ELSŐ KÖNYV.
A GYERMEKKOR.
1794-1811.


I.A Jósika-család eredete. A Jósika név. Jósika ősei: Jósika János, Jósika István, a kanczellár. Jósika István utódai. Birtokpörök. Jósika Gábor utódainak bárói rangja. Jósika Lajos, Jósika Sámuel, Jósika Imre, Jósika Mózes. Jósika Imre, az író nagyapja.


2. JÓSIKA TORDAI SZÜLŐHÁZA.


SZELLEMI művelődésünk első munkásai sorában a jámbor szerzetesek és papok, az énekmondók, vándorlantosok és buzgó iskolamesterek között korán megjelenik résztvenni a nemes munkában a főrangú magyar is. Nem hiúságból vagy dicsőségkeresésből, hanem hazafias buzgalomból, irodalomszeretettől ösztönöztetve, a szív nemes belső sugallatát követve. Nem örökölt nevük, hanem tehetségük, költői erejük és hatásuk emeli ki közülök a szerelem finom érzésű lantosát báró Balassát, a kardot a tollal felváltva forgató hősköltőt gróf Zrínyit.

Az irodalom országgyűlésébe azután ez a rend is állandóan küld követeket, kik ott nem felsőházzá különülnek, hanem a munkások közé elvegyülnek. Olyan követeket, mint gróf Széchenyi vagy báró Eötvös József.

Erdélynek itt is külön országgyűlését lehetne megkülönböztetni: itt az irodalom mívelésére és pártolására a fejedelmek adják a jó példát s a főrangúak viszik a vezetőszerepet: a történetíró gróf Bethlenek, Kemény János, Apor, a tudománypártolást hitbizományként apáról fiúra hagyományozó gróf Telekiek, a szinházalapító báró Wesselényi s a regény két erdélyi fejedelme: báró Jósika Miklós és báró Kemény Zsigmond.

*

A magyar nemzeti szokások és hagyományok kegyeletes ápolása, a hazafias érzés a Jósikák családi jellemvonása volt. A család tagjai nemzedékeken át a politikai vagy vitézi pályán kerestek vagy találtak babérokat, az irodalom tisztelt házában első követül regényírónk jelent meg.[2]

A család eredetéről többféle hagyomány keringett: hogy Kantakuzeno János görög császártól származott volna, hogy oláh eredetű,[3] hogy nevét Zsigmond királytól kapta volna, a ki ezen a vidéken jártában egyszer egy katonásdit játszó gyermekcsoporttal találkozott s megkérdezte vezérüktől a nevét. A vezér, a kis «Jósika» – ennek a családnak őse – kapta volna azután bátor feleletéért erre a névre Zsigmondtól a nemességet.[4] Ezeknek a naiv családi «hagyományoknak» természetesen nincs semmi alapjuk, utólag kitalált anekdoták, a milyen csaknem minden régi család eredetéhez fűződik.[5] Az azonban valószínű, hogy a Jósika név olyan családnévvé vált személynév, mint a karánsebesi Gyuricska vagy Gyuricsko, Gyurkicza,[6] Ivánka, Laczkó, Mikó stb.[7]

A család a tizenhatodik században Jósika Gábor fiával[8] Jánossal tűnik fel először, a ki Szörény vármegyében, illetőleg a szörényi bánságban Karánsebesen volt birtokos s a család valószínűen már jóval korábban telepedett itt le.[9] Karánsebesi Jósika János neve 1559-től kezdve több oklevélben szerepel, 1589-90-ben Jósika János Simon Jánossal együtt Szörény vármegye alispánja,[10] 1593- és 1597-ben karánsebesi főbíró, ha ugyan ez adatok mind egy személyre vonatkoznak.[11] Jósika Jánosnak hat fia, ú. m. István, [12] Miklós, Ferencz, György, László és Farkas[13] közül különösen István emelkedett magasra, egészen az erdélyi kanczellárságig. Apja fiának olyan nevelést adott, miben rendesen csak előkelők gyermekei részesültek ebben az időben, t. i. olasz egyetemre is kiküldte.[14]


3. JÓSIKA ISTVÁN NÉVALÁÍRÁSA.4. A TORDAI FEJEDELMI KURIA.


Így jutott a Báthoryakkal közelebbi ismeretségbe s lett Báthory Zsigmondnak kegyeltje, ki kedvelt apródját belső kamarásává (cubicularius), majd kanczellárrá tette meg s elhalmozta birtokokkal, neki adományozta Sidóvárt,[15] Branyicskát, mely azelőtt Szalánczy Lászlóé volt[16] és még számos várat és birtokot s mivel e nagy vagyont neje, a «Tanácstükör» írójának, az eszes Gyulai Pálnak özvegye Füzi Borbála, Báthorynak is rokona, szintén tekintélyes birtokokkal gyarapította, kétségtelen, hogy a család vagyoni alapját ő vetette meg s vele emelkedik a család a főrangúak sorába. Ő használja először a branyicskai előnevet[17] a karánsebesi helyett, ő a család első bárója.[18] Báthory Zsigmondnak sok ideig nélkülözhetetlen embere volt; fontos családi ügyben[19] és politikai, diplomatiai megbízásokkal többször küldte Olaszországba és Prágába, reá bízta (1597) Temesvár ostromát,[20] mely nem sikerült, részt vett a Rudolffal folytatott tárgyalásokban s annak a politikának volt híve, mely a török szultán helyett Rudolf fenhatósága alá kívánta helyezni Erdélyt.[21] Az állhatatlan, holdkóros és beteg idegzetű Báthory Zsigmond, midőn megúnta a fejedelemséget s arra törekedett, hogy azt az oppelni és ratibori herczegséggel cserélje fel,[22] neki is hajlandó lett volna átadni azt, csakhogy hamarabb szabaduljon tőle. Jósika az ígéretet komolyan vette, mint a mely megfelelt nagyravágyásának,[23] azért, hogy időt nyerjen, míg tervének szilárd alapot vet, ellenfeleit elmozdítja útjából, a török segélyét biztosítja stb. húzni-halasztani akarta a Rudolffal kötött szerződés végrehajtását. Ez volt veszte, mert a türelmetlen fejedelem az 1598 áprilisi országgyűlésen Rudolf követei előtt ráhárította a felelősséget az átadás késedelméért, április 7-én pedig elfogatta s őrizet alá vétette. A Báthory lemondása után Kővárra s onnan Szatmárra vitették s a vár kapuja előtt lefejezték.[24] Szatmári fogságában magához hívatta feleségét s vele együtt végrendelkezett. Ebből azt látjuk, hogy két fiának Zsigmondnak és Gábornak különösen Branyicskát és Gerendet kívánta biztosítani.[25]

