin Ferenc.
=1936. 60. 196-201. /K/

Kartell és kartellpolitika.
=1942. 66. 493-548.

A munkanélküliség statisztikája Magyarországon.
=1910. 34. 394-398.

Irányított gazdaság.
=1944. 68. 385-410.

     Buday Barna
A földbirtokreform. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 211-221.

     Buday Béla
A közigazgatási mérnök.
=1913. 37. 292-309.

A mérnöki rendtartásról.
=1923. 47. 97-110.

     Buday Dezső
A többtermelés és a birtokkategóriák.
=1916. 40. 386-400.

A gazdasági fejlődés három útja.
=1916. 40. 744-771.

Nemzetközi szociálpolitika.
=1917. 41. 812-826.

A háztartások kollektiválódása.
=1918. 42. 459-472.

     Buday Gyula
Az Egyesült Államok 1929. évi nemzetközi fizetési mérlege.
=1931. 55. 43-46. /K/

A new-yorki értéktőzsde és pénzpiac.
=1928. 52. 363-366. /K/

Külföldi értékpapír-emissiók a New York-i tőzsdén.
=1928. 52. 504-511. /K/

Az Egyesült Államok nemzetközi fizetési mérlege.
=1932. 56. 47-53. /K/

     Buday Kálmán
Magyarország a nemzetközi pénzpiacon.
=1929. 53. 556-574.

Magyarország és az utódállamok helyzete a nemzetközi pénzpiacon.
=1931. 55. 472-504.

A népszövetségi pénzügyi bizottság jelentése.
=1931. 55. 709-722. /K/

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1937. 61. 296-297.

     Buday László
Házassági perek az új házasságjog első esztendejében, 1895-1896.
=1897. 21. 626-631. /K/

Felekezeten kívüliek.
=1897. 21. 663-681.

A magyarság szerepe a múlt év házasságaiban.
=1897. 21. 975-981. /K/

A reprezentatív számlálásról.
=1898. 22. 603-613.

Ipartestületi statisztika.
=1898. 22. 703-708. /K/

Az ipartestületekről.
=1901. 25. 191-205.

A Nemzetközi Statisztikai Intézet Budapesten.
=1901. 25. 740-747.

Adatok a munkahiányról.
=1903. 27. 249-259.

A községi háztartás statisztikája.
=1909. 33. 398-406.

Vizaknai Antal (1863-1911). Nekrológ.
=1912. 36. 1-5.

A statisztika nemzetközi művelése.
=1912. 36. 6-20.

Statisztika és közigazgatás.
=1912. 36. 750-767.

A községi alapokról.
=1913. 37. 635-650.

A statisztika újabb problémái. (A Nemzetközi Statisztikai Intézet Bécsben.)
=1914. 38. 73-84.

Magyarország gazdasági egysége.
=1919. 43. 35-44.

Mandelló Gyula (1868-1919). Nekrológ.
=1920. 44. 3-7.

Magyarország háborús népvesztesége.
=1920. 44. 536-551.

A magyar hivatalos statisztika ünnepe.
=1921. 45. 223-230.

Agrárstatisztika.
=1922. 46. 56-63.

A statisztika szervei a háború alatt.
=1922. 46. 548-551.

Az Olvasóhoz.
=1922. 46. 625-626.

A statisztikai kutatás újabb irányai.
=1924. 48. 318-323.

     Buresch Károly
Magyarország és Ausztria gazdasági kapcsolatai.
=1935. 59. 725-732.

     Chorin Ferenc
Matlekovits Sándor jubileuma.
=1922. 46. 611-612. /K/

     Claparčde, A. de
A különböző kontinensek közötti árkülönbségről.
=1937. 61. 665-668. /K/

Gazdasági telítettségi fok és nyersanyag-termelés.
=1938. 62. 615. /K/

     Cottely István
Az olasz korporatív pénzügyi elmélet.
=1940. 64. 169-172. /K/

Az olasz osztalékadók és azok nemzetközi vonatkozásai.
=1940. 64. 277-279. /K/

     Cs. Szabó László ld. Szabó László, Cs.


     Csanádi György
Az arany jövője a német szakirodalom tükrében.
=1941. 65. 97-100. /K/

     Csanády György
Az ötéves terv a Szovjetunióban 1928-1933.
=1931. 55. 514-517. /K/

     Csérer Lajos
Havasalji határgazdasági rendszerek Erdélyben.
=1913. 37. 577-587.

Új falusi középosztály Erdélyben.
=1914. 38. 298-310.

A jövendő hazai 'Stájerföld' [Erdély].
=1915. 39. 491-500.

Az erdélyi mezőgazdaság földrajzi vázlata.
=1915. 39. 824-840.

Vázlatok az erdélyi falusi társadalom fejlődéséről.
=1916. 40. 496-502.

Az erdélyi gazdasági kamaráról.
=1918. 42. 132-137.

     Csikay Pál
Ausztria újjáépítésének világgazdasági vonatkozásai.
=1927. 51. 88-100.

     Csikós-Nagy Béla
A képződményelmélet.
=1939. 63. 714-733.

A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban.
=1940. 64. 52-58. /K/

     Csizik Béla
Államháztartás és közteher.
=1930. 54. 569-616.

Emlékbeszéd Korányi Frigyesről.
=1936. 60. 253-260.

     Csupor József
A városok és községek háztartásának rendezéséről szóló törvényjavaslatról.
=1923. 47. 824-835.

Budapest székesfőváros kölcsönei.
=1924. 48. 337-358.

     Czakó Emil
A bankok a kereskedelem szolgálatában. 1-2.
=1905. 29. 429-448., 470-478.

A külföldi bankok szervezete. 1-2.
=1905. 29. 560-571., 625-634.

     Czeisler Emil
A külföldi váltó és a valuta-rendezés.
=1900. 24. 611-618.

A francia örökjáradék törlesztése.
=1900. 24. 633-634. /K/

A miskolci kereskedelmi kongresszus.
=1900. 24. 808-811. /K/

A sóbányajegyek.
=1901. 25. 272-281.

A magyar befektetési értékek.
=1903. 27. 18-38.

A Hibernia államosítása.
=1904. 28. 800-811. /K/

     Czettler Jenő
Közélelmezési kérdések a háború után.
=1916. 40. 46-62.

Bernát István (1854-1942). Nekrológ.
=1942. 66. 253-256. /K/

Az olasz agrárpolitika.
=1943. 67. 761-770.

     Czirbusz Géza
Magyarország a XX. század elején. (Válasz dr. Thirring Gusztáv úr bírálatára.)
=1903. 27. 391-393. /K/

     Dalmády Ödön
A vasúti beruházásokról.
=1929. 53. 19-41.

     Dálnoki-Kováts Jenő
A megélhetés drágulása a háború kitörése óta.
=1921. 45. 264-292.

Árszínvonal, munkabér és életszínvonal 1921-ben.
=1922. 46. 64-74.

A megélhetés drágaságának jelzőszámai.
=1922. 46. 492-496.

Az indexszámok jelentősége a munkabérek meghatározásánál. MKT-ankét. - - előadása. - Hozzászólások. -
=1922. 46. 508-532.

Drágaság és hatósági beavatkozás.
=1924. 48. 359-375.

A megélhetési költségek alakulása az 1925. évben.
=1926. 50. 50-54. /K/

     Dánér István
A szükséglettelítés törvénye.
=1914. 38. 361-372.

     Darkó Zoltán
A mezőgazdasági hitel Magyarországon 1849 előtt.
=1935. 59. 683-693. /K/

     Daróczy Aladár
Tolna vármegye közgazdasági leírása. 1-4.
=1908. 32. 571-592., 684-703., 734-754., 819-845.

     Dávid László
A visszatérítés elve a szövetkezet üzleti feleslegének felosztásában.
=1939. 63. 921-940.

     Dékány István
A gazdasági élet fokai és az 'élettérgazdaság'.
=1940. 64. 539-575.

A történelmi módszer.
=1911. 35. 446-465.

Böhm-Bawerk értékelméletéről.
=1912. 36. 162-172.

Kereskedelmi imperializmus a német világpolitikában.
=1916. 40. 335-354.

Az érték- és árjelenségek törvényeinek vizsgálata.
=1917. 41. 81-107.

A 'burzsoá' és 'kapitalista' megítélésének eredete. (Adalék a közgazdaságtan és karakterológia viszonyának kérdéséhez.)
=1933. 57. 497-517.

A társadalom mint 'üzem'. (Adalék a probléma alapvetéséhez.)
=1940. 64. 133-148.

     Dencz Ákos
A német birodalom új (postai) csekkrendszere.
=1908. 32. 233-247.

     Dénes István
Budapest székesfőváros pénzügyeinek rendezése.
=1907. 31. 73-92.

Budapest községi pénzügyi helyzetének javítása.
=1907. 31. 377-394.

     Deseő Antal, ifj.
Nagybritannia 1931-32. évi költségvetése. 1-2.
=1931. 55. 592-620., 808-813. /K/

Az angol búzatermelés támogatása.
=1932. 56. 469-473. /K/

A belga frank devalvációja.
=1936. 60. 82-84. /K/

     Diczig Alajos
A forgalom általános megadóztatásának rendszerei.
=1932. 56. 883-905.

Adóerkölcs és adóteher.
=1936. 60. 302-315.

     Diószeghy József
A munkásbiztosítás.
=1920. 44. 53-75.

     Domanovszky Ákos
Német vita a külföldi kölcsönök körül.
=1928. 52. 599-620.

A magyar ötéves tervről.
=1938. 62. 963-981.

     Domány Gyula
A magyar jegybank.
=1924. 48. 118-140.

Bankpolitika, különös tekintettel a hitelpolitikára.
=1926. 50. 432-457.

A jegybankok diszkontpolitikája.
=1927. 51. 513-515. /K/

A tőkeáramlás irányváltozásai.
=1928. 52. 627-631. /K/

A világgazdasági válság.
=1931. 55. 194-215.

Devizagazdálkodás és aranyvaluta.
=1933. 57. 452-461. /K/

A magyar devizagazdálkodás.
=1936. 60. 177-194.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1937. 61. 291-293.

A háborús bankpolitika.
=1942. 66. 201-226.

A valutarendezés fél évszázada.
=1943. 67. 175-193.

Az angol font küzdelmei.
=1947. 70. 346-354. /K/

A Szovjetunió pénzrendszere és hitelrendszere.
=1949. 72. 73-78. /K/

     Doroghi Ervin
A társulati adó s a részvénytársaságok mérlege.
=1924. 48. 89-101.

A részvényjog reformja. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1926. 50. 161-165. /K/

     Dréhr Imre
Pénzünk és gazdasági politikánk nemzetközi kérdései.
=1923. 47. 295-302.

A feldarabolt Magyarország - Európa gazdasági válsága.
=1923. 47. 633-645.

A munkahiány esetére szóló biztosítás.
=1926. 50. 265-276.

     Drucker Géza
A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1928. 52. 898-899.

     Éber Antal
Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. Észrevételek Havas Miksa cikkére.
=1893/1. 17. 190-194.

A záloglevelek biztosításáról.
=1897. 21. 50-62.

Jelzálog-hitelintézeti statisztikánkról.
=1899. 23. 120-129. /K/

A magyar föld terhe.
=1900. 24. 151-153. /K/

A földbirtok tehermentesítése.
=1900. 24. 770-783.

A jelzálog-kölcsönök konverziójának illetékmentessége.
=1900. 24. 931-944.

A fővárosi pénzintézetek 1900-ban.
=1901. 25. 351-358.

A mezőgazdasági hitel reformja.
=1901. 25. 519-531.

A pénzintézetek revíziójáról.
=1911. 35. 795-805.

A földbirtokreform. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 171-185.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 283-302.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 467-473.

A gabonára szóló záloglevelek. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1922. 46. 448-456.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 748-750.

Matlekovits Sándor. (Emlékbeszéd.)
=1926. 50. 121-132.

Kereskedelmi mérlegünk passzivitása. MKT-ankét. - - elnöki megnyitója.
=1927. 51. 705-707.

A magyar nemzeti tőke alakulása 1924-től 1928-ig.
=1929. 53. 575-580. /K/

Az aranypengő. MKT-ankét. - - elnök zárszava.
=1931. 55. 835.

Devizagazdálkodás.
=1932. 56. 501-535.

- - elnöki megnyitója az MKT 1934. június 19-én tartott negyvenedik évi rendes közgyűlésen.
=1934. 58. 301-303.

Szabadkereskedelem ellen és mellett.
=1938. 62. 14-35.

Vámuniók.
=1938. 62. 982-986. /K/

Járadékbirtok vagy kisbérlet.
=1939. 63. 163-182.

Pesti Hazai Első Takarékpénztár.
=1939. 63. 958-960. /K/

Széchenyi és a magyar ipar.
=1940. 64. 419-443.

Széchenyi és a pénzügyek.
=1941. 65. 237-255.

Fellner Frigyes (1871-1945). Nekrológ.
=1946. 69. 15-22. /K/

'Council of economic advisers'.
=1947. 70. 194-196. /K/

[Éber Antal] É. A.: A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 1947. évi kongresszusának határozatai.
=1947. 70. 206-209. /K/

A csekkforgalom kiterjesztése.
=1949. 72. 1-8.

[Éber Antal] É. A.: A magyar állam zárszámadása az 1946/47. évről.
=1949. 72. 72-73. /K/

     Éber Ernő
Magyarország tejgazdaságáról.
=1928. 52. 713-719. /K/

A mezőgazdaság helyzetének tárgyalása a német bankárnapon.
=1929. 53. 42-47. /K/

Szovjet-Oroszország mezőgazdasága 1930-ban.
=1929. 53. 667-672. /K/

A földbirtokmegoszlás jelentősége mezőgazdasági termelésünkben.
=1930. 54. 263-294.

A kedvezményes vámok kérdése a Brit Birodalomban.
=1930. 54. 811-816. /K/

Az Egyesült Államok búzatermeléséről.
=1932. 56. 134-140. /K/

A németbirodalmi kormány új gabonapolitikája.
=1932. 56. 715-719. /K/

Kékkönyv az ottawai konferenciáról.
=1933. 57. 101-109. /K/

A tejforgalom szabályozása a kötött gazdálkodás alapján.
=1933. 57. 574-579. /K/

Állatállományunk számbeli és értékbeli változásai 1933-34-ben.
=1934. 58. 507-510. /K/

A mezőgazdasági oktatás elvei és módszerei.
=1934. 58. 595-615.

Belterjesség és jövedelmezőség a mezőgazdasági üzemekben.
=1935. 59. 799-804. /K/

Telepítés és más birtokpolitikai intézkedések a kisbirtok szaporítására.
=1936. 60. 163-176.

A magyar mezőgazdaság jövedelmének alakulása.
=1936. 60. 498-504. /K/

Anglia gyomra.
=1936. 60. 762-766. /K/

Román törvény a mezőgazdaság szervezéséről.
=1937. 61. 517-522. /K/

A világtermelés és az árak alakulása 1936/37-ben.
=1937. 61. 841-847. /K/

Mezőgazdasági termelésünk fejlődésének irányai.
=1938. 62. 231-244.

Az önellátási törekvés eredményei és hatásai Németországban.
=1938. 62. 820-827. /K/

Az Egyesült Államok mezőgazdasági termelésének helyzete 1938-ban.
=1938. 62. 994-998. /K/

Állattenyésztésünk alakulásának vizsgálata.
=1939. 63. 82-95. /K/

A földárak és földhaszonbérek alakulása tíz év alatt.
=1939. 63. 296-307. /K/

A mezőgazdaság belterjességének közgazdasági jelentősége.
=1939. 63. 695-713.

Az 1939. évi állatösszeírás eredményei.
=1939. 63. 971-975. /K/

A mezőgazdasági üzemnagyság-csoportok része a piac ellátásában.
=1940. 64. 62-66. /K/

Új állattenyésztési törvény.
=1940. 64. 382-386. /K/

Földárak és földhaszonbérek 1939-ben.
=1940. 64. 636-647. /K/

Mezőgazdasági hitelforrások az Egyesült Államokban.
=1940. 64. 924-932. /K/

Mezőgazdasági cselédbér - mezőgazdasági cselédkereset.
=1941. 65. 43-62.

Mezőgazdasági üzemstatisztikai adatok vizsgálata.
=1941. 65. 661-667. /K/

Terméshozambiztosítás Amerikában.
=1941. 65. 775-783. /K/

A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló törvényjavaslat.
=1942. 66. 87-100. /K/

A búzakérdés szempontjai.
=1942. 66. 322-333.

Mezőgazdasági termelésünk táji vizsgálata.
=1943. 67. 205-217. /K/

A tengerentúli gabonatermés és gabonapiac figyelemmel az európai gabonatermelésre.
=1944. 68. 70-74. /K/

     Ecker-Rácz L. László
A munkanélküliek segélyezése az Egyesült Államokban.
=1935. 59. 500-521.

     Ecseri Lajos
A magyar búza és liszt versenyképességének fokozásáról.
=1904. 28. 423-432.

A magyar búzaárak alakulása a múlt század közepétől fogva, és az új mezőgazdasági vámok várható hatása.
=1906. 30. 505-530.

Az adóreform a földbirtok szempontjából.
=1908. 32. 1-10.

Mezőgazdaságunk helyzete és feladatai a háború után.
=1916. 40. 503-517.

     Edvi-Illés László
Alföldi városaink emelkedése.
=1907. 31. 115-122.

Arad város közgazdasági leírása. 1-4.
=1907. 31. 194-201., 249-259., 343-349., 395-409.

A magyar városok gazdasága. 1-2.
=1907. 31. 627-638., 676-689.

Arad vármegye közgazdasági leírása. 1-2.
=1907. 31. 754-764., 829-844.

     Egry Aurél
A társulati adóról. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1924. 48. 82-87.

     Éhen Gyula
Vas vármegye közgazdasági leírása. 1-3.
=1905. 29. 705-721., 785-804., 853-864.

     Engel Ármin
A valorizáció ügye. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 776-782.

     Engel Aurél
A magyar záloglevelek visszaözönlése.
=1900. 24. 293-301.

     Erdély Sándor
Az aranymérleg.
=1924. 48. 102-117.

     Ereky Károly
Az állam és a társadalom gazdasági tevékenysége Magyarországon.
=1908. 32. 97-108.

A mezőgazdasági nagyüzemek és a többtermelés.
=1923. 47. 617-632.

Az öntözés közgazdasági előkészítése.
=1938. 62. 700-719.

     Exner Kornél
Fogyasztási adóink az Ausztriával való kapcsolat szempontjából.
=1899. 23. 257-266.

Az exlex a pénzügyi jog szempontjából.
=1903. 27. 333-352.

Az önkormányzat adóterhe Magyarországon.
=1904. 28. 895-906.

A magyar egyenes adók reformjának ismertetése.
=1907. 31. 721-753.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 348-370.

     Fábián Tibor
Infláció és pénzérték.
=1947. 70. 291-313.

     Fabinyi Tihamér
Hegedűs Lóránt (1872-1943). Nekrológ.
=1943. 67. 1-5.

     Farahó János
- Putnik Béla: Magyar kivándorlók Kanadában és Romániában.
=1901. 25. 809-832.

A kanadai magyarság.
=1902. 26. 593-598.

     Farkas Árpád
Kisgazdaságok igásállattartásának üzemgazdasági szempontjai.
=1942. 66. 417-433.

     Farkas Geiza
Mit áldoz a földműves, hogy a sajátján dolgozhassék?
=1912. 36. 253-267.

A kisgazdákról.
=1912. 36. 361-370.

A legtöbbet termelő mezőgazdasági üzem.
=1913. 37. 486-511.

A parasztbirtok és a hitbizomány.
=1914. 38. 289-297.

A mezőgazdasági kérdés.
=1919. 43. 45-67.

     Farkas Jenő
Teendők a munkás-lakások ügyében.
=1896. 20. 255-273.

A pellagra gazdasági okai.
=1898. 22. 773-785. /K/

A gyárvárosrészek elhelyezése.
=1900. 24. 303-304. /K/

     Farkas László
A termelő munka értékszámítása.
=1919. 43. 271-284.

     Fayer Pál
A nemzetközi kereskedelmi statisztika egységesítése.
=1914. 38. 585-592.

Anglia gondoskodása cukorszükségletéről a háborúban.
=1915. 39. 755-759.

     Fazekas Oszkár
A közgazdaságtan módszerkérdéséhez.
=1897. 21. 682-704.

     Fehér Gyula
Háború-kockázat az életbiztosításban.
=1916. 40. 96-114.

A szövetkezeti biztosítás hazánkban és Ausztriában.
=1917. 41. 285-296.

A biztosítási díjátvitelek kérdése.
=1917. 41. 631-644.

Megjegyzések a biztosítási magánvállalatokról szóló törvényjavaslathoz.
=1919. 43. 68-92.

A magyar jégbiztosítás reformja.
=1919. 43. 253-270.

     Fekete Ignác
Az őrlési forgalom.
=1900. 24. 595-610.

     Félegyházy Ágost
A tőzsde-reformról.
=1895. 19. 256-270.

     Fellner Frigyes
A nemzeti vagyon becslése. 1-2.
=1893/1. 17. 364-405., 528-547. /K/

Adalék mezőgazdasági hitelpolitikánkhoz. 1-3.
=1896. 20. 766-804.; 1897. 21. 37-49., 193-211.

A telepítés és a járadékrendszer.
=1900. 24. 677-682.

A magyar nemzeti vagyon becslése, tekintettel egyéb államokra.
=1901. 25. 889-915.

A törzsörökösödés és a magyar földbirtok.
=1903. 27. 667-675.

A nemzeti jövedelem becslése.
=1903. 27. 893-921.

Hieronymi Károly (1836-1911). Nekrológ.
=1911. 35. 297-300.

Alfred de Foville (1842-1913). Nekrológ.
=1913. 37. 289-291.

Láng Lajos báró (1849-1918). Nekrológ.
=1918. 42. 217-219.

A nagy vagyonadó.
=1919. 43. 204-217.

     Fellner Vilmos
A természetes kamat, mint a megtakarítások határtermelékenysége.
=1935. 59. 380-398.

Adalék a konjunkturális fejlődés dinamikájához.
=1936. 60. 261-270.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1937. 61. 282-283.

     Fenyő Miksa
Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1922. 46. 700-712.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 511-517.

A szesztermelés helyzete Magyarországon. Megjegyzés Matolcsy Mátyás tanulmányához.
=1937. 61. 251-253. /K/

Még egyszer Matolcsy Mátyás szesz-cikke.
=1937. 61. 510-511. /K/

     Fenyvessy József
Az olaszországi sztrájkok statisztikája.
=1893/2. 17. 483-490. /K/

A német vámterület 1892-ik évi külkereskedelme.
=1894. 18. 162-165. /K/

Magyarország bánya- és kohóipara 1891-1892-ben.
=1894. 18. 319-322. /K/

- Hajdú László: Olaszország 1892. és 1893. évi áruforgalma.
=1894. 18. 605-610. /K/

- Hajdú László: Spanyolország külforgalma 1891-1893.
=1894. 18. 610-614. /K/

- Hajdú László: Franciaország külforgalma 1891-1893.
=1894. 18. 910-913. /K/

A magyar biztosítási statisztika első évi eredményei.
=1896. 20. 815-825. /K/

A Raiffeisen-féle kölcsönpénztárak Ausztriában.
=1897. 21. 639-644. /K/

A nemzetközi szövetkezeti kongresszus.
=1897. 21. 705-727.

A drága kenyér.
=1898. 22. 89-110.

Nemzetközi szövetkezeti statisztika.
=1898. 22. 282-287. /K/

A munkaközvetítés statisztikája Ausztriában.
=1898. 22. 412-418. /K/

A munkásstatisztikáról.
=1898. 22. 439-489.

A franciaországi sztrájkok statisztikája 1890-1897.
=1898. 22. 630-634. /K/

Az észak-amerikai Egyesült Államok népszámlálásai.
=1899. 23. 135-139. /K/

A távbeszélő Svédországban.
=1899. 23. 285-287. /K/

A Musée Social.
=1899. 23. 493-501.

A düsseldorfi nemzetközi munkáslakásügyi kongresszus.
=1902. 26. 791-796. /K/

A magyar munkásügyi hivatalról.
=1903. 27. 493-499.

A gyermekmunka védelme.
=1903. 27. 720-721. /K/

Helyreigazítás a lakásnyomorról.
=1905. 29. 384-385. /K/

     Ferenczi Imre
A magyar ipari munkásság szakszervezkedési jogának fejlődése. 1-2.
=1905. 29. 765-784., 837-853.

A magyar ipari munkásság szakszervezeti mozgalma és sztrájkjai. 1-4.
=1906. 30. 39-54., 122-131., 185-197., 251-271.

A munkáskamarák megteremtése.
=1907. 31. 661-675.

Mária Terézia és II. József ipari politikája.
=1909. 33. 30-53.

Iparunk régibb fejlődési nehézségei. 1-2.
=1909. 33. 97-120., 171-186.

A községi lakáspolitika feladatai Budapesten.
=1909. 33. 791-808.

A munkanélküliség kérdése Magyarországon.
=1910. 34. 382-393.

A munkanélküliség és a nemzetközi munkásvándorlások.
=1912. 36. 735-749.

A háború sebesültjeinek gazdasági jövője.
=1914. 38. 677-688.

A rokkantak visszavezetése a német mezőgazdaságba.
=1915. 39. 805-823.

Rokkantpolitikánk eredeti fejleményei.
=1917. 41. 321-347.

A hadirokkantak és hadihátrahagyottak ellátásának reformja.
=1917. 41. 769-811.

A kontinentális munkásvándorlások szabályozása Európában.
=1924. 48. 199-226.

Túlnépesedés és kivándorlás.
=1927. 51. 561-583.

A világvándorlások és a népek közeledése. (Történeti áttekintés.)
=1930. 54. 411-452.

Az európai munkapiac és a világnépesedés irányzata.
=1931. 55. 441-471.

A nemzetközi szociálpolitika demográfiai nehézségei.
=1933. 57. 518-547.

Az idegenek nemzetközi gazdasági és társadalmi problémái.
=1936. 60. 381-397.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. - - előadása.
=1936. 60. 700-714.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. - - válasza.
=1936. 60. 802-803.

A túlnépesedés ismérvei.
=1938. 62. 435-463.

A népesség jóléti és valószerű optimuma.
=1939. 63. 578-607.

     Ferenczi Izsó
A magyar külkereskedelem.
=1913. 37. 32-49.

Magyarország 1912. évi külkereskedelme.
=1913. 37. 810-824.

Magyarország 1913. évi külkereskedelme.
=1915. 39. 325-337.

Magyarország 1914. évi külkereskedelme.
=1917. 41. 486-502.

Magyarország és a szabadkereskedelem.
=1920. 44. 34-46.

Német-Ausztria gazdasági létproblémái.
=1920. 44. 666-710.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. - - előadása és válasza. 1-2.
=1922. 46. 628-632., 727-730.

Kereskedelmi mérlegünk passzivitása. MKT-ankét. - - előadása.
=1927. 51. 716-733.

     Fésös László
Albánia a tervgazdálkodás útján.
=1948. 71. 225-240. /K/

     Fest Aladár
Fiume és a magyar tengerpart.
=1897. 21. 869-878.

     Feszler Lajos
Cukorár és cukorfogyasztás.
=1940. 64. 159-168.

     Flessig Sándor
Az értéktőzsde jelentőségéről.
=1923. 47. 810-815.

     Flórián Károly
A betegség, gyermekágy és halálozás esetén nyújtandó segélyek az 1907. évi XIX. tc. szerint. 1-2.
=1908. 32. 677-683., 722-733.

     Foltényi Róbert
A gazdasági rend fejlődésének irányzata a háború alatt, különös tekintettel a központokra.
=1918. 42. 123-131.

     Forrai András
A kiegyezés osztrák világításban.
=1900. 24. 468-471. /K/

     Foville, Alfred de
A statisztika és a közvélemény.
=1902. 26. 364-374.

     Földes Béla
Természet és népesség a gazdaságban.
=1893/1. 17. 279-301.

Az elítélhetőség matematikai és statisztikai alapjairól.
=1906. 30. 1-13.

Proudhon.
=1910. 34. 663-693.

Az MTA és a nemzetgazdaságtan-statisztika mívelése. (A nemzetgazdasági bizottság alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából.)
=1910. 34. 813-833.

Adalékok Marx Károly ismeretéhez.
=1915. 39. 1-36.

Néhány szó az olasz közgazdasági irodalom mai munkásságáról.
=1939. 63. 478-479. /K/

Visszaemlékezés Stein Lőrincre.
=1942. 66. 633-640.

     Frey András
A magyar gazdaságtörténet-írás új útja. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1933. 57. 368-373. /K/

     Frey Kálmán
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 39-47.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1921. 45. 181-183.

Az árutőzsde jelentőségéről.
=1923. 47. 816-823.

     Feymark, Hermann
A közép-európai kereskedelmi politika céljai és útjai.
=1929. 53. 609-622.

     Friedrich Vilmos
Az alkoholizmus és az ellene való védekezés. 1-2.
=1901. 25. 95-104., 748-757.

     Frisch Ferenc
Államszociális feladatok.
=1917. 41. 752-757.

Hadikölcsönbiztosítás.
=1918. 42. 258-273., 1 t.

Budapest halálozási viszonyai 1914 óta.
=1922. 46. 459-479.

A várakozási idő a szociális biztosítás technikájában.
=1932. 56. 792-813.

A felvidéki és kárpátaljai rokkantsági, öregségi és haláleseti kötelező biztosítás rendezése.
=1940. 64. 883-923.

     Fuchs Albert
Kresz Károly (1886-1943). Nekrológ.
=1943. 67. 840-844. /K/

     Futó Mihály
A gazdasági szervezet kórtana. Corrado Gini organikus közgazdaságtana.
=1938. 62. 245-267.

Malestroit és Bodin vitája a drágulás okairól.
=1938. 62. 815-820. /K/

Az olasz korporatív közgazdaságtan.
=1938. 62. 987-994. /K/

Az állami exporthitel-biztosítás.
=1939. 63. 95-106. /K/

A termelési költségek a korporatív gazdaságban.
=1939. 63. 617-627. /K/

Gyáripari termelésünk irányítása a két világháborúban.
=1943. 67. 1013-1075.

     Fülei-Szántó Endre
A valorizáció törvényhozásunkban, különös tekintettel az 1928. évi XII. törvénycikkre.
=1928. 52. 334-353.

     Gaál Gaszton
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 23-39.

     Gaál Jenő
A magyarországi telepítések kérdése. Utóhang a telepítési ankéthoz.
=1900. 24. 97-133.

A külön vámterület felállítása és hasznosságának feltételeiről.
=1901. 25. 1-21.

A technikusok szerepe a közgazdaságban.
=1902. 26. 893-906.

Újból gróf Széchenyi István nemzeti politikája.
=1903. 27. 967-974. /K/

A falu gondozása.
=1918. 42. 289-328.

Kényszer-kivándoroltatás.
=1925. 49. 210-225.

Társadalmi politika. Levél a szerkesztőhöz.
=1925. 49. 625-628. /K/

     Gábor László
A kisipar által eltartott népesség Magyarországon.
=1936. 60. 338-340. /K/

A munkanélküliek szakmai átképzése Angliában.
=1938. 62. 135-138. /K/

Nemzetközi tőkemozgalmak a háború után.
=1939. 63. 627-638. /K/

     Gál Miksa
Magyarország nemzeti vagyona.
=1916. 40. 401-411.

     Gallai Marcell
Az angol törvényes munkásvédelem.
=1908. 32. 445-460.

     Gárdonyi Albert
Felső-Magyarország kereskedelmi útjai a középkorban. 1-2.
=1908. 32. 90-96., 192-205.

Nagybritannia mezőgazdasági viszonyai. 1-5.
=1909. 33. 479-486., 544-548., 636-638., 679-692., 759-769.

     Gärtner Henrik
A búza-ár alakulása.
=1908. 32. 499-533.

A budapesti malmok jövedelmezősége és az őrlési forgalom.
=1910. 34. 775-795.

Malmi többtermelés, beviteli jegyek és a gazdák.
=1913. 37. 112-123.

A német gabonabeviteli jegyek rendszere.
=1914. 38. 85-104.

Magyarország nemzeti vagyona.
=1916. 40. 589-591.

     Gärtner József
A vasúti díjszabási politika fogalma.
=1944. 68. 219-222. /K/

     Gazda Károly
A mérlegfelértékelés gazdasági hatásai.
=1926. 50. 36-48.

     Géber Antal
A magyar gyáripar első üzemi és munkásstatisztikája.
=1904. 28. 121-131.

A sztrájkstatisztika.
=1907. 31. 93-114.

Az ipari termelési statisztika.
=1909. 33. 575-601.

     Géber Zsigmond Antal
A német kereskedelmi forgalom terjeszkedése.
=1900. 24. 619-624.

     Gehring Kálmán
A mezőgazdaság iparosítása és a többtermelés.
=1918. 42. 728-735.

     Gerber Ferenc
Költségvetésünk tárgyalása és a költségvetési év megváltoztatása.
=1913. 37. 176-187.

     Gerster Miklós
A mesterinas védelme.
=1903. 27. 187-195.

A kenyérgabona szerepe Magyarország közgazdaságában.
=1905. 29. 459-464.

A kenyérgabona árának alakulása.
=1906. 30. 361-379.

     Gesztelyi Nagy László
Az Alföld gazdasági jelentősége.
=1925. 49. 467-494.

Mezőgazdasági politikánk új útjai és eszközei.
=1934. 58. 232-259.

Az egyházi adózásról.
=1936. 60. 84-90. /K/

A tengeri gazdaságpolitikai jelentősége Magyarországon.
=1937. 61. 833-841. /K/

A gazdatársadalom felelőssége.
=1938. 62. 925-938.

Népfőiskola.
=1940. 64. 617-632.

Gróf Széchenyi István agrárpolitikája.
=1941. 65. 162-196.

Vámpolitikai vonatkozások Magyarország és Szerbia között a világháború előtti évtizedekben.
=1941. 65. 655-661. /K/

Mezőgazdaságfejlesztő törvény eredményeinek biztosítása. Mintafalvak szövetségének megalakulása.
=1943. 67. 894-906.

Kecskemét és a Duna-Tisza csatorna.
=1944. 68. 295-310.

     Gidófalvy Elemér
A községi tisztviselők és alkalmazottak illetményviszonyai az 1936. évben.
=1939. 63. 269-285.

A Szovjetunió pénzügyi és hitelrendszere.
=1947. 70. 84-97. /K/

     Giuglia, Giacomo
Itália és a Földközi tenger.
=1940. 64. 176-181. /K/

     Gokler Antal
A temesvári tankötelesek mellékfoglalkozásáról.
=1899. 23. 687-689. /K/

     Goldziher Károly
A biztosítási tudományok szemináriuma Göttingában.
=1902. 26. 878-880. /K/

- Sós Ernő: Vizsgálatok a rokkantsági statisztika köréből.
=1914. 38. 311-327.

A rokkantsági statisztika újabb irodalmáról.
=1914. 38. 698-703.

A kamatszámítás gazdasági-matematikai elmélete.
=1915. 39. 461-476.

Biztosítási ügyünk jövője.
=1919. 43. 240-252.

A tűzbiztosítás statisztikai alapelvei.
=1926. 50. 15-24.

A vállalati nyugdíjpénztárak helyzetének megítélése.
=1936. 60. 202-206. /K/

     Goldziher Miksa Adolf
A Kék Kereszt egyesülete.
=1900. 24. 214-216. /K/

     Goll Aladár
Rokkantügy Németországban.
=1917. 41. 306-310. /K/

     Gonda József
A magyar vasútügy 1848/49-ben.
=1896. 20. 241-254.

     Gopcsa László
Közgazdaságunk és a vegyes örökösödési rendszer.
=1902. 26. 53-57. /K/

     Gorove László
A tőke a nemzetgazdaság és a szocializmus szempontjai szerint.
=1898. 22. 242-267.

A munkaidő kérdéséhez.
=1899. 23. 309-336.

Az agrárszocializmus adatainak gyűjtése.
=1901. 25. 453-461.

Áruforgalmi mérlegünk javítása és iparfejlesztésünk.
=1903. 27. 586-599.

A negyvenéves MKT.
=1934. 58. 304-307.

     Görög Frigyes
Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 424-440.

Az aranypengő. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1931. 55. 830-831.

     Grdjic, Gojko
A jugoszláv külkereskedelmi rendszer kialakulása.
=1940. 64. 271-277. /K/

     Grecsák Richárd
A gazdasági élet átmeneti formái.
=1937. 61. 462-478.

     Grósz Emil
Magyarország orvosainak keresete.
=1900. 24. 216-217. /K/

     Gulácsy Dezső
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 95-103.

     Guothfalvy Dorner Zoltán
Racionalizálás és gazdaságpolitika.
=1928. 52. 669-698.

A düsseldorfi társadalom- és gazdaságtudományi múzeum.
=1929. 53. 584-587. /K/

A párizsi racionalizálási kongresszus.
=1929. 53. 747-754. /K/

A tenger feletti repülés.
=1930. 54. 207-217.

A fiatalkorúak, gyermekek és nők éjjeli munkájának kérdése és textilipari versenyképességünk.
=1930. 54. 510-517. /K/

A Bedaux-rendszer.
=1930. 54. 918-922. /K/

Az iparfejlesztés múltja és a külföld iparfejlesztési tevékenysége.
=1931. 55. 216-225. /K/

Nagy gazdasági tér.
=1941. 65. 435-449.

Külkereskedelmi politikánk a két világháború között.
=1943. 67. 456-498.

     Gyömrei Sándor
A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 538-546.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1928. 52. 902-904.

A magyar gazdaságtörténet-írás új útja. MKT-ankét. - - előadása.
=1932. 56. 661-679.

A magyar gazdaságtörténet-írás új útja. MKT-ankét. - - válasza.
=1933. 57. 373-376. /K/

     György Aladár
A sweating-rendszer.
=1897. 21. 361-372.

A társadalmi tevékenység határai.
=1897. 21. 942-964.

A munkaidő törvényes rendezése a művelt államokban. 1-3.
=1898. 22. 666-679., 721-740.; 1899. 23. 73-85.

A földmívesek és a német szocialisták.
=1899. 23. 519-529.

A munkásvédelemnek nemzetközi jellegűvé alakulása.
=1899. 23. 765-776.

     György Endre
A magyar vasművek és gépgyárak.
=1913. 37. 410-418.

     György Ernő
A mezőgazdasági termelés fokozása Angliában.
=1918. 42. 643-645. /K/

A fizetésképtelenségi válságról.
=1926. 50. 311-317. /K/

A külföldi áruhitelek problémája.
=1928. 52. 841-859.

A nemzetközi fizetésképtelenségi statisztika kérdéséhez.
=1930. 54. 378-381. /K/

Rugalmasság a gazdasági életben.
=1934. 58. 106-152.

A hitelélet reformproblémái.
=1935. 59. 399-419.

A mezőgazdasági hitelválság tanulságai.
=1937. 61. 310-331.

Kereskedelmi áralakulás 1937-1938-ban.
=1938. 62. 673-699.

     György Miklós
Állami járadékunk elhelyezésének kérdése.
=1909. 33. 73-96.

A gyapot árhullámzásainak okai.
=1909. 33. 735-758.

     Hadik János
Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Függelék. Pénzügyi politikánk reformja. - - írásbeli hozzászólása.
=1920. 44. 477-493.

     Hajdrik Sándor
A pénzintézetek valuta- és értékpapírtárcája az infláció idején.
=1926. 50. 796-801. /K/

A magyar gazdasági statisztika kiépítése.
=1926. 50. 802-804. /K/

A korreláció szerepe a konjunktúrakutatásban.
=1928. 52. 794-798. /K/

Államháztartásunk a szanálás óta.
=1933. 57. 632-682.

     Hajdú László
- Vargha Gyula - Kovács Aladár: Magyarország 1892. évi népmozgalma.
=1894. 18. 68-72. /K/

- Vargha Gyula - Kovács Aladár: Idegen honosok Franciaországban.
=1894. 18. 72-74. /K/

- Vargha Gyula - Kovács Aladár: Poroszország népessége anyanyelv szerint.
=1894. 18. 74-75. /K/

- Vargha Gyula: Az 1892. évi bajor állatszámlálás.
=1894. 18. 76-78. /K/

- Vargha Gyula: Magyarország szőlőterülete és szüretje 1892-ben.
=1894. 18. 152-156. /K/

- Vargha Gyula: Állatbiztosítás Svájcban.
=1894. 18. 157-160. /K/

Az ingatlan birtok megterheltetése Bernben.
=1894. 18. 160-162. /K/

Magyarország 1893. évi aratása.
=1894. 18. 313-319. /K/

A bajor községek pénzügyi viszonyai 1890-ben.
=1894. 18. 322-325. /K/

- Vargha Gyula: Ausztria aratása 1893-ban.
=1894. 18. 488-489. /K/

- Vargha Gyula: Nagybritannia és Írország mezőgazdasága az utolsó 20 évben.
=1894. 18. 489-492. /K/

- Vargha Gyula: Románia aratása 1891-ben.
=1894. 18. 492-493. /K/

Nagybritannia és Írország behozatala mezőgazdasági termékekből az 1892 és 1893-ik évben.
=1894. 18. 494-496. /K/

- Fenyvessy József: Olaszország 1892. és 1893. évi áruforgalma.
=1894. 18. 605-610. /K/

- Fenyvessy József: Spanyolország külforgalma 1891-1893.
=1894. 18. 610-614. /K/

A tűzkárok Magyarországon 1889-1891.
=1894. 18. 614-617. /K/

- Vargha Gyula: Magyarország szőlészete 1893-ban.
=1894. 18. 728-737. /K/

- Vargha Gyula: Horvát-Szlavonországok 1893. évi aratása.
=1894. 18. 737-740. /K/

Nagybritannia és Írország bányászata 1891-1893.
=1894. 18. 741. /K/

- Vargha Gyula: Franciaország szőlészete 1893-ban.
=1894. 18. 821-823. /K/

Az ingatlan birtok megterheltetése Poroszországban.
=1894. 18. 824-826. /K/

- Vargha Gyula: Ausztria mezőgazdasága és 1893. évi aratása.
=1894. 18. 905-907. /K/

- Vargha Gyula: Ausztria bortermelése.
=1894. 18. 907-910. /K/

- Fenyvessy József: Franciaország külforgalma 1891-1893.
=1894. 18. 910-913. /K/

A tűzkárok Horvát-Szlavonországban 1882-1891.
=1894. 18. 913-917. /K/

- Vargha Gyula - Kovács Aladár: A népesség foglalkozási viszonyai Ausztriában.
=1894. 18. 987-996. /K/

Az Amerikai Egyesült Államok állattenyésztése.
=1894. 18. 997-1001. /K/

- Vargha Gyula: Románia állattenyésztése.
=1894. 18. 1047-1054. /K/

Az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi külforgalma 1790 óta, különös tekintettel az Európával való forgalomra.
=1894. 18. 1054-1070. /K/

- Vargha Gyula: A bányamívelés Ausztriában.
=1894. 18. 1124-1128. /K/

Magyarország külforgalma, különös tekintettel a mezőgazdasági termékek forgalmára.
=1894. 18. 1128-1139. /K/

- Vargha Gyula: A bevetett terület Bajorországban.
=1894. 18. 1207-1210. /K/

Poroszország takarékpénztárai az 1892-ik évben.
=1894. 18. 1210-1218. /K/

- Pólya Jakab: A gabonaneműek, a burgonya és a hús ára Németországban 1879-1893.
=1895. 19. 58-63. /K/

A folyamhajózás Oroszországban.
=1895. 19. 63-65. /K/

Agrárstatisztikánk reformja.
=1895. 19. 77-96. /K/

A gazdasági egyesületek Bajorországban.
=1895. 19. 127-130. /K/

A tűzkárok Magyarországon az 1892. és 1893. években.
=1895. 19. 130-132. /K/

Magyarország 1894. évi aratása.
=1895. 19. 199-207. /K/

Franciaország népesedési mozgalma 1893-ban.
=1895. 19. 280-281. /K/

Az erdőterület és annak tulajdoni viszonyai Poroszországban.
=1895. 19. 281-283. /K/

Németország külforgalma, különös tekintettel a mezőgazdasági termékek forgalmára.
=1895. 19. 283-287. /K/

Horvát-Szlavonországok 1894. évi mezőgazdasági termelése.
=1895. 19. 367-370. /K/

Az Amerikai Egyesült Államok gabonatermelése 1874-1893.
=1895. 19. 370-374. /K/

Magyarország szőlészete 1894-ben.
=1895. 19. 457-462. /K/

A nyilvános takarékpénztárak Bajorországban.
=1895. 19. 535-538. /K/

Országos állatvásárjaink.
=1895. 19. 595-601. /K/

A közös vámterület külforgalma az utolsó tíz évben, különös tekintettel a mezőgazdasági termékek forgalmára.
=1895. 19. 675-682. /K/

- Hegyeshalmy Lajos: Az Amerikai Egyesült Államok külforgalma 1886-1895.
=1895. 19. 751-757. /K/

A tűzkárok Magyarországon az 1894-ik évben.
=1895. 19. 757-760. /K/

Népoktatásunk állapota.
=1895. 19. 817-835. /K/

Az árverésen eladott mezőgazdasági területek Poroszországban.
=1895. 19. 909-911. /K/

Németország bányászati és kohászati termése.
=1895. 19. 912-915. /K/

A húsfogyasztás Szászországban.
=1896. 20. 64-67. /K/

A közös vámterület külforgalma az utolsó évtizedben.
=1896. 20. 494-497. /K/

Bosznia és Hercegovina népszámlálása és állatösszeírása az 1895. évben.
=1896. 20. 723-734. /K/

Kelet-India mezőgazdasága.
=1896. 20. 826-833. /K/

A német kikötők forgalma 1875-1894.
=1896. 20. 899-904. /K/

     Hajdú Zsigmond
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 140-146.

     Hajnal Henrik
Az államháztartás parlamenti ellenőrzésének módszerei.
=1928. 52. 860-874.

     Halász Ferenc
Magyarország külföldi adósságainak rendezése.
=1934. 58. 22-42.

A konverziós probléma újabb alakulása.
=1935. 59. 641-668.

A londoni nemzetközi cukoregyezmény.
=1937. 61. 650-664.

     Halász Sándor
Csekk- és zsíróforgalmunkról.
=1893/1. 17. 41-70.

A vízi utak és vasutak igénybevétele Magyarországon és versenyszerű befolyásuk a szállítási díjak csökkentésére.
=1893/1. 17. 515-528. /K/

Takarékpénztáraink fejlődésének történetéhez.
=1893/2. 17. 411-428.

A betétüzlet fejlődésének iránya.
=1894. 18. 1104-1108.

A csekkbélyeg.
=1902. 26. 733-742.

Újítások a fizetési forgalomban.
=1903. 27. 573-586.

Játék és takarékosság. Scherl Ágost rendszere.
=1904. 28. 735-747.

Codificationalis törekvések a csekkjog terén.
=1905. 29. 597-615.

Nemzetközi zsíróforgalom, különösen Ausztria-Magyarország és Németország közt.
=1906. 30. 793-804.

     Halász Tibor
Az utódállamokkal kötött postatakarékpénztári egyezményről.
=1930. 54. 914-918. /K/

     Hallóssy István
Adalékok Új-Törökország kialakulásához.
=1916. 40. 537-548.

A kir. József Műegyetem közgazdasági szemináriumának hároméves működése.
=1917. 41. 645-649.

     Hantos Elemér
Hitelszervezetünk fejlődésének újabb irányai.
=1906. 30. 14-29.

A földbirtokreform. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 195-202.

A világgazdasági konferencia.
=1926. 50. 713-735.

Közép-Európa gazdasági problémái a világgazdasági konferencia előtt.
=1927. 51. 47-73.

Hitelszervezetünk változásai a háború után.
=1930. 54. 675-685.

Mezőgazdaságunk válsága és annak nemzetközi megoldása.
=1931. 55. 15-37.

Forgalmi politikánk jövője.
=1932. 56. 204-225.

     Harkányi József
A baleseti veszély és a balesetbiztosítási veszélyességi táblázat.
=1908. 32. 310-321.

     Harmaja, Leo
A finn gazdasági élet fejlődése és jelenlegi állása.
=1928. 52. 765-777.

     Harmos Zoltán
Illeték-reform.
=1900. 24. 555-558. /K/

A pénzügyi igazgatás reformja.
=1901. 25. 261-272.

     Harrer Ferenc
Széchenyi és a főváros.
=1941. 65. 145-161.

     Havas Jenő
Az angol szénsztrájk.
=1926. 50. 607-613. /K/

Az angol szakszervezetek és az általános sztrájk következményei.
=1926. 50. 785-795.

Angol bankvezérek nyilatkozatai a bankjegy- és hitelpolitikáról.
=1927. 51. 366-371. /K/

     Havas Miksa
Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. Válasz Éber Antalnak.
=1893/1. 17. 194-198.

Kereskedelmi szakoktatásunk reformja.
=1893/1. 17. 302-317.

A törlesztési tervekről.
=1894. 18. 953-967.

A pénzintézetek ellenőrzése tekintettel a biztosító társaságokra.
=1901. 25. 212-222.

A jelzálogos kölcsönök stornója.
=1906. 30. 29-33.

A biztosítási tudományok hatodik nemzetközi kongresszusának iratai. 1-2.
=1909. 33. 626-635.; 1910. 34. 706-710. /K/

A fokozott kockázat az életbiztosításban.
=1918. 42. 145-171.

     Havas Mór
A csatornakérdéshez.
=1912. 36. 639-655.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 131-140.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 517-526.

A magyar autonóm vámtarifa hatása gazdasági életünkben.
=1927. 51. 467-477.

     Havass Rezső
A magyar biztosítási törvényjavaslat az életbiztosítás szempontjából.
=1896. 20. 678-712.

     Hegedűs Ferenc
Illetékvisszatérítés az államkincstár alaptalan gazdagodása esetében.
=1902. 26. 924-926.

     Hegedűs Lóránt
Az adó alapelve.
=1893/2. 17. 624-682.

A tőzsde adója.
=1895. 19. 723-736.

- Mandelló Gyula: A Közgazdasági Szemle tisztelt előfizetőihez.
=1899. 23. 699-701.

- Mandelló Gyula: A szerkesztők beköszöntője.
=1900. 24. 1-3.

A magyar egyenes adózás kifejlődése. 1-3.
=1900. 24. 190-208., 581-594., 661-676.

Válasz Gaál Jenőnek gróf Széchenyi István nemzeti politikájával kapcsolatban.
=1903. 27. 974. /K/

Anglia bevándorlási politikája.
=1904. 28. 17-30.

Neményi Ambrus (1852-1904). Nekrológ.
=1905. 29. 1-2.

Mandello Károly (1829-1906). Nekrológ.
=1906. 30. 710-711. /K/

- Mandelló Gyula: Szerkesztői nyilatkozat.
=1910. 34. 1.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1936. 60. 791-794.

Beszámoló az 1921. évi magyar valutakísérletről.
=1937. 61. 729-740.

Teleszky János (1868-1939). Nekrológ.
=1939. 63. 735-737. /K/

     Hegedűs Nándor Andor
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 125-131.

     Hegedűs Sándor
Az arany valuta terjedése.
=1903. 27. 169-186.

Chamberlain politikája.
=1903. 27. 813-819.

     Hegedűs Vilmos
Fogyasztási politika.
=1924. 48. 312-317.

     Hegyeshalmy Lajos
A magyar áruforgalmi statisztika készítési módszeréről, különös tekintettel az áruértékek megállapítására.
=1894. 18. 579-590.

Magyarország 1894. évi külforgalma.
=1895. 19. 207-215. /K/

- Hajdú László: Az Amerikai Egyesült Államok külforgalma 1886-1895.
=1895. 19. 751-757. /K/

A st.-louisi kiállítás némely tanulságai.
=1905. 29. 241-258.

     Hein János
A valorizáció ügye. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 756-760.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1937. 61. 294-295.

Az általános költségtörvény és a mezőgazdasági földjáradék.
=1937. 61. 775-783.

Magyarország nemzeti jövedelmének megoszlása.
=1940. 64. 730-743.

     Heller András
Mussolini földreformja.
=1941. 65. 16-29.

A mezőgazdasági munkáskérdés ismeretlen tényezői.
=1943. 67. 6-18.

A svájci mezőgazdaság háborús eredményei.
=1943. 67. 907-926.

     Heller Farkas
Határhaszonelmélet és munkaelmélet. 1-2.
=1904. 28. 463-473., 516-533.

A városba tömörülés jelensége Magyarországon. 1-2.
=1904. 28. 854-863., 907-923.

A városba tömörülés jelensége Magyarországon. (Válasz Kováts Ferenc észrevételeire és helyreigazításaira.)
=1905. 29. 108-115.

A határhaszonelmélet és az uralkodó értékelméletek. 1-2.
=1906. 30. 110-121., 176-185.

A határhaszonelmélet bírálata. 1-2.
=1906. 30. 531-538., 591-600.

A drágaság kérdése elméleti világításban. 1-2.
=1911. 35. 301-342., 385-418.

Szociálpolitikai feladataink.
=1920. 44. 639-665.

A pénzelmélet fejlődése.
=1921. 45. 196-222.

A háború és a közgazdaságtan elmélete.
=1923. 47. 1-22.

Magyarország és a nemzetközi munkaügyi szervezet.
=1923. 47. 587-597.

Buday László (1873-1925). Nekrológ.
=1925. 49. 1-2.

A szerkesztő előszava.
=1925. 49. 207-209.

Matlekovits Sándor (1842-1925). Nekrológ.
=1925. 49. 567-571.

Támadások a közgazdaságtan néhány alaptétele ellen.
=1926. 50. 253-264.

Konjunktúraelmélet és konjunktúrakutatás.
=1927. 51. 1-20.

Új felfogások a hitelelmélet terén.
=1928. 52. 573-598.

Viszontválasz Mattyasovszky Miklósnak 'A földművelés közgazdaságtaná'-hoz.
=1929. 53. 128-130. /K/

Bucher Károly (1847-1930). Nekrológ.
=1930. 54. 810-811. /K/

Vámpolitika és árszínvonal.
=1933. 57. 1-19.

Fogyasztás és gazdasági válság. Válasz Varga Istvánnak.
=1933. 57. 326-331. /K/

Gávai Gaál Jenő (1846-1934). Nekrológ.
=1934. 58. 204. után I-IV.

Áralakulás és nemzeti jólét.
=1934. 58. 308-340.

Navratil Ákos közgazdasági rendszere.
=1935. 59. 369-379.

Matlekovits Sándor emlékezete.
=1936. 60. 1-3.

Balás Károly pénzügytana.
=1937. 61. 161-164.

John Bates Clark (1847-1938). Nekrológ.
=1938. 62. 613-614. /K/

Willy Prion (1879-1939). Nekrológ.
=1939. 63. 477. /K/

Jankovich Béla (1865-1939). Nekrológ.
=1939. 63. 734-735. /K/

Mattyasovszky Miklós (1875-1939). Nekrológ.
=1939. 63. 866-867. /K/

John Atkinson Hobson (1858-1940). Nekrológ.
=1940. 64. 270-271. /K/

Agrárlakosságunk foglalkozási tagozódása.
=1940. 64. 576-589.

Werner Sombart (1863-1941). Nekrológ. 1941. 65. 526-528. /K/

Többtermelés és földtulajdon.
=1941. 65. 705-716.

Eucken Walter közgazdaságtana.
=1941. 65. 894-900. /K/

Matlekovits Sándor.
=1942. 66. 709-717.

Visszapillantás a közgazdasági elmélet fejlődésére.
=1946. 69. 1-14.

Karl Diehl (1864-1943). Nekrológ.
=1943. 67. 947-948. /K/

     Heller Farkas Henrik
Törvényjavaslat az áru-részletügyletekről.
=1900. 24. 49-51. /K/

Németország kereskedelmi politikája.
=1900. 24. 752-769.

     Heltai Ferenc
A községek rendezéséről. 1- . [A folytatását nem találtam meg.]
=1893/1. 17. 5-13.

A közúti vasutakról, különös tekintettel a budapesti viszonyokra. 1-2.
=1895. 19. 318-357., 389-409.

Az állatorvosi közszolgálat államosításáról.
=1899. 23. 702-739.

bsp;    Hennyey Vilmos
Táviratok cenzúrája.
=1900. 24. 220-222. /K/

     Hensch Árpád
Gazdálkodási rendszerek.
=1897. 21. 784-801.

     Herczeg Ferenc
Magyarország 1895. évi áruforgalma.
=1896. 20. 130-144. /K/

Magyarország külkereskedelmi forgalma az 1896. évben.
=1897. 21. 247-254. /K/

Fiume áru és hajóforgalma az 1896. évben.
=1897. 21. 587-606.

Fiume áru és hajóforgalma az 1897. évben.
=1898. 22. 552-571. /K/

A Németbirodalom népességének foglalkozása 1895-ben.
=1898. 22. 53-64. /K/

     Hermann Antal
A cigányok nyelvismerete és nemzetiségi viszonyai.
=1895. 19. 551-568.

     Hevesy László
A francia frank stabilizálása.
=1927. 51. 442-466.

     Hévey László
Mezőgazdasági érdekképviseletünk kialakulása.
=1941. 65. 332-347.

     Hieronymi Károly
Az osztrák csatornatervek és feladataink vízi útaink fejlesztése körül.
=1901. 25. 329-350.

A csatorna-kérdés.
=1901. 25. 569-597.

A német vámtarifajavaslat.
=1902. 26. 1-38.

     Hirsch Albert
A cukorválság.
=1929. 53. 635-655.

     Hirsch Árpád
A mezőgazdaságot szolgáló hitel Somogy vármegyében.
=1902. 26. 353-363.

     Hoffmann Géza
Az amerikai magyarság.
=1910. 34. 455-485.

A népesség csökkenő szaporodása és a fajegészségügy (eugenika).
=1914. 38. 526-527. /K/

A sokgyermekű család közvetlen gazdasági támogatása fajegészségügyi szempontból.
=1918. 42. 610-619.

     Holek Sámuel
Magyarország és Észak-Afrika.
=1901. 25. 833-842.

     Holló István
A közoktatási ügy néhány kérdése statisztikai világításban. 1-3.
=1896. 20. 213-222., 283-310., 421-444. /K/

     Hollós Ödön
A valorizáció ügye. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 760-764.

     Holzweber Imre
A fascista bankszövetség.
=1931. 55. 509-513. /K/

     Hóman Bálint
- - gyűjt.: A középkori magyar pénztörténet bibliográfiája (1597-1913).
=1914. 38. 328-338.

     Honegger, Hans
Új termelési elmélet a hatalom- és hitelfogalom alapján.
=1937. 61. 434-444.

     Horn Antal
Az orosz bank története.
=1897. 21. 289-317.

     Horváth János
Ipari szakszövetkezeteink.
=1899. 23. 12-32.

Új ipari szövetkezeteink rendszere. 1-2.
=1901. 25. 294-301., 363-383.

A magyar szövetkezeti rendszer.
=1916. 40. 233-264.

     Horváth Jenő
Blackwell [John] János angol-magyar kereskedelmi akciója és előzményei, 1840-1842.
=1925. 49. 615-624.

A pesti angol konzulátus kérdése. 1841-1848.
=1927. 51. 776-785.

Magyarország az európai gazdaságban 1815-1920. 1-2.
=1935. 59. 71-97., 191-218.

     Horváth Ödön
A gabonabehozatali jegyek meghonosításáról.
=1915. 39. 661-686.

     Hubay Sándor
A búzaértékesítés problémája.
=1940. 64. 238-257.

     Huszár Géza
A biztosítás eszméje és technikája.
=1941. 65. 946-957.

     Huszti Dénes
IV. Béla olaszországi vásárlásai.
=1938. 62. 737-760.

     Ihrig Károly
Az amerikai gazdák értékesítési szervezetei.
=1929. 53. 656-666.

A szövetkezeti állatértékesítés.
=1931. 55. 681-701.

A népi birtokpolitika kérdései.
=1938. 62. 865-914.

     Illés [Artúr]
Magyar háziipar és budapesti otthoni munka.
=1909. 33. 357-359. /K/

     Illés Imre
A mezőgazdasági munkapiac.
=1911. 35. 236-252.

Mezőgazdasági munkabérstatisztika.
=1912. 36. 461-475.

Egy pozsonyi hivatalnok-család háztartási számadása.
=1913. 37. 563-576.

     Illés József
A német világbirodalom.
=1900. 24. 540-544. /K/

A jobbágyság társadalmi és jogi helyzetének alakulása. (1301-1526.)
=1908. 32. 186-191.

     Illyefalvi Vitéz Géza
A statisztika hivatalos szervei az egyes országokban.
=1905. 29. 671-694.

     Imrédy Béla
Megjegyzések néhány kontinentális jegybank kimutatásaihoz.
=1927. 51. 629-639.

Produktivitás és fizetési mérleg.
=1928. 52. 20-41.

     Ipolyi-Keller Gyula
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 61-71.

     Iványi-Grünwald Béla, ifj.
A magyar gazdaságtörténet-írás új útja. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1933. 57. 360-368. /K/

     Jacobi Olivér
Európa racionalizálása.
=1928. 52. 209-224.

     Jakobovits Dániel
Termelési problémák.
=1924. 48. 302-311.

A villamosenergia törvényjavaslat-tervezetről.
=1930. 54. 472-485.

     Jancsó Benedek
Az erdélyrészi népfajok birtokaránya.
=1906. 30. 563-568. /K/

     Jankovich Béla
Külkereskedelem és váltó-árfolyam.
=1894. 18. 747-783.

Az aranyázsió és áralakulás.
=1895. 19. 855-872.

Ázsió és áralakulás az Osztrák-Magyar Monarchiában 1867-97-ig, vonatkozással a világpiac viszonyaira. 1-3.
=1899. 23. 453-492., 567-588., 623-670.

A jelenlegi pénzviszonyokról.
=1900. 24. 147-150. /K/

A közgazdaságtan módszere.
=1903. 27. 417-429.

Az értékelmélet mechanikai alapelveiről.
=1906. 30. 145-164.

Az értékelmélet mechanikai alapelvei s a termelés és forgalom gazdasági tényezőiről.
=1906. 30. 440-455.

Az értékelmélet mechanikai alapelvei: a termények értékelése és elosztása.
=1907. 31. 289-319.

Értéktöbblet és gazdasági haszon.
=1908. 32. 217-232.

Értéktöbblet és földjáradék.
=1908. 32. 801-818.

Osztrák és magyar index-számok 1867-1909.
=1911. 35. 745-764.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 321-332.

A drágaság hazánkban és a világpiac helyzete.
=1922. 46. 1-27.

A papírpénz inflációja és értéke az utolsó évtized tapasztalatai alapján.
=1925. 49. 3-126.

     Jaritz András, ifj.
Hogyan javítsuk meg kereskedelmi mérlegünket?
=1922. 46. 552-554. /K/

     Jekelfalussy József
Előszó.
=1893/1. 17. 3-4.

Emlékbeszéd Keleti Károly fölött.
=1893/1. 17. 553-579.

Az államtudományok oktatása és állami életünk igényei.
=1894. 18. 1-12.

Az új agrár-statisztika.
=1894. 18. 100-109.

Értelmiségünk és a magyarság.
=1894. 18. 501-526.

A Szemle olvasóihoz.
=1894. 18. 1145-1152.

Az egyházpolitikai törvények hatása. 1-2.
=1898. 22. 799-816., 882-890.

Felvilágosító megjegyzések Éber Antal: 'Jelzálog-hitelintézeti statisztikánkról' c. cikkéhez.
=1899. 23. 129-134. /K/

     Jellinek Lajos
A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 527-530.

Magyarország vasúti tarifapolitikája. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1924. 48. 57-61.

     Jeszenszky Ignác
A telepítés elvei és kivitele.
=1900. 24. 32-40.

A községi birtok felhasználásáról.
=1900. 24. 472-474. /K/

A barcasági szászok gazdasági viszonyai.
=1900. 24. 683-690.

Torontál vármegye gazdasági viszonyai.
=1904. 28. 335-351.

     Jirkovsky Sándor
Pénzintézeteink a húszas évek fellendülése idején.
=1940. 64. 361-371.

Leszámítol, viszontleszámítol.
=1940. 64. 387-389. /K/

Pénzintézeteink és az ötéves terv.
=1940. 64. 494-502.

A bankráta.
=1940. 64. 747-752. /K/

Az Osztrák-Magyar Bank és az 1908-i bankankét.
=1942. 66. 44-86.

Pénzintézeteink múlt évi üzleteredménye.
=1942. 66. 256-261. /K/

Takarékpénztáraink és a miskolci 1899. évi értekezlet.
=1942. 66. 434-445.

Az 1892.-i valutaankét.
=1943. 67. 326-365.

     Jókay-Szilágyi Miklós
A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 535-538.

     Jónás János
Közgazdaságunk és a játék.
=1896. 20. 53-58.

Az ipari munkásság kereskedelmi politikája.
=1907. 31. 690-703.

     Jónás Magda, R.
A magyar árak és külkereskedelem alakulása.
=1935. 59. 98-103. /K/

A Magyar Gazdaságkutató Intézet új ipari termelési indexszáma.
=1940. 64. 13-36.

Árindexnek tekinthető-e a létfenntartási költségindexszám?
=1943. 67. 712-718. /K/

     Judik József
Knapp elmélete és a pénzérték problémája.
=1918. 42. 185-197.

Az aranykérdés.
=1927. 51. 196-216.

Az Egyesült Államok aktív kereskedelmi mérlege és hitelezői szerepe.
=1927. 51. 640-643. /K/

Aranyvaluta és dollárvaluta.
=1928. 52. 53-57. /K/

A Verein für Sozialpolitik zürichi közgyűlése.
=1929. 53. 131-139. /K/

A bankkövetelések valutapolitikai jelentősége.
=1929. 53. 311-344.

A Federal Reserve Board 1928. évről szóló jelentése.
=1929. 53. 580-584. /K/

Az amerikai tőzsdei spekuláció tanulságai.
=1930. 54. 453-471.

A külföldi kölcsönök tekintetében követendő politika problémái.
=1931. 55. 81-114.

Az ötéves terv közgazdasági és pénzügyi szempontból.
=1938. 62. 347-366.

A Keynes- és White-terv.
=1944. 68. 1-27.

A hároméves gazdasági terv.
=1947. 70. 1-49.

     Juhász Károly Jenő
Az ipar és kereskedelem gazdasági hatásfokának növelése az Egyesült Államokban és hazai lehetőségeink.
=1930. 54. 713-734.

     Jutassy Ödön
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 157-164.

     Kaán Károly
Ésszerű takarékosság és nemzetépítő munka.
=1932. 56. 273-283.

     Kádas Kálmán
A megélhetési index összeállításának időnkénti módosítása és annak okai.
=1935. 59. 669-676. /K/

Fogyasztásra szánt jövedelmek összehasonlítása reálértékben.
=1936. 60. 25-55.

Árollók értelme és jelentősége.
=1938. 62. 191-216.

A piaci fogyasztási volumen alakulása a pengő bevezetése óta. 1926-1938.
=1939. 63. 794-817.

Árkülönbözetek jelzőszámai.
=1940. 64. 258-269.

Követett-(ár)-adók termelői átháríthatósága.
=1940. 64. 506-511. /K/

Az áralakulás irányítása és a piaci egyensúly. 1-2.
=1941. 65. 590-627., 717-774.

Termeléselméleti meggondolások a foglalkoztatási fok nagyságrendjének statisztikai megállapításánál. 1-2.
=1942. 66. 549-571., 650-673.

Államháztartás és áralakulás a háborús Finnországban.
=1943. 67. 1097-1104. /K/

Beruházások és a nemzeti jövedelem emelkedése.
=1947. 70. 275-290.

Többtermelés és árkalkuláció.
=1949. 72. 9-22.

     Káldor György
Az angol liberalizmus gazdasági programja.
=1928. 52. 699-712.

A Young-terv.
=1929. 53. 468-479. /K/

     Káldor Miklós
A nemzetközi valutapolitika és az árszínvonal. A Macmillan-bizottság jelentése.
=1931. 55. 722-727. /K/

     Kállay Miklós
Gabonaelővételi ügylet.
=1900. 24. 218-220. /K/

     Kállay Tibor
Magyarország jelenlegi állampénzügyi helyzete.
=1920. 44. 494-514.

     Kallio, Topi
Antti Chydenius.
=1931. 55. 129-133. /K/

     Kallós Artúr
A racionalizálás határai.
=1931. 55. 581-591.

     Kálmán Gusztáv
Magyarország vasútai 1892-ben.
=1894. 18. 166-170. /K/

     Kardos Béla
A vámháború hatása a Felvidék gazdasági életére és a csehszlovák fizetési mérleg.
=1932. 56. 819-824. /K/

Kartellek, új kartelltörvény és kartellstatisztika Csehszlovákiában.
=1934. 58. 510-512. /K/

A nemzeti jövedelem alakulása az Egyesült Államokban 1929-1934-ig.
=1936. 60. 213-217. /K/

     Karg Norbert
A határhaszon és a teljesítmények egyenlő fontossága.
=1927. 51. 74-87.

A neoromantikus irányzat és Spann univerzálizmusa a közgazdaságtanban.
=1928. 52. 123-134.

A közgazdasági termelékenységről.
=1930. 54. 851-877.

     Kármán Elemér
Az Osztrák-Magyar Monarchia eladósodásához.
=1900. 24. 145-147. /K/

A betegsegélyező pénztárak statisztikája 1893-1898-ig.
=1900. 24. 690-700.

Bűnügyi statisztikánk újabb eredményei és irányai. 1-2.
=1903. 27. 366-380., 430-447.

     Katona Sándor
Vámpolitikai nehézségek az önálló vámterületen.
=1905. 29. 278-295.

Magyar-osztrák közbenső vámvonal.
=1916. 40. 305-334.

     Katona Zsigmond
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 154-157.

     Kecső István
Vámteherszámítások.
=1936. 60. 341-345. /K/

Elvek és célok a magyar nyersanyaggazdálkodásban.
=1937. 61. 676-681. /K/

     Kelemen Móric
A harmadik nemzetközi üzemgazdasági kongresszus és annak előzményei.
=1927. 51. 611-628.

     Kéler György
A visszatérítés elve a szövetkezet üzleti feleslegének felosztásában. - Hozzászólás Dávid László dolgozatához. -
=1940. 64. 45-51. /K/

     Keleti Kornél
Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1922. 46. 688-699.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 771-776.

     Kelety Dénes
A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - előadása.
=1923. 47. 452-471.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - válasza.
=1923. 47. 560-583.

A Magyar Királyi Államvasutak utolsó évei és legújabb szervezete.
=1925. 49. 127-154.

     Kemény György
Heves vármegye közgazdasági leírása. 1-6.
=1909. 33. 54-58., 131-134., 187-198., 266-271., 344-352., 407-415.

Szabolcs vármegye közgazdasági leírása. 1-3.
=1913. 37. 516-533., 588-611., 657-671.

Az aranypengő. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1931. 55. 831-832.

     Keményffi János
A francia Blum-kormány gazdaságpolitikai tévedése.
=1939. 63. 941-957.

     Kende Tódor
Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1922. 46. 716-718.

     Kenéz Béla
[Kreutzer Béla]: Az Institut International de Statistique szt.-pétervári ülése és a munkásstatisztika.
=1897. 21. 813-818.

[Kreutzer Béla]: Magyar állampolgárok Bosznia Hercegovinában.
=1897. 21. 888-893. /K/

Kenéz [Kreutzer] Béla: Sztrájkok Ausztriában az 1895. évben.
=1897. 21. 988-991. /K/

A munkanélküliség kérdéséhez.
=1898. 22. 16-31.

Az osztrák bűnügyi statisztika legújabb eredményei.
=1898. 22. 192-199. /K/

Az osztrák sztrájk-statisztika legújabb eredményei.
=1898. 22. 346-351.

A világ vastermelése 1892-1897.
=1898. 22. 627-630. /K/

Az 1897. év sztrájkjai Ausztriában.
=1899. 23. 795-799. /K/

A városba tódulás okai.
=1905. 29. 540-559.

Javaslat a munkanélküliség statisztikájának szervezésére Magyarországon.
=1913. 37. 335-343.

     Kerekes Zoltán
Románia.
=1922. 46. 359-381.

     Kerékgyártó György
Háború utáni adatfelvételek a kisipar köréből.
=1923. 47. 49-68.

     Keszler Gyula
A teljesítménnyel arányos munkabérfizetés.
=1941. 65. 869-893.

Az emberi munkavégzés tökéletesítésének lehetősége a mezőgazdaságban az ipari tapasztalatok nyomán.
=1944. 68. 340-350.

     Keviczky Loránd
Az angol liberalizmus és a szociálpolitika.
=1929. 53. 264-270. /K/

     Kircz Andorné
Naumann közép-európai koncepciója.
=1916. 40. 208-215. /K/

Az ausztriai magyarság.
=1916. 40. 549-564.

Népesedési kérdések a háborúban.
=1917. 41. 456-459. /K/

Bécsi munkások életviszonyai a háború előtt háztartási számadások alapján.
=1917. 41. 538-563.

Városi családok élelmezési viszonyai Németországban a háború második évében háztartási számadások alapján.
=1917. 41. 682-685. /K/

     Kis Ernő
Veszprém vármegye gazdasági leírása.
=1905. 29. 525-539.

     Kisléghi Nagy Dénes
A marxizmus munkaértékelméletének bírálatához.
=1929. 53. 697-711.

A gazdálkodás metafizikájához.
=1931. 55. 621-625. /K/

Az univerzalizmus államelmélete.
=1931. 55. 702-708. /K/

Az öngyilkosság okairól.
=1932. 56. 124-134. /K/

A rendi gazdaság elmélete.
=1932. 56. 461-469. /K/

Gazdaság és technika.
=1932. 56. 906-912. /K/

A gazdasági individualizmus válsága.
=1933. 57. 249-256.

Magyar társadalomfilozófia.
=1934. 58. 61-65. /K/

Az univerzalizmus bölcseleti alapjai.
=1936. 60. 715-761.

Lélektan és társadalomtudomány az univerzalizmus rendszerében. 1-2.
=1937. 61. 165-204., 349-385.

Az univerzalizmus gazdasági tanai. 1-2.
=1937. 61. 577-627., 784-822.

Az univerzalizmus hívei és bírálói. 1-2.
=1938. 62. 532-578., 772-814.

A gazdaságpolitika tudományelméleti helyzete.
=1943. 67. 78-83. /K/

Világnézet és gazdasági stílus.
=1944. 68. 265-294.

     Klár János
Az állam (közület) és magángazdaság szerepe a villamos energiagazdálkodásban.
=1944. 68. 46-58.

     Klasz Paula
Az Egyesült Államok és az európai háború.
=1916. 40. 126-132. /K/

     Klug Emil
A németosztrák, a cseh és a németbirodalmi egyszeri nagyvagyonadóról és vagyonszaporulati adóról.
=1920. 44. 552-586.

A kétszeres adóztatás ellen.
=1921. 45. 293-303.

     Kmety Károly
A 'Conseil de Préfecture' mint közigazgatási bíróság. 1-2.
=1894. 18. 210-237., 379-416.

     Koch Antal
Az átírási (giro) forgalom fejlődéséről hazánkban.
=1899. 23. 337-363.

     Kohányi Zoltán
Hajózási egyezmények a világforgalomban.
=1910. 34. 261-276.

Nemzeti tengerhajózási politikánk feladatai.
=1910. 34. 741-774.

     Kohn Dávid
Az olasz valuta története. 1-5.
=1893/2. 17. 3-60., 115-169., 253-305., 429-444., 495-527.

A jegybank kérdése.
=1894. 18. 557-578.

Adók reformjáról. 1-4.
=1894. 18. 648-702., 784-812., 841-871., 921-952.

Vasúti tarifák könyve. 1-2.
=1894. 18. 1077-1103., 1180-1190.

Kartellek és ringek.
=1895. 19. 619-659.

     Komoróczy György
Az észak felé irányuló magyar borkivitel.
=1943. 67. 194-204.

Kereskedelemtörténeti irodalmunk tárgya.
=1944. 68. 186-205.

     Konkoly Thege Gyula
A konjunktúrakutatás külföldi szervezetei.
=1927. 51. 324-338.

Magyarország külkereskedelmi forgalma és a mezőgazdasági kivitel jelentősége.
=1930. 54. 338-366.

     Koós Mihály
Kereskedelmi mérlegünk passzivitása. MKT-ankét. - - előadása.
=1927. 51. 733-741.

     Koós Zoltán
A földbirtokreform.
=1921. 45. 368-388.

A gabonára szóló záloglevelek. MKT-ankét. - - előadása.
=1922. 46. 439-448.

Hitelpolitika.
=1936. 60. 142-162.

     Kopácsy Judit
Árszabályozás Svájcban.
=1943. 67. 815-824.

     Korányi Frigyes
A takarékbetét biztosítása.
=1918. 42. 559-566.

Emlékbeszéd Popovics Sándorról.
=1935. 59. 453-467.

     Korek Valéria
A magyar mezőgazdaság jövedelmezősége.
=1937. 61. 628-649.

Válasz Witthen Béla bírálatára a magyar mezőgazdaság jövedelmezőségéről.
=1938. 62. 56-58.

     Kossalka János
A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 530-534.

     Kovács Aladár
A gyermekápolás Franciaország közigazgatásában.
=1893/2. 17. 381-386. /K/

- Vargha Gyula - Hajdú László: Magyarország 1892. évi népmozgalma.
=1894. 18. 68-72. /K/

- Vargha Gyula - Hajdú László: Idegen honosok Franciaországban.
=1894. 18. 72-74. /K/

- Vargha Gyula - Hajdú László: Poroszország népessége anyanyelv szerint.
=1894. 74-75. /K/

Anglia és Wales 1891-iki népszámlálása.
=1894. 18. 309-313. /K/

- Vargha Gyula - Hajdú László: A népesség foglalkozási viszonyai Ausztriában.
=1894. 18. 987-996. /K/

     Kovács Alajos
A magyarság száma 1897 végén.
=1898. 22. 418-429. /K/

Ausztria népmozgalma az 1891-1896. években.
=1899. 23. 49-56. /K/

A bányászat és nagyipar hatása a magyarosodásra.
=1909. 33. 16-29.

A kivándorlás statisztikai oka.
=1909. 33. 445-454.

A belső vándorlások Magyarországon.
=1910. 34. 301-318.

Az 1910.-i népszámlálás eredménye.
=1911. 35. 225-235.

Népesedésünk újabb jelenségei.
=1912. 36. 783-806.

Születési számunk alakulása a háború után.
=1917. 41. 384-387. /K/

Életképes-e a román uralom Magyarország keleti felében?
=1919. 43. 185-203.

Válasz a statisztikai évkönyv bírálatára.
=1927. 51. 601-610.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1936. 60. 794-796.

     Kovács Gábor
Az orosz MIR-szervezet szociálgazdaságtani értéke.
=1904. 28. 445-463.

A földbirtok árának befolyása a gazdaság intenzitására.
=1905. 29. 178-184.

Az orosz alkotmányos mozgalmak és az agrárreform.
=1905. 29. 346-354.

A népesedési elmélet újabb fejlődése. 1-2.
=1906. 30. 217-229., 317-330.

Kritikai észrevételek a Malthus népesedési elméletére. 1-2.
=1908. 32. 145-164., 248-260.

A demográfia irodalma és az osztályokra tagozódás. - Adalékok az osztályok dinamikájához.
=1909. 33. 147-170.

A bruxellesi szociológiai intézet.
=1909. 33. 245-254.

Házasságkötés és élveszületések. - Adalékok az osztályok dinamikájához.
=1909. 33. 289-313.

A statisztika története.
=1914. 38. 1-13.

A világháború közgazdasági háttere.
=1916. 40. 265-293.

A magyar népmozgalom és a Malthus-féle elmélet.
=1917. 41. 393-425.

Háborús közgazdasági archívum a debreceni egyetemen.
=1917. 41. 650-661.

Jan van Leyden. (Münsteri anabaptisták a XVI. században.)
=1919. 43. 285-288. /K/

     Kovács Gyula
A Népszövetség az aranyhiány veszedelméről.
=1930. 54. 816-821. /K/

     Kovács Jenő
A jegybankok nemesércpolitikája és a háború.
=1916. 40. 786-799.

A Balkán államok jegybankja.
=1917. 41. 167-189.

A Balkán államok jegybankügye. 1-2.
=1918. 42. 172-184., 473-490.

     Kovácsy Sándor
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat.
=1894. 18. 348-378.

     Kováts Ferenc
A városba tömörülés jelensége Magyarországon. (Észrevételek és helyreigazítások Heller Farkas hasonló című értekezéséhez.)
=1905. 29. 13-31.

Acsády Ignác (1845-1906). Nekrológ.
=1907. 31. 3-6.

Vizsgálódások Magyarország népmozgalmáról a legújabb időben.
=1909. 33. 431-444.

     Kováts S. János
Mezőgazdasági szakoktatás.
=1917. 41. 871-878. /K/

     Kovrig Béla
Racionalizmus a gazdaságpolitikában.
=1926. 50. 759-770.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1936. 60. 796-799.

A mezőgazdasági öregségi biztosítás.
=1938. 62. 59-92.

     Köllner Károly
Szegénység és fertőző betegségek.
=1900. 24. 367-377.

     Kőnig Tivadar
A vámjog szabályozásáról szóló törvényjavaslat.
=1924. 48. 173-198.

     Körmendy József
A M. Kir. Postatakarékpénztár szerepe a közpénzek kezelésében.
=1926. 50. 771-784.

     Kőrösy József
A részvénytársulati statisztika kritikája és reformja. 1-3.
=1900. 24. 177-189., 273-292., 341-350.

A fővárosi pénzintézetek statisztikája.
=1901. 25. 539-540. /K/

A részvények árfolyam-nyereségeinek és veszteségeinek megállapításáról.
=1902. 26. 342-352.

     Kőszegfalvi Miklós
A takarékosság a takarékoskodó egyén szempontjából.
=1943. 67. 53-77.

     Kövessi Ferenc, ifj.
A keresleti függvény szerepe a vasúti közlekedési politikában.
=1935. 59. 522-550.

     Krasznay Károly
Az 1933. évi budapesti nemzetközi vásár nemzetgazdasági haszna.
=1933. 57. 461-464. /K/

Az árumintavásárok gazdaságfejlesztő szerepe.
=1934. 58. 399-402. /K/

A vásárintézmények szervezése.
=1935. 59. 572-575.

     Krausz Gyula
Közműhelytelepek.
=1902. 26. 133-136. /K/

Új kereskedelmi társaságok.
=1906. 30. 415-422.

     Krejcsi Rezső
A szövetkezetekre vonatkozó törvényjavaslatok.
=1895. 19. 771-779.

- Szegő Ernő: A budapesti tojástőzsde.
=1914. 38. 411-412. /K/

     Kreutzer Béla ld. Kenéz Béla


     Krisztics Sándor
A társadalomgazdaságtani bibliográfia.
=1915. 39. 348-352. /K/

     Krisztics Sándor összeáll.
Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1915. január-március.
=1915. 39. 353-364.

Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1915. április-június.
=1915. 39. 647-660.

Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1915. július-szeptember.
=1915. 39. 865-876.

Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1915. október-december.
=1916. 40. 219-232.

Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1916. január-március.
=1916. 40. 430-444.

Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1916. április-június.
=1916. 40. 648-660.

Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1916. július-szeptember.
=1916. 40. 868-880.

Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1916. október-december.
=1917. 41. 222-240.

Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1917. január-március.
=1917. 41. 592-608.

Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1917. április-szeptember.
=1917. 41. 888-910.

Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1917. október-december.
=1918. 42. 202-216.

Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1918. január-június.
=1918. 42. 351-369.

Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1921. január-április.
=1921. 45. 320-330.

     Kuba János
Az értéktőzsde eseményei az aranymérlegtől napjainkig.
=1935. 59. 224-230. /K/

     Kuffler Ervin
Észrevételek Vilfredo Pareto társadalomtanához.
=1942. 66. 742-751.

     Kuncz Ödön
A kereskedelmi munkajog problémái.
=1924. 48. 7-19.

Az ötven esztendős kereskedelmi törvény és annak reformja.
=1926. 50. 143-160.

A kartell mint jogi probléma.
=1928. 52. 1-19.

     Kunosi Ödön
Az új kereskedelmi szerződések hatása Németország külkereskedelmére.
=1910. 34. 319-325.

Az angol szabadkereskedelem a huszadik században.
=1911. 35. 15-21.

Amerikai gazdasági vázlatok.
=1913. 37. 161-175.

     Kunz Jenő
Fővárosunk háztartásáról.
=1902. 26. 169-184.

     Künsztler Zoltán
A londoni 'The Bankers Clearing House' az 1927. évben.
=1928. 52. 57-58. /K/

Kötvények tényleges kamatozása.
=1928. 52. 798-802. /K/

Pénzintézeteink újabb záloglevélkibocsátásai.
=1929. 53. 345-357.

A hitelkamatláb kérdéséhez.
=1933. 57. 792-797. /K/

     Kürthy Sándor
Stabilizáció és közös tervgazdálkodás a délkelet-európai államokban.
=1947. 70. 314-328.

     Kvassay Jenő
Vízi közlekedési politikánk.
=1912. 36. 145-161.

A nemzetközi Duna és Magyarország.
=1913. 37. 364-398.

Víziútaink mikénti fejlesztése.
=1918. 42. 395-413.

A Duna-torkolat hajózásának kérdései.
=1918. 42. 630-636. /K/

     L. Sipos Kamilló ld. Sipos Kamilló, L.


     Ladányi Dezső
Magyarország külföldi eladósodása.
=1933. 57. 20-91.

     Lakatos Béla
A szakszervezetek szerepe a népi demokráciában.
=1948. 71. 99-110.

     Lakatos Gyula
Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 395-408.

     Laky Dezső
Községi adminisztráció és községi háztartás a statisztika mérlegén.
=1914. 38. 14-31.

A községi üzemek jelentősége a magyar városok háztartásában.
=1917. 41. 503-537.

Magyar gyermekhalandósági statisztika.
=1922. 46. 75-96.

Buday László élete és munkássága.
=1925. 49. 387-448.

Vargha Gyula (1853-1929). Nekrológ.
=1929. 53. 305-310.

     Laky Géza
Általános forgalmi-, általános kereseti-, jövedelem- és vagyonadónk fejlődési irányai.
=1929. 53. 393-455.

A német és a magyar jövedelemadó rendszere.
=1931. 55. 541-580.

     Lamm Dezső
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 112-117.

     Landauer Béla
A boszniai agrárkérdés.
=1896. 20. 759-765.

     Láng János
A magyar és német mezőgazdaság hitelterhei és megadóztatása.
=1931. 55. 115-128.

A kivitel jelentősége Magyarország nemzeti termelésében.
=1933. 57. 423-451.

     Láng Lajos
A benső gyarapodás szerepe népességünk szaporodásában az utolsó évtized alatt.
=1893/1. 17. 25-30.

Magyarország adóstatisztikája 1891-ből.
=1893/2. 17. 105-114.

Adatok az 1891. évi adóstatisztikához.
=1893/2. 17. 224-246. /K/

A nemzetközi vámpolitika jövője.
=1898. 22. 297-317.

A kereskedelmi politika kilátásai.
=1901. 25. 409-423.

A német vámjavaslat.
=1902. 26. 85-109.

A védvámos fordulat.
=1904. 28. 89-108.

Chamberlain.
=1904. 28. 171-203.

Levassuer.
=1908. 32. 787-789.

Elnöki beszéde Kautz Gyula felett.
=1909. 33. 427-430. /K/

     Láng Mihály
Az új állami monopóliumok.
=1910. 34. 834-856.

     Langfelder Ede
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 164-170.

     László Gyula
Székely kivándorlás.
=1900. 24. 527-539.

     Laurentzy Vilmos
A mezőgazdasági szakoktatás.
=1927. 51. 246-251. /K/

     Ledermann László
Az arany új helyzete a világgazdaságban.
=1937. 61. 823-833. /K/

     Legányi Gyula
A szükségekről.
=1901. 25. 205-211.

     Legenyey Bodnár Péter
Bodrogköz a kivándorlás szempontjából. 1-2.
=1903. 27. 834-848., 922-936.

     Leitgeb Imre
Németország húsfogyasztása és a német húsvizsgálati törvény.
=1900. 24. 878-884. /K/

     Lénárd Jenő
Többtermelés.
=1912. 36. 567-589.

     Lendvai Jenő
Temesvár város közgazdasági leírása. 1-7.
=1908. 32. 41-49., 109-118., 261-267., 339-345., 400-411., 471-481., 550-556.

A tisztességtelen verseny nemzetközi szabályozása.
=1914. 38. 475-482.

     Lendvay Sándor
A tőzsdeadó.
=1895. 19. 97-113.

     Lengyel Géza
A munkaközvetítés az új ipartörvényben.
=1908. 32. 755-772.

Lengyelország gazdasági viszonyai.
=1918. 42. 414-458.

A külkereskedelmi forgalom mai szabályozása Magyarországon és a szomszéd államokban.
=1920. 44. 587-600.

     Lengyel János
Almásy Pál, egy magyar nemzetgazda a XVIII. században. 1-2.
=1903. 27. 39-54., 142-154.

     Lengyel Samu
A népbiztosítás szervezése Magyarországon.
=1917. 41. 108-132.

Könyvrevizorok képzése.
=1917. 41. 244-261.

     Leopold Lajos, ifj.
Az olasz mezőgazdaság.
=1903. 27. 696-701. /K/

A gyermek-munkás védelme Németországban.
=1904. 28. 621-625. /K/

Parasztgyermekeink és a tehéntej.
=1905. 29. 355-369.

Az aratógép szociológiája.
=1906. 30. 73-109.

Munkabér és nagybirtok.
=1934. 58. 445-479.

Államosított mezőgazdaság Oroszországban.
=1939. 63. 638-644. /K/

     Lers Vilmos
A gyarmatügyről.
=1897. 21. 441-461.

A háború hatása a nemzetközi szerződésekre. - Különösebb tekintettel a közgazdaságpolitikai vonatkozásúakra.
=1919. 43. 3-34.

     Lestyánszky Sándor
A községi és körjegyzői intézmény kérdéséhez.
=1893/1. 17. 31-40.

     Lippich Gusztáv
A közép földbirtokos osztály hiteléről.
=1899. 23. 155-167.

     Lipták László
Magyar gazdaságpolitika 1932-ben. Megjegyzés Zelovich László cikkére.
=1932. 56. 473-476. /K/

Magyar gazdaságpolitika 1932-ben. Viszontválasz Zelovich Lászlónak.
=1932. 56. 628-629. /K/

Az összeomlási elmélet fejlődése és bírálata.
=1932. 56. 757-791.

Városszéli telepítés, mellékfoglalkozásszerű telepítés.
=1935. 59. 676-683. /K/

Árelméleti megfontolások és a gyakorlati árpolitika.
=1936. 60. 576-593.

Iparfejlesztés és agrárpolitika.
=1938. 62. 915-924.

     Liszka Viktor
A változó kamatozású kötvények.
=1916. 40. 661-691.

     Luckhaub Gyula
A matematika a gazdasági irányú tudományokban.
=1944. 68. 59-69.

     Lukács Béla
Fölhívás a közönséghez a millenniumi kiállítás tárgyában.
=1893/1. 17. 251-253.

     Lukács György
Az agrárszocializmus és orvoslása.
=1900. 24. 257-272.

Küzdelem a tuberkulózis ellen.
=1923. 47. 202-210.

     Lukács Károly
A francia államháztartás Sully idejében. Gazdaságtörténet tanulmány.
=1907. 31. 7-23.

Sully mezőgazdasági és ipari politikája.
=1907. 31. 181-193.

     Máday Andor
A zürichi szociális hét. 1-2.
=1912. 36. 829-834.; 1913. 37. 124-127.

     Magyary Géza
Az ipari bíráskodás, tekintettel az ipartörvény reformjára.
=1909. 33. 361-383.

     Magyary Lajos
A gazdasági válság enyhítése.
=1930. 54. 306-310. /K/

     Mahler Sándor
Erkölcs és pénzügyek.
=1925. 49. 226-246.

     Mailáth József
A szocializmus múltja, jelene és jövője.
=1901. 25. 670-686.

Magyarország mezőgazdasági munkásainak helyzetéről. 1-2.
=1904. 28. 487-499., 580-595.

A mezőgazdasági munkáskérdésről.
=1907. 31. 217-228.

A szocializmusról.
=1925. 49. 579-589.

     Major Róbert
Budapest külterjes településének kérdéséhez.
=1935. 59. 776-788.

Idegenforgalom és fizetési mérleg.
=1936. 60. 482-487. /K/

Pénzérték és államháztartás.
=1937. 61. 223-250.

Államadósság és infláció.
=1943. 67. 927-946.

     Makai Ernő
Az állami sorsjegykölcsönök.
=1905. 29. 396-407.

A szocialista válságelmélet.
=1907. 31. 511-542.

A pénz értékállandóságának problémája. 1-2.
=1916. 40. 456-469., 592-621.

Adalékok a fizetési mérleg elméletéhez. 1-2.
=1917. 41. 609-630., 737-751.

     Makai Oszkár
A jegybankok nemesércpolitikájának főbb irányai.
=1914. 38. 558-584.

     Malduri Maléter Jenő
A közlekedés jelentősége nemzetgazdaságunkban.
=1936. 60. 453-481.

     Mandel Pál
A Magyar Államvasutak kőszénfogyasztása és kőszénbányászatunk.
=1905. 29. 465-469.

A kőszénkérdéshez.
=1905. 29. 721-725.

     Mandelló Gyula
- Hegedűs Lóránt: A Közgazdasági Szemle tisztelt előfizetőihez.
=1899. 23. 699-701.

- Hegedűs Lóránt: A szerkesztők beköszöntője.
=1900. 24. 1-3.

Foglalkoztató műhely.
=1900. 24. 58-59. /K/

Munkásotthon.
=1900. 24. 60. /K/

Az ország közállapotai.
=1900. 24. 60-61. /K/

Farkas Jenő (1865-1900). Nekrológ.
=1900. 24. 320-321.

Adalék a középkori munkabérek történetéhez.
=1902. 26. 253-284.

Mezőgazdasági szaktudósítók jelentései.
=1902. 26. 311-313. /K/

Mezőgazdasági munkabérek statisztikája.
=1902. 26. 493-510.

Szociálpolitikai program.
=1905. 29. 81-92.

Magyarország, Ausztria és a Német Birodalom bűnügyi statisztikájának főbb eredményei a XIX. század utolsó negyedében. 1-3.
=1905. 29. 258-277., 408-427., 479-504.

Bibliográfiai tevékenység a közgazdasági irodalomban.
=1905. 29. 520-524. /K/

A statisztika jövője.
=1905. 29. 616-624.

A közgazdasági irodalom bibliográfiájáról.
=1905. 29. 815-816. /K/

Hegedűs Sándor (1847-1906). Nekrológ.
=1907. 31. 1-3.

- Hegedűs Lóránt: Szerkesztői nyilatkozat.
=1910. 34. 1.

Pierre Emile Levasseur (1828-1911). Nekrológ.
=1911. 35. 443-445.

Georg Friedrich Knapp. Wilhelme Lexis.
=1912. 36. 187. /K/

Halász Sándor (1859-1918). Nekrológ.
=1918. 42. 3-4.

     Mandello Károly
A magyar állam bevételei és kiadásai 1863-1903.
=1906. 30. 165-175.

     Mannheimer Ernő
Értékpapírpiac és gazdasági helyzet.
=1931. 55. 625-627. /K/

     Márffy Ede
Az állam mint vállalkozó.
=1918. 42. 375-394.

     Márffy-Mantuano Rezső
Mennyiben áll a legnagyobb kedvezmény záradéka önálló gazdasági szervezkedésünk útjában?
=1908. 32. 715-721.

     Margalits Ödön
A földbirtokreform. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 185-187.

     Margocsy Géza
A debreceni csizmadiák gazdasági és szociális helyzete.
=1916. 40. 622-637.

A gubások gazdasági és szociális helyzete Debrecenben.
=1916. 40. 716-724.

     Mariska Vilmos
A személyes jövedelmi adó.
=1894. 18. 238-264.

     Márki Hugó
Schwartner Márton és a statisztika állása a XVIII. és XIX. század fordulóján. 1-2.
=1905. 29. 32-63., 93-107.

     Márki Sándor
A középkori munkabérek történetéből.
=1903. 27. 386-391. /K/

     Markovits Jenő
A szocialista állam pénzreformja.
=1948. 71. 39-53.

     Matlekovits Sándor
A német tőzsdetörvény javaslat.
=1895. 19. 569-586.

Az agrárpolitika és Ruhland.
=1895. 19. 605-618.

Kereskedelmi szerződéseink hatásáról.
=1896. 20. 3-29.

A 34,4-es quota.
=1900. 24. 4-27.

A magyar kereskedelmi politika legközelebbi feladata.
=1901. 25. 649-669.

Ruhland agrár közgazdaságtana.
=1903. 27. 653-666.

Chamberlain és az irodalom.
=1904. 28. 203-218.

A vámpolitika új korszaka. 1-2.
=1906. 30. 289-306., 380-409.

Az autonóm vámtarifa.
=1906. 30. 649-667.

Az autonóm vámtarifa iparvédő jellege.
=1906. 30. 721-763.

Az európai kereskedelmi politika és Észak-Amerika egyesült államai.
=1907. 31. 145-180.

A kivándorlás.
=1907. 31. 577-611.

Ruhland közgazdasági rendszere.
=1908. 32. 790-800.

Az adóreform.
=1909. 33. 217-244.

Az önálló magyar vámterület és a magyar mezőgazdaság.
=1910. 34. 73-104.

A nemzetközi kereskedés az utolsó harminc évben. 1-2.
=1912. 36. 217-232., 314-333.

Az ipartörvény revíziója. 1-2.
=1913. 37. 1-17., 92-111.

Iparunk a népszámlálás adatai szerint.
=1916. 40. 1-45.

Vámelőnyök (préférence): a német-magyar-osztrák gazdasági közeledés tervezett eszköze.
=1916. 40. 153-167.

Csehország iparosai összehasonlítva Magyarországéival a népszámlálás adatai szerint.
=1917. 41. 3-13.

A Duna Közép-Európa gazdasági ütőere.
=1917. 41. 689-713.

Az MKT működéséről. - Elnöki beszéd. -
=1920. 44. 8-13.

A tanácsköztársaság közgazdasági politikája.
=1920. 44. 47-52.

A földbirtokreform. MKT-ankét. - - elnöki megnyitója.
=1920. 44. 131-133.

A földbirtokreform. MKT-ankét. - - elnöki összefoglalója.
=1920. 44. 243-245.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - elnöki megnyitója.
=1920. 44. 247-248.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - elnöki zárszava.
=1920. 44. 473-476.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - elnöki megnyitója.
=1921. 45. 1-4.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - elnöki zárszava.
=1921. 45. 183-186.

Közgazdasági helyzetünk. - - elnöki megnyitója az MKT 1921. május 5-iki közgyűlésén.
=1921. 45. 189-195.

'A közgazdaságtan és a szociológia oktatása a középiskolában' című előadás vitájának összefoglalója.
=1921. 45. 407-410.

Wekerle Sándor (1848-1921). Nekrológ.
=1921. 45. 461-472.

Az ipartörvény módosítása.
=1921. 45. 533-563.

A nemzetgyűlés működése közgazdasági szempontból.
=1922. 46. 159-182.

A nemzetgyűlés működése pénzügyi szempontból.
=1922. 46. 382-426.

A gabonára szóló záloglevelek. MKT-ankét. - - elnöki megnyitója.
=1922. 46. 437-438.

A gabonára szóló záloglevelek. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1922. 46. 456-458.

A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének 20 éves fennállása.
=1922. 46. 497-500. /K/

Az indexszámok jelentősége a munkabérek meghatározásánál. MKT-ankét. - - elnöki megnyitója és zárszava. 1-2.
=1922. 46. 505-508., 532-534.

Az Országos Iparegyesület közgyűlése. - - elnöki megnyitója.
=1922. 46. 595-601.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. - - elnöki megnyitója.
=1922. 46. 627-628.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1922. 46. 722-727.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - elnöki megnyitója.
=1923. 47. 451-452.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - elnöki zárszava.
=1923. 47. 583-585.

A társulati adóról. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1924. 48. 87-88.

Az ötven éves kereskedelmi törvény.
=1925. 49. 572-578.

     Matolcsy Mátyás
Jövedelemeloszlás Magyarországon.
=1936. 60. 271-287.

A szesztermelés helyzete Magyarországon.
=1937. 61. 54-89.

A szesztermelés helyzete Magyarországon. Válasz Fenyő Miksának.
=1937. 61. 386-387. /K/

A magyar és a német mezőgazdasági termelés azonos és eltérő irányai.
=1941. 65. 317-331.

     Mattyasovszky László
Az építőipari törvénytervezet.
=1926. 50. 177-178. /K/

     Mattyasovszky Miklós
A szocializmusról, különös tekintettel az agrármozgalmakra.
=1898. 22. 381-397.

A polgári törvénykönyv tervezetének öröklési joga, gazdasági és társadalompolitikai szempontból.
=1901. 25. 502-519.

A gazdasági munkások és cselédek biztosítása.
=1903. 27. 353-365.

A drágaság és a fogyasztás.
=1913. 37. 427-437.

A földművelés közgazdaságtana. Rendszertani kérdések.
=1915. 39. 161-168.

A gazdasági eltolódás és a háború.
=1917. 41. 348-353.

György Endre (1848-1927). Nekrológ.
=1927. 51. 245-246. /K/

Válasz Heller Farkasnak 'A földművelés közgazdaságtaná'-ról írt bírálatára.
=1929. 53. 124-128. /K/

A föld forgalmi és hozadéki értékéről.
=1932. 56. 1-15.

     Méhely Kálmán
A közgazdasági mérnök. 1-2.
=1913. 37. 217-235., 310-329.

Az ipari szövetkezetek szerepe az iparfejlesztésben.
=1917. 41. 14-62.

A munkáskérdés háborús fejlődése.
=1918. 42. 5-21.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 408-423.

A közgazdasági oktatás fejlődése.
=1920. 44. 711-713. /K/

A közgazdaságtan és a szociológia oktatása a középiskolában.
=1921. 45. 389-407.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. - - 'Védvám, iparfejlesztés és közjólét' című előadása.
=1922. 46. 633-661.

     Mennyey Géza
Románia földhiteli szervezete.
=1940. 64. 647-656. /K/

Szovjet-Oroszország bankszervezete.
=1941. 65. 783-787. /K/

A német gazdaadósságrendezés áttekintése.
=1942. 66. 266-268. /K/

     Mérei Gyula
A 'második Baku'.
=1940. 64. 279-285. /K/

     Mészárovits Tibor
A csehkorona devalvációjának gazdasági következményei.
=1936. 60. 206-213. /K/

     Meszlény Artúr
- Baumgarten Nándor: A védvám befolyása a kartellekre és trösztökre.
=1906. 30. 307-317.

Ingó-jelzálogjog és mezőgazdasági hitel.
=1911. 35. 651-666.

     Mezey Lajos
A határhaszonelmélet bírálata. 1-2.
=1914. 38. 186-194., 265-275.

A javak értéke.
=1914. 38. 549-557.

A jövedelemeloszlás alapelve.
=1915. 39. 442-446.

Liefmann teóriája.
=1915. 39. 733-754.

Liefmann elméletének bírálata.
=1916. 40. 377-385.

Henry George eszméje.
=1917. 41. 133-139.

A teoretikus gazdaságtan alapproblémái.
=1918. 42. 220-232.

Böhm-Bawerk tőkekamatelméletének bírálata.
=1929. 53. 1-18.

Vissza Böhm-Bawerkre.
=1929. 53. 513-529.

Beszámítás vagy hatalmi elmélet?
=1932. 56. 284-305.

A mezőgazdaság jövője.
=1933. 57. 317-323. /K/

Malthus. (Halála századik évfordulójára.)
=1934. 58. 97-105.

     Miklós Ödön
A gabona-elevátorokról. 1-3.
=1894. 18. 85-99., 173-184., 527-539.

     Milhoffer Sándor
Elemi csapások a mezőgazdaságban.
=1898. 22. 178-192. /K/

Telepítéseinkről.
=1900. 24. 212-214. /K/

Németország ipara.
=1900. 24. 474-477. /K/

Járadékbirtokok alakítása Poroszországban 1899-ben.
=1900. 24. 548-552. /K/

Az Egyesült Államok termelése [a XIX. század második felében].
=1901. 25. 126-132. /K/

A járadékbirtokok hazai viszonyaink között.
=1902. 26. 511-547.

A Dunántúl gazdasági bajairól.
=1904. 28. 433-444.

Magyarország közgazdasága. Válasz Dr.- bírálatára.
=1905. 29. 385-389. /K/

     Miyoji Hayakava
Kautz Gyula és a Gossen-féle tételek.
=1930. 54. 331-337.

     Moldoványi István
A válságelméletek története. 1-2.
=1896. 20. 387-411., 539-552.

A gyufagyári munkások védelme. 1-3.
=1904. 28. 1-17., 109-120., 219-237.

A gyermekágyas munkásnők védelme.
=1904. 28. 957-963. /K/

A berni nemzetközi munkásvédelmi konferencia.
=1905. 29. 391-395.

Sztrájk esetére való biztosítás.
=1906. 30. 230-241.

A bajorországi ipar munkásjóléti intézményei.
=1907. 31. 612-626.

     Molnár Béla
Bosznia-Hercegovina nemzeti vagyona.
=1918. 42. 701-709.

     Móricz Miklós
Magyarország ipari népessége.
=1912. 36. 590-598.

Külkereskedelmi mérlegünk passzivitása.
=1914. 38. 605-616.

A európai egyensúly gazdasági alapjai.
=1914. 38. 628-634.

Áruüzlet és moratórium.
=1915. 39. 400-402.

Erdély gazdasági élete a román uralom első tíz éve alatt.
=1929. 53. 712-743.

A tőkeszerzés megkönnyítése az angol részvényjogban.
=1930. 54. 218-219. /K/

Angol könyv a román földreformról. (David Mitrany könyve.)
=1931. 55. 288-302.

A Felvidék gazdasági élete Trianon óta.
=1932. 56. 107-123.

     Morótz Kálmán
A termelés rugalmasságának csökkenése és a termelési politika.
=1936. 60. 398-452.

Mezőgazdasági termelésünk ármeghatározó tényezői.
=1939. 63. 183-219.

     Morvay Gyula
A hegyvidéki nép gazdasági viszonyai az állattenyésztés szempontjából.
=1905. 29. 865-874.

A ruthén-akció.
=1905. 29. 884-886. /K/

     Mucius
A közigazgatás reformjához.
=1893/1. 17. 411-447.

     Mutsenbacher Emil
Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1922. 46. 672-677.

Köszöntés Bud Jánosnak.
=1940. 64. 372-378. /K/

     Müller Vilmos
A készfizetések elmélete.
=1907. 31. 806-828.

A magyar bankankét.
=1908. 32. 593-619.

A készfizetések és a díszázsió kérdése a magyar bank-ankéton.
=1908. 32. 656-676.

A bankkérdés.
=1910. 34. 655-658. /K/

Bankjegy vagy államjegy? 1-2.
=1915. 39. 447-460., 604-614.

     Nádas László
A 'Magyar Block' megváltása az államadóssági pótegyezmény alapján.
=1908. 32. 289-309.

     Nádas Rózsa
Szövetkezetek Erdélyben.
=1940. 64. 590-616., 1 t.

Közgazdasági archívumok.
=1942. 66. 863-873. /K/

Elmaradottak-e hazai közgazdasági könyvtáraink? - Hozzászólás Neubauer Gyula cikkéhez.
=1942. 66. 863-873. /K/

     Nagy Dénes
Az emberi munka bölcseletéhez. 1-2.
=1916. 40. 827-842.; 1917. 41. 63-70.

Új irányok a közgazdaságtanban.
=1918. 42. 92-122.

Filozófia a közgazdaságtanban.
=1926. 50. 458-472.

     Nagy Géza
A kanadai magyarok helyzete és a montreáli m. kir. főkonzulátus felállítása.
=1923. 47. 111-122.

     Nagy Imre, T.
Csíkmegye közgazdasági leírása. 1-3.
=1902. 26. 779-790., 847-868., 934-942.

     Nagykálnai Levatich László
A magyarországi lakáskérdéshez.
=1928. 52. 719-721. /K/

Nemzeti jövedelem és jövedelemeloszlás Magyarországon.
=1933. 57. 212-223.

     Naményi Ernő
Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1922. 46. 677-688.

A frankfurti szabadkereskedelmi kongresszus (1922. október 23-25.).
=1923. 47. 123-141.

A fényűzési forgalmi adó áthárítási lehetőségei.
=1925. 49. 629-631. /K/

Horn Ede életrajza.
=1927. 51. 503-506. /K/

     Návay Lajos, ifj.
A termelők és dohánykertészek közötti jogviszony szabályozásáról szóló törvényjavaslat.
=1900. 24. 863-871.

Gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztárak szervezése.
=1901. 25. 85-94.

Robot és engária.
=1901. 25. 729-739.

     Navratil Ákos
A szociológia és módszere.
=1896. 20. 881-894.

Az értékről. 1-2.
=1898. 22. 523-543., 584-602.

A szövetkezés szerepe társadalmunkban.
=1900. 24. 741-751.

A közgazdaságtan a párizsi kiállításon.
=1900. 24. 840-862.

A társadalmi múzeumi intézmény külföldön és hazánkban.
=1903. 27. 820-834.

Új törvényjavaslatunk a szövetkezetekről.
=1904. 28. 665-674.

Új szempontok a közgazdaságtanban.
=1917. 41. 468-485.

Gazdaság és technika. 1-3.
=1918. 42. 647-664.; 1919. 43. 93-115., 218-239.

A technika. 1- .
=1920. 44. 14-33. [A folytatást nem találtam meg.]

Az ipari bizottságok és a munkaközösségek.
=1926. 50. 553-567.

Közgazdaságtan és filozófia.
=1927. 51. 305-323.

Közgazdaságtan és gazdasági politika.
=1934. 58. 1-21.

Heller Farkas.
=1937. 61. 305-309.

Hantos Elemér (1881-1942). Nekrológ.
=1942. 66. 674-677. /K/

A háború utáni átmeneti idő gazdasági politikája.
=1943. 67. 986-1012.

     Némedi Mihály
A takarékosság egyéni és nemzetgazdasági jelentősége.
=1947. 70. 329-344.

     Nemény Vilmos Béla
A nagytérgazdaság elméletéről.
=1942. 66. 342-356.

A zlíni Bata-vállalat szervezési formája.
=1942. 66. 884-894. /K/

A közszállítási kartell.
=1943. 67. 698-711.

Gondolatok korunk társadalmi átalakulásának kérdéséhez.
=1948. 71. 115-128. /K/

     Neményi Ambrus
Az új magyar iparkataszter.
=1901. 25. 598-601.

Bürokrácia Magyarországon.
=1902. 53. 813-836.

     Neményi Endre
Németország elektroipara és a villamosítás.
=1929. 53. 270-280. /K/

     Nemere Béla
A malomipar és a behozatali jegyek.
=1916. 40. 470-480.

     Nemesné M. Márta
A lakáskérdés Németországban.
=1908. 32. 124-131. /K/

Az esseni munkáslakásokról.
=1908. 32. 560-564. /K/

     Németh József
Közgazdasági helyzetünk a Balkánon a háború előtt és után.
=1913. 37. 438-461.

Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia közgazdasági leírása. 1-2.
=1915. 39. 581-603., 698-720.

Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia erdei.
=1915. 39. 841-854.

Az állattenyésztés Szerbiában és Szerb-Macedóniában.
=1916. 40. 115-125.

Ó-Szerbia és Nyugat-Macedónia városai.
=1918. 42. 233-257.

A balkáni államok mezőgazdasági birtoklási és termelési viszonyai.
=1929. 53. 224-249.

Az arató-cséplőgép.
=1930. 54. 740-742. /K/

Mezőgazdasági törvényes érdekképviseletünk és működése.
=1930. 54. 878-909.

Magyarország vízügyi programja.
=1931. 55. 800-807. /K/

     Neubauer Ferenc
Smith Ádám járadékelmélete és annak empirikus továbbfejlesztése.
=1912. 36. 371-392.

'Érték' vagy 'ár'. (Cairnes - Conrad - Dibblee.)
=1914. 38. 429-455.

Zálogleveles jelzáloghitelünk válsága. 1-2.
=1915. 39. 365-389., 515-530.

A jelzáloghitel megszervezése az átmeneti gazdaságban.
=1918. 42. 22-36.

A földbirtokreform likvidálása.
=1927. 51. 21-46.

Földbirtokmegoszlás és többtermelés.
=1928. 52. 425-443.

A gazdasági válság kialakulása és fázisai.
=1932. 56. 243-252. /K/

     Neubauer Gyula
A pénz válsága.
=1918. 42. 710-727.

A gazdasági beszámítás elmélete.
=1927. 51. 339-351.

Tőke, vagyon, gazdagság.
=1928. 52. 313-333.

A pénz és a hitel a gazdasági forgalomban.
=1930. 54. 1-31.

Közgazdaságtan és matematika. Észrevételek Zelovich László tanulmányához.
=1930. 54. 555-563.

Közgazdaságtan és matematika. A vita lezárása.
=1930. 54. 738-740. /K/

Statisztika és közgazdaságtan.
=1931. 55. 253-287.

A gazdasági egyensúlyról.
=1932. 56. 357-388.

A közgazdasági naturalizmus.
=1935. 59. 468-499.

A külföldi kölcsönök hatása az adós országok helyzetére.
=1935. 59. 694. /K/

Hitelpolitika és aranyvaluta.
=1936. 60. 653-699.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1936. 60. 799-802.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. - - válasza.
=1937. 61. 297-298.

Monopólium és szabad verseny.
=1938. 62. 367-423.

A magyar nemzeti jövedelem nagysága.
=1939. 63. 543-577.

A magyar nemzeti jövedelem megoszlása.
=1940. 64. 317-360.

Az árak emelkedése.
=1941. 65. 833-859.

Közgazdasági műveltségünk és a könyvtárügy.
=1942. 66. 757-770. /K/

A világgazdaság újjáépítése a háború után.
=1943. 67. 288-325.

     Neugröschel Endre
A kínai valuta problémája.
=1925. 49. 533-542. /K/

     Neuhaus Ferenc
A munkaközösség.
=1921. 45. 411-425.

     Neumann Ármin
A csekk és annak törvényhozási szabályozása.
=1895. 19. 3-18.

A csekk-törvénytervezetről.
=1904. 28. 411-422.

     Neumann Ernő
A kivándorlás része az olasz váltó-árfolyamok emelkedésében.
=1912. 36. 21-33.

Belga törvényjavaslat a határidőüzletről.
=1912. 36. 124-125. /K/

Hector Denis (1842-1913). Nekrológ.
=1913. 37. 361-363.

     Neumann Károly
A kereskedelmi törvény revíziója.
=1900. 24. 137-140.

Vasúti törvényhozás Romániában és Svájcban.
=1900. 24. 636-638. /K/

A Magyar Államvasutak árudíjszabása.
=1918. 42. 533-558.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 333-348.

Külföldi vasutak a háború után.
=1921. 45. 333-367.

A vasúti forgalomra vonatkozó újabb nemzetközi értekezletek.
=1922. 46. 113-138.

Külföldi vasutak gazdasági helyzetének alakulása.
=1923. 47. 265-294.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 476-485.

A magyar külkereskedelmi statisztika vasúti díjszabási tanulságai.
=1923. 47. 598-616.

A vasúti statisztika és a vasút gazdálkodása.
=1925. 49. 247-276.

A nagykereskedelmi árak és a vasúti fuvardíjak változásának összefüggése.
=1926. 50. 133-142.

Adalékok a közlekedés gazdaságának elméletéhez.
=1934. 58. 541-569.

A közlekedési eszközök versenyének elméletéhez.
=1936. 60. 525-575.

     Nicora Béla
Az országos villamosítás kérdéséről.
=1930. 54. 61-64. /K/

     Nizsalovszky Endre
Kartellmagánjog.
=1942. 66. 641-649.

     Nőtel Rudolf
De Viti de Marco pénzügytani rendszere.
=1937. 61. 668-676. /K/

Adósvédelmi kérdések.
=1938. 62. 138-140. /K/

Haberler konjunktúraelmélete.
=1938. 62. 939-952.

A konjunktúrairányítás új módszerei. 1-2.
=1940. 64. 707-729., 844-882.

Húsz nehéz év nemzetközi aranystandard történetében.
=1941. 65. 361-370. /K/

     Nőtel Vilmos
A magyar ipari termelés finanszírozása. 1-2.
=1941. 65. 450-489., 628-654.

     Nyegre László
Máramarosmegye közgazdasági leírása. 1-2.
=1900. 24. 821-839., 901-930.

A bevándorlásról.
=1902. 26. 573-581.

     Nyulászi János
A földbirtokreform. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 161-171.

Adó- és illetékügyi egyezmények.
=1922. 46. 28-55.

     Oberding József György
A szövetkezeti mozgalom és az egykéz.
=1942. 66. 873-884. /K/

     Otte, Gerhard
A fogyasztói járadék közgazdasági jelentősége.
=1931. 55. 429-440.

Adalékok a törvényhatósági városok háztartásához.
=1932. 56. 536-597.

A német gazdaságpolitika alapproblémái.
=1932. 56. 598-619.

     Óvári Papp Zoltán
A Dawes-tervezet válsága előtt.
=1927. 51. 809-813. /K/

Aranyvaluta Olaszországban.
=1928. 52. 162-168. /K/

A német nagybankok az 1927. évben.
=1928. 52. 271-274. /K/

Amerikai bankárok a New York-i tőzsdéről.
=1928. 52. 876-880. /K/

Franciaország áttérése az aranyvalutára.
=1929. 53. 101-123.

A jegybanknál fennálló államadósság törlesztése Ausztriában.
=1929. 53. 488-491. /K/

A jegybankügy reformja Angliában.
=1929. 53. 530-555.

Alkalmas-e az ezüst vagy a platina az arany pótlására?
=1931. 55. 226-230. /K/

A német jegybankreform lényege és jelentősége.
=1933. 57. 797-801. /K/

     Pakucs Béla
Magyarország kirekesztése az első államvasúti rendszerből (1841).
=1938. 62. 953-962.

     Pálffy Ilona
Buda-Pest Széchenyi István polgárrá választásakor.
=1941. 65. 256-269. /K/

     Pálinkás András
A német munkanélküliség problémájának megoldására irányuló törekvések.
=1932. 56. 333-336. /K/

A német munkanélküli segélyezés alapelveinek változása.
=1932. 56. 912-915. /K/

A hazai nyersanyagok jelentősége textiliparunkban.
=1933. 57. 548-567.

A gyapjúértékesítés megszervezése a közszállítások útján.
=1934. 58. 168-171. /K/

A textiláruk kötelező minőségi megjelölése.
=1935. 59. 561-569. /K/

A magyar selyem problémái.
=1937. 61. 523-530. /K/

Olajosmagvaink jelentősége az ipar nyersanyagellátásában.
=1938. 62. 277-286. /K/

     Pallay Béla
Társadalmi biztosítás.
=1913. 37. 720-745.

     Pálosi Ervin
A telepítés és a földkérdés Szibériában.
=1918. 42. 677-700.

     Pályi Menyhért
Nemzetközi hitel, autarkia és merkantilizmus.
=1935. 59. 420-427. /K/

     Pap Dávid
A telepítés kérdése.
=1896. 20. 75-112.

A zárszámadás joga. 1-2.
=1897. 21. 3-36., 100-166.

     Pap Dezső
A kötvénykibocsátások biztosítása. 1-2.
=1902. 26. 701-716., 759-778.

A nemzetközi munkaügyi szervezet működése.
=1922. 46. 337-358.

Jegyzetek a munkanélküliség elleni biztosítás kérdéséhez.
=1926. 50. 277-290.

     Pap Géza
Munkásbiztosításunk a háborús és a háborút követő években.
=1925. 49. 590-614.

     Papp Antal
A községi pótadózás és reformja.
=1913. 37. 793-809.

Az adókezelés reformja.
=1917. 41. 379-384. /K/

Többtermelés és a progresszív munkabérek.
=1918. 42. 671-676.

Az indemnitási és appropriációs törvényszakaszok téves szövege.
=1936. 60. 288-301.

Indemnitási és appropriációs törvényeink hagyományos szövege. Válasz Tihanyi Lajosnak.
=1936. 60. 620. /K/

     Parlagi Imre
Állami vagy magán állatbiztosítás?
=1893/1. 17. 711-724.

     Passuth László
A mexikói földbirtok-reformok.
=1936. 60. 345-351. /K/

     Pátkay Béla
A földbirtokreform. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 239-243.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 147-154.

     Paupera Ferenc
A földbirtokreform. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 221-233.

     Penninger Antal
A tengerhajózási mozgalmak és azok hatása Fiume forgalmára.
=1904. 28. 748-761.

     Pereszlényi Pál
Nemzetközi közgazdasági tanfolyam Budapesten.
=1913. 37. 651-656.

Magyarország népességének foglalkozási statisztikája.
=1914. 38. 339-344. /K/

Országos kereskedelmi kongresszus.
=1914. 38. 373-389. /K/

A Németbirodalom fegyverkezési költségei.
=1914. 38. 787-792. /K/

Adatok Anglia háborús közgazdaságához.
=1915. 39. 687-697.

     Pethő Kálmán
A Babson-féle index-számok.
=1913. 37. 512-515.

     Petricskó Miklós
Az áralakulás elméletéhez.
=1917. 41. 367-373.

Az ökonomikus statika alapelvei.
=1918. 42. 567-572.

     Pikker Károly
Értékelés és ár.
=1911. 35. 466-486.

     Pikler Endre
A kinetikai pénzelmélet rövid alapvetése.
=1932. 56. 81-106.

A pénzdinamikai irány s a mechanikai analógiák.
=1933. 57. 92-101. /K/

Az automatikus transzferképesség elmélete.
=1934. 58. 260-274. /K/

     Pikler J. Gyula
Közmunkák finanszírozásának kérdéséhez, különös tekintettel a tervezett két új budapesti hídra. (Törvénytervezet a 'Betterment-járulék'-ról.)
=1932. 56. 680-704.

     Pirovits Aladár
Nagy-Budapest problémája.
=1941. 65. 355-361. /K/

     Pivány Jenő
Az Amerikai Egyesült Államok hitelszervezete és a hitelintézetek revíziója.
=1937. 61. 749-774.

     Pleidell Ambrus
A merkantilizmus történetéhez Magyarországon.
=1934. 58. 43-60.

     Polányi A.
A japán valuta történetéhez. 1-2.
=1907. 31. 410-415., 447-454.

     Polgár László
Az érték fogalma a matematikai gazdaságelméletben.
=1933. 57. 568-573. /K/

     Pólya Jakab
Az egyenes adók reformja.
=1893/1. 17. 677-710.

Az egyenes adók reformja.
=1894. 18. 13-45.

Az egyenes adók reformja.
=1895. 19. 700-722.

A magyar szövetkezeti ügy.
=1894. 18. 625-647.

A társadalmi kérdés.
=1894. 18. 1005-1022.

- Hajdú László: A gabonaneműek, a burgonya és a hús ára Németországban 1879-1893.
=1895. 19. 58-63. /K/

Az Egyesült Államok 1890. évi censusának főbb eredményei.
=1895. 19. 122-127. /K/

A magánbiztosítási vállalatok.
=1895. 19. 242-255.

Az egyenes adók reformja.
=1895. 19. 700-722.

A kereskedelem, pénz és hitelügy a kiállításon.
=1896. 20. 461-481.

A mezőgazdasági válság. 1-2.
=1896. 20. 517-538., 587-640.

Adalékok a gabonaárakhoz 1818-1895.
=1896. 20. 573-578. /K/

A német vámegylet.
=1896. 20. 743-758.

Az ezredévi közgazdasági irodalom.
=1896. 20. 843-880.

Ausztria vámpolitikája.
=1897. 21. 212-235.

Külkereskedelmi politika.
=1897. 21. 265-288.

     Pongrácz Kálmán
Az agrárválság a Tiszántúl.
=1937. 61. 205-222.

Tiszántúli [gazdasági] terv.
=1938. 62. 579-593.

Erdély és a Székelyföld gazdasági problémái.
=1940. 64. 797-843.

     Poór Jakab
A biztosítási ankét.
=1900. 24. 459-462.

Az élet- és kárbiztosítási díjtartalékok elhelyezéséről.
=1901. 25. 104-111.

A magánhivatalnokok biztosítása Ausztriában.
=1901. 25. 758-766.

     Popovics Sándor
Emlékbeszéd Kautz Gyuláról.
=1930. 54. 249-262.

     Popper György
Háborús népesedési és szociális problémák.
=1917. 41. 262-284.

     Posch Gyula
A valorizáció ügye. MKT-ankét. - - előadása.
=1923. 47. 740-748.

     Posch Károlyné
Az első magyar pénzintézetek vagyonkezelése és nyilvántartása.
=1941. 65. 900-907. /K/

     Pótsa Ferenc
A szeszadó fejlődése Magyarországon 1850-1868. 1-2.
=1897. 21. 373-393., 517-566.

     Pozsonyi Gábor
Progresszív adótarifák vizsgálata.
=1934. 58. 480-506.

     Prenoszyll Géza
A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 552-554.

     Prileszky Pál
Az angol font sorsa.
=1932. 56. 26-41.

Akzept- und Garantiebank.
=1932. 56. 624-628. /K/

A Papen-terv.
=1932. 56. 814-819. /K/

Roosevelt kísérlete a bankkérdésben.
=1933. 57. 683-690. /K/

     Prion, Willy
Német hitel- és pénzügypolitikai kérdések.
=1938. 62. 1-13.

     Pruzsinszky Gábor
Az automobil-közlekedés.
=1927. 51. 478-502.

     Putnik Béla
- Farahó János: Magyar kivándorlók Kanadában és Romániában.
=1901. 25. 809-832.

     R. Jónás Magda ld. Jónás Magda, R.


     Raab A. András
A munkapénz bírálata.
=1941. 65. 348-355. /K/

Mi határozza meg a pénz vásárló erejét?
=1942. 66. 24-43.

Váltóárfolyam vagy vásárlóerő?
=1943. 67. 19-52.

     Rácz Gyula
Az orosz föld.
=1907. 31. 455-491.

     Rácz Jenő
A közép-európai búzagazdálkodás mérlege az 1933-34. gazdasági évben.
=1933. 57. 785-792. /K/

- Cs. Szabó László: Az amerikai áralakulás az aranyalap elhagyása óta.
=1934. 58. 390-399. /K/

A kivitel szerepe a mezőgazdasági termés értékesítésénél.
=1936. 60. 488-498. /K/

A távolabbi piacok jelentősége a magyar kivitelben.
=1937. 61. 253-259. /K/

A prognózis lehetősége és feladatai a sertéspiacon.
=1938. 62. 93-134.

     Rácz Lajos, ifj.
A magyarországi gazdasági viszonyok az 1926. évi július-augusztus hónapokban.
=1926. 50. 665-684. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1926. évi szeptember-október hónapokban.
=1926. 50. 841-856. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1926. évi november-december hónapokban.
=1927. 51. 161-176. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi január-február hónapokban.
=1927. 51. 289-304. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi március-április hónapokban.
=1927. 51. 417-432. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi május-június hónapokban.
=1927. 51. 545-560. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi július-augusztus hónapokban.
=1927. 51. 689-704. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi szeptember-október hónapokban.
=1927. 51. 849-864. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi november hónapban.
=1928. 52. 85-96. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi december hónapban.
=1928. 52. 197-208. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi január hónapban.
=1928. 52. 301-312. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi február hónapban.
=1928. 52. 413-424. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi március-április hónapokban.
=1928. 52. 557-572. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi május-június hónapokban.
=1928. 52. 653-668. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi július-augusztus hónapokban.
=1928. 52. 749-764. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi szeptember hónapban.
=1928. 52. 829-840. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi november és december hónapban. 1-2.
=1929. 53. 73-84., 165-176. /KK/

     Radnai Béla
Az egyenes adók új reformjáról.
=1908. 32. 534-549.

     Rapoch Jenő
A részvényjog reformja. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1926. 50. 167-171. /K/

     Rassay Gyula
A bankok szerepe az európai hitelválságban.
=1933. 57. 395-422.

     Ráth Zoltán
Népünk korviszonyai és halálozási statisztikánk. 1-5.
=1893/1. 17. 71-113., 318-334., 448-471., 580-640., 725-741.

Gazdasági haladásunk és a munkásosztály. 1-3.
=1894. 18. 185-209., 329-347., 540-556.

Közgazdaságtan és etika.
=1894. 18. 1153-1179.

Igazságügyi statisztikánk reformjáról.
=1895. 19. 471-489.

A statisztika lényege és viszonya a társadalmi tudományokhoz.
=1896. 20. 159-178.

Az osztrák bűnügyi statisztika legújabb eredményei.
=1896. 20. 376-380. /K/

Áralakulás.
=1897. 21. 758-774.

Egy új tankönyvről [Gaál Jenő: A nemzetgazdaságtan rendszere].
=1899. 23. 387-402.

Népességünk szaporodásáról.
=1901. 25. 249-260.

A monopol kérdéséhez.
=1901. 25. 489-501.

A házasságok termékenysége.
=1902. 26. 333-341.

     Recensor
Gazdasági romanticizmus és a tiszta hozadék.
=1944. 68. 74-81. /K/

Az első nagy háborús év pénzügyei.
=1944. 68. 223-226. /K/

A közgazdaság önfinanszírozásának problémája a szovjetgazdaságban.
=1944. 68. 351-355. /K/

Norman Montagu visszalépésének szimbolikus jelentősége.
=1944. 68. 557-558. /K/

Az angol és amerikai valutatervek ellentéteinek háttere.
=1944. 68. 425-428. /K/

     Reinitz Ernő
A nők biztosításáról.
=1916. 40. 355-365.

     Reitzer Béla, ifj.
Parasztkérdés és szociográfia.
=1936. 60. 334-338. /K/

- Borbély Mihály: Családi bér és családbiztosítás.
=1938. 62. 616-625. /K/

Szociálpolitika a felfegyverkezés és a háború között.
=1939. 63. 961-971. /K/

A munkapiac helyzete a munkaközvetítés reformja előtt.
=1941. 65. 996-1013. /K/

     Reitzer Gyula
Neurath elmélete a modern közgazdaság főproblémáiról.
=1906. 30. 668-688.

     Rejtő Sándor
Gazdasági újjáépülés.
=1920. 44. 619-638.

     Reményi József
A Stachanov-munkarendszerről.
=1943. 67. 371-382. /K/

A Bedaux és a REFA munkarendszerek és összehasonlító bírálatuk.
=1943. 67. 1104-1117. /K/

     Rényi Artúr
Észrevételek a pénz lényegének kérdéséhez.
=1915. 39. 390-399.

A tőzeglápok ipari és mezőgazdasági hasznosítása Németországban.
=1917. 41. 354-366.

     Rézler Gyula
A magyar társadalomleírás kialakulása az elmúlt évtizedben.
=1941. 65. 490-525.

Az új német szociálpolitika alapelvei a salzbrunni megbeszélések tükrében.
=1944. 68. 548-556. /K/

     Riccardi, Raffaello
Háborús közgazdaság.
=1940. 64. 504-506. /K/

     Rieger László
Ausztria fizetési mérlege az 1926-1928. években.
=1930. 54. 381-386. /K/

Külföldi kölcsöneink és eladósodásunk 1929-ben.
=1930. 54. 506-510. /K/

     Rodiczky Jenő
A mezőgazdaságtan oktatása a jog és államtudományi kar keretében.
=1894. 18. 126-130.

     Rohringer Sándor
Hajózás, Vaskapu-szabályozás, Tisza-szabályozás.
=1941. 65. 223-236.

     Róka József
Pénzügyi igazgatásunk reformja.
=1900. 24. 462-467.

     Rósa Ferenc
A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetének közgazdasági jelentősége.
=1903. 27. 269-309.

A biztosítási szerződésről szóló német törvénytervezet.
=1904. 28. 937-948.

Megtámadhatatlan biztosítási kötvények.
=1915. 39. 477-490.

     Roszner Ervin
Magyar agrárpolitika és a Magyar Gazdaszövetség nézetei a búzaárak hanyatlásáról. 1-3.
=1897. 21. 343-360., 419-440., 495-516.

     Róth Pál
Az épületek tűzkárbiztosításáról szóló osztrák törvényjavaslat.
=1898. 22. 75-88.

     Rózsa
Szövetkezés és közvetítő kereskedés.
=1900. 24. 150. /K/

     Rózsa Károly
Helyi érdekű vasútaink bajai s ezek orvoslása.
=1896. 20. 341-360.

     Rózsa Mihály
Argentína közgazdasági viszonyai és bevándorlása (1890-1900).
=1902. 26. 599-617.

     Röpke Vilmos
Szocializmus, tervgazdaság és konjunktúra.
=1936. 60. 129-141.

     Rubin Miklós
A technika szerepe az iparfejlesztésben.
=1905. 29. 694-704.

     Rubinek Gyula
Kereskedelmi szerződéseink hatása a mezőgazdaságra.
=1896. 20. 113-123.

     Rudan, Amadé
Az olasz kivándorlási törvény.
=1902. 26. 632-638. /K/

     Ruffo, Luigi
Olaszország pénzügyi helyzete.
=1939. 63. 881-883. /K/

     Ruffy Pál
Bars vármegye gazdasági leírása. 1-4.
=1901. 25. 602-622., 687-697., 766-790., 843-861.

     Ruisz Rezső
Budapest telepítési és közlekedési politikájának befolyása a közteherviselés mérvére.
=1935. 59. 169-190.

A német gyarmati követelések gazdasági okai.
=1937. 61. 122-127. /K/

Lakás- és lakbérviszonyok Magyarországon.
=1938. 62. 625-631. /K/

Az iparátrétegződés korszerű feladata Magyarországon.
=1944. 68. 311-339.

     Rusz Andor
A magyar csekktörvény.
=1909. 33. 1-15.

     Ruttkay Vilmos
Az angol vámpolitikai mozgalom.
=1903. 27. 733-746.

Az angol vámpolitikai mozgalom.
=1905. 29. 3-12.

Chamberlain vámpolitikájának újabb fordulata.
=1906. 30. 433-439.

Az angol gyarmatügyi értekezlet.
=1907. 31. 505-510.

A vasúti munkások sztrájkmozgalma Angliában.
=1908. 32. 32-40.

A szövetkezeti intézmény Angliában.
=1908. 32. 322-338.

Sztrájkmozgalmak Angliában az 1908. évben.
=1909. 33. 529-543.

Az angol szénbányamunkás-sztrájk.
=1912. 36. 433-442.

Munkáskérdések Angliában.
=1914. 38. 617-627.

     Ruzitska Lajos
A Magyar Királyi Államvasutak személydíjszabása. (Történet, eredmények és összehasonlítások.)
=1932. 56. 389-460.

     Sassi Nagy Lajos
A magyar-török-Balkán gazdasági összeköttetés.
=1909. 33. 667-678.

     Sassy János
George Vivian Poore (1848-1904). Nekrológ.
=1905. 29. 200-203. /K/

     Schäfer László
A vasúti fuvarozás új rendje Közép-Európában.
=1928. 52. 264-271. /K/

Georg von Below (1858-1927). Nekrológ.
=1929. 53. 261-263. /K/

Dietrich Schäfer (1845-1929). Nekrológ.
=1929. 53. 263. /K/

Sir William James Ashley (1860-1927). Nekrológ.
=1929. 53. 263-264. /K/

A görögök vezetőszerepe Magyarországon a korai kapitalizmus kialakulásában. 1-2.
=1930. 54. 32-54., 109-141.

Az első nemzetközi tarifőrkongresszus.
=1930. 54. 517-521. /K/

A csepeli kikötő első üzletéve.
=1931. 55. 396-400. /K/

     Schiller Ottó
Középosztály-politika.
=1912. 36. 678-688.

Bosznia gazdasági viszonyai.
=1912. 36. 807-816.

A III. német munkáskongresszus.
=1914. 38. 57-59. /K/

Adatok Törökország gazdasági helyzetéről.
=1915. 39. 37-47.

     Schilling Gábor
Afrika gazdasági jelentősége.
=1941. 65. 63-75.

     Schilling Zoltán
Naturalizmus vagy logika?
=1935. 59. 733-745.

     Schlesinger Károly
Bankpolitika háború idején.
=1914. 38. 689-697.

Böhm-Bawerk.
=1915. 39. 245-256.

A pénzérték háborús változása.
=1916. 40. 168-184.

     Schmidt Ádám
Termelés és termelékenység.
=1937. 61. 90-112.

Tőkeképződés és adóztatás.
=1941. 65. 958-995.

Adóemelés, adóáthárítás, áremelkedés.
=1943. 67. 631-659.

Az adómorál és mérése.
=1944. 68. 529-547.

     Schneider Béla
A szankciókat végrehajtó államok hiteltámogatásának problémája.
=1936. 60. 76-81. /K/

     Schneller György
Értékzáradék és kongruens fedezet.
=1944. 68. 28-45.

     Schneller Károly
Latifundium és népszaporodás.
=1918. 42. 491-507.

     Schober Albert
A Magyar Királyi Államvasutak áruforgalmának fejlődése 1893 óta.
=1902. 26. 110-129.

Magyarország liszt- és gabonakivitele.
=1905. 29. 155-164.

     Schober Béla
Kereskedelmi mérlegünk passzivitása. MKT-ankét. - - előadása.
=1927. 51. 760-775.

     Schumacher Sándor
Dán törvényjavaslat telekparcellák létesítéséről mezőgazdasági munkások számára.
=1898. 22. 365-380.

     Schwegel János
Amerika gazdasági életéből.
=1904. 28. 596-612.

     Schweitzer Pál
Ricardo védelmére. - Oppenheimer Ferenc földjáradékelméletének kritikája. -
=1920. 44. 76-109.

     Sebess Dénes
Földbirtokmozgalmak Magyarországon.
=1909. 33. 719-734.

Földbirtokminimum és parcellaminimum.
=1909. 33. 809-826.

A földreform.
=1918. 42. 665-670.

A földbirtokreform. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 133-160.

     Sebesta Kolos
A valorizáció ügye. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 764-768.

     Sebestyén György
A háborús idegenforgalom gazdasági kérdései.
=1941. 65. 91-96. /K/

     Seraphin, Hans Jürgen
A Dunavidék és a Feketetengermellék mezőgazdaságának beilleszkedése az európai kontinens kialakulóban lévő gazdasági közösségére.
=1942. 66. 583-592. /K/

     Serbán Iván
A konjunktúrakutatás gyakorlati jelentősége a mezőgazdaság szempontjából.
=1928. 52. 225-240.

     Sibelka-Perleberg Artúr
A magyar liszt a világpiacon.
=1927. 51. 361-366. /K/

     Sidó Zoltán
Lakásügyi kongresszus.
=1910. 34. 710-714. /K/

Magyarország exportja a világgazdaságban.
=1927. 51. 786-802.

A munkanélküliség irodalma 1909-ben.
=1910. 34. 406-412. /K/

     Sigmond Andor
Mezőgazdasági szakoktatásunk. 1-3.
=1910. 34. 2-24., 105-114., 163-186.

     Sipos Árpád
A szénbányászat joga és a földbirtok. 1-3.
=1893/2. 17. 61-86., 170-208., 306-364.

     Sipos Kamilló, L.
Az 1840-es évek közgazdasági eszmeköre. 1-4.
=1910. 34. 25-48., 115-121., 187-195., 333-362.

Adalék az abszolutizmus gazdasági könyvészetéhez és a 40-es évek gazdasági irodalmához. 1-2.
=1912. 36. 817-828.; 1913. 37. 672-684.

     Sipos Sándor
Az Egyesült Államok gazdasági prosperitása.
=1929. 53. 491-493. /K/

     Soltész Adolf
Az Országos Iparegyesület közgyűlése. - - előadása.
=1922. 46. 605-607.

     Somló Bódog
Törvényszerűség a szociológiában.
=1899. 23. 86-106.

     Somló Jenő
A magyar munkásbiztosítás tíz éve.
=1918. 42. 573-609.

     Somló Sándor
Az MKT többtermelési szakosztályának megalakulása.
=1918. 42. 284-288. /K/

     Somogyi Manó
A társadalomgazdaságtan feladata.
=1908. 32. 620-625.

A földbirtokreform. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 233-239.

A pályaválasztási tanácsadás.
=1922. 46. 293-336.

     Sorbi, Walter
A mezőgazdaság iparosítása és ésszerűsítése.
=1938. 62. 464-466. /K/

A közgazdaságtan tárgya.
=1939. 63. 291-296. /K/

A korporativizmus és az önellátás a mai történelmi időkben.
=1940. 64. 379-382. /K/

     Sós Aladár
John Maynard Keynes gazdasági tanai és bírálatuk. 1-2.
=1948. 71. 197-224.; 1949. 72. 23-71.

     Sós Ernő
- Goldziher Károly: A rokkantsági statisztika köréből.
=1914. 38. 311-327.

A magán-betegségbiztosítás.
=1933. 57. 224-228. /K/

Rendszeres tőkegyűjtés.
=1938. 62. 286-290. /K/

     Sós Ernő, ifj.
A hadikölcsönbiztosítás.
=1917. 41. 577-580. /K/

     Sóvári Schneider Sándor
A francia adóreform és annak szociálpolitikai jelentősége.
=1909. 33. 602-625.

     Söpkéz Sándor
Észrevételek a villamosenergia törvényjavaslathoz.
=1930. 54. 486-505.

     Spaho, Mehmed
A boszniai agrárkérdés.
=1912. 36. 289-303.

     Storm, Ernst
Újabb nyersanyagproblémák.
=1942. 66. 752-757. /K/

     Strasser Imre
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 118-125.

     Strickerné Pollacsek Laura
III. Károly gazdaságpolitikájának hatása Magyarországon. 1-2.
=1909. 33. 384-397., 455-478.

     Stucken Rudolf
Pénzpolitika és teljes foglalkoztatottság.
=1941. 65. 1-15.

     Stux Sándor
Gabonaellátásunk 1921/22-ben.
=1922. 46. 183-207.

     Sugár Ignác
Vidéki városaink helyzete.
=1896. 20. 179-210.

A honoratior-osztály helyzete.
=1897. 21. 829-868.

Pénzintézetek reformja.
=1899. 23. 403-425.

Közgazdasági egyetem.
=1912. 36. 92-98.

     Surányi-Unger Tivadar
A közgazdasági szeminárium.
=1923. 47. 211-233.

A célkitűzés problémája a gazdaságpolitikában, különös tekintettel a kereskedelmi politikára. 1-2.
=1924. 48. 227-264., 376-408.

Az újabb közgazdasági elméletek bölcseleti alapjairól.
=1926. 50. 736-758.

Statisztika és közgazdaságtan.
=1927. 51. 177-195.

A statisztikai módszer szerepe a közgazdaságtanban. 1-2.
=1928. 52. 97-122., 241-263.

Szabad és kötött gazdaság.
=1934. 58. 429-444.

Magyar jólét az új Közép-Európában.
=1939. 63. 355-371.

Az amerikai gazdaságpolitika válaszúton.
=1939. 63. 779-793.

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok mai állása.
=1940. 64. 633-636. /K/

Az országgyarapodás gazdasági hatásai.
=1940. 64. 683-700.

A tőkegazdasági eszmék válsága.
=1941. 65. 577-589.

Átmenetgazdasági alapelvek.
=1942. 66. 1-23.

A mezőgazdaság nemzetközi távlatai.
=1943. 67. 444-455.

     Szabó Ervin
A társadalomgazdaságtani bibliográfia.
=1913. 37. 277-280.

     Szabó Ferenc
Háborús idők közélelmezési tanulságai.
=1915. 39. 217-244.

     Szabó Gyula
Az ipari szövetkezetek sorsa. Hozzászólás Méhely Kálmán tanulmányához.
=1917. 41. 190-216.

     Szabó László, Cs.
Magyarország külföldi adósságainak búzaértéke.
=1932. 56. 620-624. /K/

- Rácz Jenő: Az amerikai áralakulás az aranyalap elhagyása óta.
=1934. 58. 390-399. /K/

- Balogh Tamás: Az angol konjunktúra titka.
=1936. 60. 608-616. /K/

     Szabó Miklós
Az agrárkutatás kiépítése Németországban.
=1939. 63. 868-877. /K/

Franciaország visszatérése a földhöz.
=1941. 65. 76-90.

     Szabóky Alajos
Magyarország külkereskedelmi mérlege 1921-ben.
=1922. 46. 139-158.

Külkereskedelmi mérlegünk 1922-ben.
=1923. 47. 177-201.

     Szabolcsy Antal
Irányváltozás államvasútunk bevételi politikájában.
=1914. 38. 32-50.

     Szádeczky-Kardoss Tibor
A közterhek alakulása Csonka-Magyarországon.
=1933. 57. 257-316.

Társadalompolitikai és népesedéspolitikai szempontok az adóztatásban.
=1942. 66. 153-200.

A munkaidő szabályozása Angliában és Németországban.
=1942. 66. 357-360. /K/

Mezőgazdaságunk megadóztatása.
=1943. 67. 261-287.

     Szalai Béla
Fiume és Orsova szerepe tarifapolitikánkban.
=1896. 20. 329-340.

     Szana Sándor
A létminimum biztosítása szövetkezeti úton.
=1901. 25. 358-363.

     Szana Zsigmond
A háború kihatásai a pénz lényegére.
=1915. 39. 145-151.

     Szántó Menyhért
Magyar mezőgazdasági munkásvédő-törvényhozásunk kezdetei.
=1901. 25. 22-42.

Köztárházak.
=1902. 26. 670-700.

A magyar társadalmi múzeum feladatai.
=1907. 31. 361-376.

Balesetügyi, iparegészségügyi és munkajóléti kiállítás Budapesten.
=1907. 31. 649-660.

     Szász József
A magyarság Amerikában.
=1922. 46. 225-288.

     Szász Péter
Háború utáni tervek és a tőkeképződés.
=1943. 67. 844-851. /K/

     Szeberényi Lajos Zsigmond
A parasztkérdés a skandináv népeknél, különösen a dánoknál.
=1907. 31. 793-805.

Izland.
=1908. 32. 643-655.

     Szécsi János
A Gossen-törvények módosítása.
=1931. 55. 169-193.

     Szegedy-Maszák Elemér
A munkásvédelem feladatai a tuberkulózis-ellenes küzdelemben. 1-2.
=1904. 28. 779-795., 840-853.

     Szegh Dezső
Gazdasági viszonyunk Bosznia-Hercegovinához. - Jegyzetek a bosnyák kérdéshez. -
=1909. 33. 827-844.

A Duna-Adria vasút.
=1910. 34. 221-260.

A dalmát vasúti összeköttetés. (Az Ogulin-Knin-i és az unavölgyi vasút.)
=1910. 34. 611-624.

Az Adria keleti kikötői.
=1911. 35. 343-354.

Európai-Törökország ipari viszonyai.
=1912. 36. 233-252.

Gazdasági feladataink Albániában.
=1913. 37. 779-792.

     Szegő Ernő
Róma közgazdasága Diocletian korában. 1-2.
=1909. 33. 255-265., 327-343.

Tőzsdereform. - Németországi tanulságok. - 1-2.
=1910. 34. 542-558., 625-639.

Az adómentes bankjegykontingens fölemelése.
=1911. 35. 122-124. /K/

- Krejcsi Rezső: A budapesti tojástőzsde.
=1914. 38. 411-412. /K/

     Szeibert János
A mezőgazdasági munkásház- és cselédlakásépítés közületi támogatása.
=1939. 63. 46-81.

A mezőgazdasági munkabérkérdés.
=1939. 63. 818-865.

     Székely Artúr
Készletgazdálkodás.
=1916. 40. 294-296.

A közép-európai gazdasági szövetség gondolatának története, különösen a XIX. században.
=1916. 40. 518-536.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1922. 46. 718-721.

A magyar külkereskedelem irányainak változásai a forgalmi korlátozások éveiben (1930-34).
=1935. 59. 154-168.

Közép-európai kereskedelempolitika.
=1936. 60. 594-608.

A kereskedelempolitikai helyzet és nemzetközi gazdasági kapcsolataink.
=1941. 65. 528-534. /K/

A külkereskedelmi és kereskedelempolitikai helyzet.
=1942. 66. 262-266. /K/

     Székely Gábor
Regressziós analízis a gazdasági kutatásban.
=1948. 71. 54-74.

     Székely Mihály
Kiviteli törekvéseink és a gyarmatok.
=1898. 22. 741-760.

     Szekeres János
A népesedéspolitika reális alapjai.
=1919. 43. 116-119. /K/

     Szekula Gyula
Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 371-376.

     Szél Jenő
A takarékossági propaganda eszközei.
=1927. 51. 803-809. /K/

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1928. 52. 899-901.

     Szende Gyula
A népességstatisztikai törzstérképekről.
=1901. 25. 304-308. /K/

A világkereskedelmi statisztika.
=1905. 29. 505-510. /K/

Japán gazdasági és pénzügyi helyzete.
=1905. 29. 660-665. /K/

     Szentiványi Ferenc
Nagybecskerek város fejlődése és jelentősége. Tanulmány az oknyomozó statisztika köréből. 1-2.
=1911. 35. 22-45., 101-121.

Torontál vármegye közgazdasági és szociális állapota a XX. század első tizedében. 1-2.
=1912. 36. 105-113., 173-186.

     Szentiványi József
A gabonamonopóliummal szerzett tapasztalatok a volt csehszlovák közgazdaságban.
=1943. 67. 552-569. /K/

     Szentkirályi Kálmán
Az adóreform.
=1907. 31. 240-248.

     Szepesi Béla
Állami és magán tűzbiztosítás. 1-3.
=1893/2. 17. 389-410., 528-556., 597-623.

     Szeremlei Samu
Hódmező-vásárhely népessége (1526-1848).
=1910. 34. 694-705.

     Szigeti Gyula
Magyarország nemzetközi gazdasági kapcsolatai az 1924. évi fizetési mérleg alapján.
=1926. 50. 405-417.

Magyarország 1930. évi nemzetközi fizetési mérlege.
=1931. 55. 666-680.

     Szirt Lajos
A lakásügy állása Magyarországon.
=1913. 37. 841-845. /K/

Vízi közlekedésünk fejlesztése. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1914. 38. 145-185.

Hatodik nemzetközi kereskedelmi kongresszus.
=1914. 38. 593-604.

     Szívós István
A pénz szubjektív értékelésének számszerű jellemzése.
=1943. 67. 499-542.

Az egyéni adóteher igazságos progresszivitásának elméleti alapjai. 1-2.
=1947. 70. 50-83., 156-193.

     Szokolay Kornél
Bosnyák vasutak és bosnyák vasúti politika.
=1895. 19. 299-317.

     Szögi Géza
Csonka-Magyarország külkereskedelmi forgalmának jellegzetes vonásai.
=1925. 49. 495-512.

     Szterényi József
Iparfejlesztés.
=1902. 26. 185-213.

Magyarország iparfejlesztése.
=1912. 36. 73-91.

Gazdasági vonatkozások Ausztria és Magyarország között.
=1912. 36. 711-734. /K/

Kereskedelempolitikai szemlélődések.
=1914. 38. 217-238.

Gazdasági feladataink a háború után.
=1916. 40. 805-826.

Az Országos Iparegyesület közgyűlése. - - előadása.
=1922. 46. 601-605.

     T. Nagy Imre ld. Nagy Imre, T.


     Tabakovits Dusán
A valutapolitika aktuális kérdései.
=1928. 52. 778-793.

     Takács György
Az illetékrendszer jelentősége az állami gazdálkodásban.
=1925. 49. 277-320.

     Takaróné Gáll Beatrix
A tiszta ökonómia és az univerzálizmus viszonya.
=1933. 57. 745-784.

Állandó és változó elemek a közgazdaságtanban.
=1937. 61. 113-122. /K/

A nemzeti szocializmus 100 év tükrében.
=1938. 62. 268-276. /K/

Egyén és közösség a gazdaságetika nézőpontjából.
=1941. 65. 860-868.

     Tallós János
A magyar biztosítási politika az utolsó másfél évtizedben.
=1942. 66. 822-843.

     Tarnóczi Lóránt
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok valutaforgalmi kötöttségei.
=1947. 70. 197-206. /K/

A multilaterális clearing.
=1948. 71. 129-137. /K/

     Téglás Béla
A vasérckivitelünk korlátozása.
=1907. 31. 350-354. /K/

     Téglás Gábor
Hunyadmegye közgazdasági leírása.
=1903. 27. 747-768.

Régi súlymértékek. (A Daciával kereskedelemben állott aldunai és pontusmelléki görög gyarmatok kereskedelmi súlymértékei időszámításunk első századában.)
=1907. 31. 416-421. /K/

     Teleki Sándor
Kereskedelmi oktatás Japánban.
=1900. 24. 394-395. /K/

     Teleszky János
A magyar, a porosz és az osztrák egyenesadó-rendszerek. 1-2.
=1900. 24. 421-435., 501-518.

A földbirtokreform. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 187-194.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 248-282.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 441-467.

     Telkes Simon
Hogyan és hol lehetne az erdélyrészi vármegyékben fonó-szövő ipart teremteni?
=1900. 24. 378-382.

     Terestyéni Cs. Ferenc
A gazdasági és ipari élet Finnországban 1919 óta.
=1940. 64. 172-176. /K/

     Terestyéni Mainrád
Törökország iparosítási törekvései.
=1939. 63. 494-503. /K/

     Térfi Béla
Gabonaellátási problémák.
=1920. 44. 515-535.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 4-23.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 170-181.

     Thegze-Gerber Ferenc
Államháztartásunk 1924/25.-1928/29. évi eredményei.
=1930. 54. 686-712.

A Német Birodalom háztartási rendjét szabályozó 1930. április 14-iki törvény.
=1931. 55. 760-777.

Az államháztartás ellenőrzésének irányai a világháború után.
=1935. 59. 39-70.

Állami zárszámadásunk új rendszere.
=1938. 62. 217-230.

     Theiss Ede
A határhaszon mérésének problémája.
=1932. 56. 705-713.

Az időmozzanat az exakt közgazdaságtanban.
=1932. 56. 849-882.

Statisztikai törvényszerűség a jövedelemeloszlásban. (Pareto törvénye.)
=1935. 59. 1-38.

Valutapolitika és konjunktúra Svédországban.
=1935. 59. 427-432. /K/

A termelés és a pénz dinamikája.
=1935. 59. 613-640.

Statisztikai korreláció és keresleti törvény.
=1937. 61. 1-53.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1937. 61. 284-286.

Henry Schultz (1893-1938). Nekrológ.
=1939. 63. 286-291. /K/

Korlátozott verseny és gazdaságpolitika.
=1939. 63. 388-442.

Modern közgazdaságtudomány és totális háború.
=1942. 66. 718-741.

Közgazdaság történet és társadalom szellemtudományi megvilágításban.
=1944. 68. 141-185

Közgazdaság és társadalom a törvénykutató módszer megvilágításában.
=1944. 68. 477-528.

Dinamikai közgazdaságtudomány és társadalmi folyamat.
=1947. 70. 129-155.

     Thirring Gusztáv
A természetes népmozgalom és a vándorlások szerepe népességünk gyarapodásában.
=1893/2. 17. 570-591. /K/

A fővárosi szegény néposztályok lakásai. Adalék a nagyvárosi háztartások összetételének ismertetéséhez.
=1894. 18. 872-891.

A magyarok kivándorlása Amerikába.
=1896. 20. 30-52.

Budapest építőipara és építkezései.
=1900. 24. 436-459.

Viszontválasz dr. Czirbusz Géza úr válaszára.
=1903. 27. 393-395. /K/

Válasz 'A nemzetközi vándormozgalom statisztikai felvételéről' című könyvismertetésre.
=1933. 57. 229-230. /K/

     Thuróczy Károly
Nyitra vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-2.
=1895. 19. 780-812., 873-901.

     Tihanyi Lajos
A részvényjog reformja. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1926. 50. 171-173. /K/

Részvényjogunk reformja és a Magyar Jogászegylet s az MKT együttes ülésének vitája Kuncz Ödön törvénytervezetéről.
=1927. 51. 101-106. /K/

Indemnitási és appropriációs törvényeink hagyományos szövege. Reflexiók Papp Antal cikkéhez.
=1936. 60. 616-619. /K/

     Tímár László
A magyar állami szénbányák deficitjének megszüntetése.
=1948. 71. 25-38.

     Tisza István
Vargha Gyula: Tisza István röpirat a magyar agrárpolitikáról.
=1897. 21. 91-99. /K/

     Tiszti Lily
A kontárkérdés.
=1936. 60. 56-75.

     Tolnay Kornél
A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 472-476.

     Tomaschoff Albert
A drágaság kérdése a párizsi statisztikai társaságban.
=1914. 38. 402-406. /K/

A lakáskérdés megoldásának egy érdekes kísérlete Párizsban.
=1914. 38. 671-673. /K/

     Tonelli Sándor
Utazás a magyar kivándorlókkal Amerikába.
=1908. 32. 427-444.

- Varró István gyűjt.: Adatok a drágaság kérdésének bibliográfiájához. 1-2.
=1910. 34. 290-300.; 1911. 35. 140-144. /K/

- Wolff Vilmos: Adalékok az élelmiszerdrágaság kérdéséhez.
=1910. 34. 583-610.

Az antwerpeni szabadkereskedelmi kongresszus.
=1910. 34. 642-648. /K/

Drágasági szaktanácsadások.
=1911. 35. 59-62. /K/

A drágaság kérdése Magyarországon 1901-1910-ben.
=1911. 35. 145-173.

Az életbiztosítás monopóliuma Olaszországban.
=1911. 35. 377-384.

A vámvédelem és a drágaság.
=1911. 35. 505-522.

A közvetítő kereskedelem és a drágaság.
=1911. 35. 579-587.

Bosznia és Hercegovina külkereskedelmi forgalma.
=1912. 36. 99-104.

A kereskedelmi szerződések előkészítése.
=1912. 36. 334-338. /K/

A kereskedelmi szerződések előkészítése.
=1912. 36. 611-613. /K/

Az érdekképviselet.
=1912. 36. 656-677.

Adalékok a drágaság kérdéséhez.
=1912. 36. 844-848. /K/

Adatok a drágaság kérdésének bibliográfiájához.
=1913. 37. 60-63. /K/

Érdekképviseleti tisztviselők képzése. 1-2.
=1913. 37. 261-267., 330-334.

Az angol földreform.
=1913. 37. 746-750.

A Dunakonferencia.
=1916. 40. 705-715.

Orosz-Lengyelország közgazdasága.
=1916. 40. 772-785.

A megszállott Szerbia gazdasági élete. 1-2.
=1917. 41. 714-736.; 1918. 42. 37-54.

Az európai gazdasági hegemónia válsága.
=1926. 50. 602-606.

A korporációs állam érdekképviseletei.
=1940. 64. 37-48.

A német közgazdasági érdekképviseletek átszervezése.
=1942. 66. 334-341.

     Tormay Béla
Kereskedelmi mérlegünk passzivitása. MKT-ankét. - - előadása.
=1927. 51. 707-716.

     Tornay Aurél
A magyar pénzintézetek helyzete Szlovákiában.
=1938. 62. 424-434.

     Tóth Jenő
A kötött birtok agrárpolitikai szempontból.
=1899. 23. 530-548.

Nemzetközi búzakonferenciák és azok tanulságai.
=1931. 55. 390-396. /K/

A római nemzetközi mezőgazdasági intézet jelentése.
=1931. 55. 505-509. /K/

A földbirtokreform pénzügyi lebonyolítása.
=1932. 56. 329-333. /K/

Nemzetközi mezőgazdasági üzemstatisztika.
=1932. 56. 719-723. /K/

A paprikatermelés újabb szabályozása.
=1934. 58. 274-277.

A búzaegyezmény végrehajtása.
=1935. 59. 103-108. /K/

A legújabb amerikai agrártörvény.
=1938. 62. 467-472. /K/

     Tóth József
A német földteherrendezés.
=1931. 55. 306-309. /K/

A tervgazdaság megvalósításának az akadályai.
=1938. 62. 720-736.

Az új pénzpolitika és az ötéves magyar terv. Megjegyzés Domanovszky Ákos tanulmányára.
=1939. 63. 106-114. /K/

     Török Árpád
A külföldi kölcsön hatása a kereskedelmi mérleg alakulására.
=1929. 53. 364-368. /K/

     Török Pál
Gróf Széchenyi István pénzügyei fiatalkorában.
=1943. 67. 825-839.

     Trebitsch Miksa
Magyarország vasúti tarifapolitikája. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1924. 48. 61-64.

A magyar folyamhajózás fejlődése a háború előtt és annak jelenlegi állapota.
=1924. 48. 265-287.

     Trozonyi Ferenc
Magyarország vasúti tarifapolitikája. MKT-ankét. - - előadása.
=1924. 48. 42-57.

Magyarország vasúti tarifapolitikája. MKT-ankét. - - válasza.
=1924. 48. 64-66.

     Tunyogi Szücs Kálmán
Gondolatok a társadalmi pénzelméletről.
=1923. 47. 303-317.

Az ingó jelzálogjogról.
=1925. 49. 513-517. /K/

Ingó jelzálog külföldön.
=1926. 50. 174-176. /K/

A hosszú lejáratú ipari hitelről.
=1928. 52. 158-162. /K/

A hitbizományi reform és a porosz példa.
=1929. 53. 744-747. /K/

     Újlaki Nagy Árpád
A nyugat-európai nagyélettér.
=1944. 68. 206-218.

Mezőgazdasági termelésünk és népélelmezésünk az évszázadok folyamán.
=1948. 71. 75-98.

     Ullmann Jenő
A oláh nemzetiségi pénzintézetek.
=1893/2. 17. 699-704.

A bosnyák-hercegovinai kmet-telkek megváltása.
=1913. 37. 707-714.

     Urbanovich G. Zoltán
A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 546-552.

Budapest városi-vasúti problémái és a BESZKÁRT.
=1926. 50. 291-308.

     Vadnai Jenő
A népies mezőgazdasági szakoktatás módszerei.
=1935. 59. 569-572. /K/

     Vágó János
Állami pénzügyünk problémái.
=1918. 42. 274-283.

     Vágó József
A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1928. 52. 904.

A munkás-betegsegélyezés reformja.
=1901. 25. 223-226. /K/

A nemzetközi vasúti egyezmény revíziója.
=1903. 27. 500-525.

Kiviteli törekvéseink és az új autonóm vámtörvényjavaslat. 1-2.
=1903. 27. 783-792.; 1904. 28. 375-384.

Kikészítési eljárás, vámhitel és egyéb kiviteli kérdések.
=1904. 28. 499-515.

A kézizálogüzlet államosítása.
=1907. 31. 433-446.

Érdekképviseleti tisztviselők képzése.
=1913. 37. 715-719.

Vámpolitikai közeledés és legtöbb kedvezményre való jog.
=1915. 39. 437-441.

Németországgal való gazdasági viszonyunk jövője.
=1916. 40. 185-207.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1922. 46. 661-671.

A konjunktúrakutatás feladatai és nehézségei Magyarországon.
=1927. 51. 433-441.

     Vajda Ármin
A termelőszövetkezetek.
=1899. 23. 168-184.

     Vajda Zoltán
Az 1895. évi tőzsdekrízis okai és következményei.
=1897. 21. 905-941.

A csekkrendszer elterjedésének nehézségeiről.
=1901. 25. 112-125.

     Vajna Ede
Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. - - előadása.
=1921. 45. 83-95.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 554-559.

     Vajna Elemér
Sztrájkstatisztikai adatgyűjtés.
=1909. 33. 770-772. /K/

     Vajna Vilmos
Újabb lépés a német bankkoncentráció terén.
=1930. 54. 142-146. /K/

     Vajta György
A nagyhatalmak háborús pénzügyei.
=1943. 67. 771-814.

     Vámbéry Rusztem
A bűnügyi statisztika reformja.
=1900. 24. 28-31.

     Váradi Antal
Falk Zsigmond lovag (1831-1913). Nekrológ.
=1913. 37. 145-146.

     Varga István
Valutaközösségre vonatkozó tervek.
=1925. 49. 329-332. /K/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1925. év első hónapjában.
=1925. 49. 353-385. /KK/

A háború utáni német közgazdasági irodalom.
=1925. 49. 517-526. /K/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1925. évi június-október hónapokban.
=1925. 49. 657-700. /KK/

A magyarországi birtokmegoszlás egyenetlensége és a földbirtokreform. Statisztikai tanulmány.
=1926. 50. 25-35.

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1925. évi november-december hónapokban.
=1926. 50. 84-114. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1926. évi január-február hónapokban.
=1926. 50. 221-252. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1926. évi március-április és május-június hónapokban. 1-2.
=1926. 50. 381-404., 529-552. /KK/

Tőke és infláció.
=1926. 50. 562-588.

Kritikai megjegyzések a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal időszaki kiadványairól.
=1927. 51. 584-600.

A nemzeti vagyon és a nemzeti jövedelem.
=1927. 51. 643-647. /K/

Gazdasági internacionalizmus és nacionalizmus.
=1928. 52. 42-52.

A jelentősebb budapesti pénzintézetek helyzete az 1927. évi mérlegek adatainak tükrében.
=1928. 52. 444-485.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1928. 52. 901-902.

A Gazdaságpolitikai Társaság 1929/30. évi munkaprogramjának első tervezete.
=1929. 53. 672-675. /K/

A magyarországi gazdasági viszonyok 1929. januártól októberig.
=1929. 53. 776. után 1-88.

A vállalati nyereség. Adalék a vagyonmegoszlás elméletéhez.
=1930. 54. 165-206.

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi március hónapban.
=1930. 54. 410. után 1*-34*. /KK/

Árindex-szerkesztés és gabonajegyrendszer.
=1930. 54. 641-647. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi június-július hónapokban.
=1930. 54. 674. után 49*-64*. /KK/

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi október hónapban.
=1930. 54. 946. után 83*-92*.

A naptárreform-tervek közgazdasági jelentősége.
=1931. 55. 38-43. /K/

Az aranypengő. MKT-ankét. - - előadása.
=1931. 55. 745-759.

Az aranypengő. MKT-ankét. - - válasza.
=1931. 55. 832-835.

A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi szeptember-október hónapokban.
=1931. 55. 836. után 77*-92*.

Válság és szegénység.
=1933. 57. 323-326. /K/

Válság és szegénység. Viszontválasz Heller Farkasnak.
=1933. 57. 331-332. /K/

Előteremtés és átváltás.
=1933. 57. 617-631.

A fasizmus gazdaságpolitikája.
=1934. 58. 570-594.

Jó vagy rossz-e a konjunktúra?
=1935. 59. 746-775.

A fegyverkezési világkonjunktúra.
=1937. 61. 512-517. /K/

Közgazdasági kérdések lélektani értelmezése.
=1939. 63. 32-45.

Az európai háború és az árkérdés.
=1940. 64. 149-158.

A gazdasági élet fejlődése és a közgazdaságtan.
=1947. 70. 257-274.

A totózás gazdasági hatásai.
=1948. 71. 111-114. /K/

     Varga Jenő
A világpiaci drágulás nagysága és okai.
=1911. 35. 487-504.

Az aranytermelés és a drágaság.
=1911. 35. 588-601.

Az ipartelepülés és Magyarország iparosodásának problémája. 1-2.
=1912. 36. 304-313., 393-411.

Háború és közgazdaság. 1-2.
=1915. 39. 152-160., 257-271.

     Varga József
Az ipar jelzőszámai.
=1943. 67. 543-552. /K/

     Varga Perke József
A mezőgazdaság szerepe a bolgár kétéves tervben.
=1948. 71. 137-145. /K/

     Vargha Gyula
A nemzetiségi arányok Magyarországon és Ausztriában.
=1893/1. 17. 229-236. /K/

A magyar nyelv hódítása az utóbbi tíz év alatt.
=1893/1. 17. 254-278.

Európa népességének növekedése.
=1893/1. 17. 762-774. /K/

Egy röpirat a nemzeti politikáról.
=1893/2. 17. 445-459.

- Kovács Aladár - Hajdú László: Magyarország 1892. évi népmozgalma.
=1894. 18. 68-72. /K/

- Kovács Aladár - Hajdú László: Idegen honosok Franciaországban.
=1894. 18. 72-74. /K/

- Kovács Aladár - Hajdú László: Poroszország népessége anyanyelv szerint.
=1894. 18. 74-75. /K/

- Hajdú László: Az 1892. évi bajor állatszámlálás.
=1894. 18. 76-78. /K/

Magyarország és Ausztria cukortermelése 1891-ben.
=1894. 18. 78-80. /K/

- Hajdú László: Magyarország szőlőterülete és szüretje 1892-ben.
=1894. 18. 152-156. /K/

- Hajdú László: Állatbiztosítás Svájcban.
=1894. 18. 157-160. /K/

Ausztria, Németország és Franciaország 1892. évi népesedési mozgalma.
=1894. 18. 485-488. /K/

- Hajdú László: Ausztria aratása 1893-ban.
=1894. 18. 488-489. /K/

- Hajdú László: Nagybritannia és Írország mezőgazdasága az utolsó 20 évben.
=1894. 18. 489-492. /K/

- Hajdú László: Románia aratása 1891-ben.
=1894. 18. 492-493. /K/

- Hajdú László: Magyarország szőlészete 1893-ban.
=1894. 18. 728-737. /K/

- Hajdú László: Horvát-Szlavonországok 1893. évi aratása.
=1894. 18. 737-740. /K/

- Hajdú László: Franciaország szőlészete 1893-ban.
=1894. 18. 821-823. /K/

- Hajdú László: A közművelődési eszközök forgalma.
=1894. 18. 826-834. /K/

- Hajdú László: Ausztria mezőgazdasága és 1893. évi aratása.
=1894. 18. 905-907. /K/

- Hajdú László: Ausztria bortermelése.
=1894. 18. 907-910. /K/

- Hajdú László - Kovács Aladár: A népesség foglalkozási viszonyai Ausztriában.
=1894. 18. 987-996. /K/

- Hajdú László: Románia állattenyésztése.
=1894. 18. 1047-1054. /K/

- Hajdú László: A bányamívelés Ausztriában.
=1894. 18. 1124-1128. /K/

A házasságok időtartama Franciaországban.
=1894. 18 1204-1206. /K/

- Hajdú László: A bevetett terület Bajorországban.
=1894. 18. 1207-1210. /K/

Az ezredéves magyar állam és népe.
=1896. 20. 451-460.

Néhány szó a magyar mezőgazdaságról.
=1896. 20. 667-677.

Tisza István röpirata a magyar agrárpolitikáról.
=1897. 21. 91-99. /K/

Tűzkárok a Magyarbirodalomban. 1-2.
=1898. 22. 227-241., 318-333.

Mezőgazdaságunk.
=1898. 22. 647-665.

Békés vármegye mezőgazdasága.
=1898. 22. 817-877.

Visszaemlékezés Keleti Károlyra.
=1899. 23. 3-11.

Jekelfalussy József (1849-1901). Nekrológ.
=1901. 25. 169-173.

A magyarság félszázados fejlődése.
=1902. 26. 409-449.

     Varjassy Lajos
A nemzetközi csekk- és zsíróforgalom.
=1914. 38. 239-264.

     Varró István
- Tonelli Sándor gyűjt.: Adatok a drágaság kérdésének bibliográfiájához. 1-2.
=1910. 34. 290-300.; 1911. 35. 140-144. /K/

A német kereskedelmi főiskolák.
=1913. 37. 236-260.

A kieli Staatswissenschaftliches Institut.
=1913. 37. 399-409.

Gazdasági archívumok.
=1914. 38. 483-525.

Adatok a főiskolai gazdasági oktatás kérdéséhez. 1-3.
=1914. 38. 704-769.; 1915. 39. 48-129., 169-197.

List Frigyes Magyarországon. 1-2.
=1917. 41. 140-149., 662-673. /K/

     Vas Ferenc
A hosszúlejáratú ipari hitel szervezése.
=1909. 33. 503-528.

Ausztria közreműködése Magyarország gazdasági fejlődésében.
=1915. 39. 289-307.

     Vásárhelyi Boldizsár
Románia vasúti politikája a világháború után.
=1934. 58. 171-179. /K/

     Vásárhelyi István
- Zsigmondy Kálmán: Olaszország hitelviszonyai.
=1930. 54. 617-640.

     Vécsey Loránd
Törvény a közérdekű öntöző csatornák létesítéséről.
=1901. 25. 43-48.

     Vécsey Tamás, ifj.
A vízierők kihasználásának kérdése Magyarországon.
=1903. 27. 599-603.

     Verbényi László
Tanácsadók a német szakirányú iskolaszervezetben.
=1941. 65. 534-538. /K/

     Veress Gábor
Közlekedés, közlekedéstudomány. - Megjegyzések egy könyvismertetésre.
=1940. 64. 744-747. /K/

Széchenyi közlekedéspolitikai működése.
=1941. 65. 197-222.

Észrevételek a magyar közlekedésügy genetikájához.
=1943. 67. 129-153.

     Vermes Andor
Törekvések Angliában az ipari béke megalapozására.
=1929. 53. 358-364. /K/

A pénzérték 'jövedelem'-elmélete.
=1930. 54. 367-377.

     Vezér István
A budapesti lakásbérek alakulása 1933 és 1937 között.
=1940. 64. 58-62. /K/

     Vida Jenő
A szénkérdés Magyarországon.
=1923. 47. 799-809.

     Vidacs Gyula
A munkaközvetítés Magyarországon.
=1910. 34. 399-405.

Az amerikai vámtarifareform.
=1913. 37. 617-620. /K/

Olaszország gazdasági helyzete.
=1915. 39. 416-421. /K/

     Viener András
A racionalizálás útjai Csonkamagyarországon.
=1932. 56. 42-47. /K/

     Világhy Károly
A földbirtokreform. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 203-210.

     Villányi András
A német építőipar időszerű kérdései.
=1937. 61. 397-399. /K/

     Virány Egon
Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1937. 61. 286-288.

     Virányi Imre, ifj.
A szövetkezeti tevékenység egy újabb társadalmi alakzata.
=1902. 26. 548-552. /K/

     Vitális István
Szén- és bauxitgazdálkodásunk.
=1941. 65. 298-316.

     Vizaknai Antal
Magyarország népességének foglalkozási viszonyai a keresők és az eltartottak megkülönböztetésével.
=1893/1. 17. 656-670. /K/

Néhány szó közegészségügyi állapotainkról és teendőinkről.
=1898. 22. 3-15.

A magyarság és a nemzetiségek az új népmozgalmi statisztika szerint.
=1898. 22. 680-691.

A zónatarifa reformja és a vasúti személyforgalom fejlesztése.
=1900. 24. 351-367.

A M. Kir. Államvasutak személydíjszabása, tekintettel a kocsiosztályokra.
=1900. 24. 519-527.

Társadalmi és gazdasági szempontok a XIX. század végén és a XX. század küszöbén tartott népszámlálásokban.
=1902. 26. 285-297.

Ráth Zoltán (1863-1902). Nekrológ.
=1902. 26. 653-656.

Javaslat a zónatarifa átalakítására.
=1902. 26. 743-758.

Az 1910. év végén tartandó magyar népszámlálásról.
=1910. 34. 439-454.

     Vizneker Antal
Magyarország népességének foglalkozási viszonyai a keresők és az eltartottak megkülönböztetésével.
=1893/1. 17. 656-670. /K/

     Vogel, Hugo Emanuel
A könyvpénzforgalom pénz- és hitelpolitikai hatásai.
=1938. 62. 185-190.

     Walder György
Bankellenőrzés és bankpolitika.
=1939. 63. 443-476.

     Walder Gyula
Jegybankpolitika és árszínvonal-stabilizálás.
=1930. 54. 787-809.

     Waldmayer Károly
A monarchia jegybankja az 1878-iki reform óta.
=1893/1. 17. 472-493.

     Wallon Dezső
A hirdetményi és naptári bélyeg megszüntetése.
=1900. 24. 134-137.

     Weis István
A gazdaságosság elve a közigazgatásban.
=1923. 47. 368-392.

     Weiss Vilmos, ifj.
Háborús pénzviszonyok, különös tekintettel a pénzbőségre. A pénzintézetek alaptőkeemelése.
=1917. 41. 434-443.

A kereslet és kínálat alakulása a háborúban.
=1918. 42. 56-60. /K/

     Wekerle Sándor
Hitelviszonyainkról.
=1901. 25. 174-190.

A kereskedelem iparfejlesztő hatása.
=1904. 28. 251-270.

A passzív kereskedelmi mérlegről.
=1913. 37. 74-91.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 303-315.

     Welwart Benő
A Németországhoz való gazdasági közeledés tarifapolitikai akadályai.
=1916. 40. 412-416.

     Werkner Ödön
Az angol vámpolitikai mozgalom. 1-3.
=1911. 35. 602-628., 674-686., 765-779.

Az Egyesült Államok jegybank-rendszerének reformja. 1-2.
=1914. 38. 105-128., 195-203.

     Wickenburg Márk
Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. - - előadása.
=1920. 44. 315-321.

     Wildner Ödön
A lakáspolitika kérdése a ličge-i kongresszuson.
=1905. 29. 634-654.

     Witthen Béla
A magyar mezőgazdaság jövedelmezősége.
=1938. 62. 43-55.

A svájci mezőgazdaság helyzetképe.
=1943. 67. 366-371. /K/

     Wolff Vilmos
- Tonelli Sándor: Adalékok az élelmiszergazdaság kérdéséhez.
=1910. 34. 583-610.

     Zalai
Ausztrália népességi és mezőgazdasági viszonyai.
=1899. 23. 192-211. /K/

     Zalányi Andor
A sertésárak hatósági szabályozása Magyarországon.
=1943. 67. 660-697., 3 térk., 1 mell.

     Zantini, Edmondo
Olaszország kereskedelmi flottája.
=1939. 63. 878-881. /K/

     Zelovich Kornél
A technikai oktatás reformja.
=1921. 45. 473-483.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. - - hozzászólása.
=1923. 47. 486-502.

A vasutak üzemi költsége.
=1923. 47. 675-739.

     Zelovich László
Közúti vasútaink községi kezelése.
=1921. 45. 426-445.

Anglia, az Egyesült Államok és Japán versenye a világgazdaságban.
=1923. 47. 393-421.

Az Egyesült Államok külkereskedelmi politikája a háború után.
=1923. 47. 836-847.

Világgazdasági visszapillantás az 1925. évre. 1-3.
=1926. 50. 360-380., 508-528., 648-664.

Világgazdasági visszapillantás az 1926. évre. 1-2.
=1927. 51. 142-160., 406-416.

A genfi világgazdasági konferencia.
=1927. 51. 352-360.

A magyar mezőgazdasági hitelkérdés jelenlegi állapota.
=1927. 51. 506-512. /K/

Kereskedelmi mérlegünk kérdéséhez.
=1928. 52. 354-362.

Világgazdasági visszapillantás az 1927. évre. 1-2.
=1928. 52. 393-407., 544-553.

Bibliográfia a kettős adóztatás kérdésével foglalkozó tanulmányokról.
=1928. 52. 651-652.

A kettős adóztatás és az adózás alóli kibúvás kérdésében Genfben 1928 októberében tartott konferencia.
=1928. 52. 875-876. /K/

A szénválság.
=1929. 53. 85-100.

Csonka-Magyarország kereskedelempolitikai helyzete.
=1929. 53. 250-260.

Közgazdaságtan és matematika.
=1929. 53. 623-634.

A legnagyobb kedvezmény kérdése és az 1930. évi genfi vámkonferencia.
=1930. 54. 295-305.

Közgazdaságtan és matematika. Válasz Neubauer Gyula észrevételeire.
=1930. 54. 564-568.

Adatok az Egyesült Államok gabonapiacának szervezetéhez.
=1930. 54. 910-914. /K/

A búzaválság.
=1931. 55. 133-140. /K/

A mezőgazdasági termelés átalakulása.
=1932. 56. 16-25.

Magyar gazdaságpolitika 1932-ben.
=1932. 56. 226-237.

Magyar gazdaságpolitika 1932-ben. Válasz Lipták László megjegyzésére.
=1932. 56. 476. /K/

Jogszabályok a banklikviditásról.
=1938. 62. 522-531.

     Zigány Zoltán
A mezőgazdasági többtermelés okfejtő története és ennek gyakorlati tanulságai.
=1923. 47. 30-48.

     Zlinszky István
Az agrár-szocializmus Békés vármegyében.
=1895. 18. 145-164.

     Zoltai József
Leszámít, leszámítás - viszontleszámít, viszontleszámítás.
=1940. 64. 511-512. /K/

     Zsengery Manó
A nemzetközi csekk és zsíróforgalomról.
=1909. 33. 647-666.

     Zsigmondy Kálmán
- Vásárhelyi István: Olaszország hitelviszonyai.
=1930. 54. 617-640.

     Zsilinszky Mihály
Adatok a községek rendezéséhez, kiváló tekintettel az államkincstári telepekre. 1-2.
=1894. 18. 46-55., 110-125.


Tárgyszavas rész


     abszolutizmus
L. Sipos Kamilló: Adalék az abszolutizmus gazdasági könyvészetéhez és a 40-es évek gazdasági irodalmához. 1-2.
=1912. 36. 817-828.; 1913. 37. 672-684.

     acélipar
Az olasz acélipar.
=1912. 36. 272-273. /K/

     acéltermelés
B. G.: A világ nyersvas- és acéltermelése.
=1923. 47. 245. /KK/

     acéltröszt
H. G.: Az amerikai acéltröszt elleni per.
=1911. 35. 836-837. /K/

     Acsády Ignác
Kováts Ferenc: Acsády Ignác (1845-1906). Nekrológ.
=1907. 31. 3-6.

     adó
Pólya Jakab: Az egyenes adók reformja.
=1893/1. 17. 677-710.

Láng Lajos: Magyarország adóstatisztikája 1891-ből.
=1893/2. 17. 105-114.

Láng Lajos: Adatok az 1891. évi adóstatisztikához.
=1893/2. 17. 224-246. /K/

Hegedűs Lóránt: Az adó alapelve.
=1893/2. 17. 624-682.

Pólya Jakab: Az egyenes adók reformja.
=1894. 18. 13-45.

Mariska Vilmos: A személyes jövedelmi adó.
=1894. 18. 238-264.

Kohn Dávid: Adók reformjáról. 1-4.
=1894. 18. 648-702., 784-812., 841-871., 921-952.

Lendvay Sándor: A tőzsdeadó.
=1895. 19. 97-113.

Pólya Jakab: Az egyenes adók reformja.
=1895. 19. 700-722.

Hegedűs Lóránt: A tőzsde adója.
=1895. 19. 723-736.

Pótsa Ferenc: A szeszadó fejlődése Magyarországon 1850-1868. 1-2.
=1897. 21. 373-393., 517-566.

Exner Kornél: Fogyasztási adóink az Ausztriával való kapcsolat szempontjából.
=1899. 23. 257-266.

Törvényjavaslat az értékpapír-forgalmi adóról.
=1900. 24. 383-388. /K/

Teleszky János: A magyar, a porosz és az osztrák egyenesadó-rendszerek. 1-2.
=1900. 24. 421-435., 501-518.

Exner Kornél: Az önkormányzat adóterhe Magyarországon.
=1904. 895-906.

Szentkirályi Kálmán: Az adóreform.
=1907. 31. 240-248.

Exner Kornél: A magyar egyenes adók reformjának ismertetése.
=1907. 31. 721-753.

Ecseri Lajos: Az adóreform a földbirtok szempontjából.
=1908. 32. 1-10.

Vita az adóreformról.
=1908. 32. 62-64. /K/

Radnai Béla: Az egyenes adók új reformjáról.
=1908. 32 534-549.

Matlekovits Sándor: Az adóreform.
=1909. 33. 217-244.

Sóvári Schneider Sándor: A francia adóreform és annak szociálpolitikai jelentősége.
=1909. 33. 602-625.

Az agrárius és nem-agrárius lakosság adószolgáltatása Ausztriában.
=1910. 34. 720-722. /K/

Szegő Ernő: Az adómentes bankjegykontingens fölemelése.
=1911. 35. 122-124. /K/

Berlin pénzügyi és adópolitikája.
=1911. 35. 360-363. /K/

P. P.: A németek által megszállott ellenséges területek vám- és adóviszonyai.
=1914. 38. 786-787. /K/

Papp Antal: Az adókezelés reformja.
=1917. 41. 379-384. /K/

Gy. E.: Háborús adópolitika Angliában.
=1919. 43. 119-121. /K/

Fellner Frigyes: A nagy vagyonadó.
=1919. 43. 204-217.

Klug Emil: A németosztrák, a cseh és a németbirodalmi egyszeri nagyvagyonadóról és vagyonszaporulati adóról.
=1920. 44. 552-586.

Nyulászi János: Adó- és illetékügyi egyezmények.
=1922. 46. 28-55.

A társulati adóról. MKT-ankét. Baumgarten Nándor előadása.
=1924. 48. 67-82.

A társulati adóról. MKT-ankét. Egry Aurél hozzászólása.
=1924. 48. 82-87.

A társulati adóról. MKT-ankét. Matlekovits Sándor hozzászólása.
=1924. 48. 87-88.

Doroghi Ervin: A társulati adó s a részvénytársaságok mérlege.
=1924. 48. 89-101.

Naményi Ernő: A fényűzési forgalmi adó áthárítási lehetőségei.
=1925. 49. 629-631. /K/

Zelovich László: A kettős adóztatás és az adózás alóli kibúvás kérdésében Genfben 1928 októberében tartott konferencia.
=1928. 52. 875-876. /K/

Laky Géza: Általános forgalmi-, általános kereseti-, jövedelem- és vagyonadónk fejlődési irányai.
=1929. 53. 393-455.

Csizik Béla: Államháztartás és közteher.
=1930. 54. 569-616.

Laky Géza: A német és a magyar jövedelemadó rendszere.
=1931. 55. 541-580.

Balás Károly: Az adóáthárítás.
=1932. 56. 161-203.

Balás Károly: Adólikviditás.
=1934. 58. 205-231.

Pozsonyi Gábor: Progresszív adótarifák vizsgálata.
=1934. 58. 480-506.

Diczig Alajos: Adóerkölcs és adóteher.
=1936. 60. 302-315.

Balás Károly: A mai adóprobléma.
=1937. 61. 741-748.

Balás Károly: Adóklíring.
=1938. 62. 513-521.

Balás Károly: Az adóbeszedés modern fejlődési iránya.
=1940. 64. 125-132.

Cottely István: Az olasz osztalékadók és azok nemzetközi vonatkozásai.
=1940. 64. 277-279. /K/

Kádas Kálmán: Követett-(ár)-adók termelői átháríthatósága.
=1940. 64. 506-511. /K/

Schmidt Ádám: Adóemelés, adóáthárítás, áremelkedés.
=1943. 67. 631-659.

Balás Károly: Pénzérték, adó és jogrend.
=1943. 67. 885-893.

Schmidt Ádám: Az adómorál és mérése.
=1944. 68. 529-547.

Szívós István: Az egyéni adóteher igazságos progresszivitásának elméleti alapjai. 1-2.
=1947. 70. 50-83., 156-193.

     adósság
Th. L.: Az osztrák-magyar államvasutak adósságainak felosztása.
=1923. 47. 343. /K/

MKT tanácskozmány a gazdaadósságok rendezéséről.
=1933. 57. 726-744.

Mennyey Géza: A német gazdaadósságrendezés áttekintése.
=1942. 66. 266-268. /K/

Major Róbert: Államadósság és infláció.
=1943. 67. 927-946.

     adósvédelem
Nőtel Rudolf: Adósvédelmi kérdések.
=1938. 62. 138-140. /K/

     adózás
Hegedűs Lóránt: A magyar egyenes adózás kifejlődése. 1-3.
=1900. 24. 190-208., 581-594., 661-676.

Beck Dénes: A koronaszövetkezetek megadóztatása.
=1903. 27. 381-386. /K/

Berényi Pál: A betterment-adózás kérdése. 1-4.
=1906. 30. 242-250., 331-338., 409-414., 456-476.

Papp Antal: A községi pótadózás és reformja.
=1913. 37. 793-809.

Az adózás és a háború.
=1914. 38. 785. /K/

Gesztelyi Nagy László: Az egyházi adózásról.
=1936. 60. 84-90. /K/

     adóztatás
Beck Dénes: A koronaszövetkezetek megadóztatása.
=1903. 27. 381-386. /K/

Bánfi Oszkár: A pénzintézeti betétek megadóztatása Magyarországon.
=1905. 29. 115-133.

Klug Emil: A kétszeres adóztatás ellen.
=1921. 45. 293-303.

Zelovich László: Bibliográfia a kettős adóztatás kérdésével foglalkozó tanulmányokhoz.
=1928. 52. 651-652.

Zelovich László: A kettős adóztatás és az adózás alóli kibúvás kérdésében Genfben 1928 októberében tartott konferencia.
=1928. 52. 875-876. /K/

Balás Károly: Adóztatás és konjunktúrák.
=1931. 55. 1-14.

Láng János: A magyar és német mezőgazdaság hitelterhei és megadóztatása.
=1931. 55. 115-128.

Diczig Alajos: A forgalom általános megadóztatásának rendszerei.
=1932. 56. 883-905.

Balás Károly: Az adóztatás mértékéről.
=1933. 57. 377-394.

Balás Károly: Modern adóztatási szempontok.
=1939. 63. 671-694.

Balás Károly: Adóztatásunk alakulása.
=1940. 64. 791-796.

Schmidt Ádám: Tőkeképződés és adóztatás.
=1941. 65. 958-995.

Szádeczky-Kardoss Tibor: Társadalompolitikai és népesedéspolitikai szempontok az adóztatásban.
=1942. 66. 153-200.

Szádeczky-Kardoss Tibor: Mezőgazdaságunk megadóztatása.
=1943. 67. 261-287.

     Adria
Fest Aladár: Fiume és a magyar tengerpart.
=1897. 21. 869-878.

Szegh Dezső: A Duna-Adria vasút.
=1910. 34. 221-260.

Szegh Dezső: Az Adria keleti kikötői.
=1911. 35. 343-354.

     Afrika
Holek Sámuel: Magyarország és Észak-Afrika.
=1901. 25. 833-842.

Schilling Gábor: Afrika gazdasági jelentősége.
=1941. 65. 63-75.

     agrár közgazdaságtan
Matlekovits Sándor: Ruhland agrár közgazdaságtana.
=1903. 27. 653-666.

Mattyasovszky Miklós: a földművelés közgazdaságtana. Rendszertani kérdések.
=1915. 39. 161-169.

Mattyasovszky Miklós: Válasz Heller Farkasnak 'A földművelés közgazdaságtaná'-ról írt bírálatára.
=1929. 53. 124-128. /K/

Heller Farkas: Viszontválasz Mattyasovszky Miklósnak 'A földművelés közgazdaságtaná'-hoz.
=1929. 53. 128-130. /K/

     agrárkérdés
Landauer Béla: A boszniai agrárkérdés.
=1896. 20. 759-765.

Spaho, Mehmed: A boszniai agrárkérdés.
=1912. 36. 289-303.

     agrárkutatás
Szabó Miklós: Az agrárkutatás kiépítése Németországban.
=1939. 63. 868-877. /K/

     agrárlakosság
Az agrárius és nem-agrárius lakosság adószolgáltatása Ausztriában.
=1910. 34. 720-722. /K/

Heller Farkas: Agrárlakosságunk foglalkozási tagozódása.
=1940. 64. 576-589.

     agrármozgalom
Mattyasovszky Miklós: A szocializmusról, különös tekintettel az agrármozgalmakra.
=1898. 22. 381-397.

     agrárpolitika
Matlekovits Sándor: az agrárpolitika és Ruhland.
=1895. 19. 605-618.

Vargha Gyula: Tisza István röpirata a magyar agrárpolitikáról.
=1897. 21. 91-99. /K/

Roszner Ervin: Magyar agrárpolitika és a Magyar Gazdaszövetség nézetei a búzaárak hanyatlásáról. 1-3.
=1897. 21. 343-360., 419-440., 495-516.

Tóth Jenő: A kötött birtok agrárpolitikai szempontból.
=1899. 23. 530-548.

Agrárpolitikai ankét.
=1910. 34. 138-139. /K/

Lipták László: Iparfejlesztés és agrárpolitika.
=1938. 62. 915-924. Gesztelyi Nagy László: Gróf Széchenyi István agrárpolitikája.
=1941. 65. 162-196.

Bernát Gyula: Az új francia agrárpolitika.
=1942. 66. 572-582.

Czettler Jenő: Az olasz agrárpolitika.
=1943. 67. 761-770.

     agrárreform
Kovács Gábor: Az orosz alkotmányos mozgalmak és az agrárreform.
=1905. 29. 346-354.

     agrárstatisztika
Jekelfalussy József:: Az új agrár-statisztika.
=1894. 18. 100-109.

Hajdú László: Agrárstatisztikánk reformja.
=1895. 19. 77-96. /K/

Buday László: Agrárstatisztika.
=1922. 46. 56-63.

     agrárszocializmus
Zlinszky István: az agrár-szocializmus Békés vármegyében.
=1895. 19. 145-164.

Lukács György: Az agrárszocializmus és orvoslása.
=1900. 24. 257-272.

Gorove László: Az agrárszocializmus adatainak gyűjtése.
=1901. 25. 453-461.

     agrártörvény
Tóth Jenő: A legújabb amerikai agrártörvény.
=1938. 62. 467-472. /K/

     agrárválság
Pongrácz Kálmán: Az agrárválság a Tiszántúl.
=1937. 61. 205-222.

     akkumuláció
Kádas Kálmán: Többtermelés és akkumuláció.
=1949. 72. 9-22.

     Akzeptbank
Prileszky Pál: Akzept- und Garantiebank.
=1932. 56. 624-628. /K/

     alapítások
Az alapítói tevékenység Ausztriában 1910-ben.
=1911. 35. 645-646. /K/

Az alapítási tevékenység Ausztriában 1911-ben.
=1912. 36. 193-197. /K/

Kibocsátások és alapítások Magyarországban 1911-ben.
=1912. 36. 542-547. /K/

Alapítások és tőkefelemelések a Németbirodalomban 1911-ben.
=1912. 36. 599-602. /K/

Orosz alapítások 1911-ben.
=1912. 36. 602-603. /K/

Magyarországi kibocsátások és alapítások 1913-ban.
=1914. 38. 281-285. /K/

Alapítások és tőkeemelések Németországban.
=1917. 41. 587-588. /K/

Új alapítások.
=1923. 47. 256. /K/

     alaptőke-emelés
Ifj. Weiss Vilmos: Háborús pénzviszonyok, különös tekintettel a pénzbőségre. A pénzintézetek alaptőkeemelése.
=1917. 41. 434-443.

     Albánia
Szegh Dezső: Gazdasági feladataink Albániában.
=1913. 37. 779-792.

Albánia gazdasági nyomora.
=1916. 40. 421-422. /K/

Fésös László: Albánia a tervgazdálkodás útján.
=1948. 71. 225-240. /K/

     Al-Duna ld. Duna


     Alföld
Edvi-Illés László: Alföldi városaink emelkedése.
=1907. 31. 115-122.

Gesztelyi Nagy László: Az Alföld gazdasági jelentősége.
=1925. 49. 467-494.

     alkalmazottak
Tervezet az ipari és gyári alkalmazottak betegség esetén való segélyezéséről.
=1900. 24. 701-706. /K/

Törvényjavaslat a kereskedelmi alkalmazottak szolgálati viszonyainak szabályozásáról.
=1901. 25. 49-54. /K/

Német birodalmi törvényjavaslat az alkalmazottak biztosításáról.
=1911. 35. 174-198.

Angol törvény a kereskedelmi alkalmazottak védelméről.
=1912. 36. 352-353. /K/

Sch.: Francia törvény az alkalmazottak óvadékáról.
=1914. 38. 675-676. /K/

Gidófalvy Elemér: A községi tisztviselők és alkalmazottak illetményviszonyai az 1936. évben.
=1939. 63. 269-285.

     alkoholizmus
R.: Az alkoholizmus Ausztriában.
=1897. 21. 169-171. /K/

Goldziher Miksa Adolf: A Kék Kereszt egyesülete.
=1900. 24. 214-216. /K/

Friedrich Vilmos: Az alkoholizmus és az ellene való védekezés. 1-2.
=1901. 25. 95-104., 748-757.

     alkoholtilalom
Alkoholtilalom Új-Zélandban.
=1912. 36. 549-550. /K/

     alkotmányos mozgalmak
Kovács Gábor: Az orosz alkotmányos mozgalmak és az agrárreform.
=1905. 29. 346-354.

     állam
Ereky Károly: Az állam és a társadalom gazdasági tevékenysége Magyarországon.
=1908. 32. 97-108.

Márffy Ede: Az állam mint vállalkozó.
=1918. 42. 375-394.

Klár János: Az állam (közület) és magángazdaság szerepe a villamos energiagazdálkodásban.
=1944. 68. 46-58.

     államadósság
Barta Ödön: A közös államadóssági járulék megváltása. 1-2.
=1904. 28. 567-579., 655-665.

Nádas László: A 'Magyar Block' megváltása az államadóssági pótegyezmény alapján.
=1908. 32. 289-309.

P. P.: Az első háborús év államadósságai.
=1915. 39. 795. /K/

B. G.: A volt monarchia államadósságai.
=1923. 47. 244. /KK/

Óvári Papp Zoltán: A jegybanknál fennálló államadósság törlesztése Ausztriában.
=1929. 53. 488-491. /K/

Cs. Szabó László: Magyarország külföldi adósságainak búzaértéke.
=1932. 56. 620-624. /K/

Ladányi Dezső: Magyarország külföldi eladósodása.
=1933. 57. 20-91.

Balázs Ferenc: Magyarország külföldi adósságainak rendezése.
=1934. 58. 22-42.

Ifj. Boér Elek: A külföldi kölcsönök hatása az adós országok gazdasági helyzetére. - Megjegyzések Neubauer Gyula bírálatára.
=1935. 59. 551-561. /K/

Neubauer Gyula: A külföldi kölcsönök hatása az adós országok helyzetére.
=1935. 59. 694. /K/

Major Róbert: Államadósság és infláció.
=1943. 67. 927-946.

     államelmélet
Kisléghi Nagy Dénes: Az univerzalizmus államelmélete.
=1931. 55. 702-708. /K/

     államháztartás
Államháztartásunk tíz évi állapota (1888-1897).
=1900. 24. 141-144. /K/

Lukács Károly: A francia államháztartás Sully idejében. Gazdaságtörténeti tanulmány.
=1907. 31. 7-23.

Oroszország államháztartása 1912-ben.
=1912. 36. 189-192. /K/

Portugália államháztartása 1912-ben.
=1912. 36. 193. /K/

Bíró Benedek: Állami háztartásunk a háború első évében.
=1917. 41. 841-870.

Hajnal Henrik: Az államháztartás parlamenti ellenőrzésének módszerei.
=1928. 52. 860-874.

Csizik Béla: Államháztartás és közteher.
=1930. 54. 569-616.

Thegze-Gerber Ferenc: Államháztartásunk 1924/25.-1928/29. évi eredményei.
=1930. 54. 686-712.

Hajdrik Sándor: Államháztartásunk a szanálás óta.
=1933. 57. 632-682.

Thegze-Gerber Ferenc: Az államháztartás ellenőrzésének irányai a világháború után.
=1935. 59. 39-70.

Major Róbert: Pénzérték és államháztartás.
=1937. 61. 223-250.

Kádas Kálmán: Államháztartás és áralakulás a háborús Finnországban.
=1943. 67. 1097-1104. /K/

     állami anyakönyvek
Z.: Születések és halálozások Magyarországon az állami anyakönyvek első esztendejében 1895-1896.
=1898. 22. 45-52. /K/

     állami beavatkozás
Balás Károly: Az állami beavatkozás mértéke a gazdasági életbe.
=1939. 63. 915-920.

     állami bevétel
Mandello Károly: A magyar állam bevételei és kiadása 1863-1903.
=1906. 30. 165-175.

     állami ellenőrzés
Altenburger Gyula: Állami ellenőrzés az életbiztosítás terén.
=1898. 22. 147-164.

     állami exporthitel
Futó Mihály: Az állami exporthitel-biztosítás.
=1939. 63. 95-106. /K/

     állami felügyelet
Beck Hugó: Állami felügyelet a magánbiztosítási vállalatoknál.
=1897. 21. 775-783.

     állami gazdálkodás
Takács György: Az illetékrendszer jelentősége az állami gazdálkodásban.
=1925. 49. 277-320.

     állami járadék
György Miklós: Állami járadékunk elhelyezésének kérdése.
=1909. 33. 73-96.

     állami jelzálogbank
A belgrádi állami jelzálogbank kölcsöne.
=1923. 47. 443. /KK/

     állami kiadás
Mandello Károly: A magyar állam bevételei és kiadása 1863-1903.
=1906. 30. 165-175.

     állami kölcsön
B. G.: Állami és egyéb kölcsönök.
=1923. 47. 85-86. /KK/

Állami és egyéb kölcsönök.
=1923. 47. 337-338. /KK/

     állami költségvetés
B. G.: Állami költségvetések.
=1923. 47. 85. /KK/

Állami költségvetések és zárszámadások.
=1923. 47. 156-157. /KK/

Th. L.: Lengyelország állami költségvetése 1923-ra.
=1923. 47. 244. /KK/

Th. L.: Magyarország 1922-23. évi költségvetése.
=1923. 47. 335-336. /KK/

Th. L.: Ausztria 1923. évi költségvetése.
=1923. 47. 336. /KK/

Th. L.: Olaszország 1923-1924. évi költségvetése.
=1923. 47. 337. /KK/

Th. L.: Románia 1924. évi költségvetése.
=1924. 48. 167. /KK/

Th. L.: Lengyelország 1924. évi költségvetési tervezete.
=1924. 48. 167-168. /KK/

     állami monopólium
Láng Mihály: Az új állami monopóliumok.
=1910. 34. 834-856.

     állami munkaközvetítés
A M. Kir. Állami Munkaközvetítő Hivatal kimutatása.
=1923. 47. 343. /KK/

     állami pénzügy
Vágó János: Állami pénzügyünk problémái.
=1918. 42. 274-283.

Kállay Tibor: Magyarország jelenlegi állampénzügyi helyzete.
=1920. 44. 494-514.

     állami sorsjegy-kölcsön
Makai Ernő: Az állami sorsjegykölcsönök.
=1905. 29. 396-407.

     állami szénbányák
Tímár László: A magyar állami szénbányák deficitjének megszüntetése.
=1948. 71. 25-38.

     állami üzemek
Sch.: Nyolc órás munkanap az Egyesült Államok állami üzemeiben.
=1912. 36. 840. /K/

     állami zárszámadás
Állami költségvetések és zárszámadások.
=1923. 47. 156-157. /KK/

Thegze-Gerber Ferenc: Állami zárszámadásunk új rendszere.
=1938. 62. 217-230.

É. A.: A magyar állam zárszámadása az 1946/47. évről.
=1949. 72. 72-73. /K/

     államjegy
Müller Vilmos: Bankjegy vagy államjegy? 1-2.
=1915. 39. 447-460., 604-614.

     államkincstár
Hegedűs Ferenc: Illetékvisszatérítés az államkincstár alaptalan gazdagodása esetében.
=1902. 26. 924-926.

     államkincstári telepek
Zsilinszky Mihály: Adatok a községek rendezéséhez, kiváló tekintettel az államkincstári telepekre. 1-2.
=1894. 18. 46-55., 110-125.

     államkölcsön
Bán Endre: A magyar államkölcsön kérdéséhez.
=1912. 36. 476-483.

     államosítás
Heltai Ferenc: Az állatorvosi közszolgálat államosításáról.
=1899. 23. 702-739.

Czeisler Emil: A Hibernia államosítása.
=1904. 28. 800-811. /K/

Vágó József: A kézizálogüzlet államosítása.
=1907. 31. 433-446.

Ifj. Leopold Lajos: Államosított mezőgazdaság Oroszországban.
=1939. 63. 638-644. /K/

     államszociális feladatok
Frisch Ferenc: Államszociális feladatok.
=1917. 41. 752-757.

     államtudományi intézet
Varró István: A kieli Staatswissenschaftliches Institut.
=1913. 37. 399-409.

     államtudományok
Jekelfalussy József: Az államtudományok oktatása és állami életünk igényei.
=1894. 18. 1-12.

Államtudományi továbbképzés.
=1911. 35. 441-442. /K/

     államvagyon
Antal Géza: Államvagyonleltár és költségvetés.
=1913. 37. 147-160.

     államvasút
Pakucs Béla: Magyarország kirekesztése az első államvasúti rendszerből (1841).
=1938. 62. 953-962.

     állásközvetítés
Az állásközvetítőipar törvényes szabályozása Németországban.
=1910. 34. 141-142. /K/

Új német állásközvetítő törvény.
=1910. 34. 564-566. /K/

     állatállomány
Szerbia állatállománya.
=1911. 35. 699-701. /K/

Németország állatállományának csökkenése.
=1913. 37. 355. /K/

A világ állatállománya.
=1924. 48. 433-436. /K/

Éber Antal: A nemzeti vagyon alakulása haszonállatállományunkban.
=1929. 53. 575-580. /K/

Éber Ernő: Állatállományunk számbeli és értékbeli változásai 1933-34-ben.
=1934. 58. 507-510. /K/

     állatbiztosítás
Parlagi Imre: Állami vagy magán állatbiztosítás?
=1893/1. 17. 711-724.

Hajdú László - Vargha Gyula: Állatbiztosítás Svájcban.
=1894. 18. 157-160. /K/

     állatkereskedelem
Az Osztrák-Magyar Monarchia állatkereskedelme.
=1910. 34. 363-364. /K/

Ihrig Károly: A szövetkezeti állatértékesítés.
=1931. 55. 681-701.

     állatorvosi közszolgálat
Heltai Ferenc: Az állatorvosi közszolgálat államosításáról.
=1899. 23. 702-739.

     állatösszeírás
Hajdú László: Bosznia és Hercegovina népszámlálása és állatösszeírása az 1895. évben.
=1896. 20. 723-734. /K/

Az 1904. évi állatösszeírás eredményei.
=1905. 29. 370-372. /K/

Éber Ernő: Az 1939. évi állatösszeírás eredményei.
=1939. 63. 971-975. /K/

     állatszámlálás
Hajdú László - Vargha Gyula: Az 1892. évi bajor állatszámlálás.
=1894. 18. 76-78. /K/

A boszniai állatszámlálás.
=1911. 35. 439-440. /K/

Az 1911. évi svájci állatszámlálás és a svájci húsellátás.
=1911. 35. 648-649. /K/

T. S.: Állatszámlálás.
=1912. 36. 200-204. /K/

Az 1911-iki porosz állatszámlálás.
=1912. 36. 509-511. /K/

Az állatszámlálás eredményei, 1911.
=1913. 37. 203-206. /K/

A porosz állat- és gyümölcsfaszámlálás.
=1914. 38. 399-401. /K/

N. F.: Hazai állattenyésztésünk és az 1911. évi állatszámlálás.
=1914. 38. 416-420. /K/

     állattartás
Farkas Árpád: Kisgazdaságok igásállattartásának üzemgazdasági szempontjai.
=1942. 66. 417-433.

     állattenyésztés
Hajdú László: Az Amerikai Egyesült Államok állattenyésztése.
=1894. 18. 997-1001. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: Románia állattenyésztése.
=1894. 18. 1047-1054. /K/

Morvay Gyula: A hegyvidéki nép gazdasági viszonyai az állattenyésztés szempontjából.
=1905. 29. 865-874.

N. F.: Hazai állattenyésztésünk és az 1911. évi állatszámlálás.
=1914. 38. 416-420. /K/

Németh József: Az állattenyésztés Szerbiában és Szerb-Macedóniában.
=1916. 40. 115-125.

Éber Ernő: Állattenyésztésünk alakulásának vizsgálata.
=1939. 63. 82-85. /K/

Éber Ernő: Új állattenyésztési törvény.
=1940. 64. 382-386. /K/

     állatvásár
Hajdú László: Országos állatvásárjaink.
=1895. 19. 595-601. /K/

     Almásy Pál
Lengyel János: Almásy Pál, egy magyar nemzetgazda a XVIII. században. 1-2.
=1903. 27. 39-54., 142-154.

     alumíniumtermelés
Th. L.: A világ alumíniumtermelése 1921-ben.
=1923. 47. 245-247. /KK/

     Amerika
Thirring Gusztáv: A magyarok kivándorlása Amerikába.
=1896. 20. 30-52.

R.: Kivándorlás Magyarországból, különösen Amerikába.
=1897. 21. 981-988. /K/

Schwegel János: Amerika gazdasági életéből.
=1904. 28. 596-612.

Tonelli Sándor: Utazás a magyar kivándorlókkal Amerikába.
=1908. 32. 427-444.

Braun Róbert: Falusi élet Amerikában. (Sunderland, Mass.)
=1910. 34. 49-61.

Az észak-amerikai be és kivándorlási mozgalom 1909/10-ben.
=1911. 35. 646-648. /K/.

Munkásügyi törvényhozás Észak-Amerikában.
=1911. 35. 852-854. /K/

H. G.: Bevándorlás Amerikába.
=1912. 36. 353. /K/

Az amerikai kereskedelmi hajóhad.
=1915. 39. 556-557. /K/

Amerika petróleumtermelése 1913-1914-ben.
=1915. 39. 565. /K/

Amerikai vasprodukció 1903-1914-ben.
=1915. 39. 565. /K/

P. P.: Amerika gyapottermelése és ipara a háború első hat hónapjában.
=1916. 40. 301-302. /K/

Az amerikai gyapotkereskedelem szabályozása.
=1916. 40. 375. /K/

A németség Dél-Amerikában.
=1916. 40. 580-583. /K/

Becsey Antal: Amerika.
=1921. 45. 564-582.

Szász József: A magyarság Amerikában.
=1922. 46. 225-288.

Th. L.: A dél-amerikai húspiac.
=1923. 47. 90-91. /KK/

Anglia és az Egyesült Államok szénkivitele az egyes dél-amerikai államokba.
=1923. 47. 93. /K/

Andor Endre: A hatósági munkaközvetítés Amerikában.
=1925. 49. 526-533. /K/

Judik József: Az amerikai tőzsdei spekuláció tanulságai.
=1930. 54. 453-471.

Cs. Szabó László - Rácz Jenő: Az amerikai áralakulás az aranyalap elhagyása után.
=1934. 58. 390-399. /K/

Éber Ernő: Terméshozambiztosítás Amerikában.
=1941. 65. 775-783. /K/

     amerikai acéltröszt
H. G.: Az amerikai acéltröszt elleni per.
=1911. 35. 836-837. /K/

     amerikai agrártörvény
Tóth Jenő: A legújabb amerikai agrártörvény.
=1938. 62. 467-472. /K/

     amerikai bankárok
Óvári Papp Zoltán: Amerikai bankárok a New York-i tőzsdéről.
=1928. 52. 876-880. /K/

     Amerikai Egyesült Államok
Hajdú László: Az Amerikai Egyesült Államok állattenyésztése.
=1894. 18. 997-1001. /K/

Hajdú László: Az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi külforgalma 1790 óta, különös tekintettel az Európával való forgalomra.
=1894. 18. 1054-1070. /K/

Pólya Jakab: Az Egyesült Államok 1890. évi censusának főbb eredményei.
=1895. 19. 122-127. /K/

Hajdú László: Az Amerikai Egyesült Államok gabonatermelése 1874-1893.
=1895. 19. 370-374. /K/

Hajdú László - Hegyeshalmy Lajos: Az Amerikai Egyesült Államok külforgalma 1886-1895.
=1895. 19. 751-757. /K/

R.: Közoktatásügyi jelentés az Amerikai Egyesült Államokban.
=1897. 21. 576-578. /K/

Fenyvessy József: Az észak-amerikai Egyesült Államok népszámlálásai.
=1899. 23. 135-139. /K/

D.: Az észak-amerikai Egyesült Államok munkásstatisztikai hivatalai.
=1899. 23. 608-612. /K/

Milhoffer Sándor: Az Egyesült Államok termelése (A XIX. század második felében).
=1901. 25. 126-132. /K/

Bánfi Oszkár: A valutareform az észak-amerikai Egyesült Államokban.
=1901. 25. 281-293.