Jósika özvegye 1600 táján Sarmasági Zsigmondhoz, Báthory Zsigmond kedves emberéhez ment nőül.[26] Ez a házasság és Báthory rokonsága biztosította volna neki és két fiának Gerend birtoklását, ha Sarmasági cserébe nem adja azt Kemény Boldizsárnak, a ki aztán adománylevelet eszközölt ki rá Bethlen Gábortól (1618).[27] Jósika István kanczellár testvérei Ferencz és Miklós Báthory Gábornak kedves emberei voltak s nekik adta Bethlen Gábornak Roskány és Fonácza nevű birtokait (1612), midőn ez «a fejedelem iránt való köteles hűségről megfeledkezett s a keresztyének legnyilvánvalóbb ellenségéhez, a törökhöz futott».[28] Sarmasági és mostohai fia, Jósika Zsigmond Bethlen ellen a Homonnai pártjára állottak s a dési csatában (1616) mindketten fogságba is estek.[29] E miatt könnyű volt Kemény Boldizsárnak adománylevelet nyerni Bethlentől Gerendre, habár Sarmasági neje fiai nevében tiltakozott ez ellen (1618).[30] Bethlen utóbb megkegyelmezett Jósika Zsigmondnak (1618), de Gábor tovább is Bethlen ellenfeleivel tartott.[31] Gábor utódai[32] közül I. Leopold branyicskai Jósika Gábort, Imrét, Istvánt és Dánielt a bárói rangba, melyet elődei is élveztek, de az idők mostohasága miatt elveszítettek, 1698 április 12-ikén visszahelyezte.[33] Az első helyen említett Gábor az erdélyi királyi ítélőtáblának asszesszora s erdélyi főkomisszarius volt, «jámbor, emberséges ember» Cserei szerint,[34] de nem erre a hivatalra termett; tőle származtak a magas hivatalokat viselt Jósikák, ú. m. unokája László hunyadmegyei főispán, ennek fia, Antal főkormányszéki titkár (1778), a mely hivatalban fia, János még magasabbra emelkedett, t. i. 1822-ben annak elnöke lett; mint a kormány emberének politikai működése s az 1841/2-ik országgyűlésen szereplése eléggé ismeretes. Egyik fia, Lajos főkormányszéki tanácsos, a másik, Sámuel 1844-től 1848-ig erdélyi udvari kanczellár volt.


5. A JÓSIKA-CZÍMER.[35]6. BÁRÓ JÓSIKA JÁNOS.[36]7. BÁRÓ JÓSIKA IMRE.[37]


A bárói oklevél a Jósika Gáborén kívül a Jósika Imre katonai érdemeit emeli ki, t. i. hogy midőn Tököly török és tatár segélyhada Kolozsvárt ostromolta, a Dunánál állomásozó császári had vezérének, Badeni Lajos herczegnek ő vitt hirt erről, 1696-ban pedig a katonai szállítás és élelmezés igazgatója, ezeres kapitány és Torda vármegye főispánja volt. Első neje halála után[38] gróf Bánffy György kormányzó leányát, Zsuzsánnát vette feleségül. A Gábor ágát a hivatali, Imréét a katonai pálya kedvelése jellemzi. Imrétől egyenes ágon származott le a regényíró Jósika.[39] Mózes nevű fia a székely huszároknál szolgált s az alezredességig vitte fel. Felesége Wesselényi Mária volt[40] Fia, Imre előbb a testőröknél, később a székely huszároknál szolgált, de jobbnak látta ezt felcserélni az erdélyi ítélőtábla asszesszori vagy székülői állásával.[41] Valószínüen testőr korában Mária Terézia hatására tért át a katholikus vallásra.[42] Feleségül báró Bornemissza János és gróf Csáky Kata leányát, Anna Máriát vette el, ettől született Miklós nevű fia, írónk apja.[43]


8. BORNEMISZA ANNA MÁRIA LEÁNYKORI ARCZKÉPE.

II.Idősb báró Jósika Miklós, az író apja. Neveltetése. Gazdálkodása. Felesége gróf Lázár Eleonóra. Gyermekei. Jósika Miklós születése. A családi birtokok. Jósika gyermekkora. Anyjának betegeskedése, halála. Jósika nagyanyjánál, báró Bornemisza Anna Máriánál. Jósika nevelői: Wicht abbé; Lenoir Dubignon; Holsmay. Jósika neveltetése a nagyanyai házban. Nevelői jellemzése. Jósika és apja. Testvérei. Idősb báró Jósika Miklós jellemzése. A kolozsvári élet. Gróf Bánffy György estélye. Bornemisza Anna Mária halála.