Az észak-amerikai Egyesült Államok vámpolitikája és a reciprocitás. 1-2.
=1902. 26. 450-462., 618-624.

Matlekovits Sándor: Az európai kereskedelmi politika és Észak-Amerika egyesült államai.
=1907. 31. 145-180.

V-cs.: Postatakarékpénztár az Egyesült Államokban.
=1910. 34. 652-653. /K/

H. G.: A munkásbaleseti törvényhozás új irányai az Egyesült Államokban.
=1910. 34. 716-717. /K/

Népszámlálás az Egyesült Államokban.
=1911. 35. 63. /K/

T. S.: Az Egyesült Államok és Kanada.
=1911. 35. 292-293. /K/

Az Egyesült Államok papírpénz-reformja.
=1911. 35. 533-535. /K/

Az Egyesült Államok bányászata és kohászata 1910-ben.
=1911. 35. 786-789. /K/

Gyapotvalorizációs tervek az Egyesült Államokban.
=1911. 35. 838-839. /K/

Új munkásvédelmi törvények az Egyesült Államokban.
=1912. 36. 198. /K/

A Taylor-rendszer az Egyesült Államokban.
=1912. 36. 199-200. /K/

Az Egyesült Államok be- és kivándorlási statisztikája, 1910-1911-ben.
=1912. 36. 534-535. /K/

Sch.: Legújabb statisztikai adatok az Egyesült Államok gazdasági viszonyairól.
=1912. 36. 696-700. /K/

Sz.: Munkaügyi minisztérium az Egyesült Államokban.
=1912. 36. 773-774. /K/

Sch.: Nyolc órás munkanap az Egyesült Államok állami üzemeiben.
=1912. 36. 840. /K/

Az Egyesült Államok új gazdasági politikája.
=1912. 36. 851-853. /K/

Az észak-amerikai Egyesült Államok víziútjai.
=1913. 37. 56-59. /K/

Sch. O.: Az Egyesült Államok bevándorlása fajok és foglalkozások szerint.
=1913. 37. 534-541. /K/

A népesség áramlása a városokba az Egyesült Államokban.
=1913. 37. 697-699. /K/

Sch.: Az Egyesült Államok külkereskedelméről.
=1913. 37. 759-760. /K/

Werkner Ödön: Az Egyesült Államok jegybank-rendszerének reformja. 1- 2.
=1914. 38. 105-128., 195-203.

Sch.: A tanoncügy az észak-amerikai Egyesült Államokban.
=1914. 38. 409-411. /K/

Sch.: Az Egyesült Államok külkereskedelme a háború első hónapjaiban.
=1915. 39. 204-209. /K/

Sch.: Az Egyesült Államok vasérctermelése 1914-ben.
=1915. 39. 432. /K/

Sch.: Az Egyesült Államok petróleumtermelése 1914-ben.
=1915. 39. 433. /K/

Sch.: Az Egyesült Államok külkereskedelme 1914-ben.
=1915. 39. 558-561. /K/

Az Egyesült Államok hadiszerkivitele.
=1915. 39. 723-726. /K/

Klasz Paula: Az Egyesült Államok és az európai háború.
=1916. 40. 126-132. /K/

Az Egyesült Államok szénbányászata és szénkivitele.
=1916. 40. 574-576. /K/

Anglia és az Egyesült Államok szénkivitele az egyes dél-amerikai államokba.
=1923. 47. 93. /KK/

Zelovich László: Anglia, az Egyesült Államok és Japán versenye a világgazdaságban.
=1923. 47. 393-421.

Zelovich László: Az Egyesült Államok külkereskedelmi politikája a háború után.
=1923. 47. 836-847.

D. Á.: A vasárak hullámzása Németországban, Angliában és az Egyesült Államokban 1913-tól 1924-ig.
=1924. 48. 437-438. /KK/

Judik József: Az Egyesült Államok aktív kereskedelmi mérlege és hitelezői szerepe.
=1927. 51. 640-643. /K/

Balogh Tamás: A külföld rövidlejáratú követelései az Egyesült Államokban.
=1929. 53. 456-467.

Sipos Sándor: Az Egyesült Államok gazdasági prosperitása.
=1929. 53. 491-493. /K/

Zelovich László: Adatok az Egyesült Államok gabonapiacának szervezetéhez.
=1930. 54. 910-914. /K/

Buday Gyula: Az Egyesült Államok 1929. évi nemzetközi fizetési mérlege.
=1931. 55. 43-46. /K/

Buday Gyula: Az Egyesült Államok nemzetközi fizetési mérlege.
=1932. 56. 47-53. /K/

Éber Ernő: Az Egyesült Államok búzatermeléséről.
=1932. 56. 134-140. /K/

Ecker-Rácz L. László: A munkanélküliek segélyezése az Egyesült Államokban.
=1935. 59. 500-521.

Kardos Béla: A nemzeti jövedelem alakulása az Egyesült Államokban 1929-1934-ig.
=1936. 60. 213-217. /K/

Pivány Jenő: Az Amerikai Egyesült Államok hitelszervezete és a hitelintézetek revíziója.
=1937. 61. 749-774.

Éber Ernő: Az Egyesült Államok mezőgazdasági termelésének helyzete 1938-ban.
=1938. 62. 994-998. /K/

Éber Ernő: Mezőgazdasági hitelforrások az Egyesült Államokban.
=1940. 64. 924-932. /K/

     amerikai gazdák
Ihring Károly: Az amerikai gazdák értékesítési szervezete.
=1929. 53. 656-666.

     amerikai gazdaság
Kunosi Ödön: Amerikai gazdasági vázlatok.
=1913. 37. 161-175.

Surányi-Unger Tivadar: Az amerikai gazdaságpolitika válaszúton.
=1939. 63. 779-793.

     amerikai közgazdaság
P. P.: Európai háború -amerikai közgazdaság. 1-3.
=1915. 39. 421-430., 547-551., 640-644. /K/

     amerikai magyarság
Antal Géza: Az amerikai magyarság jövője nemzeti szempontból.
=1908. 32. 165-185.

Hoffmann Géza: Az amerikai magyarság.
=1910. 34. 455-485.

     amerikai népszámlálás
Észak-amerikai népszámlálás.
=1911. 35. 287-290. /K/

     amerikai pénzpolitika
Balogh Tamás: Olcsó pénz mint általános orvosszer. Az amerikai pénzpolitika némely következményei.
=1935. 59. 792-799. /K/

     Amerikai Statisztikai Társaság
Amerikai Statisztikai Társaság.
=1913. 37. 777. /K/

     amerikai trösztök
H.: Az amerikai trösztök.
=1900. 24. 544-547. /K/

     amerikai valuta
Recensor: Az angol és amerikai valutatervek ellentéteinek háttere.
=1944. 68. 425-428. /K/

     amerikai vám
Vidacs Gyula: Az amerikai vámtarifareform.
=1913. 37. 617-620. /K/

     Amerikai Városi Liga
M.: Amerikai Városi Liga.
=1908. 32. 144. /K/

     amerikai vasutak
Az amerikai vasutak 1913-ban.
=1914. 38. 351-354. /K/

     anababtisták
Kovács Gábor: Jan van Leyden. (Münsteri anababtisták a XVI. században.)
=1919. 43. 285-288. /K/

     analízis
Székely Gábor: Regressziós analízis a gazdasági kutatásban.
=1948. 71. 54-74.

     Anatólia
P. P.: Anatólia kincsei.
=1916. 40. 571-572. /K/

     Anglia ld. még Nagybritannia
Kovács Aladár: Anglia és Wales 1891-iki népszámlálása.
=1894. 18. 309-313. /K/

M.: Társadalom- és történettudományi akadémia Angliában.
=1902. 26. 130-131. /K/

Hegedűs Lóránt: Anglia bevándorlási politikája.
=1904. 28. 17-30.

Ruttkay Vilmos: A vasúti munkások sztrájkmozgalma Angliában.
=1908. 32. 32-40.

Ruttkay Vilmos: A szövetkezeti intézmény Angliában.
=1908. 32. 322-338.

Ruttkay Vilmos: Sztrájkmozgalmak Angliában az 1908. évben.
=1909. 33. 529-543.

Az új angol Labour Exhanges Act.
=1910. 34. 140. /K/

Anglia szociális törvényhozása 1909-ben.
=1910. 34. 559-561. /K/

Anglia ipari termelési statisztikája.
=1913. 37. 351-353. /K/

Kivándorlás szervezete Angliában.
=1914. 38. 346-349. /K/

Németország és Anglia gazdasági erői, 1893, 1913.
=1914. 38. 654-656. /K/

Hajóközlekedés Anglia és Oroszország között.
=1915. 39. 555. /K/

Pereszlényi Pál: Adatok Anglia háborús közgazdaságához.
=1915. 39. 687-697.

P. P.: Anglia külkereskedelme 1915-ben.
=1916. 40. 299-301. /K/

Anglia szénkereskedelme 1916-ban.
=1917. 41. 686. /K/

György Ernő: A mezőgazdasági termelés fokozása Angliában.
=1918. 42. 643-645. /K/

Gy. E.: Háborús adópolitika Angliában.
=1919. 43. 119-121. /K/

Andor Endre: A munkaközvetítés és a munkanélküliség elleni biztosítás Angliában.
=1921. 45. 484-508.

Anglia szénkivitele az egyes európai államokba.
=1923. 47. 93. /KK/

Anglia és az Egyesült Államok szénkivitele az egyes dél-amerikai államokba.
=1923. 47. 93. /KK/

Zelovich László: Anglia, az Egyesült Államok és Japán versenye a világgazdaságban.
=1923. 47. 393-421.

D. Á.: A vasárak hullámzása Németországban, Angliában és az Egyesült Államokban 1913-tól 1924-ig.
=1924. 48. 437-438. /K/

Vermes Andor: Törekvések Angliában az ipari béke megalapozására.
=1929. 53. 358-364. /K/

Balogh Tamás: A munkáspárt és a gazdasági fellendülés Angliában.
=1935. 59. 219-224. /K/

Óvári Papp Zoltán: A jegybankügy reformja Angliában.
=1935. 59. 530-555. /K/

Éber Ernő: Anglia gyomra.
=1936. 60. 762-766. /K/

Gábor László: A munkanélküliek szakmai átképzése Angliában
=1938. 62. 135-138. /K/

Szádeczky-Kardoss Tibor: A munkaidő szabályozása Angliában és Németországban.
=1942. 66. 357-360. /K/

     angol áruárak
Az angol áruárak emelkedése.
=1915. 39. 857. /K/

     angol bankjegypolitika
Havas Jenő: Angol bankvezérek nyilatkozatai a bankjegy- és hitelpolitikáról.
=1927. 51. 366-371. /K/

     angol bányászat
Az angol bányászat 1910-diki balesetstatisztikája.
=1912. 36. 622-623. /K/

     angol bérminimum-törvény
Az angol bérminimum-törvény szövegezése.
=1912. 36. 349-352. /K/

     angol búzatermelés
Ifj. Deseő Antal: Az angol búzatermelés támogatása.
=1932. 56. 469-473. /K/

     angol cukorszükséglet
Fayer Pál: Anglia gondoskodása cukorszükségletéről a háborúban.
=1915. 39. 755-759.

     angol font
Prileszky Pál: Az angol font sorsa.
=1932. 56. 26-41.

Domány Gyula: Az angol font küzdelmei.
=1947. 70. 346-354. /K/

     angol földreform
Tonelli Sándor: Az angol földreform.
=1913. 37. 746-750.

     angol gazdaság
P. P.: Anglia gazdasági élete a világháborúban.
=1915. 39. 551-553. /K/

     angol gyapotkereskedelem
Az angol gyapotkereskedelem 1914-ben.
=1915. 39. 566. /K/

     angol gyarmatügy
Ruttkay Vilmos: Az angol gyarmatügyi értekezlet.
=1907. 31. 505-510.

     angol hitelpolitika
Havas Jenő: Angol bankvezérek nyilatkozatai a bankjegy- és hitelpolitikáról.
=1927. 51. 366-371. /K/

     angol iparvállalatok
Sz.: A munkások részesedése a nyereségben az angol iparvállalatoknál.
=1912. 36. 774-775. /K/

     angol kereskedelem
Kunosi Ödön: Az angol szabadkereskedelem a huszadik században.
=1911. 35. 15-21.

Anglia külkereskedelme 1910-ben.
=1911. 35. 426-428. /K/

Angol törvény a kereskedelmi alkalmazottak védelméről.
=1912. 36. 352-353. /K/

Az angol kereskedelmi kamarák kongresszusa.
=1912. 36. 532-533. /K/

Angol kivitel, 1911.
=1912. 36. 609-610. /K/

A német és az angol külkereskedelem.
=1913. 37. 546-549. /K/

P. P.: az angolországi szénkivitel 1913-ban.
=1914. 38. 212. /K/

     angol kibocsátások
P. P.: Az angolországi kibocsátások 1913-ban.
=1914. 38. 209-210. /K/

     angol konjunktúra
Balogh Tamás - Cs. Szabó László: Az angol konjunktúra titka.
=1936. 60. 608-616. /K/

     angol konzulátus
Horváth Jenő: A pesti angol konzulátus kérdése. 1841-1848.
=1927. 51. 776-785.

     angol liberalizmus
Káldor György: Az angol liberalizmus gazdasági programja.
=1928. 52. 699-712.

Keviczky Loránd: Az angol liberalizmus és a szociálpolitika.
=1929. 53. 264-270. /K/

     angol munkanélküliség
Az angol munkanélküliségi törvény hatása.
=1911. 35. 842-843. /K/

Sch.: Az angol állami munkanélküliségi biztosítás tanulságai.
=1914. 38. 212-214. /K/

     angol munkásbiztosítás
Az angliai szociális munkásbiztosítás.
=1911. 35. 547-549. /K/

     angol munkáskérdés
Ruttkay Vilmos: Munkáskérdések Angliában.
=1914. 38. 617-627.

     angol munkásszervezetek
Az angol munkásszervezetek 1905-1907-ben.
=1910. 34. 414-415. /K/

     angol munkásvédelem
Gallai Marcell: Az angol törvényes munkásvédelem.
=1908. 32. 445-460.

     angol munkaviszonyok
Sch.: Munkaviszonyok Angliában 1912-ben.
=1913. 37. 207-208. /K/

     angol nagyipar
Munkabérek és munkaidő az angol nagyiparban 1912-ben.
=1913. 37. 837-838. /K/

     angol nemzeti vagyon
Az angol nemzeti vagyon gyarapodása 1909-ben.
=1910. 34. 196-197. /K/

     angol népszámlálás
T. S.: Az angol népszámlálás eredménye.
=1911. 35. 435-438. /K/

Az angol népszámlálásnak a népesedésre vonatkozó eredményei.
=1912. 36. 547-549. /K/

     angol részvényjog
Móricz Miklós: A tőkeszerzés megkönnyítése az angol részvényjogban.
=1930. 54. 218-219. /K/

     angol szakszervezetek
Havas Jenő: Az angol szakszervezetek és az általános sztrájk következményei.
=1926. 50. 785-795.

     angol sztrájk
Ruttkay Vilmos: Az angol szénbányamunkás-sztrájk.
=1912. 36. 433-442.

Sz.: Angol sztrájkstatisztika.
=1913. 37. 206-207. /K/

Havas Jenő: Az angol szénsztrájk.
=1926. 50. 607-613. /K/

Havas Jenő: Az angol szakszervezetek és az általános sztrájk következményei.
=1926. 50. 785-795.

     angol tarifareform
Az angol tarifareform-mozgalom.
=1911. 35. 124-128. /K/

Az angol tarifareform-mozgalom.
=1912. 36. 123-124. /K/

     angol termelés
Az angol termelési statisztika eredményei.
=1913. 37. 420-422. /K/

     angol tőke
Angol tőke külföldön.
=1911. 35. 420-423. /K/

     angol valuta
Recensor: Az angol és amerikai valutatervek ellentéteinek háttere.
=1944. 68. 425-428. /K/

     angol vámpolitika
Ruttkay Vilmos: Az angol vámpolitikai mozgalom.
=1903. 27. 733-746.

Ruttkay Vilmos: Az angol vámpolitikai mozgalom.
=1905. 29. 3-12.

Werkner Ödön: Az angol vámpolitikai mozgalom. 1-3.
=1911. 35. 602-628., 674-686., 765-779.

     angol-magyar kereskedelmi kapcsolat
Horváth Jenő: Blackwell [John] János angol-magyar kereskedelmi akciója és előzményei, 1840-1842.
=1925. 49. 615-624.

     angol-osztrák-magyar kapcsolatok
Angol-osztrák-magyar kapcsolatok.
=1913. 37. 620-624. /K/

     Antwerpen
Tonelli Sándor: Az antwerpeni szabadkereskedelmi kongresszus.
=1910. 34. 642-648. /K/

Kivándorlás Antwerpenen át.
=1911. 35. 543-544. /K/

     anyakönyvek
Z.: Születések és halálozások Magyarországon az állami anyakönyvek első esztendejében 1895-1896.
=1898. 22. 45-52. /K/

     anyanyelv
Vargha Gyula - Kovács Aladár - Hajdú László: Poroszország népessége anyanyelv szerint.
=1894. 18. 74-75. /K/

     appropriációs törvények
Papp Antal: Az indemnitás és appropriációs törvényszakaszok téves szövege.
=1936. 60. 288-301.

Tihanyi Lajos: Indemnitási és appropriációs törvényeink hagyományos szövege. Reflexiók Papp Antal cikkéhez.
=1936. 60. 616-619. /K/

Papp Antal: Indemnitási és appropriációs törvényeink hagyományos szövege. Válasz Tihanyi Lajosnak.
=1936. 60. 620. /K/

     ár
Hajdú László - Pólya Jakab: A gabonaneműek, a burgonya és a hús ára Németországban 1879-1893.
=1895. 19. 58-63. /K/

Pólya Jakab: Adalékok a gabonaárakhoz 1818-1895.
=1896. 20. 573-578. /K/

Roszner Ervin: Magyar agrárpolitika és a Magyar Gazdaszövetség nézetei a búzaárak hanyatlásáról. 1-3.
=1897. 21. 343-360., 419-440., 495-516.

C. J.: Árhullámzás a legutolsó félszázad alatt Európában.
=1899. 23. 678-684. /K/

A termésbecslések és az árhullámzás.
=1902. 26. 306-310.

Kovács Gábor: A földbirtok árának befolyása a gazdaság intenzitására.
=1905. 29. 178-184.

György Miklós: A gyapot árhullámzásainak okai.
=1909. 33. 735-758.

Pikker Károly: Értékelés és ár.
=1911. 35. 466-486.

Élelmiszerár-megállapító központ [Ausztriában].
=1911. 35. 634. /K/

Tejárak és tejkereskedelem német nagyvárosokban.
=1912. 36. 117-119. /K/

Bud János: Magyar árstatisztika.
=1913. 37. 18-31.

Bud János: Magyar árstatisztika.
=1913. 37. 723-744., 806-835.

P. P.: Az árak ingadozásai 1912-1913-ban.
=1914. 38. 276-277. /K/

Neubauer Ferenc: 'Érték' vagy 'ár'. (Cairnes - Conrad - Dibblee.)
=1914. 38. 429-455.

Az angol áruárak emelkedése.
=1915. 39. 857. /K/

P. P.: Nemzetközi áremelkedés.
=1916.40. 302-303. /K/

Dékány István: Az érték- és árjelenségek törvényeinek vizsgálata.
=1917. 41. 81-107.

P-I: Háborús ármaximálások Németországban és Ausztriában.
=1917. 41. 297-306. /K/

Dálnoki Kováts Jenő: Árszínvonal, munkabér és életszínvonal 1921-ben.
=1922. 46. 64-74.

D. Á.: A vasárak hullámzása Németországban, Angliában és az Egyesült Államokban 1913-tól 1924-ig.
=1924. 48. 437-438. /K/

Neumann Károly: A nagykereskedelmi árak és a vasúti fuvardíjak változásának összefüggése.
=1926. 50. 133-142.

Varga István: Árindex-szerkesztés és gabonajegyrendszer.
=1930. 54. 641-647. /K/

Walder Gyula: Jegybankpolitika és árszínvonal-stabilizálás.
=1930. 54. 787-809.

Káldor Miklós: A nemzetközi valutapolitika és az árszínvonal. A Macmillan-bizottság jelentése.
=1931. 55. 722-727. /K/

Heller Farkas: Vámpolitika és árszínvonal.
=1933. 57. 1-19.

Andreich Jenő: Az ártörvényszerűségek statisztikai megközelítésének tudományos és gyakorlati jelentősége.
=1933. 57. 145-211.

R. Jónás Magda.: A magyar árak és külkereskedelem alakulása.
=1935. 59. 98-103. /K/

Lipták László: Árelméleti megfontolások és a gyakorlati árpolitika.
=1936. 60. 576-593.

Claparčde, A. de: A különböző kontingensek közötti árkülönbségről.
=1937. 61. 665-668. /K/

György Ernő: Kereskedelmi áralakulás 1937-1938-ban.
=1938. 62. 673-699.

Éber Ernő: A földárak és földhaszonbérek alakulása tíz év alatt.
=1939. 63. 296-307. /K/

Varga István: Az európai háború és az árkérdés.
=1940. 64. 149-158.

Feszler Lajos: Cukorár és cukorfogyasztás.
=1940. 64. 159-168.

Kádas Kálmán: Árkülönbözetek jelzőszámai.
=1940. 64. 258-269.

Kádas Kálmán: Követett-(ár)-adók termelői átháríthatósága.
=1940. 64. 506-511. /K/

Éber Ernő: Földárak és földhaszonbérek 1939-ben.
=1940. 64. 636-647. /K/

Neubauer Gyula: Az árak emelkedése.
=1941. 65. 833-859.

Schmidt Ádám: Adóemelés, adóáthárítás, áremelkedés.
=1943. 67. 631-659.

Zalányi Andor: A sertésárak hatósági szabályozása Magyarországon.
=1943. 67. 660-697., 3 térk., 1 mell.

Kopácsy Judit: Árszabályozás Svájcban.
=1943. 67. 815-824.

     Arad
Edvi-Illés László: Arad város közgazdasági leírása. 1-4.
=1907. 31. 194-201., 249-259., 343-349., 395-409.

     Arad vármegye
Edvi-Illés László: Arad vármegye közgazdasági leírása. 1-2.
=1907. 31. 754-764., 829-844.

     áralakulás
Jankovich Béla: Az aranyázsió és áralakulás.
=1895. 19. 855-872.

Ráth Zoltán: Áralakulás.
=1897. 21. 758-774.

Jankovich Béla: Ázsió és áralakulás az Osztrák-Magyar Monarchiában 1867-97-ig, vonatkozással a világpiac viszonyaira. 1-3.
=1899. 23. 453-492., 567-588., 623-670.

Gerster Miklós: A kenyérgabona árának alakulása.
=1906. 30. 361-379.

Ecseri Lajos: A magyar búzaárak alakulása a múlt század közepétől fogva, és az új mezőgazdasági vámok várható hatása.
=1906. 30. 505-530.

Gärtner Henrik: A búza-ár alakulása.
=1908. 32. 499-533.

Balkányi Béla: Gabonaárak alakulása 1906 óta az osztrák-magyar vámterületen.
=1915. 39. 501-514.

Petricskó Miklós: Az áralakulás elméletéhez.
=1917. 41. 367-373.

Th. L.: nemzetközi szén- és vasáralakulás.
=1923. 47. 169. /KK/

Th. L.: Nagykereskedelmi áralakulás Németországban.
=1923. 47. 171. /KK/

Balkányi Béla: A magyar búza áralakulása.
=1931. 55. 333-362.

Heller Farkas: Áralakulás és nemzeti jólét.
=1934. 58. 308-340.

Cs. Szabó László - Rácz Jenő: Az amerikai áralakulás az aranyalap elhagyása óta.
=1934. 58. 390-399. /K/

Éber Ernő: A világtermelés és az árak alakulása 1936/37-ben.
=1937. 61. 841-847. /K/

Kádas Kálmán: Az áralakulás irányítása és a piaci egyensúly. 1-2.
=1941. 65. 590-627., 717-774.

Kádas Kálmán: Államháztartás és áralakulás a háborús Finnországban.
=1943. 67. 1097-1104. /K/

     arany
Berényi Pál: Harc az aranyért.
=1908. 32. 50-53. /K/

Judik József: Az aranykérdés.
=1927. 51. 196-216.

Óvári Papp Zoltán: Alkalmas-e az ezüst vagy a platina az arany pótlására?
=1931. 55. 226-230. /K/

Balogh Tamás: Az aranykérdés.
=1937. 61. 445-461.

Ledermann László: Az arany új helyzete a világgazdaságban.
=1937. 61. 823-833. /K/

Balás Károly: A pénz és az arany mai problémája.
=1939. 63. 372-387.

Csanádi György: Az arany jövője a német szakirodalom tükrében.
=1941. 65. 97-100. /K/

     aranyalap
Cs. Szabó László - Rácz Jenő: Az amerikai áralakulás az aranyalap elhagyása óta.
=1934. 58. 390-399. /K/

     aranyázsió
Jankovich Béla: Az aranyázsió és áralakulás.
=1895. 19. 855-872.

     aranyhiány
Kovács Gyula: A Népszövetség az aranyhiány veszedelméről.
=1930. 54. 816-821. /K/

     aranykészlet
Németország aranykészlete.
=1916. 40. 417-418. /K/

     aranykölcsön
B. G.: Német aranykölcsön.
=1923. 47. 245. /K/

     aranyköltségvetés
Budapest székesfőváros aranykölcsöne 1925-re, összehasonlítva az 1924. évi költségvetés adataival.
=1925. 49. 180-181. /KK/

     aranymérleg
Erdély Sándor: Az aranymérleg.
=1924. 48. 102-117.

A mérleg valódisága és az aranymérleg.
=1925. 49. 321-329. /K/

Kuba János: Az értéktőzsde eseményei az aranymérlegtől napjainkig.
=1935. 59. 224-230. /K/

     aranypengő
Az aranypengő. MKT-ankét. Varga István előadása.
=1931. 55. 745-759.

Az aranypengő. MKT-ankét. Bátor Viktor hozzászólása.
=1931. 55. 828-830.

Az aranypengő. MKT-ankét. Görög Frigyes hozzászólása.
=1931. 55. 830-831.

Az aranypengő. MKT-ankét. Kemény György hozzászólása.
=1931. 55. 831-832.

Az aranypengő. MKT-ankét. Varga István válasza.
=1931. 55. 832-835.

Az aranypengő. MKT-ankét. Éber Antal elnök zárszava.
=1931. 55. 835.

     aranystandard
Nőtel Rudolf: Húsz nehéz év a nemzetközi aranystandard történetében.
=1941. 65. 361-370. /K/

     aranytermelés
Varga Jenő: Az aranytermelés és a drágaság.
=1911. 35. 588-601.

A világ aranytermelése 1886-1911-ig.
=1912. 36. 517-520. /K/

A világ aranytermelése 1892-1912.
=1913. 37. 201-202. /K/

A világ aranytermése 1913-ban.
=1914. 38. 277-281. /K/

Sch.: A világ aranytermelése 1914-ben.
=1915. 39. 432-433. /K/

A világ aranytermelése 1914-ben.
=1915. 39. 564. /K/

Oroszország aranytermelése.
=1915. 39. 729-730. /K/

     aranyvaluta
Hegedűs Sándor: Az arany valuta terjedése.
=1903. 27. 169-186.

Judik József: Aranyvaluta és dollárvaluta.
=1928. 52. 53-57. /K/

Óvári Papp Zoltán: Aranyvaluta Olaszországban.
=1928. 52. 162-168.

Óvári Papp Zoltán: Franciaország áttérése az aranyvalutára.
=1929. 53. 101-123.

Domány Gyula: Devizagazdálkodás és aranyvaluta.
=1933. 57. 452-461. /K/

Neubauer Gyula: Hitelpolitika és aranyvaluta.
=1936. 60. 653-699.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Fellner Vilmos hozzászólása.
=1937. 61. 282-283.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Theiss Ede hozzászólása.
=1937. 61. 284-286.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Virány Egon hozzászólása.
=1937. 61. 286-288.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Ifj. Boér Elek hozzászólása.
=1937. 61. 288-291.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Domány Gyula hozzászólása.
=1937. 61. 291-293.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Hein János hozzászólása.
=1937. 61. 294-295.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Buday Kálmán hozzászólása.
=1937. 61. 296-297.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Neubauer Gyula válasza.
=1937. 61. 297-298.

     aratás
Hajdú László: Magyarország 1893. évi aratása.
=1894. 18. 313-319. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: Ausztria aratása 1893-ban.
=1894. 18. 488-489. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: Románia aratása 1891-ben.
=1894. 18. 492-493. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: Horvát-Szlavonországok 1893. évi aratása.
=1894. 18. 737-740. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: Ausztria mezőgazdasága és 1893. évi aratása.
=1894. 18. 905-907. /K/

Hajdú László: Magyarország 1894. évi aratása.
=1895. 19. 199-207. /K/

     arató-cséplőgép
Németh József: Az arató-cséplőgép.
=1930. 54. 740-742. /K/

     aratógép
Ifj. Leopold Lajos: Az aratógép szociológiája.
=1906. 30. 73-109.

     archívumok
Varró István: Gazdasági archívumok.
=1914. 38. 483-525.

Kovács Gábor: Háborús közgazdasági archívum a debreceni egyetemen.
=1917. 41. 650-661.

Nádas Rózsa: Közgazdasági archívumok.
=1942. 66. 227-252.

     árfolyam
Körösy József: A részvények árfolyam-nyereségeinek és veszteségeinek megállapításáról.
=1902. 26. 342-352.

Raab A. András: Váltóárfolyam vagy vásárlóerő?
=1943. 67. 19-52.

     árfolyamváltozás
Devizák árfolyamváltozása a zürichi tőzsdén.
=1923. 47. 94. /KK/

Árfolyamváltozás a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 94. /KK/

A budapesti értéktőzsde jegyzései az értékpapírok árfolyamváltozásáról.
=1923. 47. 166. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 167. /KK/

Árfolyamváltozások a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 255. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 255. /KK/

Árfolyamváltozások a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 342. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 343. /KK/

Devizák árfolyamváltozása a zürichi tőzsdén.
=1923. 47. 447. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozásai a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 448. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 448. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 794. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a magyar devizaközpontban.
=1923. 47. 794-795. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a zürichi piacon.
=1923. 47. 795. /KK/

Devizák árfolyamváltozásai a zürichi jegyzés alapján.
=1923. 47. 873. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a magyar devizaközpont jegyzései alapján.
=1923. 47. 873. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozásai a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 875. /KK/

Szemestermények árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 875. /KK/

Devizák árfolyamváltozásai a zürichi jegyzés alapján.
=1924. 48. 171. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a magyar devizaközpont jegyzései alapján.
=1924. 48. 171. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén.
=1924. 48. 171. /KK/

Szemestermények árfolyamváltozása a budapesti árutőzsdén.
=1924. 48. 172. /KK/

Fizetőeszközök árfolyamváltozása a zürichi jegyzés alapján.
=1924. 48. 335. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB devizajegyzése alapján.
=1924. 48. 335. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén.
=1924. 48. 335. /KK/

Szemestermények árfolyamváltozása a budapesti árutőzsdén.
=1924. 48. 336. /KK/

Fizetőeszközök árfolyamváltozása a zürichi jegyzés alapján.
=1924. 48. 439. /KK/

Fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB devizajegyzései alapján.
=1924. 48. 439. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén és a szemestermények árfolyamváltozása a budapesti árutőzsdén.
=1924. 48. 439-440. /KK/

Fizetőeszközök árfolyamváltozása a zürichi jegyzés alapján.
=1925. 49. 183. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB hivatalos jegyzése alapján.
=1925. 49. 183. /KK/

     Argentína
Rózsa Mihály: Argentína közgazdasági viszonyai és bevándorlása (1890-1900).
=1902. 26. 599-617.

V-cs.: Argentína közgazdasági helyzete.
=1910. 34. 800-806. /K/

Argentína fagyasztott és hűtött húsgyártása.
=1912. 36. 523-524. /K/

Argentína marhaállománya.
=1912. 36. 605-606. /K/

Az argentínai válság.
=1914. 38. 665-666. /K/

P. P.: Argentína külkereskedelme a háborúban.
=1916. 40. 729-731. /K/

     árindex
R. Jónás Magda: Árindexnek tekinthető-e a létfenntartási költségindexszám?
=1943. 67. 712-718. /K/

     ármaximálás
P-i.: Háborús ármaximálások Németországban és Ausztriában.
=1917. 41. 297-306. /K/

     árolló
Kádas Kálmán: Árollók értelme és jelentősége.
=1938. 62. 191-216.

     áru
Hegyeshalmy Lajos: A magyar áruforgalmi statisztika készítési módszeréről, különös tekintettel az áruértékek megállapítására.
=1894. 18. 579-590.

Heller Farkas Henrik: Törvényjavaslat az áru-részletügyletekről.
=1900. 24. 49-51. /K/

Törvényjavaslat az áru-részletügyletekről.
=1900. 24. 209-212. /K/

Gorove László: Áruforgalmi mérlegünk javítása és iparfejlesztésünk.
=1903. 27. 586-599.

Az angol áruárak emelkedése.
=1915. 39. 857. /K/

Neumann Károly: A Magyar Államvasutak árudíjszabása.
=1918. 42. 533-558.

     áruforgalom
Hajdú László - Fenyvessy József: Olaszország 1892. és 1893. évi áruforgalma.
=1894. 18. 605-610. /K/

Hajdú László: Németország áruforgalma, különös tekintettel a mezőgazdasági termékek forgalmára.
=1895. 19. 283-287. /K/

Herczeg Ferenc: Magyarország 1895. évi áruforgalma.
=1896. 20. 130-144. /K/

Herczeg Ferenc: Fiume áru és hajóforgalma az 1896. évben.
=1897. 21. 587-606. /K/.

Herczeg Ferenc: Fiume áru és hajóforgalma az 1897. évben.
=1898. 22. 552-571. /K/

M.: Nagybritannia áruforgalma.
=1900. 24. 396-397. /K/

Schober Albert: A Magyar Királyi Államvasutak áruforgalmának fejlődése 1893. óta.
=1902. 26. 110-129.

Magyarország 1922. évi áruforgalma.
=1923. 47. 162-164. /KK/

Th. L.: A nemzetközi áruforgalom alakulása az 1923. évben.
=1924. 48. 332-334. /KK/

     áruház
Párizsi áruházak.
=1912. 36. 119-122. /K/

     áruhitel
A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Vágó József hozzászólása.
=1928. 52. 904.

György Ernő: A külföldi áruhitelek problémája.
=1928. 52. 841-859.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Drucker Géza hozzászólása.
=1928. 52. 898-899.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Szél Jenő hozzászólása.
=1928. 52. 899-901.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Varga István hozzászólása.
=1928. 52. 901-902.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Gyömrei Sándor hozzászólása.
=1928. 52. 902-904.

     árumintavásár
Krasznay Károly: Az árumintavásárok gazdaságfejlesztő szerepe.
=1934. 58. 399-402. /K/

     árutőzsde
Budapesti árutőzsde.
=1923. 47. 95. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 167. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 255. /K/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47.343. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 448. /KK/

Frey Kálmán: Az árutőzsde jelentőségéről.
=1923. 47. 816-823.

Szemestermények árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 875. /KK/

Szemestermények árfolyamváltozása a budapesti árutőzsdén.
=1924. 48. 172. /KK/

Szemestermények árfolyamváltozása a budapesti árutőzsdén.
=1924. 48. 336. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén és a szemestermények árfolyamváltozása a budapesti árutőzsdén.
=1924. 48. 439-440. /KK/

     áruüzlet
Móricz Miklós: Áruüzlet és moratórium.
=1915. 39. 400-402.

     árverés
Hajdú László: Az árverésen eladott mezőgazdasági területek Poroszországban.
=1895. 19. 909-911. /K/

M.: Szabad árverések.
=1902. 26. 131-132. /K/

     Ashley, William James
Schäfer László: Sir William James Ashley (1860-1927). Nekrológ.
=1929. 53. 263-264. /K/

     átírási forgalom
Koch Antal: Az átírási (giro) forgalom fejlődéséről hazánkban.
=1899. 23. 337-363.

     átképzés
Gábor László: A munkanélküliek szakmai átképzése Angliában.
=1938. 62. 135-138. /K/

     Atlanti-óceán
P. P.: A háború hatása az Atlanti óceán személyforgalmára.
=1916. 40. 216-217. /K/

     átmenetgazdaság
Neubauer Ferenc: A jelzáloghitel megszervezése az átmeneti gazdaságban.
=1918. 42. 22-36.

Surányi -Unger Tivadar: Átmenetgazdasági alapelvek.
=1942. 66. 1-23.

     átváltás
Varga István: Előteremtés és átváltás.
=1933. 57. 617-631.

     Ausztrália
Zalai: Ausztrália népességi és közgazdasági viszonyai.
=1899. 23. 192-211. /K/

Az ausztráliai szakszervezetek.
=1913. 37. 700-701. /K/

Ausztrália szakszervezetei 1891-1912-ben.
=1913. 37. 774-775. /K/

Sch.: Két ausztráliai törvény a munkaviszályokról.
=1913. 37. 838-840. /K/

P. P.: Munkabérek Ausztráliában 1912-ben.
=1914. 38. 287-288. /K/

Ausztrália külkereskedelme 1916-ban.
=1917. 41. 589-590. /K/

Th. L.: Ausztrália gazdasági fejlődése 1913-tól 1923-ig.
=1924. 48. 430-431. /KK/

     Ausztria
Vargha Gyula: A nemzetiségi arányok Magyarországon és Ausztriában.
=1893/1. 17. 229-236. /K/

Vargha Gyula: Magyarország és Ausztria cukortermelése 1891-ben.
=1894. 18. 78-80. /K/

Vargha Gyula: Ausztria, Németország és Franciaország 1892. évi népesedési mozgalma.
=1894. 18. 485-488. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: Ausztria aratása 1893-ban.
=1894. 18. 488-489. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: Ausztria mezőgazdasága és 1893. évi aratása.
=1894. 18. 905-907. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: Ausztria bortermelése.
=1894. 18. 907-910. /K/

Vargha Gyula - Kovács Aladár - Hajdú László: A népesség foglalkozási viszonyai Ausztriában.
=1894. 18. 987-996. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: A bányamívelés Ausztriában.
=1894. 18. 1124-1128. /K/

Ráth Zoltán: Az osztrák bűnügyi statisztika legújabb eredményei.
=1896. 20. 376-380. /K/

R.: Az alkoholizmus Ausztriában.
=1897. 21. 169-171. /K/

Pólya Jakab: Ausztria vámpolitikája.
=1897. 21. 212-235.

Fenyvessy József: A Raiffeisen-féle kölcsönpénztárak Ausztriában.
=1897. 21. 639-644. /K/

Kenéz (Kreutzer) Béla: Sztrájkok Ausztriában az 1895. évben.
=1897. 21. 988-991. /K/

Róth Pál: Az épületek tűzkárbiztosításáról szóló osztrák törvényjavaslat.
=1898. 22. 75-88.

Kenéz Béla: Az osztrák bűnügyi statisztika legújabb eredményei.
=1898. 22. 192-199. /K/

R.: A házimunka számbavétele Ausztriában.
=1898. 22. 199-202. /K/

Kenéz Béla: Az osztrák sztrájk-statisztika legújabb eredményei.
=1898. 22. 346-351.

Fenyvessy József: A munkaközvetítés statisztikája Ausztriában.
=1898. 22. 412-418. /K/

Kovács Alajos: Ausztria népmozgalma az 1891-1896. években.
=1899. 23. 49-56. /K/

Exner Kornél: Fogyasztási adóink az Ausztriával való kapcsolat szempontjából.
=1899. 23. 257-266.

Kenéz Béla: Az 1897. év sztrájkjai Ausztriában.
=1899. 23. 795-799. /K/

Poór Jakab: A magánhivatalnokok biztosítása Ausztriában.
=1901. 25. 758-766.

Mandelló Gyula: Magyarország, Ausztria, és a Német Birodalom bűnügyi statisztikájának főbb eredményei a XIX. század utolsó negyedében. 1-3.
=1905. 29. 258-277., 408-427., 479-504.

Ankét Ausztria termelőerőiről.
=1910. 34. 282. /K/

Ausztriai sztrájkmozgalmak 1908-ban.
=1910. 34. 412-414. /K/

Az agrárius és nem-agrárius lakosság adószolgáltatása Ausztriában.
=1910. 34. 720-722. /K/

Élelmiszerár-megállapító központ [Ausztriában].
=1911. 35. 634. /K/

Ausztria gazdasági helyzete 1910-ben.
=1911. 35. 642-643. /K/

Az alapítói tevékenység Ausztriában 1910-ben.
=1911. 35. 645-646. /K/

Munkabeszüntetések és kizárások Ausztriában az 1909. évben.
=1911. 35. 846-847. /K/

Az alapítási tevékenység Ausztriában 1911-ben.
=1912. 36. 193-197. /K/

Sz.: Kartell-mozgalmak Ausztriában.
=1912. 36. 338-340. /K/

Sz.: Kartell-mozgalmak Ausztriában.
=1912. 36. 538-542. /K/

Szterényi József: Gazdasági vonatkozások Ausztria és Magyarország között.
=1912. 36. 711-734. /K/

Sz.: Tarifaszerződések Ausztriában.
=1913. 37. 53. /K/

Sz.: A munkaközvetítés 1911. évi eredményei Ausztriában.
=1913. 37. 560-562. /K/

A szakszervezeti mozgalom Ausztriában.
=1913. 37. 833-835. /K/

Sch.: Sztrájkok és kizárások Ausztriában 1912-ben.
=1914. 38. 134-135. /K/

Sch.: A munkaközvetítés statisztikája Ausztriában 1912-ben.
=1914. 38. 214-215. /K/

A betegbiztosítás Németországban és Ausztriában.
=1914. 38. 544. /K/

Vas Ferenc: Ausztria közreműködése Magyarország gazdasági fejlődésében.
=1915. 39. 289-307.

Munkanélküliség Ausztriában a háború alatt.
=1915. 39. 730-731. /K/

A munkaközvetítés szabályozása Ausztriában.
=1915. 39. 792-793. /K/

Kircz Andorné: Az ausztriai magyarság.
=1916. 40. 549-564.

Fehér Gyula: A szövetkezeti biztosítás hazánkban és Ausztriában.
=1917. 41. 285-296.

P-i.: Háborús ármaximálások Németországban és Ausztriában.
=1917. 41. 297-306. /K/

Ferenczi Izsó: Német-Ausztria gazdasági létproblémái.
=1920. 44. 666-710.

Naményi Ernő: Külkereskedelmünk Ausztriával és a vámpolitika.
=1922. 46. 480-491.

Th. L.: Németausztria külkereskedelme az 1922. évben.
=1923. 47. 249. /KK/

Th. L.: A megélhetési költségek alakulása Német-Ausztriában.
=1923. 47. 260. /KK/

Th. L.: Ausztria 1923. évi költségvetése.
=1923. 47. 336. /KK/

Ausztria népességi adatai.
=1923. 47. 667. /KK/

Th. L.: Adatok Ausztria 1923. évi gazdasági helyzetéről.
=1923. 47. 876. /KK/

Csikay Pál: Ausztria újjáépítésének világgazdasági vonatkozásai.
=1927. 51. 88-100.

Óvári Papp Zoltán: A jegybanknál fennálló államadósság törlesztése Ausztriában.
=1929. 53. 488-491. /K/

Rieger László: Ausztria fizetési mérlege az 1926-1928. években.
=1930. 54. 381-386. /K/

Buresch Károly: Magyarország és Ausztria gazdasági kapcsolatai.
=1935. 59. 725-732.

     Ausztria-Magyarország
Halász Sándor: Nemzetközi zsíróforgalom, különösen Ausztria-Magyarország és Németország közt.
=1906. 30. 793-804.

     autarkia
Pályi Menyhért: Nemzetközi hitel, autarkia és merkantilizmus.
=1935. 59. 420-427. /K/

     autóközlekedés
Pruzsinszky Gábor: Az automobil-közlekedés.
=1927. 51. 478-502.

     automatikus transzferképesség
Pikler Endre: Az automatikus transzferképesség elmélete.
=1934. 58. 260-274. /K/

     autonóm vámtarifa
Matlekovits Sándor: Az autonóm vámtarifa.
=1906. 30. 649-667.

Matlekovits Sándor: Az autonóm vámtarifa iparvédő jellege.
=1906. 30. 721-763.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki megnyitója.
=1922. 46. 627-628.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Ferenczi Izsó előadása és válasza.
=1922. 46. 628-632., 727-730.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Méhely Kálmán 'Védvám, iparfejlesztés és közjólét' című előadása.
=1922. 46. 633-661.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Vágó József hozzászólása.
=1922. 46. 661-671.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Mutschenbacher Emil hozzászólása.
=1922. 46. 672-677.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Naményi Ernő hozzászólása.
=1922. 46. 677-688.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Keleti Kornél hozzászólása.
=1922. 46. 688-699.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Fenyő Miksa hozzászólása.
=1922. 46. 700-712.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Balkányi Kálmán hozzászólása.
=1922. 46. 712-716.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Kende Tódor hozzászólása.
=1922. 46. 716-718.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Székely Artúr hozzászólása.
=1922. 46. 718-721.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Matlekovits Sándor hozzászólása.
=1922. 46. 722-727.

Havas Mór: A magyar autonóm vámtarifa hatása gazdasági életünkre.
=1927. 51. 467-477.

     autonóm vámtörvény-javaslat
Vágó József: Kiviteli törekvéseink és az új autonóm vámtörvényjavaslat. 1-3.
=1903. 27. 783-792., 860-873.; 1904. 28. 375-384.

     Ázsia
K. P.: Kelet-Ázsia. 1-2.
=1904. 28. 271-290., 362-374.

     ázsió
Jankovich Béla: Ázsió és áralakulás az Osztrák-Magyar Monarchiában 1867-97-ig, vonatkozással a világpiac viszonyaira. 1-3.
=1899. 23. 453-492., 567-588., 623-670.

     Babson-féle index-számok
Pethő Kálmán: A Babson-féle index-számok.
=1913. 37. 512-515.

     Bagdad
A Bagdad-vasút.
=1915. 39. 644-645. /K/

     Bajorország
Hajdú László - Vargha Gyula: Az 1892. évi bajor állatszámlálás.
=1894. 18. 76-78. /K/

Hajdú László: A bajor községek pénzügyi viszonyai 1890-ben.
=1894. 18. 322-325. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: A bevetett terület Bajorországban.
=1894. 18. 1207-1210. /K/

Hajdú László: A gazdasági egyesületek Bajorországban.
=1895. 19. 127-130. /K/

Hajdú László: A nyilvános takarékpénztárak Bajorországban.
=1895. 19. 535-538. /K/

Balkay Béla: Az új bajor bányatörvény.
=1902. 26. 837-846.

Moldoványi István: a bajorországi ipar munkásjóléti intézményei.
=1907. 31. 612-626.

Bajorország söripara 1910-ben.
=1911. 35. 649-650. /K/

A bajor serfőzőipar.
=1912. 36. 604-605. /K/

     Balás Károly
Heller Farkas: Balás Károly pénzügytana.
=1937. 61. 161-164.

     baleset
Bokor Gusztáv: Az ipari munkások baleset ellen való biztosítása. 1-2.
=1903. 27. 848-860., 936-956.

Szántó Menyhért: Balesetügyi, iparegészségügyi és munkásjóléti kiállítás Budapesten.
=1907. 31. 649-660.

Harkányi József: A baleseti veszély és a balesetbiztosítási veszélyességi táblázat.
=1908. 32. 310-321.

H. G.: A munkásbaleseti törvényhozás új irányai az Egyesült Államokban.
=1910. 34. 716-717. /K/

Az angol bányászat 1910-diki balesetstatisztikája.
=1912. 36. 622-623. /K/

     Balkán
Németh József: Közgazdasági helyzetünk a Balkánon a háború előtt és után.
=1913. 37. 438-461.

A Balkánállamok pénzügyei.
=1913. 37. 689-695. /K/

Kovács Jenő: A Balkán államok jegybankja.
=1917. 41. 167-189.

Kovács Jenő: A Balkán államok jegybankügye. 1-2.
=1918. 42. 172-184., 473-490.

Németh József: A balkáni államok mezőgazdasági birtoklási és termelési viszonyai.
=1929. 53. 224-249.

     Bamberger Béla
Bamberger Béla (1854-1906). Nekrológ.
=1906. 30. 484. /K/

     bank
Horn Antal: Az orosz bank története.
=1897. 21. 289-317.

Barabás Endre: A nemzetiségi bankok székelyföldi akciója (Udvarhely vármegye hitelügyi viszonyai).
=1904. 28. 815-839.

Czakó Emil: A külföldi bankok a kereskedelem szolgálatában. 1-2.
=1905. 29. 428-448., 470-478.

Czakó Emil: A külföldi bankok szervezete. 1-2.
=1905. 29. 560-571., 625-634.

Müller Vilmos: A magyar bankankét.
=1908. 32. 593-619.

Müller Vilmos: A készfizetések és a díszázsió kérdése a magyar bank-ankéton.
=1908. 32. 656-676.

Müller Vilmos: A bankkérdés.
=1910. 34. 655-658. /K/

Schlesinger Károly: Bankpolitika háború idején.
=1914. 38. 689-697.

P. P.: A Német Birodalmi Bank háború idején.
=1916. 40. 572-573.

Az önálló Magyar Nemzeti Bank írásbeli ankétjének kérdőpontjai.
=1918. 42. 748-749. /K/

A belgrádi állami jelzálogbank kölcsöne.
=1923. 47. 443. /KK/

Domány Gyula: Bankpolitika, különös tekintettel a hitelpolitikára.
=1926. 50. 432-457.

Künsztler Zoltán: A londoni 'The Bankers Clearing House' az 1927. évben.
=1928. 52. 57-58. /K/

Óvári Papp Zoltán: A német nagybankok az 1927. évben.
=1928. 52. 271-274. /K/

S. A.: Az új román banktervezet.
=1928. 52. 367-369. /K/

Judik József: A bankkövetelések valutapolitikai jelentősége.
=1929. 53. 311-344.

Judik József: A Federal Reserve Board 1928. évről szóló jelentése.
=1929. 53. 580-584. /K/

Vajna Vilmos: Újabb lépés a német bankkoncentráció terén.
=1930. 54. 142-146. /K/

Balogh Tamás: Közép-Európa külföldi kölcsönei és a magánbankrendszer reformja.
=1932. 56. 306-328.

Kassay Gyula: A bankok szerepe az európai hitelválságban.
=1933. 57. 395-422.

Prileszky Pál: Roosevelt kísérlete a bankkérdésben.
=1933. 57. 683-690. /K/

Zelovich László: Jogszabályok a banklikviditásról.
=1938. 62. 522-531.

Walder György: Bankellenőrzés és bankpolitika.
=1939. 63. 443-476.

Jirkovsky Sándor: A bankráta.
=1940. 64. 747-752. /K/

Mennyey Géza: Szovjet-Oroszország bankszervezete.
=1941. 65. 783-787. /K/

Jirkovsky Sándor: Az osztrák-magyar bank és az 1908-i bankankét.
=1942. 66. 44-86.

Domány Gyula: A háborús bankpolitika.
=1942. 66. 201-226.

     bankárszövetség
Holzweber Imre: A fascista bankárszövetség.
=1931. 55. 509-513. /K/

     bankjegy
Szegő Ernő: Az adómentes bankjegykontingens fölemelése.
=1911. 35. 122-124. /K/

Müller Vilmos: Bankjegy vagy államjegy? 1-2.
=1915. 39. 447-460., 604-614.

Havas Jenő: Angol bankvezérek nyilatkozatai a bankjegy- és hitelpolitikáról.
=1927. 51. 366-371. /K/

     bányaipar
Fenyvessy József: Magyarország bánya- és kohóipara 1891-1892-ben.
=1894. 18. 319-322. /K/

     bányajegyek
Czeisler Emil: A sóbányajegyek.
=1901. 25. 272-281.

     bányajog
Sipos Árpád: A szénbányászat joga és a földbirtok. 1-3.
=1893/2. 17. 61-86., 170-208., 306-364.

     bányamunkás-kongresszus
A 23. nemzetközi bányamunkáskongresszus.
=1912. 36. 835-836. /K/

     bányász-sztrájk
Ruttkay Vilmos: Az angol szénbányamunkás-sztrájk.
=1894. 18. 741. /K/

     bányászat
Hajdú László: Nagybritannia és Írország bányászata 1891-1893.
=1894. 18. 741. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: A bányamívelés Ausztriában.
=1894. 18. 1124-1128. /K/

Hajdú László: Németország bányászati és kohászati termése.
=1895. 19. 912-915. /K/

Mandel Pál: A Magyar Államvasutak kőszénfogyasztása és kőszénbányászatunk.
=1905. 29. 465-469.

Kovács Alajos: A bányászat és nagyipar hatása a magyarosodásra.
=1909. 33. 16-29.

Az Egyesült Államok bányászata és kohászata 1910-ben.
=1911. 35. 786-789. /K/

A német bányák és kohók 1911-iki termelése.
=1912. 36. 511-512. /K/

Az angol bányászat 1910-diki balesetstatisztikája.
=1912. 36. 622-623. /K/

Oroszország bányaipara 1913-1914-ben.
=1915. 39. 565. /K/

Az Egyesült Államok szénbányászata és szénkivitele.
=1916. 40. 574-576. /K/

A hatósági munkaközvetítés nálunk az ipar, bányászat és kereskedelem körében.
=1920. 44. 601-604. /K/

Tímár László: A magyar állami szénbányák deficitjének megszüntetése.
=1948. 71. 25-38.

     bányatörvény
Balkay Béla: Az új bajor bányatörvény.
=1902. 26. 837-846.

     Barcaság
Jeszenszky Ignác: a barcasági szászok gazdasági viszonyai.
=1900. 24. 683-690.

     Barcelona
A barcelonai nemzetközi gyapotkongresszus.
=1911. 35. 789-790. /K/

     barnaszén-termelés
Az egyes országok 1920. és 1921. évi barnaszéntermelésének összehasonlítása.
=1923. 47. 92. /KK/

     Bars vármegye
Ruffy Pál: Bars vármegye gazdasági leírása. 1-4.
=1901. 25. 602-622., 687-697., 766-790., 843-861.

     Bata-vállalat
Nemény Vilmos Béla: A zlíni Bata-vállalat szervezési formája.
=1942. 66. 884-894. /K/

     bauxitgazdálkodás
Vitális István: Szén- és bauxitgazdálkodásunk.
=1941. 65. 298-316.

     Bécs
Bécsi lakásstatisztika.
=1911. 35. 438-439. /K/

Német jogászgyűlés Bécsben, 1912.
=1911. 35. 523. /K/

Új közgazdasági alakulás Bécsben.
=1911. 35. 840-841. /K/

Buday László: A statisztika újabb problémái. (A Nemzetközi Statisztikai Intézet Bécsben.)
=1914. 38. 73-84.

Kircz Andorné: Bécsi munkások életviszonyai a háború előtt háztartási számadások alapján.
=1917. 41. 538-563.

     Bedaux-rendszer
Guothfalvy Dorner Zoltán: A Bedaux-rendszer.
=1930. 54. 918-922. /K/

Reményi József: A Bedaux és a REFA munkarendszerek és összehasonlító bírálatuk.
=1943. 67. 1104-1117. /K/

     befektetési érték
Czeisler Emil: A magyar befektetési értékek.
=1903. 27. 18-38.

     behozatal
Hajdú László: Nagybritannia és Írország behozatala mezőgazdasági termékekből az 1892 és 1893-ik évben.
=1894. 18. 494-496. /K/

Nemere Béla: A malomipar és a behozatali jegyek.
=1916. 40. 470-480.

Sz. L.: Vita a behozatali jegyekről.
=1916. 40. 481-495.

     Békés vármegye
Zlinszky István: Az agrár-szocializmus Békés vármegyében.
=1895. 19. 145-164.

Acsády Ignác: Békés megye 1715-20-ban.
=1895. 19. 689-699.

Vargha Gyula: Békés vármegye mezőgazdasága.
=1898. 22. 817-877.

     Béla, IV., magyar király
Huszti Dénes: IV. Béla olaszországi vásárlásai.
=1938. 62. 737-760.

     belga frank
Ifj. Deseő Antal: A belga frank devalvációja.
=1936. 60. 82-84. /K/

     belga munkatőzsdék
Belga munkatőzsdék.
=1911. 35. 709-710. /K/

     belga otthonmunka
Belga otthonmunka-törvénytervezet.
=1911. 35. 366-369. /K/

     Belgium
Munkanélküliség esetére való biztosítás Belgiumban.
=1911. 35. 710-711. /K/

Neumann Ernő: Belga törvényjavaslat a határidőüzletről.
=1912. 36. 124-125. /K/

Sz.: Munkások életfenntartási viszonyai Belgiumban.
=1913. 37. 629-630. /K/

Belgium külkereskedelme, 1908-1913.
=1914. 38. 661-662. /K/

Sch.: Munkásbiztosítási törvény Belgiumban.
=1914. 38. 674-675. /K/

Recensor: Az angol és amerikai valutatervek háttere.
=1944. 68. 425-428. /K/

     Belgrád
A belgrádi állami jelzálogbank kölcsöne.
=1923. 47. 443. /K/

     Below, Georg von
Schäfer László: Georg von Below (1858-1927). Nekrológ.
=1929. 53. 261-263. /K/

     belterjesség
Éber Ernő: Belterjesség és jövedelmezőség a mezőgazdasági üzemekben.
=1935. 59. 799-804. /K/

Éber Ernő: A mezőgazdaság belterjességének közgazdasági jelentősége.
=1939. 63. 695-711.

     bér
Mandelló Gyula: Adalék a középkori munkabérek történetéhez.
=1902. 26. 253-284.

Mandelló Gyula: Mezőgazdasági munkabérek statisztikája.
=1902. 26. 493-510.

Márki Sándor: A középkori munkabérek történetéből.
=1903. 27. 386-391. /K/

Új francia bérfizetési törvény.
=1910. 34. 568-569. /K/

Az angol bérminimum-törvény szövegezése.
=1912. 36. 349-352. /K/

Illés Imre: Mezőgazdasági munkabérstatisztika.
=1912. 36. 461-475.

P. P.: Munkabérek Ausztráliában 1912-ben.
=1914. 38. 287-288. /K/

Papp Antal: Többtermelés és a progresszív munkabérek.
=1918. 42. 671-676.

Dalnoki-Kováts Jenő: Árszínvonal, munkabér és életszínvonal 1921-ben.
=1922. 46. 64-74.

Az indexszámok jelentősége a munkabérek meghatározásánál. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki megnyitója és zárszava.
=1922. 46. 505-508., 532-534.

Az indexszámok jelentősége a munkabérek meghatározásánál. MKT-ankét. Dálnoki-Kováts Jenő előadása. - Hozzászólások. -
=1922. 46. 508-532.

Ifj. Leopold Lajos: Munkabér és nagybirtok.
=1934. 58. 445-479.

Bikkal Dénes: A családi munkabér szervezeti kérdései.
=1938. 62. 594-612.

Borbély Mihály - Ifj. Reitzer Béla: Családi bér és családbiztosítás.
=1938. 62. 616-625. /K/

Szeibert János: A mezőgazdasági munkabérkérdés.
=1939. 63. 818-865.

Éber Ernő: Mezőgazdasági cselédbér - mezőgazdasági cselédkereset.
=1941. 65. 43-62.

Keszler Gyula: A teljesítménnyel arányos munkabérfizetés.
=1941. 65. 869-893.

     bérlet
Éber Antal: Járadékbirtok vagy kisbérlet.
=1939. 63. 163-182.

     Berlin
Barta Ernő: A munkásjóléti intézmények állandó kiállítása Berlinben.
=1903. 27. 704-708. /K/

Berlini német otthonmunka-kongresszus.
=1911. 35. 128-130. /K/

Berlin pénzügyi és adópolitikája.
=1911. 35. 360-363. /K/

6553 berlini munkanélküli és hajléktalan.
=1913. 37. 129-131. /K/

Brunner Vilmos: A berlini Institut für Konjunkturforschung.
=1927. 51. 106-114.

     bérmunkásnők
R.: A bérmunkásnők sorsa.
=1897. 21. 477-481. /K/

     Bern
Hajdú László: Az ingatlan birtok megterheltetése Bernben.
=1894. 18. 160-162. /K/

Moldoványi István: A berni nemzetközi munkásvédelmi konferencia.
=1905. 29. 391-395.

Sz.: A berni nemzetközi munkásvédelmi egyezmény.
=1913. 37. 767-771. /K/

     Bernát István
Czettler Jenő: Bernát István (1854-1942). Nekrológ.
=1942. 66. 253-256. /K/

     beruházás
Dalmady Ödön: A vasúti beruházásokról.
=1929. 53. 19-41.

Bartha József: A Keynes-féle beruházási szorzószám.
=1938. 62. 761-771.

Kádas Kálmán: Beruházások és a nemzeti jövedelem emelkedése.
=1947. 70. 275-290.

     beszámítás
Mezey Lajos: Beszámítás vagy hatalmi elmélet?
=1932. 56. 284-305.

     BESZKÁRT
Urbanovich G. Zoltán: Budapest városi-vasúti problémái és a BESZKÁRT.
=1926. 50. 291-308.

     betegbiztosítás
A betegbiztosítás Németországban és Ausztriában.
=1914. 38. 544. /K/

     betegség
Köllner Károly: Szegénység és fertőző betegségek.
=1900. 24. 367-377.

Sós Ernő: A magán-betegségbiztosítás.
=1933. 57. 224-228. /K/

     betegsegélyezés
Kármán Elemér: A betegsegélyező pénztárak statisztikája 1893-1898-ig.
=1900. 24. 690-700.

Tervezet az ipari és gyári alkalmazottak betegség esetén való segélyezéséről.
=1900. 24. 701-706. /K/

Vágó József: A munkás-betegsegélyezés reformja.
=1901. 25. 223-226. /K/

Flórián Károly: A betegség, gyermekágy és halálozás esetén nyújtandó segélyek az 1907. évi XIX. tc. szerint. 1-2.
=1908. 32. 677-683., 722-733.

     betétüzlet
Halász Sándor: A betétüzlet fejlődésének iránya.
=1894. 18. 1104-1108.

     betterment-adózás
Berényi Pál: A betterment-adózás kérdése. 1-4.
=1906. 30. 242-250., 331-338., 409-414., 456-476.

     betterment-járulék
Pikler J. Gyula: Közmunkák finanszírozásának kérdéséhez, különös tekintettel a tervezett két új budapesti hídra. (Törvénytervezet a 'betterment-járulék'ról.)
=1932. 56. 680-704.

     bevándorlás
Nyegre László: A bevándorlásról.
=1902. 26. 573-581.

Rózsa Mihály: Argentína közgazdasági viszonyai és bevándorlása (1890-1900).
=1902. 26. 599-617.

Hegedűs Lóránt: Anglia bevándorlási politikája.
=1904. 28. 17-30.

Az észak-amerikai be és kivándorlási mozgalom 1909/10-ben.
=1911. 35. 646-648. /K/

H. G.: Bevándorlás Amerikába.
=1912. 36. 353. /K/

Az Egyesült Államok be- és kivándorlási statisztikája, 1910-1911-ben.
=1912. 36. 534-535. /K/

Sch. O.: Az Egyesült Államok bevándorlása fajok és foglalkozások szerint.
=1913. 37. 534-541.

Kanadai bevándorlás.
=1913. 37. 613-617. /K/

Andor Endre: Munkásbevándorlás Franciaországba.
=1925. 49. 631. /K/

     bevétel
A Németbirodalom bevételei 1910-ben.
=1911. 35. 781-782. /K/

Gärtner Henrik: Malmi többtermelés, bevételi jegyek és a gazdák.
=1913. 37. 112-123.

Szabolcsy Antal: Irányváltozás államvasútunk bevételi politikájában.
=1914. 38. 32-50.

Th. L.: Lengyelország 1922. évi bevételei.
=1923. 47. 442. /KK/

     bevetett terület
Hajdú László - Vargha Gyula: A bevetett terület Bajorországban.
=1894. 18. 1207-1210. /K/

     bevitel
Gärtner Henrik: A német gabonabeviteli jegyek rendszere.
=1914. 38. 85-104.

A gabonabeviteli jegyek kérdéséhez.
=1914. 38. 401-402. /K/

A svájci húsbevitel.
=1915. 39. 726-727. /K/

     bibliográfia
Mandelló Gyula: Bibliográfiai tevékenység a közgazdasági irodalomban.
=1905. 29. 520-524. /K/

Mandelló Gyula: A közgazdasági irodalom bibliográfiájáról.
=1905. 29. 815-816. /K/

Varró István gyűjt. - Tonelli Sándor gyűjt.: Adatok a drágaság kérdésének bibliográfiájához. 1-2.
=1910. 34. 290-300.; 1911. 35. 140-144. /K/

Tonelli Sándor gyűjt.: Adatok a drágaság kérdésének bibliográfiájához.
=1913. 37. 60-63. /K/

Szabó Ervin: A társadalomgazdaságtani bibliográfia.
=1913. 37. 277-280.

Hóman Bálint gyűjt.: A középkori magyar pénztörténet bibliográfiája (1597-1913).
=1914. 38. 328-338.

Krisztics Sándor: A társadalomgazdaságtani bibliográfia.
=1915. 39. 348-352. /K/

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1915 január-március.
=1915. 39. 353-364.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1915 április-június.
=1915. 39. 647-660.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1915 július-szeptember.
=1915. 39. 865-876.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1915 október-december.
=1916. 40. 219-232.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1916 január-március.
=1916. 40. 430-444.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1916 április-június.
=1916. 40. 648-660.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1916 július-szeptember.
=1916. 40. 868-880.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1916 október-december.
=1917. 41. 222-240.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1917 január-március.
=1917. 41. 592-608.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1917 április-szeptember.
=1917. 41. 888-910.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1917 október-december.
=1918. 42. 202-216.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1918 január-június.
=1918. 42. 351-369.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1921 január-április.
=1921. 45. 320-330.

Adalékok a magyar szociálpolitikai bibliográfiához.
=1926. 50. 685-712.

Zelovich László: Bibliográfia a kettős adóztatás kérdésével foglalkozó tanulmányokról.
=1928. 52. 651-652.

     bíráskodás
Magyary Géza: Az ipari bíráskodás, tekintettel az ipartörvény reformjára.
=1909. 33. 361-383.

     birtok
Hajdú László: Az ingatlan birtok megterheltetése Bernben.
=1894. 18. 160-162. /K/

Hajdú László: Az ingatlan birtok megterheltetése Poroszországban.
=1894. 18. 824-826. /K/

Tóth Jenő: A kötött birtok agrárpolitikai szempontból.
=1899. 23. 530-548.

Jeszenszky Ignác: A községi birtokok felhasználásáról.
=1900. 24. 472-474. /K/

Milhoffer Sándor: A járadékbirtokok hazai viszonyaink között.
=1902. 26. 511-547.

Baross János: A schleswig-holsteini parasztbirtokok törzsöröklési joga.
=1902. 26. 657-669.

Berényi Pál: A földbirtok hitellel való megterhelése. 1-3.
=1903. 27. 604-621., 676-692., 769-783.

Fellner Frigyes: A törzsörökösödés és a magyar földbirtok.
=1903. 27. 667-675.

Barabás Endre: Az erdélyrészi népfajok birtokaránya.
=1905. 29. 817-836.

Jancsó Benedek: Az erdélyrészi népfajok birtokaránya.
=1906. 30. 563-568. /K/

A Magyar Társadalomtudományi Egyesület birtokpolitikai szaktanácskozmánya.
=1912. 36. 563-566. /K/

Buday Dezső: A többtermelés és a birtokkategóriák.
=1916. 40. 386-400.

Sz. K.: A románok birtokpolitikája a Magyarországtól elszakított területeken.
=1921. 45. 231-242.

Varga István: A magyarországi birtokmegoszlás egyenetlensége és a földbirtokreform. Statisztikai tanulmány.
=1926. 50. 25-35.

Németh József: A balkáni államok mezőgazdasági birtoklási és termelési viszonyai.
=1929. 53. 224-249.

Éber Ernő: Telepítés és más birtokpolitikai intézkedések a kisbirtok szaporítására.
=1936. 60. 163-176.

Ihrig Károly: A népi birtokpolitika kérdései.
=1938. 62. 865-914.

     biztosítás
Éber Antal: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. Észrevételek Havas Miksa cikkére.
=1893/1. 17. 190-194.

Havas Miksa: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. Válasz Éber Antalnak.
=1893/1. 17. 194-198.

Hajdú László - Vargha Gyula: Állatbiztosítás Svájcban.
=1894. 18. 157-160. /K/

Beck Dénes: A jelzáloglevelek biztosítása.
=1894. 18. 1023-1030.

Pólya Jakab: A magánbiztosítási vállalatok.
=1895. 19. 242-255.

Havass Rezsö: A magyar biztosítási törvényjavaslat az életbiztosítás szempontjából.
=1896. 20. 678-712.

Fenyvessy József: A magyar biztosítási statisztika első évi eredményei.
=1896. 20. 815-825. /K/

Éber Antal: A záloglevelek biztosításáról.
=1897. 21. 50-62.

Beck Hugó: Állami felügyelet a magánbiztosítási vállalatoknál.
=1897. 21. 775-783.

Róth Pál: Az épületek tűzkárbiztosításáról szóló osztrák törvényjavaslat.
=1898. 22. 75-88.

Altenburger Gyula: Állami ellenőrzés az életbiztosítás terén.
=1898. 22. 147-164.

FF.: A francia munkaadók közreműködése a munkások nyugdíjbiztosítása körében.
=1899. 23. 44-49. /K/

Poór Jakab: A biztosítási ankét.
=1900. 24. 459-462.

Poór Jakab: Az élet- és kárbiztosítási díjtartalékok elhelyezéséről.
=1901. 25. 104-111.

Havas Miksa: A pénzintézetek ellenőrzése tekintettel a biztosító társaságokra.
=1901. 25. 212-222.

Vita a pénzintézetek, illetőleg biztosító-társaságok ellenőrzéséről.
=1901. 25. 237-238. /K/

Poór Jakab: A magánhivatalnokok biztosítása Ausztriában.
=1901. 25. 758-766.

Pap Dezső: A kötvénykibocsátások biztosítása. 1-2.
=1902. 26. 701-716., 759-778.

Goldziher Károly: A biztosítási tudományok szemináriuma Göttingában.
=1902. 26. 878-880. /K/

Mattyasovszky Miklós: A gazdasági munkások és cselédek biztosítása.
=1903. 27. 353-365.

Bokor Gusztáv: Az ipari munkások baleset ellen való biztosítása. 1-2.
=1903. 27. 848-860., 936-956.

Bogyó Samu: A biztosítási kötvény visszaváltási értéke.
=1904. 28. 291-294.

Rósa Ferenc: A biztosítási szerződésről szóló német törvénytervezet.
=1904. 28. 937-948.

Moldoványi István: Sztrájk esetére való biztosítás.
=1906. 30. 230-241.

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 1906. évi mérlege.
=1907. 31. 145. előtti 1 t.

Harkányi József: A baleseti veszély és a balesetbiztosítási veszélyességi táblázat.
=1908. 32. 310-321.

Havas Miksa: A biztosítási tudományok hatodik nemzetközi kongresszusának iratai. 1-2.
=1909. 33. 626-635.; 1910. 34. 706-710. /K/

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 1909. évi mérlege.
=1910. 34. 221. előtti 1 t.

A gazdasági munkásbiztosítás reformja.
=1910. 34. 326-332.

A munkásbiztosítás Európában.
=1910. 34. 661-662. /K/

Német birodalmi törvényjavaslat az alkalmazottak biztosításáról.
=1911. 35. 174-198.

Első Magyar Általános Biztosító Társaság 1910. évi mérlege.
=1911. 35. 225. előtti 1 t.

Tonelli Sándor: Az életbiztosítás monopóliuma Olaszországban.
=1911. 35. 377-384.

Az angliai szociális munkásbiztosítás.
=1911. 35. 547-549. /K/

Munkanélküliség esetére való biztosítás Belgiumban.
=1911. 35. 710-711. /K/

A német magánbiztosításügy fejlődése 1910-ben.
=1911. 35. 785-786. /K/

A szociális biztosítás költségei.
=1911. 35. 849-850. /K/

Sztrájk ellen való biztosítás.
=1912. 36. 560-561. /K/

Pallay Béla: Társadalmi biztosítás.
=1913. 37. 720-745.

Sch.: Az angol állami munkanélküliségi biztosítás tanulságai.
=1914. 38. 212-214. /K/

Sch.: Munkanélküliek biztosítása Hollandiában.
=1914. 38. 408-409. /K/

A betegbiztosítás Németországban és Ausztriában.
=1914. 38 544. /K/

Sch.: Munkásbiztosítási törvény Belgiumban.
=1914. 38. 674-675. /K/

Rósa Ferenc: Megtámadhatatlan biztosítási kötvények.
=1915. 39. 477-490.

Fehér Gyula: Háború-kockázat az életbiztosításban.
=1916. 40. 96-114.

Reinitz Ernő: A nők biztosításáról.
=1916. 40. 355-365.

Lengyel Samu: A népbiztosítás szervezése Magyarországon.
=1917. 41. 108-132.

Fehér Gyula: A szövetkezeti biztosítás hazánkban és Ausztriában.
=1917. 41. 285-296.

Ifj. Sós Ernő: A hadikölcsönbiztosítás.
=1917. 41. 577-581. /K/

Fehér Gyula: A biztosítási díjátvitelek kérdése.
=1917. 41. 631-644.

Frisch Ferenc: Hadikölcsönbiztosítás.
=1918. 42. 559-566.

Somló Jenő: A magyar munkásbiztosítás tíz éve.
=1918. 42. 573-609.

Fehér Gyula: Megjegyzések a biztosítási magánvállalatokról szóló törvényjavaslathoz.
=1919. 43. 68-92.

Goldziher Károly: Biztosítási ügyünk jövője.
=1919. 43. 240-252.

Fehér Gyula: A magyar jégbiztosítás reformja.
=1919. 43. 253-270.

Diószeghy József: A munkásbiztosítás.
=1920. 44. 53-75.

Andor Endre: A munkaközvetítés és a munkanélküliség elleni biztosítás Angliában.
=1921. 45. 484-508.

Altenburger Gyula: Jegyzetek a biztosító magánvállalatok állami felügyeletéről.
=1923. 47. 23-29.

Pap Géza: Munkásbiztosításunk a háborús és a háborút követő években.
=1925. 49. 590-614.

Goldziher Károly: A tűzbiztosítás statisztikai alapelvei.
=1926. 50. 15-24.

Dréhr Imre: A munkahiány esetére szóló biztosítás.
=1926. 50. 265-276.

Pap Dezső: Jegyzetek a munkanélküliség elleni biztosítás kérdéséhez.
=1926. 50. 418-431.

Andor Endre: Az Országos Társadalombiztosító Intézet jelentése jegelődje, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak 1927. évi működéséről.
=1930. 54. 55-60. /K/

Andor Endre: A magyar társadalombiztosítás tíz éve.
=1931. 55. 303-306. /K/

Frisch Ferenc: A várakozási idő a szociális biztosítás technikájában.
=1932. 56. 792-813.

Sós Ernő: A magán-betegségbiztosítás.
=1933. 57. 224-228. /K/

Bikkal Dénes: Társadalombiztosítás Magyarországon.
=1934. 58. 341-389.

Bikkal Dénes: Kereskedők és iparosok öregségi biztosítása.
=1937. 61. 332-348.

Bikkal Dénes: Mezőgazdasági munkásbiztosítás külföldön.
=1937. 61. 479-509.

Kovrig Béla: A mezőgazdasági öregségi biztosítás.
=1938. 62. 59-92.

Borbély Mihály - Ifj. Reitzer Béla: Családi bér és családbiztosítás.
=1938. 62. 616-625. /K/

Futó Mihály: Az állami exporthitel-biztosítás.
=1939. 63. 95-106. /K/

Bikkal Dénes: A társadalombiztosítás helyzete Magyarországon az 1937. évben.
=1939. 63. 479-494. /K/

Bikkal Dénes: Kereskedők és kézművesek öregségi biztosítása külföldön.
=1940. 64. 479-493.

Frisch Ferenc: A felvidéki és kárpátaljai rokkantsági, öregségi és haláleseti kötelező biztosítás rendezése.
=1940. 64. 883-923.

Éber Ernő: Terméshozambiztosítás Amerikában.
=1941. 65. 775-783. /K/

Huszár Géza: A biztosítás eszméje és technikája.
=1941. 65. 946-957.

Tallós János: A magyar biztosítási politika az utolsó másfél évtizedben.
=1942. 66. 822-843.

     Blackwell, John
Horváth Jenő: Blackwell [John] János angol-magyar kereskedelmi akciója és előzményei, 1840-1842.
=1925. 49. 615-624.

     Blum-kormány
Keményffy János: A francia Blum-kormány gazdaságpolitikai tévedése.
=1939. 63. 941-957.

     Bodin
Futó Mihály: Malestroit és Bodin vitája a drágulás okairól.
=1938. 62. 815-820. /K/

     Bodrogköz
Legenyey Bodnár Péter: Bodrogköz a kivándorlás szempontjából. 1-2.
=1903. 27. 834-848., 922-936.

     Borbély Lajos
Borbély Lajos (1843-1923). Nekrológ.
=1923. 47. 783. /K/

     Borght, Richard van der
H. F.: Richard van der Borght (1861-1926). Nekrológ.
=1926. 50. 310-311. /K/

     borkivitel
Komoróczy György: Az észak felé irányuló magyar borkivitel.
=1943. 67. 194-204.

     bortermelés
Hajdú László - Vargha Gyula: Ausztria bortermelése.
=1894. 18. 907-910. /K/

Franciaország bortermelése 1911-ben.
=1912. 36. 514-516. /K/

     bosnyák kérdés
Szegh Dezső: Gazdasági viszonyunk Bosznia-Hercegovinához. - Jegyzetek a bosnyák kérdéshez. -
=1909. 33. 827-844.

     bosnyák vasút
Szokolay Kornél: Bosnyák vasutak és bosnyák vasúti politika.
=1895. 19. 299-317.

     Boston
Nemzetközi kereskedelmi kamarai kongresszus Bostonban.
=1912. 36. 140. /K/

     Bosznia
Landauer Béla: A boszniai agrárkérdés.
=1896. 20. 759-765.

A boszniai állatszámlálás.
=1911. 35. 439-440. /K/

Spaho, Mehmed: A boszniai agrárkérdés.
=1912. 36. 289-303.

Schiller Ottó: Bosznia gazdasági viszonyai.
=1912. 36. 807-816.

     Bosznia-Hercegovina
Hajdú László: Bosznia és Hercegovina népszámlálása és állatösszeírása az 1895. évben.
=1896. 20. 723-734. /K/

[Kenéz Béla] Kreutzer Béla: Magyar állampolgárok Bosznia Hercegovinában.
=1897. 21. 888-893. /K/.

Szegh Dezső: Gazdasági viszonyunk Bosznia-Hercegovinához. - Jegyzetek a bosnyák kérdéshez. -
=1909. 33. 827-844.

Tonelli Sándor: Bosznia és Hercegovina kereskedelmi forgalma.
=1912. 36. 99-104.

Szakszervezeti mozgalom Boszniában és Hercegovinában.
=1913. 37. 51-53. /K/

Bosznia-Hercegovina külkereskedelme.
=1913. 37. 549-552. /K/

Ullmann Jenő: A bosnyák-hercegovinai kmet-telkek megváltása.
=1913. 37. 707-714.

Molnár Béla: Bosznia-Hercegovina nemzeti vagyona.
=1918. 42. 701-709.

     Böhm-Bawerk
Dékány István: Böhm-Bawerk értékelméletéről.
=1912. 36. 162-172.

Schlesinger Károly: Böhm-Bawerk.
=1915. 39. 245-256.

Mezey Lajos: Böhm-Bawerk tőkekamatelméletének bírálata.
=1929. 53. 1-18.

Mezey Lajos: Vissza Böhm-Bawerkre.
=1929. 53. 513-529.

     bölcselet
Surányi-Unger Tivadar: Az újabb közgazdasági elméletek bölcseleti alapjairól.
=1926. 50. 736-758.

Kisléghi Nagy Dénes: Az univerzalizmus bölcselet alapjai.
=1936. 60. 715-761.

     bőripar
Bulgária bőripara.
=1917. 41. 77-78. /K/

     börtönügy
VII. nemzetközi börtönügyi kongresszus.
=1905. 29. 518-519. /K/

     Braunschweig
R.: Népkönyvtárak Braunschweigban.
=1898. 22. 708-711. /K/

     Brazília
Brazíliai gumi-valorizáció.
=1913. 37. 699-700. /K/

Munkásvédelem Brazíliában.
=1913. 37. 772. /K/

A brazíliai válság.
=1914. 38. 349-351. /K/

     Brentano, Lujo
H. F.: Lujo Brentano (1844-1931). Nekrológ.
=1932. 56. 239-241. /K/

     Brit Birodalom
Éber Ernő: A kedvezményes vámok kérdése a Brit Birodalomban.
=1930. 54. 811-816. /K/

     British Association
British Association.
=1910. 34. 640-641. /K/

     Brünn
A brünni gyapjúipar 1911-ben.
=1912. 36. 516-517. /K/

A brünni gyapjúáruipar 1914-ben.
=1914. 38. 536-538. /K/

A brünni gyapjúipar 1914-ben.
=1915. 39. 561-562. /K/

     Brüsszel
XI. nemzetközi közegészségügyi és demográfiai kongresszus Bruxellesben.
=1903. 27. 480. /K/

Kovács Gábor: A bruxellesi szociológiai intézet.
=1909. 33. 245-254.

     Bud János
Mutschenbacher Emil: Köszöntés Bud Jánosnak.
=1940. 64. 372-378. /K/

     Budapest
Thirring Gusztáv: A fővárosi szegény néposztályok lakásai. Adalék a nagyvárosi háztartások összetételének ismertetéséhez.
=1894. 18. 872-891.

Heltai Ferenc. A közúti vasutakról, különös tekintettel a budapesti viszonyokra. 1-2.
=1895. 19. 318-357., 389-409.

Thirring Gusztáv: Budapest építőipara és építkezései.
=1900. 24. 436-459.

Éber Antal: A fővárosi pénzintézetek 1900-ban.
=1901. 25. 351-358.

Kőrösy József: A fővárosi pénzintézetek statisztikája.
=1901. 25. 539-540. /K/

Buday László: A Nemzetközi Statisztikai Intézet Budapesten.
=1901. 25. 740-747.

Kunz Jenő: Fővárosunk háztartásáról.
=1902. 26. 169-184.

Bánfi Oszkár: A budapesti pénzintézetek üzleteredményei az 1902. évben. 1-2.
=1903. 27. 448-462., 526-556.

Bánfi Oszkár: A budapesti pénzintézetek üzleteredményei 1903-ban.
=1904. 28. 675-682.

Bánfi Oszkár: A budapesti pénzintézetek üzleteredményei 1904-ben.
=1905. 29. 337-345.

Dénes István: Budapest székesfőváros pénzügyeinek rendezése.
=1907. 31. 73-92.

Dénes István: Budapest községi pénzügyi helyzetének javítása.
=1907. 31. 377-394.

Illés.: Magyar háziipar és budapesti otthoni munka.
=1909. 33. 357- 359. /K/

Ferenczi Imre: A községi lakáspolitika feladatai Budapesten.
=1909. 33. 791-808.

Gärtner Henrik: A budapesti malmok jövedelmezősége és az őrlési forgalom.
=1910. 34. 775-795.

A kispesti munkástelep.
=1910. 34. 806-811. /K/

A gazdasági szakoktatás Budapest székesfőváros iskoláiban az 1910/11. iskolaévben.
=1911. 35. 640-642. /K/

Krejcsi Rezső - Szegő Ernő: A budapesti tojástőzsde.
=1914. 38. 411-412. /K/

A budapesti állami rendőrség működése 1914-ben.
=1915. 39. 577-580. /K/

Frisch Ferenc: Budapest halálozási viszonyai 1914 óta.
=1922. 46. 459-479.

Árfolyamváltozás a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 94. /KK/

Budapesti árutőzsde.
=1923. 47. 95. /KK/

A budapesti értéktőzsde jegyzései az értékpapírok árfolyamváltozásáról.
=1923. 47. 166. /KK/

A budapesti részvénypiac 1921 és 1922-ben.
=1923. 47. 167. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 167. /KK/

Árfolyamváltozások a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 255. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 255. /KK/

Árfolyamváltozások a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 342. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 343. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozásai a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 448. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 448. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 794. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozásai a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 875. /KK/

Szemestermények árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 875. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén.
=1924. 48. 171. /KK/

Szemestermények árfolyamváltozása a budapesti árutőzsdén.
=1924. 48. 172. /KK/

Csupor József: Budapest székesfőváros kölcsönei.
=1924. 48. 337-358.

Budapest székesfőváros aranyköltségvetése 1925-re, összehasonlítva az 1924. évi költségvetés adataival.
=1925. 49. 180-181. /KK/

Urbanovich G. Zoltán: Budapest városi-vasúti problémái és a BESZKÁRT.
=1926. 50. 291-308.

Pikler J. Gyula: Közmunkák finanszírozásának kérdéséhez, különös tekintettel a tervezett két új budapesti hídra. (Törvénytervezet a 'betterment-járulék'-ról.)
=1932. 56. 680-704.

Krasznay Károly: Az 1933. évi budapesti nemzetközi vásár nemzetgazdasági haszna.
=1933. 57. 461-464. /K/

Ruisz Rezső: Budapest telepítési és közlekedési politikájának befolyása a közteherviselés mérvére.
=1935. 59. 169-190.

Major Róbert: Budapest külterjes településének kérdéséhez.
=1935. 59. 776-788.

Vezér István: A budapesti lakásbérek alakulása 1933 és 1937 között.
=1940. 64. 58-62. /K/

Harrer Ferenc: Széchenyi és a főváros.
=1941. 65. 145-161.

Pálffy Ilona: Buda-Pest Széchenyi István polgárrá választásakor.
=1941. 65. 256-269. /K/

Pirovits Aladár: Nagy-Budapest problémája.
=1941. 65. 355-361. /K/

N. -F.: A budapesti tőzsde a háborús gazdaságban.
=1942. 66. 446-448. /K/

     Buday László
Heller Farkas: Buday László (1873-1925). Nekrológ.
=1925. 49. 1-2.

Laky Dezső: Buday László élete és munkássága.
=1925. 49. 387-448.

     Bulgária
Bulgária gazdasági fejlődése.
=1912. 36. 275-276. /K/

P. P.: Bulgária közgazdasága.
=1916. 40. 137-142. /K/

Mit tud szállítani Bulgária?
=1916. 40. 374-375. /K/

A rózsaolajipar Bulgáriában.
=1916. 40. 578-580. /K/

Bulgária bőripara.
=1917. 41. 77-78. /K/

Varga Perke József: A mezőgazdaság szerepe a bolgár kétéves tervben.
=1948. 71. 137-145. /K/

     burgonya
Hajdú László - Pólya Jakab: A gabonaneműek, a burgonya és a hús ára Németországban 1879-1893.
=1895. 19. 58-63. /K/

Balkányi Béla: A burgonyaszárítás Németországban.
=1908. 32. 346-348. /K/

Th. L.: A világ burgonya és cukorrépa termése az 1922. évben.
=1923. 47. 668-670. /KK/

     burzsoá
Dékány István: A 'burzsoá' és 'kapitalista' megítélésének eredete. (Adalék a közgazdaságtan és karakterológia viszonyának kérdéséhez.)
=1933. 57. 497-517.

     búza
Roszner Ervin: Magyar agrárpolitika és a Magyar Gazdaszövetség nézetei a búzaárak hanyatlásáról. 1-3.
=1897. 21. 343-360., 419-440., 495-516.

Ecseri Lajos: A magyar búza és liszt versenyképességének fokozásáról.
=1904. 28. 423-432.

Vita a búza és liszt versenyképességéről.
=1904. 28. 474-475. /K/

Vita a búza- és lisztkivitelről.
=1905. 29. 204-206. /K/

Ecseri Lajos: A magyar búzaárak alakulása a múlt század közepétől fogva, és az új mezőgazdasági vámok várható hatása.
=1906. 30. 505-530.

Gärtner Henrik: A búza-ár alakulása.
=1908. 32. 499-533.

A román búza és tengeri.
=1916. 40. 428. /K/

Th. L.: A világ 1922. évi búza- és rozstermése.
=1923. 47. 87-89. /KK/

Zelovich László: A búzaválság.
=1931. 55. 133-140. /K/

Balkányi Béla: A magyar búza áralakulása.
=1931. 55. 333-362.

Tóth Jenő: Nemzetközi búzakonferenciák és azok tanulságai.
=1931. 55. 390-396. /K/

Éber Ernő: Az Egyesült Államok búzatermeléséről.
=1932. 56. 134-140. /K/

Ifj. Deseő Antal: Az angol búzatermelés támogatása.
=1932. 56. 469-473. /K/

Cs. Szabó László: Magyarország külföldi adósságainak búzaértéke.
=1932. 56. 620-624. /K/

Rácz Jenő: A közép-európai búzagazdálkodás mérlege az 1933-34. gazdasági évben.
=1933. 57. 785-792. /K/

Tóth Jenő: A búzaegyezmény végrehajtása.
=1935. 59. 103-108. /K/

Hubay Sándor: A búzaértékesítés problémája.
=1940. 64. 238-257.

Éber Ernő: A búzakérdés szempontjai.
=1942. 66. 322-333.

     Bücher Károly
Heller Farkas: Bücher Károly (1847-1930). Nekrológ.
=1930. 54. 810-811. /K/

     büfékocsik
Háló, étkező és büfékocsik közlekednek a Magy. Kir. Államvasutak vonalain 1911. évi május hó 1-től kezdve.
=1911. 35. 377. előtti 1 t.

     büntetőjogi egyesület
Nemzetközi büntetőjogi egyesület.
=1905. 29. 668-670. /K/

     bűnügyi statisztika
Ráth Zoltán: Az osztrák bűnügyi statisztika legújabb eredményei.
=1896. 20. 376-380. /K/

Kenéz Béla: Az osztrák bűnügyi statisztika legújabb eredményei.
=1898. 22. 192-199. /K/

Vámbéry Rusztem: A bűnügyi statisztika reformja.
=1900. 24. 28-31.

Kármán Elemér: Bűnügyi statisztikánk újabb eredményei és irányai. 1-2.
=1903. 27. 366-380., 430-447.

Mandelló Gyula: Magyarország, Ausztria és a Német Birodalom bűnügyi statisztikájának főbb eredményei a XIX. század utolsó negyedében. 1-3.
=1905. 29. 258-277., 408-427., 479-504.

     bürokrácia
Neményi Ambrus: Bürokrácia Magyarországon.
=1902. 26. 813-836.

     Cairnes, John Elliot
Neubauer Ferenc: 'Érték' vagy 'ár'. (Cairnes - Conrad - Dibblee.)
=1914. 38. 429-455.

     Carnegie-alapítvány
Ifj. Boér Elek: A Carnegie-alapítvány és a nemzetközi kereskedelmi kamara együttműködése a világgazdaság újjáépítése érdekében.
=1937. 61. 387-396. /K/

     céhtörténet
Tiszti Lily: A kontárkérdés.
=1936. 60. 56-75.

     cenzúra
Hennyey Vilmos: Táviratok cenzúrája.
=1900. 24. 220-222. /K/

     Chamberlain
Hegedűs Sándor: Chamberlain politikája.
=1903. 27. 813-819.

Láng Lajos: Chamberlain.
=1904. 28. 171-203.

Matlekovits Sándor: Chamberlain és az irodalom.
=1904. 28. 203-218.

Ruttkay Vilmos: Chamberlain vámpolitikájának újabb fordulata.
=1906. 30. 433-439.

     Cheysson
Cheysson emléke.
=1910. 34. 582. /K/

     Chile
P. P.: Chile külkereskedelme 1914-ben.
=1916. 40. 298. /K/

     Chorin Ferenc
Bud János: Chorin Ferenc.
=1936. 60. 196-201. /K/

     Chydenius, Antti
Kallio, Topi: Antti Chydenius.
=1931. 55. 129-133. /K/

     cigányok
Hermann Antal: A cigányok nyelvismerete és nemzetiségi viszonyai.
=1895. 19. 551-568.

     cipőgyár
Nemény Vilmos Béla: A zlíni Bata-vállalat szervezési formája.
=1942. 66. 884-894. /K/

     Clark, John Bates
Heller Farkas: John Bates Clark (1847-1938). Nekrológ.
=1938. 62. 613-614. /K/

     Conrad, Johannes
Neubauer Ferenc: 'Érték' vagy 'ár'. (Cairnes - Conrad - Dibblee.)
=1914. 38. 429-455.

P. P.: Johannes Conrad (1839-1915). Nekrológ.
=1915. 39. 338-339. /K/

     Council of Economic Advisers
Éber Antal: 'Council of Economic Advisers'.
=1947. 70. 194-196. /K/

     család
Farkas Geiza: A legtöbbet termelő mezőgazdasági üzem.
=1913. 37. 486-511.

Illés Imre: egy pozsonyi hivatalnok-család háztartási számadása.
=1913. 37. 563-576.

Kircz Andorné: Városi családok élelmezési viszonyai Németországban a háború második évében háztartási számadások alapján.
=1917. 41. 682-685. /K/

Hoffmann Géza: A sokgyermekű család közvetlen gazdasági támogatása fajegészségügyi szempontból.
=1918. 42. 610-619.

Bikkal Dénes: A családi munkabér szervezeti kérdései.
=1938. 62. 594-612.

Borbély Mihály - Ifj. Reitzer Béla: Családi bér és családbiztosítás.
=1938. 62. 616-625. /K/

     csatorna
Hieronymi Károly: Az osztrák csatornatervek és feladataink vízi útaink fejlesztése körül.
=1901. 25. 329-350.

Hieronymi Károly: A csatorna-kérdés.
=1901. 25. 569-597.

A Suez-csatorna forgalma 1870-1909.
=1910. 34. 811-812. /K/

Havas Mór: A csatornakérdéshez.
=1912. 36. 639-655.

A Panama-csatorna jövője.
=1913. 37. 54-56. /K/

A Panama-csatorna sorsa.
=1914. 38. 204-205. /K/

A Szuez-csatorna újabb fejlődése és jövőbeli kilátásai.
=1914. 38. 530-532. /K/

A francia 'Canal du Nord-Est' terve.
=1914. 38. 532-534. /K/

A Szuez-csatorna forgalma, 1913.
=1914. 38. 650-651. /K/

P. P.: A Szuezi csatorna a háborúban.
=1915. 39. 553. /K/

Gesztelyi Nagy László: Kecskemét és a Duna-Tisza csatorna.
=1944. 68. 295-310.

     csavargók
Angol csavargó-rendszabályozás.
=1911. 35. 549-550. /K/

     cseh korona
Mészárovits Tibor: A csehkorona devalvációjának gazdasági következményei.
=1936. 60. 206-213. /K/

     cseh vagyonadó
Klug Emil: A Németosztrák, a cseh és a németbirodalmi egyszeri nagyvagyonadóról és vagyonszaporulati adóról.
=1920. 44. 552-586.

     Csehszlovákia
Matlekovits Sándor: Csehország iparosai összehasonlítva Magyarországéival a népszámlálás adatai szerint.
=1917. 41. 3-13.

Drágasági indexszámok Magyarországon, Csehszlovákiában és Németországban.
=1923. 47. 94-95. /KK/

Th. L.: Csehszlovákia külkereskedelme az 1922. évben.
=1923. 47. 252-253. /KK/

Th. L.: A nagykereskedelem indexszámai Csehszlovákiában.
=1923. 47. 261. /KK/

A csehszlovák vasutak hossza és kocsiparkja.
=1923. 47. 343. /KK/

Th. L.: A csehszlovák üvegipar adatai.
=1923. 47. 444. /KK/

Th. L.: Csehszlovákia cukortermelése 1922-23. üzemi évben.
=1923. 47. 444. /KK/

Th. L.: Az ipari és kereskedelmi részvénytársaságok száma Csehszlovákiában.
=1923. 47. 444-445. /KK/

Th. L.: A dél csehországi ipar helyzete az 1922. évben.
=1923. 47. 445. /KK/

Th. L.: Csehszlovákia ipari és mezőgazdasági vállalatai az 1923. év végén.
=1923. 47. 865. /KK/

Csehszlovákia cukorrépatermése és cukortermelése az 1923/24. üzemi évben.
=1924. 48. 169-170. /KK/

Th. L.: Csehszlovákia 1923. évi külkereskedelmi mérlege.
=1924. 48. 170. /KK/

Kardos Béla: A vámháború hatása a Felvidék gazdasági életére és a csehszlovák fizetési mérleg.
=1932. 56. 819-824. /K/

Kardos Béla: Kartellek, új kartelltörvény és kartellstatisztika Csehszlovákiában.
=1934. 58. 510-512. /K/

Szentiványi József: A gabonamonopóliummal szerzett tapasztalatok a volt csehszlovák közgazdaságban.
=1943. 67. 552-569. /K/

     csekk
Halász Sándor: Csekk- és zsíróforgalmunkról.
=1893/1. 17. 41-70.

Neumann Ármin: A csekk és annak törvényhozási szabályozása.
=1895. 19. 3-18.

Vajda Zoltán: A csekkrendszer elterjedésének nehézségeiről.
=1901. 25. 112-125.

Halász Sándor: A csekkbélyeg.
=1902. 26. 733-742.

Neumann Ármin: A csekk-törvénytervezetről.
=1904. 28. 411-422.

Halász Sándor: Codificationalis törekvések a csekkjog terén.
=1905. 29. 597-615.

Dencz Ákos: A Németbirodalom új (postai) csekkrendszere.
=1908. 32. 233-247.

Rusz Andor: A magyar csekktörvény.
=1909. 33. 1-15.

Zsengery Manó: A nemzetközi csekk és zsíróforgalomról.
=1909. 33. 647-666.

A nemzetközi postacsekkforgalom.
=1911. 35. 530-533. /K/

Varjassy Lajos: A nemzetközi csekk- és zsíróforgalom.
=1914. 38. 239-264.

Éber Antal: A csekkforgalom kiterjesztése.
=1949. 72. 1-8.

     cselédek
Ifj. Návay Lajos: Gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztárak szervezése.
=1901. 25. 85-94.

Mattyasovszky Miklós: A gazdasági munkások és cselédek biztosítása.
=1903. 27. 353-365.

A házi cselédek jogviszonyainak rendezése a Német Birodalomban.
=1911. 35. 545. /K/

Szeibert János: A mezőgazdasági munkásház- és cselédlakásépítés közületi támogatása.
=1939. 63. 46-81.

     Csepel
Schäfer László: A csepeli kikötő első üzletéve.
=1931. 55. 396-400. /K/

     cséplőgép
Németh József: Az arató-cséplőgép.
=1930. 54. 740-742. /K/

     Csík vármegye
T. Nagy. Imre: Csíkmegye közgazdasági leírása. 1-3.
=1902. 26. 779-790., 847-868., 934-942.

     csizmadiák
Margocsy Géza: A debreceni csizmadiák gazdasági és szociális helyzete.
=1916. 40. 622-637.

     csokoládé
A svájci csokoládé-kivitel.
=1913. 37. 137. /K/

     csőd
Német csődök apadása.
=1914. 38. 666. /K/

P. P.: Az orosz ipar csődje a német ipar támogatása nélkül.
=1915. 39. 130-131. /K/

     cukor
Vaargha Gyula: Magyarország és Ausztria cukortermelése 1891-ben.
=1894. 18. 78-80. /K/

A cukorkérdés.
=1902. 26. 298-305.

A magyar cukoripar 1910-ben.
=1911. 35. 538-539. /K/

Francia cukoripar.
=1914. 38. 538-539. /K/

Payer Pál: Anglia gondoskodása cukorszükségletéről a háborúban.
=1915. 39. 755-759.

Lengyelország cukoripara a háború előtt.
=1917. 41. 149-151. /K/

Th. L.: A német cukortermelés az 1922-23. üzemi év becslés eredményei szerint.
=1923. 47. 247-248. /KK/

Th. L.: Csehszlovákia cukortermelése 1922-23. üzemi évben.
=1923. 47. 444. /KK/

Th. L.: A világ burgonya és cukorrépa termése az 1922. évben.
=1923. 47. 668-670. /KK/

Csehszlovákia cukorrépatermése és cukortermelése az 1923/24. üzemi évben.
=1924. 48. 169-170. /KK/

Th. L.: A világ cukortermelése és cukorfogyasztása az 1923/24-iki üzemi évben.
=1924. 48. 431-433. /KK/

Hirsch Albert: A cukorválság.
=1929. 53. 635-655.

Halász Ferenc: A londoni nemzetközi cukoregyezmény.
=1937. 61. 650-664.

Feszler Lajos: Cukorár és cukorfogyasztás.
=1940. 64. 159-168.

     Dácia
Téglás Gábor: Régi súlymértékek. (A Daciával kereskedelemben állott aldunai és pontusmelléki görög gyarmatok kereskedelmi súlymértékei időszámításunk első századában.)
=1907. 31. 416-421. /K/

     dalmát vasút
Szegh Dezső: A dalmát vasúti összeköttetés. (Az Ogulin-Knin-i és az unavölgyi vasút.)
=1910. 34. 611-624.

     Dánia
Schumacher Sándor: Dán törvényjavaslat telekparcellák létesítéséről mezőgazdasági munkások számára.
=1898. 22. 365-380.

Szeberényi Lajos Zs[igmond].: A parasztkérdés a skandináv népeknél, különösen a dánoknál.
=1907. 31. 793-805.

A dán vasúti és hajózási jutalékrendszer.
=1909. 33. 859. /K/

A dán szakszervezetek 1909-ben.
=1910. 34. 653-654. /K/

Norvégia és Dánia külkereskedelme 1910-ben.
=1911. 35. 431-432. /K/

Sch.: Az új dán munkásvédelmi törvény.
=1914. 38. 54-56. /K/

Dánia mint Németország élelmiszerszállítója.
=1914. 38. 663-664. /K/

     Dawes-terv
D. Á.: A 'Reichsbahn-Gesellschaft' helyzete a Dawes-terv alapján.
=1925. 49. 181-182. /KK/

Óvári Papp Zoltán: A Dawes-tervezet válsága előtt.
=1927. 51. 809-813. /K/

     De Viti de Marco, Antonio
Nőtel Rudolf: De Viti de Marco pénzügytani rendszere.
=1937. 61. 668-676. /K/

     Debrecen
Margocsy Géza: A debreceni csizmadiák gazdasági és szociális helyzete.
=1916. 40. 622-637.

Margocsy Géza: A gubások gazdasági és szociális helyzete Debrecenben.
=1916. 40. 716-724.

Kovács Gábor: Háborús közgazdasági archívum a debreceni egyetemen.
=1917. 41. 650-661.

     deficit
A svájci vasutak deficitje.
=1923. 47. 343. /KK/

Tímár László: A magyar állami szénbányák deficitjének megszüntetése.
=1948. 71. 25-38.

     Dél-Amerika
A németség Dél-Amerikában.
=1916. 40. 580-583. /K/

Th. L.: A dél-amerikai húsipar.
=1923. 47. 90-91. /KK/

Anglia és az Egyesült Államok szénkivitele az egyes dél-amerikai államokba.
=1923. 47. 93. /KK/

     Délkelet-Európa
Kürthy Sándor: Stabilizáció és közös tervgazdálkodás a délkelet-európai államokban.
=1947. 70. 314-328.

     demográfia
XI. nemzetközi közegészségügyi és demográfiai kongresszus Bruxellesben.
=1903. 27. 480. /K/

Bud János: Demográfiai kérdések a Nemzetközi Statisztikai Intézet XI. ülésszakán, történeti fejlődésökben bemutatva.
=1908. 32. 11-31.

Kovács Gábor: A demográfia irodalma és az osztályokra tagozódás. - Adalékok az osztályok dinamikájához.
=1909. 33. 147-170.

Ferenczi Imre: A nemzetközi szociálpolitika demográfiai nehézségei.
=1933. 57. 518-547.

     Denis, Hector
Neumann Ernő: Hector Denis (1842-1913). Nekrológ.
=1913. 37. 361-363.

     devalváció
Ifj. Deseő Antal: A belga frank devalvációja.
=1936. 60. 82-84. /K/

Mészárovits Tibor: A csehkorona devalvációjának gazdasági következményei.
=1936. 60. 206-213. /K/

     deviza
Devizák árfolyamváltozása a zürichi tőzsdén.
=1923. 47. 94. /KK/

Devizák árfolyamváltozása a zürichi tőzsdén.
=1923. 47. 447. /KK/

Devizák árfolyamváltozása a zürichi jegyzés alapján.
=1923. 47. 873. /KK/

Devizák árfolyamváltozása a zürichi jegyzés alapján.
=1924. 48. 171. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB devizajegyzése alapján.
=1924. 48. 335. /KK/

Éber Antal: Devizagazdálkodás.
=1932. 56. 501-535.