IDÖSB Jósika Miklós kilenczéves gyermek volt, midőn apját (1776) elvesztette. Anyja, Bornemisza Anna Mária, a legszebb korában, fiatalon, harminczhárom éves korában maradt özvegyen s ritka önfeláldozással egész életét egyetlen gyermeke nevelésének szentelte. Hét éven át (1779/80-1785/6) a kolozsvári r. kath. lyceumba járatta s egyszersmind beadta a convictusba is, azonkívül nevelőt is tartott mellette, pl. pár évig Gull piarista tanár is nevelője volt[44] s latinul, németül[45] annyira megtanult, hogy mindkét nyelven beszélni és írni is tudott. Nevelése főleg arra irányult, hogy fia minél előbb meg tudjon állni a maga lábán és hogy jó gazda legyen, kire a családi birtok kezelését nyugodtan rá lehet bízni. Számítása fényesen be is vált: ha Jósika István a családi vagyon megalapítója, az idők során elidegenített, elhanyagolt birtokokat ez az utóda szedte újra rendbe. Már huszonkét éves korában megjelenik a gyulafehérvári káptalan előtt s bejelenti ellenmondását[46] a gerendi csere ügyében, melyet szerinte a kanczellár fiai cseréltek el a Kemény Boldizsár gyermekeivel; megtámadja apjának testvéreivel tett birtokosztozását stb. Majd leánynézőbe ment Meggyesfalvára özvegy gróf Lázár Antalné kastélyába s (1789) feleségül vitte haza onnan a tizennyolcz éves Eleonórát. Az ifjú asszony bájos volt fehér arczával, fekete fürtjeivel, kedves szemeivel, finom kis kezével s mindenkit lebilincselő okosságával, nyájasságával s derült kedélyével. A mellett gyenge, törékeny, férjéhez odaadással simuló, ki előtt semmiben sem volt nagyobb tekintély, mint hitvese; az erélyes, kissé nyers, szilárd akaratú s már gyermekkorától fogva maga lábán járni szerető Jósikának épen ellentéte. Neki ilyen feleség kellett s házasságuk valóban boldog is lett volna, ha a gyenge asszony betegeskedése derüjét gyakran meg nem zavarta, korai halála kíméletlenül meg nem semmisítette volna.

A tízévi házasság alatt[47] hét gyermekük, a korán elhalt Zsigmond, Rozália, a szintén zsenge korban elhúnyt Kata, Miklós, Imre, Zsuzsánna és Samu született.


9. MAGYARFENES LÁTKÉPE.


Költőnk Jósika Miklós Imre Farkas 1794 április 28-ikán született[48] a tordai Jósika-házban.[49] A gyermekkor emlékei, évei azonban nem e történeti nevezetességű városhoz, hanem más családi birtokokhoz, főleg Ó-Feneshez és Bilakhoz fűződnek.[50]

Ó-Fenes, Kolozsvártól nem messze, regényes fekvésű vidéken fekszik, hátterében messze húzódó hegylánczolattal, közvetlen közelben a Csicsal nevű csúcscsal, távolabb havasokkal és tölgyes erdejével, a létai várrommal, alatta a Jára vizével. Messze kiterjedésű kertben feküdt a kastély, mely ódon várra, vagy a tekintettől ridegen elzárkozó zárdára emlékeztetett, pedig nem volt olyan rideg halastavával és kertjében «mindenféle ültetett sok különbféle gyümölcsfáival» s műbarlangjával, melyről patak zuhogott alá.[51]

Balak, Beszterczéhez közel, volt különösen kedvelt tartózkodási helye a családnak, mely gyakran volt zajos a vendégektől. Az ott levő «gyönyörüséges szép épületet» is a fiatal gazda emeltette, felszerelve tiszti házakkal, konyha-, sütő-, mosóházzal, hintószínnel és huszonnégy lóra való istállóval.[52]

Branyicskát is ő hozta rendbe, mely a Hora-lázadás alatt sokat szenvedett, régi Martinuzzi-kastélya is akkor pusztult el, – most főleg gazdasági épületekkel, tiszti házakkal és szőlőültetvénynyel egészítette ki.[53]

Mihálczfalván, Küküllő megyében, szintén boldog gyermekévek teltek el. Az itteni udvarház és kertje helyén régen temető volt s a környék népe szinte kifogyhatatlan volt a legkülönfélébb kísérteties történetek mesélésében. Az apa ide ritkán látogatott el, bármennyire járt is kedvében Benkő nevű udvarbírája.[54]

A Szamos mellett Szurdukon (Szolnok-Doboka vármegye) is emeltetett a fáradhatatlan gazda egy új épületet. Az őrmezei és Rákóczihegy között festői fekvésű völgyben fekszik a Jósika-kastély, közel hozzá a magas sziklatető, hol II. Rákóczi Ferencz Csáky Istvánnal a zsibói csata napján (1705 november 11-ikén) ebédelt.[55] Itt a Csákyakról, a korábbi birtokosokról regélt a nép sokat. Ezekkel még koránt sincs kimerítve a Jósika-birtokok száma, ilyenek még Szamosfalva, Aranyos-Lóna, Csehtelke stb., de ezek, az utóbbit kivéve, keveset szerepelnek írónk életében. Állítólag maga a tulajdonos se ismerte minden birtokát s a létai várromot látva, prefektusától kérdezte meg, hogy kinek a tulajdona s csodálkozott, mikor az övének mondotta.[56]


10. A TORDAI FEJEDELMI KURIA KAPUJA.


A gyermek Miklós anyját alig ismerte, hiszen ötéves mult, mikor elvesztette s alig emlékezhetett vissza rá. Emlékezett egy vigano-divatú vadgalambszínű ruhájára, melyben elragadó volt; hogy czifra ruhát csináltatott számára, nehéz rózsaszínbrokát, elöl kerekre kivágott, kék rókaprémes, ezüstzsinóros mentét, vadalmaszínű mellénynyel és ezüstpaszomántos nadrággal, melyeket sarkantyús csizma és fekete selyem csákó egészített ki. Ezt kellett felvennie, ha vendégek voltak s félrecsapott csákóját mindig helyreigazította. A szász cselédektől a szász dialektust is elsajátította, a vendégek előtt e nyelven kellett szavalnia. Arra is vissza tudott emlékezni, hogy egyízben anyja mentette meg életét, mikor a torkán akadt halszálkától már-már kékülni kezdett.