Domány Gyula: Devizagazdálkodás és aranyvaluta.
=1933. 57. 452-461. /K/

Domány Gyula: A magyar devizagazdálkodás.
=1936. 60. 177-194.

     devizajegyzés
Fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB devizajegyzései alapján.
=1924. 48. 439. /KK/

     devizaközpont
Változások a magyar devizaközpont devizajegyzéseiben.
=1923. 47. 93. /KK/

A magyar devizaközpont jegyzései.
=1923. 47. 164. /KK/

A magyar devizaközpont jegyzései.
=1923. 47. 253. /KK/

A magyar devizaközpont jegyzései.
=1923. 47. 340. /KK/

A magyar devizaközpont jegyzései.
=1923. 47. 446. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a magyar devizaközpontban.
=1923. 47. 794-795. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a magyar devizaközpont jegyzései alapján.
=1923. 47. 873. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a magyar devizaközpont jegyzései alapján.
=1924. 48. 171. /KK/

     Dibblee
Neubauer Ferenc: 'Érték' vagy 'ár'. (Cairnes - Conrad - Dibblee.)
=1914. 38. 429-455.

     Diehl, Karl
H. F.: Karl Diehl (1864-1943). Nekrológ.
=1943. 67. 947-948. /K/

     díjátvitel
Fehér Gyula: A biztosítási díjátvitelek kérdése.
=1917. 41. 631-644.

     díjszabás
Neumann Károly: A magyar külkereskedelmi statisztika vasúti díjszabási tanulságai.
=1923. 47. 598-616.

Gärtner József: A vasúti díjszabási politika fogalma.
=1944. 68. 219-222. /K/

     dinamikai közgazdaság-tudomány
Theiss Ede: Dinamikai közgazdaságtudomány és társadalmi folyamat.
=1947. 70. 129-155.

     díszázsió
Müller Vilmos: A készfizetések és a díszázsió kérdése a magyar bank-ankéton.
=1908. 32. 656-676.

     diszkontpolitika
Domány Gyula: A jegybankok diszkontpolitikája.
=1927. 51. 513-515. /K/

     dohánygyár
Bányász László: Munkásviszonyok és munkásjóléti intézmények a m. kir. dohánygyárakban.
=1906. 30. 577-590.

Bányász László: Munkásjóléti intézmények a m. kir. dohánygyárakban.
=1906. 30. 805-829.

Vita a dohánygyári munkásviszonyokról.
=1907. 31. 139-143. /K/

     dohánykertészek
Ifj. Návay Lajos: A termelők és dohánykertészek közötti jogviszony szabályozásáról szóló törvényjavaslat.
=1900. 24. 863-871.

     dollárvaluta
Judik József: Aranyvaluta és dollárvaluta.
=1928. 52. 53-57. /K/

     drágaság
Fenyvessy József: A drága kenyér.
=1898. 22. 89-110.

Varró István gyűjt. - Tonelli Sándor gyűjt.: Adatok a drágaság kérdésének bibliográfiájához. 1-2.
=1910. 34. 290-300.; 1911. 35. 140-144. /K/

Tonelli Sándor - Wolff Vilmos: Adalékok az élelmiszerdrágaság kérdéséhez.
=1910. 34. 583-610.

Drágasági szaktanácskozmány. GYOSZ-ankét.
=1910. 34. 883-884. /K/

Tonelli Sándor: Drágasági szaktanácskozmány.
=1911. 35. 59-62. /K/

T. S.: Statisztika és drágaság.
=1911. 35. 66-68. /K/

T. S.: Polémiák a drágaság körül.
=1911. 35. 68-72. /K/

A Nemzetközi Statisztikai Intézet és a drágaság kérdése.
=1911. 35. 138. /K/

Tonelli Sándor: A drágaság kérdése Magyarországon 1901-1910-ben.
=1911. 35. 145-173.

Heller Farkas: A drágaság kérdése elméleti világításban. 1-2.
=1911. 35. 301-342., 385-418.

Varga Jenő: A világpiaci drágulás nagysága és okai.
=1911. 35. 487-504.

Tonelli Sándor: A vámvédelem és a drágaság.
=1911. 35. 505-522.

Tonelli Sándor: A közvetítő kereskedelem és a drágaság.
=1911. 35. 579-587.

Varga Jenő: Az aranytermelés és a drágaság.
=1911. 35. 588-601.

T. S.: Tanulmányok a drágaság kérdéséről.
=1912. 36. 46-48. /K/

T. S.: Adalékok a drágaság kérdéséhez.
=1912. 36. 844-848. /K/

Tonelli Sándor gyűjt.: Adatok a drágaság kérdésének bibliográfiájához.
=1913. 37. 60-63. /K/

Mattyasovszky Miklós: A drágaság és a fogyasztás.
=1913. 37. 427-437.

T. S.: A drágaság kérdéséhez.
=1913. 37. 764-766. /K/

Tomaschoff Albert: A drágaság kérdése a párizsi statisztikai társaságban.
=1914. 38. 402-406. /K/

Beck Dénes: Gazdasági életünk a jövőben, különösen a drágaság-, vám- és pénzkérdés szempontjából.
=1917. 41. 564-576.

Dálnoki-Kováts Jenő: A megélhetés drágulása a háború kitörése óta.
=1921. 45. 264-292.

Jankovich Béla: A drágaság hazánkban és a piac helyzete.
=1922. 46. 1-27.

Dálnoki-Kováts Jenő: A megélhetés drágaságának jelzőszámai.
=1922. 46. 492-496.

Drágasági indexszámok Magyarországon, Csehszlovákiában és Németországban.
=1923. 47. 94-95. /KK/

Dálnoki-Kováts Jenő: Drágaság és hatósági beavatkozás.
=1924. 48. 359-375.

     drágulás
Beck Dénes: A pénz megdrágulásának oka.
=1906. 30. 33-39.

Futó Mihály: Malestroit és Bodin vitája a drágulás okairól.
=1938. 62. 815-820. /K/

     Drezda
Bokor Dávid: A drezdai Gehe-Stiftung.
=1901. 25. 302-303. /K/

     Duna
Téglás Gábor: Régi súlymértékek. (A Dáciával kereskedelemben állott aldunai és pontusmelléki görög gyarmatok kereskedelmi súlymértékei időszámításunk első századában.)
=1907. 31. 416-421. /K/

Szegh Dezső: A Duna-Adria vasút.
=1910. 34. 221-260.

A Dunáról, mint közlekedési útról.
=1912. 36. 340-342. /K/

Kvassay Jenő: A nemzetközi Duna és Magyarország.
=1913. 37. 364-398.

Az észak-német víziutak kapcsolata a Dunával.
=1916. 40. 372-374. /K/

Tonelli Sándor: A Dunakonferencia.
=1916. 40. 705-715.

Matlekovits Sándor: A Duna Közép-Európának gazdasági ütőere.
=1917. 41. 689-713.

Kvassay Jenő: A Duna-torkolat hajózásának kérdései.
=1918. 42. 630-636. /K/

Seraphin, Hans Jürgen: A Dunavidék és a Feketetengermellék mezőgazdaságának beilleszkedése az európai kontinens kialakulóban lévő gazdasági közösségére.
=1942. 66. 583-592. /K/

Gesztelyi Nagy László: Kecskemét és a Duna-Tisza csatorna.
=1944. 68. 295-310.

     Dunántúl
Milhoffer Sándor: A Dunántúl gazdasági bajairól.
=1904. 28. 433-444.

     Düsseldorf
Fenyvessy József: A düsseldorfi nemzetközi munkáslakásügyi kongresszus.
=1902. 26. 791-796. /K/

Guothfalvy Dorner Zoltán: A düsseldorfi társadalom- és gazdaságtudományi múzeum.
=1929. 53. 584-587. /K/

     Economist folyóirat
T. S.: Az Economist folyóirat centenáriumához.
=1943. 67. 949-950. /K/

     Edgeworth, Francis Isidro
H. F.: Francis Isidro Edgeworth (1845-1926). Nekrológ.
=1926. 50. 477-478. /K/

     egészségügy
Szántó Menyhért: Balesetügyi, iparegészségügyi és munkásjóléti kiállítás Budapesten.
=1907. 31. 649-660.

Nemzetközi lakásegészségügyi kongresszus.
=1911. 35. 523-524. /K/

Közegészségügyi szaktanácskozmány.
=1912. 36. 54-55. /K/

Egészségügyi világstatisztika.
=1912. 36. 277-278. /K/

     egyenes adó
Pólya Jakab: Az egyenes adók reformja.
=1893/1. 17. 677-710.

Az egyenes adók reformja.
=1894. 18. 13-45.

Az egyenes adók reformja.
=1895. 19. 700-722.

Hegedűs Lóránt: A magyar egyenes adózás kifejlődése. 1-3.
=1900. 24. 190-208., 581-594., 661-676.

Teleszky János: A magyar, a porosz és az osztrák egyenesadó-rendszerek. 1-2.
=1900. 24. 421-435., 501-518.

Exner Kornél: A magyar egyenes adók reformjának ismertetése.
=1907. 31. 721-753.

Radnai Béla: Az egyenes adók új reformjáról.
=1908. 32. 534-549.

     Egyesült Államok ld. Amerikai Egyesült Államok


     egyetem
Sugár Ignác: Közgazdasági egyetem.
=1912. 36. 92-98.

Balogh Elemér: A közgazdasági egyetem.
=1913. 37. 268-276.

Hallóssy István: A kir. József Műegyetem közgazdasági szemináriumának hároméves működése.
=1917. 41. 645-649.

Kovács Gábor: Háborús közgazdasági archívum a debreceni egyetemen.
=1917. 41. 650-661.

Egyetemi magántanári próbaelőadások.
=1947. 70. 354-360. /K/

     egyház
Jekelfalussy József: Az egyházpolitikai törvények hatása. 1-2.
=1898. 22. 799-816., 882-890.

Gesztelyi Nagy László: Az egyházi adózásról.
=1936. 60. 84-90. /K/

     Egyiptom
Sch.: Egyiptom külkereskedelme 1914-ben.
=1915. 39. 431. /K/

     egykéz
Oberding József György: A szövetkezeti mozgalom és az egykéz.
=1942. 66. 873-884. /K/

     éhínség
Küzdelem az éhínség ellen Oroszországban.
=1914. 38. 541-544. /K/

     éjjeli munka
Guothfalvy Dorner Zoltán: A fiatalkorúak, gyermekek és nők éjjeli munkájának kérdése és textilipari versenyképességünk.
=1930. 54. 510-517. /K/

     eladósodás
Kármán Elemér: Az Osztrák-Magyar Monarchia eladósodásához.
=1900. 24. 145-147. /K/

Rieger László: Külföldi kölcsöneink és eladósodásunk 1929-ben.
=1930. 54. 506-510. /K/

Ladányi Dezső: Magyarország külföldi eladósodása.
=1933. 57. 20-91.

     elbocsátás
Munkabeszüntetések és kizárások Ausztriában az 1909. évben.
=1911. 35. 846-847. /K/

Sztrájkok és kizárások Németországban 1912-ben.
=1913. 37. 837. /K/

Sch.: Sztrájkok és kizárások Ausztriában 1912-ben.
=1914. 38. 134-135. /K/

     elektroipar
Neményi Endre: Németország elektroipara és a villamosítás.
=1929. 53. 270-280. /K/

     élelmezés
Bosnyák Béla: Vidéki városok élelmezése.
=1911. 35. 696-699. /K/

Szabó Ferenc: Háborús idők közélelmezési tanulságai.
=1915. 39. 217-244.

Czettler Jenő: Közélelmezési kérdések a háború után.
=1916. 40. 46-62.

Kircz Andorné: Városi családok élelmezési viszonyai Németországban a háború második évében háztartási számadások alapján.
=1917. 41. 682-685. /K/

Éber Ernő: Anglia gyomra.
=1936. 60. 762-766. /K/

Újlaki Nagy Árpád: Mezőgazdasági termelésünk és népélelmezésünk az évszázadok folyamán.
=1948. 70. 75-98.

     élelmiszer
Tonelli Sándor - Wolff Vilmos: Adalékok az élelmiszergazdaság kérdéséhez.
=1910. 34. 583-610.

Élelmiszerár-megállapító központ [Ausztriában].
=1911. 35. 634. /K/

Dánia mint Németország élelmiszerszállítója.
=1914. 38. 663-664. /K/

     elemi csapások
Milhoffer Sándor: Elemi csapások a mezőgazdaságban.
=1898. 22. 178-192. /K/

     életbiztosítás
Éber Antal: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. Észrevételek Havas Miksa cikkére.
=1893/1. 17. 190-194.

Havas Miksa: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. Válasz Éber Antalnak.
=1893/1. 17. 194-198.

Havass Rezsö: A magyar biztosítási törvényjavaslat az életbiztosítás szempontjából.
=1896. 20. 678-712.

Altenburger Gyula: Állami ellenőrzés az életbiztosítás terén.
=1898. 22. 147-164.

Poór Jakab: Az élet- és kárbiztosítási díjtartalékok elhelyezéséről.
=1901. 25. 104-111.

Tonelli Sándor: Az életbiztosítás monopóliuma Olaszországban.
=1911. 35. 377-384.

Fehér Gyula: Háború-kockázat az életbiztosításban.
=1916. 40. 96-114.

Havas Miksa: A fokozott kockázat az életbiztosításban.
=1918. 42. 145-171.

     életszínvonal
Kircz Andorné: Bécsi munkások életviszonyai a háború előtt háztartási számadások alapján.
=1917. 41. 538-563.

Dálnoki-Kováts Jenő: Árszínvonal, munkabér és életszínvonal 1921-ben.
=1922. 46. 64-74.

     élettartam
Bud János: Népünk halandósága és élettartama. 1-2.
=1907. 31. 229-239., 320-342.

     élettér
Dékány István: A gazdasági élet fokai és az 'élettérgazdaság'.
=1940. 64. 539-575.

Guothfaly Dorner Zoltán: Nagy gazdasági tér.
=1941. 65. 435-449.

Nemény Vilmos Béla: A nagytérgazdaság elméletéről.
=1942. 66. 342-356.

Újlaki Nagy Árpád: A nyugat-európai nagyélettér.
=1944. 68. 206-218.

     elevátor
Miklós Ödön: A gabona-elevátorokról. 1-3.
=1894. 18. 85-99., 173-184., 527-539.

     elítélhetőség
Földes Béla: Az elítélhetőség matematikai és statisztikai alapjairól.
=1906. 30. 1-13.

     ellátás
Ferenczi Imre: A hadirokkantak és hadihátrahagyottak ellátásának reformja.
=1917. 41. 769-811.

Éber Ernő: A mezőgazdasági üzemnagyság-csoportok része a piac ellátásában.
=1940. 64. 62-66. /K/

     elméleti statisztika
Bud János: Elméleti, gazdasági és morálstatisztikai kérdések a Nemzetközi Statisztika Intézet XI. ülésszakán. 1-2.
=1908. 32. 391-399., 461-470.

     elnéptelenedés
Franciaország elnéptelenedése.
=1910. 34. 649-652. /K/

     elővételi ügylet
Kállay Miklós: Gabonaelővételi ügylet.
=1900. 24. 218-220. /K/

     Első Magyar Általános Biztosító Társaság
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 1906. évi mérlege.
=1907. 31. 145. előtti 1 t.

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 1909. évi mérlege.
=1910. 34. 221. előtti 1 t.

Első Magyar Általános Biztosító Társaság 1910. évi mérlege.
=1911. 35. 225. előtti 1. t.

     Elster, Ludwig
H. F.: Ludwig Elster (1856-1935). Nekrológ.
=1936. 60. 195. /K/

     eltartottak
Vizneker Antal: Magyarország népességének foglalkozási viszonyai a keresők és az eltartottak megkülönböztetésével.
=1893/1. 17. 656-670. /K/

Gábor László: A kisipar által eltartott népesség Magyarországon.
=1936. 60. 338-340. /K/

     élve születés
Kovács Gábor: Házasságkötés és élveszületések. - Adalékok az osztályok dinamikájához. -
=1909. 33. 289-313.

     emberi munka
Nagy Dénes: Az emberi munka bölcseletéhez. 1-2.
=1916. 40. 827-842.; 1917. 41. 63-70.

Keszler Gyula: Az emberi munkavégzés tökéletesítésének lehetősége a mezőgazdaságban az ipari tapasztalatok nyomán.
=1944. 68. 340-350.

     energiagazdálkodás
Klár János: Az állam (közület) és magángazdaság szerepe a villamos energiagazdálkodásban.
=1944. 68. 46-58.

     engária
Ifj. Návay Lajos: Robot és engária.
=1901. 25. 729-739.

     Enyedy Lukács
Enyedy Lukács (1845-1906). Nekrológ.
=1906. 30. 483-484. /K/

     építkezés
Thirring Gusztáv: Budapest építőipara és építkezései.
=1900. 24. 436-459.

Th. L.: Építkezések a német nagyvárosokban az 1922. év folyamán.
=1923. 47. 445. /KK/

     építőipar
Thirring Gusztáv: Budapest építőipara és építkezései.
=1900. 24. 436-459.

Mattyasovszky László: Az építőipari törvénytervezet.
=1926. 50. 177-178. /K/

Villányi András: A német építőipar időszerű kérdései.
=1937. 61. 397-399. /K/

     épületek
Róth Pál: Az épületek tűzkárbiztosításáról szóló osztrák törvényjavaslat.
=1898. 22. 75-88.

     érdekképviselet
Tonelli Sándor: Az érdekképviselet.
=1912. 36. 656-677.

Tonelli Sándor: Érdekképviseleti tisztviselők képzése. 1-2.
=1913. 37. 261-267., 330-334.

Vágó József: Érdekképviseleti tisztviselők képzése.
=1913. 37. 715-719.

Németh József: Mezőgazdasági törvényes érdekképviseletünk és működése.
=1930. 54. 878-909.

Tonelli Sándor: A korporációs állam érdekképviseletei.
=1940. 64. 37-48.

Hévey László: Mezőgazdasági érdekképviseletünk kialakulása.
=1941. 65. 332-347.

Tonelli Sándor: A német közgazdasági érdekképviseletek átszervezése.
=1942. 66. 334-341.

     Erdély
Telekes Simon: Hogyan és hol lehetne az erdélyrészi vármegyékben fonó-szövő ipart teremteni?
=1900. 24. 378-382.

Bodor Antal: Az erdélyrészi pénzintézetek.
=1904. 28. 923-937.

Barabás Endre: Az erdélyrészi népfajok birtokaránya.
=1905. 29. 817-836.

Jancsó Benedek: Az erdélyrészi népfajok birtokaránya.
=1906. 30. 563-568. /K/

Csérer Lajos: Havasalji határgazdasági rendszerek Erdélyben.
=1913. 37. 577-587.

Csérer Lajos: Új falusi középosztály Erdélyben.
=1914. 38. 298-310.

Csérer lajos: A jövendő hazai 'Stájerföld' [Erdély].
=1915. 39. 491-500.

Csérer Lajos: Az erdélyi mezőgazdaság földrajzi vázlata.
=1915. 39. 824-840.

Csérer Lajos: Vázlatok az erdélyi falusi társadalom fejlődéséről.
=1916. 40. 496-502.

Csérer Lajos: Az erdélyi gazdasági kamaráról.
=1918. 42. 132-137.

Th. L.: Erdély fakivitele és fafogyasztása az 1922. évben.
=1923. 47. 249. /KK/

Móricz Miklós: Erdély gazdasági élete a román uralom első tíz éve alatt.
=1929. 53. 712-743.

Nádas Rózsa: Szövetkezetek Erdélyben.
=1940. 64. 590-616., 1 t.

Surányi-Unger Tivadar: Az országgyarapodás gazdasági hatásai.
=1940. 64. 683-700.

Pongrácz Kálmán: Erdély és a Székelyföld gazdasági problémái.
=1940. 64. 797-843.

     erdő
Hajdú László: Az erdőterület és annak tulajdoni viszonyai Poroszországban.
=1895. 19. 281-283. /K/

Németh József: Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia erdei.
=1915. 39. 841-854.

     erkölcs
Mahler Sándor: Erkölcs és pénzügyek.
=1925. 49. 226-246.

Diczig Alajos: Adóerkölcs és adóteher.
=1936. 60. 302-315.

     erőművek
Svédország állami vízierőművei.
=1915. 39. 857. /K/

     érték
Navratil Ákos: Az értékről. 1-2.
=1898. 22. 523-543., 584-602.

Neubauer Ferenc: 'érték' vagy 'ár'. (Cairnes - Conrad - Dibblee.)
=1914. 38. 429-455.

Mezey Lajos: A javak értéke.
=1914. 38. 549-557.

Polgár László: Az érték fogalma a matematikai gazdaságelméletben.
=1933. 57. 568-573. /K/

     értékállandóság
Makai Ernő: A pénz értékállandóságának problémája. 1-2.
=1916. 40. 456-469., 592-621.

     értékelés
Pikker Károly: Értékelés és ár.
=1911. 35. 466-486.

     értékelmélet
Heller Farkas: A határhaszonelmélet és az uralkodó értékelméletek. 1-2.
=1906. 30. 110-121., 176-185.

Jankovch Béla: Az értékelmélet mechanikai alapelveiről.
=1906. 30. 145-164.

Vita az értékelmélet mechanikai alapelveiről.
=1906. 30. 209-210. /K/

Jankovich Béla: Az értékelmélet mechanikai alapelvei s a termelés és forgalom gazdasági tényezőiről.
=1906. 30. 440-455.

Jankovich Béla: Az értékelmélet mechanikai alapelvei: a termények értékelése és elosztása.
=1907. 31. 289-319.

Dékány István: Böhm-Bawerk értékelméletéről.
=1912. 36. 162-172.

Dékány István: Az érték- és árjelenségek törvényeinek vizsgálata.
=1917. 41. 81-107.

Balás Károly: Megjegyzések két új pénzértékelméletről.
=1917. 41. 157-166.

     értékesítés
Ihrig Károly: Az amerikai gazdák értékesítési szervezetei.
=1929. 53. 656-666.

Pálinkás András: A gyapjúértékesítés megszervezése a közszállítások útján.
=1934. 58. 168-171. /K/

Rácz Jenő: A kivitel szerepe a mezőgazdasági termés értékesítésénél.
=1936. 60. 488-498. /K/

Hubay Sándor: A búzaértékesítés problémája.
=1940. 64. 238-257.

     értékpapír
Törvényjavaslat az értékpapír-forgalmi adóról.
=1900. 24. 383-388. /K/

A budapesti értéktőzsde jegyzései az értékpapírok árfolyamváltozásáról.
=1923. 47. 166. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozásai a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 448. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 794. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozásai a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 875. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén.
=1924. 48. 171. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén.
=1924. 48. 325. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén és a szemestermények árfolyamváltozása a budapesti árutőzsdén.
=1924. 48. 439-440. /KK/

Hajdrik Sándor: A pénzintézetek valuta- és értékpapírtárcája az infláció idején.
=1926. 50. 796-801. /K/

Buday Gyula: Külföldi értékpapír-emissiók a New-York-i tőzsdén.
=1928. 52. 504-511. /K/

Mannheimer Ernő: Értékpapírpiac és gazdasági helyzet.
=1931. 55. 625-627. /K/

     értékszámítás
Farkas László: A termelő munka értékszámítása.
=1919. 43. 271-284.

     értéktöbblet
Jankovich Béla: Értéktöbblet és gazdasági haszon.
=1908. 32. 217-232.

Jankovich Béla: Értéktöbblet és földjáradék.
=1908. 32. 801-818.

     értéktőzsde
Árfolyamváltozás a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 94. /KK/

A budapesti értéktőzsde jegyzései az értékpapírok árfolyamváltozásáról.
=1923. 47. 166. /K/

Árfolyamváltozások a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 255. /KK/

Árfolyamváltozások a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 342. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozásai a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 448. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 794. /KK/

Flessig Sándor: Az értéktőzsde jelentőségéről.
=1923. 47. 810-815.

Értékpapírok árfolyamváltozásai a budapesti értéktőzsdén.
=1923. 47. 875. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozásai a budapesti értéktőzsdén.
=1924. 48. 171. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozásai a budapesti értéktőzsdén.
=1924. 48. 335. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozásai a budapesti értéktőzsdén és a szemestermények árfolyamváltozása a budapesti árutőzsdén.
=1924. 48. 439-440. /KK/

Buday Gyula: A New York-i értéktőzsde és pénzpiac.
=1928. 52. 363-366. /K/

Kuba János: Az értéktőzsde eseményei az aranymérlegtől napjainkig.
=1935. 59. 224-230. /K/

     értékzáradék
Schneller György: Értékzáradék és kongruens fedezet.
=1944. 68. 28-45.

     értelmiség
Jekelfalussy József: Értelmiségünk és a magyarság.
=1894. 18. 501-526.

Sugár Ignác: A honoratior-osztály helyzete.
=1897. 21. 829-868.

     Erzsébet királyné
Erzsébet királyné (1837-1898). Nekrológ.
=1898. 22. 581-583.

     Essen
Nemesné M. Márta: Az esseni munkáslakásokról.
=1908. 32. 560-564. /K/

     etika
Ráth Zoltán: Közgazdaságtan és etika.
=1894. 18. 1153-1179.

Balás Károly: Közgazdasági érdekű etikai tulajdonságok.
=1911. 35. 1-14.

Balás Károly: Pénzügyi etika.
=1935. 59. 137-153.

Takaróné Gáll Beatrix: Egyén és közösség a gazdaságetika nézőpontjából.
=1941. 65. 860-868.

     étkezőkocsik
Háló, étkező és büfékocsik közlekednek a Magy. Kir. Államvasutak vonalain 1911. évi május hó 1-től kezdve.
=1911. 35. 377. előtti 1 t.

     Eucken, Walter
Heller Farkas: Walter Eucken közgazdaságtana.
=1941. 65. 894-900. /K/

     eugenika
Hoffmann Géza: A népesség csökkenő szaporodása és a fajegészségügy (eugenika).
=1914. 38. 526-527. /K/

     Európa
Vargha Gyula: Európa népességének növekedése.
=1893/1. 17. 762-774. /K/

Hajdú László: Az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi külforgalma 1790 óta, különös tekintettel az Európával való forgalomra.
=1894. 18. 1054-1070. /K/

C. J.: Árhullámzás a legutolsó félszázad alatt Európában.
=1899. 23. 678-684. /K/

Matlekovits Sándor: Az európai kereskedelmi politika és Észak-Amerika egyesült államai.
=1907. 31. 145-180.

X. Y.: Az amerikai vagyonosok európai útiköltsége.
=1908. 32. 143-144. /K/

A munkásbiztosítás Európában.
=1910. 34. 661-662. /K/

Az iparfelügyelet Európában.
=1911. 35. 704-707. /K/

Móricz Miklós: Az európai egyensúly gazdasági alapjai.
=1914. 38. 628-634.

P. P.: Európai háború - amerikai közgazdaság. 1-3.
=1915. 39. 421-430., 547-551., 640-644. /K/

Az európai kőolajtermelés a háborúban.
=1915. 39. 563-564. /K/

P. P.: A háború és az európai országok jegybankjai.
=1915. 39. 797-802. /K/

Klasz Paula: Az Egyesült Államok és az európai háború.
=1916. 40. 126-132. /K/

Székely Artúr: A közép-európai gazdasági szövetség gondolatának története, különösen a XIX. században.
=1916. 40. 518-536.

Matlekovits Sándor: A Duna Közép-Európának gazdasági ütőere.
=1917. 41. 689-713.

Anglia szénkivitele az egyes európai államokba.
=1923. 47. 93. /KK/

Dréhr Imre: A feldarabolt Magyarország - Európa gazdasági válsága.
=1923. 47. 633-645.

Ferenczi Imre: A kontinentális munkásvándorlások szabályozása Európában.
=1924. 48. 199-226.

Th. L.: Európa légi forgalma az 1923. évben.
=1924. 48. 330-331. /KK/

Hantos Elemér: Közép-Európa gazdasági problémái a világgazdasági konferencia előtt.
=1927. 51. 47-73.

Jacobi Olivér: Európa racionalizálása.
=1928. 52. 209-224.

Schäfer László: A vasúti fuvarozás új rendje Közép-Európában.
=1928. 52. 264-271. /K/

Bruchsteiner Imre: Adatok az európai városok lakásproblémájához.
=1928. 52. 621-627. /K/

Freymark, Hermann: A közép-európai kereskedelmi politika céljai és útjai.
=1929. 53. 609-622.

Ferenczi Imre: Az európai munkapiac és a világnépesedés irányzata.
=1931. 55. 441-471.

Balogh Tamás: Közép-Európa külföldi kölcsönei és a magánbankrendszer reformja.
=1932. 56. 306-328.

Rassay Gyula: A bankok szerepe az európai hitelválságban.
=1933. 57. 395-422.

Rácz Jenő: A közép-európai búzagazdálkodás mérlege az 1933-34. gazdasági évben.
=1933. 57. 785-792. /K/

Horváth Jenő: Magyarország az európai gazdaságban 1815-1920. 1-2.
=1935. 59. 71-97., 191-218.

Székely Artúr: Közép-európai kereskedelempolitika.
=1936. 60. 594-608.

Surányi-Unger Tivadar: Magyar jólét az új Közép-Európában.
=1939. 63. 355-371.

Varga István: Az európai háború és az árkérdés.
=1940. 64. 149-158.

Seraphin, Hans Jürgen: A Dunavidék és a Feketetengermellék mezőgazdaságának beilleszkedése az európai kontinens kialakulóban lévő gazdasági közösségébe.
=1942. 66. 583-592. /K/

Éber Ernő: A tengerentúli gabonatermés és gabonapiac figyelemmel az európai gabonatermelésre.
=1944. 68. 70-74. /K/

Újlaki Nagy Árpád: A nyugat-európai nagyélettér.
=1944. 68. 206-218.

Kürthy Sándor: Stabilizáció és közös tervgazdálkodás a délkelet-európai államokban.
=1947. 70. 314-328.

     exlex
Exner Kornél: Az exlex a pénzügyi jog szempontjából.
=1903. 27. 333-352.

Vita az exlexről a pénzügyi jog szempontjából.
=1903. 27. 477-479. /K/

     export
Tojásexport.
=1911. 35. 637-639. /K/

Sz. Gy.: Aktuális tengerhajózási és exportkérdésekről.
=1912. 36. 484-498.

Sidó Zoltán: Magyarország exportja a világgazdaságban.
=1927. 51. 786-802.

Futó Mihály: Az állami exporthitel-biztosítás.
=1939. 63. 95-106. /K/

     ezüst
Óvári Papp Zoltán: Alkalmas-e az ezüst vagy a platina az arany pótlására?
=1931. 55. 226-230. /K/

     fafogyasztás
Th. L.: Erdély fakivitele és fafogyasztása az 1922. évben.
=1923. 47. 249. /KK/

     fagyasztott hús
Argantína fagyasztott és hűtött húsgyártása.
=1912. 36. 523-524. /K/

     faj
Csikós-Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban.
=1940. 64. 52-58. /K/

     fajegészségtan
Magyar Fajegészségtani és Népesedéspolitikai Társaság.
=1917. 41. 880. /K/

     fajegészségügy
Hoffmann Géza: A népesség csökkenő szaporodása és a fajegészségügy (eugenika).
=1914. 38. 526-527. /K/

Gyakorlati fajegészségügy.
=1918. 42. 288. /K/

Hoffmann Géza: A sokgyermekű család közvetlen gazdasági támogatása fajegészségügyi szempontból.
=1918. 42. 610-619.

     fakivitel
Th. L.: Erdély fakivitele és fafogyasztása az 1922. évben.
=1923. 47. 249. /KK/

     Falk Zsigmond
Váradi Antal: Falk Zsigmond lovag (1831-1913). Nekrológ.
=1913. 37. 145-146.

     falu
Braun Róbert: Falusi élet Amerikában. (Sunderland, Mass.)
=1910. 34. 49-61.

Csérer Lajos: Új falusi középosztály Erdélyben.
=1914. 38. 298-310.

Csérer Lajos: Vázlatok az erdélyi falusi társadalom fejlődéséről.
=1916. 40. 496-502.

Gaál Jenő: A falu gondozása.
=1918. 42. 289-328.

Gesztelyi Nagy László: Mezőgazdaságfejlesztő törvény eredményeinek biztosítása. Mintafalvak szövetségének megalakítása.
=1943. 67. 894-906.

     Farkas Jenő
Mandelló Gyula: Farkas Jenő (1865-1900). Nekrológ.
=1900. 24. 320-321.

     fasiszta bankárszövetség
Holzweber Imre: A fasiszta bankárszövetség.
=1931. 55. 509-513. /K/

     fasizmus
Varga István: A fasizmus gazdaságpolitikája.
=1934. 58. 570-594.

     Federal Reserve Board
Judik József: A Federal Reserve Board 1928. évről szóló jelentése.
=1929. 53. 580-584. /K/

     fegyverkezés
Pereszlényi Pál: A Németbirodalom fegyverkezési költségei.
=1914. 38. 787-792. /K/

Varga István: A fegyverkezési világkonjunktúra.
=1937. 61. 512-517. /K/

Ifj. Reitzer Béla: Szociálpolitika a felfegyverkezés és a háború között.
=1939. 63. 961-971. /K/

     Fekete-tenger
Seraphin, Hans Jürgen: A Dunavidék és a Feketetengermellék mezőgazdaságának beilleszkedése az európai kontinens kialakulóban lévő gazdasági közösségébe.
=1942. 66. 583-592. /K/

     felekezeten kívüliek
Buday László: Felekezeten kívüliek.
=1897. 21. 663-681.

     Fellner Frigyes
Éber Antal: Fellner Frigyes (1871-1945). Nekrológ.
=1946. 69. 15-22. /K/

     Fellner Frigyes, ifj.
Surányi-Unger Tivadar: Ifj. Fellner Frigyes (1908-1940). Nekrológ.
=1940. 64. 633-636. /K/

     Felvidék
Móricz Miklós: A Felvidék gazdasági élete Trianon óta.
=1932. 56. 107-123.

Kardos Béla: A vámháború hatása a Felvidék gazdasági életére és a csehszlovák fizetési mérleg.
=1932. 56. 819-824. /K/

Surányi-Unger Tivadar: Az országgyarapodás gazdasági hatásai.
=1940. 64. 683-700.

Frisch Ferenc: A felvidéki és kárpátaljai rokkantsági, öregségi és haláleseti kötelező biztosítás rendezése.
=1940. 64. 883-923.

     fémstatisztika
Fémstatisztika.
=1912. 36. 775-777. /K/

     fémtermelés
Nemzetközi fémtermelési statisztika.
=1911. 35. 629-630. /K/

Th. L.: A világ 1923. évi fémtermelése.
=1924. 48. 436-437. /KK/

     fényűzési forgalmi adó
Naményi Ernő: A fényűzési forgalmi adó áthárítási lehetőségei.
=1925. 49. 629-631. /K/

     fertőző betegségek
Köllner Károly: Szegénység és fertőző betegségek.
=1900. 24. 367-377.

     fiatalkorúak
Gouthfalvy Dorner Zoltán: A fiatalkorúak, gyermekek és nők éjjeli munkájának kérdése és textilipari versenyképességünk.
=1930. 54. 510-517. /K/

     filozófia
Nagy Dénes: Filozófia a közgazdaságtanban.
=1926. 50. 458-472.

Navratil Ákos: Közgazdaságtan és filozófia.
=1927. 51. 305-323.

Kisléghi Nagy Dénes: Magyar társadalomfilozófia.
=1934. 58. 61-65. /K/

     finn gazdasági élet
Harmaja, Leo: A finn gazdasági élet fejlődése és jelenlegi állása.
=1928. 52. 765-777.

     finn munkaközvetítés
Az új finn munkaközvetítő törvény.
=1911. 35. 549. /K/

     Finnország
Finnország külkereskedelme 1913-ban.
=1914. 38. 535-536. /K/

Terestyéni Cs. Ferenc: A gazdasági és ipari élet Finnországban 1919 óta.
=1940. 64. 172-176. /K/

Kádas Kálmán: Államháztartás és áralakulás a háborús Finnországban.
=1943. 67. 1097-1104. /K/

     Fiume
Szalai Béla: Fiume és Orsova szerepe tarifapolitikánkban.
=1896. 20. 329-340.

Herczeg Ferenc: Fiume áru és hajóforgalma az 1896. évben.
=1897. 21. 587-606.

Fest Aladár: Fiume és a magyar tengerpart.
=1897. 21. 869-878.

Herczeg Ferenc: Fiume áru és hajóforgalma az 1897. évben.
=1898. 22. 552-571. /K/

Penninger Antal: A tengerhajózási mozgalmak és azok hatása Fiume forgalmára.
=1904. 28. 748-761. /K/

Binét György: A fiumei kikötő forgalmáról és szerepéről.
=1930. 54. 647-657. /K/

Binét György: A fiumei kérdés.
=1931. 55. 47-57. /K/

     fizetés
Balás Károly: A nemesércek és a kapitalisztikus fizetés biztonság értékelésének pszichológiája.
=1916. 40. 445-455.

Balás Károly: A modern fizetés és fizetési hatalom problémája.
=1925. 49. 449-466.

     fizetési forgalom
Halász Sándor: Újítások a fizetési forgalomban.
=1903. 27. 573-586.

Benes Ferenc: A készpénznélküli fizetési forgalom.
=1930. 54. 81-108.

Prileszky Pál: Akzept- und Garantiebank.
=1932. 56. 624-628. /K/

     fizetési mérleg
Buday Gyula: Az Egyesült Államok 1929. évi nemzetközi fizetési mérlege.
=1931. 55. 43-46. /K/

Japán kereskedelmi és fizetési mérlege 1911-ben.
=1912. 36. 700-703. /K/

Makai Ernő: Adalékok a fizetési mérleg elméletéhez. 1-2.
=1917. 41. 609-630., 737-751.

Szigeti Gyula: Magyarország nemzetközi gazdasági kapcsolatai az 1924. évi fizetési mérleg alapján.
=1926. 50. 405-417.

Imrédy Béla: Produktivitás és fizetési mérleg.
=1928. 52. 20-41.

Rieger László: Ausztria fizetési mérlege az 1926-1928. években.
=1930. 54. 381-386. /K/

Szigeti Gyula: Magyarország 1930. évi nemzetközi fizetési mérlege.
=1931. 55. 666-680.

Buday Gyula: Az Egyesült Államok nemzetközi fizetési mérlege.
=1932. 56. 47-53. /K/

Kardos Béla: A vámháború hatása a Felvidék gazdasági életére és a csehszlovák fizetési mérleg.
=1932. 56. 819-824. /K/

Major Róbert: Idegenforgalom és fizetési mérleg.
=1936. 60. 482-487. /K/

     fizetésképtelenség
György Ernő: A fizetésképtelenségi válságról.
=1926. 50. 311-317. /K/

György Ernő: A nemzetközi fizetésképtelenségi statisztika kérdéséhez.
=1930. 54. 378-381. /K/

     fizetőeszközök
Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a magyar devizaközpontban.
=1923. 47. 794-795. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a zürichi piacon.
=1923. 47. 795. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a magyar devizaközpont jegyzései alapján.
=1923. 47. 873. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a magyar devizaközpont jegyzései alapján.
=1924. 48. 171. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozása a zürichi jegyzés alapján.
=1924. 48. 335. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB devizajegyzése alapján.
=1924. 48. 335. /KK/

Fizetőeszközök árfolyamváltozása a zürichi jegyzés alapján.
=1924. 48. 439. /KK/

Fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB devizajegyzései alapján.
=1924. 48. 439. /KK/

Fizetőeszközök árfolyamváltozása a zürichi jegyzés alapján.
=1925. 49. 183. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB hivatalos jegyzése alapján.
=1925. 49. 183. /KK/

     foglalkozás
Vizneker Antal: Magyarország népességének foglalkozási viszonyai a keresők és az eltartottak megkülönböztetésével.
=1893/1. 17. 659-670. /K/

Vargha Gyula - Kovács Aladár - Hajdú László: A népesség foglalkozási viszonyai Ausztriában.
=1894. 18. 987-996. /K/

Herczeg Ferenc: A Németbirodalom népességének foglalkozása 1895-ben.
=1898. 22. 53-64. /K/

R.: Az iskolás gyermekek ipari mellékfoglalkozásának kérdése.
=1899. 23. 506-508. /K/

R.: A mellékfoglalkozás számbavétele.
=1899. 23. 553-555. /K/

Gokler Antal: A temesvári tankötelesek mellékfoglalkozásáról.
=1899. 23. 687-689. /K/

Sch. O.: Az Egyesült Államok bevándorlása fajok és foglalkozások szerint.
=1913. 37. 534-541. /K/

Pereszlényi Pál: Magyarország népességének foglalkozási statisztikája.
=1914. 38. 339-344. /K/

Heller Farkas: Agrárlakosságunk foglalkozási tagozódása.
=1940. 64. 576-589.

     foglalkoztatás
A.: Tanköteles gyermekek foglalkoztatása Németországban.
=1898. 22. 496-500. /K/

Mandelló Gyula: Foglalkoztató műhely.
=1900. 24. 58-59. /K/

Stucken Rudolf: Pénzpolitika és teljes foglalkoztatottság.
=1941. 65. 1-15.

Kádas Kálmán: Termeléselméleti meggondolások a foglalkoztatási fok nagyságrendjének statisztikai megállapításánál. 1-2.
=1942. 66. 549-571., 650-673.

     fogyasztás
Exner Kornél: Fogyasztási adóink az Ausztriával való kapcsolat szempontjából.
=1899. 23. 257-266.

Bergstein Béla: A magyarországi fogyasztási szövetkezetek statisztikája.
=1911. 35. 63-66. /K/

Mattyasovszky Miklós: A drágaság és a fogyasztás.
=1913. 37. 427-437.

Hegedűs Vilmos: Fogyasztási politika.
=1924. 48. 312-317.

Heller Farkas: Fogyasztás és gazdasági válság. Válasz Varga Istvánnak.
=1933. 57. 326-331. /K/

Kádas Kálmán: Fogyasztásra szánt jövedelmek összehasonlítása reálértékben.
=1936. 60. 25-55.

Ifj. Boér Elek: A fogyasztás gazdaságtana és irányítása. 1-2.
=1939. 63. 11-31., 220-243.

Kádas Kálmán: A piaci fogyasztási volumen alakulása a pengő bevezetése óta. 1926-1938.
=1939. 63. 794-817.

Bolberitz Károly: Magyarország háborús gazdaságpolitikája az ipari termékek termelési-fogyasztási egyensúlyának biztosítására.
=1943. 67. 154-174.

     fogyasztói járadék
Otte, Gerhard: A fogyasztói járadék közgazdasági jelentősége.
=1931. 55. 429-440.

     Fogyasztók Országos Szövetsége
Fogyasztók Országos Szövetsége.
=1917. 41. 687-688. /K/

     folyamhajózás
Hajdú László: A folyamhajózás Oroszországban.
=1895. 19. 63-65. /K/

Trebitsch Miksa: A magyar folyamhajózás fejlődése a háború előtt és annak jelenlegi állapota.
=1924. 48. 265-287.

     folyószabályozás
Rohringer Sándor: Hajózás, Vaskapu-szabályozás, Tisza-szabályozás.
=1941. 65. 223-236.

     fonóipar
Telkes Simon: Hogyan és hol lehetne az erdélyrészi vármegyékben fonó-szövő ipart teremteni?
=1900. 24. 378-382.

     font
Prileszky Pál: Az angol font sorsa.
=1932. 56. 26-41.

Domány Gyula: Az angol font küzdelmei.
=1947. 70. 346-354. /K/

     forgalmi adó
Törvényjavaslat az értékpapír-forgalmi adóról.
=1900. 24. 383-388. /K/

Naményi Ernő: a fényűzési forgalmi adó áthárítási lehetőségei
=1925. 49. 629-631. /K/

Laky Géza: Általános forgalmi-, általános kereseti-, jövedelem- és vagyonadónk fejlődési irányai.
=1929. 53. 393-455.

Diczig Alajos: A forgalom általános megadóztatásának rendszerei.
=1932. 56. 883-905.

     forgalmi érték
Mattyasovszky Miklós: A föld forgalmi és hozadéki értékéről.
=1932. 56. 1-15.

     forgalmi korlátozás
Székely Artúr: A magyar külkereskedelem irányainak változásai a forgalmi korlátozások éveiben (1930-34).
=1935. 59. 154-168.

     forgalmi politika
Hantos Elemér: Forgalmi politikánk jövője.
=1932. 56. 204-225.

     foszforgyár
Vita a foszforgyári munkások védelméről.
=1904. 28. 247-250. /K/

     Foville, Alfred de
Fellner Frigyes: Alfred de Foville (1842-1913). Nekrológ.
=1913. 37. 289-291.

     főiskolák
Sch.: A községi és szociális közigazgatás főiskolája.
=1913. 37. 211. /K/

Varró István: A német kereskedelmi főiskolák.
=1913. 37. 236-260.

Varró István: Adatok a főiskolai gazdasági oktatás kérdéséhez. 1-3.
=1914. 38. 704-769.; 1915. 39. 48-129., 169-197.

Gesztelyi Nagy László: Népfőiskola.
=1940. 64. 617-632.

     föld forgalmi értéke
Mattyasovszky Miklós: A föld forgalmi és hozadéki értékéről.
=1932. 56. 1-15.

     földárak
Éber Ernő: A földárak és földhaszonbérek alakulása tíz év alatt.
=1939. 63. 296-307. /K/

Éber Ernő: Földárak és földhaszonbérek 1939-ben.
=1940. 64. 636-647. /K/

     földbirtok
Sipos Árpád: A szénbányászat joga és a földbirtok. 1-3.
=1893/2. 17. 61-86., 170-208., 306-364.

Éber Antal: A földbirtok tehermentesítése.
=1900. 24. 770-783.

Berényi Pál: A földbirtok hitellel való megterhelése. 1-3.
=1903. 27. 604-621., 676-692., 769-783.

Fellner Frigyes: A törzsörökösödés és a magyar földbirtok.
=1903. 27. 667-675.

Kovács Gábor: A földbirtok árának befolyása a gazdaság intenzitására.
=1905. 29. 178-184.

Ecseri Lajos: Az adóreform a földbirtok szempontjából.
=1908. 32. 1-10.

Sebess Dénes: Földbirtokmozgalmak Magyarországon.
=1909. 33. 719-734.

Sebess Dénes: Földbirtokminimum és parcellaminimum.
=1909. 33. 809-826.

T. A.: A francia földbirtokstatisztika legújabb eredményei.
=1914. 38. 666-671. /K/

Földbirtokrendezés.
=1923. 47. 158. /KK/

Földbirtokrendezés Magyarországon.
=1923. 47. 338-339. /KK/

Neubauer Ferenc: Földbirtokmegoszlás és többtermelés.
=1928. 52. 425-443.

Németh József: A balkáni államok mezőgazdasági birtoklási és termelési viszonyai.
=1929. 53. 224-249.

Éber Ernő: A földbirtokmegoszlás jelentősége mezőgazdasági termelésünkben.
=1930. 54. 263-294.

     földbirtokos osztály
Lippich Gusztáv: A közép földbirtokos osztály hiteléről.
=1899. 23. 155-167.

     földbirtokreform
A földbirtokreform. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki megnyitója.
=1920. 44. 131-133.

A földbirtokreform. MKT-ankét. Sebess Dezső előadása.
=1920. 44. 133-160.

A földbirtokreform. MKT-ankét. Nyulászi János előadása.
=1920. 44. 161-171.

A földbirtokreform. MKT-ankét. Éber Antal előadása.
=1920. 44. 171-185.

A földbirtokreform. MKT-ankét. Margalits Ödön előadása.
=1920. 44.185-187.

A földbirtokreform. MKT-ankét. Teleszky János előadása.
=1920. 44. 187-194.

A földbirtokreform. MKT-ankét. Hantos Elemér előadása.
=1920. 44. 195-202.

A földbirtokreform. MKT-ankét. Világhy Károly előadása.
=1920. 44. 203-210.

A földbirtokreform. MKT-ankét. Buday Barna előadása.
=1920. 44. 211-221.

A földbirtokreform. MKT-ankét. Paupera Ferenc előadása.
=1920. 44. 221-233.

A földbirtokreform. MKT-ankét. Somogyi Manó előadása.
=1920. 44. 233-239.

A földbirtokreform. MKT-ankét. Pátkay Béla előadása.
=1920. 44. 239-243.

A földbirtokreform. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki összefoglalója.
=1920. 44. 243-245.

Koós Zoltán: A földbirtokreform.
=1921. 45. 368-388.

Varga István: A magyarországi birtokmegoszlás egyenetlensége és a földbirtokreform. Statisztikai tanulmány.
=1926. 50. 25-35.

Neubauer Ferenc: A földbirtokreform likvidálása.
=1927. 51. 21-46.

Tóth Jenő: A földbirtokreform pénzügyi lebonyolítása.
=1932. 56. 329-333. /K/

Passuth László: A mexikói földbirtok-reformok.
=1936. 60. 345-351. /K/

     Földes Béla
Ifj. Boér Elek: Földes Béla emlékezete.
=1948. 71. 1-24.

     földhaszonbér
Éber Ernő: A földárak és földhaszonbérek alakulása tíz év alatt.
=1939. 63. 296-307. /K/

Éber Ernő: Földárak és földhaszonbérek 1939-ben.
=1940. 64. 636-647. /K/

     földhitel
Éber Antal: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. Észrevételek Havas Miksa cikkére.
=1893/1. 17. 190-194.

Havas Miksa: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. Válasz Éber Antalnak.
=1893/1. 17. 194-198.

Mennyey Géza: Románia földhiteli szervezete.
=1940. 64. 647-656. /K/

     földjáradék
Jankovich Béla: Értéktöbblet és földjáradék.
=1908. 32. 801-818.

Schweitzer Pál: Ricardo védelmére. - Oppenheimer Ferenc földjáradékelméletének kritikája. -
=1920. 44. 76-109.

Hein János: Az általános költségtörvény és a mezőgazdasági földjáradék.
=1937. 61. 775-783.

     földkérdés
Pálosi Ervin: A telepítés és a földkérdés Szibériában.
=1918. 42. 677-700.

     Földközi-tenger
Giuglia, Giacomo: Itália és a Földközi tenger.
=1940. 64. 176-181. /K/

     földművelés
Mattyasovszky Miklós: A földművelés közgazdaságtana. Rendszertani kérdések.
=1915. 39. 161-168.

Mattyasovszky Miklós: Válasz Heller Farkasnak 'A földművelés közgazdaságtaná'-ról írt bírálatra.
=1929. 53. 124-128. /K/

Heller Farkas: Viszontválasz Mattyasovszky Miklósnak 'A földművelés közgazdaságtaná'-hoz.
=1929. 53. 128-130. /K/

Szabó Miklós: Franciaország visszatérése a földhöz.
=1941. 65. 76-90.

     földművesek
György Aladár: A földmívesek és a német szocialisták.
=1899. 23. 519-529.

     földpolitika
Balás Károly: Nemzeti földpolitika.
=1910. 34. 149-162.

     földreform
Tonelli Sándor: Az angol földreform.
=1913. 37. 746-750.

Sebess Dénes: A földreform.
=1918. 42. 665-670.

Móricz Miklós: Angol könyv a román földreformról.(David Mitrany könyve.)
=1931. 55. 288-302.

Heller András: Mussolini földreformja.
=1941. 65. 16-29.

     földteher
Éber Antal: A magyar föld terhe.
=1900. 24. 151-153. /K/

Bálint Béla: Az új földtehermentesítés kérdéséhez. (Megjegyzések és javaslatok.)
=1905. 29. 745-764.

Vita a földtehermentesítés kérdéséről.
=1905. 29. 805-809. /K/

Tóth József: A német földteherrendezés.
=1931. 55. 306-309. /K/

     földtulajdon
Heller Farkas: Többtermelés és földtulajdon.
=1941. 65. 705-716.

     francia adóreform
Sóvári Schneider Sándor: A francia adóreform és annak szociálpolitikai jelentősége.
=1909. 33. 602-625.

     francia agrárpolitika
Bernát Gyula: Az új francia agrárpolitika.
=1942. 66. 572-582.

     francia alkalmazottak
Sch.: Francia törvény az alkalmazottak óvadékáról.
=1914. 38. 675-676. /K/

     francia államháztartás
Lukács Károly: A francia államháztartás Sully idejében. Gazdaságtörténeti tanulmány.
=1907. 31. 7-23.

     francia bérfizetés
Új francia bérfizetési törvény.
=1910. 34. 568-569. /K/

     francia csatorna
A francia 'Canal du Nord-Est' terve.
=1914. 38. 532-534. /K/

     francia cukoripar
Francia cukoripar.
=1914. 38. 538-539. /K/

     francia földbirtok
T. A. A francia földbirtokstatisztika legújabb eredményei.
=1914. 38. 666-671. /K/

     francia frank
Th. L.: A francia frank nemzetközi értékének alakulása.
=1923. 47. 672. /KK/

Hevesy László: A francia frank stabilizálása.
=1927. 51. 442-466.

     francia gyufamonopólium
Francia gyújtóegyedárusítás.
=1910. 34. 418-419. /K/

     francia hajózás
A francia hajózás állami fejlesztése.
=1917. 41. 837-838. /K/

     francia iparfelügyelet
Francia iparfelügyelet 1909-ben.
=1911. 35. 841-842. /K/

     francia kormány
Keményffi János: A francia Blum-kormány gazdaságpolitikai tévedése.
=1939. 63. 941-957.

     francia külkereskedelem
A francia külkereskedelem fejlesztése.
=1912. 36. 614-616. /K/

     francia örökjáradék
Czeisler Emil: A francia örökjáradék törlesztése.
=1900. 24. 633-634. /K/

     francia selyemipar
A francia és svájci selyemipar.
=1911. 35. 364-366. /K/

A francia selyemipar 1911-ben.
=1913. 37. 134-137. /K/

     francia szabad kereskedelem
A francia szabadkereskedelmi liga.
=1911. 35. 441. /K/

     francia szakszervezetek
A francia szakszervezetek 1909-ben.
=1911. 35. 213-215. /K/

Francia szakszervezeti tanácskozmány.
=1911. 35. 718-719. /K/

     francia szindikalista mozgalom
Sch. O.:A francia szindikalista mozgalom fejlődése.
=1913. 37. 355-356. /K/

     francia sztrájkstatisztika
Sch.: Francia sztrájkstatisztika 1912-ből.
=1914. 38. 56-57. /K/

     francia tőke
A francia tőke elhelyezése.
=1911. 35. 419-420. /K/

     francia vasút
Francia védekezési kísérletek a vasúti sztrájkokkal szemben.
=1911. 35. 217-219. /K/

A francia vasúttársaságok és a háború.
=1915. 39. 727-729. /K/

     Franciaország
Kovács Aladár: A gyermekápolás Franciaország közigazgatásában.
=1893/2. 17. 381-386. /K/

Vargha Gyula - Kovács Aladár - Hajdú László: Idegen honosok Franciaországban.
=1894. 18. 72-74. /K/

Vargha Gyula: Ausztria, Németország és Franciaország 1892. évi népesedési mozgalma.
=1894. 18. 485-488. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: Franciaország szőlészete 1893-ban.
=1894. 18. 821-823. /K/

Hajdú László - Fenyvessy József: Franciaország külforgalma 1891-1893.
=1894. 18. 910-911. /K/

Vargha Gyula: A házasságok időtartama Franciaországban.
=1894. 18. 1204-1206. /K/

Hajdú László: Franciaország népesedési mozgalma 1893-ban.
=1895. 19. 280-281. /K/

Fenyvessy József: A franciaországi sztrájkok statisztikája 1890-1897.
=1898. 22. 630-634. /K/

FF.: A francia munkaadók közreműködése a munkások nyugdíjbiztosítása körében.
=1899. 23. 44-49. /K/

Franciaország elnéptelenedése.
=1910. 34. 649-652.

Franciaország dolgozó lakossága.
=1911. 35. 290-292. /K/

Franciaország külkereskedelme 1910-ben.
=1911. 35. 424-425. /K/

Franciaország vízi útjai.
=1911. 35. 537-538. /K/

Kollektív szerződések Franciaországban 1910-ben.
=1911. 35. 708-709. /K/

Külföldi népelemek Franciaországban.
=1912. 36. 41-42. /K/

Franciaország bortermelése 1911-ben.
=1912. 36. 514-516. /K/

Sch.: A középosztály-kérdés Franciaországban.
=1913. 37. 127-128. /K/

Franciaország külkereskedelme 1912-1913-ban. 1-2.
=1914. 38. 130-132., 349. /K/

Franciaország külkereskedelme, 1914-1916.
=1917. 41. 76-77. /K/

Franciaország külkereskedelme 1916-ban.
=1917. 41. 590-591. /K/

Franciaország mezőgazdasága 1911-1916.
=1917. 41. 838-840. /K/

Th. L.: Franciaország népességének fejlődése.
=1923. 47. 667-668. /KK/

Th. L.: Franciaország légiforgalma.
=1923. 47. 674. /KK/

Andor Endre: Munkásbevándorlás Franciaországba.
=1925. 49. 631. /K/

Óvári Papp Zoltán: Franciaország áttérése az aranyvalutára.
=1929. 53. 101-123.

Szabó Miklós: Franciaország visszatérése a földhöz.
=1941. 65. 76-90.

     frank
Th. L.: A francia frank nemzetközi értékének alakulása.
=1923. 47. 672. /K/

Hevesy László: A francia frank stabilizálása.
=1927. 51. 442-466.

Ifj. Deseő Antal: A belga frank devalvációja.
=1936. 60. 82-84. /K/

     Frankfurt
Naményi Ernő: A frankfurti szabadkereskedelmi kongresszus (1922. október 23-25.).
=1923. 47. 123-141.

     fuvar
A tengeri fuvardíjak emelkedése 1916-ban.
=1917. 41. 764-766. /K/

Neumann Károly: A nagykereskedelmi árak és a vasúti fuvardíjak változásának összefüggése.
=1926. 50. 133-142.

Schäfer László: A vasúti fuvarozás új rendje Közép-Európában.
=1928. 52. 264-271. /K/

     fürdők
B.: A magyar fürdők vendégforgalma 1896-ban.
=1898. 22. 126-128. /K/

     Gaál Jenő
Heller Farkas: Gávai Gaál Jenő (1846-1934). Nekrológ.
=1934. 58. 204. után I-IV.

     gabona
Gerster Miklós: A kenyérgabona szerepe Magyarország közgazdaságában.
=1905. 29. 459-464.

A gabonára szóló záloglevelek. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki megnyitója.
=1922. 46. 437-438.

A gabonára szóló záloglevelek. MKT-ankét. Koós Zoltán előadása.
=1922. 46. 439-448.

A gabonára szóló záloglevelek. MKT-ankét. Éber Antal hozzászólása.
=1922. 46. 448-456.

A gabonára szóló záloglevelek. MKT-ankét. Matlekovits Sándor hozzászólása.
=1922. 46. 456-458.

     gabonaárak
Pálya Jakab: Adalékok a gabonaárakhoz 1818-1895.
=1896. 20. 573-578. /K/

Gerster Miklós: A kenyérgabona árának alakulása.
=1906. 30. 361-379.

A gabonakereskedelem, a gabonaárak és visszahatásuk a külkereskedelemre.
=1912. 36. 34-39. /K/

Balkányi Béla: Gabonaárak alakulása 1906 óta az Osztrák-Magyar vámterületen.
=1915. 39. 501-514.

     gabonabevitel
Gärtner Henrik: A német gabonabeviteli jegyek rendszere.
=1914. 38. 85-104.

A gabonabeviteli jegyek kérdéséhez.
=1914. 38. 401-402. /K/

Horváth Ödön: A gabonabehozatali jegyek meghonosításáról.
=1915. 39. 661-686.

     gabonaelevátorok
Miklós Ödön: A gabona-elevátorokról. 1-3.
=1894. 18. 85-99., 173-184., 527-539.

     gabonaellátás
Térfi Béla: Gabonaellátási problémák.
=1920. 44. 515-535.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki megnyitója.
=1921. 45. 1-4.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Térfi Béla előadása.
=1921. 45. 4-23.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Gaál Gaszton előadása.
=1921. 45. 23-39.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Frey Kálmán előadása.
=1921. 45. 39-47.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Bacher Emil előadása.
=1921. 45. 48-61.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Ipolyi-Keller Gyula előadása.
=1921. 45. 61-71.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Aczél Géza előadása.
=1921. 45. 71-82.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Vajna Ede előadása.
=1921. 45. 83-95.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Gulácsy Dezső előadása.
=1921. 45. 95-103.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Bossányi Endre előadása.
=1921. 45. 103-112.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Lamm Dezső előadása.
=1921. 45. 112-117.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Strasser Imre előadása.
=1921. 45. 118-125.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Hegedűs Nándor Andor előadása.
=1921. 45. 125-131.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Havas Mór előadása.
=1921. 45. 131-140.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Hajdú Zsigmond előadása.
=1921. 45. 140-146.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Pátkay Béla előadása.
=1921. 45. 147-154.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Katona Zsigmond előadása.
=1921. 45. 154-157.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Jutassy Ödön előadása.
=1921. 45. 157-164.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Langfelder Ede előadása.
=1921. 45. 164-170.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Térfi Béla előadása.
=1921. 45. 170-181.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Frey Kálmán előadása.
=1921. 45. 181-183.

Magyarország gabonaellátása. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki zárszava.
=1921. 45. 183-186.

Stux Sándor: Gabonaellátásunk 1921/22-ben.
=1922. 46. 183-207.

     gabona elővétel
Kállay Miklós: Gabonaelővételi ügylet.
=1900. 24. 218-220. /K/

     gabonajegyrendszer
Varga István: Árindex-szerkesztés és gabonajegyrendszer.
=1930. 54. 641-647. /K/

     gabonakereskedelem
Schober Albert: Magyarország liszt- és gabonakivitele.
=1905. 29. 155-164.

Vita a búza- és lisztkivitelünkről.
=1905. 29. 204-206. /K/

A gabonakereskedelem, a gabonaárak és visszahatásuk a külkereskedelemre.
=1912. 36. 34-39. /K/

Németország gabonakiviteli szükséglete.
=1916. 40. 418-419. /K/

     gabonamonopólium
Szentiványi József: A gabonamonopóliummal szerzett tapasztalatok a volt csehszlovák közgazdaságban.
=1943. 67. 552-569. /K/

     gabonaneműek
Hajdú László - Pálya Jakab: A gabonaneműek, a burgonya és a hús ára Németországban 1879-1893.
=1895. 19. 58-63. /K/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 167. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 255. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 343. /KK/

Gabonaneműek árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 448. /KK/

     gabonapiac
Zelovich László: Adatok az Egyesült Államok gabonapiacának szervezetéhez.
=1930. 54. 910-914. /K/

Éber Ernő: A tengerentúli gabonatermés és gabonapiac figyelemmel az európai gabonatermelésre.
=1944. 68. 70-74. /K/

     gabonapolitika
Éber Ernő: A németbirodalmi kormány új gabonapolitikája.
=1932. 56. 715-719. /K/

     gabonatermelés
Hajdú László: Az Amerikai Egyesült Államok gabonatermelése 1874-1893.
=1895. 19. 370-374. /K/

P. P.: A világ gabonatermelése.
=1917. 41. 311-315. /K/

Éber Ernő: A tengerentúli gabonatermés és gabonapiac figyelemmel az európai gabonatermelésre.
=1944. 68. 70-74. /K/

     gabonatermés
Sch.: A világ gabonatermése 1914-ben.
=1915. 39. 132-133. /K/

Th. L.: Az 1922. évi német gabonatermés.
=1923. 47. 89-90. /KK/

Th. L.: Az orosz gabonatermés 1922-ben.
=1923. 47. 90. /KK/

Th. L.: A világ 1923. évi gabonatermésének adatai.
=1924. 48. 168-169. /KK/

Th. L.: Németország 1924. évi gabonatermésének előzetes eredményei.
=1924. 48. 328-329. /KK/

Éber Ernő: A tengerentúli gabonatermés és gabonapiac figyelemmel az európai gabonatermelésre.
=1944. 68. 70-74. /K/

     galaci magyarok
H.: A galaci magyarok száma.
=1902. 26. 627-631. /K/

     Garantiebank
Prileszky Pál: Akzept- und Garantiebank.
=1932. 56. 624-628. /K/

     gazdaadósság
MKT tanácskozmány a gazdaadósságok rendezéséről.
=1933. 56. 726-744.

Mennyey Géza: A német gazdaadósságrendezés áttekintése.
=1942. 66. 266-268. /K/

     gazdagság
Neubauer Gyula: Tőke, vagyon, gazdagság.
=1928. 52. 313-333.

     gazdák
Roszner Ervin: Magyar agrárpolitika és a Magyar Gazdaszövetség nézetei a búzaárak hanyatlásáról. 1-3.
=1897. 21. 343-360., 419-440., 495-516.

Farkas Geiza: A kisgazdákról.
=1912. 36. 361-370.

Gärtner Henrik: Malmi többtermelés, beviteli jegyek és a gazdák.
=1913. 37. 112-123.

Gesztelyi Nagy László: A gazdatársadalom felelőssége.
=1938. 62. 925-938.

     gazdálkodás
Hensch Árpád: Gazdálkodási rendszerek.
=1897. 21. 784-801.

Takács György: Az illetékrendszer jelentősége az állami gazdálkodásban.
=1925. 49. 277-320.

Kisléghi Nagy Dénes: A gazdálkodás metafizikájához.
=1931. 55. 621-625. /K/

Éber Ernő: A tejforgalom szabályozása a kötött gazdálkodás alapján.
=1933. 57. 574-579. /K/

Csikós-Nagy Béla: A gazdálkodás (ökonómia) tanának új megalapozása.
=1939. 63. 244-268.

Vitális István: Szén- és bauxitgazdálkodásunk.
=1941. 65. 298-316.

     gazdaság
Földes Béla: Természet és népesség a gazdaságban.
=1893/1. 17. 279-301.

Milhoffer Sándor: A Dunántúl gazdasági bajairól.
=1904. 28. 433-444.

Árkövy Richárd: Az önálló gazdasági berendezkedés előfeltételei.
=1905. 29. 321-336.

Kunosi Ödön: Amerikai gazdasági vázlatok.
=1913. 37. 161-175.

Neubauer Ferenc: A jelzáloghitel megszervezése az átmeneti gazdaságban.
=1918. 42. 22-36.

Navratil Ákos: Gazdaság és technika. 1-3.
=1918. 42. 647-664.; 1919. 43. 93-115., 218-239.

Kisléghi Nagy Dénes: A rendi gazdaság elmélete.
=1932. 56. 461-469. /K/

Kisléghi Nagy Dénes: Gazdaság és technika.
=1932. 56. 906-912. /K/

Polgár László: Az érték fogalma a matematikai gazdaságelméletben.
=1933. 57. 568-573. /K/

Surányi-Unger Tivadar: Szabad és kötött gazdaság.
=1934. 58. 429-444.

Horváth Jenő: Magyarország az európai gazdaságban 1815-1920. 1-2.
=1935. 59. 71-97., 191-218.

Futó Mihály: A termelési költségek a korporatív gazdaságban.
=1939. 63. 617-627. /K/

Csikós-Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban.
=1940. 64. 52-58. /K/

Surányi-Unger Tivadar: Átmenetgazdasági alapelvek.
=1942. 66. 1-23.

Nemény Vilmos Béla: A nagytérgazdaság elméletéről.
=1942. 66. 342-356.

Farkas Árpád: Kisgazdaságok igásállattartásának üzemgazdasági szempontjai.
=1942. 66. 417-433.

N. -F.: A budapesti tőzsde a háborús gazdaságban.
=1942. 66. 446-448. /K/

Recensor: A közgazdaság önfinanszírozásának problémája a szovjetgazdaságban.
=1944. 68. 351-355. /K/

Bud János: Irányított gazdaság.
=1944. 68. 385-410.

     gazdaságetika
Takaróné Gáll Beatrix: Egyén és közösség a gazdaságetika nézőpontjából.
=1941. 65. 860-868.

     gazdaságfejlesztés
Krasznay Károly: Az árumintavásárok gazdaságfejlesztő szerepe.
=1934. 58. 399-402. /K/

     gazdasági archívum
Varró István: Gazdasági archívumok.
=1914. 38. 483-525.

     gazdasági beszámítás
Neubauer Gyula: A gazdasági beszámítás elmélete.
=1927. 51. 339-351.

     gazdasági cselédek
Ifj. Návay Lajos: Gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztárak szervezése.
=1901. 25. 85-94.

Mattyasovszky Miklós: A gazdasági munkások és cselédek biztosítása.
=1903. 27. 353-365.

     gazdasági egyensúly
Petricskó Miklós: Az ökonomikus statika alapelvei.
=1918. 42. 567-572.

Neubauer Gyula: A gazdasági egyensúlyról.
=1932. 56. 357-388.

     gazdasági egyesületek
Hajdú László:A gazdasági egyesületek Bajorországban.
=1895. 19. 127-130. /K/

     gazdasági együttműködés
Éber Ernő: Kékkönyv az ottawai konferenciáról.
=1933. 57. 101-109. /K/

     gazdasági élet
Bálint Imre: Az 1899-iki év. (Politikai és gazdasági élet.)
=1900. 24. 41-47.

Schwegel János: Amerika gazdasági életéből.
=1904. 28. 596-612.

Bud János: A koncentráció a gazdasági-társadalmi életben. 1-3.
=1911. 35. 73-100., 199-205., 253-275.

P. P.: Anglia gazdasági élete a világháborúban.
=1915. 39. 551-553. /K/

Németország része Olaszország gazdasági életében.
=1916. 40. 420-421. /K/

Beck Dénes: Gazdasági életünk a jövőben, különösen a drágaság-, vám- és pénzkérdés szempontjából.
=1917. 41. 564-576.

Matlekovits Sándor: A Duna Közép-Európának gazdasági ütőere.
=1917. 41. 689-713.

Tonelli Sándor: A megszállott Szerbia gazdasági élete. 1-2.
=1917. 41. 714-736.; 1918. 42. 37-54.

Havas Mór: A magyar autonóm vámtarifa hatása gazdasági életünkre.
=1927. 51. 467-477.

Domanovszky Ákos: Német vita a külföldi kölcsönök körül.
=1928. 52. 599-620.

Harmaja, Leo: A finn gazdasági élet fejlődése és jelenlegi állása.
=1928. 52. 765-777.

Móricz Miklós: Erdély gazdasági élete a román uralom első tíz éve alatt.
=1929. 53. 712-743.

Móricz Miklós: A Felvidék gazdasági élete Trianon óta.
=1932. 56. 107-123.

Kardos Béla: A vámháború hatása a Felvidék gazdasági életére és a csehszlovák fizetési mérleg.
=1932. 56. 819-824. /K/

Bikkal Dénes: A gazdasági élet alakulása az Országos Társadalombiztosító Intézet évi jelentésének tükrében.
=1934. 58. 66-67. /K/

György Ernő: Rugalmasság a gazdasági életben.
=1934. 58. 106-152.

Grecsák Richárd: A gazdasági élet átmeneti formái.
=1937. 61. 462-478.

Balás Károly: Az állami beavatkozás mértéke a gazdasági életbe.
=1939. 63. 915-920.

Terestyéni Cs. Ferenc: A gazdasági és ipari élet Finnországban 1919 óta.
=1940. 64. 172-176.

Dékány István: A gazdasági élet fokai és az 'élettérgazdaság'.
=1940. 64. 539-575.

Varga István: A gazdasági élet fejlődése és a közgazdaságtan.
=1947. 70. 257-274.

     gazdasági eltolódás
Mattyasovszky Miklós: A gazdasági eltolódás és a háború.
=1917. 41. 348-353.

     gazdasági érdek
Balás Károly: Gazdasági szükségletek és érdekek.
=1912. 36. 443-460.

     gazdasági erők
Németország és Anglia gazdasági erői, 1893, 1913.
=1914. 38. 654-656. /K/

     gazdasági eszmék
Surányi-Unger Tivadar: A tőkegazdasági eszmék válsága.
=1941. 65. 577-589.

     gazdasági fejlődés
Bulgária gazdasági fejlődése.
=1912. 36. 275-276. /K/

A német gyarmatok gazdasági fejlődése.
=1912. 36. 417-422. /K/

Kína gazdasági fejlődése és az osztrák ipar.
=1914. 38. 420-425. /K/

Vas Ferenc: Ausztria közreműködése Magyarország gazdasági fejlődésében.
=1915. 39. 289-307.

Buday Dezső: A gazdasági fejlődés három útja.
=1916. 40. 744-771.

Th. L.: Ausztrália gazdasági fejlődése 1913-tól 1923-ig.
=1924. 48. 430-431. /KK/

     gazdasági feladatok
Szegh Dezső: Gazdasági feladataink Albániában.
=1913. 37. 779-792.

Szterényi József: Gazdasági feladataink a háború után.
=1916. 40. 805-826.

Barcza Imre: Gazdasági teendőink a Kárpátokban a leszerelés után.
=1918. 42. 141-143. /K/

     gazdasági fellendülés
Sipos Sándor: Az Egyesült Államok gazdasági prosperitása.
=1929. 53. 491-493. /K/

Balogh Tamás: A munkáspárt és a gazdasági fellendülés Angliában.
=1935. 59. 219-224. /K/

     gazdasági forgalom
Neubauer Gyula: A pénz és a hitel a gazdasági forgalomban.
=1930. 54. 1-31.

     gazdasági haladás
Ráth Zoltán: Gazdasági haladásunk és a munkásosztály. 1-3.
=1894. 18. 185-209., 329-347., 540-556.

     gazdasági haszon
Jankovich Béla: Értéktöbblet és gazdasági haszon.
=1908. 32. 217-232.

     gazdasági hegemónia
Tonelli Sándor: Az európai gazdasági hegemónia válsága.
=1926. 50. 602-606.

     gazdasági helyzet
Szende Gyula: Japán gazdasági és pénzügyi helyzete.
=1905. 29. 660-665. /K/

Ausztria gazdasági helyzete 1910-ben.
=1911. 35. 642-643. /K/

Japán közgazdasága 1912-ben.
=1913. 37. 695-696. /K/

Schiller Ottó: Adatok Törökország gazdasági helyzetéről.
=1915. 39. 37-47.

Vidacs Gyula: Olaszország gazdasági helyzete.
=1915. 39. 416-421. /K/

Albánia gazdasági nyomora.
=1916. 40. 421-422. /K/

Margocsy Géza: A debreceni csizmadiák gazdasági és szociális helyzete.
=1916. 40. 622-637.

Margocsy Géza: A gubások gazdasági és szociális helyzete Debrecenben.
=1916. 40. 716-724.

A katonai leszerelés gazdasági kérdései.
=1917. 41. 460-462. /K/

Neumann Károly: Külföldi vasutak gazdasági helyzetének alakulása.
=1923. 47. 265-294.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki megnyitója.
=1923. 47. 451-452.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Kelety Dénes előadása.
=1923. 47. 452-471.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Tolnay Kornél hozzászólása.
=1923. 47. 472-476.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Neumann Károly hozzászólása.
=1923. 47. 476-485.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Zelovich Kornél hozzászólása.
=1923. 47. 486-502.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Bacsinszky Vladimír hozzászólása.
=1923. 47. 502-510.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Fenyő Miksa hozzászólása.
=1923. 47. 511-517.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Havas Mór hozzászólása.
=1923. 47. 517-526.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Jellinek Lajos hozzászólása.
=1923. 47. 527-530.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Kossalka János hozzászólása.
=1923. 47. 530-534.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Jókay-Szilágyi Miklós hozzászólása.
=1923. 47. 535-538.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Gyömrei Sándor hozzászólása.
=1923. 47. 538-546.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Urbanovich G. Zoltán hozzászólása.
=1923. 47. 546-552.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Prenoszyll Géza hozzászólása.
=1923. 47. 552-554.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Vajna Ede hozzászólása.
=1923. 47. 554-559.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Kelety Dénes válasza.
=1923. 47. 560-583.

A Magyar Államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki zárszava.
=1923. 47. 583-585.

Th. L.: Trieszt gazdasági visszafejlődése.
=1923. 47. 873. /KK/

Th. L.: Adatok Ausztria 1923. évi gazdasági helyzetéről.
=1923. 47. 876. /KK/

Mannheimer Ernő: Értékpapírpiac és gazdasági helyzet.
=1931. 55. 625-627. /K/

Ifj. Boér Elek: A külföldi kölcsönök hatása az adós országok gazdasági helyzetére. - Megjegyzések Neubauer Gyula bírálatára. -
=1935. 59. 551-561. /K/

Pongrácz Kálmán: Erdély és a Székelyföld gazdasági problémái.
=1940. 64. 797-843.

     gazdasági individualizmus
Kisléghi Nagy Dénes: A gazdasági individualizmus válsága.
=1933. 57. 249-256.

     gazdasági intenzitás
Kovács Gábor: A földbirtok árának befolyása a gazdaság intenzitására.
=1905. 29. 178-184.

     gazdasági internacionalizmus
Varga István: Gazdasági internacionalizmus és nacionalizmus.
=1928. 52. 42-52.

     gazdasági kamara
Csérer Lajos: Az erdélyi gazdasági kamaráról.
=1918. 42. 132-137.

     gazdasági kapcsolatok
Sassi Nagy Lajos: A magyar-török-Balkán gazdasági összeköttetés.
=1909. 33. 667-678.

Szterényi József: Gazdasági vonatkozások Ausztria és Magyarország között.
=1912. 36. 711-734. /K/

Matlekovits Sándor: Vámelőnyök (préférence); A német-magyar-osztrák gazdasági közeledés tervezett eszköze.
=1916. 40. 153-167.

Vágó József: Németországgal való gazdasági viszonyunk jövője.
=1916. 40. 185-207.

Welwart Ernő: A Németországhoz való gazdasági közeledés tarifapolitikai akadályai.
=1916. 40. 412-416.

Szigeti Gyula: Magyarország nemzetközi gazdasági kapcsolatai az 1924. évi fizetési mérleg alapján.
=1926. 50. 405-417.

Buresch Károly: Magyarország és Ausztria gazdasági kapcsolatai.
=1935. 59. 725-732.

Andreich Jenő: Magyar-lengyel gazdasági kapcsolatok új közlekedéspolitikai lehetőségei.
=1939. 63. 608-616.

Surányi-Unger Tivadar: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok mai állása.
=1940. 64. 221-237.

Székely Artúr: A kereskedelempolitikai helyzet és nemzetközi gazdasági kapcsolataink.
=1941. 65. 528-534. /K/

Tarnóczi Lóránt: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok valutaforgalmi kötöttségei.
=1947. 70. 197-206. /K/

     gazdasági konferencia
Hantos Elemér: A Világgazdasági konferencia.
=1926. 50- 713-735.

Hantos Elemér: Közép-Európa gazdasági problémái a világgazdasági konferencia előtt.
=1927. 51. 47-73.

Zelovich László: A genfi világgazdasági konferencia.
=1927. 51. 352-360.

     gazdasági könyvészet
L. Sipos Kamilló: Adalék az abszolutizmus gazdasági könyvészetéhez és a 40-es évek gazdasági irodalmához. 1-2.
=1912. 36. 817-828.; 1913. 37. 672-684.

     gazdasági közösség
Seraphin, Hans Jürgen: A Dunavidék és a Feketetengermellék mezőgazdaságának beilleszkedése az európai kontinens kialakulóban lévő gazdasági közösségére.
=1942. 66. 583-592. /K/

     gazdasági kutatás
Székely Gábor: Regressziós analízis a gazdasági kutatásban.
=1948. 71. 54-74.

     gazdasági mérleg
Bálint Imre: Törökország gazdasági mérlege.
=1902. 26. 39-47.

     gazdasági munkások
Ifj. Návay Lajos: Gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztárak szervezése.
=1901. 25. 85-94.

Mattyasovszky Miklós: A gazdasági munkások és cselédek biztosítása.
=1903. 27. 353-365.

A gazdasági munkásbiztosítás reformja.
=1910. 34. 326-332.

     gazdasági nacionalizmus
Varga István: Gazdasági internacionalizmus és nacionalizmus.
=1928. 52. 42-52.

     gazdasági oktatás
A gazdasági szakoktatás Budapest székesfőváros iskoláiban az 1910/11. iskolaévben.
=1911. 35. 640-642. /K/

Varró István: Adatok a főiskolai gazdasági oktatás kérdéséhez. 1-3.
=1914. 38. 704-769.; 1915. 39. 48-129., 169-197.

     gazdasági problémák
Ferenczi Izsó: Német-Ausztria gazdasági létproblémái.
=1920. 44. 666-710.

Hantos Elemér: Közép-Európa gazdasági problémái a világgazdasági konferencia előtt.
=1927. 51. 47-73.

Ferenczi Imre: Az idegenek nemzetközi gazdasági és társadalmi problémái.
=1936. 60. 381-397.

     gazdasági program
Az osztrák trónbeszéd gazdasági programja.
=1911. 35. 644-645. /K/

Káldor György: Az angol liberalizmus gazdasági programja.
=1928. 52. 699-712.

     gazdasági rend
Foltényi Róbert: A gazdasági rend fejlődésének irányzata a háború alatt, különös tekintettel a központokra.
=1918. 42. 123-131.

Ifj. Boér Elek: A verseny és a gazdasági rend.
=1943. 67. 601-630.

     gazdasági rendszerek
Csérer Lajos: Havasalji határgazdasági rendszerek Erdélyben.
=1913. 37. 577-587.

     gazdasági romanticizmus
Recensor: Gazdasági romanticizmus és a tiszta hozadék.
=1944. 68. 74-81. /K/

     gazdasági stílus
Kisléghi Nagy Dénes: Világnézet és gazdasági stílus.
=1944. 68. 265-294.

     gazdasági szervezet
Futó Mihály: A gazdasági szervezet kórtana. Corrado Gini organikus közgazdaságtana.
=1938. 62. 245-267.

     gazdasági szövetség
Székely Artúr: A közép-európai gazdasági szövetség gondolatának története, különösen a XIX. században.
=1916. 40. 518-536.

     gazdasági szükséglet
Balás Károly: Gazdasági szükségletek és érdekek.
=1912. 36. 443-460.

     gazdasági tanács
Balogh Tamás: A német birodalmi gazdasági tanács szervezete és működése.
=1928. 52. 511-515. /K/

     gazdasági telítettség
Claparčde, A. de: Gazdasági telítettségi fok és nyersanyag-termelés.
=1938. 62. 615. /K/

     gazdasági tényező
Jankovich Béla: Az értékelmélet mechanikai alapelvei s a termelés és forgalom gazdasági tényezőiről.
=1906. 30. 440-455.

Balás Károly: A mozgás állapota mint társadalmi és gazdasági alaptényező.
=1938. 62. 36-42.

     gazdasági tér
Guothfalvy Dorner Zoltán: Nagy gazdasági tér.
=1941. 65. 435-449.

     gazdasági terv
Pongrácz Kálmán: Tiszántúli [gazdasági] terv.
=1938. 62. 579-593.

Szász Péter: Háború utáni tervek és a tőkeképződés.
=1943. 67. 844-851. /K/

Judik József: A hároméves gazdasági terv.
=1947. 70. 1-49.

     gazdasági tevékenység
Ereky Károly: Az állam és a társadalom gazdasági tevékenysége Magyarországon.
=1908. 32. 97-108.

     gazdasági törvényhozás
Montenegró új gazdasági törvényhozása.
=1914. 38. 412-413. /K/

Gazdasági törvényhozás.
=1923. 47. 77-84. /KK/

Gazdasági törvényhozás.
=1923. 47. 153-156. /KK/

Gazdasági törvényhozás.
=1923. 47. 242-244. /KK/

E. D. - P. L.: Gazdasági törvényhozás.
=1923. 47. 332-335. /KK/

Th. L.: Gazdasági törvényhozás.
=1923. 47. 440-442. /KK/

E. D.: Gazdasági törvényhozás.
=1923. 47. 664-665. /KK/

E. D. - P. L.: Gazdasági törvényhozás.
=1923. 47. 789-793. /KK/

E. D. - P. L.: Gazdasági törvényhozás.
=1923. 47. 858-863. /KK/

E. D.: Gazdasági törvényhozás.
=1924. 48. 162-166. /KK/

E. D.: Gazdasági törvényhozás.
=1924. 48. 326-328. /KK/

E. D.: Gazdasági törvényhozás.
=1924. 48. 429. /KK/

Gazdasági törvényhozás.
=1925. 49. 179. /KK/

     gazdasági újjáépülés
Rejtő Sándor: Gazdasági újjáépülés.
=1920. 44. 619-638.

     gazdasági válság
Dréhr Imre: A feldarabolt Magyarország - Európa gazdasági válsága.
=1923. 47. 633-645.

Bernát Gyula: A gazdasági válság és a munkabérek alakulása.
=1923. 47. Pótfüzet 1-15.

Magyary Lajos: A gazdasági válság enyhítése.
=1930. 54. 306-310. /K/

Domány Gyula: A világgazdasági válság.
=1931. 55. 194-215.

Neubauer Ferenc: A gazdasági válság kialakulása és fázisai.
=1932. 56. 243-252. /K/

Heller Farkas: Fogyasztás és gazdasági válság. Válasz Varga Istvánnak.
=1933. 57. 326-331. /K/

Varga István: Válság és szegénység. Viszontválasz Heller Farkasnak.
=1933. 57. 331-332. /K/

     gazdasági viszonyok
Jeszenszky Ignác: A barcasági szászok gazdasági viszonyai.
=1900. 24. 683-690.

Morvay Gyula: A hegyvidéki nép gazdasági viszonyai az állattenyésztés szempontjából.
=1905. 29. 865-874.

Szegh Dezső: Gazdasági viszonyunk Bosznia-Hercegovinához. - Jegyzetek a bosnyák kérdéshez. -
=1909. 33. 827-844.

A svájci otthonmunkások gazdasági és társadalmi viszonyai.
=1912. 36. 280-281. /K/

Sch.: Legújabb statisztikai adatok az Egyesült Államok gazdasági viszonyairól.
=1912. 36. 696-700. /K/

Schiller Ottó: Bosznia gazdasági viszonyai.
=1912. 36. 807-816.

Sch.: Oroszország gazdasági viszonyai a háború előtt.
=1915. 39. 339-344. /K/

Lengyel Géza: Lengyelország gazdasági viszonyai.
=1918. 42. 414-458.

Th. L.: Szlovákia gazdasági viszonyai.
=1923. 47. 443. /KK/

Varga István: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1925. év első öt hónapjában.
=1925. 49. 353-385. /KK/

Varga István: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1925. évi június-október hónapokban.
=1925. 49. 657-700. /KK/

Varga István: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1925. évi november-december hónapokban.
=1926. 50. 84- 114. /KK/

Varga István: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1926. évi január-február hónapokban.
=1926. 50. 221-252. /KK/

Varga István: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1926. évi március-április és május-június hónapokban. 1-2.
=1926. 50. 381-404., 529-552. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1926. évi július-augusztus hónapokban.
=1926. 50. 665-684. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1926. évi szeptember-október hónapokban.
=1926. 50. 841-856. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1926. évi november-december hónapokban.
=1927. 51. 161-176. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi január-február hónapokban.
=1927. 51. 289-304. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi március-április hónapokban.
=1927. 51. 417-432. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi május-június hónapokban.
=1927. 51. 545-560. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi július-augusztus hónapokban.
=1927. 51. 689-704. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi szeptember-október hónapokban.
=1927. 51. 849-864. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi november hónapban.
=1928. 52. 85-96. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1927. évi december hónapban.
=1928. 52. 197-208. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi január hónapban.
=1928. 52. 301-312. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi február hónapban.
=1928. 52. 413-424. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi március-április hónapokban.
=1928. 52. 557-572. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi május-június hónapokban.
=1928. 52. 653-668. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi július-augusztus hónapokban.
=1928. 52. 749-764. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi szeptember hónapban.
=1928. 52. 829-840. /KK/

Ifj. Rácz Lajos: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1928. évi november és december hónapban. 1-2.
=1929. 53. 73-84., 165-176. /KK/

Varga István: A magyarországi gazdasági viszonyok 1929. januártól októberig.
=1929. 53. 776. után 1-88.

Varga István: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi március hónapban.
=1930. 54. 410. után 1*-34*. /KK/

Varga István: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi június-július hónapokban.
=1930. 54. 674. után 49*-64*. /KK/

Varga István: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi október hónapban.
=1930. 54. 946. után 83*-92*. /KK/

Varga István: A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi szeptember-október hónapokban.
=1931. 55. 836. után 77*-92*. /KK/

     gazdaságkutató intézet
R. Jónás Magda: A Magyar Gazdaságkutató Intézet új ipari termelési indexszáma.
=1940. 64. 13-36.

     gazdaságosság
Barthos Andor: Részletek a gazdaságosság érvényesítéséhez az államvasutak üzemében.
=1914. 38. 456-474.

Weis István: A gazdaságosság elve a közigazgatásban.
=1923. 47. 368-392.

     gazdaságpolitika
Mattyasovszky Miklós: A polgári törvénykönyv tervezetének öröklési joga, gazdasági és társadalompolitikai szempontból.
=1901. 25. 502-519.

Strickerné Pollacsek Laura: III. Károly gazdaságpolitikájának hatása Magyarországra. 1-2.
=1909. 33. 384-397., 455-478.

Az Egyesült Államok új gazdasági politikája.
=1912. 36. 851-853. /K/

Dréhr Imre: Pénzünk és gazdasági politikánk nemzetközi kérdései.
=1923. 47. 295-302.

Surányi-Unger Tivadar: A célkitűzés problémája a gazdaságpolitikában, különös tekintettel a kereskedelmi politikára. 1-2.
=1924. 48. 227-264., 376-408.

Kovrig Béla: Racionalizmus a gazdaságpolitikában.
=1926. 50. 759-770.

Guothfalvy Dorner Zoltán: Racionalizálás és gazdaságpolitika.
=1928. 52. 669-698.

Bártfai Szabó László: Széchenyi gazdaságpolitikai tételei.
=1930. 54. 771-786.

Judik József: A külföldi kölcsönök tekintetében követendő politika problémái.
=1931. 55. 81-114.

Zelovich László: Magyar gazdaságpolitika 1932-ben.
=1932. 56. 226-237.

Lipták László: Magyar gazdaságpolitika 1932-ben. Megjegyzés Zelovich László cikkére.
=1932. 56. 473-476. /K/

Zelovich László: Magyar gazdaságpolitika 1932-ben. Válasz Lipták László megjegyzésére.
=1932. 56. 476. /K/

Otte, Gerhard: A német gazdaságpolitika alapproblémái.
=1932. 56. 598-619.

Lipták László: Magyar gazdaságpolitika 1932. Viszontválasz Zelovich László megjegyzésére.
=1932. 56. 628-629. /K/

Navratil Ákos: Közgazdaságtan és gazdasági politika.
=1934. 58. 1-21.

Varga István: A fasizmus gazdaságpolitikája.
=1934. 58. 570-594.

Gesztelyi Nagy László: A tengeri gazdaságpolitikai jelentősége Magyarországon.
=1937. 61. 833-841. /K/

Theiss Ede: Korlátozott verseny és gazdaságpolitika.
=1939. 63. 388-442.

Surányi-Unger Tivadar: Az amerikai gazdaságpolitika válaszúton.
=1939. 63. 779-793.

Keményffi János: A francia Blum-kormány gazdaságpolitikai tévedése.
=1939. 63. 941-957.

Kisléghi Nagy Dénes: A gazdaságpolitika tudományelméleti helyzete.
=1943. 67. 78-83. /K/

Bolberitz Károly: Magyarország háborús gazdaságpolitikája az ipari termékek termelési-fogyasztási egyensúlyának biztosítására.
=1943. 67. 154-174.

Navratil Ákos: A háború utáni átmeneti idő gazdasági politikája.
=1943. 67. 986-1012.

     gazdaságpolitikai társaság
Varga István: A gazdaságpolitikai társaság 1929/30. évi munkaprogramjának első tervezete.
=1929. 53. 672-675. /K/

     gazdaságstatisztika
Bud János: Elméleti, gazdasági és morálstatisztikai kérdések a Nemzetközi Statisztikai Intézet XI. ülésszakán. 1-2.
=1908. 32. 391-399., 461-470.

Földes Béla: Az MTA és a nemzetgazdaságtan-statisztika mívelése. (A nemzetgazdasági bizottság alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából.)
=1910. 34. 813-833.

A gazdasági statisztika és a háború.
=1916. 40. 67-71. /K/

Hajdrik Sándor: A magyar gazdasági statisztika kiépítése.
=1926. 50. 802-804. /K/

Balogh Tamás: A német hivatalos gazdaságstatisztika újjászervezése és tevékenysége.
=1928. 52. 486-503.

     gazdaságtan
Mezey Lajos: A teoretikus gazdaságtan alapproblémái.
=1918. 42. 220-232.

Kisléghi Nagy Dénes: Az univerzalizmus gazdasági tanai. 1-2.
=1937. 61. 577-627., 784-822.

Ifj. Boér Elek: A fogyasztás gazdaságtana és irányítása. 1-2.
=1939. 63. 11-31., 220-243.

Sós Aladár: John Maynard Keynes gazdasági tanai és bírálatuk. 1-2.
=1948. 71. 197-224.; 1949. 72. 23-71.

     gazdaságtörténet
Lukács Károly: A francia államháztartás Sully idejében. Gazdaságtörténeti tanulmány.
=1907. 31. 7-23.

     gazdaságtörténet-írás
A magyar gazdaságtörténet-írás új útja. MKT-ankét. Gyömrei Sándor előadása.
=1932. 56. 661-679.

A magyar gazdaságtörténet-írás új útja. MKT-ankét. Ifj. Iványi-Grünwald Béla hozzászólása.
=1933. 57. 360-368. /K/

A magyar gazdaságtörténet-írás új útja. MKT-ankét. Frey András hozzászólása.
=1933. 57. 368-373. /K/

A magyar gazdaságtörténet-írás új útja. MKT-ankét. Gyömrei Sándor válasza.
=1933. 57. 373-376. /K/

Berlász Jenő: A magyar gazdaság- és társadalomtörténetírás kialakulása.
=1943. 67. 1076-1096.

     gazdaságtudomány
Luckhaub Gyula: A matematika a gazdasági irányú tudományokban.
=1944. 68. 59-69.

     gazdaságtudományi múzeum
Guothfalvy Dorner Zoltán: A düsseldorfi társadalom- és gazdaságtudományi múzeum.
=1929. 53. 584-587. /K/

     Gelléri Mór
S.: Gelléri Mór (1854-1915). Nekrológ.
=1915. 39. 628-629. /K/

     Genf
A genfi órásipar.
=1918. 42. 199-200. /K/

Zelovich László: A genfi világgazdasági konferencia.
=1927. 51. 352-360.

Zelovich László: A kettős adóztatás és az adózás alóli kibúvás kérdésében Genfben 1928 októberében tartott konferencia.
=1928. 52. 875-876. /K/

Zelovich László: A legnagyobb kedvezmény kérdése és az 1930. évi genfi vámkonferencia.
=1930. 54. 295-305.

     Genova
M.: Szociológiai kongresszus (Genova, 1899. október 23-26).
=1900. 24. 78-79. /K/

     George, Henry
Mezey Lajos: Henry George eszméje.
=1917. 41. 133-139.

     gépgyárak
György Endre: A magyar vasművek és gépgyárak.
=1913. 37. 410-418.

     gépkocsi
Nemzetközi automobil-statisztika.
=1912. 36. 528-529. /K/

A világ automobilforgalma.
=1915. 39. 554-555. /K/

     Gide, Charles
H. F.: Charles Gide (1847-1932). Nekrológ.
=1932. 56. 241-243. /K/

     Gini, Corrado
Futó Mihály: A gazdasági szervezet kórtana. Corrado Gini organikus közgazdaságtana.
=1938. 62. 245-267.

     Gossen-törvények
Miyoji Hayakava: Kautz Gyula és a Gossen-féle tételek.
=1930. 54. 331-337.

Szécsi János: A Gossen-törvények módosítása.
=1931. 55. 169-193.

     görög gyarmatok
Téglás Gábor: Régi súlymértékek. (A Daciával kereskedelemben állott aldunai és pontusmelléki görög gyarmatok kereskedelmi súlymértékei időszámításunk első századában.)
=1907. 31. 416-421. /K/

     Görögország
Görögország külkereskedelme 1910-ben.
=1911. 35. 637. /K/

     görögök
Schäfer László: A görögök vezetőszerepe Magyarországon a korai kapitalizmus kialakulásában. 1-2.
=1930. 54. 32-54., 109-141.

     Göttinga
Goldziher Károly: A biztosítási tudományok szemináriuma Göttingában.
=1902. 26. 878-880. /K/

     grafikus ábrázolás
Gy.: A grafikus rajzok a statisztikában.
=1897. 21. 743-745. /K/

P. P.: A statisztika grafikai ábrázolása és annak gyakorlati jelentősége.
=1915. 39. 344-347. /K/

     gubások
Margocsy Géza: A gubások gazdasági és szociális helyzete Debrecenben.
=1916. 40. 716-724.

     gumi
Brazíliai gumi-valorizáció.
=1913. 37. 699-700. /K/

     gümőkór
L.: A gümőkór pusztítása.
=1899. 23. 789-795. /K/

     gyapjú
A brünni gyapjúipar 1911-ben.
=1912. 36. 516-517. /K/

A brünni gyapjúáruipar.
=1914. 38. 536-538. /K/

A brünni gyapjúáruipar 1914-ben.
=1915. 39. 561-562. /K/

Pálinkás András: A gyapjúértékesítés megszervezése a közszállítások útján.
=1934. 58. 168-171. /K/

     gyapot
György Miklós: A gyapot árhullámzásainak okai.
=1909. 33. 735-758.

Nemzetközi gyapotstatisztika.
=1910. 34. 417-418. /K/

A barcelonai nemzetközi gyapotkongresszus.
=1911. 35. 789-790. /K/

Gyapotvalorizációs tervek az Egyesült Államokban.
=1911. 35. 838-839. /K/

Gyapotfogyasztás és láthatatlan gyapotkészlet.
=1912. 36. 114-117. /K/

A német gyapotipar 1911-ben.
=1912. 36. 271-272. /K/

A jövő fő gyapottermő országai.
=1914. 38. 539-540. /K/

Az angol gyapotkereskedelem 1914-ben.
=1915. 39. 566. /K/

P. P.: Amerika gyapottermelése és ipara a háború első hat hónapjában.
=1916. 40. 301-302. /K/

Az amerikai gyapotkereskedelem szabályozása.
=1916. 40. 375. /K/

     gyári alkalmazottak
Tervezet az ipari és gyári alkalmazottak betegség esetén való segélyezéséről.
=1900. 24. 701-706. /K/

     gyári törvényjavaslat
Sch.: Az új svájci gyári törvényjavaslat.
=1914. 38. 407-408. /K/

     gyáripar
Géber Antal: A magyar gyáripar első üzemi és munkásstatisztikája.
=1904. 28. 121-131.

Az új japán gyáripari törvény.
=1911. 35. 546. /K/

A svájci gyáripari törvén revíziója.
=1911. 35. 701-704. /K/

Gyáripar és kézműipar különválasztása.
=1911. 35. 790-791. /K/

A svájci gyáripar fejlődése.
=1913. 37. 554-557. /K/

Futó Mihály: Gyáripari termelésünk irányítása a két világháborúban.
=1943. 67. 1013-1075.

     Gyáriparosok Országos Szövetsége
Matlekovits Sándor: A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének 20 éves fennállása.
=1922. 46. 497-500. /K/

     gyarmat
Lers Vilmos: A gyarmatügyről.
=1897. 21. 441-461.

Székely Mihály: Kiviteli törekvéseink és a gyarmatok.
=1898. 22. 741-760.

Téglás Gábor: Régi súlymértékek. (A Dáciával kereskedelemben állott aldunai és pontusmelléki görög gyarmatok kereskedelmi súlymértékei időszámításunk első századában.)
=1907. 31. 416-421. /K/

Ruttkay Vilmos: Az angol gyarmatügyi értekezlet.
=1907. 31. 505-510.

A német gyarmatok gazdasági fejlődése.
=1912. 36. 417-422. /K/

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. Ferenczi Imre előadása.
=1936. 60. 700-714.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. Hegedűs Lóránt hozzászólása.
=1936. 60. 791-794.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. Kovács Alajos hozzászólása.
=1936. 60.794-796.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. Kovrig Béla hozzászólása.
=1936. 60. 796-799.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. Neubauer Gyula hozzászólása.
=1936. 60. 799-802.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. Ferenczi Imre válasza.
=1936. 60. 802-803.

Ruisz Rezső: A német gyarmati követelések gazdasági okai.
=1937. 61. 122-127. /K/

Éber Ernő: Mezőgazdasági cselédbér - mezőgazdasági cselédkereset.
=1941. 65. 43-62.

     gyárosok
Iparosok, kereskedők és gyárosok Hanza-szövetsége (1909).
=1909. 33. 845-847. /K/

Matlekovits Sándor: A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének 20 éves fennállása.
=1922. 46. 497-500. /K/

     gyárstatisztika
Sz.: Svájci gyárstatisztika.
=1913. 37. 354. /K/

P. P.: Svájci gyárstatisztika.
=1914. 38. 210-212. /K/

     gyárvárosrészek
Farkas Jenő: A gyárvárosrészek elhelyezése.
=1900. 24. 303-304. /K/

     gyermekágy
Moldoványi István: A gyermekágyas munkásnők védelme.
=1904. 28. 957-963. /K/

Flórián Károly: A betegség, gyermekágy és halálozás esetén nyújtandó segélyek az 1907. évi XIX. tc. szerint. 1-2.
=1908. 32. 677-683., 722-733.

     gyermekápolás
Kovács Aladár: A gyermekápolás Franciaország közigazgatásában.
=1893/2. 17. 381-386. /K/

     gyermekhalandóság
H. A.: A gyermekhalandóság statisztikája.
=1899. 23. 589-597.

Laky Dezső: Magyar gyermekhalandósági statisztika.
=1922. 46. 75-96.

     gyermekmunka
A.: Tanköteles gyermekek foglalkoztatása Németországban.
=1898. 22. 496-500. /K/

R.: Az iskolás gyermekek ipari mellékfoglalkozásának kérdése.
=1899. 23. 506-508. /K/

Fenyvessy József: A gyermekmunka védelme.
=1903. 27. 720-721. /K/

Ifj. Leopold Lajos: A gyermek-munkás védelme Németországban.
=1904. 28. 621-625. /K/

Guothfalvy Dorner Zoltán: A fiatalkorúak, gyermekek és nők éjjeli munkájának kérdése és textilipari versenyképességünk.
=1930. 54. 510-517. /K/

     Győr
A Pozsony és Győr közötti vízművek.
=1911. 35. 539-541. /K/

     György Endre
Mattyasovszky Miklós: György Endre (1848-1927). Nekrológ.
=1927. 51. 245-246. /K/

     gyufagyár
Moldoványi István: A gyufagyári munkások védelme. 1-3.
=1904. 28. 1-17., 109-120., 219-237.

Vita a foszforgyári munkások védelméről.
=1904. 28. 247-250. /K/

     gyufamonopólium
Francia gyújtóegyedáruság.
=1910. 34. 418-419. /K/

     gyümölcsfák
A porosz állat- és gyümölcsfaszámlálás.
=1914. 38. 399-401. /K/

     Haberler
Nőtel Rudolf: Haberler konjunktúraelmélete.
=1938. 62. 939-952.

     háború
Sz.: Háború és közgazdaság. 1-2.
=1914. 38. 635-643., 770-779. /K/

Sch.: A lakásügy a háborúban.
=1914. 38. 643-645. /K/

Sch.: Az ingatlan tulajdon védelme a háború alatt.
=1914. 38. 645-646. /K/

Ferenczi Imre: A háború sebesültjeinek gazdasági jövője.
=1914. 38. 677-688.

Schlesinger Károly: Bankpolitika háború idején.
=1914. 38. 689-697.

Az adózás és a háború.
=1914. 38. 785. /K/

P. P.: A háború hatása az orosz iparra.
=1914. 38. 786. /K/

Szana Zsigmond: A háború kihatásai a pénz lényegére.
=1915. 39. 145-151.

Varga Jenő: Háború és közgazdaság. 1-2.
=1915. 39. 152-160., 257-271.

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1915. 39. 198-204. /K/

Sch.: Az Egyesült Államok külkereskedelme a háború első hónapjaiban.
=1915. 39. 204-209. /K/

Szabó Ferenc: Háborús idők közélelmezési tanulságai.
=1915. 39. 217-244.

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1915. 39. 272-277. /K/

P. P.: A német ipar a háborúban.
=1915. 39. 278-282. /K/

P. P.: A háború hatása a német vasiparra.
=1915. 39. 285-287. /K/

Bálint Imre: Közgazdaságunk és vasútpolitikánk a háború után.
=1915. 39. 308-324.

Sch.: Oroszország gazdasági viszonyai a háború előtt.
=1915. 39. 339-344. /K/

Sz. L.: Háború és közgazdaság.
=1915. 39. 409-416. /K/

P. P.: Európai háború - amerikai közgazdaság. 1-3.
=1915. 39. 421-430., 547-551., 640-644. /K/

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1915. 39. 531-542. /K/

P. P.: Anglia gazdasági élete a világháborúban.
=1915. 39. 551-553. /K/

P. P.: A Szuezi csatorna a háborúban.
=1915. 39. 553. /K/

Az európai kőolajtermelés a háborúban.
=1915. 39. 563-564. /K/

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1915. 39. 629-639. /K/

A tengerentúli személyforgalom és a háború.
=1915. 39. 646. /K/

A világháború költségei.
=1915. 39. 721-723. /K/

A francia vasúttársaságok és a háború.
=1915. 39. 727-729. /K/

Munkanélküliség Ausztriában a háború alatt.
=1915. 39. 730-731. /K/

Payer Pál: Anglia gondoskodása cukorszükségletéről a háborúban.
=1915. 39. 755-759.