11. RÉSZLET A MAGYARFENESI JÓSIKA-KASTÉLYBÓL. I.


Anyja napjai ekkor már meg voltak számlálva. Már Miklós születése előtt is betegeskedett,[57] Imre fia születése még inkább megviselte. Az utolsó négy év lassú hervadás volt:[58] gyenge szervezete a tüdőbajjal nem tudott megküzdeni, anyjához kívánkozott Meggyesfalvára s annak karjai között (1799 szeptember 29-ikén) lehelte ki lelkét.[59]

A fiatalon, huszonnyolcz éves korban elhúnyt jó feleség halála nemcsak a férjet borította gyászba, de még jobban sujtotta az öt apró gyermeket, kik közül a legidősebb (Rozália) hatéves volt. A két nagyanya még élt, mindkettő korán jutott özvegységre s mindkettő gyakorlott volt a gyermeknevelésben. Az apa köztük osztotta föl gyermekeit: Rozáliát, Miklóst és Samut saját anyja, özv. br. Jósika Imréné ófenesi nagyasszony, a két legkisebbet, Imrét és Zsuzsánnát Meggyesfalvára gr. Lázár Antalné gondjaira bízván.

A kis Miklós, ki ekkor ötéves gyermek volt, hamar beletalálta magát az új helyzetbe. Nagyanyja, ekkor már élemedett matróna, de jóltevő, vendégszerető és «vidám volt, még késő öregségében is». Valószínűen az ő házát mutatja be «Abafi»-ban, a Mikola-ház rajzában. «Akár falun – úgymond – akár városon mulatott ezen érdekes család, feltűnt körében azon egyszerű szíves emberszeretet, a fitogtatás nélküli vendégbecsülés, azon bájló mód, mely mindenkit kényelmes helyzetbe tud tenni, s kevés perczek alatt házinak, ismerősnek varázsolja a legidegenebbeket … Nem volt Erdélyben látogatottabb, szeretettebb, becsültebb háznép akkor, … s oly varázszsal bírt azon kedves elfogadó szellem, mely rajta elömlött, hogy kiki azt magáénak tekinté.» Az ófenesi kastély sokszor hangos volt a vendégektől s a kis Miklós később sem tudta feledni a híres Rozália-névnapokat, mikor zene s énekszó mellett a közeli s távoli rokonság, ismerősök, jó barátok összesereglettek a nagyasszony mostoha nőtestvére ünneplésére.[60] Miklós, az eleven eszű élénk gyermek, különösen kedvébe férkőzött, csakhamar ő lett a nagymama kényeztetett kedvencze. Ünnep és szórakozás mellett a nevelés komoly munkája is csakhamar megkezdődött. Nevelők jöttek a házhoz a fiúkhoz s nevelőnők a leányokhoz. Az első nevelő egy kegyetlen ember, csak kevés ideig volt mellettük,[61] ezt követte Mihálcz páter. Jósika írja «Abafi»-jában, hogy a Mikola-család háztartásához hozzátartozott egy tisztes, vidámtekintetű, nyájas, udvari lelkész: ilyen volt az ófenesi minorita udvari káplán «magas, vaskos, piros,» nem nagytudományú. de «tekintélyes kinézésű férfiú», a ki szintén nagyon szigorú, de egyébként nyájas, vidám ember volt. A szigoruságra szükség is volt, mert a két kényeztetett gyermek rendkívül eleven és pajkos volt, s ebben épen Miklós járt elől jó példával. Sokszor túljárt nevelője eszén, de néha rajtavesztett, mint pl. akkor, midőn apja szobájában kutatva, egy nem neki való képeskönyvre bukkant s Mihálcz páter megdöbbenésére azt nagy érdeklődéssel lapozgatta.[62]


12. RÉSZLET A MAGYARFENESI JÓSIKA-KASTÉLYBÓL. II.


Egy másik nevelője Wicht abbé volt: afféle várományos, szalonabbé, a milyen a forradalom előtt sok volt Francziaországban, a forradalom szele azután hozzánk is többet elsodort belőlök s itt főúri családokban rendesen mint franczia nyelvmesterek vagy nevelők nyertek alkalmazást. Ilyen volt ez az abbé is, ki csak rövid ideig tudta a Jósika-fiúk pajkosságát kiállani s Brassóba ment papnak. Vele történt meg, hogy pajkos tanítványa egyszer éjjelre rozsolisos palaczkját tentásüveggel cserélte ki s a belőle gyanutlanul kortyintó tentás szájjal szidta a csínytevőt.[63]

A franczia menekültek más fajához tartozott, – szintén sok került belőle külföldre és Magyarországba, úgyhogy szinte színpadi és regényalakká vált – a Wicht nevelőutóda, Lenoir Dubignon, baron d’Armand ezredes, anyai ágon állítólag Napoleon rokona, ki dicsekedett vele, hogy részt vett az egyiptomi hadjáratban is. Szabadkőmíves volt, mire szintén nagyon büszke volt, egyébként igen nagymüveltségü ember, a ki szép szóval többre ment tanítványaival, mint elődei a nyírvesszővel és túlszigorral. Az apa előtt főként mint katona volt nagy tekintély. Utóda Holsmay zászlótartó lett, a ki talán kövérsége miatt hagyta ott a katonaságot, a ki latinul, németül, francziául, olaszul és angolul is tudott s mint nevelő is megállta helyét s azt a helyes oktatási elvet alkalmazta, hogy növendékei olvasmányaiban fokozat és rendszer legyen, kevésbbé szerencsés elve volt bizonyos mnemotechnikai gyakorlat az olvasottak megőrzésére. Később br. Jósika Jánosnál, sőt volt növendéke gyermekei mellett is nevelősködött.[64]

Természetesen a tanítás mellett a sportot és testi ügyességet sem hanyagolták el. Az apának nevelési elvében benne volt a testedzés is; hidegről vagy melegről nem volt szabad panaszolkodniok; ezt az elvét néha talán túlságba is vitte, de az a czél lebegett előtte, hogy gyermekei ne legyenek puha, kényes üvegházi növények.[65] Miklósunk már hatéves korában jól megülte «Csak annyi» nevű egérszőrű kis lovát.[66] Sőt, midőn de Bach és a Price-testvérek híres műlovasok Kolozsvárra is lerándultak, leczkét is vett az egyik Pricetól, a műlovaglást is elsajátította egy fogáson kívül, t. i. hátulról a ló hátára ugorva jobb lábbal félkört alakítani a nyereg fölött s földre ugrani.[67]


13. A MAGYARFENESI JÓSIKA-KASTÉLY.


Miklós gyorsfelfogású gyermek volt s a mint leczkéjét megtanulta, sietett a szabad levegőre s csikorgó télen, a hóban hempergett, hólabdázott,[68] vagy testvérével lovagolt. Bizonyos túlzással úgy jellemzi magát, hogy nála garázdább és vásottabb gyermek nem volt talán széles e világon s ha eszébe jut az a sok csíny, melyet elkövetett, az a tömérdek bors, melyet tanítói s nevelői orra alá tört, szinte bámulja, hogy elevenen négyfelé nem fürészelték. Olyan volt – szintén saját jellemzése szerint – mint egy örök perpetuum mobile, nem volt pillanatnyi nyugalma, mindig valamin törte a fejét, fúrt, faragott, gunyhót épített, embert, lovat, ebet kifárasztott, de gyöngédtelen és kíméletlen azért sohase volt.[69]

Később, midőn szemlét tart nevelői felett, tapasztalataiból azt az igazságot szűri le, nyilván azért, mert több rossz mint jó nevelője volt, hogy «nem üres szó, hanem valóság, minő csodásan menekül ki némely gyermek annyi hitvány s annyi kontár kezekből, melyek úgyszólván mindent elkövetnek, hogy az emberből tökéletesen haszontalan lényt növeljenek». Jellemének alakulását nem is ezeknek, hanem atyja nevelési szigorának köszönhette.[70]

Öröm- és ünnepnap volt az egyik vagy másik nagyanyai házban, mikor az apa meglátogatta gyermekeit. Ilyenkor maga köré gyüjtötte őket s játszott vagy beszélgetett, tréfált és ingerkedett velük, kikérdezte őket, hogy lássa, mennyire haladtak. Rozália, a legidősebb, volt a kedvencze, vidám, jókedvű gyermek, de ha megharagították, ő sem maradt adós, a mellett éleseszü és házias, Miklósunknak is legjobb pajtása.[71] Zsuzsánna nem oly szép és szeretetreméltó, hevesebb, ítéleteiben élesebb volt mint Rozália. Imre nagyot hallott, állítólag mivel dajkája elejtette, heveskedő, kalandos természetű, de éleseszű, ki gyorsan meg tudott felelni atyja ingerkedéseire.[72] Samu magas növésű, szép gyermek, bátor volt, egész a vakmerőségig. Nem csoda, ha az apának öröme telt gyermekeiben.


IDŐSB BÁRÓ JÓSIKA MIKLÓSNÉ.
(Az eredeti olajfestmény báró Jósika Sámuel szurduki kastélyában.)[73]


1801-ben az öt gyermeket mélyen érintő változás történt a Jósika-családban. Az egyik nagyanya, özvegy gróf Lázár Antalné, a ki Imre és Zsuzsánna nevelését vállalta magára, július 27-ikén meghalt[74] s most mind az öt gyermek Jósika Imréné házába került s az apa egyszerre s még gyakrabban időzhetett körükben.


14. BÁRÓ JÓSIKA SAMU GYERMEKKORI ARCZKÉPE.[75]


Idősb Jósika Miklós ekkor volt legszebb korában a harminczas éveiben, ellenmondás nélkül az első gavallér Erdélyben,[76] kitünő lovas, ki rendesen lóháton utazta be egymástól messze fekvő birtokait. Daliás ember volt, fekete mentében és dolmányban, ezüst övvel, négysoros dióbél arany mentelánczczal, közepén aquamarinnal s török karddal oldalán; választékos öltözékeiről különben egész Erdélyben híres volt.[77] A politikai küzdelmekben ugyan nem igen vett részt,[78] de hazája és a külföld eseményeit élénk figyelemmel kísérte. Valamikor heves, elégedetlenkedő politikai felfogásáért síkra szálló, sőt forradalmi érzelmű, a ki a Marseillaise fordításához is hozzáfogott s 1794-ben a Kościuszko-féle népfölkelés hírére Lengyelországba akart utazni, hogy a fölkelőkkel együtt harczoljon,[79] később mint annyi más ifjú forradalmár, ő is beletörődött a változhatatlanba s azt tartotta, hogy a létező kormányforma a legjobb. A társas életben élénk részt vett. Kolozsváron ez időben télen vége hossza nem volt a mulatságoknak, táncznak, estélyeknek, álarczos meneteknek és egyéb szórakozásoknak.[80] Jósika ezekről ritkán maradt el, sőt sokszor ő volt a vezető és hangadó. A díszszánkázás alkalmával szánja előtt lóháton vörös egyenruhába bujtatott czigányzenekara muzsikált, utánok aranypaszomántos sötétkék mentében és vörös nadrágban, csákósan két huszárral, az első szánban, melyet négy szép ló húzott, Jósika ült egy kolozsvári szépséggel. Szánkázás után vacsora, táncz, mulatság.[81] Mint szép embernek, eleven eszű, elmés társalgónak a nők körül is szerencséje volt, kártyázni is szeretett, állítólag jól játszotta az ombre-t, kevesebb szerencsével a fárót.[82]