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1915. 39. 783-787. /K/

P. P.: Az első háborús év államadásságai.
=1915. 39. 795. /K/

P. P.: A háború hatása Japán külkereskedelmére.
=1915. 39. 796. /K/

P. P.: A háború és az európai országok jegybankjai.
=1915. 39. 797-802. /K/

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1916. 40. 63-67. /K/

A gazdasági statisztika és a háború.
=1916. 40. 67-71. /K/

Klasz Paula: Az Egyesült Államok és az európai háború.
=1916. 40. 126-132. /K/

P. P.: A háború költségei és a hadviselő államok pénzügyi helyzete.
=1916. 40. 133-136. /K/

Schlesinger Károly: A pénzérték háborús változása.
=1916. 40. 168-184.

P. P.: A háború hatása az Atlanti óceán személyforgalmára.
=1916. 40. 216-217. /K/

Kovács Gábor: A világháború közgazdasági háttere.
=1916. 40. 265-293.

P. P.: Amerika gyapottermelése és ipara a háború első hat hónapjában.
=1916. 40. 301-302. /K/

A német játékáruipar és a háború.
=1916. 40. 371-372. /K/

A háború hatása a német tengerhajózásra.
=1916. 40. 422-426. /K/

Ecseri Lajos: Mezőgazdaságunk helyzete és feladatai a háború után.
=1916. 40. 503-517.

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1916. 40. 565-570. /K/

P. P.: A Német Birodalmi Bank háborús munkája.
=1916. 40. 572-573. /K/

P. P.: Argentína külkereskedelme a háborúban.
=1916. 40. 729-731. /K/

P. P.: A német közgazdaság a háborúban.
=1916. 40. 731-732. /K/

Kovács Jenő: A jegybankok nemesércpolitikája és a háború.
=1916. 40. 786-799.

Szterényi József: Gazdasági feladataink a háború után.
=1916. 40. 805-826.

Lengyelország cukoripara a háború előtt.
=1917. 41. 149-151. /K/

Mattyasovszky Miklós: A gazdasági eltolódás és a háború.
=1917. 41. 348-353.

Kovács Alajos: Születési számunk alakulása a háború után.
=1917. 41. 384-387. /K/

Kircz Andorné: Népesedési kérdések a háborúban.
=1917. 41. 456-459. /K/

Kircz Andorné: Bécsi munkások életviszonyai a háború előtt háztartási számadások alapján.
=1917. 41. 538-563.

Kircz Andorné: Városi családok élelmezési viszonyai Németországban a háború második évében háztartási számadások alapján.
=1917. 41. 682-685. /K/

Bíró Benedek: Állami háztartásunk a háború első évében.
=1917. 41. 841-870.

Méhely Kálmán: A munkáskérdés háborús fejlődése.
=1918. 42. 5-21. /K/

Ifj. Weiss Vilmos: A kereslet és kínálat alakulása a háborúban.
=1918. 42. 56-60. /K/

Foltényi Róbert: A gazdasági rend fejlődésének irányzata a háború alatt, különös tekintettel a központokra.
=1918. 42. 123-131.

Lers Vilmos: A háború hatása a nemzetközi szerződésekre. - Különösebb tekintettel a közgazdaságpolitikai vonatkozásúakra.
=1919. 43. 3-34.

Dálnoki-Kováts Jenő: A megélhetés drágulása a háború kitörése óta.
=1921. 45. 264-292.

Buday László: A statisztika szervei a háború alatt.
=1922. 46. 548-551.

Heller Farkas: A háború és a közgazdaságtan elmélete.
=1923. 47. 1-22.

Pap Géza: Munkásbiztosításunk a háborús és a háborút követő években.
=1925. 49. 590-614.

Ifj. Reitzer Béla: Szociálpolitika a felfegyverkezés és a háború között.
=1939. 63. 961-971. /K/

Varga István: Az európai háború és az árkérdés.
=1940. 64. 149-158.

Theiss Ede: Modern közgazdaságtudomány és totális háború.
=1942. 66. 718-741.

Kádas Kálmán: Államháztartás és áralakulás a háborús Finnországban.
=1943. 67. 1097-1104. /K/

     háború-kockázat
Fehér Gyula: Háború-kockázat az életbiztosításban.
=1916. 40. 96-114.

     háborús adópolitika
Gy. E.: Háborús adópolitika Angliában.
=1919. 43. 119-121. /K/

     háborús ármaximálás
P-I: Háborús ármaximálások Németországban és Ausztriában.
=1917. 41. 297-306. /K/

     háborús bankpolitika
Domány Gyula: A háborús bankpolitika.
=1942. 66. 201-226.

     háborús gazdaság
N. -F.: A budapesti tőzsde a háborús gazdaságban.
=1942. 66. 446-448. /K/

     háborús gazdaságpolitika
Bolberitz Károly: Magyarország háborús gazdaságpolitikája az ipari termékek termelési-fogyasztási egyensúlyának biztosítására.
=1943. 67. 154-174.

     háborús idegenforgalom
Sebestyén György: A háborús idegenforgalom gazdasági kérdései.
=1941. 65. 91-96. /K/

     háborús közgazdaság
Pereszlényi Pál: Adatok Anglia háborús közgazdaságához.
=1915. 39. 687-697.

Kovács Gábor: Háborús közgazdasági archívum a debreceni egyetemen.
=1917. 41. 650-661.

Riccardi, Raffaello: Háborús közgazdaság.
=1940. 64. 504-506. /K/

     háborús népesedés
Popper György: Háborús népesedési és szociális problémák.
=1917. 41. 262-284.

     háborús népveszteség
Buday László: Magyarország háborús népvesztesége.
=1920. 44. 536-551.

     háborús pénzügy
Ifj. Weiss Vilmos: Háborús pénzviszonyok, különös tekintettel a pénzbőségre. A pénzintézetek alaptőkeemelése.
=1917. 41. 434-443.

Ifj. Boér Elek: Háborús pénzpolitika és pénzügy 1914-15-ben és 1939-40-ben.
=1940. 64. 444-478.

Balás Károly: Háborús pénzügyek.
=1942. 66. 813-821.

Vajta György: A nagyhatalmak háborús pénzügyei.
=1943. 67. 771-814.

Recensor: Az első négy háborús év pénzügyei.
=1944. 68. 223-226. /K/

     hadikölcsön-biztosítás
Ifj. Sós Ernő: A hadikölcsönbiztosítás.
=1917. 41. 577-580. /K/

Frisch Ferenc: Hadikölcsönbiztosítás.
=1918. 42. 258-273., 1 t.

     hadirokkantak
Ferenczi Imre: A hadirokkantak és hadihátrahagyottak ellátásának reformja.
=1917. 41. 769-811.

     hadiszer-kivitel
Az Egyesült Államok hadiszerkivitele.
=1915. 39. 723-726. /K/

     hadviselő államok
P. P.: A háború költségei és a hadviselő államok pénzügyi helyzete.
=1916. 40. 133-136. /K/

     Hága
F. I.: A X-ik nemzetközi lakásügyi kongresszus Hágában.
=1912. 36. 557-560. /K/

A hágai lakásügyi kongresszus.
=1913. 37. 772-774. /K/

     hajléktalanok
6553 berlini munkanélküli és hajléktalan.
=1913. 37. 129-131. /K/

     hajóállomány
Az amerikai kereskedelmi hajóhad.
=1915. 39. 556-557. /K/

Th. L.: A világ kereskedelmi hajóállománya.
=1923. 47. 257-258. /KK/

Th. L.: A világ kereskedelmi hajóállományának veszteségei 1911-1921.
=1923. 47. 258. /KK/

     hajóépítés
Hajóűr-produkció 1916-ban [a világon].
=1917. 41. 588-589. /K/

     hajóforgalom
Herczeg Ferenc: Fiume áru és hajóforgalma az 1896. évben.
=1897. 21. 587-606.

Herczeg Ferenc: Fiume áru és hajóforgalma az 1897. évben.
=1898. 22. 552-571. /K/

     hajóveszteség
A világ hajóvesztesége 1914-ben.
=1915. 39. 645-646. /K/

     hajózás
Hajdú László: A folyamhajózás Oroszországban.
=1895. 19. 63-65. /K/

Penninger Antal: A tengerhajózási mozgalmak és azok hatása Fiume forgalmára.
=1904. 28. 748-761.

A dán vasúti és hajózási jutalékrendszer.
=1909. 33. 859. /K/

Kohányi Zoltán: Hajózási egyezmények a világforgalomban.
=1910. 34. 261-276.

Kohányi Zoltán: Nemzeti tengerhajózási politikánk feladatai.
=1910. 34. 741-774.

A világflotta 1911-ben.
=1911. 35. 780-781. /K/

Sz. Gy.: Aktuális tengerhajózási és exportkérdésekről.
=1912. 36. 484-498.

A német tengerhajózás 1911-ben.
=1912. 36. 530-532. /K/

A világflotta gyarapodása.
=1913. 37. 612-613. /K/

Sch.: A világ kereskedelmi flottája 1913-ban.
=1915. 39. 131-132. /K/

Nagybritannia hajózása 1914-ben.
=1915. 39. 553-554. /K/

Hajóközlekedés Anglia és Oroszország között.
=1915. 39. 555. /K/

P. P.: A háború hatása az Atlanti óceán személyforgalmára.
=1916. 40. 216-217. /K/

A háború hatása a német tengerhajózásra.
=1916. 40. 422-426. /K/

A francia hajózás állami fejlesztése.
=1917. 41. 837-838. /K/

Kvassay Jenő: A Duna-torkolat hajózásának kérdései.
=1918. 42. 630-636. /K/

Trebits Miksa: A magyar folyamhajózás fejlődése a háború előtt és annak jelenlegi állapota.
=1924. 48. 265-287.

Rohringer Sándor: Hajózás, Vaskapu-szabályozás, Tisza-szabályozás.
=1941. 65. 223-236.

     halkereskedelem
A német tengerihal-kereskedelem.
=1912. 36. 521-523. /K/

     haláleseti biztosítás
Frisch Ferenc: A felvidéki és kárpátaljai rokkantsági, öregségi és haláleseti kötelező biztosítás rendezése.
=1940. 64. 883-923.

     halálozás
Ráth Zoltán: Népünk korviszonyai és halálozási statisztikánk. 1-5.
=1893/1. 17. 71-113., 318-334., 448-471., 580-640., 725-741.

Z.: Születések és halálozások Magyarországon az állami anyakönyvek első esztendejében 1895-1896.
=1898. 22. 45-52. /K/

L.: A gümőkór pusztítása.
=1899. 23. 789-795. /K/

Flórián Károly: A betegség, gyermekágy és halálozás esetén nyújtandó segélyek az 1907. évi XIX. tc. szerint. 1-2.
=1908. 32. 677-683., 722-733.

Frisch Ferenc: Budapest halálozási viszonyai 1914 óta.
=1922. 46. 459-479.

     halandóság
H. A.: A gyermekhalandóság statisztikája.
=1899. 23. 589-597.

Bud János: Népünk halandósága és élettartama. 1-2.
=1907. 31. 229-239., 320-342.

Laky Dezső: Magyar gyermekhalandósági statisztika.
=1922. 46. 75-96.

     Halász Sándor
Mandelló Gyula: Halász Sándor (1859-1918). Nekrológ.
=1918. 42. 3-4.

     hálókocsik
Háló-, étkező és büfékocsik közlekedése a Magy. Kir. Államvasutak vonalain 1911. évi május hó 1-től kezdve.
=1911. 35. 377. előtti 1 t.

     Hamburg
Kivándorlás Hamburgon át 1911-ben.
=1912. 36. 610. /K/

     Hantos Elemér
Navratil Ákos: Hantos Elemér (1881-1942). Nekrológ.
=1942. 66. 674-677. /K/

     Hanza-szövetség
Iparosok, kereskedők és gyárosok Hanza-szövetsége (1909).
=1909. 33. 845-847. /K/

A Hansabund első esztendeje.
=1910. 34. 561-562. /K/

     haszon
Jankovich Béla: Értéktöbblet és gazdasági haszon.
=1908. 32. 217-232.

     haszonállat-állomány
Éber Antal: A nemzeti vagyon alakulása haszonállatállományunkban.
=1929. 53. 575-580. /K/

     haszonbér
Éber Ernő: A földárak és földhaszonbérek alakulása tíz év alatt.
=1939. 63. 296-307. /K/

Éber Ernő: Földárak és haszonbérek 1939-ben.
=1940. 64. 636-647. /K/

     hatalom
Mezey Lajos: Beszámítás vagy hatalmi elmélet?
=1932. 56. 284-305.

Honegger, Hans: Új termelési elmélet a hatalom- és hitelfogalom alapján.
=1937. 61. 434-444.

     határgazdasági rendszerek
Csérer Lajos: Havasalji határgazdasági rendszerek Erdélyben.
=1913. 37. 577-587.

     határhaszon-elmélet
Heller Farkas: Határhaszonelmélet és munkaelmélet. 1-2.
=1904. 28. 463-473., 516-533.

Heller Farkas: A határhaszonelmélet és az uralkodó értékelméletek. 1-2.
=1906. 30. 110-121., 176-185.

Heller Farkas: A határhaszonelmélet bírálata. 1-2.
=1906. 30. 531-538., 591-600.

Mezey Lajos: A határhaszonelmélet bírálata. 1-2.
=1914. 38. 186-194., 265-275.

Karg Norbert: A határhaszon és a teljesítmények egyenlő fontossága.
=1927. 51. 74-87.

Theiss Ede: A határhaszon mérésének problémája.
=1932. 56. 705-713.

     határidő-üzlet
Neumann Ernő: Belga törvényjavaslat a határidőüzletről.
=1912. 36. 124-125. /K/

Recensor: Az angol és amerikai valutatervek ellentéteinek háttere.
=1944. 68. 425-428. /K/

     határtermelékenység
Fellner Vilmos: A természetes kamat, mint a megtakarítások határtermelékenysége.
=1935. 59. 380-398.

     hatósági munkaközvetítés
Hatósági munkaközvetítés.
=1923. 47. 447-448. /KK/

Andor Endre: A hatósági munkaközvetítés előretörése külföldön.
=1924. 48. 288-301.

Andor Endre: A hatósági munkaközvetítés Amerikában.
=1925. 49. 526-533. /K/

     hatósági üzem
A hatósági és magánüzem egyesítése.
=1912. 36. 693-695. /K/

     Havasalja
Csérer Lajos: Havasalji határgazdasági rendszerek Erdélyben.
=1913. 37. 577-587.

     házasság
Dr.-: A vegyes házasságok termékenysége Poroszországban.
=1893/1. 17. 224-228. /K/

Vargha Gyula: A házasságok időtartama Franciaországban.
=1894. 18. 1204-1206. /K/

Buday László: Házassági perek az új házasságjog első esztendejében. 1895-1896.
=1897. 21. 626-631. /K/

Buday László: A magyarság szerepe a múlt év házasságaiban.
=1897. 21. 975-981. /K/

Ráth Zoltán: A házasságok termékenysége.
=1902. 26. 333-341.

Kovács Gábor: Házasságkötés és élveszületések. - Adalékok az osztályok dinamikájához. -
=1909. 33. 289-313.

     házépítés
Szeibert János: A mezőgazdasági munkásház- és cselédlakásépítés közületi támogatása.
=1939. 63. 46-81.

     házi cselédek
A házi cselédek jogviszonyainak rendezése a Német Birodalomban.
=1911. 35. 545. /K/

     házigazdaság
Szeged város házigazdasága.
=1913. 37. 686-689. /K/

     háziipar
Illés.: Magyar háziipar és budapesti otthoni munka.
=1909. 33. 357-359. /K/

     házimunka
R.: A házimunka számbavétele Ausztriában.
=1898. 22. 199-202. /K/

     háztartás
Thirring Gusztáv: A fővárosi szegény néposztályok lakásai. Adalék a nagyvárosi háztartások összetételének ismertetéséhez.
=1894. 18. 872-891.

Balkányi Béla: Magyar háztartási statisztikai adatok (1907).
=1908. 32. 119-123. /K/

Német munkásháztartási statisztika.
=1909. 33. 355-357. /K/

Illés Imre: Egy pozsonyi hivatalnok-család háztartási számadása.
=1913. 37. 563-576.

Kircz Andorné: Bécsi munkások életviszonyai a háború előtt háztartási számadások alapján.
=1917. 41. 538-563.

Kircz Andorné: Városi családok élelmezési viszonyai Németországban a háború második évében háztartási számadások alapján.
=1917. 41. 682-685. /K/

Buday Dezső: A háztartások kollektiválódása.
=1918. 42. 459-472.

     Hegedűs Lóránt
Fabinyi Tihamér: Hegedűs Lóránt (1872-1943). Nekrológ.
=1943. 67. 1-5.

     Hegedűs Sándor
Mandelló Gyula: Hegedűs Sándor (1847-1906). Nekrológ.
=1907. 31. 1-3.

     hegyvidéki nép
Morvay Gyula: A hegyvidéki nép gazdasági viszonyai az állattenyésztés szempontjából.
=1905. 29. 865-874.

     Heller Farkas
Navratil Ákos: Heller Farkas.
=1937. 61. 305-309.

     helyi érdekű vasút
Rózsa Károly: Helyi érdekű vasútaink bajai s ezek orvoslása.
=1896. 20. 341-360.

Szabó Jenő: Helyi érdekű vasútaink jövője.
=1903. 27. 1-17.

A helyi érdekű vasutak kérdése. (Vita az MKT-ben.)
=1903. 27. 63-76. /K/

     heringpiac
A nemzetközi heringpiac.
=1917. 41. 78-79. /K/

     Herkner, Heinrich
H. F.: Heinrich Herkner (1863-1932). Nekrológ.
=1932. 56. 714-715. /K/

     Heves vármegye
Kemény György: Heves vármegye közgazdasági leírása. 1-6.
=1909. 33. 54-58., 131-134., 187-198., 266-271., 344-352., 407-415.

     hibernia
Czeisler Emil: A hibernia államosítása.
=1904. 28. 800-811. /K/

     híd
Pikler J. Gyula: Közmunkák finanszírozásának kérdéséhez, különös tekintettel a tervezett két új budapesti hídra. (Törvénytervezet a 'Betterment-járulék'-ról.)
=1932. 56. 680-704.

     Hieronymi Károly
Fellner Frigyes: Hieronymi Károly (1836-1911). Nekrológ.
=1911. 35. 297-300.

     hirdetményi bélyeg
Wallon Dezső: A hirdetményi és naptári bélyeg megszüntetése.
=1900. 24. 134-137.

     hírforgalom
A hírforgalom egy új alakja. (Levéltávirat.)
=1911. 35. 131-132. /K/

     hitbizomány
Farkas Geiza: A parasztbirtok és a hitbizomány.
=1914. 38. 289-297.

Tunyogi Szücs Kálmán: A hitbizományi reform ás a porosz példa.
=1929. 53. 744-747. /K/

     hitel
Pólya Jakab: A kereskedelem, pénz és hitelügy a kiállításon.
=1896. 20. 461-481.

Fellner Frigyes: Adalék mezőgazdasági hitelpolitikánkhoz. 1-3.
=1896. 20. 766-804.; 1897. 21. 37-49., 193-211.

Éber Antal: Jelzálog-hitelintézeti statisztikánkról.
=1899. 23. 120-129. /K/

Jekelfalussy József: Felvilágosító megjegyzések Éber Antal: 'Jelzálog-hitelintézeti statisztikánkról' c. cikkéhez.
=1899. 23. 129-134. /K/

Lippich Gusztáv: A közép földbirtokos osztály hiteléből.
=1899. 23. 155-167.

Wekerle Sándor: Hitelviszonyainkról.
=1901. 25. 174-190.

Éber Antal: A mezőgazdasági hitel reformja.
=1901. 25. 519-531.

Hirsch Árpád: A mezőgazdaságot szolgáló hitel Somogy vármegyében.
=1902. 26. 353-363.

Berényi Pál: A földbirtok hitellel való megterhelése. 1-3.
=1903. 27. 604-621., 676-692., 769-783.

Barabás Endre: A nemzetiségi bankok székelyföldi akciója (Udvarhely vármegye hitelügyi viszonyai).
=1904. 28. 815-839.

Th.: Az Országos Központi Hitelszövetkezet kongresszusa.
=1905. 29. 296-300. /K/

Hantos Elemér: Hitelszervezetünk fejlődésének újabb irányai.
=1906. 30. 14-29.

Vita hitelszervezetünk fejlődésének kérdéséről.
=1906. 30. 63-64. /K/

Vas Ferenc: A hosszúlejáratú ipari hitel szervezése.
=1909. 33. 503-528.

Meszlény Artúr: Ingó-jelzálogjog és mezőgazdasági hitel.
=1911. 35. 651-666.

Neubauer Ferenc: Zálogleveles jelzáloghitelünk válsága. 1-2.
=1915. 39. 365-389., 515-530.

Neubauer Ferenc: A jelzáloghitel megszervezése az átmeneti gazdaságban.
=1918. 42. 22-36.

Domány Gyula: Bankpolitika, különös tekintettel a hitelpolitikára.
=1926. 50. 432-457.

Havas Jenő: Angol bankvezérek nyilatkozatai a bankjegy- és hitelpolitikáról.
=1927. 51. 366-371. /K/

Zelovich László: A magyar mezőgazdasági hitelkérdés jelenlegi állapota.
=1927. 51. 506-512. /K/

Judik József: Az Egyesült Államok aktív kereskedelmi mérlege és hitelezői szerepe.
=1927. 51. 640-643. /K/

Tunyogi Szücs Kálmán: A hosszú lejáratú ipari hitelről.
=1928. 52. 158-162. /K/

Heller Farkas: Új felfogások a hitelelmélet terén.
=1928. 52. 573-598.

György Ernő: A külföldi áruhitelek problémája.
=1928. 52. 841-859.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Drucker Géza hozzászólása.
=1928. 52. 898-899.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Szél Jenő hozzászólása.
=1928. 52.899-901.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Vágó József hozzászólása.
=1928. 52. 904.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Varga István hozzászólása.
=1928. 52.901-902.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Gyömrei Sándor hozzászólása.
=1928. 52. 902-904.

Neubauer Gyula: A pénz és a hitel a gazdasági forgalomban.
=1930. 54. 1-31.

Zsigmondy Kálmán - Vásárhelyi István: Olaszország hitelviszonyai.
=1930. 54. 617-640.

Hantos Elemér: Hitelszervezetünk változásai a háború után.
=1930. 54. 675-685.

Láng János: A magyar és német mezőgazdaság hitelterhei és megadóztatása.
=1931. 55. 115-128.

Rassay Gyula: A bankok szerepe az európai hitelválságban.
=1933. 57. 395-422.

Bikkal Dénes: A hitelélet legújabb fejlődése Olaszországban.
=1933. 57. 690-699. /K/

Kunsztler Zoltán: A hitelkamatláb kérdéséhez.
=1933. 57. 792-797. /K/

György Ernő: A hitelélet reformproblémái.
=1935. 59. 399-419.

Pályi Menyhért: Nemzetközi hitel, autarkia és merkantilizmus.
=1935. 59. 420-427. /K/

Darkó Zoltán: A mezőgazdasági hitel Magyarországon 1849 előtt.
=1935. 59. 683-693. /K/

Schneider Béla: A szankciókat végrehajtó államok hiteltámogatásának problémája.
=1936. 60. 76-81. /K/

Koós Zoltán: Hitelpolitika.
=1936. 60. 142-162.

Neubauer Gyula: Hitelpolitika és aranyvaluta.
=1936. 60. 653-699.

György Ernő: A mezőgazdasági hitelválság tanulságai.
=1937. 61. 310-331.

Honegger, Hans: Új termelési elmélet a hatalom- és hitelfogalom alapján.
=1937. 61. 434-444.

Pivány Jenő: Az Amerikai Egyesült Államok hitelszervezete és a hitelintézetek revíziója.
=1937. 61. 749-774.

Prion, Willy: Német hitel- és pénzügypolitikai kérdések.
=1938. 62. 1-13.

Vogel, Hugo Emanuel: A könyvpénzforgalom pénz- és hitelpolitikai hatásai.
=1938. 62. 185-190.

Futó Mihály: Az állami exporthitel-biztosítás.
=1939. 63. 95-106. /K/

Mennyey Géza: Románia földhiteli szervezete.
=1940. 64. 647-656. /K/

Éber Ernő: Mezőgazdasági hitelforrások az Egyesült Államokban.
=1940. 64. 924-932. /K/

Bögehold József: A hitelszervezet kialakulása és a hitelélet fejlődése Romániában.
=1944. 68. 411-425. /K/

Gidófalvy Elemér: A Szovjetunió pénzügyi és hitelrendszere.
=1947. 70. 84-97. /K/

Domány Gyula: A Szovjetunió pénzrendszere és hitelrendszere.
=1949. 72. 73-78. /K/

     hivatalnokok
Poór Jakab: A magánhivatalnokok biztosítása Ausztriában.
=1901. 25. 758-766.

Sz.: A német munkásmozgalom hivatalnokserege.
=1913. 37. 128-129. /K/

Illés Imre: Egy pozsonyi hivatalnok-család háztartási számadása.
=1913. 37. 563-576.

     hivatalos statisztika
Buday László: A magyar hivatalos statisztika ünnepe.
=1921. 45. 223-230.

     Hobson, John Atkinson
Heller Farkas: John Atkinson Hobson (1858-1940). Nekrológ.
=1940. 64. 270-271. /K/

     Hódmezővásárhely
Szeremlei Samu: Hódmező-vásárhely népessége (1526-1848).
=1910. 34. 694-705.

     holland kikötők
Bauer Albert Béla: Holland kikötők. 1-2.
=1915. 39. 615-627., 760-782.

     Hollandia
Sch.: Munkanélküliek biztosítása Hollandiában.
=1914. 38. 408-409. /K/

     honoratior-osztály
Sugár Ignác: A honoratior-osztály helyzete.
=1897. 21. 829-868.

     Horn Ede
Naményi Ernő: Horn Ede életrajza.
=1927. 51. 503-506. /K/

     Horvát-Szlavonország
Hajdú László - Vargha Gyula: Horvát-Szlavonországok 1893. évi aratása.
=1894. 18. 737-740. /K/

Hajdú László: A tűzkárok Horvát-Szlavonországban 1882-1891.
=1894. 18. 913-917. /K/

Hajdú László: Horvát-Szlavonországok 1894. évi mezőgazdasági termelése.
=1895. 19. 367-370. /K/

     Hoszpotzky Alajos
Hoszpotzky Alajos (1851-1917). Nekrológ.
=1917. 41. 241-243.

     hozadék
Mattyasovszky Miklós: A föld forgalmi és hozadéki értékéről.
=1932. 56. 1-15.

Recensor: Gazdasági romanticizmus és a tiszta hozadék.
=1944. 68. 74-81. /K/

     Hunyad vármegye
Téglás Gábor: Hunyadmegye közgazdasági leírása.
=1903. 27. 747-768.

     hús
Hajdú László - Pólya Jakab: A gabonaneműek, a burgonya és a hús ára Németországban 1879-1893.
=1895. 19. 58-63. /K/

Hajdú László: A húsfogyasztás Szászországban.
=1896. 20. 64-67. /K/

Leitgeb Imre: Németország húsfogyasztása és a német húsvizsgálati törvény.
=1900. 24. 878-884. /K/

Az 1911. évi svájci állatszámlálás és a svájci húsellátás.
=1911. 35. 648-649. /K/

Poroszország húsbevitele 1910-ben.
=1912. 36. 204-205. /K/

Németország húsfogyasztása 1911-ben.
=1912. 36. 512-514. /K/

Argentína fagyasztott és hűtött húsfogyasztása.
=1912. 36. 523-524. /K/

Németország húsfogyasztása 1913-ban.
=1914. 38. 540-541. /K/

A svájci húsbevitel.
=1915. 39. 726-727. /K/

Th. L.: A dél-amerikai húsipar.
=1923. 47. 90-91. /KK/

     hűtőipar
T. S.: Hűtőipari kongresszus.
=1910. 34. 714-716. /K/

     idegen honosok
Vargha Gyula - Kovács Aladár - Hajdú László: Idegen honosok Franciaországban.
=1894. 18. 72-74. /K/

Ferenczi Imre: Az idegenek nemzetközi gazdasági és társadalmi problémái.
=1936. 60. 381-397.

     idegenforgalom
X. Y.: Az amerikai vagyonosok európai útiköltsége.
=1908. 32. 143-144. /K/

Major Róbert: Idegenforgalom és fizetési mérleg.
=1936. 60. 482-487. /K/

Sebestyén György: A háborús idegenforgalom gazdasági kérdései.
=1941. 65. 91-96. /K/

     időmozzanat
Theiss Ede: Az időmozzanat az exakt közgazdaságtanban.
=1932. 56. 849-882.

     igásállat-tartás
Farkas Árpád: Kisgazdaságok igásállattartásának üzemgazdasági szempontjai.
=1942. 66. 417-433.

     igazgatási reform
Róka József: Pénzügyi igazgatásunk reformja.
=1900. 24. 462-467.

Harmos Zoltán: A pénzügyi igazgatás reformja.
=1901. 25. 261-272.

     igazságügyi statisztika
Ráth Zoltán: Igazságügyi statisztikánk reformjáról.
=1895. 19. 471-489.

     illeték
Harmos Zoltán: Illeték-reform.
=1900. 24. 555-558. /K/

Éber Antal: A jelzálog-kölcsönök konverziójának illetékmentessége.
=1900. 24. 931-944.

Hegedűs Ferenc: Illetékvisszatérítés az államkincstár alaptalan gazdagodása esetében.
=1902. 26. 924-926.

Nyulászi János: Adó- és illetékügyi egyezmények.
=1922. 46. 28-55.

Takács György: Az illetékrendszer jelentősége az állami gazdálkodásban.
=1925. 49. 277-320.

     illetmény
Gidófalvy Elemér: A községi tisztviselők és alkalmazottak illetményviszonyai az 1936. évben.
=1939. 63. 269-285.

     imperializmus
Dékány István: Kereskedelmi imperializmus a német világpolitikában.
=1916. 40. 335-354.

     indemnitási törvények
Papp Antal: Az indemnitási és appropriációs törvényszakaszok téves szövege.
=1936. 60. 288-301.

Tihanyi Lajos: Indemnitási és appropriációs törvényeink hagyományos szövege. Reflexiók Papp Antal cikkéhez.
=1936. 60. 616-619. /K/

Papp Antal: Indemnitási és appropriációs törvényeink hagyományos szövege. Válasz Tihanyi Lajosnak.
=1936. 60. 620. /K/

     index-összeállítás
Kádas Kálmán: A megélhetési index összeállításának időnkénti módosítása és annak okai.
=1935. 59. 669-676. /K/

     index-számítás
Th. L.: Indexszámítások Magyarországon és Németországban.
=1923. 47. 169-170. /KK/

Th. L.: Indexszámítások Magyarországon.
=1923. 47. 260. /KK/

Indexszámítások Magyarországon.
=1923. 47. 345. /KK/

Indexszámítás Magyarországon.
=1923. 47. 448. /KK/

     index-számok
Jankovich Béla: Osztrák és magyar index-számok 1867-1909.
=1911. 35. 745-764.

Petheő Kálmán: A Babson-féle index-számok.
=1913. 37. 512-515.

Az indexszámok jelentősége a munkabérek meghatározásánál. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki megnyitója és zárszava.
=1922. 46. 505-508., 532-534.

Az indexszámok jelentősége a munkabérek meghatározásánál. MKT-ankét. Dálnoki-Kováts Jenő előadása. - Hozzászólások. -
=1922. 46. 508-532.

Drágasági indexszámok Magyarországon, Csehszlovákiában és Németországban.
=1923. 47. 94-95. /KK/

Th. L.: A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1922. év végén és 1923 elején.
=1923. 47. 170. /KK/

Th. L.: Román nagykereskedelmi indexszámok.
=1923. 47. 261. /KK/

Th. L.: A nagykereskedelem indexszámai Csehszlovákiában.
=1923. 47. 261. /KK/

Th. L.: A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1923 februárjában.
=1923. 47. 345. /KK/

A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1923 március havában.
=1923. 47. 449. /KK/

Nagykereskedelmi indexszámok a külföldön 1922-ben.
=1923. 47. 798. /KK/

Th. L.: A megélhetési költségek indexszámainak alakulása a Németbirodalomban az 1923. év folyamán.
=1923. 47. 876. /KK/

A megélhetés indexszámai 1925. első három hónapjában.
=1925. 49. 182. /KK/

R. Jónás Magda: A Magyar Gazdaságkutató Intézet új ipari termelési indexszáma.
=1940. 64. 13-36.

R. Jónás Magda: Árindexnek tekinthető-e a létfenntartási költségindexszám?
=1943. 67. 712-718. /K/

     India
Hajdú László: Kelet-India mezőgazdasága.
=1896. 20. 826-833. /K/

India ipari fejlődése.
=1913. 37. 828-833. /K/

P. P.: India helyzete a világkereskedelemben.
=1915. 57. 787-788. /K/

     individualizmus
Kisléghi Nagy Dénes: A gazdasági individualizmus válsága.
=1933. 57. 249-256.

     indukció
Balás Károly: Indukció, valószínűség és statisztikai módszer.
=1916. 40. 81-95.

     infláció
Jankovich Béla: A papírpénz inflációja és értéke az utolsó évtized tapasztalatai alapján.
=1925. 49. 3-126.

Varga István: Tőke és infláció.
=1926. 50. 562-588.

Hajdrik Sándor: A pénzintézetek valuta- és értékpapírtárcája az infláció idején.
=1926. 50. 796-801. /K/

Major Róbert: Államadósság és infláció.
=1943. 67. 927-946.

Fábián Tibor: Infláció és pénzérték.
=1947. 70. 291-313.

     ingatlan birtok
Hajdú László: Az ingatlan birtok megterheltetése Bernben.
=1894. 18. 160-162. /K/

Hajdú László: Az ingatlan birtok megterheltetése Poroszországban.
=1894. 18. 824-826. /K/

     ingatlan tulajdon
Sch.: Az ingatlan tulajdon védelme a háború alatt.
=1914. 38. 645-646. /K/

     ingó jelzálog
Meszlényi Artúr: Ingó-jelzálogjog és mezőgazdasági hitel.
=1911. 35. 651-666.

Tunyogi Szücs Kálmán: Az ingó jelzálogjogról.
=1925. 49. 513-517. /K/

Tunyogi Szücs Kálmán: Ingó jelzálog külföldön.
=1926. 50. 174-176. /K/

     Institut für Konjunkturforschung
Brunner Vilmos: A berlini Institut für Konjunkturforschung.
=1927. 51. 106-114.

     internacionalizmus
Varga István: Gazdasági internacionalizmus és nacionalizmus.
=1928. 52. 42-52.

     ipar
Milhoffer Sándor: Németország ipara.
=1900. 24. 474-477. /K/

Az otthonmunka szabályozása és az osztrák ipar.
=1911. 35. 847-849. /K/

Szegh Dezső: Európai-Törökország ipari viszonyai.
=1912. 36. 233-252.

Kína gazdasági fejlődése és az osztrák ipar.
=1914. 38. 420-425. /K/

P. P.: A háború hatása az orosz iparra.
=1914. 38. 786. /K/

P. P.: Az orosz ipar csődje a német ipar támogatása nélkül.
=1915. 39. 130-131. /K/

P. P.: A német ipar a háborúban.
=1915. 39. 278-282. /K/

Matlekovits Sándor: Iparunk a népszámlálás adatai szerint.
=1916. 40. 1-45.

Japán ipara és a világpiac.
=1916. 40. 143-146. /K/

P. P.: Amerika gyapottermelése és ipara a háború első hat hónapjában.
=1916. 40. 301-302. /K/

A hatósági munkaközvetítés nálunk az ipar, bányászat és kereskedelem körében.
=1920. 44. 601-604. /K/

Th. L.: A dél csehországi ipar helyzete az 1922. évben.
=1923. 47. 445. /KK/

Vermes Andor: Törekvések Angliában az ipari béke megalapozására.
=1929. 53. 358-364. /K/

Juhász Károly Jenő: Az ipar és kereskedelem gazdasági hatásfokának növelése az Egyesült Államokban és hazai lehetőségeink.
=1930. 54. 713-734.

Pálinkás András: Olajosmagvaink jelentősége az ipar nyersanyagellátásában.
=1938. 62. 277-286. /K/

Éber Antal: Széchenyi és a magyar ipar.
=1940. 64. 419-443.

Varga József: Az ipar jelzőszámai.
=1943. 67. 543-552. /K/

Ruisz Rezső: Az iparátrendeződés korszerű feladata Magyarországon.
=1944. 68. 311-339.

Keszler Gyula: Az emberi munkavégzés tökéletesítésének lehetősége a mezőgazdaságban az ipari tapasztalatok nyomán.
=1944. 68. 340-350.

     ipar-egészségügy
Szántó Menyhért Balesetügyi, iparegészségügyi és munkásjóléti kiállítás Budapesten.
=1907. 31. 649-660.

     iparegyesület
A Hansabund első esztendeje.
=1910. 34. 561-562. /K/

Az Országos Iparegyesület közgyűlése. Matlekovits Sándor elnöki megnyitója.
=1922. 46. 595-601.

Az Országos Iparegyesület közgyűlése. Szterényi József előadása.
=1922. 46. 601-605.

Az Országos Iparegyesület közgyűlése. Soltész Adolf előadása.
=1922. 46. 605-607.

Az Országos Iparegyesület közgyűlése. Apponyi Albert előadása.
=1922. 46. 607-610.

     iparfejlesztés
Szterényi József: Iparfejlesztés.
=1902. 26. 185-213.

Gorove László: Árukülforgalmi mérlegünk javítása és iparfejlesztésünk.
=1903. 27. 586-599.

Wekerle Sándor: A kereskedelem iparfejlesztő hatása.
=1904. 28. 251-270.

Rubin Miklós: A technika szerepe az iparfejlesztésben.
=1905. 29. 694-704.

Külföldi iparfejlesztés.
=1910. 34. 415-417. /K/

Szterényi József: Magyarország iparfejlesztése.
=1912. 36. 73-91.

A román iparfejlesztési törvény.
=1913. 37. 552-554. /K/

Méhely Kálmán: Az ipari szövetkezetek szerepe az iparfejlesztésben.
=1917. 41. 14-62.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Méhely Kálmán 'Védvám, iparfejlesztés és közjólét' című előadása.
=1922. 46. 633-661.

Guothfalvy Dorner Zoltán: Az iparfejlesztés múltja és a külföld iparfejlesztési tevékenysége.
=1931. 55. 216-225. /K/

Lipták László: Iparfejlesztés és agrárpolitika.
=1938. 62. 915- 924.

     iparfejlődés
Ferenczi Imre: Iparunk régibb fejlődési nehézségei. 1-2.
=1909. 33. 97-120., 171-186.

Sz.: A kisipar fejlődése Németországban.
=1912. 36. 778-779. /K/

India ipari fejlődése.
=1913. 37. 828-833. /K/

     iparfelügyelet
A magyarországi iparfelügyelet 1909-ben.
=1910. 34. 869-873. /K/

Az iparfelügyelet Európában.
=1911. 35. 704-707. /K/

Francia iparfelügyelet 1909-ben.
=1911. 35. 841-842. /K/

A m. kir. iparfelügyelők tevékenysége az 1911. évben.
=1913. 37. 624-628. /K/

     ipari alkalmazottak
Tervezet az ipari és gyári alkalmazottak betegség esetén való segélyezéséről.
=1900. 24. 701-706. /K/

     ipari bíráskodás
Magyary Géza: Az ipari bíráskodás, tekintettel az ipartörvény reformjára.
=1909. 33. 361-383.

     ipari bizottságok
Navratil Ákos: Az ipari bizottságok és a munkaközösségek.
=1926. 50. 553-561.

     ipari élet
Terestyéni Cs. Ferenc: A gazdasági és ipari élet Finnországban 1919 óta.
=1940. 64. 172-176. /K/

     ipari hasznosítás
Rényi Artúr: A tőzeglápok ipari és mezőgazdasági hasznosítása Németországban.
=1917. 41. 354-366.

     ipari hitel
Vas Ferenc: A hosszúlejáratú ipari hitel szervezése.
=1909. 33. 503-528.

Tunyogi Szücs Kálmán: A hosszú lejáratú ipari hitelről.
=1928. 52. 158-162. /K/

     ipari jogvédelem
Törvényhozási reformok ipari jogvédelmünk terén.
=1909. 33. 845. /K/

     ipari lakosság
P. P.: Ipari lakosságunk népmozgalma 1909-1912. években.
=1917. 41. 317-320. /K/

     ipari mellékfoglalkozás
R.: Az iskolás gyermekek ipari mellékfoglalkozásának kérdése.
=1899. 23. 506-508. /K/

     ipari munkaközösségek
Navratil Ákos: Az ipari bizottságok és a munkaközösségek.
=1926. 50. 553-561.

     ipari munkásság
Bokor Gusztáv: Az ipari munkások baleset ellen való biztosítása. 1-2.
=1903. 27. 848-860., 936-956.

Ferenczi Imre: A magyar ipari munkásság szakszervezkedési jogának fejlődése. 1-2.
=1905. 29. 765-784., 837-853.

Ferenczi Imre: A magyar ipari munkásság szakszervezeti mozgalma és sztrájkjai. 1-4.
=1906. 30. 39-54., 122-131., 185-197., 251-271.

Moldoványi István: A bajorországi ipar munkásjóléti intézményei.
=1907. 31. 612-626.

Jónás János: Az ipari munkásság kereskedelmi politikája.
=1907. 31. 690-703.

     ipari műhelytelep
M.: Villamos kisipari műhelytelep.
=1900. 24. 393-394. /K/

     ipari népesség
Móricz Miklós: Magyarország ipari népessége.
=1912. 36. 590-598.

     ipari részvénytársaság
Th. L.: Az ipari és kereskedelmi részvénytársaságok száma Csehszlovákiában.
=1923. 47. 444-445. /KK/

     ipari szakiskolák
Barcza Imre: Ipari szakiskoláink fejlesztése.
=1918. 42. 736-739. /K/

     ipari szövetkezetek
Horváth János: Ipari szakszövetkezeteink.
=1899. 23. 12-32.

Horváth János: Új ipari szövetkezeteink rendszere. 1-2.
=1901. 25. 294-301., 363-383.

Méhely Kálmán: Az ipari szövetkezetek szerepe az iparfejlesztésben.
=1917. 41. 14-62.

Szabó Gyula: Az ipari szövetkezetek sorsa. Hozzászólás Méhely Kálmán tanulmányához.
=1917. 41. 190-216.

     ipari termékek
Bolberitz Károly: Magyarország háborús gazdaságpolitikája az ipari termékek termelési-fogyasztási egyensúlyának biztosítására.
=1943. 67. 154-174.

     ipari termelés
Géber Antal: Az ipari termelési statisztika.
=1909. 33. 575-601.

Anglia ipari termelési statisztikája.
=1913. 37. 351-353. /K/

R. Jónás Magda: A Magyar Gazdaságkutató Intézet új ipari termelési indexszáma.
=1940. 64. 13-36.

Nőtel Vilmos: A magyar ipari termelés finanszírozása. 1-2.
=1941. 65. 450-489., 528-654.

     iparjog
Szerződésszegés az osztrák iparjogban.
=1910. 34. 566-568. /K/

     iparkataszter
Nemény Ambrus: Az új magyar iparkataszter.
=1901. 25. 598-601.

     iparoktatás
Sch.: Iparoktatásunk az 1912-1914. években.
=1915. 39. 543-547. /K/

     iparosítás
Gehring Kálmán: A mezőgazdaság iparosítása és a többtermelés.
=1918. 42. 728-735.

Lengyel Géza: Van-e túlindusztrializálás Magyarországon?
=1927. 51. 234-244.

Sorbi, Walter: A mezőgazdaság iparosítása és ésszerűsítése.
=1938. 62. 464-466. /K/

Terestyéni Mainrád: Törökország iparosítási törekvései.
=1939. 63. 494-503. /K/

     iparosodás
Varga Jenő: Az ipartelepülés és Magyarország iparosodásának problémája. 1-2.
=1912. 36. 304-313., 393-411.

     iparosok
Traktorosok, kereskedők és gyárosok Hanza-szövetsége (1909).
=1909. 33. 845-847. /K/

Matlekovits Sándor: Csehország iparosai összehasonlítva Magyarországéival a népszámlálás adatai szerint.
=1917. 41. 3-13.

Bikkal Dénes: Kereskedők és iparosok öregségi biztosítása.
=1937. 61. 332-348.

     iparpolitika
Lukács Károly: Sully mezőgazdasági és ipari politikája.
=1907. 31. 181-193.

Ferenczi Imre: Mária Terézia és II. József ipari politikája.
=1909. 33. 30-53.

     ipartelepítés
Varga Jenő: Az ipartelepülés és Magyarország iparosodásának problémái. 1-2.
=1912. 36. 304-313., 393-411.

     ipartestület
Buday László: Ipartestületi statisztika.
=1898. 22. 703-708. /K/

Buday László: Az ipartestületekről.
=1901. 25. 191-205.

     ipartörvény
Lengyel Géza: A munkaközvetítés az új ipartörvényben.
=1908. 32. 755-772.

Magyary Géza: Az ipari bíráskodás, tekintettel az ipartörvény reformjára.
=1909. 33. 361-383.

Az új szerb ipartörvény.
=1912. 36. 125-128. /K/

Matlekovits Sándor: Az ipartörvény revíziója. 1-2.
=1913. 37. 1-17., 92-111.

Matlekovits Sándor: Az ipartörvény módosítása.
=1921. 45. 533-563.

     iparvállalatok
Sz.: A munkások részesedése a nyereségben az angol iparvállalatoknál.
=1912. 36. 774-775. /K/

Az ipari és kereskedelmi vállalatokban alkalmazott tisztviselők és a kereskedősegédek szolgálati viszonyairól szól törvény legújabb javaslata.
=1918. 42. 620-630. /K/

Th. L.: Csehszlovákia ipari és mezőgazdasági vállalatai az l923. év végén.
=1923. 47. 865. /KK/

     iparvédelem
Matlekovits Sándor: Az autonóm vámtarifa iparvédő jellege.
=1906. 30. 721-763.

     irányított gazdaság
Bud János: Irányított gazdaság.
=1944. 68. 385-410.

     irányított mezőgazdaság
Badics József: Irányított mezőgazdaság.
=1934. 58. 153-167.

     Írország
Hajdú László - Vargha Gyula: Nagybritannia és Írország mezőgazdasága az utolsó 20 évben.
=1894. 18. 489-492. /K/

Hajdú László: Nagybritannia és Írország behozatala mezőgazdasági termékekből az 1892 és 1893-ik évben.
=1894. 18. 494-496. /K/

Hajdú László: Nagybritannia és Írország bányászata 1891-1893.
=1894. 18. 741. /K/

     iskolák
Barcza Imre: Ipari szakiskoláink fejlesztése.
=1918. 42. 736-739. /K/

Verbényi László: Tanácsadók a német szakirányú iskolaszervezetben.
=1941. 65. 534-538. /K/

     iskolás gyermekek
R.: Az iskolás gyermekek ipari mellékfoglalkozásának kérdése.
=1899. 23. 506-508. /K/

     Izland
Szeberényi Lajos Zs.: Izland.
=1908. 32. 643-655.

     Jankovich Béla
Heller Farkas: Jankovich Béla (1865-1939). Nekrológ.
=1939. 63. 734-735. /K/

     Japán
Teleki Sándor: Kereskedelmi oktatás Japánban.
=1900. 24. 394-395. /K/

Szende Gyula: Japán gazdasági és pénzügyi helyzete.
=1905. 29. 660-665. /K/

Polányi A.: A japán valuta történetéhez. 1-2.
=1907. 31. 410-415., 447-454.

Szövetkezeti ügy állása Japánban.
=1910. 34. 569. /K/

Az új japán gyáripari törvény.
=1911. 35. 546. /K/

A japáni közgazdasági állapotok.
=1912. 36. 39-40. /KK/

Japán selyemipara 1901-1910-ig.
=1912. 36. 603-604. /K/

Japán kereskedelmi és fizetési mérlege 1911-ben.
=1912. 36. 700-703. /K/

Japán közgazdasága 1912-ben.
=1913. 37. 695-696. /K/

Japán külkereskedelme 1913-ban.
=1914. 38. 534-535. /K/

P. P.: A háború hatása Japán külkereskedelmére.
=1915. 39. 796. /K/

Japán ipara és a világpiac.
=1916. 40. 143-146. /K/

Zelovich László: Anglia, az Egyesült Államok és Japán versenye a világgazdaságban.
=1923. 47. 393-421.

     járadék
Milhoffer Sándor: Járadékbirtokok alakítása Poroszországban 1899-ben.
=1900. 24. 548-552. /K/

Fellner Frigyes: A telepítés és a járadékrendszer.
=1900. 24. 677-682.

Milhoffer Sándor: A járadékbirtokok hazai viszonyaink között.
=1902. 26. 511-547.

György Miklós: Állami járadékunk elhelyezésének kérdése.
=1909. 33. 73-96.

Neubauer Ferenc: Smith Ádám járadékelmélete és annak empirikus továbbfejlesztése.
=1912. 36. 371-392.

Balás Károly: Magánjogi és közjogi járadék. 1-2.
=1916. 40. 733-743., 843-858.

Ottle, Gerhard: A fogyasztói járadék közgazdasági jelentősége.
=1931. 55. 429-440.

Éber Antal: Járadékbirtok vagy kisbérlet.
=1939. 63. 163-182.

     játék
Jónás János: Közgazdaságunk és a játék.
=1896. 20. 53-58.

Halász Sándor: Játék és takarékosság. Scherl Ágost rendszere.
=1904. 28. 735-747.

     játékáru-ipar
A német játékáruipar és a háború.
=1916. 40. 371-372. /K/

     javak értéke
Mezey Lajos: A javak értéke.
=1914. 38. 549-557.

     jegybank
Waldmayer Károly: A monarchia jegybankja az 1878-iki reform óta.
=1893/1. 17. 472-493.

Kohn Dávid: A jegybank kérdése.
=1894. 18. 557-578.

Werkner Ödön: Az Egyesült Államok jegybank-rendszerének reformja. 1-2.
=1914. 38. 105-128., 195-203.

Makai Oszkár: A jegybankok nemesércpolitikájának főbb irányai.
=1914. 38. 558-584.

P. P.: A háború és az európai országok jegybankjai.
=1915. 39. 797-802. /K/

Kovács Jenő: A jegybankok nemesércpolitikája és a háború.
=1916. 40. 786-799.

Kovács Jenő: A Balkán államok jegybankügye. 1-2.
=1918. 42. 172-184., 473-490.

B. G.: Jegybankok.
=1923. 47. 166. /KK/

Jegybankkimutatások.
=1923. 47. 254. /KK/

Jegybankügy.
=1923. 47. 338. /KK/

Jegybankkimutatások.
=1923. 47. 342. /KK/

Domány Gyula: A magyar jegybank.
=1924. 48. 118-140.

Domány Gyula: A jegybankok diszkontpolitikája.
=1927. 51. 513-515. /K/

Imrédy Béla: Megjegyzések néhány kontinentális jegybank kimutatásaihoz.
=1927. 51. 629-639.

Óvári Papp Zoltán: A jegybanknál fennálló államadósság törlesztése Ausztriában.
=1929. 53. 488-491. /K/

Óvári Papp Zoltán: A jegybankügy reformja Angliában.
=1929. 53. 530-555.

Walder Gyula: Jegybankpolitika és árszínvonal-stabilizálás.
=1930. 54. 787-809.

Óvári Papp Zoltán: A német jegybankreform lényege és jelentősége.
=1933. 57. 797-801. /K/

     jegyrendszer
Varga István: Árindex-szerkesztés és gabonajegyrendszer.
=1930. 54. 641-647. /K/

     Jekelfalussy József
Vargha Gyula: Jekelfalussy József (1849-1901). Nekrológ.
=1901. 25. 169-173.

     jelzálog
Beck Dénes: A jelzáloglevelek biztosítása.
=1894. 18. 1023-1030.

Éber Antal: Jelzálog-hitelintézeti statisztikánkról.
=1899. 23. 120-129. /K/

Jekelfalussy József: Felvilágosító megjegyzések Éber Antal: 'Jelzálog-hitelintézeti statisztikánkról' c. cikkéhez.
=1899. 23. 129-134. /K/

Éber Antal: A jelzálog-kölcsönök konverziójának illetékmentessége.
=1900. 24. 931-944.

Havas Miksa: A jelzálogos kölcsönök stornója.
=1906. 30. 29-33.

Meszlény Artúr: Ingó-jelzálogjog és mezőgazdasági hitel.
=1911. 35. 651-666.

Neubauer Ferenc: Zálogleveles jelzáloghitelünk válsága. 1-2.
=1915. 39. 365-389., 515-530.

Neubauer Ferenc: A jelzáloghitel megszervezése az átmeneti gazdaságban.
=1918. 42. 22-36.

A belgrádi állami jelzálogbank kölcsöne.
=1923. 47. 443. /KK/

Tunyogi Szücs Kálmán: Az ingó jelzálogjogról.
=1925. 49. 513-517. /K/

Tunyogi Szücs Kálmán: Ingó jelzálog külföldön.
=1926. 50. 174-176. /K/

     jobbágyság
Illés József: A jobbágyság társadalmi és jogi helyzetének megalakulása. (1301-1526.)
=1908. 32. 186-191.

     jog
Sipos Árpád: A szénbányászat joga és a földbirtok. 1-3.
=1893/2. 17. 61-86., 170-208., 306-364.

Pap Dávid: A zárszámadás joga. 1-2.
=1897. 21. 3-36., 100-166.

Buday László: Házassági perek az új házasságjog első esztendejében, 1895-1896.
=1897. 21. 626-631. /K/

Baross János: A schleswig-holsteini parasztbirtokok törzsöröklési joga.
=1902. 26. 657-669.

Nizsalovszky Endre: Kartellmagánjog.
=1942. 66. 641-649.

     jogászegylet
Új közgazdasági alakulása Bécsben.
=1911. 35. 840-841. /K/

Tihanyi Lajos: Részvényjogunk reformja és a Magyar Jogászegylet s az MKT együttes ülésének vitája Kuncz Ödön törvénytervezetéről.
=1927. 51. 101-106. /K/

     jogászgyűlés
Nemzetközi jogászgyűlés Budapesten.
=1908. 32. 641-642. /K/

Német jogászgyűlés Bécsben, 1912.
=1911. 35. 523. /K/

A 31. német jogászgyűlés.
=1912. 36. 563. /K/

Az 1914-iki német jogászgyűlés.
=1913. 37. 633-634. /K/

     jogbiztosítás
Fehér Gyula: A magyar jogbiztosítás reformja.
=1919. 43. 253-270.

     jogrend
Balás Károly: Pénzérték, adó és jogrend.
=1943. 67. 885-893.

     jogszolgáltatás
Sch.: Rendkívüli intézkedések a német jogszolgáltatásban.
=1914. 38. 646-647. /K/

     jogtudományi kar
Rodiczky Jenő: A mezőgazdaságtan oktatása a jog és államtudományi kar keretében.
=1894. 18. 126-130.

     jogvédelem
Törvényhozási reformok ipari jogvédelmünk terén.
=1909. 33. 845. /K/

     jólét
Heller Farkas: Áralakulás és nemzeti jólét.
=1934. 58. 308-340.

Surányi-Unger Tivadar: Magyar jólét az új Közép-Európában.
=1939. 63. 355-371.

Ferenczi Imre: A népesség jóléti és valószerű optimuma.
=1939. 63. 578-607.

Balás Károly: Jólét és társadalmi szerkezet.
=1940. 64. 701-706.

Balás Károly: Jólét és tulajdon.
=1941. 65. 425-434.

     József Műegyetem
Kir. József Műegyetem közgazdasági szemináriuma.
=1915. 39. 133-135. /K/

     József, II., magyar király
Ferenczi Imre: Mária Terézia és II. József ipari politikája.
=1909. 33. 30-53.

     jövedelem
Mariska Vilmos: A személyes jövedelmi adó.
=1894. 18. 238-264.

Mezey Lajos: A jövedelemeloszlás alapelve.
=1915. 39. 442-446.

Balás Károly: A jövedelemeloszlás elméletének új kiindulópont alapján való revíziója.
=1918. 42. 73-91.

Laky Géza: Általános forgalmi-, általános kereseti-, jövedelem- és vagyonadónk fejlődési irányai.
=1929. 53. 393-455.

Vermes Andor: A pénzérték 'jövedelem'-elmélete.
=1930. 54. 367-377.

Laky Géza: A német és a magyar jövedelemadó rendszere.
=1931. 55. 541-580.

Nagykálnai Levatich László: Nemzeti jövedelem és jövedelemeloszlás Magyarországon.
=1933. 57. 212-223.

Theiss Ede: Statisztikai törvényszerűség a jövedelemeloszlásban. (Pareto törvénye.)
=1935. 59. 1-38.

Kádas Kálmán: Fogyasztásra szánt jövedelmek összehasonlítása reálértékben.
=1936. 60. 25-55.

Matolcsy Mátyás: Jövedelemeloszlás Magyarországon.
=1936. 60. 271-287.

Éber Ernő: A magyar mezőgazdaság jövedelmének alakulása.
=1936. 60. 498-504. /K/

Balás Károly: A mai pénzbeli jövedelemeloszlás alapvázlata.
=1939. 63. 1-10.

     jövedelmezőség
Gärtner Henrik: A budapesti malmok jövedelmezősége és az őrlési forgalom.
=1910. 34. 775-795.

Éber Ernő: Belterjesség és jövedelmezőség a mezőgazdasági üzemekben.
=1935. 59. 799-804. /K/

Korek Valéria: A magyar mezőgazdaság jövedelmezősége.
=1937. 61. 628-649.

Witthen Béla: A magyar mezőgazdaság jövedelmezősége.
=1938. 62. 43-55.

Korek Valéria: Válasz Witthen Béla bírálatára a magyar mezőgazdaság jövedelmezőségéről.
=1938. 62. 56-58.

     jövedelmi kényszerkölcsön
Ifj. Boér Elek: Keynes jövedelmi kényszerkölcsön-terve.
=1940. 64. 1-12.

     Jugoszlávia
A belgrádi állami jelzálogbank kölcsöne.
=1923. 47. 443. /KK/

Th. L.: Jugoszlávia pénzintézetei.
=1923. 47. 443. /KK/

Grdjic, Gojko: A jugoszláv külkereskedelmi rendszer kialakulása.
=1940. 64. 271-277. /K/

     jutalékrendszer
A dán vasúti és hajózási jutalékrendszer.
=1909. 33. 859. /K/

     kábelhálózat
Th. L.: A világ tengeri kábelhálózata.
=1923. 47. 793., 796-797. /KK/

     kakaó
Kakaó-valorizáció.
=1912. 36. 525-527. /K/

     kálium
Az új német káliumtörvénytervezet.
=1910. 34. 139-140. /K/

     kamat
Bánfi Oszkár: A betéti kamatláb kérdése.
=1902. 26. 927-933.

Goldziher Károly: A kamatszámítás gazdasági-matematikai elmélete.
=1915. 39. 461-476.

Liszka Viktor: A változó kamatozású kötvények.
=1916. 40. 661-691.

Künsztler Zoltán: Kötvények tényleges kamatozása.
=1928. 52. 798-802. /K/

Mezey Lajos: Böhm-Bawerk tőkekamatelméletének bírálata.
=1929. 53. 1-18.

Künsztler Zoltán: A hitelkamatláb kérdéséhez.
=1933. 57. 792-797. /K/

Fellner Vilmos: A természetes kamat, mint a megtakarítások határtermelékenysége.
=1935. 59. 380-398.

     Kanada
Farahó János - Putnik Béla: Magyar kivándorlók Kanadában és Romániában.
=1901. 25. 809-832.

T. S.: Az Egyesült Államok és Kanada.
=1911. 35. 292-293. /K/

T. S.: A szabadkereskedelem bukása Kanadában.
=1911. 35. 855-856. /K/

A kanadai népszámlálás eredményei.
=1912. 36. 43-44. /K/

Kanadai bevándorlás.
=1913. 37. 613-617. /K/

Nagy Géza: A kanadai magyarok helyzete és a montreáli m. kir. főkonzulátus felállítása.
=1923. 47. 111-122.

Éber Ernő: Kékkönyv az ottawai konferenciáról.
=1933. 57. 101-109. /K/

     kanadai magyarság
Farahó János: A kanadai magyarság.
=1902. 26. 593-598.

Nagy Géza: A kanadai magyarok helyzete és a montreáli m. kir. főkonzulátus felállítása.
=1923. 47. 111-122.

     kapitalista
Dékány István: A 'burzsoá' és 'kapitalista' megítélésének eredete. (Adalék a közgazdaságtan és karakterológia viszonyának kérdéséhez.)
=1933. 57. 497-517.

     kapitalizmus
Schäfer László: A görögök vezetőszerepe Magyarországon a korai kapitalizmus kialakításában. 1-2.
=1930. 54. 32-54., 109-141.

     karakterológia
Dékány István: A 'burzsoá' és 'kapitalista' megítélésének eredete. (Adalék a közgazdaságtan és karakterológia viszonyának kérdéséhez.)
=1933. 57. 497-517.

     kárbiztosítás
Poór Jakab: Az élet- és kárbiztosítási díjtartalékok elhelyezéséről.
=1901. 25. 104-111.

     Károly, III., magyar király
Strickerné Pollacsek Laura: III. Károly gazdaságpolitikájának hatása Magyarországra. 1-2.
=1909. 33. 384-397., 455-478.

     Kárpátalja
Surányi-Unger Tivadar: Az országgyarapodás gazdasági hatásai.
=1940. 64. 683-700.

Frisch Ferenc: A felvidéki és kárpátaljai rokkantsági, öregségi és haláleseti kötelező biztosítás rendezése.
=1940. 64. 883-923.

     Kárpátok
Barcza Imre: Gazdasági teendőink a Kárpátokban a leszerelés után.
=1918. 42. 141-143. /K/

     kartell
Kohn Dávid: Kartellek és ringek.
=1895. 19. 619-659.

Árkövy Richárd: Kartellek és trösztök.
=1904. 28. 352-361.

Baumgarten Nándor - Meszlény Artúr: A védvám befolyása a kartellekre és trösztökre.
=1906. 30. 307-317.

A német szakszervezeti kartellek 1910-ben.
=1911. 35. 715-716. /K/

Sz.: Kartell-mozgalmak Ausztriában.
=1912. 36. 338-340. /K/

Sz.: Kartell-mozgalmak Ausztriában.
=1912. 36. 538-542. /K/

Kartell-mozgalom, 1911.
=1912. 36. 617-620. /K/

Kuncz Ödön: A kartell mint jogi probléma.
=1928. 52. 1-19.

Kardoss Béla: Kartellek, új kartelltörvény és kartellstatisztika Csehszlovákiában.
=1934. 58. 510-512. /K/

Bud János: Kartell és kartellpolitika.
=1942. 66. 493-548.

Nizsalovszky Endre: Kartellmagánjog.
=1942. 66. 641-649.

Nemény Vilmos Béla: A közszállítási kartell.
=1943. 67. 698-711.

     katonai leszerelés
A katonai leszerelés gazdaság kérdései.
=1917. 41. 460-462. /K/

     Kautz Gyula
M.: Kautz Gyula (1829-1909). Nekrológ.
=1909. 33. 145-146.

Láng Lajos elnöki beszéde Kautz Gyula felett.
=1909. 33. 427-430. /K/

Popovics Sándor: Emlékbeszéd Kautz Gyuláról.
=1930. 54. 249-262.

Miyoji Hayakava: Kautz Gyula és a Gossen-féle tételek.
=1930. 54. 331-337.

     Kecskemét
Gesztelyi Nagy László: Kecskemét és a Duna-Tisza csatorna.
=1944. 68. 295-310.

     kedvezményes vámok
Éber Ernő: A kedvezményes vámok kérdése a brit birodalomban.
=1930. 54. 811-816. /K/

     Kék Kereszt
Goldziher Miksa Adolf: A Kék Kereszt egyesülete.
=1900. 24. 214-216. /K/

     Keleti Károly
Jekelfalussy József: Emlékbeszéd Keleti Károly fölött.
=1893/1. 17. 553-579.

Vargha Gyula: Visszaemlékezés Keleti Károlyra.
=1899. 23. 3-11.

     kenyér
Fenyvessy József: A drága kenyér.
=1898. 22. 89-110.

     kenyérgabona
Gerster Miklós: A kenyérgabona szerepe Magyarország közgazdaságában.
=1905. 29. 459-464.

Gerster Miklós: A kenyérgabona árának alakulása.
=1906. 30. 361-379.

     kényszer-kivándoroltatás
Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás.
=1925. 49. 210-225.

     kényszerkölcsön-terv
Ifj. Boér Elek: Keynes jövedelmi kényszerkölcsön-terve.
=1940. 64. 1-12.

     kényszertakarékosság
MKT-ankét a Keynes-féle kényszertakarékossági tervről.
=1940. 64. 119-124.

     képződményelmélet
Csikós-Nagy Béla: A képződményelmélet.
=1939. 63. 714-733.

     kereset
Grósz Emil: Magyarország orvosainak keresete.
=1900. 24. 216-217. /K/

Laky Géza: Általános forgalmi-, általános kereseti-, jövedelem- és vagyonadónk fejlődési irányai.
=1929. 53. 393-455.

     kereskedelem
Pólya Jakab: A kereskedelem, pénz és hitelügy a kiállításon.
=1896. 20. 461-481.

Pólya Jakab: Külkereskedelmi politika.
=1897. 21. 265-288.

Rózsa: Szövetkezés és közvetítő kereskedés.
=1900. 24. 150. /K/

Wekerle Sándor: A kereskedelem iparfejlesztő hatása.
=1904. 28. 251-270.

Czakó Emil: A bankok a kereskedelem szolgálatában. 1-2.
=1905. 29. 428-448., 470-478.

Téglás Gábor: Régi súlymértékek. (A Daciával kereskedelemben állott aldunai és pontusmelléki görög gyarmatok kereskedelmi súlymértékei időszámításunk első századában.)
=1907. 31. 416-421. /K/

Az Osztrák-Magyar Monarchia állatkereskedelme.
=1910. 34. 363-364. /K/

Kunosi Ödön: Az angol szabadkereskedelem a huszadik században.
=1911. 35. 15-21.

Tonelli Sándor: A közvetítő kereskedelem és a drágaság.
=1911. 35. 579-587.

T. S.: A szabadkereskedelem bukása Kanadában.
=1911. 35. 855-856. /K/

A gabonakereskedelem, a gabonaárak és visszahatásuk a külkereskedelemre.
=1912. 36. 34-39. /K/

Matlekovits Sándor: A nemzetközi kereskedés az utolsó harminc évben. 1-2.
=1912. 36. 217-232., 314-333.

A német tengerihal-kereskedelem.
=1912. 36. 521-523. /K/

Szabadkereskedelem.
=1912. 36. 610-611. /K/

P. P.: India helyzete a világkereskedelemben.
=1915. 39. 787-788. /K/

Ferenczi Izsó: Magyarország és a szabadkereskedelem.
=1920. 44. 34-46.

A hatósági munkaközvetítés nálunk az ipar, bányászat és kereskedelem körében.
=1920. 44. 601-604. /K/

Juhász Károly Jenő: Az ipar és kereskedelem gazdasági hatásfokának növelése az Egyesült Államokban és hazai lehetőségeink.
=1930. 54. 713-734.

Éber Antal: Szabadkereskedelem ellen és mellett.
=1938. 62. 14-35.

György Ernő: Kereskedelmi áralakulás 1937-1938-ban.
=1938. 62. 673-699.

A 'Szabadkereskedelmi vagy védvám-rendszer' kérdéséről. MKT-ankét.
=1947. 70. 112-128.

     kereskedelempolitika
Heller Farkas Henrik: Németország kereskedelmi politikája.
=1900. 24. 752-769.

Láng Lajos: A kereskedelmi politika kilátásai.
=1901. 25. 409-423.

Matlekovits Sándor: A magyar kereskedelmi politika legközelebbi feladata.
=1901. 25. 649-669.

Matlekovits Sándor: Az európai kereskedelmi politika és Észak-Amerika egyesült államai.
=1907. 31. 145-180.

Jónás János: Az ipari munkásság kereskedelmi politikája.
=1907. 31. 690-703.

A brit birodalmi konferencia kereskedelempolitikai eredményei.
=1911. 35. 635-637. /K/

Szterényi József: Kereskedelempolitikai szemlélődések.
=1914. 38. 217-238.

P. P.: Oroszország jövő kereskedelmi politikája.
=1916. 40. 215-216. /K/

S. K.: A skandináv országok kereskedelempolitikai közeledése.
=1918. 42. 139-140. /K/

Zelovich László: Az Egyesült Államok külkereskedelmi politikája a háború után.
=1923. 47. 836-847.

Surányi-Unger Tivadar: A célkitűzés problémája a gazdaságpolitikában, különös tekintettel a kereskedelmi politikára. 1-2.
=1924. 48. 227-264., 376-408.

Zelovich László: Csonka-Magyarország kereskedelempolitikai helyzete.
=1929. 53. 250-260.

Freymark, Hermann: A közép-európai kereskedelmi politika céljai és útjai.
=1929. 53. 609-622.

Bud János: A kereskedelempolitika válaszúton.
=1936. 60. 4-24.

Székely Artúr: Közép-európai kereskedelempolitika.
=1936. 60. 594-608.

Bolberitz Károly: A külkereskedelmi politika újabb eszközei.
=1941. 65. 30-42.

Székely Artúr: A kereskedelempolitikai helyzet és nemzetközi gazdasági kapcsolataink.
=1941. 65. 528-534. /K/

Székely Artúr: A külkereskedelmi és kereskedelempolitikai helyzet.
=1942. 66. 262-266. /K/

Guothfalvy Dorner Zoltán: Külkereskedelmi politikánk a két világháború között.
=1943. 67. 456-498.

     kereskedelemtörténet
Komoróczy György: Kereskedelemtörténeti irodalmunk tárgya.
=1944. 68. 186-205.

     kereskedelmi alkalmazottak
Törvényjavaslat a kereskedelmi alkalmazottak szolgálati viszonyainak szabályozásáról.
=1901. 25. 49-54. /K/

Angol törvény a kereskedelmi alkalmazottak védelméről.
=1912. 36. 352-353. /K/

     kereskedelmi flotta
Sch.: A világ kereskedelmi flottája 1913-ban.
=1915. 39. 131-132. /K/

Zantini, Edmondo: Olaszország kereskedelmi flottája.
=1939. 63. 878-881. /K/

     kereskedelmi forgalom
Géber Zsigmond Antal: A német kereskedelmi forgalom terjeszkedése.
=1900. 24. 619-624.

Az Osztrák-Magyar Monarchia és a Németbirodalom kereskedelmi forgalma 1910-ben.
=1912. 36. 616-617. /K/

A német-francia kereskedelmi forgalom.
=1916. 40. 368-369. /K/

     kereskedelmi főiskolák
Varró István: A német kereskedelmi főiskolák.
=1913. 37. 236-260.

     kereskedelmi hajóállomány
Az amerikai kereskedelmi hajóhad.
=1915. 39. 556-557. /K/

Th. L.: A világ kereskedelmi hajóállománya.
=1923. 47. 257-258. /KK/

Th. L.: A világ kereskedelmi hajóállományának veszteségei 1911-1921.
=1923. 47. 258. /KK/

     kereskedelmi imperializmus
Dékány István: Kereskedelmi imperializmus a német világpolitikában.
=1916. 40. 335-354.

     kereskedelmi index-számok
Th. L.: A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1922. év végén és 1923 elején.
=1923. 47. 170. /KK/

Th. L.: Román nagykereskedelmi indexszámok.
=1923. 47. 261. /KK/

Th. L. : A nagykereskedelem indexszámai Csehszlovákiában.
=1923. 47. 261. /KK/

Th. L.: A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1923 februárjában.
=1923. 47. 345. /KK/

A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1923 március havában.
=1923. 47. 449. /KK/

Nagykereskedelmi indexszámok a külföldön 1922-ben.
=1923. 47. 798. /KK/

     kereskedelmi kamara
IV. nemzetközi kereskedelmi kamarai kongresszus.
=1910. 34. 641. /K/

Nemzetközi kereskedelmi kamarai kongresszus Bostonban.
=1912. 36. 140. /K/

Az angol kereskedelmi kamarák kongresszusa.
=1912. 36. 532-533. /K/

Kereskedelmi kamarák kongresszusa.
=1914. 38. 139-140. /K/

Ifj. Boér Elek: Carnegie-alapítvány és a nemzetközi kereskedelmi kamara együttműködése a világgazdaság újjáépítése érdekében.
=1937. 61. 387-396. /K/

É. A.: A nemzetközi kereskedelmi kamara 1947. évi kongresszusának határozatai.
=1947. 70. 206-209. /K/

     kereskedelmi kapcsolat
Horváth Jenő: Blackwell [John] János angol-magyar kereskedelmi akciója és előzményei, 1840-1842.
=1925. 49. 615-624.

     kereskedelmi kongresszus
Czeisler Emil: A miskolci kereskedelmi kongresszus.
=1900. 24. 808-811. /K/

Az 1910. évi szabadkereskedelmi kongresszus.
=1910. 34. 283-285. /K/

Tonelli Sándor: Az antwerpeni szabadkereskedelmi kongresszus.
=1910. 34. 642-648. /K/

T. S.: Szabadkereskedelmi kongresszus jelentése.
=1912. 36. 44-45. /K/

Pereszlényi Pál: Országos kereskedelmi kongresszus.
=1914. 38. 373-389.

Szirt Lajos: Hatodik nemzetközi kereskedelmi kongresszus.
=1914. 38. 593-604.

Naményi Ernő: A frankfurti szabadkereskedelmi kongresszus (1922. október 23-25.).
=1923. 47. 123-141.

     kereskedelmi mérleg
Japán kereskedelmi és fizetési mérlege 1911-ben.
=1912. 36. 700-703. /K/

Wekerle Sándor: A passzív kereskedelmi mérlegről.
=1913. 37. 74-91.

A passzív kereskedelmi mérlegről.
=1913. 37. 285-286. /K/

Ifj. Jaritz András: Hogyan javítsuk meg kereskedelmi mérlegünket?
=1922. 46. 552-554. /K/

Judik József: Az Egyesült Államok aktív kereskedelmi mérlege és hitelezői szerepe.
=1927. 51. 640-643. /K/

Kereskedelmi mérlegünk passzivitása. MKT-ankét. Éber Antal elnöki megnyitója.
=1927. 51. 705-707.

Kereskedelmi mérlegünk passzivitása. MKT-ankét. Tormay Béla előadása.
=1927. 51.707-716.

Kereskedelmi mérlegünk passzivitása. MKT-ankét. Ferenczi Izsó előadása.
=1927. 51. 716-733.

Kereskedelmi mérlegünk passzivitása. MKT-ankét. Koós Mihály előadása.
=1927. 51. 733-741.

Kereskedelmi mérlegünk passzivitása. MKT-ankét. Bíró Pál előadása.
=1927. 51.741-759.

Kereskedelmi mérlegünk passzivitása. MKT-ankét. Schober Béla előadása.
=1927. 51. 760-775.

Zelovich László: Kereskedelmi mérlegünk kérdéséhez.
=1928. 52. 354-362.

Török Árpád: A külföldi kölcsön hatása a kereskedelmi mérleg alakulására.
=1929. 53. 364-368. /K/

     kereskedelmi munkajog
Kuncz Ödön: A kereskedelmi munkajog problémái.
=1924. 48. 7-19.

     kereskedelmi oktatás
Havas Miksa: Kereskedelmi szakoktatásunk reformja.
=1893/1. 17. 302-317.

Teleki Sándor: Kereskedelmi oktatás Japánban.
=1900. 24. 394-395. /K/

     kereskedelmi részvénytársaságok
Th. L.: Az ipari és kereskedelmi részvénytársaságok száma Csehszlovákiában.
=1923. 47. 444-445. /KK/

     kereskedelmi statisztika
Szende Gyula: A világkereskedelmi statisztika.
=1905. 29. 505-510. /K/

Fayer Pál: A nemzetközi kereskedelmi statisztika egységesítése.
=1914. 38. 585-592.

     kereskedelmi szerződések
Matlekovits Sándor: Kereskedelmi szerződéseink hatásáról.
=1896. 20. 3-29.

Rubinek Gyula: kereskedelmi szerződéseink hatása a mezőgazdaságra.
=1896. 20. 113-123.

Kunosi Ödön: Az új kereskedelmi szerződések hatása Németország külkereskedelmére.
=1910. 34. 319-325.

Tonelli Sándor: A kereskedelmi szerződések előkészítése.
=1912. 36. 334-338. /K/

T. S.: A kereskedelmi szerződések előkészítése.
=1912. 36. 499-503. /K/

Tonelli Sándor: A kereskedelmi szerződések előkészítése.
=1912. 36. 611-613. /K/

T. S.: A kereskedelmi szerződések előkészítése.
=1912. 36. 771-773. /K/

A kereskedelmi szerződések előkészítése.
=1913. 37. 200-201. /K/

A kereskedelmi szerződések előkészítése.
=1913. 37. 286-288. /K/

     kereskedelmi társaságok
Krausz Gyula: Új kereskedelmi társaságok.
=1906. 30. 415-422.

A Hansabund első esztendeje.
=1910. 34. 561-562. /K/

     kereskedelmi törvény
Neumann Károly: A kereskedelmi törvény revíziója.
=1900. 24. 137-140.

Matlekovits Sándor: Az ötven éves kereskedelmi törvény.
=1925. 49. 572-578.

Kuncz György: Az ötven esztendős kereskedelmi törvény és annak reformja.
=1926. 50. 143-160.

     kereskedelmi út
Gárdonyi Albert: Felső-Magyarország kereskedelmi útjai a középkorban. 1-2.
=1908. 32. 90-96., 192-205.

     kereskedelmi üzletek
Törvényjavaslat a kereskedelmi üzletek átruházásáról.
=1900. 24. 389. /K/

     kereskedelmi vállalatok
Az ipari és kereskedelmi vállalatokban alkalmazott tisztviselők és a kereskedősegédek szolgálati viszonyairól szóló törvény és legújabb javaslata.
=1918. 42. 620-630. /K/

     kereskedők
Iparosok, kereskedők és gyárosok Hanza-szövetsége (1909).
=1909. 33. 845-847. /K/

Az ipari és kereskedelmi vállalatokban alkalmazott tisztviselők és a kereskedősegédek szolgálati viszonyairól szóló törvény és legújabb javaslata.
=1918. 42. 620-630. /K/

Bikkal Dénes: Kereskedők és iparosok öregségi biztosítása.
=1937. 61. 332-348.

Bikkal Dénes: Kereskedők és kézművesek öregségi biztosítása külföldön.
=1940. 64. 479-493.

     kereslet
Ifj. Weiss Vilmos: A kereslet és kínálat alakulása a háborúban.
=1918. 42. 56-60. /K/

Ifj. Kövessi Ferenc: A keresleti függvény szerepe a vasúti közlekedési politikában.
=1935. 59. 522-550.

Theiss Ede: Statisztikai korreláció és keresleti törvény.
=1937. 61. 1-53.

     keresők
Vizneker Antal: Magyarország népességének foglalkozási viszonyai a keresők és az eltartottak megkülönböztetésével.
=1893/1. 17. 656-670. /K/

     kertészek
Ifj. Návay Lajos: A termelők és dohánykertészek közötti jogviszony szabályozásáról szóló törvényjavaslat.
=1900. 24. 863-871.

     készfizetések
Müller Vilmos: A készfizetések elmélete.
=1907.31. 806-828.

Müller Vilmos: A készfizetések és a díszázsió kérdése a magyar bank-ankéton.
=1908. 32. 656-676.

     készletgazdálkodás
Székely Artúr: Készletgazdálkodás.
=1916. 40. 294-296.

     készpénz nélküli forgalom
Benes Ferenc: A készpénz nélküli fizetési forgalom.
=1930. 54. 81-108.

     kétéves terv
Varga Perke József: A mezőgazdaság szerepe a bolgár kétéves tervben.
=1948. 71. 137-145. /K/

     kettős adóztatás
Klug Emil: A kétszeres adóztatás ellen.
=1921. 45. 293-303.

Zelovich László: Bibliográfia a kettős adóztatás kérdésével foglalkozó tanulmányokról.
=1928. 52. 651-652.

Zelovich László: A kettős adóztatás és az adózás alóli kibúvás kérdésében Genfben 1828 októberében tartott konferencia.
=1928. 52. 875-876. /K/

     Keynes, John Maynard
Ifj. Boér Elek: Keynes konjunktúraelmélete. 1-2.
=1931. 55. 645-665., 778-799.

Bartha József: A Keynes-féle beruházási szorzószám.
=1938. 62. 761-771.

Ifj. Boér Elek: Keynes jövedelmi kényszerkölcsön-terve.
=1940. 64. 1-12.

MKT-ankét a Keynes-féle kényszertakarékossági tervről.
=1940. 64. 119-124.

Judik József: A Keynes- és White-terv.
=1944. 68. 1-27.

Sós Aladár: John Maynard Keynes gazdasági tanai és bírálatuk. 1-2.
=1948. 71. 197-224.; 1949. 72. 23-71.

     kézizálogüzlet
Vágó József: A kézizálogüzlet államosítása.
=1907. 31. 433-446.

     kézműipar
Gyáripar és kézműipar különválasztása.
=1911. 35. 790-791. /K/

     kézművesek
Bikkal Dénes: Kereskedők és kézművesek öregségi biztosítása külföldön.
=1940. 64. 479-493.

     kiállítás
Lukács Béla: Fölhívás a közönséghez a millenniumi kiállítás tárgyában.
=1893/1. 17. 251-253.

Pólya Jakab: A kereskedelem, pénz és hitelügy a kiállításon.
=1896. 20. 461-481.

Navratil Ákos: A közgazdaságtan a párizsi kiállításon.
=1900. 24. 840-862.

Barta Ernő: A munkásjóléti intézmények állandó kiállítása Berlinben.
=1903. 27. 704-708. /K/

Hegyeshalmy Lajos: A st.-louisi kiállítás némely tanulságai.
=1905. 29. 241-258.

Szántó Menyhért: Balesetügyi, iparegészségügyi és munkásjóléti kiállítás Budapesten.
=1907. 31. 649-660.

Mezőgazdasági munkásügyi kiállítás.
=1911. 35. 525-526. /K/

Társadalmi kiállítás Svájcban.
=1911. 35. 839-840. /K/

A San Franciscó-i világkiállítás.
=1912. 36. 535-538. /K/

A német világgazdasági világkiállítás.
=1914. 38. 396-399. /K/

     kibocsátások
Kibocsátások és alapítások Magyarországban 1911-ben.
=1912. 36. 542-547. /K/

P. P.: Az angolországi kibocsátások 1913-ban.
=1914. 38. 209-210. /K/

Magyarországi kibocsátások és alapítások 1913-ban.
=1914. 38. 281-285. /K/

Buday Gyula: Külföldi értékpapír-emissiók a New York-i tőzsdén.
=1928. 52. 504-511. /K/

     kiegyezés
Forrai András: A kiegyezés osztrák világításban.
=1900. 24. 468-471. /K/

     Kiel
Varró István: A kieli Staatswissentschaftliches Institut.
=1913. 37. 399-409.

     kikészítési eljárás
Vágó József: kikészítési eljárás, vámhitel és egyéb kiviteli kérdések.
=1904. 28. 499-515.

     kikészítési forgalom
A kikészítési forgalom.
=1911. 35. 432-434. /K/

     kikötő
Hajdú László: A német kikötők forgalma 1875-1894.
=1896. 20. 899-904. /K/

Penninger Antal: A tengerhajózási mozgalmak és azok hatása Fiume forgalmára.
=1904. 28. 748-761.

Szegh Dezső: Az Adria keleti kikötői.
=1911. 35. 343-354.

Párizs tengeri kikötője.
=1912. 36. 274-275. /K/

Sch.: A világ legnagyobb kikötőinek nemzetközi forgalma.
=1913. 37. 53-54. /K/

Bauer Albert Béla: Holland kikötők. 1-2.
=1915. 39. 615-627., 760-782.

P. P.: New York kikötőjének forgalma 1913/1914-ben.
=1916. 40. 297-298. /K/

Binét György: A fiumei kikötő forgalmáról és szerepéről.
=1930. 54. 647-657. /K/

Binét György: A fiumei kérdés.
=1931. 55. 47-57. /K/

Schäfer László: A csepeli kikötő első üzletéve.
=1931. 55. 396-400. /K/

     Kína
Kína gazdasági fejlődése és az osztrák ipar.
=1914. 38. 420-425. /K/

Kínai petróleumelőfordulások.
=1915. 39. 567. /K/

Neugröschel Endre: A kínai valuta problémája.
=1925. 49. 533-542. /K/

H. F.: Kína közgazdasági viszonyai.
=1935. 59. 789-792. /K/

     kínálat
Ifj. Weiss Vilmos: A kereslet és kínálat alakulása a háborúban.
=1918. 42. 56-60. /K/

     kinetikai pénzelmélet
Pikler Endre: A kinetikai pénzelmélet rövid alapvetése.
=1932. 56. 81-106.

     kisbérlet
Éber Antal: Járadékbirtok vagy kisbérlet.
=1939. 63. 163-182.

     kisbirtok
Éber Ernő: Telepítés és más birtokpolitikai intézkedések a kisbirtok szaporítására.
=1936. 60. 163-176.

     kisgazdák
Farkas Geiza: A kisgazdákról.
=1912. 36. 361-370.

     kisgazdaságok
Farkas Geiza: Mit áldoz a földműves, hogy a sajátján dolgozhassék?
=1912. 36. 253-267.

Farkas Geiza: A legtöbbet termelő mezőgazdasági üzem.
=1913. 37. 486-511.

Farkas Árpád: Kisgazdaságok igásálattartásának üzemgazdasági szempontjai.
=1942. 66. 417-433.

     kisipar
Sz.: A kisipar fejlődése Németországban.
=1912. 36. 778-779. /K/

Tarifaszerződések a német kisiparban.
=1913. 37. 131-134. /K/

Kerékgyártó György: Háború utáni adatfelvételek a kisipar köréből.
=1923. 47. 49-68.

Gábor László: A kisipar által eltartott népesség Magyarországon.
=1936. 60. 338-340. /K/

     kispesti munkástelep
A kispesti munkástelep.
=1910. 34. 806-811. /K/

     kisüzem
Farkas Geiza: A legtöbbet termelő mezőgazdasági üzem.
=1913. 37. 486-511.

     kivándorlás
Thirring Gusztáv: A magyarok kivándorlása Amerikába.
=1896. 20. 30-52.

R.: Kivándorlás Magyarországból, különösen Amerikába.
=1897. 21. 981-988. /K/

László Gyula: Székely kivándorlás.
=1900. 24. 527-539.

Barabás Endre: A székely kivándorlás és a Romániában élő magyarok helyzete.
=1901. 25. 424-452.

Farahó János - Putnik Béla: Magyar kivándorlók Kanadában és Romániában.
=1901. 25. 809-832.

Rudan, Amadé: Az olasz kivándorlási törvény.
=1902. 26. 632-638. /K/

Legenyei Bodnár Péter: Bodrogköz a kivándorlás szempontjából. 1-2.
=1903. 27. 834-848., 922-936.

A kivándorlási kongresszusok eredménye.
=1903. 27. 957-967. /K/

Matlekovits Sándor: A kivándorlás.
=1907. 31. 577-611.

Tonelli Sándor: utazás a magyar kivándorlókkal Amerikába.
=1908. 32. 427-444.

Barcza Imre összeáll.: Magyarországi kivándorlások irodalma.
=1908. 32. 482-491. /K/

Kovács Alajos: A kivándorlás statisztikai oka.
=1909. 33. 445-454.

Kivándorlás Antwerpenen át.
=1911. 35. 543-544. /K/

Az észak-amerikai be és kivándorlási mozgalom 1909/10-ben.
=1911. 35. 646-648. /K/

Neumann Ernő: A kivándorlás része az olasz váltó-árfolyamok emelkedésében.
=1912. 36. 21-33.

Az Egyesült Államok be- és kivándorlás statisztikája, 1910-1911-ben.
=1912. 36. 534-535. /K/

Osztrák kivándorlási ankét.
=1912. 36. 606-609. /K/

Kivándorlás Hamburgon át 1911-ben.
=1912. 36. 610. /K/

Kivándorlás szervezete Angliában.
=1914. 38. 346-349. /K/

Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás.
=1925. 49. 210-225.

Ferenczi Imre: Túlnépesedés és kivándorlás.
=1927. 51. 561-583.

     kivitel
Székely Mihály: Kiviteli törekvéseink és a gyarmatok.
=1898. 22. 741-760.

Vágó József: Kiviteli törekvéseink és az új autonóm vámtörvényjavaslat. 1-3.
=1903. 27. 783-792., 860-873.; 1904. 28. 375-384.

Vágó József: Kikészítési eljárás, vámhitel és egyéb kiviteli kérdések.
=1904. 28. 499-515.

Téglás Béla: A vasérckivitelünk korlátozása.
=1907. 31. 350-354. /K/

Oroszország tojáskivitele, 1911.
=1912. 36. 604. /K/

Angol kivitel, 1911.
=1912. 36. 609-610. /K/

A svájci csokoládé-kivitel.
=1913. 37. 137. /K/

Balkányi Béla: Magyarország mezőgazdasági kivitele.
=1913. 37. 751-758.

P. P.: Az angolországi szénkivitel 1913-ban.
=1914. 38. 212. /K/

Szibéria vajkivitele 1914-ben.
=1915. 39. 568. /K/

Az Egyesült Államok hadiszerkivitele.
=1915. 39. 723-726. /K/

Németország gabonakiviteli szükséglete.
=1916. 40. 418-419. /K/

Az Egyesült Államok szénbányászata és szénkivitele.
=1916. 40. 574-576. /K/

Anglia szénkivitele az egyes európai államokba.
=1923. 47. 93. /KK/

Anglia és az Egyesült Államok szénkivitele az egyes dél-amerikai államokba.
=1923. 47. 93. /KK/

Th. L.: Erdély fakivitele és fafogyasztása az 1922. évben.
=1923. 47. 249. /KK/

Balkányi Béla: Magyarország mezőgazdasági kivitele.
=1928. 52. 135-157.

Konkoly Thege Gyula: Magyarország külkereskedelmi forgalma és a mezőgazdasági kivitel jelentősége.
=1930. 54. 338-366.

Láng János: A kivitel jelentősége Magyarország nemzeti termelésében.
=1933. 57. 423-451.

Rácz Jenő: A kivitel szerepe a mezőgazdasági termés értékesítésénél.
=1936. 60. 488-498. /K/

Rácz Jenő: A távolabbi piacok jelentősége a magyar kivitelben.
=1937. 61. 253-259. /K/

Komoróczy György: Az észak felé irányuló magyar borkivitel.
=1943. 67. 194-204.

     kizárások
Munkabeszüntetések és kizárások Ausztriában az 1909. évben.
=1911. 35. 846-847. /K/

Sztrájkok és kizárások Németországban 1912-ben.
=1913. 37. 837. /K/

Sch.: Sztrájkok és kizárások Ausztriában 1912-ben.
=1914. 38. 134-135. /K/

     klíring
Künsztler Zoltán: A londoni 'The Bankers Clearing House' az 1927. évben.
=1928. 52. 57-58. /K/

Balás Károly: Adóklíring.
=1938. 62. 513-521.

Tarnóczi Lóránt: A multilaterális clearing.
=1948. 71. 129-137. /K/

     kmet-telkek
Ullmann Jenő: A bosnyák-hercegovinai kmet-telkek megváltása.
=1913. 37. 707-714.

     Knapp, Georg Friederich
Mandelló Gyula: Georg Friedrich Knapp. Willhelme Lexis.
=1912. 36. 187. /K/

Judik József: Knapp elmélete és a pénzérték problémája.
=1918. 42. 185-197.

H. F.: Georg Friedrich Knapp (1842-1926). Nekrológ.
=1926. 50. 49-50.

     kockázat
Havas Miksa: A fokozott kockázat az életbiztosításban.
=1918. 42. 145-171.

     kocsipark
A csehszlovák vasutak hossza és kocsiparkja.
=1923. 47. 343. /KK/

     kohászat
Fenyvessy József: Magyarország bánya- és kohóipara 1891-1892-ben.
=1894. 18. 319-322. /K/

Hajdú László: Németország bányászati és kohászati termése.
=1895. 19. 912-915. /K/

Az Egyesült Államok bányászata és kohászata 1910-ben.
=1911. 35. 786-789. /K/

A német bányák és kohók 1911-iki termelése.
=1912. 36. 511-512. /K/

     koksztermelés
Th. L.: A világ koksztermelése.
=1923. 47. 866-867. /KK/

     kollektív szerződések
Kollektív szerződések Franciaországban 1910-ben.
=1911. 35. 708-709. /K/

     kollektiválódás
Buday Dezs: A háztartások kollektiválódása.
=1918. 42. 459-472.

     Kolozs vármegye
Barabás Endre: Kolozs vármegye közgazdasági leírása.
=1910. 34. 486-541.

     komlótermelés
Th. L.: A világ komlótermelése az 1921. és 1922. években.
=1923. 47. 339-340. /KK/

     kommunizmus
Bud János: A kommunizmus után.
=1919. 43. 137-184.

     koncentráció
Bud János: A koncentráció a gazdasági-társadalmi életben. 1-3.
=1911. 35. 73-100., 199-205., 253-275.

Ács László: A pénzintézeti koncentrációról.
=1936. 60. 316-333.

     kongruens fedezet
Schneller György: Értékzáradék és kongruens fedezet.
=1944. 68. 28-45.

     konjunktúra
Heller Farkas: Konjunktúraelmélet és konjunktúrakutatás.
=1927. 51. 1-20.

Brunner Vilmos: A berlini Institut für Konjunkturforschung.
=1927. 51. 106-114.

Andreich Jenő: A konjunktúrakutatás statisztikai módszerei.
=1927. 51. 217-233.

Konkoly Thege Gyula: A konjunktúrakutatás külföldi szervezetei.
=1927. 51. 324-338.

Vágó József: A konjunktúrakutatás feladatai és nehézségei Magyarországon.
=1927. 51. 433-441.

Serbán Iván: A konjunktúrakutatás gyakorlati jelentősége a mezőgazdaság szempontjából.
=1928. 52. 225-240.

Hajdrik Sándor: A korreláció szerepe a konjunktúrakutatásban.
=1928. 52. 794-798. /K/

Balás Károly: Adóztatás és konjunktúrák.
=1931. 55. 1-14.

Ifj. Boér Elek: Keynes konjunktúraelmélete. 1-2.
=1931. 55. 645-665., 778-799.

Theiss Ede: Valutapolitika és konjunktúra Svédországban.
=1935. 59. 427-432. /K/

Varga István: Jó vagy rossz-e a konjunktúra?
=1935. 59. 746-775.

Röpke Vilmos: Szocializmus, tervgazdaság és konjunktúra.
=1936. 60. 129-141.

Fellner Vilmos: Adalék a konjunkturális fejlődés dinamikájához.
=1936. 60. 261-270.

Balogh Tamás - Cs. Szabó László: Az angol konjunktúra titka.
=1936. 60. 608-616. /K/

Varga István: A fegyverkezési világkonjunktúra.
=1937. 61. 512-517. /K/

Nőtel Rudolf: Haberler konjunktúraelmélete.
=1938. 62. 939-952.

Nőtel Rudolf: A konjunktúrairányítás új módszerei. 1-2.
=1940. 64. 707-729., 844-882.

     Konstantinápoly
Bálint Imre: Konstantinápoly, Szmirna, Szaloniki.
=1902. 26. 907-923.

     kontárkérdés
Tiszti Lily: A kontárkérdés.
=1936. 60. 56-75.

     kontinentális jegybank
Imrédy Béla: Megjegyzések néhány kontinentális jegybank kimutatásaihoz.
=1927. 51. 629-939.

     konverzió
Éber Antal: A jelzálog-kölcsönök konverziójának illetékmentessége.
=1900. 24. 931-944.

Halász Ferenc: A konverziós probléma újabb alakulása.
=1935. 59. 641-668.

     konyhasó
Th. L.: A fontosabb államok konyhasótermelése.
=1923. 47. 670-671. /KK/

     konzulátus
Nagy Géza: A kanadai magyarok helyzete és a montreáli m. kir. főkonzulátus felállítása.
=1923. 47. 111-122.

Horváth Jenő: A pesti angol konzulátus kérdése. 1841-1848.
=1927. 51. 776-785.

     Koppenhága
A koppenhágai szociáldemokrata kongresszus.
=1910. 34. 796-799. /K/

     Korányi Frigyes
Csizik Béla: Emlékbeszéd Korányi Frigyesről.
=1936. 60. 253-260.

     koronaszövetkezet
Beck Dénes: A koronaszövetkezetek megadóztatása.
=1903. 27. 381-386. /K/

     korporációs állam
Tonelli Sándor: A korporációs állam érdekképviseletei.
=1940. 64. 37-48.

     korporatív gazdaság
Futó Mihály: A termelési költségek a korporatív gazdaságban.
=1939. 63. 617-627. /K/

     korporatív közgazdaságtan
Futó Mihály: Az olasz korporatív közgazdaságtan.
=1938. 62. 987-994. /K/

     korporatív pénzügy
Cottely István: Az olasz korporatív pénzügyi elmélet.
=1940. 64. 169-172. /K/

     korporativizmus
Sorbi, Walter: A korporativizmus és az önellátás a mai történelmi időkben.
=1940. 64. 379-382. /K/

     korreláció
Hajdrik Sándor: A korreláció szerepe a konjunktúrakutatásban.
=1928. 52. 794-798. /K/

Theiss Ede: Statisztikai korreláció és keresleti törvény.
=1937. 61. 1-53.

     korviszony
Ráth Zoltán: Népünk korviszonyai és halálozási statisztikánk. 1-5.
=1893/1. 17. 71-113., 318-334., 448-471., 580-640., 725-741.

     kölcsön
Fenyvessy József: A Raiffeisen-féle kölcsönpénztárak Ausztriában.
=1897. 21. 639-644. /K/

Makai Ernő: Az állami sorsjegykölcsönök.
=1905. 29. 396-407.

Havas Miksa: A jelzálogos kölcsönök stornója.
=1906. 30. 29-33.

Bán Endre: A magyar államkölcsön kérdéséhez.
=1912. 36. 476-483.

B. G.: Állami és egyéb kölcsönök.
=1923. 47. 85-86. /KK/

B. G.: Német aranykölcsön.
=1923. 47. 245. /KK/

Állami és egyéb kölcsönök.
=1923. 47. 337-338. /KK/

A belgrádi állami jelzálogbank kölcsöne.
=1923. 47. 443. /KK/

Csupor József: Budapest székesfőváros kölcsönei.
=1924. 48. 337-358.

Domanovszky Ákos: Német vita a külföldi kölcsönök körül.
=1928. 52. 599-620.

Török Árpád: A külföldi kölcsön hatása a kereskedelmi mérleg alakulására.
=1929. 53. 364-368. /K/

Rieger László: Külföldi kölcsöneink és eladósodásunk 1929-ben.
=1930. 54. 506-510. /K/

Judik József: A külföldi kölcsönök tekintetében követendő politika problémái.
=1931. 55. 81-114.

Balogh Tamás: Közép-Európa külföldi kölcsönei és a magánbankrendszer reformja.
=1932. 56. 306-328.

Ifj. Boér Elek: A külföldi kölcsönök hatása az adós országok gazdasági helyzetére. - Megjegyzések Neubauer Gyula bírálatára. -
=1935. 59. 551-561. /K/

Neubauer Gyula: A külföldi kölcsönök hatása az adós országok helyzetére.
=1935. 59. 694. /K/

Ifj. Boér Elek: Keynes jövedelmi kényszerkölcsön-terve.
=1940. 64. 1-12.

     költség
Pereszlényi Pál: A Németbirodalom fegyverkezési költségei.
=1914. 38. 787-792. /K/

A világháború költségei.
=1915. 39. 721-723. /K/

P. P.: A háború költségei és a hadviselő államok pénzügyi helyzete.
=1916. 40. 133-136. /K/

Zelovich Kornél: A vasutak üzemi költsége.
=1923. 47. 675-739.

Dálnoki-Kováts Jenő: A megélhetési költségek alakulása az 1925. évben.
=1926. 50. 50-54.

Hein János: Az általános költségtörvény és a mezőgazdasági földjáradék.
=1937. 61. 775-783.

Futó Mihály: A termelési költségek a korporatív gazdaságban.
=1939. 63. 617-627. /K/

R. Jónás Magda: Árindexnek tekinthető-e a létfenntartási költségindexszám?
=1943. 67. 712-718. /K/

     költségvetés
H.: Az osztrák költségvetés.
=1900. 24. 302-303. /K/

Antal Géza: Államvagyonleltár és költségvetés.
=1913. 37. 147-160.

Gerber Ferenc: Költségvetésünk tárgyalása és a költségvetési év megváltoztatása.
=1913. 37. 176-187.

B. G.: Állami költségvetések.
=1923. 47. 85. /KK/

Állami költségvetések és zárszámadások.
=1923. 47. 156-157. /KK/

Th. L.: Lengyelország állami költségvetése 1923-ra.
=1923. 47. 244. /KK/

Th. L.: Magyarország 1922-23. évi költségvetése.
=1923. 47. 335-336. /KK/

Th. L.: Ausztria 1923. évi költségvetése.
=1923. 47. 336. /KK/

Th. L.: Olaszország 1923-1924. évi költségvetése.
=1923. 47. 337. /KK/

Th. L.: Románia 1924. évi költségvetése.
=1924. 48. 167. /KK/

Th. L.: Lengyelország 1924. évi költségvetési tervezete.
=1924. 48. 167-168. /KK/

Budapest székesfőváros aranyköltségvetése 1925-re, összehasonlítva az 1924. évi költségvetés adataival.
=1925. 49. 180-181. /KK/

Ifj. Deseő Antal: Nagybritannia 1931-32. évi költségvetése.
=1931. 55. 592-620.

Ifj. Deseő Antal: Nagybritannia 1931/32. évi költségvetése.
=1931. 55. 808-813. /K/

     könyvészet
L. Sipos Kamilló: Adalék az abszolutizmus gazdasági könyvészetéhez és a 40-es évek gazdasági irodalmához. 1-2.
=1912. 36. 817-828.; 1913. 37. 672-684.

     könyvpénz-forgalom
Vogel, Hugo Emanuel: A könyvpénzforgalom pénz- és hitelpolitikai hatásai.
=1938. 62. 185-190.

     könyvrevizorok
Lengyel Samu: Könyvrevizorok képzése.
=1917. 41. 244-261.

     könyvtárak
R.: Népkönyvtárak Braunschweigban.
=1898. 22. 708-711. /K/

Neubauer Gyula: Közgazdasági műveltségünk és a könyvtárügy.
=1942. 66. 757-770. /K/

Nádas Rózsa: Elmaradottak-e hazai közgazdasági könyvtáraink? - Hozzászólás Neubauer Gyula cikkéhez.
=1942. 66. 863-873. /K/

     kőolajtermelés
Az európai kőolajtermelés a háborúban.
=1915. 39. 563-564. /K/

Th. L.: Románia kőolajtermelése.
=1923. 47. 248. /KK/

Th. L.: A világ 1922. és 1923. évi kőolajtermelése.
=1924. 48. 331-332. /KK/

Mérei Gyula: A 'második Baku'.
=1940. 64. 279-285. /K/

     körjegyzői intézmény
Lestyánszky Sándor: A községi és körjegyzői intézmény kérdéséhez.
=1893/1. 17. 31-40.

     Kőrösy József
Kőrösy József (1844-1906). Nekrológ.
=1906. 30. 483. /K/

     kőszén
Mandel Pál: A Magyar Államvasutak kőszénfogyasztása és kőszénbányászata.
=1905. 29. 465-469.

Mandel Pál: A kőszénkérdéshez.
=1905. 29. 721-725.

     köteles rész
Beck Salamon: Örökjog és köteles rész.
=1911. 35. 667-673.

     kötött birtok
Tóth Jenő: A kötött birtok agrárpolitikai szempontból.
=1899. 23. 530-548.

     kötött gazdálkodás
Éber Ernő: A tejforgalom szabályozása a kötött gazdálkodás alapján.
=1933. 57. 574-579. /K/

     kötött gazdaság
Surányi-Unger Tivadar: Szabad és kötött gazdaság.
=1934. 48. 429-444.

     kötvények
Pap Dezső: A kötvénykibocsátások biztosítása. 1-2.
=1902. 26. 701-716., 759-778.

Rósa Ferenc: Megtámadhatatlan biztosítási kötvények.
=1915. 39. 477-490.

Liszka Viktor: A változó kamatozású kötvények.
=1916. 40. 661-691.

Künsztler Zoltán: Kötvények tényleges kamatozása.
=1928. 52. 798-802. /K/

     kötvényvisszaváltás
Bogyó Samu: A biztosítási kötvény visszaváltási értéke.
=1904. 28. 291-294.

     közállapotok
Mandelló Gyula: Az ország közállapotai.
=1900. 24. 60-61. /K/

     közegészségügy
Vizaknai Antal: Néhány szó közegészségügyi állapotainkról és teendőinkről.
=1898. 22. 3-15.

XI. nemzetközi közegészségügyi és demográfiai kongresszus Bruxellesben.
=1903. 27. 480. /K/

Közegészségügyi szaktanácskozmány.
=1912. 36. 54-55. /K/

     közélelmezés
Szabó Ferenc: Háborús idők közélelmezési tanulságai.
=1915. 39. 217-244.