15. KOŚCIUSZKO TÁDÉ.16. KOLOZSVÁR LÁTKÉPE.17. GRÓF BÁNFFY GYÖRGYNÉ.[83]


Az apa, a ki a társaságot annyira szerette, bevezette abba gyermekeit is, hogy korán otthonosan érezzék magukat benne. Miklósunk hálásan ismeri el, hogy ennek köszönheti azt, hogy nem ismerte a parquett-lázt, az ügyetlen félénkséget.[84]

Különösen megragadta és még később is foglalkoztatta emlékezetét Bánffy Györgynek egy ilyen estélye. A kormányzó szinte fejedelmi háztartást vitt Kolozsváron, cselédsége ragyogott az arany zsinórzattól, hatlovas hintóban járt s kikocsizás alkalmával titkárjával felolvastatott.[85] Estélyein együtt lehetett látni Erdély összes előkelőségeit, szép asszonyait és leányait, egyházi és tudományos tekintélyeit, korabeli festői divat szerint öltözve, mely foglalkozás, egyéniség és ízlés szerint sokféle változatot mutatott. Az estély középpontja természetesen maga az erdélyi kis napkirály és családja volt: velenczei tükröktől és csillároktól ragyogó, vörös selyemdamaszttal kárpitozott termében, melyet családi képek díszítettek, hajporosan, czopffal és parókával, oldalán az elmaradhatatlan gyíklesővel, fogadta vendégeit nejével, szül. gróf Palm Jozefával, a magyarosan öltözött, de magyarul keveset tudó oroszos arczú, kisorrú és kislábú büszke asszonykával, a ki termete kicsinységét az akkor divatos magas hajékkel akarta megnöveszteni. A franczia etiquette megtestesülése és erdélyi divatkirályné.


18. FORTINI KÁROLY NÉVALÁÍRÁSA.[86]


A minden kicsinysége mellett is tekintélyes kormányzóné büszkeségét szép családja: négy daliás ifjú és két gyönyörű leány fokozta. Az estélyen valósággal cerclet tartottak: mindenkihez egy-egy nyájas kérdést vagy szót intézve. Egymás után kerülnek sorra a modorával, ruházkodásával, sőt társalgásával is francziát játszó gróf Bethlen Farkas, a magyarosan öltözött báró Naláczy József és a művelt különczködő István, gróf Bethlen Gergely, a borotvált arczú báró Kemény Farkas, a piperkőcz mágnás, a ki fehér- és rózsaszínűre festette arczát, sőt ereit is festette, hogy annál kékvérübbnek lássék; épen ellentéte a férfias, barna gróf Kemény Farkas. Ott volt csíkmindszenti Mártonfi József, a székelyszármazású erdélyi püspök is teljes díszben: violaszín bársony frakkban aranylánczosan és mellényben, bársony térdnadrágban, vörös harisnyában és aranycsatos czipőben; szintén feltűnő alak volt dr. Fortini Károly lyceumi jogtanár, csaknem földig érő czopfjával, németszabású frakkban, térdnadrágban fehér harisnyákkal, latinul társalogva idősb báró Jósika Miklóssal.[87] Egy franczia abbé sem hiányzott, hogy annál könnyebben keltse azt a látszatot, hogy ha nem a napkirály, de egy párisi herczeg tart fogadóestélyt. A gyermek Miklós szinte elvegyült a társaságban s felesleges hangsúlyozni, hogy e ragyogó, színes környezet mennyire hatott reá s mily hasznát vette a későbbi regényíró, hogy már zsenge gyermekkorában megfigyelhette a főúri életet a maga külön világával, szokásaival és erkölcseivel, fényűzései és kedvtelései közepette.


19. A GRÓF BÁNFFY-PALOTA KOLOZSVÁRON.

A vidám, gondtalan családot 1803-ban újabb gyászeset rebbentette szét. Az év elején a Jósika-nagymama betegeskedni kezdett s háromheti betegség után február 6-ikán éjjel hatvan éves korában, Szurdukon elhúnyt.[88] Annyira váratlanul jött e halál, hogy fia is, a kit a betegség válságos fordulatáról azonnal értesítettek, már csak a temetésére érkezett meg.

A kilenczéves Miklóst e veszteség mélyen megrendítette. Ugy érezte, hogy «ezen angyali jóságú nőnek halálával egy kő mozdult ki élte alapjából» s később is föl-fölújul képzeletében a szurduki ravatalon fekvő szelíd arczú matróna képe.[89]

III.Jósika a kolozsvári piarista lyceumban és convictusban. Gull János, Jósika nevelője. A convictusi élet. Jósika tanulói évei. Az iskolai tananyag. A humanista osztályok. Jósika első irodalmi kisérlete. A filozófiai tanfolyam. Jósika búcsúja az intézettől.

AMIKOR a jóságos nagyanya koporsóját a kolozsvári minorita templom sírboltjában gróf Csáky Katalin hamvai mellett örök nyugalomra elhelyezték, Miklósunkra is új élet kezdődik. Apja elszakítva őt testvéreitől a kolozsvári lyceumba adta s egyszersmind a vele kapcsolatos convictusba is felvétette. Erre az iskola jó hírnevén kívül bizonyára az is indította, hogy a Jósika-család már előbb is kedvelte az intézetet. Itt tanult báró Jósika Antal, az akkor még jezsuiták vezetése alatt lévő intézetben s azután mint kolozsvármegyei főispán egész 18041. január 4-ikén bekövetkezett haláláig ő volt annak királyi igazgatója (director).[90] De legfőbb oka bizonyára az volt, hogy ő is itt tanult és hogy fiát egykori nevelője, Gull gondjaira bízhatta, a kinek szigorúsága egészen megfelelt az apa elveinek.

Gull Keresztelő János az egyetemes történelem tanára[91] javakorban levő magas szikár, egyszerű, kevés beszédű, szinte rideg férfiú. Mint rendtag maga is szigorú fegyelem alatt nővén fel, a gondjaira bízott ifjaktól is feltétlen engedelmességet követelt meg s a szabályok áthágását kérlelhetetlenül, sokszor túlszigorúan büntette. A rend egyik legtekintélyesebb tagja, a ki szívvel-lélekkel szolgálta rendjét s nagy buzgósággal végezte anyagi és szellemi ügyeit. 1805-ben gróf Haller József királyi director őt nevezte ki a lyceum helyettes directorának s később (1814/5-21) a Mária Terézia convictusnak vagy nevelőintézetnek is ő lett a regense. A rend évkönyvei szerint mint gondos családfő és pontos lelkiatya kormányozta intézetét.[92] A mostani főgymnasium is az ő felügyelete alatt épült.[93]

A Mária Terézia nevelőintézetet még a jezsuiták alapították, akkor «Nemesek convictusa» volt a neve s Pállya István ismert nevű író, piarista házfőnök felterjesztésére engedte meg a királynő, hogy Kolozsvári Theresianumnak neveztessék.[94] Az intézet tagjainak száma ez években 70-123 között váltakozott s az alapítványos növendékek magyaros szabású szederjes és zöld egyenruhát viseltek, de az összes convictustagok számára ez nem volt kötelező. Jósika ünnepélyes alkalmakkor vadgalambszínű ezüstzsinóros és gombos öltözetet vett fel, fején lapított kalappal.[95]

Ebben az intézetben nevelőjével együtt két szobában lakott Jósika, az új convictor. Az egyik szobát Gull magának foglalta le, az volt fogadó- és dolgozószobája, a másik egyszerűen bútorozott közös háló- és dolgozószobában feküdt a Jósika ágya nevelőjéétől magas olasz fallal elválasztva: a keskeny fenyőágy szalmazsákja s egyetlen párnája jó előkészítő volt a katonai pályára.[96] Egy öreg grammatista iskolatársa, lakás és ellátásért inaskodott náluk.[97] Egyetlen költészet a rideg lakásban a Gull énekes kanárija volt.

Az életrend szigorúan meg volt szabva. Reggel korán keltek,[98] 8-10 óráig iskolai oktatás, azután templom, itt Jósika – mint maga mondja – nagy tűzzel énekelte a «Coeleste lilium»-ot.

Tizenkét órakor étkezés két csoportban, a jobb fizetők a tanárokkal együtt, a szegényebb, alapítványos növendékek a második csoportban.[99] Az étel elég volt, de mégis «selejtes» volt az olyannak, ki főúri konyhához szokott. Ebéd ideje alatt egy deák olvasott fel, hogy a testi táplálékkal együtt a szellemit se nélkülözzék.[100] Jósika ebéd után, ha nem volt leczke, vagy elvégezte azt, játszani is kimehetett: ilyenkor az udvaron egybegyüjtötte tanulótársait s katonásdit játszott velük. A vacsora rendesen hét órakor volt, utána az olvasó elmondása és lefekvés. Saját jellemzését már idéztük, hogy otthon is a legelevenebb volt testvérei között, ez a szerfölötti mozgékonysága itt sem változott meg s megvallja, hogy senkit sem büntettek annyit, mint őt. Néha még nevelőjén is kifogott vagy legalább meg próbálta azt tenni. Egyszer például véletlenül végigöntötte nevelője zöldposztós íróasztalát valami szörppel s ijedtében rézporzóval hintette be. Nevelője büntetésből porzóstul együtt felnyalatta vele. Csakhamar ezután éktelenül ugrálni és visítani kezdett, mintha a rézportól eszét vesztette volna, s a nevelő megijedve orvosért küldött, pedig csak viszonzásul meg akarta ijeszteni. Csínyjeit nevelője hamar megbocsátotta, mivel egyébként jóindulatú s a mit legtöbbre becsültek benne az előkelő származáson kívül, – gyors felfogású tanuló volt. Az intézetben egyébként sem volt a világtól elzárva, apja sokszor magával vitte a főúri családokhoz, sőt ezt nevelője is megtette sokszor, különösen mikor egykori tanítványához: gróf Petky Jánoshoz ment látogatóba; gyakran volt tanuja vitatkozásuknak, a kolozsvári színielőadásokról, pl. a «Csörgő sapka» cz. énekes bohózat egy-egy verséről, verseléséről, rímeiről, azután a prosodiáról és a hangsúlyról.[101]


20. A KOLOZSVÁRI MINORITA TEMPLOM.21. A KOLOZSVÁRI PIARISTA FŐGYMNASIUM.22. A KOLOZSVÁRI PIARISTA TEMPLOM.23. A KOLOZSVÁRI R. KATH. LYCEUM HARMADIK GRAMMATIKAI OSZTÁLYBELI NÉVJEGYZÉKÉNEK EGY LAPJA.


A mi a tanulást illeti, az elemi iskolának az úgynevezett normális iskola,[102] a gymnasiumnak a három grammatikai és két humanista tanfolyam felelt meg. Az elsőben megtanították a tanulót írni, olvasni, számolni, a latin, német nyelv és vallás elemeire. A grammatikai alsó (principista) osztályban a latin nyelvet Alvari Emanuel tankönyve alapján tanulták s mellette Aesopus meséit fordították; a német nyelv elemei, a négy alapművelet a közönséges és tört számokkal, bibliai történet és szépírás volt a többi tananyag.[103]

Mindezeket Jósika már a nagyanyai háznál, nevelői vezetése mellett elvégezte, úgy hogy mindjárt a második grammatikai osztályba vették fel. A tanév rendesen novemberben kezdődött s szeptemberben évzáró vizsgálattal fejeződött be. Két félévre oszlott, a második félévi vizsgálatot áprilisban tartották meg.