Czettler Jenő: Közélelmezési kérdések a háború után.
=1916- 40. 46-62.

     Közép-Európa
Kircz Andorné: Naumann közép-európai koncepciója.
=1916. 40. 208-215. /K/

Székely Artúr: A közép-európai gazdasági szövetség gondolatának története, különösen a XIX. században.
=1916. 40. 518-536.

Matlekovits Sándor: A Duna Közép-Európának gazdasági ütőere.
=1917. 41. 689-713.

Hantos Elemér: Közép-Európa gazdasági problémái a világgazdasági konferencia előtt.
=1927. 51. 47-73.

Schäfer Lászhló: A vasúti fuvarozás új rendje Közép-Európában.
=1928. 52. 264-271. /K/.

Freymark, Hermann: A közép-európai kereskedelmi politika céljai és útjai.
=1929. 53. 609-622.

Balogh Tamás: Közép-Európa külföldi kölcsönei és a magánbankrendszer reformja.
=1932. 56. 306-328.

Rácz Jenő: A közép-európai búzagazdálkodás mérlege az 1933-34. gazdasági évben.
=1933. 57. 785-792. /K/

Székely Artúr: Közép-európai kereskedelempolitika.
=1936. 60. 594-608.

Surányi-Unger Tivadar: Magyar jólét az új Közép-Európában.
=1939. 63. 355-371.

     középiskola
Méhely Kálmán: A közgazdaságtan és a szociológia oktatása a középiskolában.
=1921. 45. 389-407.

Matlekovits Sándor: 'A közgazdaságtan és a szociológia oktatása a középiskolában' című előadás vitájának összefoglalója.
=1921. 45. 407-410.

     középkori munkabérek
Mandelló Gyula: Adalék a középkori munkabérek történetéhez.
=1902. 26. 253-284.

Márki Sándor: A középkori munkabérek történetéből.
=1903. 27. 366-391. /K/

     középosztály
Balkányi Béla: Adatok a középosztály nevelési költségeinek ismeretéhez.
=1910. 34. 62-64. /K/

Schiller Ottó: Középosztály-politika.
=1912. 36. 678-688.

Sch.: A német középosztály kongresszusa.
=1912. 36. 692-693. /K/

Sch.: A középosztály-kérdés Franciaországban.
=1913. 37. 127-128. /K/

Csérer Lajos: Új falusi középosztály Erdélyben.
=1914. 38. 298-310.

     közgazdák
Német közgazdák előképzettsége.
=1914. 38. 529-530. /K/

     közgazdaság
Jónás János: Közgazdaságunk és a játék.
=1896. 20. 53-58.

Gopcsa László: Közgazdaságunk és a vegyes örökösödési rendszer.
=1902. 26. 53-57. /K/

Gaál Jenő: A technikusok szerepe a közgazdaságban.
=1902. 26. 893-906.

Milhoffer Sándor: Magyarország közgazdasága. Válasz Dr.- bírálatára.
=1905. 29. 385-389. /K/

Dr.-: Magyarország közgazdasága. Viszontválasz Milhoffer Sándornak.
=1905. 29. 389-390. /K/

Balás Károly: Közgazdasági érdekű etikai tulajdonságok.
=1911. 35. 1-14.

Olaszország közgazdasága 1910-ben.
=1911. 35. 355-357. /K/

Japán közgazdasága 1912-ben.
=1913. 37. 695-696. /K/

Sz.: Háború és közgazdaság. 1-2.
=1914. 38. 635-643., 770-779. /K/

Varga Jenő: Háború és közgazdaság. 1-2.
=1915. 39. 152-160., 257-271.

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1915. 39. 198-204. /K/

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1915. 39. 272-277. /K/

Bálint Imre: Közgazdaságunk és vasútpolitikánk a háború után.
=1915. 39. 308-324.

Sz. L.: Háború és közgazdaság.
=1915. 39. 409-416. /K/

P. P.: Európai háború - amerikai közgazdaság. 1-3.
=1915. 39. 421-430., 547-551., 640-644. /K/

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1915. 39. 531-542. /K/

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1915. 39. 629-639. /K/

Pereszlényi Pál: Adatok Anglia háborús közgazdaságához.
=1915. 39. 687-697.

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1915. 39. 783-787. /K/

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1916. 40. 63-67. /K/

P. P.: Bulgária közgazdasága.
=1916. 40. 137-142. /K/

Kovács Gábor: A világháború közgazdasági háttere.
=1916. 40. 265-293.

Sz.: Háború és közgazdaság.
=1916. 40. 565-570. /K/

P. P.: A német közgazdaság a háborúban.
=1916. 40. 731-732. /K/

Tonelli Sándor: Orosz-Lengyelország közgazdasága.
=1916. 40. 772-785.

Matlekovits Sándor: A nemzetgyűlés működése közgazdasági szempontból.
=1922. 46. 159-182.

Berczeller László: A tápszerhatástan közgazdasági vonatkozásai.
=1922. 46. 535-547.

Varga István: A naptárreform-tervek közgazdasági jelentősége.
=1931. 55. 38-43. /K/

Malduri Maléter Jenő: A közlekedés jelentősége nemzetgazdaságunkban.
=1936. 60. 453-481.

Judik József: Az ötéves terv közgazdasági és pénzügyi szempontból.
=1938. 62. 347-366.

Varga István: Közgazdasági kérdések lélektani értelmezése.
=1939. 63. 32-45.

Éber Ernő: A mezőgazdaság belterjességének közgazdasági jelentősége.
=1939. 63. 695-713.

Riccardi, Raffaello: Háborús közgazdaság.
=1940. 64. 504-506. /K/

Szentiványi József: A gabonamonopóliummal szerzett tapasztalatok a volt Csehszlovák közgazdaságban.
=1943. 67. 552-569. /K/

Theiss Ede: Közgazdaság történet és társadalom szellemtudományi megvilágításban.
=1944. 68. 141-185.

Recensor: A közgazdaság önfinanszírozásának problémája a szovjetgazdaságban.
=1944. 68. 351-355. /K/

Theiss Ede: Közgazdaság és társadalom a törvénykutató módszer megvilágításában.
=1944. 68. 477-528.

     közgazdasági archívum
Kovács Gábor: Háborús közgazdasági archívum a debreceni egyetemen.
=1917. 41. 650-661.

Nádas Rózsa: Közgazdasági archívumok.
=1942. 66. 227-252.

     közgazdasági egyetem
Sugár Ignác: Közgazdasági egyetem.
=1912. 36. 92-98.

Balogh Elemér: A közgazdasági egyetem.
=1913. 37. 268-276.

     közgazdasági elméletek
Heller Farkas: Határhaszonelmélet és munkaelmélet. 1-2.
=1904. 28. 463-473., 516-533.

Reitzer Gyula: Neurath elmélete a modern közgazdaság főproblémáiról.
=1906. 30. 668-688.

Kovács Gábor: Kritikai észrevételek a Malthus népesedési elméletére. 1-2.
=1908. 32. 145-164., 248-260.

L. Sipos Kamilló: Az 1840-es évek közgazdasági eszmeköre. 1-4.
=1910. 34. 25-48., 115-121., 187-195., 333-362.

Mezey Lajos: Liefmann teóriája.
=1915. 39. 733-754.

Mezey Lajos: Liefmann elméletének bírálata.
=1916. 40. 377-385.

Megjegyzések két új pénzértékelméletről.
=1917. 41. 157-166.

Kovács Gábor: A magyar népmozgalom és a Malthus-féle elmélet.
=1917. 41. 393-425.

Heller Farkas: A háború és a közgazdaságtan elmélete.
=1923. 47. 1-22.

Surányi-Unger Tivadar: Az újabb közgazdasági elméletek bölcseleti alapjairól.
=1926. 50. 736-758.

Kisléghi Nagy Dénes: A marxizmus munkaértékelméletének bírálatához.
=1929. 53. 697-711.

Keynes konjunktúraelmélete. 1-2.
=1931. 55. 645-665., 778-799.

Polgár László: Az érték fogalma a matematikai gazdaságelméletben.
=1933. 57. 568-573. /K/

Mezey Lajos: Malthus. (Halála századik évfordulójára.)
=1934. 58. 97-105.

Csikós-Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban.
=1940. 64. 52-58. /K/

Nemény Vilmos Béla: A nagytérgazdaság elméletéről.
=1942. 66. 342-356.

Heller Farkas: Visszapillantás a közgazdasági elmélet fejlődésére.
=1946. 69. 1-14.

     közgazdasági érdek
Tonelli Sándor: A német közgazdasági érdekképviseletek átszervezése.
=1942. 66. 334-341.

     közgazdasági helyzet
V-cs.: Argentína közgazdasági helyzete.
=1910. 34. 800-806. /K/

Németh József: Közgazdasági helyzetünk a Balkánon a háború előtt és után.
=1913. 37. 438-461.

Közgazdasági helyzetünk. Matlekovits Sándor elnöki megnyitója az MKT 1921. május 5-iki közgyűlésén.
=1921. 45. 189-195.

     közgazdasági irodalom
Pólya Jakab: Az ezredévi közgazdasági irodalom.
=1896. 20. 843-880.

Mandelló Gyula: Bibliográfiai tevékenység a közgazdasági irodalomban.
=1905. 29. 520-524. /K/

Mandelló Gyula: A közgazdasági irodalom bibliográfiájáról.
=1905. 29. 815-816. /K/

Varga István: A háború utáni német közgazdasági irodalom.
=1925. 49. 517-526. /K/

Földes Béla: Néhány szó az olasz közgazdasági irodalom mai munkásságáról.
=1939. 63. 478-479. /K/

     közgazdasági ismeretek
Közgazdasági ismeretek tára.
=1897. 21. 753-757.

     közgazdasági jog
Új közgazdasági alakulás Bécsben.
=1911. 35. 840-841. /K/

     közgazdasági könyvtár
Nádas Rózsa: Elmaradottak-e hazai közgazdasági könyvtáraink? - Hozzászólás Neubauer Gyula cikkéhez.
=1942. 66. 863-873. /K/

     közgazdasági kutatás
A közgazdasági kutatás nehézségeiről.
=1914. 38. 285-287. /K/

     közgazdasági leírás
Ballagi Géza: Zemplén vármegye közgazdasági és közművelődési állapota.
=1893/1. 17. 114-189.

Berényi Pál: Sopron vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-3.
=1895. 19. 165-190., 410-431., 490-531.

Thuróczy Károly: Nyitra vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-2.
=1895. 19. 780-812., 873-901.

Nyegre László: Máramarosmegye közgazdasági leírása. 1-2.
=1900. 24. 821-839., 901-930.

Ruffy Pál: Bars vármegye gazdasági leírása. 1-4.
=1901. 25. 602-622., 687-697., 766-790., 843-861.

T. Nagy Imre: Csíkmegye közgazdasági leírása. 1-3.
=1902. 26. 779-790., 847-868., 934-942.

Téglás Gábor: Hunyadmegye közgazdasági leírása.
=1903. 27. 747-768.

Jeszenszky Ignác: Torontál vármegye gazdasági monográfiája.
=1904. 28. 335-351.

Barabás Endre: Udvarhely vármegye közgazdasági leírása. 1-2.
=1904. 28. 683-720., 762-778.

Kis Ernő: Veszprém vármegye gazdasági leírása.
=1905. 29. 525-539.

Éhen Gyula: Vas vármegye közgazdasági leírása. 1-3.
=1905. 29. 705-721., 785-804., 853-864.

Barabás Endre: Maros-Torda vármegye és Maros-Vásárhely thj. sz. kir. város közgazdasági leírása. 1-6.
=1906. 30. 477-482., 539-561., 601-630., 689-709., 764-784., 830-847.

Edvi-Illés László: Arad város közgazdasági leírása. 1-4.
=1907. 31. 194-201., 249-259., 343-349., 395-409.

Edvi-Illés László: Arad vármegye közgazdasági leírása. 1-2.
=1907. 31. 754-764., 829-844.

Lendvai Jenő: Temesvár város közgazdasági leírása. 1-7.
=1908. 32. 41-49., 109-118., 261-267., 339-345., 400-411., 471-481., 550-556.

Daróczy Aladár: Tolna vármegye közgazdasági leírása. 1-4.
=1908. 32. 571-592., 684-703., 734-754., 819-845.

Kemény György: Heves vármegye közgazdasági leírása. 1-6.
=1909. 33. 54-58., 131-134., 187-198., 266-271., 344-352., 407-415.

Szegő Ernő: Róma közgazdasága Diocletian korában. 1-2.
=1909. 33. 255-265., 327-343.

Barabás Endre: Kolozs vármegye közgazdasági leírása.
=1910. 34. 486-541.

A japáni közgazdasági állapotok.
=1912. 36. 39-40. /K/

Szentiványi Ferenc: Torontál vármegye közgazdasági és szociális állapota a XX. század első tizedében. 1-2.
=1912. 36. 105-113., 173-186.

Kemény György: Szabolcs vármegye közgazdasági leírása. 1-3.
=1913. 37. 516-533., 588-611., 657-671.

Németh József: Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia közgazdasági leírása. 1-2.
=1915. 39. 581-603., 698-720.

     közgazdasági mérnök
Méhely Kálmán: A közgazdasági mérnök. 1-2.
=1913. 37. 217-235., 310-329.

     közgazdasági műveltség
Neubauer Gyula: Közgazdasági műveltségünk és a könyvtárügy.
=1942. 66. 757-770. /K/

     közgazdasági naturalizmus
Neubauer Gyula: A közgazdasági naturalizmus.
=1935. 59. 468-499.

     közgazdasági oktatás
Méhely Kálmán: A közgazdasági oktatás fejlődése.
=1920. 44. 711-713. /K/

     közgazdasági rendszerek
Matlekovits Sándor: Ruhland közgazdasági rendszere.
=1908. 32. 790-800.

Heller Farkas: Navratil Ákos közgazdasági rendszere.
=1935. 59. 369-379.

     közgazdasági statisztika
Földes Béla: Az MTA és a nemzetgazdaságtan-statisztika mívelése. (A nemzetgazdasági bizottság alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából.)
=1910. 34. 813-833.

     közgazdasági szeminárium
M. Zs.: A nemzetgazdasági szeminárium jubileuma.
=1905. 29. 300-301. /K/

Kir. József Műegyetem közgazdasági szemináriuma.
=1915. 39. 133-135. /K/

Halossy István: A Kir. József Műegyetem közgazdasági szemináriumának hároméves működése.
=1917. 41. 645-649.

Surányi-Unger Tivadar: A közgazdasági szeminárium.
=1923. 47. 211-233.

     Közgazdasági Szemle
Jekelfalussy József: Előszó.
=1893/1. 17. 3-4.

Jekelfalussy József: A szemle olvasóihoz.
=1894. 18. 1145-1152.

Mandelló Gyula - Hegedűs Lóránt: A Közgazdasági Szemle tisztelt előfizetőihez.
=1899. 23. 699-701.

Hegedűs Lóránt - Mandelló Gyula: A szerkesztők beköszöntője.
=1900. 24. 1-3.

Hegedűs Lóránt - Mandelló Gyula: Szerkesztői nyilatkozat.
=1910. 34. 1.

Buday László: Az olvasóhoz.
=1922. 46. 625-626.

Heller Farkas: A szerkesztő előszava.
=1925. 49. 207-209.

     közgazdasági tanácsadók testülete
Éber Antal: 'Council of Economic Advisers'.
=1947. 70. 194-196. /K/

     közgazdasági tanfolyam
Pereszlényi Pál: Nemzetközi közgazdasági tanfolyam Budapesten.
=1913. 37. 651-656.

     közgazdasági termelékenység
Karg Norbert: A közgazdasági termelékenységről.
=1930. 54. 851-877.

     közgazdasági törvényjavaslat
H.: Közgazdasági törvényjavaslatok.
=1900. 24. 48. /K/

     közgazdasági viszonyok
Zalai: Ausztrália népességi és közgazdasági viszonyai.
=1899. 23. 192-211. /K/

Rózsa Mihály: Argentína közgazdasági viszonyai és bevándorlása (1890-1900).
=1902. 26. 599-617.

H. F.: Kína közgazdasági viszonyai.
=1935. 59. 789-792. /K/

     közgazdaság-politika
Lers Vilmos: A háború hatása a nemzetközi szerződésekre. - Különösebb tekintettel a közgazdaságpolitikai vonatkozásúakra.
=1919. 43. 3-34.

Matlekovits Sándor: A tanácsköztársaság közgazdasági politikája.
=1920. 44. 47-52.

     közgazdaságtan
Ráth Zoltán: Közgazdaságtan és etika.
=1894. 18. 1153-1179.

Fazekas Oszkár: A közgazdaságtan módszerkérdéséhez.
=1897. 21. 682-704.

Navratil Ákos: A közgazdaságtan a párizsi kiállításon.
=1900. 24. 840-862.

Jankovich Béla: A közgazdaságtan módszere.
=1903. 27. 417-429.

Matlekovits Sándor: Ruhland agrár közgazdaságtana.
=1903. 27. 653-666.

Reitzer Gyula: Neurath elmélete a modern közgazdaság főproblémáiról.
=1906. 30. 668-688.

Mattyasovszky Miklós: A földművelés közgazdaságtana. Rendszertani kérdések.
=1915. 39. 161-168.

Navratil Ákos: Új szempontok a közgazdaságtanban.
=1917. 41. 468-485.

Nagy Dénes: Új irányok a közgazdaságtanban.
=1918. 42. 92-122.

Balás Károly: Új magyar közgazdaságtan.
=1921. 45. 243-263.

Méhely Kálmán: A közgazdaságtan és a szociológia oktatása a középiskolában.
=1921. 45. 389-407.

Matlekovits Sándor: 'A közgazdaságtan ás a szociológia oktatása a középiskolában' című előadás vitájának összefoglalója.
=1921. 45. 407-410.

Heller Farkas: A háború és a közgazdaságtan elmélete.
=1923. 47. 1-22.

Heller Farkas: Támadások a közgazdaságtan néhány alaptétele ellen.
=1926. 50. 253-264.

Nagy Dénes: Filozófia a közgazdaságtanban.
=1926. 50. 458-472.

Surányi-Unger Tivadar: Az újabb közgazdasági elméletek bölcseleti alapjairól.
=1926. 50. 736-758.

Surányi-Unger Tivadar: Statisztika és közgazdaságtan.
=1927. 51. 177-195.

Navratil Ákos: Közgazdaságtan és filozófia.
=1927. 51. 305-323.

Surányi-Unger Tivadar: A statisztikai módszer szerepe a közgazdaságtanban. 1-2.
=1928. 52. 97-122., 241-263.

Karg Norbert: A neoromantikus irányzat és Spann univerzálizmusa a közgazdaságtanban.
=1928. 52. 123-134.

Zelovich László: Közgazdaságtan és matematika.
=1929. 53. 623-634.

Neubauer Gyula: Közgazdaságtan és matematika. Észrevételek Zelovich László tanulmányához.
=1930. 54. 555-563.

Zelovich László: Közgazdaságtan és matematika. Válasz Neubauer Gyula észrevételeire.
=1930. 54. 564-568.

Neubauer Gyula Közgazdaságtan és matematika. A vita lezárása.
=1930. 54. 738-740. /K/

Neubauer Gyula: Statisztika és közgazdaságtan.
=1931. 55. 253-287.

Theiss Ede: Az időmozzanat az exakt közgazdaságtanban.
=1932. 56. 849-882.

Dékány István: A 'burzsoá' és 'kapitalista' megítélésének eredete. (Adalék a közgazdaságtan és karakterológia viszonyának kérdéséhez.)
=1933. 57. 497-517.

Navratil Ákos: Közgazdaságtan és gazdasági politika.
=1934. 58. 1-21.

Andreich Jenő: A tudományos kutató munka fejlődése és a közgazdaságtan.
=1934. 58. 616-619. /K/

Takaróné Gáll Beatrix: Állandó és változó elemek a közgazdaságtanban.
=1937. 61. 113-122. /K/

Futó Mihály: A gazdasági szervezet kórtana. Corrado Gini organikus közgazdaságtana.
=1938. 62. 245-267.

Futó Mihály: Az olasz korporatív közgazdaságtan.
=1938. 62. 987-994. /K/

Sorbi, Walter: A közgazdaságtan tárgya.
=1939. 63. 291-296. /K/

Heller Farkas: Eucken Walter közgazdaságtana.
=1941. 65. 894-900. /K/

Varga István: A gazdasági élet fejlődése és a közgazdaságtan.
=1947. 70. 257-274.

     közgazdaság-tudomány
Theiss Ede: Modern közgazdaságtudomány és totális háború.
=1942. 66. 718-741.

Thiess Ede: Dinamikai közgazdaságtudomány és társadalmi folyamat.
=1947. 70. 129-155.

     közigazgatás
Kovács Aladár: A gyermekápolás Franciaország közigazgatásában.
=1893/2. 17. 381-386. /K/

Buday László: Statisztika és közigazgatás.
=1912. 36. 750-767.

Weis István: A gazdaságosság elve a közigazgatásban.
=1923. 47. 368-392.

     közigazgatási bíróság
Kmety Károly: A 'Conseil de Préfecture' mint közigazgatási bíróság. 1-2.
=1894. 18. 210-237., 379-416.

A 'közigazgatási bíróságokról' szóló törvényjavaslat a képviselőházi bizottság előtt. 1-2.
=1894. 18. 265-291., 417-465.

     közigazgatási főiskola
Sch.: A községi és szociális közigazgatás főiskolája.
=1913. 37. 211. /K/

     közigazgatási mérnök
Buday Béla: A közigazgatási mérnök.
=1913. 37. 292-309.

     közigazgatási reform
Mucius: A közigazgatás reformjához.
=1893/1. 17. 411-447.

     közigazgatás-történet
Acsády Ignác: A magyar közigazgatás történetéhez.
=1893/1. 17. 335-344.

     közjogi járadék
Balás Károly: Magánjogi és közjogi járadék. 1-2.
=1916. 40. 733-743., 843-858.

     közjólét
Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Méhely Kálmán 'Védvám, iparfejlesztés és közjólét' című előadása.
=1922. 46. 633-661.

     közjótékonyság
R.: A közjótékonyság statisztikája.
=1897. 21. 740-743. /K/

     közlekedés
Gyorsaságeredmények a vasúti közlekedés terén.
=1911. 35. 633-634. /K/

Kvassay Jenő: Vízi közlekedési politikánk.
=1912. 36. 145-161.

A Dunáról, mint közlekedési útról.
=1912. 36. 340-342. /K/

Szirt Lajos: Vízi közlekedésünk fejlesztése. MKT-ankét.
=1914. 38. 145-185.

Közlekedés.
=1923. 47. 168. /KK/

Pruzsinszky Gábor: Az automobil-közlekedés.
=1927. 51. 478-502.

Neumann Károly: Adalékok a közlekedés gazdaságának elméletéhez.
=1934. 58. 541-569.

Ruisz Rezső: Budapest telepítési és közlekedési politikájának befolyása a közteherviselés mérvére.
=1935. 59. 169-190.

Ifj. Kövessi Ferenc: A keresleti függvény szerepe a vasúti közlekedési politikában.
=1935. 59. 522-550.

Malduri Maléter Jenő: A közlekedés jelentősége nemzetgazdaságunkban.
=1936. 60. 453-481.

Andreich Jenő: Magyar-lengyel gazdasági kapcsolatok új közlekedéspolitikai lehetőségei.
=1939. 63. 608-616.

Veress Gábor: Közlekedés, közlekedéstudomány. - Megjegyzések egy könyvismertetésre.
=1940. 64. 744-747. /K/

Veress Gábor: Széchenyi közlekedéspolitikai működése.
=1941. 65. 197-222.

Veress Gábor: észrevételek a magyar közlekedésügy genetikájához.
=1943. 67. 129-153.

     közlekedési eszközök
Neumann Károly: A közlekedési eszközök versenyének elméletéhez.
=1936. 60. 525-575.

     közmunkák
Pikler J. Gyula: Közmunkák finanszírozásának kérdéséhez, különös tekintettel a tervezett két új budapesti hídra. (Törvénytervezet a 'Betterment-járulék'-ról.)
=1932. 56. 680-704.

     közműhely-telepek
Krausz Gyula: Közműhelytelepek.
=1902. 26. 133-136. /K/

     közművelődés
Ballagi Géza: Zemplén vármegye közgazdasági és közművelődési állapota.
=1893/1. 17. 114-189.

Vargha Gyula: A közművelődési eszközök forgalma.
=1894. 18. 826-834. /K/

Berényi Pál: Sopron vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-3.
=1895. 19. 165-190., 410-431., 490-531.

Thuróczy Károly: Nyitra vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-2.
=1895. 19. 780-812., 873-901.

     közoktatásügy
Holló István: A közoktatási ügy néhány kérdése statisztikai világításban. 1-3.
=1896. 20. 213-222., 283-310., 421-444. /K/

R.: Közoktatásügyi jelentés az Amerikai Egyesült Államokban.
=1897. 21. 576-578. /K/

     közös vámterület
Hajdú László: A közös vámterület külforgalma az utolsó évtizedben, különös tekintettel a mezőgazdasági termékek forgalmára.
=1895. 19. 675-682. /K/

Hajdú László: A közös vámterület külforgalma az utolsó évtizedben.
=1896. 20. 494-497. /K/

     közösség
Takaróné Gáll Beatrix: Egyén és közösség a gazdaságetika nézőpontjából.
=1941. 65. 860-868.

     közpénz
Körmendy József: A M. Kir. Postatakarékpénztár szerepe a közpénzek kezelésében.
=1926. 50. 771-784.

Bruchsteiner Imre: A közpénzből való lakásépítés finanszírozása.
=1929. 53. 47-58. /K/

     Központi Statisztikai Hivatal
Varga István: Kritikai megjegyzések a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal időszaki kiadványairól.
=1927. 51. 584-600.

     közraktárak
Berényi Pál: Vidéki közraktárak.
=1902. 26. 375-388.

Szántó Menyhért: Köztárházak.
=1902. 26. 670-700.

     községek
Heltai Ferenc: A községek rendezéséről. 1- . [A folytatását nem találtam meg.]
=1893/1. 17. 5-13.

X. Y.: Népességünk tömörülése községek szerint.
=1893/1. 17. 236-244.

Zsilinszky Mihály: Adatok a községek rendezéséhez, kiváló tekintettel az államkincstári telepekre. 1-2.
=1894. 18. 46-55., 110-125.

Th. L.: Magyarország 20 000-nél népesebb városainak és községeinek lakossága az 1910. és 1920. évi népszámlálások adatai alapján.
=1923. 47. 665-667. /KK/

     községi adminisztráció
Laky Dezső: Községi adminisztráció és községi háztartás a statisztika mérlegén.
=1914. 38. 14-31.

     községi alap
Buday László: A községi alapokról.
=1913. 37. 635-650.

     községi birtok
Jeszenszky Ignác: A községi birtokok felhasználásáról.
=1900. 24. 472-474. /K/

     községi háztartás
Buday László: A községi háztartás statisztikája.
=1909. 33. 398-406.

Sch-r.: Magyarország községeinek háztartása 1908-ban.
=1913. 37. 705-706. /K/

Laky Dezső: Községi adminisztrácó és községi háztartás a statisztika mérlegén.
=1914. 38. 14-31.

Csupor József: A városok és községek háztartásának rendezéséről szóló törvényjavaslatról.
=1923. 47. 824-835.

     községi intézmény
Lestyánszky Sándor: A községi és körjegyzői intézmény kérdéséhez.
=1893/1. 17. 31-40.

     községi közigazgatás
Sch.: A községi és szociális közigazgatás főiskolája.
=1913. 37. 211. /K/

     községi lakáspolitika
Ferenczi Imre: A községi lakáspolitika feladatai Budapesten.
=1909. 33. 791-808.

     községi pénzügy
Hajdú László: A bajor községek pénzügyi viszonyai 1890-ben.
=1894. 18. 322-325. /K/

Dénes István: Budapest községi pénzügyi helyzetének javítása.
=1907. 31. 377-394.

     községi pótadózás
Papp Antal: A községi pótadózás és reformja.
=1913. 37. 793-809.

     községi tisztviselők
Gidófalvy Elemér: A községi tisztviselők és alkalmazottak illetményviszonyai az 1936. évben.
=1939. 63. 269-285.

     községi üzemek
Községi üzemek Olaszországban.
=1914. 38. 541. /K/

Laky Dezső: A községi üzemek jelentősége a magyar városok háztartásában.
=1917. 41. 503-537.

     közszállítás
Andor Endre: A 'Közszállítási szabályzat' reformja.
=1929. 53. 479-488. /K/

Pálinkás András: A gyapjúértékesítés megszervezése a közszállítások útján.
=1934. 58. 168-171. /K/

Kemény Vilmos Béla: A közszállítási kartell.
=1943. 67. 698-711.

     közszolgálat
Heltai Ferenc: Az állatorvosi közszolgálat államosításáról.
=1899. 23. 702-739.

     közteher
Csizik Béla: Államháztartás és közteher.
=1930. 54. 569-616.

Szádeczky-Kardoss Tibor: A közterhek alakulása Csonka-Magyarországon.
=1933. 57. 257-316.

Ruisz Rezső: Budapest telepítési és közlekedési politikájának befolyása a közteherviselés mérvére.
=1935. 59. 169-190.

     közúti vasút
Heltai Ferenc: A közúti vasutakról, különös tekintettel a budapesti viszonyokra. 1-2.
=1895. 19. 318-357., 389-409.

Zelovich László: Közúti vasútaink községi kezelése.
=1921. 45. 426-445.

     közület
Szeibert János: A mezőgazdasági munkásház- és cselédlakásépítés közületi támogatása.
=1939. 63. 46-81.

Klár János: Az állam (közület) és magángazdaság szerepe a villamos energiagazdálkodásban.
=1944. 68. 46-58.

     közvélemény
Foville, Alfred: A statisztika és a közvélemény.
=1902. 26. 364-374.

     közvetett adó
Kádas Kálmán: Közvetett-(ár)-adók termelői átháríthatósága.
=1940. 64. 506-511. /K/

     közvetítő kereskedelem
Rózsa: Szövetkezés és közvetítő kereskedés.
=1900. 24. 150. /K/

Tonelli Sándor: A közvetítő kereskedelem és a drágaság.
=1911. 35. 579-587.

     Kresz Károly
Fuchs Albert: Kresz Károly (1886-1943). Nekrológ.
=1943. 67. 840-844. /K/

     KSH ld. Központi Statisztikai Hivatal


     kukorica
A román búza és tengeri.
=1916. 40. 428. /K/

Gesztelyi Nagy László: A tengeri gazdaságpolitikai jelentősége Magyarországon.
=1937. 61. 833-841. /K/

     kutatómunka
Andreich Jenő: A tudományos kutató munka fejlődése és a közgazdaságtan.
=1934. 58. 616-619. /K/

     külföldi adósság
Cs. Szabó László: Magyarország külföldi adósságainak búzaértéke.
=1932. 56. 620-624. /K/

Halász Ferenc: Magyarország külföldi adósságainak rendezése.
=1934. 58. 22-42.

     külföldi áruhitel
A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Vágó József hozzászólása.
=1928. 52. 904.

György Ernő: A külföldi áruhitelek problémája.
=1928. 52. 841-859.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Drucker Géza hozzászólása.
=1928. 52. 898-899.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Szél Jenő hozzászólása.
=1928. 52. 899-901.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Varga István hozzászólása.
=1928. 52. 901-902.

A külföldi áruhitelek kérdéséről. MKT-ankét. Gyömrei Sándor hozzászólása.
=1928. 52. 902-904.

     külföldi eladósodás
Ladányi Dezső: Magyarország külföldi eladósodása.
=1933. 57. 20-91.

     külföldi fizetőeszközök
Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a magyar devizaközpontban.
=1923. 47. 794-795. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a zürichi piacon.
=1923. 47. 795. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a magyar devizaközpont jegyzései alapján.
=1923. 47. 873. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozásai a magyar devizaközpont jegyzései alapján.
=1924. 48. 171. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB devizajegyzése alapján.
=1924. 48. 335. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB hivatalos jegyzése alapján.
=1925. 49. 183. /KK/

     külföldi kölcsönök
Domanovszky Ákos: Német vita a külföldi kölcsönök körül.
=1928. 52. 599-620.

Török Árpád: A külföldi kölcsön hatása a kereskedelmi mérleg alakulására.
=1929. 53. 364-368. /K/

Rieger László: Külföldi kölcsöneink és eladósodásunk 1929-ben.
=1930. 54. 506-510. /K/

Judik József: A külföldi kölcsönök tekintetében követendő politika problémái.
=1931. 55. 81-114.

Balogh Tamás: Közép-Európa külföldi kölcsönei és a magánbankrendszer reformja.
=1932. 56. 306-328.

Ifj. Boér Elek: A külföldi kölcsönök hatása az adós országok gazdasági helyzetére. - Megjegyzések Neubauer Gyula barálatára. -
=1935. 59. 551-561. /K/

Neubauer Gyula: A külföldi kölcsönök hatása az adós országok helyzetére.
=1935. 59. 694. /K/

     külföldi követelések
Balogh Tamás: A külföld rövidlejáratú követelései az Egyesült Államokban.
=1929. 53. 456-467.

     külföldi munkások
Németországban dolgozó külföldi munkások statisztikája.
=1911. 35. 363-364. /K/

Külföldi munkások Németországban.
=1916. 40. 576-578. /K/

     külföldi népelemek
Külföldi népelemek Franciaországban.
=1912. 36. 41-42. /K/

     külkereskedelem
Fenyvessy József: A német vámterület 1892-ik évi külkereskedelme.
=1894. 18. 162-165. /K/

Hajdú László - Fenyvessy József: Spanyolország külforgalma 1891-1893.
=1894. 18. 610-614. /K/

Jankovich Béla: Külkereskedelem és váltó-árfolyam.
=1894. 18. 747-783.

Hajdú László - Fenyvessy József: Franciaország külforgalma 1891-1893.
=1894. 18. 910-913. /K/

Hajdú László: Az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi külforgalma 1790 óta, különös tekintettel az Európával való forgalomra.
=1894. 18. 1054-1070. /K/

Hajdú László: Magyarország külforgalma, különös tekintettel a mezőgazdasági termékek forgalmára.
=1894. 18. 1128-1139. /K/

Hegyeshalmy Lajos: Magyarország 1894. évi külforgalma.
=1895. 19. 207-215. /K/

Hajdú László: A közös vámterület külforgalma az utolsó tíz évben, különös tekintettel a mezőgazdasági termékek forgalmára.
=1895. 19. 675-682. /K/

Hajdú László - Hegyeshalmy Lajos: Az Amerikai Egyesült Államok külforgalma 1886-1895.
=1895. 19. 751-757. /K/

Hajdú László: A közös vámterület külforgalma az utolsó évtizedben.
=1896. 20. 494-497. /K/

Herczeg Ferenc: Magyarország külkereskedelmi forgalma az 1896. évben.
=1897. 21. 247-254. /K/

Pólya Jakab: Külkereskedelmi politika.
=1897. 21. 265-288.

A Magyar-Osztrák Monarchia külkereskedelmi forgalma a XX. század elején. 1-2.
=1903. 27. 97-120., 196-221.

Gorove László: Árukülforgalmi mérlegünk javítása és iparfejlesztésünk.
=1903. 27. 586-599.

Kunosi Ödön: Az új kereskedelmi szerződések hatása Németország külkereskedelmére.
=1910. 34. 319-325.

A Németbirodalom külkereskedelme az 1910. évben.
=1911. 35. 130-131. /K/.

Franciaország külkereskedelme 1910-ben.
=1911. 35. 424-425. /K/

Anglia külkereskedelme 1910-ben.
=1911. 35. 426-428. /K/

Svájc külkereskedelme 1910-ben.
=1911. 35. 428-429. /K/

A román külkereskedelem 1907-1909-ben.
=1911. 35. 429-431. /K/

Norvégia és Dánia külkereskedelme 1910-ben.
=1911. 35. 431-432. /K/

Görögország külkereskedelme 1910-ben.
=1911. 35. 637. /K/

A gabonakereskedelem, a gabonaárak és visszahatásuk a külkereskedelemre.
=1912. 36. 34-39. /K/

Tonelli Sándor: Bosznia és Hercegovina külkereskedelmi forgalma.
=1912. 36. 99-104.

Matlekovits Sándor: A nemzetközi kereskedés az utolsó harminc évben. 1-2.
=1912. 36. 217-232., 314-333.

Németország külkereskedelme 1911-ben.
=1912. 36. 412-417. /K/

A francia külkereskedelem fejlesztése.
=1912. 36. 614-616. /K/

Ferenczi Izsó: A magyar külkereskedelem.
=1913. 37. 32-49.

Sch. O.: A legnagyobb államok külkereskedelmi statisztikája 1892-1912.
=1913. 37. 544-546. /K/

A német és az angol külkereskedelem.
=1913. 37. 546-549. /K/

Bosznia-Hercegovina külkereskedelme.
=1913. 37. 549-552. /K/

Oroszország külkereskedelme 1912-ben.
=1913. 37. 696-697. /K/

Sch.: Az Egyesült Államok külkereskedelméről.
=1913. 37. 759-760. /K/

Ferenczi Izsó: Magyarország 1912. évi külkereskedelme.
=1913. 37. 810-824.

Sch.: Mexikó külkereskedelme az 1912-13. évben.
=1914. 38. 51-53. /K/

Sch.: Franciaország külkereskedelme 1912-1913-ban. 1-2.
=1914. 38. 130-132., 349. /K/

Sch.: Oroszország külkereskedelme 1912-ben.
=1914. 38. 132-133. /K/

P. P.: Németország külkereskedelme 1913-ban.
=1914. 38. 207-208. /K/

P. P.: Olaszország külkereskedelme 1913-ban.
=1914. 38. 208-209. /K/

Japán külkereskedelme 1913-ban.
=1914. 38. 534-535. /K/

Finnország külkereskedelme 1913-ban.
=1914. 38. 535-536. /K/

Oroszország külkereskedelme 1913-ban.
=1914. 38. 656-660. /K/

Belgium külkereskedelme, 1908-1913.
=1914. 38. 661-662. /K/

Sch.: Az Egyesült Államok külkereskedelme a háború első hónapjaiban.
=1915. 39. 204-209. /K/

Ferenczi Izsó: Magyarország 1913. évi külkereskedelme.
=1915. 39. 325-337.

Sch.: Egyiptom külkereskedelme 1914-ben.
=1915. 39. 431. /K/

P. P.: Svédország külkereskedelme 1914-ben.
=1915. 39. 557-558. /K/

Az Egyesült Államok külkereskedelme 1914-ben.
=1915. 39. 558-561. /K/

A svájci külkereskedelem 1914-ben.
=1915. 39. 561. /K/

P. P.: Oroszország külkereskedelme 1915. év első felében.
=1915. 39. 793-794. /K/

P. P.: A háború hatása Japán külkereskedelmére.
=1915. 39. 796. /K/

P. P.: Chile külkereskedelme 1914-ben.
=1916. 40. 298. /K/

P. P.: Anglia külkereskedelme 1915-ben.
=1916. 40. 299-301. /K/

Mit tud szállítani Bulgária?
=1916. 40. 374-375. /K/

P. P. Svájc külkereskedelme 1914-ben.
=1916. 40. 426-427. /K/

P. P.: Argentína külkereskedelme a háborúban.
=1916. 40. 729-731. /K/

Franciaország külkereskedelme, 1914-1916.
=1917. 41. 76-77. /K/

Ferenczi Izsó: Magyarország 1914. évi külkereskedelme.
=1917. 41. 486-502.

Ausztrália külkereskedelme 1916-ban.
=1917. 41. 589-590. /K/

Franciaország külkereskedelme 1916-ban.
=1917. 41. 590-591. /K/

Lengyel Géza: A külkereskedelmi forgalom mai szabályozása Magyarországon és a szomszéd államokban.
=1920. 44. 587-600.

Szabóky Alajos: Magyarország külkereskedelmi mérlege 1921-ben.
=1922. 46. 139-158.

Naményi Ernő: Külkereskedelmünk Ausztriával és a vámpolitika.
=1922. 46. 480-491.

Szabóky Alajos: Külkereskedelmi mérlegünk 1922-ben.
=1923. 47. 177-201.

Th. L.: Németausztria külkereskedelme az 1922. évben.
=1923. 47. 249. /KK/

Th. L.: Németország 1922. évi külkereskedelme.
=1923. 47. 249-252. /K/

Th. L.: Csehszlovákia külkereskedelme az 1922. évben.
=1923. 47. 252-253. /KK/

Külforgalom.
=1923. 47. 446. /KK/

Neumann Károly: A magyar külkereskedelmi statisztika vasúti díjszabási tanulságai.
=1923. 47. 598-616.

ZelovichLászló: Az Egyesült Államok külkereskedelmi politikája a háború után.
=1923. 47. 836-847.

Th. L. Magyarország 1923. évi külkereskedelmi forgalmának főeredményei.
=1923. 47. 867-872. /KK/

Th. L.: Csehszlovákia 1923. évi külkereskedelmi mérlege.
=1924. 48. 170. /KK/

Szögi Géza: Csonka-Magyarország külkereskedelmi forgalmának jellegzetes vonásai.
=1925. 49. 495-512.

Konkoly Thege Gyula: Magyarország külkereskedelmi forgalma és a mezőgazdasági kivitel jelentősége.
=1930. 54. 338-366.

R. Jónás Magda: A magyar árak és külkereskedelem alakulása.
=1935. 59. 98-103. /K/

Székely Artúr: A magyar külkereskedelem irányainak változásai a forgalmi korlátozások éveiben (1930-34).
=1935. 59. 154-168.

Grdjic, Gojko: A jugoszláv külkereskedelmi rendszer kialakulása.
=1940. 64. 271-277. /K/

Bolberitz Károly: A külkereskedelmi politika újabb eszközei.
=1941. 65. 30-42.

Székely Artúr: A külkereskedelmi és kereskedelempolitikai helyzet.
=1942. 66. 262-266. /K/

Guothfalvy Dorner Zoltán: Külkereskedelmi politikánk a két világháború között.
=1943. 67. 456-498.

     külkereskedelmi mérleg
Móricz Miklós: Külkereskedelmi mérlegünk passzivitása.
=1914. 38. 605-616.

     külön vámterület
Gaál Jenő: A külön vámterület felállítása és hasznosságának feltételeiről.
=1901. 25. 1-21.

     külterjes település
Major Róbert: Budapest külterjes településének kérdéséhez.
=1935. 59. 776-788.

     külügyi szolgálat
Bálint Imre: A külügyi szolgálat reformja.
=1908. 32. 361-390.

     kvóta
Matlekovits Sándor: A 34,4-es quota.
=1900. 24. 4-27.

     lakás
Thirring Gusztáv: A fővárosi szegény néposztályok lakásai. Adalék a nagyvárosi háztartások összetételének ismertetéséhez.
=1894. 18. 872-891.

Farkas Jenő: Teendők a munkás-lakások ügyében.
=1896. 20. 255-273.

R.: Munkáslakások számbavétele Svájcban.
=1897. 21. 402-406. /K/

M.: Lakásügyi kongresszus.
=1902. 26. 214. /K/

Fenyvessy József: A düsseldorfi nemzetközi munkáslakásügyi kongresszus.
=1902. 26. 791-796. /K/

Békésy Géza: A lakásnyomorról.
=1905. 29. 165-178.

Fenyvessy József: Helyreigazítás a lakásnyomorról.
=1905. 29. 384-385. /K/

Wildner Ödön: A lakáspolitika kérdése a ličge-i kongresszuson.
=1905. 29. 634-654.

Nemesné M. Márta: A lakáskérdés Németországban.
=1908. 32. 124-131. /K/

Nemesné M. Márta: Az esseni munkáslakásokról.
=1908. 32. 560-564. /K/

Ferenczi Imre: A községi lakáspolitika feladatai Budapesten.
=1909. 33. 791-808.

Lakásügyi vita.
=1910. 34. 122-136.

9. nemzetközi lakásügyi kongresszus.
=1910. 34. 140-141. /K/

Sidó Zoltán: Lakásügyi kongresszus.
=1910. 34. 710-714. /K/

Bécsi lakásstatisztika.
=1911. 35. 438-439. /K/

Nemzetközi lakásegészségügyi kongresszus.
=1911. 35. 523-524. /K/

Németország gyári lakásügye.
=1911. 35. 541-542. /K/

Az osztrák lakásalap.
=1912. 36. 554-557. /K/

F. I.: A X-ik nemzetközi lakásügyi kongresszus Hágában.
=1912. 36. 557-560. /K/

A hágai lakásügyi kongresszus.
=1913. 37. 772-774. /K/

Szirt Lajos: A lakásügy állása Magyarországon.
=1913. 37. 841-845. /K/

Sch.: A lakásügy a háborúban.
=1914. 38. 643-645. /K/

Tomaschoff Albert: A lakáskérdés megoldásának egy érdekes kísérlete Párizsban.
=1914. 38. 671-673. /K/

Lakásépítés.
=1917. 41. 459-460. /K/

Bruchsteiner Imre: Adatok az európai városok lakásproblémájához.
=1928. 52. 621-627. /K/

Nagykálnai Levatich László: A magyarországi lakáskérdéshez.
=1928. 52. 719-721. /K/

Bruchsteiner Imre: A közpénzből való lakásépítés finanszírozása.
=1929. 53. 47-58. /K/

Ruisz Rezső: Lakás- és lakbérviszonyok Magyarországon.
=1938. 62. 625-631. /K/

Vezér István: A budapesti lakásbérek alakulása 1933 és 1927 között.
=1940. 64. 58-62. /K/

     lakosság
Az agrárius és nem-agrárius lakosság adószolgáltatása Ausztriában.
=1910. 34. 720-722. /K/

A Német Birodalom lakossága.
=1910. 34. 799-800. /K/

Franciaország dolgozó lakossága.
=1911. 35. 290-292. /K/

A dél-olaszországi paraszt lakosság helyzete.
=1912. 36. 342-347. /K/

P. P.: Ipari lakosságunk népmozgalma 1909-1912. években.
=1917. 41. 317-320. /K/

Th. L.: Magyarország 20 000-nél népesebb városainak és községeinek lakossága az 1910. és 1920. évi népszámlálások adatai alapján.
=1923. 47. 665-667. /KK/

Heller Farkas: Agrárlakosságunk foglalkozási tagozódása.
=1940. 64. 576-589.

     Láng Lajos
Fellner Frigyes: Láng Lajos (1849-1938). Nekrológ.
=1918. 42. 217-219.

     latifundium
Schneller Károly: Latifundium és népszaporodás.
=1918. 42. 491-507.

     Lédermann Mór
Lédermann Mór (1866-1947). Nekrológ.
=1947. 70. 345-346. /K/

     légi forgalom
Th. L.: Franciaország légiforgalma.
=1923. 47. 674. /KK/

Th. L.: Európa légi forgalma az 1923. évben.
=1924. 48. 330-331. /KK/

     legnagyobb kedvezmény
Berényi Pál: A legnagyobb kedvezés és a reciprocitás.
=1908. 32. 73-89.

Márffy-Mantuano Rezső: Mennyiben áll a legnagyobb kedvezmény záradéka önálló gazdasági szervezkedésünk útjában?
=1908. 32. 715-721.

Vágó József: Vámpolitikai közeledés és legtöbb kedvezményre való jog.
=1915. 39. 437-441.

Zelovich László: A legnagyobb kedvezmény kérdése és az 1930. évi genfi vámkonferencia.
=1930. 54. 295-305.

     lélektan
Kisléghi Nagy Dénes: Lélektan és társadalomtudomány az univerzalizmus rendszerében. 1-2.
=1937. 61. 165-204., 349-385.

Varga István: Közgazdasági kérdések lélektani értelmezése.
=1939. 63. 32-45.

     lengyel spiritusztermelés
A lengyel spiritusztermelés eredménye.
=1923. 47. 446. /KK/

     lengyel széntermelés
Y.: A lengyel széntermelés 1921-ben.
=1923. 47. 93. /KK/

     Lengyelország
Tonelli Sándor: Orosz-Lengyelország közgazdasága.
=1916. 40. 772-785.

Lengyelország cukoripara a háború előtt.
=1917. 41. 149-151. /K/

Lengyel Géza: Lengyelország gazdasági viszonyai.
=1918. 42. 414-458.

Th. L.: Lengyelország állami költségvetése 1923-ra.
=1923. 47. 244. /KK/

Th. L.: Lengyelország 1922. évi bevételei.
=1923. 47. 442. /KK/

Th. L.: Lengyelország 1924. évi költségvetési tervezete.
=1924. 48. 167-168. /KK/

     lenipar
Az orosz lenipar, 1912-1914.
=1915. 39. 566-567. /K/

Az orosz lenipar helyzete.
=1917. 41. 586-587. /K/

     leszámítolás
Künsztler Zoltán: A londoni 'The Bankers Clearing House' az 1927. évben.
=1928. 52. 57-58. /K/

Prileszky Pál: Akzept- und Garantiebank.
=1932. 56. 624-628. /K/

Jirkovsky Sándor: Leszámítol, viszontleszámítol.
=1940. 64. 387-389. /K/

Zoltai József: Leszámít, leszámítás - viszontleszámít, viszontleszámítás.
=1940. 64. 511-512. /K/

     leszerelés
A katonai leszerelés gazdasági kérdései.
=1917. 41. 460-462. /K/

     létfenntartás
Sz.: Munkások életfenntartási viszonyai Belgiumban.
=1913. 37. 629-630. /K/

Sch.: Az életfenntartás költségei Nagybritanniában.
=1914. 38. 53. /K/

R. Jónás Magda: Árindexnek tekinthető-e a létfenntartási költségindexszám?
=1943. 67. 712-718. /K/

     létminimum
Szana Sándor: A létminimum biztosítása szövetkezeti úton.
=1901. 25. 358-363.

     Levasseur, Pierre Emile
Láng Lajos: Levasseur.
=1908. 32. 787-789.

Mandelló Gyula: Pierrre Emile Levasseur (1828-1911). Nekrológ.
=1911. 35. 443-445.

     levéltávirat
A hírforgalom egy új alakja. (Levéltávirat.)
=1911. 35. 131-132. /K/

     Lexis, Wilhelm
Mandelló Gyula: Georg Friedrich Knapp. Willhelme Lexis.
=1912. 36. 187. /K/

     Leyden, Jan van
Kovács Gábor: Jan van Leyden. (Münsteri anabaptisták a XVI. században.)
=1919. 43. 285-288. /K/

     liberalizmus
Káldor György: Az angol liberalizmus gazdasági programja.
=1928. 52. 699-712.

Keviczky Loránd: Az angol liberalizmus és a szociálpolitika.
=1929. 53. 264-270. /K/

     Ličge
Wildner Ödön: A lakáspolitika kérdése a ličge-i kongresszuson.
=1905. 29. 634-654.

     Liefmann elmélete
Mezey Lajos: Liefmann teóriája.
=1915. 39. 733-754.

Mezey Lajos: Liefmann elméletének bírálata.
=1916. 40. 377-385.

     likviditás
Balás Károly: Adólikviditás.
=1934. 58. 205-231.

Zelovich László: Jogszabályok a banklikviditásról.
=1938. 62. 522-531.

     List, Friedrich
Varró István: List Frigyes Magyarországon. 1-2.
=1917. 41. 140-149., 662-673. /K/

     liszt
Ecseri Lajos: A magyar búza és liszt versenyképességének fokozásáról.
=1904. 28. 423-432.

Vita a búza és liszt versenyképességéről.
=1904. 28. 474-475. /K/

Schober Albert: Magyarország liszt- és gabonakivitele.
=1905. 29. 155-164.

Vita a búza- és lisztkvitelünkről.
=1905. 29. 204-206. /K/

Sibelka-Perleberg Artúr: A magyar liszt a világpiacon.
=1927. 51. 361-366. /K/

     logika
Schilling Zoltán: Naturalizmus vagy logika?
=1935. 59. 733-745.

     London
Künsztler Zoltán: A londoni 'The Bankers Clearing House' az 1927. évben.
=1928. 52. 57-58. /K/

Halász Ferenc: A londoni nemzetközi cukoregyezmény.
=1937. 61. 650-664.

     Lukács Béla
Lukács Béla (1847-1901). Nekrológ.
=1901. 25. 69. /K/

     Lyon
A lyoni selyemszövő-ipar 1914-ben.
=1915. 39. 788-790. /K/

     MABI
Bikkal Dénes: Az OTI és a MABI 1935. évi működése.
=1936. 60. 766-769. /K/

     Macedónia
Németh József: Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia közgazdasági leírása. 1-2.
=1915. 39. 581-603., 698-720.

Németh József: Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia erdei.
=1915. 39. 841-854.

Németh József: Az állattenyésztés Szerbiában és Szerb-Macedóniában.
=1916. 40. 115-125.

Németh József: Ó-Szerbia és Nyugat-Macedónia városai.
=1918. 42. 233-257.

     Macmillan-bizottság
Káldor Miklós: A nemzetközi valutapolitika és az árszínvonal. A Macmillan-bizottság jelentése.
=1931. 55. 722-727. /K/

     magánbankok
Balogh Tamás: Közép-Európa külföldi kölcsönei és a magánbankrendszer reformja.
=1932. 56. 306-328.

     magánbiztosítás
Pólya Jakab: A magánbiztosítási vállalatok.
=1895. 19. 242-255.

Beck Hugó: Állami felügyelet a magánbiztosítási vállalatoknál.
=1897. 21. 775-783.

A német magánbiztosításügy fejlődése 1910-ben.
=1911. 35. 785-786. /K/

Sós Ernő: A magán-betegségbiztosítás.
=1933. 57. 224-228. /K/

     magángazdaság
Klár János: Az állam (közület) és magángazdaság szerepe a villamos energiagazdálkodásban.
=1944. 68. 46-58.

     magánhivatalnokok
Poór Jakab: A magánhivatalnokok biztosítása Ausztriában.
=1901. 25. 758-766.

     magánjog
Balás Károly: Magánjogi és közjogi járadék. 1-2.
=1916. 40. 733-743., 843-858.

Nizsalovszky Endre: Kartellmagánjog.
=1942. 66. 641-649.

     magánüzem
A hatósági és magánüzem egyesítése.
=1912. 36. 693-695. /K/

     magánvállalatok
Fehér Gyula: Megjegyzések a biztosítási magánvállalatokról szóló törvényjavaslathoz.
=1919. 43. 68-92.

Altenburger Gyula: Jegyzetek a biztosító magánvállalatok állami felügyeletéről.
=1923. 47. 23-29.

     Magyar Állam
Vargha Gyula: Az ezredéves Magyar Állam és népe.
=1896. 20. 451-460.

     Magyar Államvasutak ld. vasút


     Magyar Block
Nádas László: A 'Magyar Block' megváltása az államadóssági pótegyezmény alapján.
=1908. 32. 289-309.

     Magyar Közgazdasági Társaság ld. MKT


     Magyar Nemzeti Bank ld. MNB


     magyar nyelv
Vargha Gyula: A magyar nyelv hódítása az utóbbi tíz év alatt.
=1893/1. 17. 254-278.

     magyar-lengyel gazdasági kapcsolat
Andreich Jenő: Magyar-lengyel gazdasági kapcsolatok új közlekedéspolitikai lehetőségei.
=1939. 63. 608-616.

     magyar-osztrák vámvonal
Katona Sándor: Magyar-osztrák közbenső vámvonal.
=1916. 40. 305-334.

     magyar-török-Balkán gazdasági kapcsolat
Sassi Nagy Lajos: A magyar-török-Balkán gazdasági összeköttetés.
=1909. 33. 667-678.

     Magyarország
Czirbusz Géza: Magyarország a XX. század elején. (Válasz dr. Thirring Gusztáv úr bírálatára.)
=1903. 27. 391-393. /K/

Thirring Gusztáv: Viszontválasz dr. Czirbusz Géza úr válaszára.
=1903. 27. 393-395. /K/

     magyarosodás
Kovács Alajos: A bányászat és nagyipar hatása a magyarosodásra.
=1909. 33. 16-29.

     magyarság
Jekelfalussy József: Értelmiségünk és a magyarság.
=1894. 18. 501-526.

Thirring Gusztáv: A magyarok kivándorlása Amerikába.
=1896. 20. 30-52.

[Kenéz Béla] Keutzer Béla: Magyar állampolgárok Bosznia Hercegovinában.
=1897. 21. 888-893. /K/

Buday László: A magyarság szerepe a múlt év házasságaiban.
=1897. 21. 975-981. /K/

R.: Kivándorlás Magyarországból, különösen Amerikába.
=1897. 21. 981-988. /K/

Kovács Alajos: A magyarság száma 1897 végén.
=1898. 22. 418-429. /K/

Vizaknai Antal: A magyarság és a nemzetiségek az új népmozgalmi statisztika szerint.
=1898. 22. 680-691.

Barabás Endre: A székely kivándorlás és a Romániában élő magyarok helyzete.
=1901. 25. 424-452.

Farahó János - Putnik Béla: Magyar kivándorlók Kanadában és Romániában.
=1901. 25. 809-832.

Vargha Gyula: A magyarság félszázados fejlődése.
=1902. 26. 409-449.

Farahó János: A kanadai magyarság.
=1902. 26. 593-598.

H.: A galaci magyarok száma.
=1902. 26. 627-631. /K/

Antal Géza: Az amerikai magyarság jövője nemzeti szempontból.
=1908. 32. 165-185.

Tonelli Sándor: Utazás a magyar kivándorlókkal Amerikába.
=1908. 32. 427-444.

Hoffmann Géza: Az amerikai magyarság.
=1910. 34. 455-485.

Kircz Andorné: Az ausztriai magyarság.
=1916. 40. 549-564.

Balás Károly: A magyarság népesedéspolitikai érdekei.
=1918. 42. 329-339.

Szász József: A magyarság Amerikában.
=1922. 46. 225-288.

Nagy Géza: A kanadai magyarok helyzete és a montreáli m. kir. főkonzulátus felállítása.
=1923. 47. 111-122.

     Malestroit
Futó Mihály: Malestroit és Bodin vitája a drágulás okairól.
=1938. 62. 815-820. /K/

     malomipar
Y.: A magyar malomipar.
=1896. 20. 651-660. /K/

Gärtner Henrik: A budapesti malmok jövedelmezősége és az őrlési forgalom.
=1910. 34. 775-795.

Gärtner Henrik: Malmi többtermelés, beviteli jegyek és a gazdák.
=1913. 37. 112-123.

Romániai malomipar.
=1913. 37. 760-764. /K/

Nemere Béla: A malomipar és a behozatali jegyek.
=1916. 40. 470-480.

     Malthus
Kovács Gábor: Kritikai észrevételek a Malthus népesedési elméletére. 1-2.
=1908. 32. 145-164., 248-260.

Kovács Gábor: A magyar népmozgalom és a Malthus-féle elmélet.
=1917. 41. 393-425.

Mezey Lajos: Malthus. (Halála századik évfordulójára.)
=1934. 58. 97-105.

     Mandelló Gyula
Buday László: Mandelló Gyula (1868-1919). Nekrológ.
=1920. 44. 3-7.

     Mandello Károly
Hegedűs Lóránt: Mandello Károly (1829-1906). Nekrológ.
=1906. 30. 710-711. /K/

     Máramaros vármegye
Nyegre László: Máramarosmegye közgazdasági leírása. 1-2.
=1900. 24. 821-839., 901-930.

     marhaállomány
Argentína marhaállománya.
=1912. 36. 605-606. /K/

     Mária Terézia
Ferenczi Imre: Mária Terézia és II. József ipari politikája.
=1909. 33. 30-53.

     Maros-Torda vármegye
Barabás Endre: Maros-Torda vármegye és Maros-Vásárhely thj. sz. kir. város közgazdasági leírása. 1-6.
=1906. 30. 477-482., 539-561., 601-630., 689-709., 764-784., 830-847.

Barabás Endre: A nép táplálkozása Maros-Torda vármegyében.
=1907. 31. 37-49.

     Marosvásárhely
Barabás Endre: Maros-Torda vármegye és Maros-Vásárhely thj. sz. kir. város közgazdasági leírása. 1-6.
=1906. 30. 477-482., 539-561., 601-630., 689-709., 764-784., 830-847.

     Marx, Karl
Földes Béla: Adalékok Marx Károly ismeretéhez.
=1915. 39. 1-36.

     marxizmus
Kisléghi Nagy Dénes: A marxizmus munkaértékelméletének bírálatához.
=1929. 53. 697-711.

     matematika
Földes Béla: Az elítélhetőség matematikai és statisztikai alapjairól.
=1906. 30. 1-13.

Zelovich László: Közgazdaságtan és matematika.
=1929. 53. 623-634.

Neubauer Gyula: Közgazdaságtan és matematika. Észrevételek Zelovich László tanulmányához.
=1930. 54. 555-563.

Zelovich László: Közgazdaságtan és matematika. Válasz Neubauer Gyula észrevételeire.
=1930. 54. 564-568.

Neubauer Gyula: Közgazdaságtan és matematika. A vita lezárása.
=1930. 54. 738-740. /K/

Luckhaub Gyula: A matematika a gazdasági irányú tudományokban.
=1944. 68. 59-69.

     matematikai gazdaságelmélet
Polgár László: Az érték fogalma a matematikai gazdaságelméletben.
=1933. 57. 568-573. /K/

     Matlekovits Sándor
Az MKT díszközgyűlésén Matlekovits Sándor elnök 80. születésnapját ünneplik.
=1922. 46. 561-594.

Chorin Ferenc: Matlekovits Sándor jubileuma.
=1922. 46. 611-612. /K/

A Matlekovits-alapítvány szabályzata.
=1922. 46. 612-613. /K/

A Matlekovits-alapítvány alapítói.
=1922. 46. 613-614. /K/

Heller Farkas: Matlekovits Sándor (1842-1925). Nekrológ.
=1925. 49. 567-571.

Éber Antal: Matlekovits Sándor. (Emlékbeszéd.)
=1926. 50. 121-132.

Heller Farkas: Matlekovits Sándor emlékezete.
=1936. 60. 1-3.

Heller Farkas: Matlekovits Sándor.
=1942. 66. 709-711.

     Mattyasovszky Miklós
Heller Farkas: Mattyasovszky Miklós (1875-1939). Nekrológ.
=1939. 63. 866-867. /K/

     megélhetés
Dálnoki-Kováts Jenő: A megélhetés drágulása a háború kitörése óta.
=1921. 45. 264-292.

Dálnoki-Kováts Jenő: A megélhetés drágulásának jelzőszámai.
=1922. 46. 492-496.

Th. L.: A megélhetési költségek alakulása Német-Ausztriában.
=1923. 47. 260. /KK/

Th. L.: A megélhetési költségek indexszámainak alakulása a Németbirodalomban az 1923. év folyamán.
=1923. 47. 876. /KK/

A megélhetés indexszámai 1925. első három havában.
=1925. 49. 182. /KK/

Dálnoki-Kováts Jenő: A megélhetési költségek alakulása az 1925. évben.
=1926. 50. 50-54. /K/

Kádas Kálmán: A megélhetési index összeállításának időnkénti módosítása és annak okai.
=1935. 59. 669-676. /K/

     megtakarítás
Fellner Vilmos: A természetes kamat, mint a megtakarítások határtermelékenysége.
=1935. 59. 380-398.

     Méhely Kálmán
Méhely Kálmán (1882-1923). Nekrológ.
=1923. 47. 646. /K/

     mellékfoglalkozás
R.: Az iskolás gyermekek ipari mellékfoglalkozásának kérdése.
=1899. 23. 506-508. /K/

R.: A mellékfoglalkozás számbavétele.
=1899. 23. 553-555. /K/

Gokler Antal: A temesvári tankötelesek mellékfoglalkozásáról.
=1899. 23. 687-689. /K/

Lipták László: Városszéli telepítés, mellékfoglalkozásszerű telepítés.
=1935. 59. 676-683. /K/

     Menger-jubileum
M.: Menger-jubileum.
=1910. 34. 137-138. /K/

     merkantilizmus
Pleidell Ambrus: A merkantilizmus történetéhez Magyarországon.
=1934. 58. 43-60.

Pályi Menyhért: Nemzetközi hitel, autarkia és merkantilizmus.
=1935. 59. 420-427. /K/

     mérleg
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 1906. évi mérlege.
=1907. 31. 145. előtti 1 t.

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 1909. évi mérlege.
=1910. 34. 221. előtti 1 t.

Első Magyar Általános Biztosító Társaság 1910. évi mérlege.
=1911. 35. 225. előtti 1. t.

Az MNB mérlege 1924. december 31-én.
=1925. 49. 184. /KK/

A mérleg valódisága és az aranymérleg.
=1925. 49. 321-329. /K/

Gazda Károly: A mérlegfelértékelés gazdasági hatásai.
=1926. 50. 36-48.

     mérnök
Méhely Kálmán: A közgazdasági mérnök. 1-2.
=1913. 37. 217-235., 310-329.

Buday Béla: A közigazgatási mérnök.
=1913. 37. 292-309.

Buday Béla: A mérnöki rendtartásról.
=1923. 47. 97-110.

     mesterinas
Gerster Miklós: A mesterinas védelme.
=1903. 27. 187-195.

     metafizika
Kisléghi Nagy Dénes: A gazdálkodás metafizikájához.
=1931. 55. 621-625. /K/

     Mexikó
Sch.: Mexikó külkereskedelme az 1912-13. évben.
=1914. 38. 51-53. /K/

Passuth László: A mexikói földbirtok-reformok.
=1936. 60. 345-351. /K/

     mezőgazdaság
Kovácsy Sándor: A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat.
=1894. 18. 348-378.

Hajdú László - Vargha Gyula: Nagybritannia és Írország mezőgazdasága az utolsó 20 évben.
=1894. 18. 489-492. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: Ausztria mezőgazdasága és 1893. évi aratása.
=1894. 18. 905-907. /K/

Rubinek Gyula: Kereskedelmi szerződéseink hatása a mezőgazdaságra.
=1896. 20. 113-123.

Vargha Gyula: Néhány szó a magyar mezőgazdaságról.
=1896. 20. 667-677.

Hajdú László: Kelet-India mezőgazdasága.
=1896. 20. 826-833. /K/

Milhoffer Sándor: Elemi csapások a mezőgazdaságban.
=1898. 22. 178-192. /K/

Vargha Gyula: Mezőgazdaságunk.
=1898. 22. 647-665.

Vargha Gyula: Békés vármegye mezőgazdasága.
=1898. 22. 817-877.

Ifj. Leopold Lajos: Az olasz mezőgazdaság.
=1903. 27. 696-701. /K/

Lukács Károly: Sully mezőgazdasági és ipari politikája.
=1907. 31. 181-193.

Gárdonyi Albert: Nagybritannia mezőgazdasági viszonyai. 1-5.
=1909. 33. 479-486., 544-548., 636-638., 679-692., 759-769.

Matlekovits Sándor: Az önálló magyar vámterület és a magyar mezőgazdaság.
=1910. 34. 73-104.

Illés Imre: Mezőgazdasági munkabérstatisztika.
=1912. 36. 461-475.

A román mezőgazdaság.
=1914. 38. 129-130. /K/

Ferenczi Imre: A rokkantak visszavezetése a német mezőgazdaságba.
=1915. 39. 805-823.

Ecseri Lajos: Mezőgazdaságunk helyzete és feladatai a háború után.
=1916. 40. 503-517.

Franciaország mezőgazdasága 1911-1916.
=1917. 41. 838-840. /K/

Kováts S. János: Mezőgazdasági szakoktatás.
=1917. 41. 871-878. /K/

Gehring Kálmán: A mezőgazdaság iparosítása és a többtermelés.
=1918. 42. 728-735.

Farkas Geiza: A mezőgazdasági kérdés.
=1919. 43. 45-67.

Zigány Zoltán: A mezőgazdasági többtermelés okfejtő története és ennek gyakorlati tanulságai.
=1923. 47. 30-48.

Serbán Iván: A konjunktúrakutatás gyakorlati jelentősége a mezőgazdaság szempontjából.
=1923. 47. 225-240.

Éber Ernő: A mezőgazdaság helyzetének tárgyalása a német bankárnapon.
=1929. 53. 42-47. /K/

Ihrig Károly: Az amerikai gazdák értékesítési szervezetei.
=1929. 53. 656-666.

Éber Ernő: Szovjet-Oroszország mezőgazdasága 1930-ban.
=1929. 53. 667-672. /K/

Hantos Elemér: Mezőgazdaságunk válsága és annak nemzetközi megoldása.
=1931. 55. 15-37.

Láng János: A magyar és német mezőgazdaság hitelterhei és megadóztatása.
=1931. 55. 115-128.

Mezey Lajos: A mezőgazdaság jövője.
=1933. 57. 317-323. /K/

Radics József: Irányított mezőgazdaság.
=1934. 58. 153-167.

Éber Ernő: A magyar mezőgazdaság jövedelmének alakulása.
=1936. 60. 498-504. /K/

Éber Ernő: Román törvény a mezőgazdaság szervezéséről.
=1937. 61. 517-522. /K/

Korek Valéria: A magyar mezőgazdaság jövedelmezősége.
=1937. 61. 628-649.

Witthen Béla: A magyar mezőgazdaság jövedelmezősége.
=1938. 62. 43-55.

Korek Valéria: Válasz Witthen Béla bírálatára a magyar mezőgazdaság jövedelmezőségéről.
=1938. 62. 56-58.

Kovrig Béla: A mezőgazdasági öregségi biztosítás.
=1938. 62. 59-92.

Sorbi, Walter: A mezőgazdaság iparosítása és ésszerűsítése.
=1938. 62. 464-466. /K/

Szeibert János: A mezőgazdasági munkásház- és cselédlakásépítés közületi támogatása.
=1939. 63. 46-81.

Ifj. Leopold Lajos: Államosított mezőgazdaság Oroszországban.
=1939. 63. 638-644. /K/

Éber Ernő: A mezőgazdaság belterjességének közgazdasági jelentősége.
=1939. 63. 695-713.

Szabó Miklós: Franciaország visszatérése a földhöz.
=1941. 65. 76-90.

Éber Ernő: A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló törvényjavaslat.
=1942. 66. 87-100. /K/

Seraphin, Hans Jürgen: A Dunavidék és a Feketetengermellék mezőgazdaságának beilleszkedése az európai kontinens kialakulóban lévő gazdasági közösségére.
=1942. 66. 583-592. /K/

Bartha Emma: Az olasz mezőgazdaság fejlesztésének irányai.
=1942. 66. 844-862.

Szádeczky-Kardoss Tibor: Mezőgazdaságunk megadóztatása.
=1943. 67. 261-287.

Witthen Béla: A svájci mezőgazdaság helyzetképe.
=1943. 67. 366-371. /K/

Surányi-Unger Tivadar: A mezőgazdaság nemzetközi távlatai.
=1943. 67. 444-455.

Gesztelyi Nagy László: Mezőgazdaságfejlesztő törvény eredményeinek biztosítása. Mintafalvak szövetségének megalakulása.
=1943. 67. 894-906.

Heller András: A svájci mezőgazdaság háborús eredményei.
=1943. 67. 907-926.

Keszler Gyula: Az emberi munkavégzés tökéletesítésének lehetősége a mezőgazdaságban az ipari tapasztalatok nyomán.
=1944. 68. 340-350.

Varga Perke József: A mezőgazdaság szerepe a bolgár kétéves tervben.
=1948. 71. 137-145. /K/

     mezőgazdasági cselédbér
Éber Ermő: Mezőgazdasági cselédbér - mezőgazdasági cselédkereset.
=1941. 65. 43-62.

     mezőgazdasági érdekképviselet
Németh József: Mezőgazdasági törvényes érdekképviseletünk és működése.
=1930. 54. 878-909.

Hévey László: Mezőgazdasági érdekképviseletünk kialakulása.
=1941. 65. 332-347.

     mezőgazdasági földjáradék
Heim János: Az általános költségtörvény és a mezőgazdasági földjáradék.
=1937. 61. 775-783.

     mezőgazdasági földrajz
Csérer Lajos: A erdélyi mezőgazdaság földrajzi vázlata.
=1915. 39. 824-840.

     mezőgazdasági hasznosítás
Rényi Artúr: A tőzeglápok ipari és mezőgazdasági hasznosítása Németországban.
=1917. 41. 354-366.

     mezőgazdasági hitel
Fellner Frigyes: Adalék mezőgazdasági hitelpolitikánkhoz. 1-3.
=1896. 20. 766-804.; 1897. 21. 37-49., 193-211.

Éber Antal: A mezőgazdasági hitel reformja.
=1901. 25. 519-531.

Hirsch Árpád: A mezőgazdaságot szolgáló hitel Somogy vármegyében.
=1902. 26. 353-363.

Meszlény Artúr: Ingó-jelzálogjog és mezőgazdasági hitel.
=1911. 35. 651-666.

Zelovich László: A magyar mezőgazdasági hitelkérdés jelenlegi állapota.
=1927. 51. 506-512. /K/

Darkó Zoltán: A mezőgazdasági hitel Magyarországon 1849 előtt.
=1935. 59. 683-693. /K/

György Ernő: A mezőgazdasági hitelválság tanulságai.
=1937. 61. 310-331.

Éber Ernő: Mezőgazdasági hitelforrások az Egyesült Államokban.
=1940. 64. 924-932. /K/

     mezőgazdasági intézet
Tóth Jenő: A római nemzetközi mezőgazdasági intézet jelentése.
=1931. 55. 505-509. /K/

     mezőgazdasági kivitel
Balkányi Béla: Magyarország mezőgazdasági kivitele.
=1913. 37. 751-758.

Balkányi Béla: Magyarország mezőgazdasági kivitele.
=1928. 52. 135-157.

Konkoly Thege Gyula: Magyarország külkereskedelmi forgalma és a mezőgazdasági kivitel jelentősége.
=1930. 54. 338-366.

     mezőgazdasági munkabérek
Mandelló Gyula: Mezőgazdasági munkabérek statisztikája.
=1902. 26. 493-510.

Szeibert János: A mezőgazdasági munkabérkérdés.
=1939. 63. 818-865.

     mezőgazdasági munkapiac
Illés Imre: A mezőgazdasági munkapiac.
=1911. 35. 236-252.

     mezőgazdasági munkások
Schumacher Sándor: Dán törvényjavaslat telekparcellák létesítéséről mezőgazdasági munkások számára.
=1898. 22. 365-380.

Mailáth József: Magyarország mezőgazdasági munkásainak helyzetéről. 1-2.
=1904. 28. 487-499., 580-595.

Mailáth József: A mezőgazdasági munkáskérdésről.
=1907. 31. 217-228.

Balkányi Béla: A mezőgazdasági munkásosztály nevelési költségei.
=1909. 33. 59-61. /K/

Bikkal Dénes: Mezőgazdasági munkásbiztosítás külföldön.
=1937. 61. 479-509.

Heller András: A mezőgazdasági munkáskérdés ismeretlen tényezői.
=1943. 67. 6-18.

     mezőgazdasági munkásügy
Mezőgazdasági munkásügyi kiállítás.
=1911. 35. 525-526. /K/

     mezőgazdasági munkásvédelem
Szántó Menyhért: Mezőgazdasági munkásvédő-törvényhozásunk kezdetei.
=1901. 25. 22-42.

     mezőgazdasági oktatás
Sigmond Andor: Mezőgazdasági szakoktatásunk. 1-3.
=1910. 34. 2-24., 105-114., 163-186.

Laurentzy Vilmos: A mezőgazdasági szakoktatás.
=1927. 51. 246-251. /K/

Éber Ernő: A mezőgazdasági oktatás elvei és módszerei.
=1934. 58. 595-615.

Vadnai Jenő: A népies mezőgazdasági szakoktatás módszerei.
=1935. 59. 569-572. /K/

     mezőgazdasági szaktudósítók
Mandelló Gyula: Mezőgazdasági szaktudósítók jelentései.
=1902. 26. 311-313. /K/

     mezőgazdasági termékek
Hajdú László: Nagybritannia és Írország behozatala mezőgazdasági termékekből az 1892 és 1893-ik évben.
=1894. 18. 494-496. /K/

Hajdú László: Magyarország külforgalma, különös tekintettel a mezőgazdasági termékek forgalmára.
=1894. 18. 1128-1139. /K/

Hajdú László: Németország áruforgalma, különös tekintettel a mezőgazdasági termékek forgalmára.
=1895. 19. 283-287. /K/

Hajdú László: A közös vámterület külforgalma az utolsó tíz évben, különös tekintettel a mezőgazdasági termékek forgalmára.
=1895. 19. 675-682. /K/

Rácz Jenő: A kivitel szerepe a mezőgazdasági termés értékesítésénél.
=1936. 60. 488-498. /K/

     mezőgazdasági termelés
Hajdú László: Horvát-Szlavonországok 1894. évi mezőgazdasági termelése.
=1895. 19. 367-370. /K/

Nagybritannia mezőgazdasági termelőképessége.
=1915. 39. 732. /K/

György Ernő: A mezőgazdasági termelés fokozása Angliában.
=1918. 42. 643-645. /K/

Németh József: A balkáni államok mezőgazdasági birtoklási és termelési viszonyai.
=1929. 53. 224-249.

Éber Ernő: A földbirtokmegoszlás jelentősége mezőgazdasági termelésünkben.
=1930. 54. 263-294.

Zelovich László: A mezőgazdasági termelés átalakulása.
=1932. 56. 16-25.

Éber Ernő: Mezőgazdasági termelésünk fejlődésének irányai.
=1938. 62. 231-244.

Éber Ernő: Az Egyesült Államok mezőgazdasági termelésének helyzete 1938-ban.
=1938. 62. 994-998. /K/

Morótz Kálmán: Mezőgazdasági termelésünk ármeghatározó tényezői.
=1939. 63. 183-219.

Matolcsy Mátyás: A magyar és a német mezőgazdasági termelés azonos és eltérő arányai.
=1941. 65. 317-331.

Éber Ernő: Mezőgazdasági termelésünk táji vizsgálata.
=1943. 67. 205-217. /K/

Újlaky Nagy Árpád: Mezőgazdasági termelésünk és népélelmezésünk az évszázadok folyamán.
=1948. 71. 75-98.

     mezőgazdasági terület
Hajdú László: Az árverésen eladott mezőgazdasági területek Poroszországban.
=1895. 19. 909-911. /K/

     mezőgazdasági üzem
Farkas Geiza: A legtöbbet termelő mezőgazdasági üzem.
=1913. 37. 486-511.

Ereky Károly: A mezőgazdasági nagyüzemek és a többtermelés.
=1923. 47. 617-632.

Tóth Jenő: Nemzetközi mezőgazdasági üzemstatisztika.
=1932. 56. 719-723. /K/

Éber Ernő: Belterjesség és jövedelmezőség a mezőgazdasági üzemekben.
=1935. 59. 799-804. /K/

Éber Ernő: A mezőgazdasági üzemnagyság-csoportok része a piac ellátásában.
=1940. 64. 62-66. /K/

Éber Ernő: Mezőgazdasági üzemstatisztikai adatok vizsgálata.
=1941. 65. 661-667. /K/

     mezőgazdasági vállalat
Th. L.: Csehszlovákia ipari és mezőgazdasági vállalatai az 1923. év végén.
=1923. 47. 865. /KK/

     mezőgazdasági válság
Barna Zoltán: A mezőgazdasági válság francia világításban.
=1895. 19. 231-241.

Pólya Jakab: A mezőgazdasági válság. 1-2.
=1896. 20. 517-538., 587-640.

     mezőgazdasági vám
Ecseri Lajos: A magyar búzaárak alakulása a múlt század közepétől fogva, és az új mezőgazdasági vámok várható hatása.
=1906. 30. 505-530.

     mezőgazdaság-politika
Gesztelyi Nagy László: Mezőgazdasági politikánk új útjai és eszközei.
=1934. 58. 232-259.

     mezőgazdaságtan oktatása
Rodiczky Jenő: A mezőgazdaságtan oktatása a jog és államtudományi kar keretében.
=1894. 18. 126-130.

     mezőgazdaság-történet
Acsády Ignác: A magyar mezőgazdaság története.
=1893/1. 17. 14-24.

     mezőrendőrség
Kovácsy Sándor: A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat.
=1894. 18. 348-378.

     millenniumi kiállítás
Lukács Béla: Fölhívás a közönséghez a millenniumi kiállítás tárgyában.
=1893/1. 17. 251-253.

Pólya Jakab: A kereskedelem, pénz és hitelügy a kiállításon.
=1896. 20. 461-481.

     minőségi megjelölés
Pálinkás András: A textiláruk kötelező minőségi megjelölése.
=1935. 59. 561-569. /K/

     mintafalvak
Gesztelyi Nagy László: Mezőgazdaságfejlesztő törvény eredményeinek biztosítása. Mintafalvak szövetségének megalakítása.
=1943. 67. 894-906.

     Mir-szervezet
Kovács Gábor: Az orosz Mir-szervezet szociálgazdaságtani értéke.
=1904. 28. 445-463.

     Miskolc
Czeisler Emil: A miskolci kereskedelmi kongresszus.
=1900. 24. 808-811. /K/

Jirkovsky Sándor: Takarékpénztáraink és a miskolci 1899. évi értekezlet.
=1942. 66. 434-445.

     MKT
Somló Sándor: Az MKT többtermelési szakosztályának megalakulása.
=1918. 42. 284-288. /K/

Matlekovits Sándor: Az MKT működéséről. - Elnöki beszéd. -
=1920. 44. 8-13.

Az MKT módosított alapszabályai.
=1920. 44. 614-618. /K/

Az MKT díszközgyűlésén Matlekovits Sándor elnök 80. születésnapját ünneplik.
=1922. 46. 561-594.

Éber Antal elnöki megnyitója az MKT 1934. június 19-én tartott negyvenedik évi rendes közgyűlésén.
=1934. 58. 301-303.

Gorove László: A negyvenéves MKT.
=1934. 58. 304-307.

Az MKT félszázados működésének összefoglaló ismertetése.
=1946. 69. 35-48.

     MNB
Az önálló Magyar Nemzeti Bank írásbeli ankétjének kérdőpontjai.
=1918. 42. 748-749. /K/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB devizajegyzése alapján.
=1924. 48. 335. /KK/

Fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB devizajegyzései alapján.
=1924. 48. 439. /KK/

Külföldi fizetőeszközök árfolyamváltozása az MNB hivatalos jegyzése alapján.
=1925. 49. 183. /KK/

Az MNB mérlege 1924. december 31-én.
=1925. 49. 184. /KK/

Az MNB nyereség- és veszteségszámlájának évi zárlata 1924. december 31-én.
=1925. 49. 184. /KK/

     Molinari, Gustave de
Gustave de Molinari (1819-1912). Nekrológ.
=1912. 36. 188-189. /K/

     monopólium
Ráth Zoltán: A monopol kérdéshez.
=1901. 25. 489-501.

Francia gyújtóegyedáruság.
=1910. 34. 418-419. /K/

Láng Mihály: Az új állami monopóliumok.
=1910. 34. 834-856.

Sz.: Petróleummonopólium Németországban.
=1912. 36. 848-850. /K/

Neubauer Gyula: Monopólium és szabad verseny.
=1938. 62. 367-423.

     Montagu, Norman
Recensor: Norman Montagu visszalépésének szimbolikus jelentősége.
=1944. 68. 557-558. /K/

     Montenegró
Montenegró új gazdasági törvényhozása.
=1914. 38. 412-413. /K/

     Montreál
Nagy Géza: A kanadai magyarok helyzete és a montreáli m. kir. főkonzulátus felállítása.
=1923. 47. 111-122.

     morálstatisztika
Bud János: Elméleti, gazdasági és morálstatisztikai kérdések a Nemzetközi Statisztikai Intézet XI. ülésszakán. 1-2.
=1908. 32. 391-399., 461-470.

     moratórium
Móricz Miklós: Áruüzlet és moratórium.
=1915. 39. 400-402.

     Moszkva-Peking-i vasút
A Moszkva-Peking-i vasút.
=1912. 36. 703-705. /K/

     mozgásállapot
Balás Károly: A mozgás állapota mint társadalmi és gazdasági alaptényező.
=1938. 62. 36-42.

     MTA
Földes Béla: Az MTA és a nemzetgazdaságtan-statisztika mívelése. (A nemzetgazdasági bizottság alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából.)
=1910. 34. 813-833.

     multilaterális klíring
Tarnóczi Lóránt: A multilaterális clearing.
=1948. 71. 129-137. /K/

     munka
R.: A női munka versenye.
=1897. 21. 325-329. /K/

R.: A munkásnők sorsa.
=1897. 21. 477-481. /K/

R.: A házimunka számbavétele Ausztriában.
=1898. 22. 199-202. /K/

Osztrák törvényjavaslat a nők éjjeli ipari munkájának tilalmáról.
=1910. 34. 368-369. /K/

Farkas László: A termelő munka értékszámítása.
=1919. 43. 271-284.

Guothfalvy Dorner Zoltán: A fiatalkorúak, gyermekek és nők éjjeli munkájának kérdése és textilipari versenyképességünk.
=1930. 54. 510-517. /K/

     munkaadók
FF.: A francia munkaadók közreműködése a munkások nyugdíjbiztosítása körében.
=1899. 23. 44-49. /K/

Sz.: Munkás- és munkaadók-szervezetek Németországban.
=1913. 37. 208-209. /K/

A német munkaadószövetségek statisztikája.
=1913. 37. 776-777. /K/

     munkabér
Mandelló Gyula: Adalék a középkori munkabérek történetéhez.
=1902. 26. 253-284.

Mandelló Gyula: Mezőgazdasági munkabérek statisztikája.
=1902. 26. 493-510.

Márki Sándor: A középkori munkabérek történetéből.
=1903. 27. 386-391. /K/

Illés Imre: Mezőgazdasági munkabérstatisztika.
=1912. 36. 461-475.

Munkabérek és munkaidő az angol nagyiparban 1912-ben.
=1913. 37. 837-838. /K/

P. P.: Munkabérek Ausztráliában 1912-ben.
=1914. 38. 287-288. /K/

Papp Antal: Többtermelés és a progresszív munkabérek.
=1918. 42. 671-676.

Dálnoki-Kováts Jenő: Árszínvonal, munkabér és életszínvonal 1921-ben.
=1922. 46. 64-74.

Az indexszámok jelentősége a munkabérek meghatározásánál. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki megnyitója és zárszava.
=1922. 46. 505-508., 532-534.

Az indexszámok jelentősége a munkabérek meghatározásánál. MKT-ankét. Dálnoki-Kováts Jenő előadása. - Hozzászólások. -
=1922. 46. 508-532.

Bernát Gyula: A gazdasági válság és a munkabérek alakulása.
=1923. 47. Pótfüzet 1-15.

Ifj. Leopold Lajos: Munkabér és nagybirtok.
=1934. 58. 445-479.

Bikkal Dénes: A családi munkabér szervezeti kérdései.
=1938. 62. 594-612.

Szeibert János: A mezőgazdasági munkabérkérdés.
=1939. 63. 818-865.

Keszler Gyula: A teljesítménnyel arányos munkabérfizetés.
=1941. 65. 869-893.

     munkabeszüntetések
Munkabeszüntetések és kizárások Ausztriában az 1909. évben.
=1911. 35. 846-847. /K/

     munkabölcselet
Nagy Dénes: Az emberi munka bölcseletéhez. 1-2.
=1916. 40. 827-842.; 1917. 41. 63-70.

     munkaelmélet
Heller Farkas: Határhaszonelmélet és munkaelmélet. 1-2.
=1904. 28. 463-473., 516-533.

     munka-értékelmélet
Kisléghi Nagy Dénes: A marxizmus munkaértékelméletének bírálatához.
=1929. 53. 697-711.

     munkaidő
György Aladár: A munkaidő törvényes rendezése a művelt államokban. 1-3.
=1898. 22. 666-679., 721-740.; 1899. 23. 73-85.

Gorove László: A munkaidő kérdéséhez.
=1899. 23. 309-336.

Sch.: Nyolc órás munkanap az Egyesült Államok állami üzemeiben.
=1912. 36. 840. /K/

Munkabérek és munkaidő az angol nagyiparban 1912-ben.
=1913. 37. 837-838. /K/

Szádeczky-Kardoss Tibor: A munkaidő szabályozása Angliában és Németországban.
=1942. 66. 357-360. /K/

     munkajog
Kuncz Ödön: A kereskedelmi munkajog problémái.
=1924. 48. 7-19.

     munkaközösség
Neuhaus Ferenc: A munkaközösség.
=1921. 45. 411-425.

Navratil Ákos: Az ipari bizottságok és a munkaközösségek.
=1926. 50. 553-561.

     munkaközvetítés
Bokor Gusztáv: A munkaközvetítés statisztikája.
=1896. 20. 497-500. /K/

Fenyvessy József: A munkaközvetítés statisztikája Ausztriában.
=1898. 22. 412-418. /K/

M.: Munkaközvetítés.
=1900. 24. 53-58. /K/

Lengyel Géza: A munkaközvetítés az új ipartörvényben.
=1908. 32. 755-772.

Az új angol Labour Exhanges Act.
=1910. 34. 140. /K/

Vidacs Gyula: A munkaközvetítés Magyarországon.
=1910. 34. 399-405.

Az új finn munkaközvetítő törvény.
=1911. 35. 549. /K/

Ausztriai munkaközvetítés.
=1911. 35. 843-845. /K/

Sz.: A munkaközvetítés 1911. évi eredményei Ausztriában.
=1913. 37. 560-562. /K/

Sch.: A munkaközvetítés statisztikája Ausztriában 1912-ben.
=1914. 38. 214-215. /K/

A munkaközvetítés szabályozása Ausztriában.
=1915. 39. 792-793. /K/

A hatósági munkaközvetítés nálunk az ipar, bányászat és kereskedelem körében.
=1920. 44. 601-604. /K/

Andor Endre: A munkaközvetítés új rendje a németeknél.
=1920. 44. 604-606. /K/

Andor Endre: A munkaközvetítés és a munkanélküliség elleni biztosítás Angliában.
=1921. 45. 484-508.

A M. Kir. Állami Munkaközvetítő Hivatal kimutatása.
=1923. 47. 343. /KK/

Hatósági munkaközvetítés.
=1923. 47. 447-448. /KK/

Andor Endre: A hatósági munkaközvetítés előretörése külföldön.
=1924. 48. 288-301.

Andor Endre: A hatósági munkaközvetítés Amerikában.
=1925. 49. 526-533. /K/

Ifj. Reitzer Béla: A munkapiac helyzete a munkaközvetítés reformja előtt.
=1941. 65. 996-1013. /K/

     munkanélküli segély
Pálinkás András: A német munkanélküli segélyezés alapelveinek változása.
=1932. 56. 912-915. /K/

Ecker-Rácz L. László: A munkanélküliek segélyezése az Egyesült Államokban.
=1935. 59. 500-521.

     munkanélküliség
R.: A foglalkozást nem találók statisztikája.
=1897. 21. 71-77. /K/

Kenéz Béla: A munkanélküliség kérdéséhez.
=1898. 22. 16-31.

F.: A vándorló foglalkozásnélkülieket ellátó állomás.
=1899. 23. 372-377. /K/

Buday László: Adatok a munkahiányról.
=1903. 27. 249-259.

M.: Nemzetközi értekezlet a munkanélküliség ügyében.
=1910. 34. 373-381.

Ferenczi Imre: A munkanélküliség kérdése Magyarországon.
=1910. 34. 382-393.

Bud János: A munkanélküliség statisztikája Magyarországon.
=1910. 34. 394-398.

Sidó Zoltán: A munkanélküliség irodalma 1909-ben.
=1910. 34. 406-412. /K/

Nemzetközi értekezlet a munkanélküliség ügyében.
=1910. 34. 640. /K/

Munkanélküliség esetére való biztosítás Belgiumban.
=1911. 35. 710-711. /K/

Az angol munkanélküliségi törvény hatása.
=1911. 35. 842-843. /K/

F. I.: A munkanélküliség elleni küzdelem magyarországi egyesülete.
=1912. 36. 49-52.

Munkanélküliség.
=1912. 36. 561-563. /K/

Ferenczi Imre: A munkanélküliség és a nemzetközi munkásvándorlások.
=1912. 36. 735-749.

6553 berlini munkanélküli és hajléktalan.
=1913. 37. 129-131. /K/

Kenéz Béla: Javaslat a munkanélküliség statisztikájának szervezésére Magyarországon.
=1913. 37. 335-343.

Bud János: A munkanélküliség statisztikája.
=1913. 37. 344-350.

Sch.: Az angol állami munkanélküliségi biztosítás tanulságai.
=1914. 38. 212-214. /K/

Sch.: Munkanélküliek biztosítása Hollandiában.
=1914. 38. 408-409. /K/

Munkanélküliség Ausztriában a háború alatt.
=1915. 39. 730-731. /K/

Andor Endre: A munkaközvetítés és a munkanélküliség elleni biztosítás Angliában.
=1921. 45. 484-508.

Dréhr Imre: A munkahiány esetére szóló biztosítás.
=1926. 50. 265-276.

Pap Dezső: Jegyzetek a munkanélküliség elleni biztosítás kérdéséhez.
=1926. 50. 277-290.

Balás Károly: A munkanélküli biztosítás javasolt módja.
=1926. 50. 418-431.

Pálinkás András: A német munkanélküliség problémájának megoldására irányuló törekvések.
=1932. 56. 333-336. /K/

Gábor László: A munkanélküliek szakmai átképzése Angliában.
=1938. 62. 135-138. /K/

     munkapénz
Raab. A. András: A munkapénz bírálata.
=1941. 65. 348-355. /K/

     munkapiac
Illés Imre: A mezőgazdasági munkapiac.
=1911. 35. 236-252.

A német munkapiac 1910-ben.
=1911. 35. 542-543. /K/

Ferenczi Imre: Az európai munkapiac és a világnépesedés irányzata.
=1931. 55. 441-471.

Ifj. Reitzer Béla: A munkapiac helyzete a munkaközvetítés reformja előtt.
=1941. 65. 996-1013. /K/

     munkarendszer
Guothfalvy Dorner Zoltán: A Bedaux-rendszer.
=1930. 54. 918-922. /K/

Reményi József: A Stachanov-munkarendszerről
=1943. 67. 371-382. /K/

Reményi József: A Bedaux és a REFA munkarendszerek és összehasonlító bírálatuk.
=1943. 67. 1104-1117. /K/

     munkás-betegsegélyezés
Vágó József: A munkás-betegsegélyezés reformja.
=1901. 25. 223-226. /K/

     munkás-segélypénztárak
Ifj. Návay Lajos: Gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztárak szervezése.
=1901. 25. 85-94.

     munkásbaleset
H. G.: A munkásbaleseti törvényhozás új irányai az Egyesült Államokban.
=1910. 34. 716-717. /K/

     munkásbiztosítás
FF.: A francia munkaadók közreműködése a munkások nyugdíjbiztosítása körében.
=1899. 23. 44-49. /K/

Mattyasovszky Miklós: A gazdasági munkások és cselédek biztosítása.
=1903. 27. 353-365.

Bokor Gusztáv: Az ipari munkások baleset ellen való biztosítása. 1-2.
=1903. 27. 848-860., 936-956.

A gazdasági munkásbiztosítás reformja.
=1910. 34. 326-332.

A munkásbiztosítás Európában.
=1910. 34. 661-662. /K/

Az angliai szociális munkásbiztosítás.
=1911. 35. 547-549. /K/

Sch.: Munkásbiztosítási törvény Belgiumban.
=1914. 38. 674-675. /K/

Somló Jenő: A magyar munkásbiztosítás tíz éve.
=1918. 42. 573-609.

Diószeghy József: A munkásbiztosítás.
=1920. 44. 53-75.

Pap Géza: Munkásbiztosításunk a háborús és a háborút követő években.
=1925. 49. 590-614.

Andor Endre: Az Országos Társadalombiztosító Intézet jelentése jogelődje, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak 1927. évi működéséről.
=1930. 54. 55-60. /K/

Bikkal Dénes: Mezőgazdasági munkásbiztosítás külföldön.
=1937. 61. 479-509.

     munkásfelvétel
Magyar otthonmunkás fölvétel.
=1913. 37. 50-51. /K/

     munkásházak
Szeibert János: A mezőgazdasági munkásház- és cselédlakásépítés közületi támogatása.
=1939. 63. 46-81.

     munkásháztartás
Német munkásháztartási statisztika.
=1909. 33. 355-357. /K/

     munkásjólét
Barta Ermő: A munkásjóléti intézmények állandó kiállítása Berlinben.
=1903. 27. 704-708. /K/

Bányász László: Munkásviszonyok és munkásjóléti intézmények a m. kir. dohánygyárakban.
=1906. 30. 577-590.

Bányász László: Munkásjóléti intézmények a m. kir. dohánygyárakban.
=1906. 30. 805-829.

Moldoványi István: A bajorországi ipar munkásjóléti intézményei.
=1907. 31. 649-660.

     munkáskamarák
Ferenczi Imre: A munkáskamarák megteremtése.
=1907. 31. 217-228.

     munkáskérdés
Ruttkay Vilmos: Munkáskérdések Angliában.
=1914. 38. 617-627.

Méhely Kálmán: A munkáskérdés háborús fejlődése.
=1918. 42. 5-21.

Heller András: A mezőgazdasági munkáskérdés ismeretlen tényezői.
=1943. 67. 6-18.

     munkáskongresszus
Schiller Ottó: A III. német munkáskongresszus.
=1914. 38. 57-59. /K/

     munkáslakások
Farkas Jenő: Teendők a munkás-lakások ügyében.
=1896. 20. 255-273.

R.: Munkáslakások számbavétele Svájcban.
=1897. 21. 402-406. /K/

Fenyvessy József: A düsseldorfi nemzetközi munkáslakásügyi kongresszus.
=1902. 26. 791-796. /K/

Nemesné M. Márta: Az esseni munkáslakásokról.
=1908. 32. 560-564. /K/

     munkásmozgalom
Magyarországi munkásmozgalmak 1910-ben.
=1911. 35. 544-545. /K/

Sz.: A német munkásmozgalom hivatalnokserege.
=1913. 37. 128-129. /K/

S. O.: Újabb jelenségek a nemzetközi munkásmozgalom terén.
=1913. 37. 835-837. /K/

     munkásnők védelme
Moldoványi István: A gyermekágyas munkásnők védelme.
=1904. 28. 957-963. /K/

     munkások
[Kenéz Béla] Keutzer Béla: Az Institut International de Statistique szt.-pétervári ülése és a munkásstatisztika.
=1897. 21. 813-818.

FF.: A francia munkaadók közreműködése a munkások nyugdíjbiztosítása körében.
=1899. 23. 44-49. /K/

Mailáth József: Magyarország mezőgazdasági munkásainak helyzetéről. 1-2.
=1904. 28. 487-499., 580-595.

Ruttkay Vilmos: A vasúti munkások sztrájkmozgalma Angliában.
=1908. 32. 32-40.

Sz.: A munkások részesedése a nyereségben az angol iparvállalatoknál.
=1912. 36. 774-775. /K/

Sz.: Munkások életfenntartási viszonyai Belgiumban.
=1913. 37. 629-630. /K/

Külföldi munkások Németországban.
=1916. 40. 576-578. /K/

Kircz Andorné: Bécsi munkások életfenntartási viszonyai a háború előtt háztartási számadások alapján.
=1917. 41. 538-563.

Andor Endre: Munkásbevándorlás Franciaországba.
=1925. 49. 631. /K/

     munkásosztály
Ráth Zoltán: Gazdasági haladásunk és a munkásosztály. 1-2.
=1894. 18. 185-209., 329-347., 540-556.

     munkásotthon
Mandelló Gyula: Munkásotthon.
=1900. 24. 60. /K/

     munkáspárt
Balogh Tamás: A munkáspárt és a gazdasági fellendülés Angliában.
=1935. 59. 219-224. /K/

     munkásság
Ferenczi Imre: A magyar ipari munkásság szakszervezkedési jogának fejlődése. 1-2.
=1905. 29. 765-784., 837-853.

Ferenczi Imre: A magyar ipari munkásság szakszervezeti mozgalma és sztrájkjai. 1-4.
=1906. 30. 39-54., 122-131., 185-197., 251-271.

Jónás János: Az ipari munkásság kereskedelmi politikája.
=1907. 31. 690-703.

     munkásstatisztika
Fenyvessy József: A munkásstatisztikáról.
=1898. 22. 439-489.

D.: Az észak-amerikai Egyesült Államok munkásstatisztikai hivatalai.
=1899. 23. 608-612. /K/

Géber Antal: A magyar gyáripar első üzemi és munkásstatisztikája.
=1904. 28. 121-131.

Az Osztrák Munkásstatisztikai Hivatal tevékenysége 1909-ben.
=1910. 34. 722-723. /K/

Németországban dolgozó külföldi munkások statisztikája.
=1911. 35. 363-364. /K/

     munkásszervezetek
Az angol munkás-szervezetek 1905-1907-ben.
=1910. 34. 414-415. /K/

Sz.: Munkás- és munkaadó-szervezetek Németországban.
=1913. 37. 208-209. /K/

Th. L.: A fontosabb német munkásszervezetek fejlődése 1900-1921.
=1923. 47. 259-260. /KK/

     munkástelep
A kispesti munkástelep.
=1910. 34. 806-811. /K/

     munkásügy
Fenyvessy József: A magyar munkásügyi hivatalról.
=1903. 27. 493-499.

Mezőgazdasági munkásügyi kiállítás.
=1911. 35. 525-526. /K/

Munkásügyi törvényhozás Észak-Amerikában.
=1911. 35. 852-854. /K/

Th. L.: Munkásügyek.
=1923. 47. 168-169. /KK/

     munkásvándorlás
Bernáth Dezső: Belső munkás-vándorlások Magyarországon.
=1902. 26. 582-592.

Ferenczi Imre: A munkanélküliség és a nemzetközi munkásvándorlások.
=1912. 36. 735-749.

Ferenczi Imre: A kontinentális munkásvándorlások szabályozása Európában.
=1924. 48. 199-226.

     munkásvédelem
György Aladár: A munkásvédelemnek nemzetközi jellegűvé alakulása.
=1899. 23. 765-776.

Szántó Menyhért: Mezőgazdasági munkásvédő-törvényhozásunk kezdetei.
=1901. 25. 22-42.

Moldoványi István: A gyufaipari munkások védelme. 1-3.
=1904. 28. 1-17., 109-120., 219-237.

Vita a foszforgyári munkások védelméről.
=1904. 28. 247-250. /K/

Ifj. Leopold Lajos: A gyermek-munkás védelme Németországban.
=1904. 28. 621-625. /K/

Szegedy-Maszák Elemér: A munkásvédelem feladatai a tuberkulózis-ellenes küzdelemben. 1-2.
=1904. 28. 779-795., 840-853.

Moldoványi István: A berni nemzetközi munkásvédelmi konferencia.
=1905. 29. 391-395.

Gallai Marcell: Az angol törvényes munkásvédelem.
=1908. 32. 445-460.

Törvényes munkásvédelem.
=1910. 34. 864-869. /K/

Új munkásvédelmi törvények az Egyesült Államokban.
=1912. 36. 198. /K/

Új nemzetközi munkásvédelmi értekezlet.
=1913. 37. 557-559. /K/

Sz.: A berni nemzetközi munkásvédelmi egyezmény.
=1913. 37. 767-771. /K/

Munkásvédelem Brazíliában.
=1913. 37. 772. /K/

Sch.: Az új dán munkásvédelmi törvény.
=1914. 38. 54-56. /K/

     munkásviszonyok
Bányász László: Munkásviszonyok és munkásjóléti intézmények a m. kir. dohánygyárakban.
=1906. 30. 577-590.

Vita a dohánygyári munkásviszonyokról.
=1907. 31. 139-143. /K/

     munkaszervezés
György Aladár: A sweating-rendszer.
=1897. 21. 361-372.

Guothfalvy Dorner Zoltán: A Bedaux-rendszer.
=1930. 54. 918-922. /K/

Reményi József: A Stachanov-munkarendszerről.
=1943. 67. 371-382. /K/

     munkatőzsde
Belga munkatőzsde.
=1911. 35. 709-710. /K/

     munkaügy
Sz.: Munkaügyi minisztérium az Egyesült Államokban.
=1912. 36. 773-774. /K/

Pap Dezső: A nemzetközi munkaügyi szervezet működése.
=1922. 46. 337-358.

Heller Farkas: Magyarország és a nemzetközi munkaügyi szervezet.
=1923. 47. 587-597.

     munkavégzés
Keszler Gyula: Az emberi munkavégzés tökéletesítésének lehetősége a mezőgazdaságban az ipari tapasztalatok nyomán.
=1944. 68. 340-350.

     munkaviszály
Sch.: Két ausztráliai törvény a munkaviszályokról.
=1913. 37. 838-840. /K/

Th. L.: A munkaviszályok száma Nagybritanniában az 1922. évben.
=1923. 47. 344. /KK/

     Mussolini, Benito
Heller András: Mussolini földreformja.
=1941. 65. 16-29.

     musttermés
Th. L.: Szőlőterület és musttermés 1921 és 1922-ben.
=1923. 47. 158. /KK/

Th. L.: Fontosabb államok 1922. és 1923. évi szőlőterülete és musttermése.
=1924. 48. 329-330. /KK/

     múzeum
Fenyvessy József: A Musée Social.
=1899. 23. 493-501.

Navratil Ákos: A társadalmi múzeumi intézmény külföldön és hazánkban.
=1903. 27. 820-834.

Szántó Menyhért: A magyar társadalmi múzeum feladatai.
=1907. 31. 361-376.

Guothfalvy Dorner Zoltán: A düsseldorfi társadalom- és gazdaságtudományi múzeum.
=1929. 53. 584-587. /K/

     műegyetem
Kir. József Műegyetem közgazdasági szemináriuma.
=1915. 39. 133-135. /K/

     Münster
Kovács Gábor: Jan van Leyden. (Münsteri anabaptisták a XVI. században.)
=1919. 43. 285-288. /K/

     műtrágya
A világ műtrágyatermelése.
=1915. 39. 790-791. /K/

     nacionalizmus
Varga István: Gazdasági internacionalizmus és nacionalizmus.
=1928. 52. 42-52.

     Nagybecskerek
Szentiványi Ferenc: Nagybecskerek város fejlődése és jelentősége. Tanulmány az oknyomozó statisztika köréből. 1-2.
=1911. 35. 22-45., 101-121.

     nagybirtok
Ifj. Leopold Lajos: Munkabér és nagybirtok.
=1934. 58. 445-479.

     Nagybritannia ld. még Anglia
Hajdú László - Vargha Gyula: Nagybritannia és Írország mezőgazdasága az utolsó 20 évben.
=1894. 18. 489-492. /K/

Hajdú László: Nagybritannia és Írország behozatala mezőgazdasági termékekből az 1892 és 1893-ik évben.
=1894. 18. 494-496. /K/

Hajdú László: Nagybritannia és Írország bányászata 1891-1893.
=1894. 18. 741. /K/

M.: Nagybritannia áruforgalma.
=1900. 24. 396-397. /K/

Gárdonyi Albert: Nagybritannia mezőgazdasági viszonyai. 1-5.
=1909. 33. 479-486., 544-548., 636-638., 679-692., 759-769.

A brit birodalmi konferencia kereskedelempolitikai eredményei.
=1911. 35. 635-637. /K/

Sch.: A életfenntartás költségei Nagybritanniában.
=1914. 38. 53. /K/

Nagybritannia hajózása 1914-ben.
=1915. 39. 553-554. /K/

Nagybritannia mezőgazdasági termelőképessége.
=1915. 39. 732. /K/

Th. L.: A munkaviszályok száma Nagybritanniában az 1922. évben.
=1923. 47. 344. /KK/

Ifj. Deseő Antal: Nagybritannia 1931-32. évi költségvetése.
=1931. 55. 592-620.

Ifj. Deseő Antal: Nagybritannia 1931/32. évi költségvetése.
=1931. 55. 808-813. /K/

     nagyélettér
Újlaki Nagy Árpád: A nyugat-európai nagyélettér.
=1944. 68. 206-218.

     nagyhatalmak
Vajta György: A nagyhatalmak háborús pénzügyei.
=1943. 67. 771-814.

     nagyipar
Kovács Alajos: A bányászat és nagyipar hatása a magyarosodásra.
=1909. 33. 16-29.

Munkabérek és munkaidő az angol nagyiparban 1912-ben.
=1913. 37. 837-838. /K/

     nagykereskedelmi ár
Th. L.: Nagykereskedelmi áralakulás Németországban.
=1923. 47. 171. /KK/

Neumann Károly: A nagykereskedelmi árak és a vasúti fuvardíjak változásának összefüggése.
=1926. 50. 133-142.

     nagykereskedelmi index-számok
Th. L.: A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1922. év végén és 1923 elején.
=1923. 47. 170. /KK/

Th. L.: Román nagykereskedelmi indexszámok.
=1923. 47. 261. /KK/

Th. L.: A nagykereskedelem indexszámai Csehszlovákiában.
=1923. 47. 261. /KK/

Th. L.: A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1923 februárjában.
=1923. 47. 345. /KK/

A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1923 március havában.
=1923. 47. 449. /KK/

Nagykereskedelmi indexszámok a külföldön 1922-ben.
=1923. 47. 798. /KK/

     nagytér-gazdaság
Nemény Vilmos Béla: A nagytérgazdaság elméletéről.
=1942. 66. 342-356.

     nagyüzem
Ereky Károly: A mezőgazdasági nagyüzemek és a többtermelés.
=1923. 47. 617-632.

     naptári bélyeg
Vallon Dezső: A hirdetményi és naptári bélyeg megszüntetése.
=1900. 24. 134-137.

     naptárreform
Varga István: A naptárreform-tervek közgazdasági jelentősége.
=1931. 55. 38-43. /K/

     naturalizmus
Neubauer Gyula: A közgazdasági naturalizmus.
=1935. 59. 468-499.

Schilling Zoltán: Naturalizmus vagy logika?
=1935. 59. 733-745.

     Naumann
Kircz Andorné: Naumann közép-európai koncepciója.
=1916. 40. 208-215. /K/

     Navratil Ákos
Heller Farkas: Navratil Ákos közgazdasági rendszere.
=1935. 59. 369-379.

     nekrológ
Erzsébet királyné (1837-1898). Nekrológ.
=1898. 22. 581-583.

Mandelló Gyula: Farkas Jenő (1865-1900). Nekrológ.
=1900. 24. 320-321.

Lukács Béla (1847-1901). Nekrológ.
=1901. 25. 69. /K/

Vargha Gyula: Jekelfalussy József (1849-1901). Nekrológ.
=1901. 25. 169-173.

Vizaknai Antal: Ráth Zoltán (1863-1902). Nekrológ.
=1902. 26. 653-656.

Hegedűs Lóránt: Neményi Ambrus (1852-1904). Nekrológ.
=1905. 29. 1-2.

Sassy János: George Vivian Poore (1848-1904). Nekrológ.
=1905. 29. 200-203. /K/

Kőrösy József (1844-1906). Nekrológ.
=1906. 30. 483. /K/

Enyedy Lukács (1845-1906). Nekrológ.
=1906. 30. 483-484. /K/

Bamberger Béla (1854-1906). Nekrológ.
=1906. 30. 484. /K/

Hegedűs Lóránt: Mandello Károly (1829-1906). Nekrológ.
=1906. 30. 710-711. /K/

Mandelló Gyula: Hegedűs Sándor (1847-1906). Nekrológ.
=1907. 31. 1-3.

Kováts Ferenc: Acsády Ignác (1845-1906). Nekrológ.
=1907. 31. 3-6.

M.: Kautz Gyula (1829-1909). Nekrológ.
=1909. 33. 145-146.

Fellner Frigyes: Hieronymi Károly (1836-1911). Nekrológ.
=1911. 35. 297-300.

Mandelló Gyula: Pierrre Emile Levasseur (1828-1911). Nekrológ.
=1911. 35. 443-445.

Buday László: Vizaknai Antal (1863-1911). Nekrológ.
=1912. 36. 1-5.

Gustave de Molinari (1819-1912). Nekrológ.
=1912. 36. 188-189. /K/

Váradi Antal: Falk Zsigmond lovag (1831-1913). Nekrológ.
=1913. 37. 145-146.

Fellner Frigyes: Alfred de Foville (1842-1913). Nekrológ.
=1913. 37. 289-291.

Neumann Ernő: Hector Denis (1842-1913). Nekrológ.
=1913. 37. 361-363.

P. P.: Johannes Conrad (1839-1915). Nekrológ.
=1915. 39. 338-339. /K/

S.: Gelléri Mór (1854-1915). Nekrológ.
=1915. 39. 628-629. /K/

Hoszpotzky Alajos (1851-1917). Nekrológ.
=1917. 41. 241-243.

Mandelló Gyula: Halász Sándor (1859-1918). Nekrológ.
=1918. 42. 3-4.

Fellner Frigyes: Láng Lajos báró (1849-1918). Nekrológ.
=1918. 42. 217-219.

Buday László: Mandelló Gyula (1868-1919). Nekrológ.
=1920. 44. 3-7.

Matlekovits Sándor: Wekerle Sándor (1848-1921). Nekrológ.
=1921. 45. 461-472.

Méhely Kálmán (1882-1923). Nekrológ.
=1923. 47. 646. /K/

Borbély Lajos (1843-1923). Nekrológ.
=1923. 47. 783. /K/

Heller Farkas: Buday László (1873-1925). Nekrológ.
=1925. 49. 1-2.

Heller Farkas: Matlekovits Sándor (1842-1925). Nekrológ.
=1925. 49. 567-571.

H. F.: Georg Friedrich Knapp (1842-1926). Nekrológ.
=1926. 50. 49-50.

H. F.: Knut Wicksell (1851-1926). Nekrológ.
=1926. 50. 309-310. /K/

H. F.: Robert Zuckerkandl (1856-1926). Nekrológ.
=1926. 50. 310. /K/

H. F.: Richard van der Borght (1861-1926). Nekrológ.
=1926. 50. 310-311. /K/

H. F.: Wieser Frigyes (1851-1926). Nekrológ.
=1926. 50. 473-477. /K/

H. F.: Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926). Nekrológ.
=1926. 50. 477-478. /K/

Mattyasovszky Miklós: György Endre (1848-1927). Nekrológ.
=1927. 51. 245-246. /K/

Schäfer László: Georg von Belov (1858-1927). Nekrológ.
=1929. 53. 261-263. /K/

Schäfer László: Dietrich Schäfer (1845-1929). Nekrológ.
=1929. 53. 263. /K/

Schäfer László: Sir William James Ashley (1860-1927). Nekrológ.
=1929. 53. 263-264. /K/

Laky Dezső: Vargha Gyula (1853-1929). Nekrológ.
=1929. 53. 305-310.

J. J.: Pap Dezső (1871-1930). Nekrológ.
=1930. 54. 735-738. /K/

Heller Farkas: Bucher Károly (1847-1930). Nekrológ.
=1930. 54. 810-811. /K/

H. F.: Georg von Schanz (1853-1931). Nekrológ.
=1932. 56. 238-239. /K/

H. F.: Lujo Brentano (1844-1931). Nekrológ.
=1932. 56. 239-241. /K/

H. F.: Charles Gide (1847-1932). Nekrológ.
=1932. 56. 241-243. /K/

H. F.: Heinrich Herkner (1863-1932). Nekrológ.
=1932. 56. 714-715. /K/

Heller Farkas: Gávai Gaál Jenő (1846-1934). Nekrológ.
=1934. 58. 204. után I-IV.

H. F.: Ludwig Elster (1856-1935). Nekrológ.
=1936. 60. 195. /K/

Heller Farkas: John Bates Clark (1847-1938). Nekrológ.
=1938. 62. 613-614. /K/

Theiss Ede: Henry Schultz (1893-1938). Nekrológ.
=1939. 63. 286-291. /K/

Heller Farkas: Willy Prion (1879-1939). Nekrológ.
=1939. 63. 477. /K/

Heller Farkas: Jankovich Béla (1865-1939). Nekrológ.
=1939. 63. 734-735. /K/

Hegedűs Lóránt: Teleszky János (1868-1939). Nekrológ.
=1939. 63. 735-737. /K/

Heller Farkas: Mattyasovszky Miklós (1875-1939). Nekrológ.
=1939. 63. 866-867. /K/

Heller Farkas: John Atkinson Hobson (1858-1940). Nekrológ.
=1940. 64. 270-271. /K/

H. F.: Edwin Robert Anderson Seligman (1861-1939). Nekrológ.
=1940. 64. 503-504. /K/

Surányi-Unger Tivadar: Ifj. Fellner Frigyes (1908-1940). Nekrológ.
=1940. 64. 633-636. /K/

H. F.: Werner Sombart (1863-1941). Nekrológ.
=1941. 65. 526-528. /K/

Czettler Jenő: Bernát István (1854-1942). Nekrológ.
=1942. 66. 253-256. /K/

Navratil Ákos: Hantos Elemér (1881-1942). Nekrológ.
=1942. 66. 674-677. /K/

Fabinyi Tihamér: Hegedűs Lóránt (1872-1943). Nekrológ.
=1943. 67. 1-5.

Fuchs Albert: Kresz Károly (1886-1943). Nekrológ.
=1943. 67. 840-844. /K/

H. F.: Karl Diehl (1864-1943). Nekrológ.
=1943. 67. 947-948. /K/

Éber Antal: Fellner Frigyes (1871-1945). Nekrológ.
=1946. 69. 15-22. /K/

Párniczky Ede (1890-1947). Nekrológ.
=1947. 70. 345. /K/

Ledermann Mór (1866-1947). Nekrológ.
=1947. 70. 345-346. /K/

     nemek aránya
R.: A nemek aránya a múlt századokban.
=1898. 22. 634-637. /K/

     Neményi Ambrus
Hegedűs Lóránt: Neményi Ambrus (1852-1904). Nekrológ.
=1905. 29. 1-2.

     nemesérc
Makai Osazkár: A jegybankok nemesércpolitikájának főbb irányai.
=1914. 38. 558-584.

Balás Károly: A nemesércek és a kapitalisztikus fizetési biztonság értékelésének pszichológiája.
=1916. 40. 445-455.

Kovács Jenő: A jegybankok nemesércpolitikája és a háború.
=1916. 40. 786-799.

     nemesfém-termelés
A világ nemesfémtermelése 1910-ben.
=1911. 35. 526-530. /K/

     német aranykölcsön
H. G.: Német aranykölcsön.
=1923. 47. 245. /KK/

     német bankkoncentráció
Vajna Vilmos: Újabb lépés a német bankkoncentráció terén.
=1930. 54. 142-146. /K/

     német bányák
A német bányák és kohók 1911-iki termelése.
=1912. 36. 511-512. /K/

     Német Birodalmi Bank
P. P.: A Német Birodalmi Bank háborús munkája.
=1916. 40. 572-573. /K/

     Német Birodalom
Illés József: A német világbirodalom.
=1900. 24. 540-544. /K/

Thegze-Gerber Ferenc: A Német Birodalom háztartási rendjét szabályozó 1930. április 14-iki törvény.
=1931. 55. 760-777.

     német csőd
Német csődök apadása.
=1914. 38. 666. /K/

     német cukortermelés
Th. L.: A német cukortermelés az 1922-23. üzemi év becslés eredményei szerint.
=1923. 47. 247-248. /KK/

     német építőipar
Villányi András: A német építőipar időszerű kérdései.
=1937. 61. 397-399. /K/

     német földteher
Tóth József: A német földteherrendezés.
=1931. 55. 306-309. /K/

     német gabona
Gärtner Henrik: A német gabonabeviteli jegyek rendszere.
=1914. 38. 85-104.

Th. L.: Az 1922. évi német gabonatermés.
=1923. 47. 89-90. /KK/

     német gazdaság
Balogh Tamás: A német birodalmi gazdasági tanács szervezete és működése.
=1928. 52. 511-515. /K/

Otte, Gerhard: A német gazdaságpolitika alapproblémái.
=1932. 56. 598-619.

Csikós-Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban.
=1940. 64. 52-58. /K/

     német gazdaságosság
Mennyey Géza: A német gazdaságosságrendezés áttekintése.
=1942. 66. 266-268. /K/

     német gyapotipar
A német gyapotipar 1911-ben.
=1912. 36. 271-272. /K/

     német gyarmati követelés
Ruisz Rezső: A német gyarmati követelések gazdasági okai.
=1937. 61. 122-127. /K/

     német gyarmatok
A német gyarmatok gazdasági fejlődése.
=1912. 36. 417-422. /K/

     német hitelpolitika
Prion, Willy: Német hitel- és pénzügypolitikai kérdések.
=1938. 62. 1-13.

     német ipar
P. P.: Az orosz ipar csődje a német ipar támogatása nélkül.
=1915. 39. 130-131. /K/

P. P.: A német ipar a háborúban.
=1915. 39. 278-282. /K/

     német iskolaszervezet
Verbényi László: Tanácsadók a német szakirányú iskolaszervezetben.
=1941. 65. 534-538. /K/

     német játékáru-ipar
A német játékáruipar és a háború.
=1916. 40. 371-372. /K/

     német jegybank
Óvári Papp Zoltán: A német jegybankreform lényege és jelentősége.
=1933. 57. 797-801. /K/

     német jogászgyűlés
Német jogászgyűlés Bécsben, 1912.
=1911. 35. 523. /K/

A 31. német jogászgyűlés.
=1912. 36. 563. /K/

Az 1914-iki német jogászgyűlés.
=1913. 37. 633-634. /K/

     német jogszolgáltatás
Sch.: Rendkívüli intézkedések a német jogszolgáltatásban.
=1914. 38. 646-647. /K/

     német jövedelemadó
Laky Géza: A német és a magyar jövedelemadó rendszere.
=1931. 55. 541-580.

     német kálium
Az új német káliumtörvénytervezet.
=1910. 34. 139-140. /K/

     német kereskedelem
Géber Zsigmond Antal: A német kereskedelmi forgalom terjeszkedése.
=1900. 24. 619-624.

A német tengerihal-kereskedelem.
=1912 36. 521-523. /K/

     német kereskedelmi főiskolák
Varró István: A német kereskedelmi főiskolák.
=1913. 37. 236-260.

     német kikötők
Hajdú László: A német kikötők forgalma 1875-1894.
=1896. 20. 899-904. /K/

     német kisipar
Tarifaszerződések a német kisiparban.
=1913. 37. 131-134. /K/

     német kohók
A német bányák és kohók 1911-iki termelése.
=1912. 36. 511-512. /K/

     német középosztály
Sch.: A német középosztály kongresszusa.
=1912. 36. 692-693. /K/

     német közgazdák
Német közgazdák előképzettsége.
=1914. 38. 529-530. /K/

     német közgazdaság
P. P.: A német közgazdaság a háborúban.
=1916. 40. 731-732. /K/

Tonelli Sándor: A német közgazdasági érdekképviseletek átszervezése.
=1942. 66. 334-341.

     német külkereskedelem
A Németbirodalom külkereskedelme az 1910. évben.
=1911. 35. 130-131. /K/.

A német és az angol külkereskedelem.
=1913. 37. 546-549. /K/

     német magánbiztosítás
A német magánbiztosításügy fejlődése 1910-ben.
=1911. 35. 785-786. /K/

     német mezőgazdaság
Ferenczi Imre: A rokkantak visszavezetése a német mezőgazdaságba.
=1915. 39. 805-823.

Láng János: A magyar és német mezőgazdaság hitelterhei és megadóztatása.
=1931. 55. 115-128.

Matolcsy Mátyás: A magyar és a német mezőgazdasági termelés azonos és eltérő irányai.
=1941. 65. 317-331.

     német munkaadó-szövetségek
A német munkaadószövetségek statisztikája.
=1913. 37. 776-777. /K/

     német munkaközvetítés
Andor Endre: A munkaközvetítés új rendje a németeknél.
=1920. 44. 604-606. /K/

     német munkanélküliség
Pálinkás András: A német munkanélküliség problémájának megoldására irányuló törekvések.
=1932. 56. 333-336. /K/

     német munkapiac
A német munkapiac 1910-ben.
=1911. 35. 542-543. /K/

     német munkásháztartás
Német munkásháztartási statisztika.
=1909. 33. 355-357. /K/

     német munkáskongresszus
Schiller Ottó: A III. német munkáskongresszus.
=1914. 38. 57-59. /K/

     német munkásmozgalom
Sz.: A német munkásmozgalom hivatalnokserege.
=1913. 37. 128-129. /K/

     német munkásszervezetek
Th. L.: A fontosabb német munkásszervezetek fejlődése 1900-1921.
=1923. 47. 259-260. /KK/

     német nagybankok
Óvári Papp Zoltán: A német nagybankok az 1927. évben.
=1928. 52. 271-274. /K/

     német nagykereskedelem
Th. L.: A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1922. év végén és 1923 elején.
=1923. 47. 170. /KK/

Th. L.: Nagykereskedelmi áralakulás Németországban.
=1923. 47. 171. /KK/

Th. L.: A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1923 februárjában.
=1923. 47. 345. /KK/

A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1923. március havában.
=1923. 47. 449. /KK/

     német nagyvárosok
Th. L.: Építkezések a német nagyvárosokban az 1922. év folyamán.
=1923. 47. 445. /KK/

     német népesedéspolitika
Német népesedéspolitikai társaság.
=1915. 39. 855-856. /K/

     német nyersanyagtermelés
A német nyersanyagtermelés.
=1913. 37. 825-828. /K/

     német otthonmunka
Berlini német otthonmunka-kongresszus.
=1911. 35. 128-130. /K/

     német pénzügypolitika
Prion, Willy: Német hitel- és pénzügypolitikai kérdések.
=1938. 62. 1-13.

     német posta
A német birodalmi posta tevékenysége.
=1912. 36. 270-271. /K/

     német szakszervezetek
A német hivatalos és szakszervezeti sztrájkstatisztika.
=1911. 35. 215-217. /K/

A VIII. német szakszervezeti kongresszus határozatai.
=1911. 35. 713-715. /K/

A német szakszervezeti kartellek 1910-ben.
=1911. 35. 715-716. /K/

Német szakszervezetek, 1911.
=1912. 36. 620-622. /K/

     német szénbányászat
Német állami szénbányászat.
=1914. 38. 206-207. /K/

Th. L.: A német szénbányászat 1922-ben.
=1923. 47. 161. /KK/

     német szocialisták
György Aladár: A földmívesek és a német szocialisták.
=1899. 23. 519-529.

     német szociálpolitika
Szociálpolitikai indítványok a német birodalmi gyűlésben.
=1912. 36. 347-349. /K/

Rézler Gyula: Az új német szociálpolitika alapelvei a salzbrunni megbeszélések tükrében.
=1944. 68. 548-556. /K/

     német szövetkezetek
A német szövetkezetek állása.
=1910. 34. 562-563. /K/

     német tej
Tejárak és tejkereskedelem német nagyvárosokban.
=1912. 36. 117-119. /K/

     német tengerhajózás
A német tengerhajózás 1911-ben.
=1912. 36. 530-532. /K/

A háború hatása a német tengerhajózásra.
=1916. 40. 422-426. /K/

     német vagyonadó
Klug Emil: A németosztrák, a cseh és a németbirodalmi egyszeri nagyvagyonadóról és vagyonszaporulati adóról.
=1920. 44. 552-586.

     német vám
Fenyvessy József: A német vámterület 1892-ik évi külkereskedelme.
=1894. 18. 162-165. /K/

Pólya Jakab: A német vámegylet.
=1896. 20. 743-758.

Hieronymi Károly: A német vámtarifajavaslat.
=1902. 26. 1-38.

Láng Lajos: A német vámjavaslat.
=1902. 26. 85-109.

     német vasipar
A német vasipar eredményei 1891-1912.
=1913. 37. 419-420. /K/

P. P.: A háború hatása a német vasiparra.
=1915. 39. 285-287. /K/

     német vasutak
A német vasutak az utolsó évtizedben.
=1914. 38. 344-346. /K/

     német világpolitika
Dékány István: Kereskedelmi imperializmus a német világpolitikában.
=1916. 40. 335-354.

     német vízi utak
Az észak-német víziutak kapcsolata a Dunával.
=1916. 40. 372-374. /K/

     Német-Ausztria
Ferenczi Izsó: Német-Ausztria gazdasági létproblémái.
=1920. 44. 666-710.

Th. L.: Németausztria külkereskedelme az 1922. évben.
=1923. 47. 249. /KK/

Th. L.: A megélhetési költségek alakulása Német-Ausztriában.
=1923. 47. 260. /KK/

     német-francia kereskedelem
A német-francia kereskedelmi forgalom.
=1916. 40. 368-369. /K/

     német-magyar-osztrák gazdasági kapcsolatok
Matlekovits Sándor: Vámelőnyök (préférence): a német-magyar-osztrák gazdasági közeledés tervezett eszköze.
=1916. 40. 153-167.

     német-osztrák vagyonadó
Klug Emil: A németosztrák, a cseh és a németbirodalmi egyszeri nagyvagyonadóról és vagyonszaporulati adóról.
=1920. 44. 552-586.

     Németalföld
Újabb szakszervezeti mozgalom Németalföldön.
=1911. 35. 719-720. /K/

     Németország
Vargha Gyula: Ausztria, Németország és Franciaország 1892. évi népesedési mozgalma.
=1894. 18. 485-488. /K/

Hajdú László - Pólya Jakab: A gabonaneműek, a burgonya és a hús ára Németországban 1879-1893.
=1895. 19. 58-63. /K/

Hajdú László: Németország áruforgalma, különös tekintettel a mezőgazdasági termékek forgalmára.
=1895. 19. 283-287. /K/

Matlekovits Sándor: A német tőzsdetörvény javaslat.
=1895. 19. 569-586.

Hajdú László: Németország bányászati és kohászati termése.
=1895. 19. 912-915. /K/

Herczeg Ferenc: A Németbirodalom népességének foglalkozása 1895-ben.
=1898. 22. 53-64. /K/

A.: Tanköteles gyermekek foglalkoztatása Németországban.
=1898. 22. 496-500. /K/

Milhoffer Sándor: Németország ipara.
=1900. 24. 474-477. /K/

Heller Farkas Henrik: Németország kereskedelmi politikája.
=1900. 24. 752-769.

Leitgeb Imre: Németország húsfogyasztása és a német húsvizsgálati törvény.
=1900. 24. 878-884. /K/

Ifj. Leopold Lajos: A gyermek-munkás védelme Németországban.
=1904. 28. 621-625. /K/

Mandelló Gyula: Magyarország, Ausztria és a Német Birodalom bűnügyi statisztikájának főbb eredményei a XIX. század utolsó negyedében. 1-3.
=1905. 29. 258-277., 408-427., 479-504.

Halász Sándor: Nemzetközi zsíróforgalom, különösen Ausztria-Magyarország és Németország közt.
=1906. 30. 793-804.

Nemesné M. Márta: A lakáskérdés Németországban.
=1908. 32. 124-131. /K/

Dencz Ákos: A Németbirodalom új (postai) csekkrendszere.
=1908. 32. 233-247.

Balkányi Béla: A burgonyaszárítás Németországban.
=1908. 32. 346-348. /K/

Az állásközvetítőipar törvényes szabályozása Németországban.
=1910. 34. 141-142. /K/

Kunosi Ödön: Az új kereskedelmi szerződések hatása Németország külkereskedelmére.
=1910. 34. 319-325.

Szeghő Ernő: Tőzsdereform. -Németországi tanulságok. - 1-2.
=1910. 34. 542-558., 625-639.

A Hansabund első esztendeje.
=1910. 34. 561-562. /K/

Német szervezkedés a szociáldemokrácia ellen.
=1910. 34. 563-564. /K/

Új német állásközvetítő törvény.
=1910. 34. 564-566. /K/

A Német Birodalom lakossága.
=1910. 34. 799-800. /K/

Németországban dolgozó külföldi munkások statisztikája.
=1911. 35. 363-364. /K/

Németország gyári lakásügye.
=1911. 35. 541-542. /K/

A házi cselédek jogviszonyainak rendezése a Német Birodalomban.
=1911. 35. 545. /K/

A Németbirodalom bevételei 1910-ben.
=1911. 35. 781-782. /K/

Németország külkereskedelme 1911-ben.
=1912. 36. 412-417. /K/

Németország húsfogyasztása 1911-ben.
=1912. 36. 512-514. /K/

Alapítások és tőkeemelések a Németbirodalomban 1911-ben.
=1912. 36. 599-602. /K/

Az Osztrák-Magyar Monarchia és a Németbirodalom kereskedelmi forgalma 1910-ben.
=1912. 36. 616-617. /K/

Sz.: A kisipar fejlődése Németországban.
=1912. 36. 778-779. /K/

Sz.: Petróleummonopólium Németországban.
=1912. 36. 848-850. /K/

Sz.: Munkás- és munkaadó-szervezetek Németországban.
=1913. 37. 208-209. /K/

Németország állatállományának csökkenése.
=1913. 37. 355. /K/

Sztrájkok és kizárások Németországban 1912-ben.
=1913. 37. 837. /K/

Sch.: Tarifaszerződések Németországban 1912 végén.
=1914. 38. 135-137. /K/

P. P.: Németország külkereskedelme 1913-ban.
=1914. 38. 207-208. /K/

A német világgazdasági világkiállítás.
=1914. 38. 396-399. /K/

Németország húsfogyasztása 1913-ban.
=1914. 38. 540-541. /K/

A betegbiztosítás Németországban és Ausztriában.
=1914. 38. 544. /K/

Németország és Anglia gazdasági erői, 1893, 1913.
=1914. 38. 654-656. /K/

Dánia mint Németország élelmiszerszállítója.
=1914. 38. 663-664. /K/.

Vágó József: Németországgal való gazdasági viszonyunk jövője.
=1916. 40. 185-207.

Welwart Benő: A Németországhoz való gazdasági közeledés tarifapolitikai akadályai.
=1916. 40. 412-416.

Németország aranykészlete.
=1916. 40. 417-418. /K/

Németország gabonakiviteli szükséglete.
=1916. 40. 418-419. /K/

Németország része Olaszország gazdasági életében.
=1916. 40. 420-421. /K/

Külföldi munkások Németországban.
=1916. 40. 576-578. /K/

P-i.: Háborús ármaximálások Németországban és Ausztriában.
=1917. 41. 297-306. /K/

Goll Aladár: Rokkantügy Németországban.
=1917. 41. 306-310. /K/

Rényi Artúr: A tőzeglápok ipari és mezőgazdasági hasznosítása Németországban.
=1917. 41. 354-366.

Alapítások és tőkeemelések Németországban.
=1917. 41. 587-588. /K/

Kircz Andorné: Városi családok élelmezési viszonyai Németországban a háború második évében háztartási számadások alapján.
=1917. 41. 682-685. /K/

Gazdasági indexszámok Magyarországon, Csehszlovákiában és Németországban.
=1923. 47. 94-95. /KK/

Th. L.: Indexszámítások Magyarországon és Németországban.
=1923. 47. 169-170. /KK/

Th. L.: Németország 1922. évi külkereskedelme.
=1923. 47. 249-252. /K/

Th. L.: A részvénytársaságok fejlődése a Német Birodalomban.
=1923. 47. 672-674. /KK/

Th. L.: Németország 1923. évi terméseredményei.
=1923. 47. 864-865. /KK/

Th. L.: A megélhetési költségek indexszámainak alakulása a Németbirodalomban az 1923. év folyamán.
=1923. 47. 876. /KK/

Th. L.: Németország 1924. évi gabonatermésének előzetes eredményei.
=1924. 48. 328-329. /KK/

D. Á.: A vasárak hullámzása Németországban, Angliában és az Egyesült Államokban 1913-tól 1924-ig.
=1924. 48. 437-438. /KK/

Varga István: A háború utáni német közgazdasági irodalom.
=1925. 49. 517-526. /K/

Éber Ernő: A mezőgazdaság helyzetének tárgyalása a német bankárnapon.
=1929. 53. 42-47. /K/

Neményi Endre: Németország elektroipara és a villamosítás.
=1929. 53. 270-280. /K/

Éber Ernő: A németbirodalmi kormány új gabonapolitikája.
=1932. 56. 715-719. /K/

Pálinkás András: A német munkanélküli segélyezés alapelveinek változása.
=1932. 56. 912-915. /K/

Éber Ernő: Az önellátási törekvés eredményei és határai Németországban.
=1938. 62. 820-827. /K/

Szabó Miklós: Az agrárkutatás kiépítése Németországban.
=1939. 63. 868-877. /K/

Szádeczky-Kardoss Tibor: A munkaidő szabályozása Angliában és Németországban.
=1942. 66. 357-360. /K/

     németség
A németség Dél-Amerikában.
=1916. 40. 580-583. /K/

     nemzetgazdaság
Gorove László: A tőke a nemzetgazdaság és a szocializmus szempontjai szerint.
=1898. 22. 242-267.

Malduri Maléter Jenő: A közlekedés jelentősége nemzetgazdaságunkban.
=1936. 60. 453-481.

     nemzetgazdasági bizottság
Földes Béla: Az MTA és a nemzetgazdaságtan-statisztika mívelése. (A nemzetgazdasági bizottság alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából.)
=1910. 34. 813-833.

     nemzetgazdasági szeminárium
M. Zs.: A nemzetgazdasági szeminárium jubileuma.
=1905. 29. 300-301. /K/

     nemzetgazdaságtan
Ráth Zoltán: Egy új tankönyvről [Gaál Jenő: 'A nemzetgazdaságtan rendszere'].
=1899. 23. 387-402.

     nemzetgazdaságtan-statisztika
Földes Béla: Az MTA és a nemzetgazdaságtan-statisztika mívelése. (A nemzetgazdasági bizottság alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából.)
=1910. 34. 813-833.

     nemzetgyűlés
Matlekovits Sándor: A nemzetgyűlés működése közgazdasági szempontból.
=1922. 46. 159-182.

Matlekovits Sándor: A nemzetgyűlés működése pénzügyi szempontból.
=1922. 46. 382-426.

     nemzeti földpolitika
Balás Károly: Nemzeti földpolitika.
=1910. 34. 149-162.

     nemzeti jólét
Heller Farkas: Áralakulás és nemzeti jólét.
=1934. 58. 308-340.

     nemzeti jövedelem
Fellner Frigyes: A nemzeti jövedelem becslése.
=1903. 27. 893-921.

Varga István: A nemzeti vagyon és a nemzeti jövedelem.
=1927. 51. 643-647. /K/

Nagykálnai Levatich László: Nemzeti jövedelem és jövedelemeloszlás Magyarországon.
=1933. 57. 212-223.

Kardos Béla: A nemzeti jövedelem alakulása az Egyesült Államokban 1929-1934-ig.
=1936. 60. 213-217. /K/

Neubauer Gyula: A magyar nemzeti jövedelem nagysága.
=1939. 63. 543-577.

Neubauer Gyula: A magyar nemzeti jövedelem megoszlása.
=1940. 64. 317-360.

Hein János: Magyarország nemzeti jövedelmének megoszlása.
=1940. 64. 730-743.

Kádas Kálmán: Beruházások és a nemzeti jövedelem emelkedése.
=1947. 70. 275-290.

     nemzeti politika
Vargha Gyula: Egy röpirat a nemzeti politikáról.
=1893/2. 17. 445-459.

Gaál Jenő: Újból gróf Széchenyi István nemzeti politikája.
=1903. 27. 967-974. /K/

Hegedűs Lóránt: Válasz Gaál Jenőnek gróf Széchenyi István nemzeti politikájával kapcsolatban.
=1903. 27. 974. /K/

     nemzeti termelés
Láng János: A kivitel jelentősége Magyarország nemzeti termelésében.
=1933. 57. 423-451.

     nemzeti tőke
Éber Antal: A magyar nemzeti tőke alakulása 1924-től 1928-ig.
=1929. 53. 177-223.

     nemzeti vagyon
Fellner Frigyes: A nemzeti vagyon becslése. 1-2.
=1893/1. 17. 364-405., 528-547. /K/

Fellner Frigyes: A magyar nemzeti vagyon becslése, tekintettel egyéb államokra.
=1901. 25. 889-915.

Az angol nemzeti vagyon gyarapodása 1909-ben.
=1910. 34. 196-197. /K/

Gál Miksa: Magyarország nemzeti vagyona.
=1916. 40. 401-411.

Gärtner Henrik: Magyarország nemzeti vagyona.
=1916. 40. 589-591.

Molnár Béla: Bosznia-Hercegovina nemzeti vagyona.
=1918. 42. 701-709.

Varga István: A nemzeti vagyon és a nemzeti jövedelem.
=1927. 51. 643-647. /K/

Éber Antal: A nemzeti vagyon alakulása haszonállatállományunkban.
=1929. 53. 575-580. /K/

     nemzetiségek
[Kenéz Béla] Kreutzer Béla: Magyar állampolgárok Bosznia Hercegovinában.
=1897. 21. 888-893. /K/

Vizaknai Antal: A magyarság és a nemzetiségek az új népmozgalmi statisztika szerint.
=1898. 22. 680-691.

Barabás Endre: Az erdélyrészi népfajok birtokaránya.
=1905. 29. 817-836.

Jancsó Benedek: Az erdélyrészi népfajok birtokaránya.
=1906. 30. 563-568. /K/

     nemzetiségi arányok
Vargha Gyula: A nemzetiségi arányok Magyarországon és Ausztriában.
=1893/1. 17. 229-236. /K/

     nemzetiségi pénzintézetek
Ullmann Jenő: Az oláh nemzetiségi pénzintézetek.
=1893/2. 17. 699-704.

Barabás Endre: A nemzetiségi bankok székelyföldi akciója (Udvarhely vármegye hitelügyi viszonyai).
=1904. 28. 815-839.

A nemzetiségi pénzintézetek.
=1904. 28. 864-867. /K/

     nemzetiségi viszonyok
Hermann Antal: A cigányok nyelvismerete és nemzetiségi viszonyai.
=1895. 19. 551-568.

     nemzetiszocializmus
Takaróné Gáll Beatrix: A nemzeti szocializmus 100 év tükrében.
=1938. 62. 268-276. /K/

     nemzetközi áruforgalom
Th. L.: A nemzetközi áruforgalom alakulása az 1923. évben.
=1924. 48. 332-334. /KK/

     nemzetközi büntetőjogi egyesület
Nemzetközi büntetőjogi egyesület.
=1905. 29. 668-670. /K/

     nemzetközi Duna
Kvassay Jenő: A nemzetközi Duna és Magyarország.
=1913. 37. 364-398.

     nemzetközi gazdasági kapcsolat
Sassi Nagy Lajos: A magyar-török-Balkán gazdasági összeköttetés.
=1909. 33. 667-678.

Surányi-Unger Tivadar: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok mai állása.
=1940. 64. 221-237.

Székely Artúr: A kereskedelempolitikai helyzet és nemzetközi gazdasági kapcsolataink.
=1941. 65. 528-534. /K/

Tarnóczi Lóránt: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok valutaforgalmi kötöttségei.
=1947. 70. 197-206. /K/

     nemzetközi kereskedelem
Szirt Lajos: Hatodik nemzetközi kereskedelmi kongresszus.
=1914. 38. 593-604.

     nemzetközi kereskedelmi kamara
Ifj. Boér Elek: A Carnegie-alapítvány és a nemzetközi kereskedelmi kamara együttműködése a világgazdaság újjáépítése érdekében.
=1937. 61. 387-396. /K/

É. A.: A nemzetközi kereskedelmi kamara 1947. évi kongresszusának határozatai.
=1947. 70. 206-209. /K/

     nemzetközi kongresszusok
Nemzetközi kongresszusok.
=1900. 24. 159-160. /K/

Nemzetközi kongresszusok (Párizsban).
=1900. 24. 403-404. /K/

     nemzetközi mezőgazdasági intézet
Tóth Jenő: A római nemzetközi mezőgazdasági intézet jelentése.
=1931. 55. 505-509. /K/

     nemzetközi munkaügyi szervezet
Pap Dezső: A nemzetközi munkaügyi szervezet működése.
=1922. 46. 337-358.

Heller Farkas: Magyarország és a nemzetközi munkaügyi szervezet.
=1923. 47. 587-597.

     nemzetközi pénzpiac
Buday Kálmán: Magyarország a nemzetközi pénzpiacon.
=1929. 53. 556-574.

Buday Kálmán: Magyarország és az utódállamok helyzete a nemzetközi pénzpiacon.
=1931. 55. 472-504.

     nemzetközi statisztikai intézet
[Kenéz Béla] Kreutzer Béla: Az Institut International de Statistique szt.-pétervári ülése és a munkastatisztika.
=1897. 21. 813-818.

Bokor Gusztáv: A nemzetközi statisztikai intézetről.
=1901. 25. 531-538.

A nemzetközi statisztikai intézet kongresszusa.
=1901. 25. 698-699. /K/

Buday László: A nemzetközi statisztikai intézet Budapesten.
=1901. 25. 740-747.

Nemzetközi statisztikai intézet.
=1905. 29. 517-518. /K/

Bud János: Demográfiai kérdések a nemzetközi statisztikai intézet XI. ülésszakán, történeti fejlődésökben bemutatva.
=1908. 32. 11-31.

Bud János: Elméleti, gazdasági és morálstatisztikai kérdések a nemzetközi statisztikai intézet XI. ülésszakán. 1-2.
=1908. 32. 391-399., 461-470.

A nemzetközi statisztikai intézet és a drágaság kérdése.
=1911. 35. 138. /K/

Buday László: A statisztika újabb problémái. (A nemzetközi statisztikai intézet Bécsben.)
=1914. 38. 73-84.

     nemzetközi szerződések
Lers Vilmos: A háború hatása a nemzetközi szerződésekre. - Különösebb tekintettel a közgazdaságpolitikai vonatkozásúakra.
=1919. 43. 3-34.

     nemzetközi tőkemozgalom
Gábor László: Nemzetközi tőkemozgalmak a háború után.
=1939. 63. 627-638. /K/

     nemzetközi valuta
Th. L.: Nemzetközi valuták 1922-ben.
=1923. 47. 165-166. /KK/

     neoromantikus irányzat
Karg Norbert: A neoromantikus irányzat és Spann univerzalizmusa a közgazdaságtanban.
=1928. 52. 123-134.

     népbiztosítás
Lengyel Samu: A népbiztosítás szervezése Magyarországon.
=1917. 41. 108-132.

     népélelmezés
Újlaki Nagy Árpád: Mezőgazdasági termelésünk és népélelmezésünk az évszázadok folyamán.
=1948. 71. 75-98.

     népesedés
Vargha Gyula: Ausztria, Németország és Franciaország 1892. évi népesedési mozgalma.
=1894. 18. 485-488. /K/

Hajdú László: Franciaország népesedési mozgalma 1893-ban.
=1895. 19. 280-281. /K/

Kovács Gábor: A népesedési elmélet újabb fejlődése. 1-2.
=1906. 30. 217-229., 317-330.

Kovács Gábor: Kritikai észrevételek a Malthus népesedési elméletére. 1-2.
=1908. 32. 145-164., 248-260.

Az angol népszámlálásnak a népesedésre vonatkozó eredményei.
=1912. 36. 547-549. /K/

Kovács Alajos: Népesedésünk újabb jelenségei.
=1912. 36. 873-806.

Német népesedéspolitikai társaság.
=1915. 39. 855-856. /K/

Popper György: Háborús népesedési és szociális problémák.
=1917. 41. 262-284.

Kovács Alajos: Születési számunk alakulása a háború után.
=1917. 41. 384-387. /K/

Kircz Andorné: Népesedési kérdések a háborúban.
=1917. 41. 456-459. /K/

Magyar fajegészségtani és népesedéspolitikai társaság.
=1917. 41. 880. /K/

Balás Károly: A magyarság népesedéspolitikai érdekei.
=1918. 42. 329-339.

Szekeres János: A népesedéspolitika reális alapjai.
=1919. 43. 116-119. /K/

Ferenczi Imre: Túlnépesedés és kivándorlás.
=1927. 51. 561-583.

Ferenczi Imre: Az európai munkapiac és a világnépesedés irányzata.
=1931. 55. 441-471.

Szádeczky-Kardoss Tibor: Társadalompolitikai és népesedéspolitikai szempontok az adóztatásban.
=1942. 66. 153-200.

     népesség
Láng Lajos: A benső gyarapodás szerepe népességünk szaporodásában az utolsó évtized alatt.
=1893/1. 17. 25-30.

Földes Béla: Természet és népesség a gazdaságban.
=1893/1. 17. 279-301.

Vizneker Antal: Magyarország népességének foglalkozási viszonyai a keresők és az eltartottak megkülönböztetésével.
=1893/1. 17. 656-670. /K/

Vargha Gyula: Európa népességének növekedése.
=1893/1. 17. 762-774. /K/

Thirring Gusztáv: A természetes népmozgalom és a vándorlások szerepe népességünk gyarapodásában.
=1893/2. 17. 570-591. /K/

Vargha Gyula - Kovács Aladár - Hajdú László: Poroszország népessége anyanyelv szerint.
=1894. 18. 74-75. /K/

Vargha Gyula - Kovács Aladár - Hajdú László: A népesség foglalkozási viszonyai Ausztriában.
=1894. 18. 987-996. /K/

Herczeg Ferenc: A Németbirodalom népességének foglalkozása 1895-ben.
=1898. 22. 53-64. /K/

Zalai: Ausztrália népességi és közgazdasági viszonyai.
=1899. 23. 192-211. /K/

Ráth Zoltán: Népességünk szaporodásáról.
=1901. 25. 249-260.

Szende Gyula: A népességstatisztikai törzstérképekről.
=1901. 25. 304-308. /K/

Szeremlei Samu: Hódmező-Vásárhely népessége (1526-1848).
=1910. 34. 694-705.

A Német Birodalom lakossága.
=1910. 34. 799-800. /K/

Móricz Miklós: Magyarország ipari népessége.
=1912. 36. 590-598.

A népesség áramlása a városokba az Egyesült Államokban.
=1913. 37. 697-699. /K/

Hoffmann Géza: A népesség csökkenő szaporodása és a fajegészségügy (eugenika).
=1914. 38. 526-527. /K/

Ausztria népességi adatai.
=1923. 47. 667. /KK/

Th. L.: Franciaország népességének fejlődése.
=1923. 47. 667-668. /KK/

Gábor László: A kisipar által eltartott népesség Magyarországon.
=1936. 60. 338-340. /K/

Ferenczi Imre: A túlnépesség ismérvei.
=1938. 62. 435-463.

Ferenczi Imre: A népesség jóléti és valószerű optimuma.
=1939. 63. 578-607.

     népfőiskola
Gesztelyi Nagy László: Népfőiskola.
=1940. 64. 617-632.

     népi birtokpolitika
Ihrig Károly: A népi birtokpolitika kérdései.
=1938. 62. 865-914.

     népi demokrácia
Lakatos Béla: A szakszervezetek szerepe a népi demokráciában.
=1948. 71. 99-110.

     népkönyvtárak
R.: Népkönyvtárak Braunschweigban.
=1898. 22. 708-711. /K/

     népmozgalom
Thirring Gusztáv: A természetes népmozgalom és a vándorlások szerepe népességünk gyarapodásában.
=1893/2. 17. 570-591. /K/

Vargha Gyula - Kovács Aladár - Hajdú László: Magyarország 1892. évi népmozgalma.
=1894. 18. 68-72. /K/

Vargha Gyula: Ausztria, Németország és Franciaország 1892. évi népesedési mozgalma.
=1894. 18. 485-488. /K/

Hajdú László: Franciaország népesedési mozgalma 1893-ban.
=1895. 19. 280-281. /K/

Vizaknai Antal: A magyarság és a nemzetiségek az új népmozgalmi statisztika szerint.
=1898. 22. 680-691.

Kovács Alajos: Ausztria népmozgalma az 1891-1896. években.
=1899. 23. 49-56. /K/

Kováts Ferenc: Vizsgálódások Magyarország népmozgalmáról a legújabb időben.
=1909. 33. 431-444.

P. P.: Ipari lakosságunk népmozgalma 1909-1912. években.
=1917. 41. 317-320. /K/

Kovács Gábor: A magyar népmozgalom és a Malthus-féle elmélet.
=1917. 41. 393-425.

Magyarország népmozgalma 1919-22-ben.
=1923. 47. 157. /KK/

     népművelő társaság
A népművelő társaság első szociálpolitikai tanfolyama.
=1912. 36. 52-54. /K/

     népoktatás
Hajdú László: Népoktatásunk állapota.
=1895. 19. 817-835. /K/

     népsűrűség
X. Y.: Népességünk tömörülése községek szerint.
=1893/1. 17. 236-244.

     népszámlálás
Kovács Aladár: Anglia és Wales 1891-iki népszámlálása.
=1894. 18. 309-313. /K/

Pólya Jakab: Az Egyesült Államok 1890. évi censusának főbb eredményei.
=1895. 19. 122-127. /K/

Hajdú László: Bosznia és Hercegovina népszámlálása és állatösszeírása az 1895. évben.
=1896. 20. 723-734. /K/

Bokor Gusztáv: Oroszország első népszámlálása, 1897.
=1897. 21. 632-638. /K/

Fenyvessy József: Az észak-amerikai Egyesült Államok népszámlálásai.
=1899. 23. 135-139. /K/

Vizaknai Antal: Társadalmi és gazdasági szempontok a XIX. század végén és a XX. század küszöbén tartott népszámlálásokban.
=1902. 26. 285-297.

Vizaknai Antal: Az 1910. év végén tartandó magyar népszámlálásról.
=1910. 34. 439-454.

Népszámlálás az Egyesült Államokban.
=1911. 35. 63. /K/

Kovács Alajos: Az 1910.-i népszámlálás eredménye.
=1911. 35. 225-235.

Észak-amerikai népszámlálás.
=1911. 35. 287-290. /K/

T. S.: Az angol népszámlálás eredménye.
=1911. 35. 435-438. /K/

A kanadai népszámlálás eredményei.
=1912. 36. 43-44. /K/

Az angol népszámlálásnak a népesedésre vonatkozó eredményei.
=1912. 36. 547-549. /K/

Matlekovits Sándor: Iparunk a népszámlálás adatai szerint.
=1916. 40. 1-45.

Matlekovits Sándor: Csehország iparosai összehasonlítva Magyarországéival a népszámlálás adatai szerint.
=1917. 41. 3-13.

Th. L.: Magyarország 20 000-nél népesebb városainak és községeinek lakossága az 1910. és 1920. évi népszámlálások adatai alapján.
=1923. 47. 665-667. /KK/

     népszaporulat
Láng Lajos: A benső gyarapodás szerepe népességünk szaporodásában az utolsó évtized alatt.
=1893/1. 17. 25-30.

Ráth Zoltán: Népességünk szaporodásáról.
=1901. 25. 249-260.

Schneller Károly: Latifundium és népszaporodás.
=1918. 42. 491-507.

     népszövetség
Kovács Gyula: A népszövetség az aranyhiány veszedelméről.
=1930. 54. 816-821. /K/

Buday Kálmán: A népszövetségi pénzügyi bizottság jelentése.
=1931. 55. 709-722. /K/

     népveszteség
Buday László: Magyarország háborús népvesztesége.
=1920. 44. 536-551.

     Neurath
Reitzer Gyula: Neurath elmélete a modern közgazdaság főproblémáiról.
=1906. 30. 668-688.

     nevelési költség
Balkányi Béla: A mezőgazdasági munkásosztály nevelési költségei.
=1909. 33. 59-61. /K/

Balkányi Béla: Adatok a középosztály nevelési költségeinek ismeretéhez.
=1910. 34. 62-64. /K/

     New York
P. P.: New York kikötőjének forgalma 1913/1914-ben.
=1916. 40. 297-298. /K/

Buday Gyula: A new-yorki értéktőzsde és pénzpiac.
=1928. 52. 363-366. /K/

Buday Gyula: Külföldi értékpapír-emissiók a New York-i tőzsdén.
=1928. 52. 504-511. /K/

Óvári Papp Zoltán: Amerikai bankárok a New York-i tőzsdéről.
=1928. 52. 876-880. /K/

     Norvégia
Norvégia és Dánia külkereskedelme 1910-ben.
=1911. 35. 431-432. /K/

     női munka
R.: A női munka versenye.
=1897. 21. 477-481. /K/

Osztrák törvényjavaslat a nők éjjeli ipari munkájának tilalmáról.
=1910. 34. 368-369. /K/

Guothfalvy Dorner Zoltán: A fiatalkorúak, gyermekek és nők éjjeli munkájának kérdése és textilipari versenyképességünk.
=1930. 54. 510-517. /K/

     nők biztosítása
Reinitz Ernő: A nők biztosításáról.
=1916. 40. 355-365.

     nyelv
Vargha Gyula: A magyar nyelv hódítása az utóbbi tíz év alatt.
=1893/1. 17. 254-278.

Hermann Antal: A cigányok nyelvismerete és nemzetiségi viszonyai.
=1895. 19. 551-568.

     nyereség
Kőrösy József: A részvények árfolyam-nyereségeinek és veszteségeinek megállapításáról.
=1902. 26. 342-352.

Sz.: A munkások részesedése a nyereségben az angol iparvállalatoknál.
=1912. 36. 774-775. /K/

Az MNB nyereség- és veszteségszámlájának évi zárlata 1924. december 31-ben.
=1925. 49. 184. /KK/

Varga István: A vállalati nyereség. Adalék a vagyonmegoszlás elméletéhez.
=1930. 54. 165-206.

     nyersanyag
A német nyersanyagtermelés.
=1913. 37. 825-828. /K/

Pálinkás András: A hazai nyersanyagok jelentősége textiliparunkban.
=1933. 57. 548-567.

Kecső István: Elvek és célok a magyar nyeranyaggazdálkodásban.
=1937. 61. 676-681. /K/

Pálinkás András: Olajosmagvaink jelentősége az ipar nyersanyagellátásában.
=1938. 62. 277-286. /K/

Claparčde, A. de: Gazdasági telítettségi fok és nyersanyag-termelés.
=1938. 62. 615. /K/

Storm, Ernst: Újabb nyersanyagproblémák.
=1942. 66. 752-757. /K/

     nyersvas-termelés
B. G.: A világ nyersvas- és acéltermelése.
=1923. 47. 245. /KK/

     Nyitra vármegye
Thuróczy Károly: Nyitra vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-2.
=1895. 19. 780-812., 873-901.

     Nyugat-Európa
Újlaki Nagy Árpád: A nyugat-európai nagyélettér.
=1944. 68. 206-218.

     Nyugat-Macedónia
Németh József: Ó-Szerbia és Nyugat-Macedónia városai.
=1918. 42. 233-257.

     nyugdíjbiztosítás
FF.: A francia munkaadók közreműködése a munkások nyugdíjbiztosítása körében.
=1899. 23. 44-49. /K/

     nyugdíjpénztár
Goldziher Károly: A vállalati nyugdíjpénztárak helyzetének megítélése.
=1936. 60. 202-206. /K/

     Ogulin-Knín-i vasút
Szegh Dezső: A dalmát vasúti összeköttetés. (Az Ogulin-Knin-i és az unavölgyi vasút.)
=1910. 34. 611-624.

     oknyomozó statisztika
Szentiványi Ferenc: Nagybecskerek város fejlődése és jelentősége. Tanulmány az oknyomozó statisztika köréből. 1-2.
=1911. 35. 22-45., 101-121.

     oktatás
Havas Miksa: Kereskedelmi szakoktatásunk reformja.
=1893/1. 17. 302-317.

Jekelfalussy József: Az államtudományok oktatása és állami életünk igényei.
=1894. 18. 1-12.

Rodiczky Jenő: A mezőgazdaságtan oktatása a jog és államtudományi kar keretében.
=1894. 18. 126-130.

Hajdú László: Népoktatásunk állapota.
=1895. 19. 817-835. /K/

Holló István: A közoktatási ügy néhány kérdése statisztikai világításban. 1-3.
=1896. 20. 213-222., 283-310., 421-444. /K/

R.: Közoktatásügyi jelentés az Amerikai Egyesült Államokban.
=1897. 21. 576-578. /K/

R.: A siketnémák oktatása.
=1897. 21. 818-821.

Teleki Sándor: Kereskedelmi oktatás Japánban.
=1900. 24. 394-395. /K/

Sigmond Andor: Mezőgazdasági szakoktatásunk. 1-3.
=1910. 34. 2-24., 105-114., 163-186.

Államtudományi továbbképzés.
=1911. 35. 441-442. /K/

A gazdasági szakoktatás Budapest székesfőváros iskoláiban az 1910/11. iskolaévben.
=1911. 35. 640-642. /K/

Sugár Ignác: Közgazdasági egyetem.
=1912. 36. 92-98.

Sch.: A községi és szociális közigazgatás főiskolája.
=1913. 37. 211. /K/

Varró István: A német kereskedelmi főiskolák.
=1913. 37.236-260.

Tonelli Sándor: Érdekképviseleti tisztviselők képzése. 1-2.
=1913. 37. 261-267., 330-334.

Balogh Elemér: A közgazdasági egyetem.
=1913. 37. 268-276.

Vágó József: Érdekképviseleti tisztviselők képzése.
=1913. 37. 715-719.

Varró István: Adatok a főiskolai gazdasági oktatás kérdéséhez. 1-3.
=1914. 38. 704-769.; 1915. 39. 48-129., 169-197.

Sch.: Iparoktatásunk az 1912-1914. években.
=1915. 39. 543-547. /K/

Lengyel Samu: Könyvrevizorok képzése.
=1917. 41. 244-261.

Kováts S. János: Mezőgazdasági szakoktatás.
=1917. 41. 871-878. /K/

Barcza Imre: Ipari szakiskoláink fejlesztése.
=1918. 42. 736-739. /K/

Méhely Kálmán: A közgazdasági oktatás fejlődése.
=1920. 44. 711-713. /K/

Méhely Kálmán: A közgazdaságtan és a szociológia oktatása a középiskolában.
=1921. 45. 389-407.

Matlekovits Sándor: 'A közgazdaságtan és a szociológia oktatása a középiskolában' című előadás vitájának összefoglalója.
=1921. 45. 407-410.

Zelovich Kornél: A technikai oktatás reformja.
=1921. 45. 473-483.

Laurentzy Vilmos: A mezőgazdasági szakoktatás.
=1927. 51. 246-251. /K/

Éber Ernő: A mezőgazdasági oktatás elvei és módszerei.
=1934. 58. 595-615.

Vadnai Jenő: A népies mezőgazdasági szakoktatás módszerei.
=1935. 59. 569-572. /K/

Gesztelyi Nagy László: Népfőiskola.
=1940. 64. 617-632.

Verbényi László: Tanácsadók a német szakirányú iskolaszervezetben.
=1941. 65. 534-538. /K/

Egyetemi magántanári próbaelőadások.
=1947. 70. 354-360. /K/

     olajos magvak
Pálinkás András: Olajosmagvak jelentősége az ipar nyersanyagellátásában.
=1938. 62. 277-286. /K/

     olajtermelés
Mérei Gyula: A 'második háború'.
=1940. 64. 279-285. /K/

     olasz acélipar
Az olasz acélipar.
=1912. 36. 272-273. /K/

     olasz agrárpolitika
Czettler Jenő: Az olasz agrárpolitika.
=1943. 67. 761-770.

     olasz földreform
Heller András: Mussolini földreformja.
=1941. 65. 16-29.

     olasz kivándorlás
Rudan, Amadé: Az olasz kivándorlási törvény.
=1902. 26. 632-638. /K/

     olasz korporatív pénzügy
Cottely István: Az olasz korporatív pénzügyi elmélet.
=1940. 64. 169-172. /K/

     olasz közgazdasági irodalom
Földes Béla: Néhány szó az olasz közgazdasági irodalom mai munkásságáról.
=1939. 63. 478-479. /K/

     olasz közgazdaságtan
Futó Mihály: Az olasz korporatív közgazdaságtan.
=1938. 62. 987-994. /K/

     olasz mezőgazdaság
Ifj. Leopold Lajos: Az olasz mezőgazdaság.
=1903. 27. 696-701. /K/

Bartha Emma: Az olasz mezőgazdaság fejlesztésének irányai.
=1942. 66. 844-862.

     olasz olívaolaj-termés
Az olasz olívaolajtermés 1914-ben.
=1915. 39. 566. /K/

     olasz osztalékadó
Cottely István: Az olasz osztalékadók és azok nemzetközi vonatkozásai.
=1940. 64. 277-279. /K/

     olasz selyemipar
Az olasz selyemipar.
=1912. 36. 525. /K/

     olasz szakszervezetek
Az olasz szakszervezetek harmadik kongresszusa.
=1911. 35. 717-718. /K/

     olasz váltóárfolyam
Neumann Ernő: A kivándorlás része az olasz váltó-árfolyamok emelkedésében.
=1912. 36. 21-33.

     olasz valuta
Kohn Dávid: Az olasz valuta története. 1-5.
=1893/2. 3-60., 115-169., 253-305., 429-444., 495-527.

     Olaszország
Fenyvessy József: Az olaszországi sztrájkok statisztikája.
=1893/2. 17. 483-490. /K/

Hajdú László - Fenyvessy József: Olaszország 1892. és 1893. évi áruforgalma.
=1894. 18. 605-610. /K/

M.: Olaszország szociálpolitikája.
=1902. 26. 214-216. /K/

Olaszország közgazdasága 1910-ben.
=1911. 35. 355-357. /K/

Tonelli Sándor: Az életbiztosítás monopóliuma Olaszországban.
=1911. 35. 377-384.

A dél-olaszországi paraszt lakosság helyzete.
=1912. 36. 342-347. /K/

P. P.: Olaszország külkereskedelme 1913-ban.
=1914. 38. 208-209. /K/

Községi üzemek Olaszországban.
=1914. 38. 541. /K/

Vidacs Gyula: Olaszország gazdasági helyzete.
=1915. 39. 416-421. /K/

Németország része Olaszország gazdasági életében.
=1916. 40. 420-421. /K/

Th. L.: Olaszország 1923-1924. évi költségvetése.
=1923. 47. 337. /K/

Óvári Papp Zoltán: Aranyvaluta Olaszországban.
=1928. 52. 162-168. /K/

Zsigmondy Kálmán - Vásárhelyi István: Olaszország hitelviszonyai.
=1930. 54. 617-640.

Bikkal Dénes: A hitelélet legújabb fejlődése Olaszországban.
=1933. 57. 690-699. /K/

Huszti Dénes: IV. Béla olaszországi vásárlásai.
=1938. 62. 737-760.

Zantini, Edmondo: Olaszország kereskedelmi flottája.
=1939. 63. 878-881. /K/

Ruffo, Luigi: Olaszország pénzügyi helyzete.
=1939. 63. 881-883. /K/

Giuglia, Giacomo: Itália és a Földközi tenger.
=1940. 64. 176-181. /K/

     olcsó pénz
Balogh Tamás: Olcsó pénz mint általános orvosszer. Az amerikai pénzpolitika némely következményei.
=1935. 59. 792-799. /K/

     olívaolaj
Az olasz olívaolajtermés 1914-ben.
=1915. 39. 566. /K/

     órásipar
A genfi órásipar.
=1918. 42. 199-200. /K/

     organikus közgazdaságtan
Futó Mihály: A gazdasági szervezet kórtana. Corrado Gini organikus közgazdaságtana.
=1938. 62. 245-267.

     orosz agrárreform
Kovács Gábor: Az orosz alkotmányos mozgalmak és az agrárreform.
=1905. 29. 346-354.

     orosz alapítások
Orosz alapítások 1911-ben.
=1912. 36. 602-603. /K/

     orosz bankok
Horn Antal: Az orosz bank története.
=1897. 21. 289-317.

     orosz föld
Rácz Gyula: Az orosz föld.
=1907. 31. 455-491.

     orosz gabonatermés
Th. L.: Az orosz gabonatermés 1922-ben.
=1923. 47. 90. /KK/

     orosz ipar
P. P.: A háború hatása az orosz iparra.
=1914. 38. 786. /K/

P. P.: Az orosz ipar csődje a német ipar támogatása nélkül.
=1915. 39. 130-131. /K/

     orosz közgazdaságtan
Kovács Gábor: Az orosz MIR-szervezet szociálgazdaságtani értéke.
=1904. 28. 445-463.

     orosz lenipar
Az orosz lenipar, 1912-1914.
=1915. 39. 566-567. /K/

Az orosz lenipar helyzete.
=1917. 41. 586-587. /K/

     orosz népszámlálás
Bokor Gusztáv: Oroszország első népszámlálása, 1897.
=1897. 21. 632-638. /K/

     orosz pamutipar
Az orosz pamutipar.
=1917. 41. 79-80. /K/

     orosz szakszervezetek
Az orosz szakszervezeti mozgalom 1910-ben.
=1911. 35. 711-712. /K/

     orosz sztrájkstatisztika
Sch.: Orosz sztrájkstatisztika, 1912.
=1914. 38. 137-138. /K/

     orosz városok
H. A.: Az orosz városok pénzügyi állapota.
=1899. 23. 684-687. /K/

     orosz vasút
Új fontos orosz vasutak.
=1912. 36. 273-274. /K/

Orosz vasútépítés.
=1915. 39. 555. /K/

     Orosz-Lengyelország
Tonelli Sándor: Orosz-Lengyelország közgazdasága.
=1916. 40. 772-785.

     Oroszország
Hajdú László: A folyamhajózás Oroszországban.
=1895. 19. 63-65. /K/

Az Orosz Birodalom zárszámadása 1910-ben.
=1911. 35. 783. /K/

Oroszország államháztartása 1912-ben.
=1912. 36. 189-192. /K/

Oroszország tojáskivitele, 1911.
=1912. 36. 604. /K/

Sz.: Sztrájkok Oroszországban.
=1913. 37. 628. /K/

Oroszország külkereskedelme 1912-ben.
=1913. 37. 696-697. /K/

Oroszországi sztrájkstatisztika.
=1913. 37. 771. /K/

Sch.: Oroszország külkereskedelme 1912-ben.
=1914. 38. 132-133. /K/

Küzdelem az éhínség ellen Oroszországban.
=1914. 38. 541-544. /K/

Oroszország külkereskedelme 1913-ban.
=1914. 38. 656-660. /K/

Sch.: Oroszország gazdasági viszonyai a háború előtt.
=1915. 39. 339-344. /K/

Hajóközlekedés Anglia és Oroszország között.
=1915. 39. 555. /K/

Oroszország vasútjai 1914-ben.
=1915. 39. 556. /K/

Oroszország bányaipara 1913-1914-ben.
=1915. 39. 565. /K/

Oroszország pénzprodukciója 1913-1914-ben.
=1915. 39. 569. /K/

Oroszország aranytermelése.
=1915. 39. 729-730. /K/

P. P.: Oroszország külkereskedelme 1915. év első felében.
=1915. 39. 793-794. /K/

P. P.: Oroszország jövő kereskedelmi politikája.
=1916. 40. 215-216. /K/

Éber Ernő: Szovjet-Oroszország mezőgazdasága 1930-ban.
=1929. 53. 667-672. /K/

Ifj. Leopold Lajos: Államosított mezőgazdaság Oroszországban.
=1939. 63. 638-644. /K/

     Orsova
Szalai Béla: Fiume és Orsova szerepe tarifapolitikánkban.
=1896. 20. 329-340.

     Országos Munkásbiztosító Pénztár
Andor Endre: Az Országos Társadalombiztosító Intézet jelentése jogelődje, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak 1927. évi működéséről.
=1930. 54. 55-60. /K/

     Országos Társadalombiztosító Intézet ld. OTI


     orvosok keresete
Grósz Emil: Magyarország orvosainak keresete.
=1900. 24. 216-217. /K/

     osztalékadó
Cottely István: Az olasz osztalékadók és azok nemzetközi vonatkozásai.
=1940. 64. 277-279. /K/

     osztálypolitika
Schiller Ottó: Középosztály-politika.
=1912. 36. 678-688.

     osztrák államvasút
Az új osztrák államvasúti díjszabás.
=1910. 34. 142. /K/

     osztrák árhivatal
Élelmiszerár-megállapító központ [Ausztriában].
=1911. 35. 634. /K/

     osztrák csatornatervek
Hieronymi Károly: Az osztrák csatornatervek és feladataink vízi útaink fejlesztése körül.
=1901. 25. 329-350.

     osztrák egyenes adó
Teleszky János: A magyar, a porosz és az osztrák egyenesadó-rendszerek. 1-2.
=1900. 24. 421-435., 501-518.

     osztrák index-számok
Jankovich Béla: Osztrák és magyar index-számok 1867-1909.
=1911. 35. 745-764.

     osztrák ipar
Szerződésszegés az osztrák iparjogban.
=1910. 34. 566-568. /K/

Az otthonmunka szabályozása és az osztrák ipar.
=1911. 35. 847-849. /K/

Kína gazdasági fejlődése és az osztrák ipar.
=1914. 38. 420-425. /K/

     osztrák kivándorlás
Osztrák kivándorlási ankét.
=1912. 36. 606-609. /K/

     osztrák költségvetés
H.: Az osztrák költségvetés.
=1900. 24. 302-303. /K/

     osztrák lakásalap
Az osztrák lakásalap.
=1912. 36. 554-557. /K/

     osztrák munkaközvetítés
Ausztriai munkaközvetítés.
=1911. 35. 843-845. /K/

     osztrák munkásstatisztika
Az Osztrák Munkásstatisztikai Hivatal tevékenysége 1909-ben.
=1910. 34. 722-723. /K/

     osztrák szakszervezetek
Az osztrák szakszervezeti kongresszus.
=1911. 35. 53-54. /K/

Az osztrák szakszervezetek 1910-ben.
=1911. 35. 850-852. /K/

Az osztrák szakszervezeti mozgalom 1911-ben.
=1912. 36. 278-279. /K/

     osztrák szociálpolitika
Osztrák szociálpolitikai törvényhozás.
=1910. 34. 366-368. /K/

Az új osztrák szociálpolitikai archívum.
=1911. 35. 376. /K/

     osztrák trónbeszéd
Az osztrák trónbeszéd gazdasági programja.
=1911. 35. 644-645. /K/

     osztrák vasutak
Az ausztriai vasutak 1909-ben.
=1911. 35. 535-537. /K/

Az osztrák vasutak 1911-ben.
=1913. 37. 541-544. /K/

     Osztrák-Magyar Államvasutak
Th. L.: Az osztrák-magyar államvasutak adósságainak felosztása.
=1923. 47. 343. /KK/

     Osztrák-Magyar Bank
Jirkovsky Sándor: Az Osztrák-Magyar Bank és az 1908-i bankankét.
=1942. 66. 44-86.

     Osztrák-Magyar Monarchia
Waldmayer Károly: A monarchia jegybankja az 1878-iki reform óta.
=1893/1. 17. 472-493.

Jankovich Béla: Ázsió és áralakulás az Osztrák-Magyar Monarchiában 1867-97-ig, vonatkozással a világpiac viszonyaira. 1-3.
=1899. 23. 453-492., 567-588., 623-670.

Kármán Elemér: Az Osztrák-Magyar Monarchia eladósodásához.
=1900. 24. 145-147. /K/

A Magyar-Osztrák Monarchia külkereskedelmi forgalma a XX. század elején. 1-2.
=1903. 27. 97-120., 196-221.

Az Osztrák-Magyar Monarchia állatkereskedelme.
=1910. 34. 363-364. /K/

Az Osztrák-Magyar Monarchia vasipara.
=1911. 35. 783-785. /K/

Az Osztrák-Magyar Monarchia és a Németbirodalom kereskedelmi forgalma 1910-ben.
=1912. 36. 616-617. /K/

Sz. L.: A monarchia pénzügyi harckészültsége.
=1914. 38. 647-649. /K/

B. G.: A volt monarchia államadósságai.
=1923. 47. 244. /KK/

     osztrák-magyar vámterület
Balkányi Béla: Gabonaárak alakulása 1906 óta az osztrák-magyar vámterületen.
=1915. 39. 501-514.

     OTI
Andor Endre: Az Országos Társadalombiztosító Intézet jelentése jogelődje, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak 1927. évi működéséről.
=1930. 54. 55-60. /K/.

Bikkal Dénes: A gazdasági élet alakulása az Országos Társadalombiztosító Intézet évi jelentésének tükrében.
=1934. 58. 66-67. /K/

Bikkal Dénes: Az Országos Társadalombiztosító Intézet 1933. évi működése.
=1934. 58. 619-621. /K/

Bikkal Dénes: Az OTI és a MABI 1935. évi működése.
=1936. 60. 766-769. /K/

     Ottawa
Éber Ernő: Kékkönyv az ottawai konferenciáról.
=1933. 57. 101-109. /K/

     otthonmunka
Illés.: Magyar háziipar és budapesti otthoni munka.
=1909. 33. 357-359. /K/

Otthonmunka kongresszus.
=1911. 35. 54-56. /K/

Berlini német otthonmunka-kongresszus.
=1911. 35. 128-130. /K/

Belga otthonmunka-törvénytervezet.
=1911. 35. 366-369. /K/

Az otthonmunka szabályozása és az osztrák ipar.
=1911. 35. 847-849. /K/

     otthonmunkások
A svájci otthonmunkások gazdasági és társadalmi viszonyai.
=1912. 36. 280-281. /K/

Magyar otthonmunkás fölvétel.
=1913. 37. 50-51. /K/

     óvadék
Sch.: Francia törvény az alkalmazottak óvadékáról.
=1914. 38. 675-676. /K/

     ökonómia
Takaróné Gáll Beatrix: A tiszta ökonómia és az univerzálizmus viszonya.
=1933. 57. 745-784.

Csikós-Nagy Béla: A gazdálkodás (ökonómia) tanának új megalapozása.
=1939. 63. 244-268.

     ökonomikus statika
Petricskó Miklós: Az ökonomikus statika alapelvei.
=1918. 42. 567-572.

     önálló gazdaság
Árkövy Richárd: Az önálló gazdasági berendezkedés előfeltételei.
=1905. 29. 321-336.

     önálló vámterület
Katona Sándor: Vámpolitikai nehézségek az önálló vámterületen.
=1905. 29. 278-295.

     önellátás
Éber Ernő: Az önellátási törekvés eredményei és határai Németországban.
=1938. 62. 820-827. /K/

Sorbi, Walter: A korporativizmus és az önellátás a mai történelmi időkben.
=1940. 64. 379-382. /K/

     önfinanszírozás
Recensor: A közgazdaság önfinanszírozásának problémája a szovjetgazdaságban.
=1944. 68. 351-355. /K/

     öngyilkosság
Kisléghi Nagy Dénes: Az öngyilkosság okairól.
=1932. 56. 124-134. /K/

     önkormányzat
Exner Kornél: Az önkormányzat adóterhe Magyarországon.
=1904. 28. 895-906.

     öntözés
Vécsey Loránd: Törvény a közérdekű öntöző csatornák létesítéséről.
=1901. 25. 43-48.

Ereky Károly: Az öntözés közgazdasági előkészítése.
=1938. 62. 700-719.

     öregségi biztosítás
Bikkal Dénes: Kereskedők és iparosok öregségi biztosítása.
=1937. 61. 332-348.

Kovrig Béla: A mezőgazdasági öregségi biztosítás.
=1938. 62. 59-92.

Bikkal Dénes: Kereskedők és kézművesek öregségi biztosítása külföldön.
=1940. 64. 479-493.

Frisch Ferenc: A felvidéki és kárpátaljai rokkantsági, öregségi és haláleseti kötelező biztosítás rendezése.
=1940. 64. 883-923.

     őrlési forgalom
Fekete Ignác: Az őrlési forgalom.
=1900. 24. 595-610.

Gärtner Henrik: A budapesti malmok jövedelmezősége és az őrlési forgalom.
=1910. 34. 775-795.

     örökjáradék
Czeisler Emil: A francia örökjáradék törlesztése.
=1900. 24. 633-634. /K/

     öröklési jog
Mattyasovszky Miklós: A polgári törvénykönyv tervezetének öröklési joga, gazdasági és társadalompolitikai szempontból.
=1901. 25. 502-519.

Baross János: A schleswig-holsteini parasztbirtokok törzsöröklési joga.
=1902. 26. 657-669.

Beck Salamon: Örökjog és köteles rész.
=1911. 35. 667-673.

     örökösödés
Gopcsa László: Közgazdaságunk és a vegyes örökösödési rendszer.
=1902. 26. 53-57. /K/

Fellner Frigyes: A törzsörökösödés és a magyar földbirtok.
=1903. 27. 667-675.

     összeomlási elmélet
Lipták László: Az összeomlási elmélet fejlődése és bírálata.
=1932. 56. 757-791.

     ötéves terv
Csanády György: Az ötéves terv a Szovjetunióban 1928-1933.
=1931. 55. 514-517. /K/

Judik József: Az ötéves terv közgazdasági és pénzügyi szempontból.
=1938. 62. 347-366.

Domanovszky Ákos: A magyar ötéves tervről.
=1938. 62. 963-981.

Tóth József: Az új pénzpolitika és az ötéves magyar terv. Megjegyzés Domanovszky Ákos tanulmányára.
=1939. 63. 106-114. /K/

Jirkovsky Sándor: Pénzintézeteink és az ötéves terv.
=1940. 64. 494-502.

     pályaválasztás
Somogyi Manó: A pályaválasztási tanácsadás.
=1922. 46. 293-336.

Andor Endre: A pályaválasztási tanácsadás szervezése.
=1926. 50. 589-601.

     pamutipar
Az orosz pamutipar.
=1917. 41. 79-80. /K/

     Panama-csatorna
A Panama-csatorna jövője.
=1913. 37. 54-56. /K/

A Panama-csatorna sorsa.
=1914. 38. 204-205. /K/

     Pap Dezső
J. J.: Pap Dezső (1871-1930). Nekrológ.
=1930. 54. 735-738. /K/

     Papen-terv
Prileszky Pál: A Papen-terv.
=1932. 56. 814-819. /K/

     papírpénz
Az Egyesült Államok papírpénz-reformja.
=1911. 35. 533-535. /K/

Jankovich Béla: A papírpénz inflációja és értéke az utolsó évtized tapasztalatai alapján.
=1925. 49. 3-126.

     papírstatisztika
Nemzetközi papírstatisztika.
=1911. 35. 630-632. /K/

     paprikatermelés
Tóth Jenő: A paprikatermelés újabb szabályozása.
=1934. 58. 274-277.

     parasztbirtokok
Baross János: A schleswig-holsteini parasztbirtokok törzsöröklési joga.
=1902. 26. 657-669.

Farkas Geiza: A parasztbirtok és a hitbizomány.
=1914. 38. 289-297.

     parasztok
Ifj. Leopold Lajos: Parasztgyermekeink és a tehéntej.
=1905. 29. 355-369.

Szeberényi Lajos Zs.: A parasztkérdés a skandináv népeknél, különösen a dánoknál.
=1907. 31. 793-805.

A dél-olaszországi paraszt lakosság helyzete.
=1912. 36. 342-347. /K/

Ifj. Reitzer Béla: Parasztkérdés és szociográfia.
=1936. 60. 334-338. /K/

     parcellaminimum
Sebess Dénes: Földbirtokminimum és parcellaminimum.
=1909. 33. 809-826.

     Pareto, Vilfredo
Theiss Ede: Statisztikai törvényszerűség a jövedelemeloszlásban. (Pareto törvénye.)
=1935. 59. 1-38.

Kuffler Ervin: Észrevételek Vilfredo Pareto társadalomtanához.
=1942. 66. 742-751.

     Párizs
Navratil Ákos: A közgazdaságtan a párizsi kiállításon.
=1900. 24. 840-862.

Párizsi áruházak.
=1912. 36. 119-122. /K/

Párizs tengeri kikötője.
=1912. 36. 274-275. /K/

Nemzetközi vámkongresszus Párizsban.
=1912. 36. 624. /K/

Tomaschoff Albert: A drágaság kérdése a párizsi statisztikai társaságban.
=1914. 38. 402-406. /K/

Tomaschoff Albert: A lakáskérdés megoldásának egy érdekes kísérlete Párizsban.
=1914. 38. 671-673. /K/

Guothfalvy Dorner Zoltán: A párizsi racionalizálási kongresszus.
=1929. 53. 747-754. /K/

     parlamenti ellenőrzés
Hajnal Henrik: Az államháztartás parlamenti ellenőrzésének módszerei.
=1928. 52. 860-874.

     Párniczky Ede
Párniczky Ede (1890-1947). Nekrológ.
=1947. 70. 345. /K/

     passzív kereskedelmi mérleg
Wekerle Sándor: A passzív kereskedelmi mérlegről.
=1913. 37. 74-91.

A passzív kereskedelmi mérlegről.
=1913. 37. 285-286. /K/

Móricz Miklós: Külkereskedelmi mérlegünk passzivitása.
=1914. 38. 605-616.

     Peking
A Moszkva-Peking-i vasút.
=1912. 36. 703-705. /K/

     pellagra
Farkas Jenő: A pellagra gazdasági okai.
=1898. 22. 773-785. /K/

     pengő
Kádas Kálmán: A piaci fogyasztási volumen alakulása a pengő bevezetése óta. 1926-1938.
=1939. 63. 794-817.

     pénz
Beck Dénes: A pénz megdrágulásának oka.
=1906. 30. 33-39.

Szana Zsigmond: A háború kihatásai a pénz lényegére.
=1915. 39. 145-151.

Rényi Artúr: Észrevételek a pénz lényegének kérdéséhez.
=1915. 39. 390-399.

Makai Ernő: A pénz értékállandóságának problémája. 1-2.
=1916. 40. 456-469., 592-621.

Ifj. Weiss Vilmos: Háborús pénzviszonyok, különös tekintettel a pénzbőségre. A pénzintézetek alaptőkeemelése.
=1917. 41. 564-576.

Dréhr Imre: Pénzünk és gazdasági politikánk nemzetközi kérdései.
=1923. 47. 295-302.

Hevesy László: A francia frank stabilizálása.
=1927. 51. 442 -466.

Neubauer Gyula: A pénz és a hitel a gazdasági forgalomban.
=1930. 54. 1-31.

Prileszky Pál: Az angol font sorsa.
=1932. 56. 26-41.

Mészárovits Tibor: A csehkorona devalvációjának gazdasági következményei.
=1936. 60. 206-213. /K/

Balás Károly: A pénz és az arany mai problémája.
=1939. 63. 372-387.

Raab A. András: A munkapénz bírálata.
=1941. 65. 348-355. /K/

Raab A. András: Mi határozza meg a pénz vásárló erejét?
=1942. 66. 24-43.

Balás Károly: Nemzetközi pénz.
=1943. 67. 437-443.

Szívós István: A pénz szubjektív értékelésének számszerű jelentése.
=1943. 67. 499-542.

Domány Gyula: Az angol font küzdelmei.
=1947. 70. 346-354. /K/

     pénzbeli jövedelemeloszlás
Balás Károly: A mai pénzbeli jövedelemeloszlás alapvázlata.
=1939. 63. 1-10.

     pénzdinamika
Pikler Endre: A pénzdinamikai irány s a mechanikai analógiák.
=1933. 57. 92-101. /K/

Theiss Ede: A termelés és a pénz dinamikája.
=1935. 59. 613-640.

     pénzelmélet
Heller Farkas: A pénzelmélet fejlődése.
=1921. 45. 196-222.

Tunyogi Szücs Kálmán: Gondolatok a társadalmi pénzelméletről.
=1923. 47. 303-317.

Pikler Endre: A kinetikai pénzelmélet rövid alapvetése.
=1932. 56. 81-106.

     pénzérték
Schlesinger Károly: A pénzérték háborús változása.
=1916. 40. 168-184.

Balás Károly: Megjegyzések két új pénzértékelméletről.
=1917. 41. 157-166.

Judik József: Knapp elmélete és a pénzérték problémája.
=1918. 42. 185-197.

Th. L.: A francia frank nemzetközi értékének alakulása.
=1923. 47. 672. /KK/

Jankovich Béla: A papírpénz inflációja és értéke az utolsó évtized tapasztalatai alapján.
=1925. 49. 3-126.

Vermes Andor: A pénzérték 'jövedelem'-elmélete.
=1930. 54. 367-377.

Major Róbert: Pénzérték és államháztartás.
=1937. 61. 223-250.

Balás Károly: Pénzérték és pénzromlás.
=1941. 65. 289-297.

Balás Károly: A pénzérték kérdéséhez.
=1942. 66. 401-416.

Balás Károly: Pénzérték, adó és jogrend.
=1943. 67. 885-893.

Fábián Tibor: Infláció és pénzérték.
=1947. 70. 291-313.

     pénzgazdaság
Blum Brúnó: Pénzgazdaságunk és a vidéki intézetek.
=1899. 23. 740-764.

     pénzintézetek
Ullmann Jenő: Az oláh nemzetiségi pénzintézetek.
=1893/2. 17. 699-704.

Sugár Ignác: Pénzintézetek reformja.
=1899. 23. 403-425.

Blum Brúnó: Pénzgazdaságunk és a vidéki intézetek.
=1899. 23. 740-764.

Havas Miksa: A pénzintézetek ellenőrzése tekintettel a biztosító társaságokra.
=1901. 25. 212-222.

Vita a pénzintézetek, illetőleg biztosító-társaságok ellenőrzéséről.
=1901. 25. 237-238. /K/

Éber Antal: A fővárosi pénzintézetek 1900-ban.
=1901. 25. 351-358.

Kőrösy József: A fővárosi pénzintézetek statisztikája.
=1901. 25. 539-540. /K/

Bánfi Oszkár: A budapesti pénzintézetek üzleteredményei az 1902. évben. 1-2.
=1903. 27. 448-462., 526-556.

Bánfi Oszkár: A budapesti pénzintézetek üzleteredményei 1903-ban.
=1904. 28. 675-682.

A nemzetiségi pénzintézetek.
=1904. 28. 864-867. /K/

Bodor Antal: A erdélyrészi pénzintézetek.
=1904. 28. 923-937.

Bánfi Oszkár: A pénzintézeti betétek megadóztatása Magyarországon.
=1905. 29. 115-133.

Bánfi Oszkár: A budapesti pénzintézetek üzleteredményei 1904-ben.
=1905. 29. 337-345.

Éber Antal: A pénzintézetek revíziójáról.
=1911. 35. 795-805.

A pénzintézetek revíziója. Vita.
=1912. 36. 55-65. /K/

Vita a pénzintézetek revíziójáról.
=1912. 36. 209-216. /K/

Bánfi Oszkár: A pénzintézeti reform.
=1914. 38. 390-395.

Ifj. Weiss Vilmos: Háborús pénzviszonyok, különös tekintettel a pénzbőségre. A pénzintézetek alaptőkeemelése.
=1917. 41. 434-443.

Pénzintézeteink és a közérdek.
=1922. 46. 107-108. /K/

Th. L.: Jugoszlávia pénzintézetei.
=1923. 47. 443. /KK/

Hajdrik Sándor: A pénzintézetek valuta- és értékpapírtárcája az infláció idején.
=1926. 50. 796-801. /K/

Varga István: A jelentősebb budapesti pénzintézetek helyzete az 1927. évi mérlegek adatainak tükrében.
=1928. 52. 444-485.

Künsztler Zoltán: Pénzintézeteink újabb záloglevélkibocsátásai.
=1929. 53. 345-357.

Ács László: A pénzintézeti koncentrációról.
=1936. 60. 316-333.

Tormay Aurél: A magyar pénzintézetek helyzete Szlovákiában.
=1938. 62. 424-434.

Jirkovsky Sándor: Pénzintézeteink a húszas évek fellendülése után.
=1940. 64. 361-371.

Jirkovsky Sándor: Pénzintézeteink és az ötéves terv.
=1940. 64. 494-502.

Posch Károlyné: Az első magyar pénzintézetek vagyonkezelése és nyilvántartása.
=1941. 65. 900-907. /K/

Jirkovsky Sándor: Pénzintézeteink múlt évi üzleteredménye.
=1942. 66. 256-261. /K/

     pénzkezelés
Körmendy József: A M. Kir. Postatakarékpénztár szerepe a közpénzek kezelésében.
=1926. 50. 771-784.

     pénzpiac
Buday Gyula: A new-yorki értéktőzsde és pénzpiac.
=1928. 52. 363-366. /K/

Buday Kálmán: Magyarország a nemzetközi pénzpiacon.
=1929. 53. 556-574.

Judik József: A Federal Reserve Board 1928. évről szóló jelentése.
=1929. 53. 580-584. /K/

Buday Kálmán: Magyarország és az utódállamok helyzete a nemzetközi pénzpiacon.
=1931. 55. 472-504.

     pénzpolitika
Balogh Tamás: Olcsó pénz mint általános orvosszer. Az amerikai pénzpolitika némely következményei.
=1935. 59. 792-799. /K/

Vogel, Hugo Emanuel: A könyvpénzforgalom pénz- és hitelpolitikai hatásai.
=1938. 62. 185-190.

Tóth József: Az új pénzpolitika és az ötéves magyar terv. Megjegyzés Domanovszky Ákos tanulmányára.
=1939. 63. 106-114. /K/

Ifj. Boér Elek: Háborús pénzpolitika és pénzügy 1914-15-ben és 1939-40-ben.
=1940. 64. 444-478.

Stucken Rudolf: Pénzpolitika és teljes foglalkoztatottság.
=1941. 65. 1-15.

     pénzreform
Az Egyesült Államok papírpénz-reformja.
=1911. 35. 533-535. /K/

Markovits Jenő: A szocialista állam pénzreformja.
=1948. 71. 39-53.

     pénzrendszer
Domány Gyula: A Szovjetunió pénzrendszere és hitelrendszere.
=1949. 72. 73-78. /K/

     pénzromlás
Balás Károly: Pénzérték és pénzromlás.
=1941. 65. 289-297.

     pénztörténet
Hóman Bálint gyűjt.: A középkori magyar pénztörténet bibliográfiája (1597-1913).
=1914. 38. 328-338.

     pénzügy
Hajdú László: A bajor községek pénzügyi viszonyai 1890-ben.
=1894. 18. 322-325. /K/

Pólya Jakab: A kereskedelem, pénz és hitelügy a kiállításon.
=1896. 20. 461-481.

H. A.: Az orosz városok pénzügyi állapota.
=1899. 23. 684-687. /K/

Exner Kornél: Az exlex a pénzügyi jog szempontjából.
=1903. 27. 333-352.

Vita az exlexről a pénzügyi jog szempontjából.
=1903. 27. 477-479. /K/

Dénes István: Budapest székesfőváros pénzügyeinek rendezése.
=1907. 31. 73-92.

Dénes István: Budapest községi pénzügyi helyzetének javítása.
=1907. 31. 377-394.

Ifjútörök fináncpolitika.
=1911. 35. 358-360. /K/

Berlin pénzügyi és adópolitikája.
=1911. 35. 360-363. /K/

A Balkánállamok pénzügyei.
=1913. 37. 689-695. /K/

Sz. L.: A monarchia pénzügyi harckészültsége.
=1914. 38. 647-649. /K/

Vágó János: Állami pénzügyünk problémái.
=1918. 42. 274-248.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki megnyitója.
=1920. 44. 247-248.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Teleszky János előadása.
=1920. 44. 248-282.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Éber Antal előadása.
=1920. 44. 283-302.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Wekerle Sándor előadása.
=1920. 44. 303-315.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Wickenburg Márk előadása.
=1920. 44. 315-321.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Jankovich Béla előadása.
=1920. 44. 321-332.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Neumann Károly előadása.
=1920. 44. 333-348.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Exner Kornél előadása.
=1920. 44. 348-370.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Szekula Gyula előadása.
=1920. 44. 371-376.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Ajtay József előadása.
=1920. 44. 376-395.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Lakatos Gyula előadása.
=1920. 44. 395-408.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Méhely Kálmán előadása.
=1920. 44. 408-423.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Görög Frigyes előadása.
=1920. 44. 424-440.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Teleszky János előadása.
=1920. 44. 441-467.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Éber Antal előadása.
=1920. 44. 467-473.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki zárszava.
=1920. 44. 473-476.

Magyarország pénzügyei. MKT-ankét. Függelék. Pénzügyi politikánk reformja. Hadik János írásbeli hozzászólása.
=1920. 44. 477-493.

Kállay Tibor: Magyarország jelenlegi állampénzügyi helyzete.
=1920. 44. 494-514.

Matlekovits Sándor: A nemzetgyűlés működése pénzügyi szempontból.
=1922. 46. 382-426.

Th. L.: Svájc pénzügyi helyzete 1913-1923.
=1923. 47. 377. /KK/

Mahler Sándor: Erkölcs és pénzügyek.
=1925. 49. 226-246.

Tóth Jenő: A földbirtokreform pénzügyi lebonyolítása.
=1932. 56. 329-333. /K/

Prion, Willy: Német hitel- és pénzügypolitikai kérdések.
=1938. 62. 1-13.

Judik József: Az ötéves terv közgazdasági és pénzügyi szempontból.
=1938. 62. 347-366.

Cottely István: Az olasz korporatív pénzügyi elmélet.
=1940. 64. 169-172. /K/

Ifj. Boér Elek: Háborús pénzpolitika és pénzügy 1914-15-ben és 1939-40-ben.
=1940. 64. 444-478.

Éber Antal: Széchenyi és a pénzügyek.
=1941. 65. 237-255.

Balás Károly: Korszerű pénzügyi gondok.
=1941. 65. 937-945.

Balás Károly: Háborús pénzügyek.
=1942. 66. 813-821.

Vajta György: A nagyhatalmak háborús pénzügyei.
=1943. 67. 771-814.

Recensor: Az első négy háborús év pénzügyei.
=1944. 68. 223-226. /K/

Gidófalvy Elemér: A Szovjetunió pénzügyi és hitelrendszere.
=1947. 70. 84-97. /K/

     pénzügyi bizottság
Buday Kálmán: A népszövetségi pénzügyi bizottság jelentése.
=1931. 55. 709-722. /K/

     pénzügyi etika
Balás Károly: Pénzügyi etika.
=1935. 59. 137-153.

     pénzügyi helyzet
R.: Románia pénzügyi helyzetéről.
=1899. 23. 803-810. /K/

Szende Gyula: Japán gazdasági és pénzügyi helyzete.
=1905. 29. 660-665. /K/

P. P.: A háború költségei és a hadviselő államok pénzügyi helyzete.
=1916. 40. 133-136. /K/

Ruffo, Luigi: Olaszország pénzügyi helyzete.
=1939. 63. 881-883. /K/

     pénzügyi igazgatás
Róka József: Pénzügyi igazgatásunk reformja.
=1900. 24. 462-467.

Harmos Zoltán: A pénzügyi igazgatás reformja.
=1901. 25. 261-272.

     pénzügytan
Heller Farkas: Balás Károly pénzügytana.
=1937. 61. 161-164.

Nőtel Rudolf: De Viti de Marco pénzügytani rendszere.
=1937. 61. 668-676. /K/

     pénzválság
Neubauer Gyula: A pénz válsága.
=1918. 42. 710-727.

     pénzviszonyok
Jankovich Béla: A jelenlegi pénzviszonyainkról.
=1900. 24. 147-150. /K/

     Pest
Horváth Jenő: A pesti angol konzulátus kérdése. 1841-1848.
=1927. 51. 776-785.

     Pesti Hazai Első Takarékpénztár
Éber Antal: Pesti Hazai Első Takarékpénztár.
=1939. 63. 958-960. /K/

     petróleum
Sz.: Petróleummonopólium Németországban.
=1912. 36. 848-850. /K/

Sch.: Az Egyesült Államok petróleumtermelése 1914-ben.
=1915. 39. 433. /K/

Amerika petróleumtermelése 1913-1914-ben.
=1915. 39. 565. /K/

Kínai petróleumelőfordulások.
=1915. 39. 567. /K/

     piac
Jankovich Béla: A drágaság hazánkban és a világpiac helyzete.
=1922. 46. 1-27.

Sibelka-Perleberg Artúr: A magyar liszt a világpiacon.
=1927. 51. 361-366. /K/

Rácz Jenő: A távolabbi piacok jelentősége a magyar kivitelben.
=1937. 61. 253-259. /K/

Rácz Jenő: A prognózis lehetősége és feladatai a sertéspiacon.
=1938. 62. 93-134.

Kádas Kálmán: A piaci fogyasztási volumen alakulása a pengő bevezetése óta. 1926-1938.
=1939. 63. 794-817.

Éber Ernő: A mezőgazdasági üzemnagyság-csoportok része a piac ellátásában.
=1940. 64. 62-66. /K/

Kádas Kálmán: Az áralakulás irányítása és a piaci egyensúly. 1-2.
=1941. 65. 590-627., 717-774.

Éber Ernő: A tengerentúli gabonatermés és gabonapiac figyelemmel az európai gabonatermelésre.
=1944. 68. 70-74. /K/

     platina
Óvári Papp Zoltán: Alkalmas-e az ezüst vagy a platina az arany pótlására?
=1931. 55. 226-230. /K/

     polgári törvénykönyv
Mattyasovszky Miklós: A polgári törvénykönyv tervezetének öröklési joga, gazdasági és társadalompolitikai szempontból.
=1901. 25. 502-519.

Rósa Ferenc: A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetének közgazdasági jelentősége.
=1903. 27. 269-309.

     politika
Bálint Imre: Az 1899-iki év. (Politikai és gazdasági élet.)
=1900. 24. 41-47.

Dékány István: Kereskedelmi imperializmus a német világpolitikában.
=1916. 40. 335-354.

     Pontus-mellék
Téglás Gábor: Régi súlymértékek. (A Daciával kereskedelemben állott aldunai és pontusmelléki görög gyarmatok kereskedelmi súlymértékei időszámításunk első századában.)
=1907. 31. 416-421. /K/

     Poore, George Vivian
Sassy János: George Vivian Poore (1848-1904). Nekrológ.
=1905. 29. 200-203. /K/

     Popovics Sándor
Korányi Frigyes: Emlékbeszéd Popovics Sándorról.
=1935. 59. 453-467.

     Poroszország
Dr.-: A vegyes házasságok termékenysége Poroszországban.
=1893/1. 17. 224-228. /K/

Vargha Gyula - Kovács Aladár - Hajdú László: Poroszország népessége anyanyelv szerint.
=1894. 18. 74-75. /K/

Hajdú László: Az ingatlan birtok megterheltetése Poroszországban.
=1894. 18. 824-826. /K/

Hajdú László: Poroszország takarékpénztárai az 1892-ik évben.
=1894. 18. 1210-1218. /K/

Hajdú László: Az erdőterület és annak tulajdoni viszonyai Poroszországban.
=1895. 19. 281-283. /K/

Hajdú László: Az árverésen eladott mezőgazdasági területek Poroszországban.
=1895. 19. 909-911. /K/

Teleszky János: A magyar, a porosz és az osztrák egyenesadó-rendszerek. 1-2.
=1900. 24. 421-435., 501-518.

Milhoffer Sándor: Járadékbirtokok alakítása Poroszországban 1899-ben.
=1900. 24. 548-552. /K/

Poroszország húsbevitele 1910-ben.
=1912. 36. 204-205. /K/

Az 1911-iki porosz állatszámlálás.
=1912. 36. 509-511. /K/

Poroszországi belső telepítés 1913-ban.
=1914. 38. 359-360. /K/

A porosz állat- és gyümölcsszámlálás.
=1914. 38. 399-401. /K/

Tunyogi Szücs Kálmán: A hitbizományi reform és a porosz példa.
=1929. 53. 744-747. /K/

     Portugália
Portugália államháztartása 1912/13-ban.
=1912. 36. 193. /K/

     posta
Dencz Ákos: A Németbirodalom új (postai) csekkrendszere.
=1908. 32. 233-247.

M. Kir. Postatakarékpénztár.
=1910. 34. 70-71. /K/

V-cs.: Postatakarékpénztár az Egyesült Államokban.
=1910. 34. 652-653. /K/

A nemzetközi postacsekkforgalom.
=1911. 35. 530-533. /K/

A Magyar Királyi Postatakarékpénztár 1910-ben.
=1911. 35. 639-640. /K/

A német birodalmi posta tevékenysége.
=1912. 36. 270-271. /K/

Körmendy József: A M. Kir. Postatakarékpénztár szerepe a közpénzek kezelésében.
=1926. 50. 771-784.

Halász Tibor: Az utódállamokkal kötött postatakarékpénztári egyezményről.
=1930. 54. 914-918. /K/

     pótadózás
Papp Antal: A községi pótadózás és reformja.
=1913. 37. 793-809.

     Pozsony
A Pozsony és Győr közötti vízművek.
=1911. 35. 539-541. /K/

Illés Imre: Egy pozsonyi hivatalnok-család háztartási számadása.
=1913. 37. 563-576.

     Prion, Willy
Heller Farkas: Willy Prion (1879-1939). Nekrológ.
=1939. 63. 477. /K/

     prognózis
Rácz Jenő: A prognózis lehetősége és feladatai a sertéspiacon.
=1938. 62. 93-134.

     progresszív adó
Pozsonyi Gábor: Progresszív adótarifák vizsgálata.
=1934. 58. 480-506.

     Proudhon
Földes Béla: Proudhon.
=1910. 34. 663-693.

     pszichológia
Balás Károly: A nemesércek és a kapitalisztikus fizetési biztonság értékelésének pszichológiája.
=1916. 40. 445-455.

     racionalizálás
Jacobi Olivér: Európa racionalizálása.
=1928. 52. 209-224.

Guothfalvy Dorner Zoltán: Racionalizálás és gazdaságpolitika.
=1928. 52. 669-698.

Guothfalvy Dorner Zoltán: A párizsi racionalizálási kongresszus.
=1929. 53. 747-754. /K/

Kallós Artúr: A racionalizálás határai.
=1931. 55. 581-591.

Viener András: A racionalizálás útjai Csonkamagyarországon.
=1932. 56. 42-47. /K/

     racionalizmus
Kovrig Béla: Racionalizmus a gazdaságpolitikában.
=1926. 50. 759-770.

     Raiffeisen-féle kölcsönpénztár
Fenyvessy József: A Raiffeisen-féle kölcsönpénztárak Ausztriában.
=1897. 21. 639-644. /K/

     Ráth Zoltán
Vizaknai Antal: Ráth Zoltán (1863-1902). Nekrológ.
=1902. 26. 653-656.

     reálérték
Kádas Kálmán: Fogyasztásra szánt jövedelmek összehasonlítása reálértékben.
=1936. 60. 25-55.

     reciprocitás
Az észak-amerikai Egyesült Államok vámpolitikája és a reciprocitás. 1-2.
=1902. 26. 450-462., 618-624.

Berényi Pál: A legtöbb kedvezés és a reciprocitás.
=1908. 32. 73-89.

     REFA munkarendszer
Reményi József: A Bedaux és a REFA munkarendszerek és összehasonlító bírálatuk.
=1943. 67. 1104-1117. /K/

     regressziós analízis
Székely Gábor: Regressziós analízis a gazdasági kutatásban.
=1948. 71. 54-74.

     Reichsbahn-Gesellschaft
D. Á.: A 'Reichsbahn-Gesellschaft' helyzete a Dawes-terv alapján.
=1925. 49. 181-182. /KK/

     rendi gazdaság
Kisléghi Nagy Dénes: A rendi gazdaság elmélete.
=1932. 56. 461-469. /K/

     rendőrség
A budapesti m. kir. államrendőrség 1911. évi jelentéséből.
=1912. 36. 707-709. /K/

Jelentés a budapesti állami rendőrség 1912. évi működéséről.
=1913. 37. 630-633. /K/

Az államrendőrség 1913-ban.
=1914. 38. 545-548. /K/

A budapesti állami rendőrség működése 1914-ben.
=1915. 39. 577-580. /K/

     reprezentatív számlálás
Buday László: A reprezentatív számlálásról.
=1898. 22. 603-613.

     repülés
Guothfalvy Dorner Zoltán: A tenger feletti repülés.
=1930. 54. 207-217.

Blum Erzsébet: A repülőgép jelentősége a gazdasági életben.
=1931. 55. 363-389.

     részvény
Kőrösy József: A részvények árfolyam-nyereségeinek és veszteségeinek megállapításáról.
=1902. 26. 342-352.

     részvényjog
A részvényjog reformja. MKT-ankét. Doroghi Ervin hozzászólása.
=1926. 50. 161-165. /K/

A részvényjog reformja. MKT-ankét. Baumgarten Nándor hozzászólása.
=1926. 50. 165-167. /K/

A részvényjog reformja. MKT-ankét. Rapoch Jenő hozzászólása.
=1926. 50. 167-171. /K/

A részvényjog reformja. MKT-ankét. Tihanyi Lajos hozzászólása.
=1926. 50. 171-173. /K/

Tihanyi Lajos: Részvényjogunk reformja és a Magyar Jogászegylet és az MKT együttes ülésének vitája Kuncz Ödön törvénytervezetéről.
=1927. 51. 101-106. /K/

Móricz Miklós: A tőkeszerzés megkönnyítése az angol részvényjogban.
=1930. 54. 218-219. /K/

     részvénypiac
A budapesti részvénypiac 1921 és 1922-ben.
=1923. 47. 167. /KK/

     részvénytársaság
Th. L.: Az ipari és kereskedelmi részvénytársaságok száma Csehszlovákiában.
=1923. 47. 444-445. /KK/

Th. L.: A részvénytársaságok fejlődése a Német Birodalomban.
=1923. 47. 672-674. /KK/

Doroghi Ervin: A társulati adó s a részvénytársaságok mérlege.
=1924. 48. 89-101.

     részvénytársulati statisztika
Kőrösy József: A részvénytársulati statisztika kritikája és reformja. 1-3.
=1900. 24. 177-189., 273-292., 341-350.

Vita a részvénytársulati statisztika reformjáról.
=1900. 24. 307-312. /K/

     réztermelés
Oroszország rézprodukciója 1913-1914-ben.
=1915. 39. 569. /K/

     Ricardo
Schweitzer Pál: Ricardo védelmére. - Oppenheimer Ferenc földjáradékelméletének kritikája. -
=1920. 44. 76-109.

     ringek
Kohn Dávid: Kartellek és ringek.
=1895. 19. 619-659.

     rizs
Th. L.: A világ rizstermelése és rizsfogyasztása.
=1923. 47. 159-160. /KK/

     robot
Ifj. Návay Lajos: Robot és engária.
=1901. 25. 729-739.

     rokkantság
Goldziher Károly - Sós Ernő: Vizsgálatok a rokkantsági statisztika köréből.
=1914. 38. 698-703.

Ferenczi Imre: A rokkantak visszavezetése a német mezőgazdaságba.
=1915. 39. 805-823.

Goll Aladár: Rokkantügy Németországban.
=1917. 41. 306-310. /K/

Ferenczi Imre: Rokkantpolitikánk eredeti fejleményei.
=1917. 41. 321-347.

Ferenczi Imre: A hadirokkantak és hadihátrahagyottak ellátásának reformja.
=1917. 41. 769-811.

Frisch Ferenc: A felvidéki és kárpátaljai rokkantsági, öregségi és haláleseti kötelező biztosítás rendezése.
=1940. 64. 883-923.

     Róma
Szegő Ernő: Róma közgazdasága Diocletian korában. 1-2.
=1909. 33. 255-265., 327-343.

Tóth Jenő: A római nemzetközi mezőgazdasági intézet jelentése.
=1931. 55. 505-509. /K/

     román bank
S. A.: Az új román banktervezet.
=1928. 52. 367-369. /K/

     román birtokpolitika
Sz. K.: A románok birtokpolitikája a Magyarországtól elszakított területeken.
=1921. 45. 231-242.

     román búza
A román búza és tengeri.
=1916. 40. 428. /K/

     román földreform
Móricz Miklós: Angol könyv a román földreformról. (David Mitrany könyve.)
=1931. 55. 288-302.

     román iparfejlesztés
A román iparfejlesztési törvény.
=1913. 37. 552-554. /K/

     román kukorica
A román búza és tengeri.
=1916. 40. 428. /K/

     román kereskedelem
A román külkereskedelem 1907-1909-ben.
=1911. 35. 429-431. /K/

Th. L.: Román nagykereskedelmi indexszámok.
=1923. 47. 261. /KK/

     román malomipar
Romániai malomipar.
=1913. 37. 760-764. /K/

     román mezőgazdaság
A román mezőgazdaság.
=1914. 38. 129-130. /K/

Éber Ernő: Román törvény a mezőgazdaság szervezéséről.
=1937. 61. 517-522. /K/

     román uralom
Kovács Alajos: Életképes-e a román uralom Magyarország keleti felében?
=1919. 43. 185-203.

Móricz Miklós: Erdély gazdasági élete a román uralom első tíz éve alatt.
=1929. 53. 712-743.

     Románia
Ullmann Jenő: Az oláh nemzetiségi pénzintézetek.
=1893/2. 17. 699-704.

Hajdú László - Vargha Gyula: Románia aratása 1891-ben.
=1894. 18. 492-493. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: Románia állattenyésztése.
=1894. 18. 1047-1054. /K/

R.: Románia pénzügyi helyzetéről.
=1899. 23. 803-810. /K/

Neumann Károly: Vasúti törvényhozás Romániában és Svájcban.
=1900. 24. 636-638. /K/

Barabás Endre: A székely kivándorlás és a Romániában élő magyarok helyzete.
=1901. 25. 424-452.

Farahó János - Putnik Béla: Magyar kivándorlók Kanadában és Romániában.
=1901. 25. 809-832.

H.: A galaci magyarok száma.
=1902. 26. 627-631. /K/

Kerekes Zoltán: Románia.
=1922. 46. 359-381.

Th. L.: Románia kőolajtermelése.
=1923. 47. 248. /KK/

Th. L.: Románia 1924. évi költségvetése.
=1924. 48. 167. /KK/

Vásárhelyi Boldizsár: Románia vasúti politikája s világháború után.
=1934. 58. 171-179. /K/

Mennyey Géza: Románia földhiteli szervezete.
=1940. 64. 647-656. /K/

Bögehold József: A hitelszervezet kialakulása és a hitelélet fejlődése Romániában.
=1944. 68. 411-425. /K/

     Roosevelt
Prileszky Pál: Roosevelt kísérlete a bankkérdésben.
=1933. 57. 683-690. /K/

     rózsaolaj-ipar
A rózsaolajipar Bulgáriában.
=1916. 40. 578-580. /K/

     rozstermés
Th. L.: A világ 1922. évi búza- és rozstermése.
=1923. 47. 87-89. /KK/

     Rubinek Gyula
Rubinek Gyula írói jubileuma.
=1917. 41. 152. /K/

     Ruhland
Matlekovits Sándor:: Az agrárpolitika és Ruhland.
=1895. 19. 605-618.

Matlekovits Sándor: Ruhland agrár közgazdaságtana.
=1903. 27. 653-666.

Matlekovits Sándor: Ruhland közgazdasági rendszere.
=1908. 32. 790-800.

     rutén-akció
Morvay Gyula: A ruthén-akció.
=1905. 29. 884-886. /K/

     Salzbrunn
Rézler Gyula: Az új német szociálpolitika alapelvei a salzbrunni megbeszélések tükrében.
=1944. 68. 548-556. /K/

     San Francisco
A San Franciscó-i világkiállítás.
=1912. 36. 535-538. /K/

     Schäfer, Dietrich
Schäfer László: Dietrich Schäfer (1845-1929). Nekrológ.
=1929. 53. 263. /K/

     Schanz, Georg von
H. F.: Georg von Schanz (1853-1931). Nekrológ.
=1932. 56. 238-239. /K/

     Scherl Ágost
Halász Sándor: Játék és Takarékosság. Scherl Ágost rendszere.
=1904. 28. 735-747.

     Schleswig-Holstein
Baross János: A schleswig-holsteini parasztbirtokok törzsöröklési joga.
=1902. 26. 657-669.

     Schultz, Henry
Theiss Ede: Henry Schultz (1893-1938). Nekrológ.
=1939. 63. 286-291. /K/

     Schwartner Márton
Márki Hugó: Schwartner Márton és a statisztika állása a XVIII. és XIX. század fordulóján. 1-2.
=1905. 29. 32-63., 93-107.

     sebesültek
Ferenczi Imre: A háború sebesültjeinek gazdasági jövője.
=1914. 38. 677-688.

     segélyezés
Ifj. Návay Lajos: Gazdasági munkás, és cseléd-segélypénztárak szervezése.
=1901. 25. 85-94.

Flórián Károly: A betegség, gyermekágy és halálozás esetén nyújtandó segélyek az 1907. évi XIX. tc. szerint. 1-2.
=1908. 32. 677-683., 722-733.

Pálinkás András: A német munkanélküli segélyezés alapelveinek változása.
=1932. 56. 912-915. /K/

Ecker-Rácz L. László: A munkanélküliek segélyezése az Egyesült Államokban.
=1935. 59. 500-521.

     Seligman, Edwin Robert Anderson
H. F.: Edwin Robert Anderson Seligman (1861-1939). Nekrológ.
=1940. 64. 503-504. /K/

     selyem
A francia és svájci selyemipar.
=1911. 35. 364-366. /K/

Az olasz selyemipar.
=1912. 36. 525. /K/

Japán selyemipara 1901-1910-ig.
=1912. 36. 603-604. /K/

A francia selyemipar 1911-ben.
=1913. 37. 134-137. /K/

A lyoni selyemszövő-ipar 1914-ben.
=1915. 39. 788-790. /K/

Az 1914/1915. évi selyemtermelés [a világon].
=1916. 40. 369-371. /K/

Pálinkás András: A magyar selyem problémái.
=1937. 61. 523-530. /K/

     semleges államok
Th. L.: A semleges államok valutáinak alakulása az 1916-1922. években.
=1923. 47. 341-342. /KK/

     sertés
Rácz Jenő: A prognózis lehetősége és feladatai a sertéspiacon.
=1938. 62. 93-134.

Zalányi Andor: A sertésárak hatósági szabályozása Magyarországon.
=1943. 67. 660-697., 3 térk., 1 mell.

     Skandinávia
Szeberényi Lajos Zs.: A parasztkérdés a skandináv népeknél, különösen a dánoknál.
=1907. 31. 793-805.

S. K.: A skandináv országok kereskedelempolitikai közeledése.
=1918. 42. 139-140. /K/

     Smith, Adam
Neubauer Ferenc: Smith Ádám járadékelmélete és annak empirikus továbbfejlesztése.
=1912. 36. 371-392.

     sóbánya-jegyek
Czeisler Emil: A sóbányajegyek.
=1901. 25. 272-281.

     Sombart, Werner
H. F.: Werner Sombart (1863-1941). Nekrológ.
=1941. 65. 526-528. /K/

     Somogy vármegye
Hirsch Árpád: A mezőgazdaságot szolgáló hitel Somogy vármegyében.
=1902. 26. 353-363.

     Sopron vármegye
Berényi Pál: Sopron vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-3.
=1895. 19. 165-190., 410-431., 490-531.

     sorsjegy-kölcsön
Makai Ernő: Az állami sorsjegykölcsönök.
=1905. 29. 396-407.

     söripar
Bajorország söripara 1910-ben.
=1911. 35. 649-650. /K/

A bajor serfőzőipar.
=1912. 36. 604-605. /K/

     Spann
Karg Norbert: A neoromantikus irányzat és Spann univerzálizmusa a közgazdaságtanban.
=1928. 52. 123-134.

     Spanyolország
Hajdú László - Fenyvessy József: Spanyolország külforgalma 1891-1893.
=1894. 18. 610-614. /K/

     spekuláció
Judik József: Az amerikai tőzsdei spekuláció tanulságai.
=1930. 54. 453-471.

     spiritusztermelés
A lengyel spiritusztermelés eredménye.
=1923. 47.446. /KK/

     St.-Louis
Hegyeshalmy Lajos: A St.-Louis-i kiállítás némely tanulságai.
=1905. 29. 241-258.

     Staatswissenschaftliches Institut
Varró István: A kieli Staatswissenschaftliches Institut.
=1913. 37. 399-409.

     stabilizáció
Kürthy Sándor: Stabilizáció és közös tervgazdálkodás a délkelet-európai államokban.
=1947. 70. 314-328.

     Stájerföld
Csérer Lajos: A jövendő hazai 'Stájerföld' [Erdély].
=1915. 39. 491-500.

     statisztika
Hegyeshalmy Lajos: A magyar áruforgalmi statisztika készítési módszeréről, különös tekintettel az áruértékek megállapítására.
=1894. 18. 579-590.

Ráth Zoltán: A statisztika lényege és viszonya a társadalmi tudományokhoz.
=1896. 20. 159-178.

Gy.: A grafikus rajzok a statisztikában.
=1897. 21. 743-745. /K/

[Kenéz Béla] Kreutzer Béla: Az Institut International de Statistique szt.-pétervári ülése és a munkásstatisztika.
=1897. 21. 813-818.

D.: Az észak-amerikai Egyesült Államok munkásstatisztikai hivatalai.
=1899. 23. 608-612. /K/

Szende Gyula: A népességstatisztikai törzstérképekről.
=1901. 25. 304-308. /K/

Bokor Gusztáv: A Nemzetközi Statisztikai Intézetről.
=1901. 25. 531-538.

A Nemzetközi Statisztikai Intézet kongresszusa.
=1901. 25. 698-699. /K/

Buday László: A Nemzetközi Statisztikai Intézet Budapesten.
=1901. 25. 740-747.

Foville, Alfred: A statisztika és a közvélemény.
=1902. 26. 364-374.

Márki Hugó: Schwartner Márton és a statisztika állása a XVIII. és XIX. század fordulóján. 1-2.
=1905. 29. 32-63., 93-107.

Nemzetközi Statisztikai Intézet.
=1905. 29. 517-518. /K/

Mandelló Gyula: A statisztika jövője.
=1905. 29. 616-624.

Illyefalvi Vitéz Géza: A statisztika hivatalos szervei az egyes országokban.
=1905. 29. 671-694.

Földes Béla: Az elítélhetőség matematikai és statisztikai alapjairól.
=1906. 30. 1-13.

Bud János: Demográfiai kérdések a Nemzetközi Statisztikai Intézet XI. ülésszakán, történeti fejlődésökben bemutatva.
=1908. 32. 11-31.

Bud János: Elméleti, gazdasági és morálstatisztikai kérdések a Nemzetközi Statisztikai Intézet XI. ülésszakán. 1-2.
=1908. 32. 391-399., 461-470.

Vajna Elemér: Sztrájkstatisztikai adatgyűjtés.
=1909. 33. 770-772. /K/

Az Osztrák Munkásstatisztikai Hivatal tevékenysége 1909-ben.
=1910. 34. 722-723. /K/

Földes Béla: Az MTA és a nemzetgazdaságtan-statisztika mívelése. (A nemzetgazdasági bizottság alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából.)
=1910. 34. 813-833.

Szentiványi Ferenc: Nagybecskerek város fejlődése és jelentősége. Tanulmány az oknyomozó statisztika köréből. 1-2.
=1911. 35. 22-45., 101-121.

T. S.: Statisztika és drágaság.
=1911. 35. 66-68. /K/

A Nemzetközi Statisztikai Intézet és a drágaság kérdése.
=1911. 35. 138. /K/

Buday László: A statisztika nemzetközi művelése.
=1912. 36. 6-20.

Buday László: Statisztika és közigazgatás.
=1912. 36. 750-767.

Kenéz Béla: Javaslat a munkanélküliség statisztikájának szervezésére Magyarországon.
=1913. 37. 335-343.

Amerikai Statisztikai Társaság.
=1913. 37. 777. /K/

Kovács Gábor: A statisztika története.
=1914. 38. 1-13.

Buday László: A statisztika újabb problémái. (A Nemzetközi Statisztikai Intézet Bécsben.)
=1914. 38. 73-84.

Payer Pál: A nemzetközi kereskedelmi statisztika egységesítése.
=1914. 38. 585-592.

P. P.: A statisztika grafikai ábrázolása és annak gyakorlati jelentősége.
=1915. 39. 344-347. /K/

Balás Károly: Indukció, valószínűség és statisztikai módszer.
=1916. 40. 81-95.

Buday László: A magyar hivatalos statisztika ünnepe.
=1921. 45. 223-230.

Buday László: A statisztika szervei a háború alatt.
=1922. 46. 548-551.

Buday László: A statisztikai kutatás újabb irányai.
=1924. 48. 318-323.

Goldziher Károly: A tűzbiztosítás statisztikai alapelvei.
=1926. 50. 15-24.

Varga István: A magyarországi birtokmegoszlás egyenetlensége és a földbirtokreform. Statisztikai tanulmány.
=1926. 50. 25-35. /K/

Hajdrik Sándor: A magyar gazdasági statisztika kiépítése.
=1926. 50. 802-804. /K/

Surányi-Unger Tivadar: Statisztika és közgazdaságtan.
=1927. 51. 177-196.

Andreich Jenő: A konjunktúrakutatás statisztikai módszerei.
=1927. 51. 217-233.

Surányi-Unger Tivadar: A statisztikai módszer szerepe a közgazdaságtanban. 1-2.
=1928. 52. 97-122., 421-263.

Balogh Tamás: A német hivatalos gazdaságstatisztika újjászervezése és tevékenysége.
=1928. 52. 486-503.

Neubauer Gyula: Statisztika és közgazdaságtan.
=1931. 55. 253-287.

Andreich Jenő: Az ártörvényszerűségek statisztikai megközelítésének tudományos és gyakorlati jelentősége.
=1933. 57. 145-211.

Thirring Gusztáv: Válasz 'A nemzetközi vándormozgalom statisztikai felvételéről' című könyvismertetésre.
=1933. 57. 229-230. /K/

Theiss Ede: Statisztikai törvényszerűség a jövedelemeloszlásban. (Pareto törvénye.)
=1935. 59. 1-38.

Theiss Ede: Statisztikai korreláció és keresleti törvény.
=1937. 61. 1-53.

     statisztikai évkönyv
Kovács Alajos: Válasz a statisztikai évkönyv bírálatára.
=1927. 51. 601-610.

     Stein Lőrinc
Földes Béla: Visszaemlékezés Stein Lőrincre.
=1942. 66. 633-640.

     Sully
Lukács Károly: A francia államháztartás Sully idejében. Gazdaságtörténeti tanulmány.
=1907. 31. 7-23.

Lukács Károly: Sully mezőgazdasági és ipari politikája.
=1907. 31. 181-193.

     súlymérték
Téglás Gábor: Régi súlymértékek. (A Daciával kereskedelemben állott aldunai és pontusmelléki görög gyarmatok kereskedelmi súlymértékei időszámításunk első századában.)
=1907. 31. 416-421. /K/

     Sunderland, Mass.
Braun Róbert: Falusi élet Amerikában. (Sunderland, Mass.)
=1910- 34- 49-61.

     süketnémák oktatása
R.: A Siketnémák oktatása.
=1897. 21. 818-821.

     Svájc
Hajdú László - Vargha Gyula: Állatbiztosítás Svájcban.
=1894. 18. 157-160. /K/

R.: Munkáslakások számbavétele Svájcban.
=1897. 21. 402-406. /K/

Neumann Károly: Vasúti törvényhozás Romániában és Svájcban.
=1900. 24. 636-638. /K/

A francia és svájci selyemipar.
=1911. 35. 364-366. /K/

Svájc külkereskedelme 1910-ben.
=1911. 35. 428-4429. /K/

Az 1911. évi svájci állatszámlálás és a svájci húsellátás.
=1911. 35. 648-649. /K/

A svájci gyáripari törvény revíziója.
=1911. 35. 701-704. /K/

Társadalmi kiállítás Svájcban.
=1911. 35. 839-840. /K/

A svájci otthonmunkások gazdasági és társadalmi viszonyai.
=1912. 36. 280-281. /K/

A svájci csokoládé-kivitel.
=1913. 37. 137. /K/

A svájci gyárstatisztika.
=1913. 37. 354. /K/

A svájci gyáripar fejlődése.
=1913. 37. 554-557. /K/

P. P.: Svájci gyárstatisztika.
=1914. 38. 210-212. /K/

Sch.: Az új svájci gyári törvényjavaslat.
=1914. 38. 407-408. /K/

A svájci külkereskedelem 1914-ben.
=1915. 39. 561. /K/

A svájci húsbevitel.
=1915. 39. 726-727. /K/

P. P.: Svájc külkereskedelme 1914-ben.
=1916. 40. 426-427. /K/

Th. L.: Svájc pénzügyi helyzete 1913-1923.
=1923. 47. 337. /KK/

A svájci vasutak deficitje.
=1923. 47. 343. /K/

Witthen Béla: A svájci mezőgazdaság helyzetképe.
=1943. 67. 366-371. /K/

Kopácsy Judit: Árszabályozás Svájcban.
=1943. 67. 815-824.

Heller András: A svájci mezőgazdaság háborús eredményei.
=1943. 67. 907-926.

     Svédország
Fenyvessy József: A távbeszélő Svédországban.
=1899. 23. 285-287. /K/

A svéd szövetkezeti mozgalom 1909-ben.
=1910. 34. 654. /K/

Tarifaszerződések Svédországban 1911-ben.
=1913. 37. 701-702. /K/

P. P.: Svédország külkereskedelme 1914-ben.
=1915. 39. 557-558. /K/

Svédország állami vízierőművei.
=1915. 39. 857. /K/

Theiss Ede: Valutapolitika és konjunktúra Svédországban.
=1935. 59. 427-432. /K/

     sweating-rendszer
György Aladár: A sweating-rendszer.
=1897. 21. 361-372.

     szabad árverések
M.: Szabad árverések.
=1902. 26. 131-132. /K/

     szabad gazdaság
Surányi-Unger Tivadar: Szabad és kötött gazdaság.
=1934. 58. 429-444.

     szabad kereskedelem
Az 1910. évi szabadkereskedelmi kongresszus.
=1910. 34. 283-285. /K/

Tonelli Sándor: Az antwerpeni szabadkereskedelmi kongresszus.
=1910. 34. 642-648. /K/

Kunosi Ödön: Az angol szabadkereskedelem a huszadik században.
=1911. 35. 15-21.

A francia szabadkereskedelmi liga.
=1911. 35. 441. /K/

T. S.: A szabadkereskedelem bukása Kanadában.
=1911. 35. 855-856. /K/

T. S.: Szabadkereskedelmi kongresszus jelentése.
=1912. 36. 44-45. /K/

Szabadkereskedelem.
=1912. 36. 610-611. /K/

Ferenczi Izsó: Magyarország és a szabadkereskedelem.
=1920. 44. 34-46.

Naményi Ernő: A frankfurti szabadkereskedelmi kongresszus (1922. október 23-25.).
=1923. 47. 123-141.

Éber Antal: Szabadkereskedelem ellen és mellett.
=1938. 62. 14-35.

A 'Szabadkereskedelmi vagy védvám-rendszer' kérdéséről. MKT-ankét.
=1947. 70. 112-128.

     szabad verseny
Neubauer Gyula: Monopólium és szabad verseny.
=1938. 62. 367-423.

     Szabolcs vármegye
Kemény György: Szabolcs vármegye közgazdasági leírása. 1-3.
=1913. 37. 516-533., 588-611., 657-671.

     szakmai átképzés
Gábor László: A munkanélküliek szakmai átképzése Angliában.
=1938. 62. 135-138. /K/

     szakszervezetek
Ferenczi Imre: A magyar ipari munkásság szakszervezeti mozgalma és sztrájkjai. 1-4.
=1906. 30. 39-54., 122-131., 185-197., 251-271.

A dán szakszervezetek 1909-ben.
=1910. 34. 653-654. /K/

Az osztrák szakszervezeti kongresszus.
=1911. 35. 53-54. /K/

A francia szakszervezetek 1909-ben.
=1911. 35. 213-215. /K/

A német hivatalos és szakszervezeti sztrájkstatisztika.
=1911. 35. 215-217. /K/

Az orosz szakszervezeti mozgalom 1910-ben.
=1911. 35. 711-712. /K/

A VIII. német szakszervezeti kongresszus határozatai.
=1911. 35. 713-715. /K/

A német szakszervezeti kartellek 1910-ben.
=1911. 35. 715-716. /K/

Az olasz szakszervezetek harmadik kongresszusa.
=1911. 35. 717-718. /K/

Francia szakszervezeti tanácskozmány.
=1911. 35. 718-719. /K/

Újabb szakszervezeti mozgalom Németalföldön.
=1911. 35. 719-720. /K/

Az osztrák szakszervezeti mozgalom 1911-ben.
=1912. 36. 278-279. /K/

Nemzetközi jelentés (VIII.) az 1910. évi szakszervezeti mozgalomról.
=1912. 36. 281-287. /K/

Német szakszervezetek, 1911.
=1912. 36. 620-622. /K/

Az osztrák szakszervezetek 1910-ben.
=1912. 36. 850-852. /K/

Szakszervezeti mozgalom Boszniában és Hercegovinában.
=1913. 37. 51-53. /K/

Sch.: A szakszervezetek fejlődése 1911-ben.
=1913. 37. 209-211. /K/

Az ausztráliai szakszervezetek.
=1913. 37. 700-701. /K/

Ausztrália szakszervezetei 1891-1912-ben.
=1913. 37. 774-775. /K/

A szakszervezeti mozgalom Ausztriában.
=1913. 37. 833-835. /K/

Havas Jenő: Az angol szakszervezetek és az általános sztrájk következményei.
=1926. 50. 785-795.

Lakatos Béla: A szakszervezetek szerepe a népi demokráciában.
=1948. 71. 99-110.

     szállítás
Halász Sándor: A vízi utak és vasutak igénybevétele Magyarországon és versenyszerű befolyásuk a szállítási díjak csökkentésére.
=1893/1. 17. 515-528. /K/

Dánia mint Németország élelmiszerszállítója.
=1914. 38. 663-664. /K/

Andor Endre: A 'közszállítási szabályzat' reformja.
=1929. 53. 479-488. /K/

Pálinkás András: A gyapjúértékesítés megszervezése a közszállítások útján.
=1934. 58. 168-171. /K/

Nemény Vilmos Béla: A közszállítási kartell.
=1943. 67. 698-711.

     Szaloniki
Bálint Imre: Konstantinápoly, Szmirna, Szaloniki.
=1902. 26. 907-923.

     szanálás
Hajdrik Sándor: Államháztartásunk a szanálás óta.
=1933. 57. 632-682.

     szászok
Jeszenszky Ignác: A barcasági szászok gazdasági viszonyai.
=1900. 24. 683-690.

     Szászország
Hajdú László: A húsfogyasztás Szászországban.
=1896. 20. 64-67. /K/

     Széchenyi István gróf
Gaál Jenő: Újból gróf Széchenyi István nemzeti politikája.
=1903. 27. 967-974. /K/

Hegedűs Lóránt: Válasz Gaál Jenőnek gróf Széchenyi István nemzeti politikájával kapcsolatban.
=1903. 27. 974. /K/

Bártfai Szabó László: Széchenyi gazdaságpolitikai tételei.
=1930. 54. 771-786.

Éber Antal: Széchenyi és a magyar ipar.
=1940. 64. 419-443.

Harrer Ferenc: Széchenyi és a főváros.
=1941. 65. 145-161.

Gesztelyi Nagy László: Gróf Széchenyi István agrárpolitikája.
=1941. 65. 162-196.

Veress Gábor: Széchenyi közlekedéspolitikai működése.
=1941. 65. 197-222.

Éber Antal: Széchenyi és a pénzügyek.
=1941. 65. 237-255.

Pálffy Ilona: Buda-Pest Széchenyi István polgárrá választásakor.
=1941. 65. 256-269. /K/

Török Pál: Gróf Széchenyi István pénzügyei fiatalkorában.
=1943. 67. 825-839.

     Szeged
Szeged város házigazdasága.
=1913. 37. 686-689. /K/

     szegénység
Thirring Gusztáv: A fővárosi szegény néposztályok lakásai. Adalék a nagyvárosi háztartások összetételének ismertetéséhez.
=1894. 18. 872-891.

Köllner Károly: Szegénység és fertőző betegségek.
=1900. 24. 367-377.

A szegénység elmélete.
=1910. 34. 734-735. /K/

Varga István: Válság és szegénység.
=1933. 57. 323-326. /K/

Varga István: Válság és szegénység. Viszontválasz Heller Farkasnak.
=1933. 57. 331-332. /K/

     székely kivándorlás
László Gyula: Székely kivándorlás.
=1900. 24. 527-539.

Barabás Endre: A székely kivándorlás és a Romániában élő magyarok helyzete.
=1901. 25. 424-452.

     Székelyföld
Barabás Endre: A nemzetiségi bankok székelyföldi akciója (Udvarhely vármegye hitelügyi viszonyai).
=1904. 28. 815-839.

Pongrácz Kálmán: Erdély és a Székelyföld gazdasági problémái.
=1940. 64. 797-843.

     szellemtudomány
Theiss Ede: Közgazdaság történet és társadalom szellemtudományi megvilágításban.
=1944. 68. 141-185.

     személydíjszabás
Vizaknai Antal: A M. Kir. Államvasutak személydíjszabása, tekintettel a kocsiosztályokra.
=1900. 24. 519-527.

Ruzitska Lajos: A Magyar Királyi Államvasutak személydíjszabása. (Történet, eredmények és összehasonlítások.)
=1932. 56. 389-460.

     személyforgalom
Vizaknai Antal: A zónatarifa reformja és a vasúti személyforgalom fejlesztése.
=1900. 24. 351-367.

A tengerentúli személyforgalom és a háború.
=1915. 39. 646. /K/

P. P.: A háború hatása az Atlanti-óceán személyforgalmára.
=1916. 40. 216-217. /K/

     személygépkocsik
A világ automobilforgalma.
=1915. 39. 554-555. /K/

Th. L.: Az automobilok száma az egyes fontosabb államokban.
=1923. 47. 162. /KK/

     szemes termények
Szemestermények árfolyamváltozásai a budapesti árutőzsdén.
=1923. 47. 875. /KK/

Szemestermények árfolyamváltozása a budapesti árutőzsdén.
=1924. 48. 172. /KK/

Szemestermények árfolyamváltozása a budapesti árutőzsdén.
=1924. 48. 336. /KK/

Értékpapírok árfolyamváltozása a budapesti értéktőzsdén és a szemestermények árfolyamváltozása a budapesti árutőzsdén.
=1924. 48. 430-440. /KK/

     szénár-alakulás
Th. L.: Nemzetközi szén- és vasáralakulás.
=1923. 47. 169. /KK/

     szénbányászat
Sipos Árpád: A szénbányászat joga és a földbirtok. 1-3.
=1893/2. 17. 61-86., 170-208., 306-364.

Német állami szénbányászat.
=1914. 38. 206-207. /K/

Az Egyesült Államok szénbányászata és szénkivitele.
=1916. 40. 574-576. /K/

Th. L.: A német szénbányászat 1922-ben.
=1923. 47. 161. /KK/

Tímár László: A magyar állami szénbányák deficitjének megszüntetése.
=1948. 71. 25-38.

     szénbányászok
Ruttkay Vilmos: Az angol szénbányamunkás-sztrájk.
=1912. 36. 433-442.

     szénforrás
Új szénforrás.
=1915. 39. 858. /K/

     széngazdálkodás
Vitális István: Szén- és bauxitgazdálkodásunk.
=1941. 65. 298-316.

     szénkérdés
Balkay Béla: A szénkérdésről.
=1903. 27. 121-141.

Vida Jenő: A szénkérdés Magyarországon.
=1923. 47. 799-809.

     szénkereskedelem
Anglia szénkereskedelme 1916-ban.
=1917. 41. 686. /K/

     szénkivitel
P. P.: Az angolországi szénkivitel 1913-ban.
=1914. 38. 212. /K/

Az Egyesült Államok szénbányászata és szénkivitel.
=1916. 40. 574-576. /K/

Anglia szénkivitele az egyes európai államokba.
=1923. 47. 93. /KK/

Anglia és az Egyesült Államok szénkivitele az egyes dél-amerikai államokba.
=1923. 47. 93. /KK/

     szénsztrájk
Havas Jenő: Az angol szénsztrájk.
=1926. 50. 607-613. /K/

     széntermelés
F. O.: A világ széntermelése 1921-ben.
=1923. 47. 92. /KK/

Az egyes országok 1920. és 1921. évi barnaszéntermelésének összehasonlítása.
=1923. 47. 92. /KK/

Y.: A lengyel széntermelés 1921-ben.
=1923. 47. 93. /KK/

     szénválság
Zelovich László: A szénválság.
=1929. 53. 85-100.

     szerb ipartörvény
Az új szerb ipartörvény.
=1912. 36. 125-128. /K/

     Szerb-Macedónia
Németh József: Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia közgazdasági leírása. 1-2.
=1915. 39. 581-603., 698-720.

Németh József: Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia erdei.
=1915. 39. 841-854.

Németh József: Az állattenyésztés Szerbiában és Szerb-Macedóniában.
=1916. 40. 115-125.

     Szerbia
Szerbia állatállománya.
=1911. 35. 699-701. /K/

Németh József: Az állattenyésztés Szerbiában és Szerb-Macedóniában.
=1916. 40. 115-125.

Tonelli Sándor: A megszállott Szerbia gazdasági élete. 1-2.
=1917. 41. 714-736.; 1918. 42. 37-54.

Németh József: Ó-Szerbia és Nyugat-Macedónia városai.
=1918. 42. 233-257.

Gesztelyi Nagy László: Vámpolitikai vonatkozások Magyarország és Szerbia között a világháború előtti évtizedekben.
=1941. 65. 655-661. /K/

     szervezkedési jog
Ferenczi Imre: A magyar ipari munkásság szervezkedési jogának fejlődése. 1-2.
=1905. 29. 765-784., 837-853.

     szerződés
Rósa Ferenc: A biztosítási szerződésről szóló német törvénytervezet.
=1904. 28. 937-948.

Szerződésszegés az osztrák iparjogban.
=1910. 34. 566-568. /K/

     szeszadó
Pótsa Ferenc: A szeszadó fejlődése Magyarországon 1850-1868. 1-2.
=1897. 21. 373-393., 517-566.

     szeszes italok
R: A szeszes italok termelése és fogyasztása.
=1899. 23. 799-803. /K/

     szeszmonopólium
Bamberger Béla: A szeszmonopólium.
=1895. 19. 19-41.

     szesztermelés
Matolcsy Mátyás: A szesztermelés helyzete Magyarországon.
=1937. 61. 54-89.

Fenyő Miksa: A szesztermelés helyzete Magyarországon. Megjegyzés Matolcsy Mátyás tanulmányához.
=1937. 61. 251-253. /K/

Matolcsy Mátyás: A szesztermelés helyzete Magyarországon. Válasz Fenyő Miksának.
=1937. 61. 386-387. /K/

Fenyő Miksa: Még egyszer Matolcsy Mátyás szesz-cikke.
=1937. 61. 510-511. /K/

     Szibéria
Szibéria vajkivitele 1914-ben.
=1915. 39. 568. /K/

Pálosi Ervin: A telepítés és a földkérdés Szibériában.
=1918. 42. 677-700.

     szindikalista mozgalom
Sch. O.: A francia szindikalista mozgalom fejlődése.
=1913. 37. 355-356. /K/

     Szlovákia
Th. L.: Szlovákia gazdasági viszonyai.
=1923. 47. 443. /K/

Tornay Aurél: A magyar pénzintézetek helyzete Szlovákiában.
=1938. 62. 424-434.

     Szmirna
Bálint Imre: Konstantinápoly, Szmirna, Szaloniki.
=1902. 26. 907-923.

     szociáldemokrácia
Német szervezkedés a szociáldemokrácia ellen.
=1910. 34. 563-564. /K/

A koppenhágai szociáldemokrata kongresszus.
=1910. 34. 796-799. /K/

A szociáldemokrata párt évi jelentése.
=1913. 37. 702-704. /K/

szociális biztosítás A szociális biztosítás költségei.
=1911. 35. 849-850. /K/

Frisch Ferenc: A várakozási idő a szociális biztosítás technikájában.
=1932. 56. 792-813.

     szociális ellátás
Hoffmann Géza: A sokgyermekű család közvetlen gazdasági támogatása fajegészségügyi szempontból.
=1918. 42. 610-619.

     szociális feladatok
Frisch Ferenc: Államszociális feladatok.
=1917. 41. 752-757.

     szociális helyzet
Szentiványi Ferenc: Torontál vármegye közgazdasági és szociális állapota a XX. század első tizedében. 1-2.
=1912. 36. 105-113., 173-186.

Margocsy Géza: A debreceni csizmadiák gazdasági és szociális helyzete.
=1916. 40. 622-637.

Margocsy Géza: A gubások gazdasági és szociális helyzete Debrecenben.
=1916. 40. 716-724.

     szociális hét
Máday Andor: A zürichi szociális hét. 1-2.
=1912. 36. 829-834.; 1913. 37. 124-127.

     szociális közigazgatás
Sch.: A községi és szociális közigazgatás főiskolája.
=1913. 37. 211. /K/

     szociális munkásbiztosítás
Az angliai szociális munkásbiztosítás.
=1911. 35. 547-549. /K/

     szociális problémák
Popper György: Háborús népesedési és szociális problémák.
=1917. 41. 262-284.

     szociális törvényhozás
Anglia szociális törvényhozása 1909-ben.
=1910. 34. 559-561. /K/

     szocialista állam
Markovits Jenő: A szocialista állam pénzreformja.
=1948. 71. 39-53.

     szocialista válságelmélet
Makai Ernő: A szocialista válságelmélet.
=1907. 31. 511-542.

     szocialisták
György Aladár: A földmívesek és a német szocialisták.
=1899. 23. 519-529.

     szocializmus
Gorove László: A tőke a nemzetgazdaság és a szocializmus szempontjai szerint.
=1898. 22. 242-267.

Mattyasovszky Miklós: A szocializmusról, különös tekintettel az agrármozgalmakra.
=1898. 22. 381-397.

Mailáth József: A szocializmus múltja, jelene és jövője.
=1901. 25. 670-686.

Mailáth József: A szocializmusról.
=1925. 49. 579-589.

Röpke Vilmos: Szocializmus, tervgazdaság és konjunktúra.
=1936. 60. 129-141.

     szociálpolitika
M.: Olaszország szociálpolitikája.
=1902. 26. 214-216. /K/

Mandelló Gyula: Szociálpolitikai program.
=1905. 29. 81-92.

Sóvári Schneider Sándor: A francia adóreform és annak szociálpolitikai jelentősége.
=1909. 33. 602-625.

Osztrák szociálpolitikai törvényhozás.
=1910. 34. 366-368. /K/

Osztrák törvényjavaslat a nők éjjeli ipari munkájának tilalmáról.
=1910. 34. 368-369. /K/

Az új osztrák szociálpolitikai archívum.
=1911. 35. 376. /K/

A népművelő társaság első szociálpolitikai tanfolyama.
=1912. 36. 52-54. /K/

Szociálpolitikai indítványok a német birodalmi gyűlésben.
=1912. 36. 347-349. /K/

A székesfőváros szociálpolitikai programja.
=1912. 36. 550-553. /K/

Egyesületközi szociálpolitikai bizottság.
=1912. 36. 779-781. /K/

Buday Dezső: Nemzetközi szociálpolitika.
=1917. 41. 812-826.

Heller Farkas: Szociálpolitikai feladataink.
=1920. 44. 639-665.

Balás Károly: Szociálpolitikai realitás.
=1926. 50. 1-14.

Adalékok a magyar szociálpolitikai bibliográfiához.
=1926. 50. 685-712.

Keviczky Loránd: Az angol liberalizmus és a szociálpolitika.
=1929. 53. 264-270. /K/

Ferenczi Imre: A nemzetközi szociálpolitika demográfiai nehézségei.
=1933. 57. 518-547.

Ifj. Reitzer Béla: Szociálpolitika a felfegyverkezés és a háború között.
=1939. 63. 961-971. /K/

Rézler Gyula: Az új német szociálpolitika alapelvei a salzbrunni megbeszélések tükrében.
=1944. 68. 548-556. /K/

     szociográfia
Ifj. Reitzer Béla: Parasztkérdés és szociográfia.
=1936. 60. 334-338. /K/

     szociológia
Navratil Ákos: A szociológia és módszere.
=1896. 20. 881-894.

Somló Bódog: Törvényszerűség a szociológiában.
=1899. 23. 86-106.

M.: Szociológiai kongresszus (Genova, 1899. október 23-26.).
=1900. 24. 78-79. /K/

Ifj. Leopold Lajos: Az aratógép szociológiája.
=1906. 30. 73-109.

Kovács Gábor: A bruxellesi szociológiai intézet.
=1909. 33. 245-254.

Méhely Kálmán: A közgazdaságtan és a szociológia oktatása a középiskolában.
=1921. 45. 389-407.

Matlekovits Sándor: 'A közgazdaságtan és a szociológia oktatása a középiskolában' című előadás vitájának összefoglalója.
=1921. 45. 407-410.

     szolgálati viszony
Törvényjavaslat a kereskedelmi alkalmazottak szolgálati viszonyainak szabályozásáról.
=1901. 25. 49-54. /K/

Az ipari és kereskedelmi vállalatokban alkalmazott tisztviselők és a kereskedősegédek szolgálati viszonyairól szóló törvény legújabb javaslata.
=1918. 42. 620-630. /K/

     Szovjet-Oroszország
Éber Ernő: Szovjet-Oroszország mezőgazdasága 1930-ban.
=1929. 53. 667-672. /K/

Mennyey Géza: Szovjet-Oroszország szakszervezete.
=1941. 65. 783-787. /K/

     szovjetgazdaság
Recensor: A közgazdaság önfinanszírozásának problémája a szovjetgazdaságban.
=1944. 68. 351-355. /K/

     Szovjetunió
Csanády György: Az ötéves terv a Szovjetunióban 1928-1933.
=1931. 55. 514-517. /K/

Mérei Gyula: A 'második Baku'.
=1940. 64. 279-285. /K/

Gidófalvy Elemér: A Szovjetunió pénzügyi és hitelrendszere.
=1947. 70. 84-97. /K/

Domány Gyula: A Szovjetunió pénzrendszere és hitelrendszere.
=1949. 72. 73-78. /K/

     szőlészet
Hajdú László - Vargha Gyula: Magyarország szőlészete 1893-ban.
=1894. 18. 728-737. /K/

Hajdú László - Vargha Gyula: Franciaország szőlészete 1893-ban.
=1894. 18. 821-823. /K/

Hajdú László: Magyarország szőlészete 1894-ben.
=1895. 19. 457-462. /K/

     szőlőterület
Hajdú László - Vargha Gyula: Magyarország szőlőterülete és szüretje 1892-ben.
=1894. 18. 152-156. /K/

Th. L.: Szőlőterület és musttermés 1921 és 1922-ben.
=1923. 47. 158. /KK/

Th. L.: Fontosabb államok 1922. és 1923. évi szőlőterülete és musttermése.
=1924. 48. 329-330. /KK/

     szövetkezetek
Pólya Jakab: A magyar szövetkezeti ügy.
=1894. 18. 625-647.

Krejcsi Rezső: A szövetkezetekre vonatkozó törvényjavaslatról.
=1895. 19. 771-779.

Fenyvessy Jázsef: A nemzetközi szövetkezeti kongresszus.
=1897. 21. 705-727.

Fenyvessy József: Nemzetközi szövetkezeti statisztika.
=1898. 22. 282-287. /K/

Horváth János: Ipari szakszövetkezeteink.
=1899. 23. 12-32.

Vajda Ármin: A termelőszövetkezetek.
=1899. 23. 168-184.

Rózsa: Szövetkezés és közvetítő kereskedés.
=1900. 24. 150. /K/

Navratil Ákos: A szövetkezés szerepe társadalmunkban.
=1900. 24. 741-751.

Horváth János: Új ipari szövetkezeteink rendszere. 1-2.
=1901. 25. 294-301., 363-383.

Szana Sándor: A létminimum biztosítása szövetkezeti úton.
=1901. 25. 358-363.

Ifj. Virányi Imre: A szövetkezeti tevékenység egy újabb társadalmi alakzata.
=1902. 26. 548-552. /K/

Beck Dénes: A koronaszövetkezetek megadóztatása.
=1903. 27. 381-386. /K/

Navratil Ákos: Új törvényjavaslatunk a szövetkezetekről.
=1904. 28. 665-674.

Nemzetközi szövetkezeti kongresszus (Budapest, 1904. szeptember 5-8.).
=1904. 28. 796-800. /K/

Ruttkay Vilmos: A szövetkezeti intézmény Angliában.
=1908. 32. 322-338.

A német szövetkezetek állása.
=1910. 34. 562-563. /K/

Szövetkezeti ügy állása Japánban.
=1910. 34. 569. /K/

A svéd szövetkezeti mozgalom 1909-ben.
=1910. 34. 654. /K/

Bergstein Béla: A magyarországi fogyasztási szövetkezetek statisztikája.
=1911. 35. 63-66. /K/

Horváth János: A magyar szövetkezeti rendszer.
=1916. 40. 233-264.

Méhely Kálmán: Az ipari szövetkezetek szerepe az iparfejlesztésben.
=1917. 41. 14-62.

Szabó Gyula: Az ipari szövetkezetek sorsa. Hozzászólás Méhely Kálmán tanulmányához.
=1917. 41. 190-216.

Fehér Gyula: A szövetkezeti biztosítás hazánkban és Ausztriában.
=1917. 41. 285-296.

Ihrig Károly: A szövetkezeti állatértékesítés.
=1931. 55. 681-701.

Dávid László: A visszatérítés elve a szövetkezet üzleti feleslegének felosztásában.
=1939. 63. 921-940.

Kéler György: A visszatérítés elve a szövetkezet üzleti feleslegének felosztásában. - Hozzászólás Dávid László dolgozatához. -
=1940. 64. 49-51. /K/

Nádas Rózsa: Szövetkezetek Erdélyben.
=1940. 64. 590-616., 1 t.

Oberding József György: A szövetkezeti mozgalom és az egyház.
=1942. 66. 873-884. /K/

     szövőipar
Telkes Simon: Hogyan és hol lehetne az erdélyrészi vármegyékben fonó-szövő ipart teremteni?
=1900. 24. 378-382.

A lyoni selyemszövő-ipar 1914-ben.
=1915. 39. 788-790. /K/

     Sztahanov-munkarendszer
Reményi József: A Stachanov-munkarendszerről.
=1943. 67. 371-382. /K/

     sztrájk
Fenyvessy József: Az olaszországi sztrájkok statisztikája.
=1893/2. 17. 483-490. /K/

Kenéz [Kreutzer] Béla: Sztrájkok Ausztriában az 1895. évben.
=1897. 21. 988-991. /K/

Kenéz Béla: Az osztrák sztrájk-statisztika legújabb eredményei.
=1898. 22. 346-351.

Fenyvessy József: A franciaországi sztrájkok statisztikája 1890-1897.
=1898. 22. 630-634. /K/

Kenéz Béla: Az 1897. év sztrájkjai Ausztriában.
=1899. 23. 795-799. /K/

Ferenczi Imre: A magyar ipari munkásság szakszervezeti mozgalma és sztrájkjai. 1-4.
=1906. 30. 39-54., 122-131., 185-197., 251-271.

Moldoványi István: Sztrájk esetére való biztosítás.
=1906. 30. 230-241.

Géber Antal: A sztrájkstatisztika.
=1907. 31. 93-114.

Ruttkay Vilmos: A vasúti munkások sztrájkmozgalma Angliában.
=1908. 32. 32-40.

Ruttkay Vilmos: Sztrájkmozgalmak Angliában az 1908. évben.
=1909. 33. 529-543.

Vajna Elemér: Sztrájkstatisztikai adatgyűjtés.
=1909. 33. 770-772. /K/

Ausztriai sztrájkmozgalmak 1908-ban.
=1910. 34. 412-414. /K/

A német hivatalos és szakszervezeti sztrájkstatisztika.
=1911. 35. 215-217. /K/

Francia védekezési kísérletek a vasúti sztrájkokkal szemben.
=1911. 35. 217-219. /K/

Munkabeszüntetések és kizárások Ausztriában az 1909. évben.
=1911. 35. 846-847. /K/

Ruttkay Vilmos: Az angol szénbányamunkás-sztrájk.
=1912. 36. 433-442.

Sztrájk ellen való biztosítás.
=1912. 36. 560-561. /K/

Sz.: Angol sztrájkstatisztika.
=1913. 37. 206-207. /K/

Sz.: Sztrájkok Oroszországban.
=1913. 37. 628. /K/

Oroszországi sztrájkstatisztika.
=1913. 37. 771. /K/

Sztrájkok és kizárások Németországban 1912-ben.
=1913. 37. 837. /K/

Sch.: Francia sztrájkstatisztika 1912-ből.
=1914. 38. 56-57. /K/

Sch.: Sztrájkok és kizárások Ausztriában 1912-ben.
=1914. 38. 134-135. /K/

Sch.: Orosz sztrájkstatisztika, 1912.
=1914. 38. 137-138. /K/

Th. L.: A munkaviszályok száma Nagybritanniában az 1922. évben.
=1923. 47. 344. /KK/

Havas Jenő: Az angol szénsztrájk.
=1926. 50. 607-613. /K/

Havas Jenő: Az angol szakszervezetek és az általános sztrájk következményei.
=1926. 50. 785-795.

     Szuezi-csatorna
A Suez-csatorna forgalma 1870-1909.
=1910. 34. 811-812. /K/

A Szuez-csatorna újabb fejlődése és jövőbeli kilátásai.
=1914. 38. 530-532. /K/

A Szuez-csatorna forgalma, 1913.
=1914. 38. 650-651. /K/

P. P.: A Szuezi csatorna a háborúban.
=1915. 39. 553. /K/

     szükséglet
Legányi Gyula: A szükségekről.
=1901. 25. 205-211.

Dánér István: A szükséglettelítés törvénye.
=1914. 38. 361-372.

     születés
Z.: Születések és halálozások Magyarországon az állami anyakönyvek első esztendejében 1895-1896.
=1898. 22. 45-52. /K/

Bud János: Születési és termékenységi statisztika.
=1907. 31. 24-36.

Kovács Lajos: Születési számunk alakulása a háború után.
=1917. 41. 384-387. /K/

     szüret
Vargha Gyula - Hajdú László: Magyarország szőlőterülete és szüretje 1892-ben.
=1894. 18. 152-156. /K/

     takarékbetét
Bánfi Oszkár: A betéti kamatláb kérdése.
=1902. 26. 927-933.

Bánfi Oszkár: A pénzintézeti betétek megadóztatása Magyarországon.
=1905. 29. 115-133.

Korányi Frigyes: A takarékbetét biztosítása.
=1918. 42. 559-566.

     takarékosság
Halász Sándor: Játék és takarékosság. Scherl Ágost rendszere.
=1904. 28. 735-747.

Szél Jenő: A takarékossági propaganda eszközei.
=1927. 51. 803-809. /K/

Kaán Károly: Ésszerű takarékosság és nemzetépítő munka.
=1932. 56. 273-283.

MKT-ankét a Keynes-féle kényszertakarékossági tervről.
=1940. 64. 119-124.

Kőszegfalvi Miklós: A takarékosság a takarékoskodó egyén szempontjából.
=1943. 67. 53-77.

Némedi Mihály: A takarékosság egyéni és nemzetgazdasági jelentősége.
=1947. 70. 329-344.

     takarékpénztár
Halász Sándor: Takarékpénztáraink fejlődésének történetéhez.
=1893/2. 17. 411-428.

Hajdú László: Poroszország takarékpénztárai az 1892-ik évben.
=1894. 18. 1210-1218. /K/

Hajdú László: A nyilvános takarékpénztárak Bajorországban.
=1895. 19. 535-538. /K/

Berényi Pál: A vidéki takarékpénztárak reformja.
=1899. 23. 237-256.

Bánfi Oszkár: A takarékpénztári reform.
=1903. 27. 260-269.

M. Kir. Postatakarékpénztár.
=1910. 34. 70-71. /K/

V-cs.: Postatakarékpénztár az Egyesült Államokban.
=1910. 34. 652-653. /K/

A Magyar Királyi Postatakarékpénztár 1910-ben.
=1911. 35. 639-640. /K/

Körmendy József: A M. Kir. Postatakarékpénztár szerepe a közpénzek kezelésében.
=1926. 50. 771-784.

Halász Tibor: Az utódállamokkal kötött postatakarékpénztári egyezményről.
=1930. 54. 914-918. /K/

Éber Antal: Pesti Hazai Első Takarékpénztár.
=1939. 63. 958-960. /K/

Jirkovsky Sándor: Takarékpénztáraink és a miskolci 1899. évi értekezlet.
=1942. 66. 434-445.

     tanácsköztársaság
Bud János: A kommunizmus után.
=1919. 43. 137-184.

Matlekovits Sándor: A tanácsköztársaság közgazdasági politikája.
=1920. 44. 47-52.

     tankötelesek
A.: Tanköteles gyermekek foglalkoztatása Németországban.
=1898. 22. 496-500. /K/

Gokler Antal: A temesvári tankötelesek mellékfoglalkoztatásáról.
=1899. 23. 687-689. /K/

     tanoncügy
Sch.: A tanoncügy az észak-amerikai Egyesült Államokban.
=1914. 38. 409-411. /K/

     táplálkozás
Barabás Endre: A nép táplálkozása Maros-Torda vármegyében.
=1907. 31. 37-49.

     tápszer-hatástan
Berczeller László: A tápszerhatástan közgazdasági vonatkozásai.
=1922. 46. 535-547.

     tarifa
Kohn Dávid: Vasúti tarifák könyve. 1-2.
=1894. 18. 1077-1103., 1180-1190.

Szalai Béla: Fiume és Orsova szerepe tarifapolitikánkban.
=1896. 20. 329-340.

Vizaknai Antal: A zónatarifa reformja és a vasúti személyforgalom fejlesztése.
=1900. 24. 351-367.

Az angol tarifareform-mozgalom.
=1911. 35. 124-128. /K/

Az angol tarifareform-mozgalom.
=1912. 36. 123-124. /K/

Sz.: Tarifaszerződések Ausztriában.
=1913. 37. 53. /K/

Tarifaszerződések a német kisiparban.
=1913. 37. 131-134. /K/

Tarifaszerződések Svédországban 1911-ben.
=1913. 37. 701-702. /K/

Sch.: Tarifaszerződések Németországban 1912 végén.
=1914. 38. 135-137. /K/

Welwart Benő: A Németországhoz való gazdasági közeledés tarifapolitikai akadályai.
=1916. 40. 412-416.

Magyarország vasúti tarifapolitikája. MKT-ankét. Trozonyi Ferenc előadása.
=1924. 48. 42-57.

Magyarország vasúti tarifapolitikája. MKT-ankét. Jellinek Lajos hozzászólása.
=1924. 48. 57-61.

Magyarország vasúti tarifapolitikája. MKT-ankét. Trebitsch Miksa hozzászólása.
=1924. 48. 61-64.

Magyarország vasúti tarifapolitikája. MKT-ankét. Trozonyi Ferenc válasza.
=1924. 48. 64-66.

     tarifőrkongresszus
Schäfer László: Az első nemzetközi tarifőrkongresszus.
=1930. 54. 517-521. /K/

     társadalmi átalakulás
Nemény Vilmos Béla: Gondolatok korunk társadalmi átalakulásának kérdéséhez.
=1948. 71. 115-128. /K/

     társadalmi élet
Bud János: A koncentráció a gazdasági-társadalmi életben. 1-3.
=1911. 35. 73-100., 199-205., 253-275.

     társadalmi folyamat
Theiss Ede: Dinamikai közgazdaságtudomány és társadalmi folyamat.
=1947. 70. 129-155.

     társadalmi kérdés
Pólya Jakab: A társadalmi kérdés.
=1894. 18. 1005-1022.

     társadalmi kiállítás
Társadalmi kiállítás Svájcban.
=1911. 35. 839-840. /K/

     társadalmi múzeum
Fenyvessy József: A Musée Social.
=1899. 23. 493-501.

Navratil Ákos: A társadalmi múzeumi intézmény külföldön és hazánkban.
=1903. 37. 820-834.

Szántó Menyhért: A magyar társadalmi múzeum feladatai.
=1907. 31. 361-376.

     társadalmi pénzelmélet
Tunyogi Szücs Kálmán: Gondolatok a társadalmi pénzelméletről.
=1923. 47. 303-317.

     társadalmi problémák
Ferenczi Imre: Az idegenek nemzetközi gazdasági és társadalmi problémái.
=1936. 60. 381-397.

     társadalmi szerkezet
Balás Károly: Jólét és társadalmi szerkezet.
=1940. 64. 701-706.

     társadalmi tényező
Balás Károly: A mozgás állapota mint társadalmi és gazdasági alaptényező.
=1938. 62. 36-42.

     társadalmi tevékenység
György Aladár: A társadalmi tevékenység határai.
=1912. 36. 280-281. /K/

     társadalom
Navratil Ákos: A szövetkezés szerepe társadalmunkban.
=1900. 24. 741-751.

Ereky Károly: Az állam és a társadalom gazdasági tevékenysége Magyarországon.
=1908. 32. 97-108.

Dékány István: A társadalom mint 'üzem'. (Adalék a probléma alapvetéséhez.)
=1940. 64. 133-148.

Theiss Ede: Közgazdaság történet és társadalom szellemtudományi megvilágításban.
=1944. 68. 141-185.

Theiss Ede: Közgazdaság és társadalom a törvénykutató módszer megvilágításában.
=1944. 68. 477-528.

     társadalombiztosítás
Pallay Béla: Társadalmi biztosítás.
=1913. 37. 720-745.

Andor Endre: A magyar társadalombiztosítás tíz éve.
=1931. 55. 303-306. /K/

Bikkal Dénes: Társadalombiztosítás Magyarországon.
=1934. 58. 341-389.

Bikkal Dénes: A társadalombiztosítás helyzete Magyarországon az 1937. évben.
=1939. 63. 479-494. /K/

     társadalomfilozófia
Kisléghi Nagy Dénes: Magyar társadalomfilozófia.
=1934. 58. 61-65. /K/

     társadalomgazdasági hatás
Balás Károly: Logikai adalékok a technikai haladás társadalomgazdasági hatásának megítéléséhez.
=1913. 37. 462-485.

     társadalom-gazdaságtan
Somogyi Manó: A társadalomgazdaságtan feladata.
=1908. 32. 620-625.

     társadalom-gazdaságtani bibliográfia
Szabó Ervin: A társadalomgazdaságtani bibliográfia.
=1913. 37. 277-280.

Krisztics Sándor: A társadalomgazdaságtani bibliográfia.
=1915. 39. 348-352. /K/

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1915 január-március.
=1915. 39. 353-364.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1915 április-június.
=1915. 39. 647-660.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1915 július-szeptember.
=1915. 39. 865-876.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1915 október-december.
=1916. 40. 219-232.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1916 január-március.
=1916. 40. 430-444.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1916 április-június.
=1916. 40. 648-660.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1916 július-szeptember.
=1916. 40. 868-880.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1916 október-december.
=1917. 41. 222-240.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1917 január-március.
=1917. 41. 592-608.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1917 április-szeptember.
=1917. 41. 888-910.

Krisztics Sándor összáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1917 október-december.
=1918. 42. 202-216.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1918 január-június.
=1918. 42. 351-369.

Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomgazdaságtani bibliográfia. 1921 január-április.
=1921. 45. 320-330.

     társadalomleírás
Rézler Gyula: A magyar társadalomleírás kialakulása az elmúlt évtizedben.
=1941. 65. 490-525.

     társadalompolitika
Mattyasovszky Miklós: A polgári törvénykönyv tervezetének öröklési joga, gazdasági és társadalompolitikai szempontból.
=1901. 25. 502-519.

Gaál Jenő: Társadalmi politika. Levél a szerkesztőhöz.
=1925. 49. 625-628. /K/

Társadalompolitikai szakértekezlet.
=1926. 50. 478-479. /K/

K. B.: Országos társadalompolitikai értekezlet.
=1926. 50. 613-615. /K/

Verein für Sozialpolitik.
=1926. 50. 616-619. /K/

Judik József: A Verein für Sozialpolitik zürichi közgyűlése.
=1929. 53. 131-139. /K/

Szádeczky-Kardoss Tibor: Társadalompolitikai és népesedéspolitikai szempontok az adóztatásban.
=1942. 66. 153-200.

     társadalomtan
Kuffler Ervin: Észrevételek Vilfredo Pareto társadalomtanához.
=1942. 66. 742-751.

     társadalomtörténet-írás
Berlász Jenő: A magyar gazdaság- és társadalomtörténetírás kialakulása.
=1943. 67. 1076-1096.

     társadalomtudomány
Ráth Zoltán: A statisztika lényege és viszonya a társadalmi tudományokhoz.
=1896. 20. 159-178.

Kisléghi Nagy Dénes: Lélektan és társadalomtudomány az univerzálizmus rendszerében. 1-2.
=1937. 61. 165-204., 349-385.

     társadalomtudományi akadémia
M.: Társadalom- és történettudományi akadémia Angliában.
=1902. 26. 130-131. /K/

     társadalomtudományi egyesület
A Magyar Társadalomtudományi Egyesület birtokpolitikai szaktanácskozmánya.
=1912. 36. 563-566. /K/

     társadalomtudományi múzeum
Guothfalvy Dorner Zoltán: A düsseldorfi társadalom- és gazdaságtudományi múzeum.
=1929. 53. 584-587. /K/

     társadalomtudományi szabadegyetem
Bokor Gusztáv: A drezdai Gehe-Stiftung.
=1901. 25. 302-303. /K/

     társulati adó
A társulati adóról. MKT-ankét. Baumgarten Nándor előadása.
=1924. 48. 67-82.

A társulati adóról. MKT-ankét. Egry Aurél hozzászólása.
=1924. 48. 82-87.

A társulati adóról. MKT-ankét. Matlekovits Sándor hozzászólása.
=1924. 48. 87-88.

Doroghi Ervin: A társulati adó s a részvénytársaságok mérlege.
=1924. 48. 89-101.

     távirat
Hennyey Vilmos: Táviratok cenzúrája.
=1900. 24. 220-222. /K/

A hírforgalom egy új alakja. (Levéltávirat.)
=1911. 35. 131-132. /K/

     távíróhálózat
Th. L.: A világ tengeri kábelhálózata.
=1923. 47. 793., 796-797. /KK/

     Taylor-rendszer
A Taylor-rendszer az Egyesült Államokban.
=1912. 36. 199-200. /K/

     technika
Rubin Miklós: A technika szerepe az iparfejlesztésben.
=1905. 29. 694-704.

Balás Károly: Logikai adalékok a technikai haladás társadalomgazdasági hatásának megítéléséhez.
=1913. 37. 462-485.

Navratil Ákos: Gazdaság és technika. 1-3.
=1918. 42. 647-664.; 1919. 43. 93-115., 218-239.

Navratil Ákos: A technika. 1- .
=1920. 44. 14-33. [A folytatást nem találtam meg.]

Zelovich Kornél: A technikai oktatás reformja.
=1921. 45. 473-483.

Kisléghi Nagy Dénes: Gazdaság és technika.
=1932. 56. 906-912. /K/

     technikusok
Gaál Jenő: A technikusok szerepe a közgazdaságban.
=1902. 26. 893-906.

     tej
Ifj. Leopold Lajos: Parasztgyermekeink és a tehéntej.
=1905. 29. 355-369.

Tejárak és tejkereskedelem német nagyvárosokban.
=1912. 36. 117-119. /K/

Éber Ernő: Magyarország tejgazdaságáról.
=1928. 52. 713-719. /K/

Éber Ernő: A tejforgalom szabályozása a kötött gazdálkodás alapján.
=1933. 57. 574-579. /K/

     telefon
Fenyvessy József: A távbeszélő Svédországban.
=1899. 23. 285-287. /K/

     telek
Schumacher Sándor: Dán törvényjavaslat telekparcellák létesítéséről mezőgazdasági munkások számára.
=1898. 22. 365-380.

Ullmann Jenő: A bosnyák-hercegovinai kmet-telkek megváltása.
=1913. 37. 707-714.

     telepítés
Pap Dávid: A telepítés kérdése.
=1896. 20. 75-112.

Jeszenszky Ignác: A telepítés elvei és kivitele.
=1900. 24. 32-40.

M: Telepítési ankét.
=1900. 24. 51-52. /K/

Gaál Jenő: A magyarországi telepítések kérdése. Utóhang a telepítési ankéthoz.
=1900. 24. 97-133.

Milhoffer Sándor: Telepítéseinkről.
=1900. 24. 212-214. /K/

Fellner Frigyes: A telepítés és a járadékrendszer.
=1900. 24. 677-682.

Balás Károly: Telepítéseink főszempontja.
=1909. 33. 314-326.

Poroszországi belső telepítés 1913-ban.
=1914. 38. 359-360. /K/

Pálosi Ervin: A telepítés és a földkérdés Szibériában.
=1918. 42. 677-700.

Ruisz Rezső: Budapest telepítési és közlekedési politikájának befolyása a közteherviselés mérvére.
=1935. 59. 169-190.

Lipták László: Városszéli telepítés, mellékfoglalkozásszerű telepítés.
=1935. 59. 676-683. /K/

Éber Ernő: Telepítés és más birtokpolitikai intézkedések a kisbirtok szaporítására.
=1936. 60. 163-176.

     település
Major Róbert: Budapest külterjes településének kérdéséhez.
=1935. 59. 776-788.

     Teleszky János
Hegedűs Lóránt: Teleszky János (1868-1939). Nekrológ.
=1939. 63. 735-737. /K/

     telítettségi fok
Claparčde, A. de: Gazdasági telítettségi fok és nyersanyag-termelés.
=1938. 62. 615. /K/

     teljes foglalkoztatottság
Stucken Rudolf: Pénzpolitika és teljes foglalkoztatottság.
=1941. 65. 1-15.

     teljesítmény
Karg Norbert: A határhaszon és a teljesítmények egyenlő fontossága.
=1927. 51. 74-87.

Keszler Gyula: A teljesítménnyel arányos munkabérfizetés.
=1941. 65. 869-893.

     Temesvár
Gokler Antal: A temesvári tankötelesek mellékfoglalkozásáról.
=1899. 23. 687-689. /K/

Lendvai Jenő: Temesvár város közgazdasági leírása. 1-7.
=1908. 32. 41-49., 109-118., 261-267., 339-345., 400-411., 471-481., 550-556.

     tengerentúli gabonatermés
Éber Ernő: A tengerentúli gabonatermés és gabonapiac figyelemmel az európai gabonatermelésre.
=1944. 68. 70-74. /K/

     tengerentúli személyforgalom
A tengerentúli személyforgalom és a háború.
=1915. 39. 646. /K/

     tengerhajózás
Penninger Antal: A tengerhajózási mozgalmak és azok hatása Fiume forgalmára.
=1904. 28. 748-761.

Kohányi Zoltán: Nemzeti tengerhajózási politikánk feladatai.
=1910. 34. 741-774.

Sz. Gy.: Aktuális tengerhajózási és exportkérdésekről.
=1912. 36. 484-498.

A német tengerhajózás 1911-ben.
=1912. 36. 530-532. /K/

A háború hatása a német tengerhajózásra.
=1916. 40. 422-426. /K/

     tengeri ld. kukorica


     tengeri fuvardíjak
A tengeri fuvardíjak emelkedése 1916-ban.
=1917. 41. 764-766. /K/

     tengeri kábelhálózat
Th. L.: A világ tengeri kábelhálózata.
=1923. 47. 793., 796-797. /K/

     tengeri kikötő
Párizs tengeri kikötője.
=1912. 36. 274-275. /K/

     tengerihal-kereskedelem
A német tengerihal-kereskedelem.
=1912. 36. 521-523. /K/

     termékek
Bolberitz Károly: Magyarország háborús gazdaságpolitikája az ipari termékek termelési-fogyasztási egyensúlyának biztosítására.
=1943. 67. 154-174.

     termékenység
Dr.-: A vegyes házasságok termékenysége Poroszországban.
=1893/1. 17. 224-228. /K/ Ráth Zoltán: A házasságok termékenysége.
=1902. 26. 333-341. Bud János: Születési és termékenységi statisztika.
=1907. 31. 24-36.

     termelékenység
Imrédy Béla: Produktivitás és fizetési mérleg.
=1928. 52. 20-41.

Karg Norbert: A közgazdasági termelékenységről.
=1931. 54. 851-877.

Fellner Vilmos: A természetes kamat, mint a megtakarítások határtermelékenysége.
=1935. 59. 380-398.

Schmidt Ádám: Termelés és termelékenység.
=1937. 61. 90-112.

     termelés
M.: Termelési statisztika.
=1900. 24. 389-393. /K/

Milhoffer Sándor: Az Egyesült Államok termelése (A XIX. század második felében).
=1901. 25. 126-132. /K/

Jankovich Béla: Az értékelmélet mechanikai alapelvei s a termelés és forgalom gazdasági tényezőiről.
=1906. 30. 440-455.

Géber Antal: Az ipari termelési statisztika.
=1909. 33. 575-601.

Anglia ipari termelési statisztikája.
=1913. 37. 351-353. /K/

Az angol termelési statisztika eredményei.
=1913. 37. 420-422. /K/

Balás Károly: Csupán termelési fogalom-e a tőke?
=1917. 41. 426-433.

György Ernő: A mezőgazdasági termelés fokozása Angliában.
=1918. 42. 643-645. /K/

Jakobovits Dániel: Termelési problémák.
=1924. 48. 302-311.

Németh József: A balkáni államok mezőgazdasági birtoklási és termelési viszonyai.
=1929. 53. 224-249.

Éber Ernő: A földbirtokmegoszlás jelentősége mezőgazdasági termelésünkben.
=1930. 54. 263-294.

Zelovich László: A mezőgazdasági termelés átalakulása.
=1932. 56. 16-25.

Láng János: A kivitel jelentősége Magyarország nemzeti termelésében.
=1933. 57. 423-451.

Theiss Ede: A termelés és a pénz dinamikája.
=1935. 59. 613-640.

Morótz Kálmán: A termelés rugalmasságának csökkenése és a termelési politika.
=1936. 60. 398-452.

Schmidt Ádám: Termelés és termelékenység.
=1937. 61. 90-112.

Honegger, Hans: Új termelési elmélet a hatalom- és hitelforgalom alapján.
=1937. 61. 434-444.

Éber Ernő: A világtermelés és az árak alakulása 1936/37-ben.
=1937. 61. 841-847. /K/

Éber Ernő: Mezőgazdasági termelésünk fejlődésének irányai.
=1938. 62. 231-244.

Éber Ernő: Az Egyesült Államok mezőgazdasági termelésének helyzete 1938-ban.
=1938. 62. 994-998. /K/

Morócz Kálmán: Mezőgazdasági termelésünk ármeghatározó tényezői.
=1939. 63. 183-219.

Futó Mihály: A termelési költségek a korporatív gazdaságban.
=1939. 63. 617-627. /K/

R. Jónás Magda: A Magyar Gazdaságkutató Intézet új ipari termelési indexszáma.
=1940. 64. 13-36.

Nőtel Vilmos: A magyar ipari termelés finanszírozása. 1-2.
=1941. 65. 450-489., 628-654.

Kádas Kálmán: Termeléselméleti meggondolások a foglalkoztatási fok nagyságrendjének statisztikai megállapításánál. 1-2.
=1942. 66. 549-571., 650-673.

Bolberitz Károly: Magyarország háborús gazdaságpolitikája az ipari termékek termelési-fogyasztási egyensúlyának biztosítására.
=1943. 67. 154-174.

Éber Ernő: Mezőgazdasági termelésünk táji vizsgálata.
=1943. 67. 205-217. /K/

Varga József: Az ipar jelzőszámai.
=1943. 67. 543-552. /K/

Futó Mihály: Gyáripari termelésünk irányítása a két világháborúban.
=1943. 67. 1013-1075.

Újlaki Nagy Árpád: Mezőgazdasági termelésünk és népélelmezésünk az évszázadok folyamán.
=1948. 71. 75-98.

     termelőerők
Ankét Ausztria termelőerőiről.
=1910. 34. 282. /K/

     termelői átháríthatóság
Kádas Kálmán: Közvetett-(ár)-adók termelői átháríthatósága.
=1940. 64. 506-511. /K/

     termelőképesség
Nagybritannia mezőgazdasági termelőképessége.
=1915. 39. 732. /K/

     termelőmunka
Farkas László: A termelő munka értékszámítása.
=1919. 43. 271-284.

     termelőszövetkezetek
Vajda Ármin: A termelőszövetkezetek.
=1899. 23. 168-184.

     termény
Jankovich Béla: Az értékelmélet mechanikai alapelvei: a termények értékelése és elosztása.
=1907. 31. 289-319.

     termés
A termésbecslések és az árhullámzás.
=1902. 26. 306-310.

Th. L.: Németország 1923. évi terméseredményei.
=1923. 47. 864-865. /KK/

Rácz Jenő: A kivitel szerepe a mezőgazdasági termés értékesítésénél.
=1936. 60. 488-498. /K/

Éber Ernő: Terméshozambiztosítás Amerikában.
=1941. 65. 775-783. /K/

     természet
Földeds Béla: Természet és népesség a gazdaságban.
=1893/1. 17. 279-301.

     természetes kamat
Fellner Vilmos: A természetes kamat, mint a megtakarítások határtermelékenysége.
=1935. 59. 380-398.

     tervgazdálkodás
Kürthy Sándor: Stabilizáció és közös tervgazdálkodás a délkelt-európai államokban.
=1947. 70. 314-328.

Fésös László: Albánia a tervgazdálkodás útján.
=1948. 71. 225-240. /K/

     tervgazdaság
Röpke Vilmos: Szocializmus, tervgazdaság és konjunktúra.
=1936. 60. 129-141.

Tóth József: A tervgazdaság megvalósításának az akadályai.
=1938. 62. 720-736.

     textiláru
Pálinkás András: A textiláruk kötelező minőségi megjelölése.
=1935. 59. 561-569. /K/

     textilipar
Guothfalvy Dorner Zoltán: A fiatalkorúak, gyermekek és nők éjjeli munkájának kérdése és textilipari versenyképességünk.
=1930. 54. 510-517. /K/

Pálinkás András: A hazai nyersanyagok jelentősége textiliparunkban.
=1933. 57. 548-567.

     Tisza
Rohringer Sándor: Hajózás, Vaskapu-szabályozás, Tisza-szabályozás.
=1941. 65. 223-236.

Gesztelyi Nagy László: Kecskemét és a Duna-Tisza csatorna.
=1944. 68. 295-310.

     Tiszántúl
Pongrácz Kálmán: Tiszántúli [gazdasági] terv.
=1938. 62. 579-593.

     tiszta hozadék
Recensor: Gazdasági romanticizmus és a tiszta hozadék.
=1944. 68. 74-81. /K/

     tisztességtelen verseny
Tisztességtelen verseny.
=1900. 24. 144-145. /K/

Törvényjavaslat a tisztességtelen versenyről.
=1900. 24. 784-786. /K/

Lendvai Jenő: A tisztességtelen verseny nemzetközi szabályozása.
=1914. 38. 475-482.

     tisztviselők
Sugár Ignác: A honoratior-osztály helyzete.
=1897. 21. 829-868.

Tonelli Sándor: Érdekképviseleti tisztviselők képzése. 1-2.
=1913. 37. 261-267., 330-334.

Vágó József: Érdekvédelmi tisztviselők képzése.
=1913. 37. 715-719.

Az ipari és kereskedelmi vállalatokban alkalmazott tisztviselők és a kereskedősegédek szolgálati viszonyairól szóló törvény legújabb javaslata.
=1918. 42. 620-630. /K/

Gidófalvy Elemér: A községi tisztviselők és alkalmazottak illetményviszonyai az 1936. évben.
=1939. 63. 269-285.

     tojás
Tojásexport.
=1911. 35. 637-639. /K/

Oroszország tojáskivitele, 1911.
=1912. 36. 604. /K/

Krejcsi Rezső - Szegő Ernő: A budapesti tojástőzsde.
=1914. 38. 411-412. /K/

     Tolna vármegye
Daróczy Aladár: Tolna vármegye közgazdasági leírása. 1-4.
=1908. 32. 571-592., 684-703., 734-754., 819-845.

     Torontál vármegye
Jeszenszky Ignác: Torontál vármegye gazdasági monográfiája.
=1904. 28. 335-351.

Szentiványi Ferenc: Torontál vármegye közgazdasági és szociális állapota a XX. század első tizedében. 1-2.
=1912. 36. 105-113., 173-186.

Új vasút Torontálban.
=1923. 47. 96. /KK/

     totális háború
Theiss Ede: Modern közgazdaságtudomány és totális háború.
=1942. 66. 718-741.

     totózás
Vargha István: A totózás gazdasági hatásai.
=1948. 71. 111-114. /K/

     többtermelés
Lénárd Jenő: Többtermelés.
=1912. 36. 567-589.

Gärtner Henrik: Malmi többtermelés, beviteli jegyek és a gazdák.
=1913. 37. 112-123.

Buday Dezső: A többtermelés és a birtokkategóriák.
=1916. 40. 386-400.

Somló Sándor: Az MKT többtermelési szakosztályának megalakulása.
=1918. 42. 284-288. /K/

Papp Antal: Többtermelés és a progresszív munkabérek.
=1918. 42. 671-676.

Gehring Kálmán: A mezőgazdaság iparosítása és a többtermelés.
=1918. 42. 728-735. /K/

Zigány Zoltán: A mezőgazdasági többtermelés okfejtő története és ennek gyakorlati tanulságai.
=1923. 47. 30-48.

Ereky Károly: A mezőgazdasági nagyüzemek és a többtermelés.
=1923. 47. 617-632.

Neubauer Ferenc: Földbirtokmegoszlás és többtermelés.
=1928. 52. 425-443.

Heller Farkas: Többtermelés és földtulajdon.
=1941. 65. 705-716.

Kádas Kálmán: Többtermelés és akkumuláció.
=1949. 72. 9-22.

     tőke
Gorove László: A tőke a nemzetgazdaság és a szocializmus szempontjai szerint.
=1898. 22. 242-267.

A francia tőke elhelyezése.
=1911. 35. 419-420. /K/

Angol tőke külföldön.
=1911. 35. 420-423. /K/

Alapítások és tőkefelemelések a Németbirodalomban 1911-ben.
=1912. 36. 599-602. /K/

Balás Károly: Csupán termelési fogalom-e a tőke?
=1917. 41. 426-433.

Alapítások és tőkeemelések Németországban.
=1917. 41. 587-588. /K/

Vállalatok tőkeemelései.
=1923. 47. 167-168. /KK/

Varga István: Tőke és infláció.
=1926. 50. 562-588.

Neubauer Gyula: Tőke, vagyon, gazdagság.
=1928. 52. 313-333.

Domány Gyula: A tőkeáramlás irányváltozásai.
=1928. 52. 627-631. /K/

Mezey Lajos: Böhm-Bawerk tőkekamatelméletének bírálata.
=1929. 53. 1-18.

Éber Antal: A magyar nemzeti tőke alakulása 1924-től 1928-ig.
=1929. 53. 177-223.

Móricz Miklós: A tőkeszerzés megkönnyítése az angol részvényjogban.
=1930. 54. 218-219. /K/

Sós Ernő: Rendszeres tőkegyűjtés.
=1938. 62. 286-290. /K/

Gábor László: Nemzetközi tőkemozgalmak a háború után.
=1939. 63. 627-638. /K/

Surányi-Unger Tivadar: A tőkegazdasági eszmék válsága.
=1941. 65. 577-589.

Schmidt Ádám: Tőkeképződés és adóztatás.
=1941. 65. 958-995.

Szász Péter: Háború utáni tervek és a tőkeképződés.
=1943. 67. 844-851. /K/

     törlesztés
Havas Miksa: A törlesztési tervekről.
=1894. 18. 953-967.

Óvári Papp Zoltán: A jegybanknál fennálló államadósság törlesztése Ausztriában.
=1929. 53. 488-491. /K/

     török kapituláció
A török kapituláció felfüggesztése.
=1914. 38. 664-665. /K/

     török pénzügy
Ifjútörök fináncpolitika.
=1911. 35. 358-360. /K/

     Törökország
Bálint Imre: Törökország gazdasági mérlege.
=1902. 26. 39-47.

Szegh Dezső: Európai-Törökország ipari viszonyai.
=1912. 36. 233-252.

Schiller Ottó: Adatok Törökország gazdasági helyzetéről.
=1915. 39. 37-47.

Hallóssy István. Adalékok Új-Törökország kialakulásához.
=1916. 40. 537-548.

Terestyéni Mainrád: Törökország iparosítási törekvései.
=1939. 63. 494-503. /K/

     történelmi módszer
Dékány István: A történelmi módszer.
=1911. 35. 446-465.

     történetírás
Berlász Jenő: A magyar gazdaság- és társadalomtörténetírás kialakulása.
=1943. 67. 1076-1096.

     történetirodalom
Komoróczy György: Kereskedelemtörténeti irodalmunk tárgya.
=1944. 68. 186-205.

     történettudományi akadémia
M.: Társadalom- és történettudományi akadémia Angliában.
=1902. 26. 130-131. /K/

     törvényhatósági városok
Otte, Gerhard: Adalékok a törvényhatósági városok háztartásához.
=1932. 56. 536-597.

     törvényhozás
Törvényhozási reformok ipari jogvédelmünk terén.
=1909. 33. 845. /K/

     törvényjavaslat
Havass Rezső: A magyar biztosítási törvényjavaslat az életbiztosítás szempontjából.
=1896. 20. 678-712.

     törvénykönyv
Mattyasovszky Miklós: A polgári törvénykönyv tervezetének öröklési joga, gazdasági és társadalompolitikai szempontból.
=1901. 25. 502-519.

Rósa Ferenc: A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetének közgazdasági jelentősége.
=1903. 27. 269-309.

     törzsörökösödés
Baross János: A schleswig-holsteini parasztbirtokok törzsöröklési joga.
=1902. 26. 657-669.

Fellner Frigyes: A törzsörökösödés és a magyar földbirtok.
=1903. 27. 667-675.

     tőzegláp
Rényi Artúr: A tőzeglápok ipari és mezőgazdasági hasznosítása Németországban.
=1917. 41. 354-366.

     tőzsde
Lendvay Sándor: A tőzsdeadó.
=1895. 19. 97-113.

Félegyházy Ágost: A tőzsde-reformról.
=1895. 19. 256-270.

Matlekovits Sándor: A német tőzsdetörvény javaslata.
=1895. 19. 569-586.

Hegedűs Lóránt: A tőzsde adója.
=1895. 19. 723-736.

Vajda Zoltán: Az 1895. évi tőzsdekrízis okai és következményei.
=1897. 21. 905-941.

Szeghő Ernő: Tőzsdereform. - Németországi tanulságok. - 1-2.
=1910. 34. 542-558., 625-639.

Judik József: Az amerikai tőzsdei spekuláció tanulságai.
=1930. 54. 453-471.

N. -F.: A budapesti tőzsde a háborús gazdaságban.
=1942. 66. 446-448. /K/

     transzferképesség
Pikler Endre: Az automatikus transzferképesség elmélete.
=1934. 58. 260-274. /K/

     Trianon
Móricz Miklós: A Felvidék gazdasági élete Trianon óta.
=1932. 56. 107-123.

     Trieszt
Th. L.: Trieszt gazdasági visszafejlődése.
=1923. 47. 873. /KK/

     trösztök
H.: Az amerikai trösztök.
=1900. 24. 544-547. /K/

Árkövy Richárd: Kartellek és trösztök.
=1904. 24. 352-361.

Baumgarten Nándor - Meszlény Artúr: A védvám befolyása a kartellekre és trösztökre.
=1906. 30. 307-317.

H. G.: Az amerikai acéltröszt elleni per.
=1911. 35. 836-837. /K/

     tuberkulózis
Szegedy-Maszák Elemér: A munkásvédelem feladatai a tuberkulózis-ellenes küzdelemben. 1-2.
=1904. 28. 779-795., 840-853.

Lukács György: Küzdelem a tuberkulózis ellen.
=1923. 47. 202-210.

     tudományelmélet
Kisléghi Nagy Dénes: A gazdaságpolitika tudományelméleti helyzete.
=1943. 67. 78-83. /K/

     tudományos kutatómunka
Andreich Jenő: A tudományos kutató munka fejlődése és a közgazdaságtan.
=1934. 58. 616-619. /K/

     tulajdon
Hajdú László: Az erdőterület és annak tulajdoni viszonyai Poroszországban.
=1895. 19. 281-283. /K/

Sch.: Az ingatlan tulajdon védelme a háború alatt.
=1914. 38. 645-646. /K/

Balás Károly: Jólét és tulajdon.
=1941. 65. 425-434.

     túlnépesedés
Ferenczi Imre: Túlnépesedés és kivándorlás.
=1927. 51. 561-583.

Ferenczi Imre: A túlnépesség ismérvei.
=1938. 62. 435-463.

     tűzbiztosítás
Szepesi Béla: Állami és magán tűzbiztosítás. 1-3.
=1893/2. 17. 389-410., 528-556., 597-623.

Goldziher Károly: A tűzbiztosítás statisztikai alapelvei.
=1926. 50. 15-24.

     tűzkár
Hajdú László: A tűzkárok Magyarországon 1889-1891.
=1894. 18. 614-617. /K/

Hajdú László: A tűzkárok Horvát-Szlavonországban 1882-1891.
=1894. 18. 913-917. /K/

Hajdú László: A tűzkárok Magyarországon az 1892. és 1893. években.
=1895. 19. 130-132. /K/

Hajdú László: A tűzkárok Magyarországon az 1894-ik évben.
=1895. 19. 757-760. /K/

Róth Pál: Az épületek tűzkárbiztosításáról szóló osztrák törvényjavaslat.
=1898. 22. 75-88.

Vargha Gyula: Tűzkárok a Magyarbirodalomban. 1-2.
=1898. 22. 227-241., 318-333.

     Udvarhely vármegye
Barabás Endre: Udvarhely vármegye közgazdasági leírása. 1-2.
=1904. 28. 683-720., 762-778.

Barabás Endre: A nemzetiségi bankok székelyföldi akciója (Udvarhely vármegye hitelügyi viszonyai).
=1904. 28. 815-839.

     Új-Zéland
Alkoholtilalom Új-Zélandban.
=1912. 36. 549-550. /K/

     unavölgyi vasút
Szegh Dezső: A dalmát vasúti összeköttetés. (Az Ogulin-Knin-i és az unavölgyi vasút.)
=1910. 34. 611-624.

     univerzalizmus
Karg Norbert: A neoromantikus irányzat és Spann univerzalizmusa a közgazdaságtanban.
=1928. 52. 123-134.

Kisléghi Nagy Dénes: Az univerzalizmus államelmélete.
=1931. 55. 702-708. /K/

Takaróné Gáll Beatrix: A tiszta ökonómia és az univerzalizmus viszonya.
=1933. 57. 745-784.

Kisléghi Nagy Dénes: Az univerzalizmus bölcseleti alapjai.
=1936. 60. 715-761.

Kisléghi Nagy Dénes: Lélektan és társadalomtudomány az univerzalizmus rendszerében. 1-2.
=1937. 61. 165-204., 349-385.

Kisléghi Nagy Dénes: Az univerzalizmus gazdasági tanai. 1-2.
=1937. 61. 577-627., 784-822.

Kisléghi Nagy Dénes: Az univerzalizmus hívei és bírálói. 1-2.
=1938. 62. 532-578., 772-814.

     utódállamok
Halász Tibor: Az utódállamokkal kötött postatakarékpénztári egyezményről.
=1930. 54. 914-918. /K/

Buday Kálmán: Magyarország ás az utódállamok helyzete a nemzetközi pénzpiacon.
=1931. 55. 472-504.

     üvegipar
Th. L.: A csehszlovák üvegipar adatai.
=1923. 47. 444. /KK/

     üzem
Géber Antal: A magyar gyáripar első üzemi és munkásstatisztikája.
=1904. 28. 121-131.

A hatósági és magánüzem egyesítése.
=1912. 36. 693-695. /K/

Sch.: Nyolc órás munkanap az Egyesült Államok állami üzemeiben.
=1912. 36. 840. /K/

Farkas Geiza: A legtöbbet termelő mezőgazdasági üzem.
=1913. 37. 486-511.

Községi üzemek Olaszországban.
=1914. 38. 541. /K/

Laky Dezső: A községi üzemek jelentősége a magyar városok háztartásában.
=1917. 41. 503-537.

Ereky Károly: A mezőgazdasági nagyüzemek és a többtermelés.
=1923. 47. 617-632.

Kelemen Móric: A harmadik nemzetközi üzemgazdasági kongresszus és annak előzményei.
=1927. 51. 611-628.

Tóth Jenő: Nemzetközi mezőgazdasági üzemstatisztika.
=1932. 56. 719-723. /K/

Éber Ernő: Belterjesség és jövedelmezőség a mezőgazdasági üzemekben.
=1935. 59. 799-804. /K/

Éber Ernő: A mezőgazdasági üzemnagyság-csoportok része a piac ellátásában.
=1940. 64. 62-66. /K/

Dékány István: A társadalom mint 'üzem' (adalék a probléma alapvetéséhez).
=1940. 64. 133-148.

Éber Ernő: Mezőgazdasági üzemstatisztikai adatok vizsgálata.
=1941. 65. 661-667. /K/

Farkas Árpád: Kisgazdaságok igásállattartásának üzemgazdasági szempontjai.
=1942. 66. 417-433.

     üzletek átruházása
Törvényjavaslat a kereskedelmi üzletek átruházásáról.
=1900. 24. 389. /K/

     üzleteredmények
Bánfi Oszkár: A budapesti pénzintézetek üzleteredményei az 1902. évben. 1-2.
=1903. 27. 448-462., 526-556.

Bánfi Oszkár: A budapesti pénzintézetek üzleteredményei 1903-ban.
=1904. 28. 675-682.

Bánfi Oszkár: A budapesti pénzintézetek üzleteredményei 1904-ben.
=1905. 29. 337-345.

Jirkovsky Sándor: Pénzintézeteink múlt évi üzleteredménye.
=1942. 66. 256-261. /K/

     üzleti felesleg
Dávid László: A visszatérítés elve a szövetkezet üzleti feleslegének felosztásában.
=1939. 63. 921-940.

Kéler György: A visszatérítés elve a szövetkezet üzleti feleslegének felosztásában. - Hozzászólás Dávid László dolgozatához. -
=1940. 64. 49-51. /K/

     vagyon
Fellner Frigyes: A nagy vagyonadó.
=1919. 43. 204-217.

Klug Emil: A németosztrák, a cseh és a németbirodalmi egyszeri nagyvagyonadóról és vagyonszaporulati adóról.
=1920. 44. 552-586.

Neubauer Gyula: Tőke, vagyon, gazdagság.
=1928. 52. 313-333.

Laky Géza: Általános forgalmi-, általános kereseti-, jövedelem- és vagyonadónk fejlődési irányai.
=1929. 53. 393-455.

Varga István: A vállalati nyereség. Adalék a vagyonmegoszlás elméletéhez.
=1930. 54. 165-206.

Posch Károlyné: Az első magyar pénzintézetek kezelése és nyilvántartása.
=1941. 65. 900-907. /K/

     vajkivitel
Szibéria vajkivitele 1914-ben.
=1915. 39. 568. /K/

     vállalat
Az ipari és kereskedelmi vállalatokban alkalmazott tisztviselők és a kereskedősegédek szolgálati viszonyairól szóló törvény legújabb javaslata.
=1918. 42. 620-630. /K/

Fehér Gyula: Megjegyzések a biztosítási magánvállalatokról szóló törvényjavaslathoz.
=1919. 43. 68-92.

Altenburger Gyula: Jegyzetek a biztosító magánvállalatok állami felügyeletéről.
=1923. 47. 23-29.

Vállalatok tőkeemelései.
=1923. 47. 167-168. /KK/

Vállalatok tőkeemelései.
=1923. 47. 255-256. /KK/

Új alapítások.
=1923. 47. 256. /KK/

Varga István: A vállalati nyereség. Adalék a vagyonmegoszlás elméletéhez.
=1930. 54. 165-206.

Goldziher Károly: A vállalati nyugdíjpénztárak helyzetének megítélése.
=1936. 60. 202-206. /K/

Nemény Vilmos Béla: A zlíni Bata-vállalat szervezési formája.
=1942. 66. 884-894. /K/

     vállalkozás
Márffy Ede: Az állam mint vállalkozó.
=1918. 42. 375-394.

     válóperek
Buday László: Házassági perek az új házasságjog első esztendejében, 1895-1896.
=1897. 21. 626-631. /K/

     valorizáció
Gyapotvalorizációs tervek az Egyesült Államokban.
=1911. 35. 838-839. /K/

Kakaó-valorizáció.
=1912. 36. 525-527. /K/

Brazíliai gumi-valorizáció.
=1913. 37. 699-700. /K/

A valorizáció ügye. MKT-ankét. Posch Gyula előadása.
=1923. 47. 740-748.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. Éber Antal hozzászólása.
=1923. 47. 748-750.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. Balás Károly hozzászólása.
=1923. 47. 750-751.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. Balogh Elemér hozzászólása.
=1923. 47. 751-756.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. Hein János hozzászólása.
=1923. 47. 756-760.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. Hollós Ödön hozzászólása.
=1923. 47. 760-764.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. Sebesta Kolos hozzászólása.
=1923. 47. 764-768.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. Bernát István hozzászólása.
=1923. 47. 768-771.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. Keleti Kornél hozzászólása.
=1923. 47. 771-776.

A valorizáció ügye. MKT-ankét. Engel Ármin hozzászólása.
=1923. 47. 776-782.

Fülei-Szántó Endre: A valorizáció törvényhozásunkban, különös tekintettel az 1928. évi XII. törvénycikkre.
=1928. 52. 334-353.

     valószínűség
Balás Károly: Indukció, valószínűség és statisztikai módszer.
=1916. 40. 81-95.

     válság
Barna Zoltán: A mezőgazdasági válság francia világításban.
=1895. 19. 231-241.

Moldoványi István: A válságelméletek története. 1-2.
=1896. 20. 387-411., 539-552.

Pólya Jakab: A mezőgazdasági válság. 1-2.
=1896. 20. 517-538., 587-640.

Makai Ernő: A szocialista válságelmélet.
=1907. 31. 511-542.

A brazíliai válság.
=1914. 38. 349-351. /K/

Az argentínai válság.
=1914. 38. 665-666. /K/

Neubauer Gyula: A pénz válsága.
=1918. 42. 710-727.

Dréhr Imre: A feldarabolt Magyarország - Európa gazdasági válsága.
=1923. 47. 633-645.

Bernát Gyula: A gazdasági válság és a munkabérek alakulása.
=1923. 47. Pótfüzet 1-15.

György Ernő: A fizetésképtelenségi válságról.
=1926. 50. 311-317. /K/

Tonelli Sándor: Az európai gazdasági hegemónia válsága.
=1926. 50. 602-606.

Zelovich László: A szénválság.
=1929. 53. 85-100.

Hirsch Albert: A cukorválság.
=1929. 53. 635-655.

Magyary Lajos: A gazdasági válság enyhítése.
=1930. 54. 306-310. /K/

Hantos Elemér: Mezőgazdaságunk válsága és annak nemzetközi megoldása.
=1931. 55. 15-37.

Zelovich László: A búzaválság.
=1931. 55. 133-140. /K/

Domány Gyula: A világgazdasági válság.
=1931. 55. 194-215.

Neubauer Ferenc: A gazdasági válság kialakulása és fázisai.
=1932. 56. 243-252. /K/

Kisléghi Nagy Dénes: A gazdasági individualizmus válsága.
=1933. 57. 249-256.

Varga István: Válság és szegénység.
=1933. 57. 323-326. /K/

Heller Farkas: Fogyasztás és gazdasági válság. Válasz Varga Istvánnak.
=1933. 57. 326-331. /K/

Varga István: Válság és szegénység. Viszontválasz Heller Farkasnak.
=1933. 57. 331-332. /K/

Rassay Gyula: A bankok szerepe az európai hitelválságban.
=1933. 57. 395-422.

Pongrácz Kálmán: Az agrárválság a Tiszántúl.
=1937. 61. 205-222.

György Ernő: A mezőgazdasági hitelválság tanulságai.
=1937. 61. 310-331.

     váltó
Jankovich Béla: Külkereskedelem és váltó-árfolyam.
=1894. 18. 747-783.

Czeisler Emil: A külföldi váltó és a valuta-rendezés.
=1900. 24. 611-618.

Neumann Ernő: A kivándorlás része az olasz váltó-árfolyamok emelkedésében.
=1912. 36. 21-33.

Domány Gyula: A jegybankok diszkontpolitikája.
=1927. 51. 513-515. /K/

Raab A. András: Váltóárfolyam vagy vásárlóerő?
=1943. 67. 19-52.

     változó kamat
Liszka Viktor: A változó kamatozású kötvények.
=1916. 40. 661-691.

     valuta
Kohn Dávid: Az olasz valuta története. 1-5.
=1893/2. 17. 3-60., 115-169., 253-305., 429-444., 495-527.

H.: A valutatörvény életbeléptetése.
=1900. 24. 48-49. /K/

Czeisler Emil: A külföldi váltó és a valuta-rendezés.
=1900. 24. 611-618.

Bánfi Oszkár: A valutareform az észak-amerikai Egyesült Államokban.
=1901. 25. 281-293.

Polányi A.: A japán valuta történetéhez. 1-2.
=1907. 31. 410-415., 447-454.

Balás Károly: Valuta és számolási érték.
=1921. 45. 509-532.

Zürichi valutajegyzések.
=1923. 47. 164. /KK/

Th. L.: Nemzetközi valuták 1922-ben.
=1923. 47. 165-166. /KK/

Zürichi valutajegyzések.
=1923. 47. 255. /KK/

Zürichi valutajegyzések.
=1923. 47. 341. /K/

Th. L.: A semleges államok valutáinak alakulása az 1916-1922. években.
=1923. 47. 341-342. /KK/

Balás Károly: Valutabetegségünk kérdéséhez.
=1923. 47. 347-367.

Th. L.: Nemzetközi valutaárfolyamok az 1923. évben.
=1923. 47. 874-875. /KK/

Balás Károly: Valutapolitikai tanulságok.
=1924. 48. 1-6.

Varga István: Valutaközösségre vonatkozó tervek.
=1925. 49. 329-332. /K/

Neugröschel Endre: A kínai valuta problémája.
=1925. 49. 533-542. /K/

Hajdrik Sándor: A pénzintézetek valuta- és értékpapírtárcája az infláció idején.
=1926. 50. 796-801. /K/

Judik József: Aranyvaluta és dollárvaluta.
=1928. 52. 53-57. /K/

Óvári Papp Zoltán: Aranyvaluta Olaszországban.
=1928. 52. 162-168. /K/

Tabakovits Dusán: A valutapolitika aktuális kérdései.
=1928. 52. 778-793.

Óvári Papp Zoltán: Franciaország áttérése az aranyvalutára.
=1929. 53. 101-123.

Judik József: A bankkövetelések valutapolitikai jelentősége.
=1929. 53. 311-344.

Káldor Miklós: A nemzetközi valutapolitika és az árszínvonal. A Macmillan-bizottság jelentése.
=1931. 55. 722-727. /K/

Theiss Ede: Valutapolitika és konjunktúra Svédországban.
=1935. 59. 427-432. /K/

Neubauer Gyula: Hitelpolitika és aranyvaluta.
=1936. 60. 653-699.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Fellner Vilmos hozzászólása.
=1937. 61. 282-283.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Theiss Ede hozzászólása.
=1937. 61. 284-286.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Virány Egon hozzászólása.
=1937. 61. 286-288.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Ifj. Boér Elek hozzászólása.
=1937. 61. 288-291.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Domány Gyula hozzászólása.
=1937. 61. 291-293.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Hein János hozzászólása.
=1937. 61. 294-295.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Buday Kálmán hozzászólása.
=1937. 61. 296-297.

Vita az aranyvaluta jövőjéről. MKT-ankét. Neubauer Gyula hozzászólása.
=1937. 61. 297-298.

Hegedűs Lóránt: Beszámoló az 1921. évi magyar valutakísérletről.
=1937. 61. 729-740.

Domány Gyula: A valutarendezés fél évszázada.
=1943. 67. 175-193.

Jirkovsky Sándor: Az 1892.-i valutaankét.
=1943. 67. 326-365.

Recensor: Az angol és amerikai valutatervek ellentéteinek háttere.
=1944. 68. 425-428. /K/

Tarnóczi Lóránt: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok valutaforgalmi kötöttségei.
=1947. 70. 197-206. /K/

     vám
Fenyvessy József: A német vámterület 1892-ik évi külkereskedelme.
=1894. 18. 162-165. /K/

Hajdú László: A közös vámterület külforgalma az utolsó tíz évben., különös tekintettel a mezőgazdasági termékek forgalmára.
=1895. 19. 675-682. /K/

Hajdú László: A közös vámterület külforgalma az utolsó évtizedben.
=1896. 20. 494-497. /K/

Pólya Jakab: A német vámegylet.
=1896. 20. 743-758.

Pólya Jakab: Ausztria vámpolitikája.
=1897. 21. 212-235.

Láng Lajos: A nemzetközi vámpolitika jövője.
=1898. 22. 297-317.

Az új vámtarifa.
=1900. 24. 625-628. /K/

Az új vámtarifa.
=1900. 24. 707-710. /K/

Az új vámtarifa.
=1900. 24. 786-789. /K/

Az új vámtarifa.
=1900. 24. 872-874. /K/

Gaál Jenő: A külön vámterület felállítása és hasznosságának feltételeiről.
=1901. 25. 1-21.

Hieronymi Károly: A német vámtarifajavaslat.
=1902. 26. 1-38.

Láng Lajos: A német vámjavaslat.
=1902. 26. 85-109.

Az észak-amerikai Egyesült Államok vámpolitikája és a reciprocitás. 1-2.
=1902. 26. 450-462., 618-624.

Ruttkay Vilmos: Az angol vámpolitikai mozgalom.
=1903. 27. 733-746.

Vágó József: Kiviteli törekvéseink és az új autonóm vámtörvényjavaslat. 1-3.
=1903. 27. 783-792., 860-873.; 1904. 28. 375-384.

Láng Lajos: A védvámos fordulat.
=1904. 28. 89-108.

Vágó József: Kikészítési eljárás, vámhitel és egyéb kiviteli kérdések.
=1904. 28. 499-515.

Ruttkay Vilmos: Az angol vámpolitikai mozgalom.
=1905. 29. 3-12.

Katona Sándor: Vámpolitikai nehézségek az önálló vámterületen.
=1905. 29. 278-295.

Matlekovits Sándor: A vámpolitika új korszaka. 1-2.
=1906. 30. 289-306., 380-409.

Baumgarten Nándor - Meszlény Artúr: A védvám befolyása a kartellekre és trösztökre.
=1906. 30. 307-317.

Ruttkay Vilmos: Chamberlain vámpolitikájának újabb fordulata.
=1906. 30. 433-439.

Ecseri Lajos: A magyar búzaárak alakulása a múlt század közepétől fogva, és az új mezőgazdasági vámok várható hatása.
=1906. 30. 505-530.

Matlekovits Sándor: Az autonóm vámtarifa.
=1906. 30. 649-667.

Matlekovits Sándor: Az autonóm vámtarifa iparvédő jellege.
=1906. 30. 721-763.

Matlekovits Sándor: Az önálló magyar vámterület és a magyar mezőgazdaság.
=1910. 34. 73-104.

Tonelli Sándor: A vámvédelem és a drágaság.
=1911. 35. 505-522.

Werkner Ödön: Az angol vámpolitikai mozgalom. 1-3.
=1911. 35. 602-628., 674-686., 765-779.

Nemzetközi vámkongresszus Párizsban.
=1912. 36. 624. /K/

T. S.: A magyar vámpolitikai központ.
=1912. 36. 689-692. /K/

Vidacs Gyula: Az amerikai vámtarifareform.
=1913. 37. 617-620. /K/

P. P.: A németek által megszállott ellenséges területek vám- és adóviszonyai.
=1914. 38. 786-787. /K/

Vágó József: Vámpolitikai közeledés és legtöbb kedvezményre való jog.
=1915. 39. 437-441.

Balkányi Béla: Gabonaárak alakulása 1906 óta az osztrák-magyar vámterületen.
=1915. 39. 501-514.

Matlekovits Sándor: Vámelőnyök (préférence): a német-magyar-osztrák gazdasági közeledés tervezett eszköze.
=1916. 40. 153-167.

Katona Sándor: Magyar-osztrák közbenső vámvonal.
=1916. 40. 305-334.

P. P.: Az új török vámtarifa.
=1916. 40. 645-646. /K/

Beck Dénes: Gazdasági életünk a jövőben, különösen a drágaság-, vám- és pénzkérdés szempontjából.
=1917. 41. 564-576.

Naményi Ernő: Külkereskedelmünk Ausztriával és a vámpolitika.
=1922. 46. 480-491.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Matlekovits Sándor elnöki megnyitója.
=1922. 46. 627-628.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Ferenczi Izsó előadása és válasza.
=1922. 46. 628-632., 727-730.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Méhely Kálmán 'Védvám, iparfejlesztés és közjólét' című előadása.
=1922. 46. 633-661.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Vágó József hozzászólása.
=1922. 46. 661-671.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Mutschenbacher Emil hozzászólása.
=1922. 46. 672-677.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Naményi Ernő hozzászólása.
=1922. 46. 677-688.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Keleti Kornél hozzászólása.
=1922. 46. 688-699.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Fenyő Miksa hozzászólása.
=1922. 46. 700-712.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Balkányi Kálmán hozzászólása.
=1922. 46. 712-716.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Kende Tódor hozzászólása.
=1922. 46. 716-718.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Székely Artúr hozzászólása.
=1922. 46. 718-721.

Az új autonóm vámtarifa. MKT-ankét. Matlekovits Sándor hozzászólása.
=1922. 46. 722-727.

Kőnig Tivadar: A vámjog szabályozásáról szóló törvényjavaslat.
=1924. 48. 173-198.

Havas Mór: A magyar autonóm vámtarifa hatása gazdasági életünkre.
=1927. 51. 467-477.

Zelovich László: A legnagyobb kedvezmény kérdése és az 1930. évi genfi vámkonferencia.
=1930. 54. 295-305.

Éber Ernő: A kedvezményes vámok kérdése a Brit Birodalomban.
=1930. 54. 811-816. /K/

Kardos Béla: A vámháború hatása a Felvidék gazdasági életére és a csehszlovák fizetési mérleg.
=1932. 56. 819-824. /K/

Heller Farkas: Vámpolitika és árszínvonal.
=1933. 57. 1-19.

Kecső István: Vámteherszámítások.
=1936. 60. 341-345. /K/

Éber Antal: Vámuniók.
=1938. 62. 982-986. /K/

Gesztelyi Nagy László: Vámpolitikai vonatkozások Magyarország és Szerbia között a világháború előtti évtizedekben.
=1941. 65. 655-661. /K/

A 'Szabadkereskedelmi vagy védvám-rendszer' kérdéséről. MKT-ankét.
=1947. 70. 112-128.

     vándorlás
Thirring Gusztáv: A természetes népmozgalom és a vándorlások szerepe népességünk gyarapodásában.
=1893/2. 17. 570-591. /K/

F.: A vándorló foglalkozásnélkülieket ellátó állomás.
=1899. 23. 372-377. /K/

Heller Farkas: A városba tömörülés jelensége Magyarországon. 1-2.
=1904. 28. 854-863., 907-923.

Kováts Ferenc: A városba tömörülés jelensége Magyarországon. (Észrevételek és helyreigazítások Heller Farkas hasonló című értekezéséhez.)
=1905. 29. 13-31.

Heller Farkas: A városba tömörülés jelensége Magyarországon. (Válasz Kováts Ferenc észrevételeire és helyreigazításaira.)
=1905. 29. 108-115.

Kenéz Béla: A városba tódulás okai.
=1905. 29. 540-559.

Kovács Lajos: A belső vándorlások Magyarországon.
=1910. 34. 301-318.

Ferenczi Imre: A munkanélküliség és a nemzetközi munkásvándorlások.
=1912. 36. 735-749.

A népesség áramlása a városokba az Egyesült Államokban.
=1913. 37. 697-699. /K/

Ferenczi Imre: A kontinentális munkásvándorlások szabályozása Európában.
=1924. 48. 199-226.

Andor Endre: Munkásbevándorlás Franciaországba.
=1925. 49. 631. /K/

Ferenczi Imre: A világvándorlások és a népek közeledése. (Történeti áttekintés.)
=1930. 54. 411-452.

Thirring Gusztáv: Válasz 'A nemzeközi vándormozgalom statisztikai felvételéről' című könyvismertetésre.
=1933. 57. 229-230. /K/

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. Ferenczi Imre előadása.
=1936. 60. 700-714.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. Hegedűs Lóránt hozzászólása.
=1936. 60. 791-794.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. Kovács Alajos hozzászólása.
=1936. 60. 794-796.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. Kovrig Béla hozzászólása.
=1936. 60. 796-799.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. Neubauer Gyula hozzászólása.
=1936. 60. 799-802.

Vándorlások és gyarmatok. MKT-ankét. Ferenczi Imre válasza.
=1936. 60. 802-803.

     várakozási idő
Frisch Ferenc: A várakozási idő a szociális biztosítás technikájában.
=1932. 56. 792-813.

     Vargha Gyula
Laky Dezső: Vargha Gyula (1853-1929). Nekrológ.
=1929. 53. 305-310.

     városok
Sugár Ignác: Vidéki városaink helyzete.
=1896. 20. 179-210.

H. A.: Az orosz városok pénzügyi állapota.
=1899. 23. 684-687. /K/

Németh József: Ó-Szerbia és Nyugat-Macedónia városai.
=1918. 42. 233-257.

Th. L.: Építkezések a német nagyvárosokban az 1922. év folyamán.
=1923. 47. 445. /KK/

Th. L.: Magyarország 20 000-nél népesebb városainak és községeinek lakossága az 1910. és 1920. évi népszámlálások adatai alapján.