Jósika neve az említett osztályban az 1803/4. tanév növendékei között szerepel először. Negyvenhárom tanuló jár ebbe az osztályba,[104] hét convictustag, 19 seminarista s 17 «külső» azaz bejáró tanuló. Egy másik társával ő a legfiatalabb (10 éves) az egész osztályban, a többi 12-17 éves, sőt 18 és 19 éves is van közöttük. Ennek daczára már az első félév végén ő a második kitűnő,[105] előtte csak Hilibi Gál László van. A harmadik grammatikai, úgynevezett syntaxista osztályban (1804/5.) szintén kitünő[106] vagyis együtt halad a Báthori-convictus nála jóval fejlettebb, 15 éves növendékével. Ekkor még ezekben az osztályokban, mely a mai gymnasium második és harmadik osztályának felel meg, egy-egy tanár tanított s ezen években Csabi József volt a második, Ferentzi Rafáel a harmadik osztály tanára. A tantárgyak ugyanazok maradtak, csak a tanítási anyag bővült a görög nyelvvel.[107] A magyar történetből a második osztályban a régi Magyarország állapotát, fejlődését, pusztulását, a hunok, avarok és magyarok vándorlásait s a magyar királyok korát Szapolyai Jánosig, a harmadikban ennek folytatását Ferencz uralkodásáig tanították; a földrajzból második osztály: Erdélyország és Bukovina, Illyricum, Galiczia és Lodoméria, a harmadik osztály: a német császárság tíz kerülete és ebben különösen az osztrák kerület. A latinból egyik évben Cornelius Nepos, második évben Cicero és Ovidius fordítása magyarra és németre.[108] A nyelvtanításban azt a helyes elvet alkalmazták, hogy csak a legfőbb grammatikai szabályokat tanították, a többit gyakorlatból, esetről-esetre a példákból vonták el s magyarázták meg.[109] Ezeket a magyarázatokat magyar nyelven tartották, csak a harmadik osztályban kellett a latin és görög nyelvet latin szabályokba foglalva tanítani.[110]


24. CSABI JÓZSEF NÉVALÁÍRÁSA.[111]25. GULL JÁNOS NÉVALÁÍRÁSA.


A harmadik osztály befejezése után egy évig nem hallunk hírt Jósika Miklósról. Hol töltötte az 1805-6. tanévet, talán betegség miatt egy évig pihennie kellett, talán túlelevensége miatt egy évre hazament, nem tudjuk: az iskolai Tájékoztatás («Informatio») erről nem tájékoztat.[112]

Az 1806. év őszén ismét feltűnik neve a lyceumi tanulók névsorában, még pedig mint a humanista első osztály növendéke.

Ez a humanista vagy aesthetikai iskola kétosztályú tanfolyam volt, melyben a poetika és rhetorika voltak a legfontosabb tárgyak: ezt a két tárgyat tartották a legszükségesebbnek az ékesszólásra, a mire akarta e tanfolyam képesíteni hallgatóit.[113] Az első évben a két tudomány elemeit s különórán az ehhez mintegy kiegészítő tárgynak tekintett római régiségeket tanították. A klasszikusokat is e szerint választották meg: Vergilius és Horatius mellett főleg Cicerót olvasták és magyarázták. A másodikban szintén a költészetet és ékesszólást elméleti alapon, tüzetesebben tárgyalták. Kiegészítő tárgyak: a római császárok története Augustustól I. Ferencz császárig és a mythologia.[114]

Mind a két tantárgy stílusgyakorlattal s fordítással volt egybekötve. Az oktatási szabályzat áttekintése (Synopsis) a magyar és latin stílus művelését egyformán megköveteli s azonkívül a hazai írók olvasását is ajánlja. A szabályzat a szavalást is fontosnak tartja, de nyiltan állást foglal az iskolai drámákkal és más, akár szent, akár világi szinházi előadásokkal szemben, mivel csak időrablók és egyéb, fontos okok is ellene szólnak.[115] A történelem, földrajz, mennyiségtan és geometria, nemkülönben a vallás szintén a rendes tantárgyak közé tartoztak.


26. A KOLOZSVÁRI R. KATH. LYCEUM HARMADIK GRAMMATIKAI OSZTÁLYÁNAK VIZSGARENDJE.


Jósika ezt a két osztályt Horváth József és Dani Zsigmond[116] vezetése mellett az 1806-7 és 1807-8. iskolai évben épen olyan kitűnő eredménynyel végezte, mint az előbbieket. Természetesen, mivel hátramaradása miatt egy évet veszített, e két év alatt mások voltak tanulótársai, így kerül egy osztályba gróf Haller Ignáczczal, Ferencz fiával és gróf Mikes Antallal, a kikkel együtt vetélkednek az elsőségért.[117] Gyengébb tanulótársuk volt báró Apor István.

Ebből az időből említi, hogy egy fűzfapoéta verses munkáját neki ajánlotta s egy leoninus sort idéz is belőle: «Despota földig esel, franczia bőre fesel.»[118]

Ekkortájban írhatta első irodalmi kísérletét, valami novellafélét, melyben «Hollósi János» czímen maga az író mondja el képzelt kalandjait, hogy szöknek meg gróf Haller Ignácz iskolatársával és barátjával a convictusból, megúnva Gull paternek nyírfavesszejét és korbácsát. Az érzékeny utazás kitűzött czélja Páris lett volna, de csak Váradig jutott a két hős benne, a mikor a készülő mű véletlenül ennek a szereplő személynek a kezébe került, és asinus az írója megjegyzéssel megsemmisítette.[119]

Az öt osztály befejezése után a kétéves filozófiai és kétéves jogi tanfolyam következett.[120] Az első filozófiai év főtárgya a filozófia; egyetemes encyclopaediai és módszertani bevezetés után logika, erkölcstan, metaphysika és tiszta mathesis, a második év a kísérletekkel magyarázott fizika és az alkalmazott mathesis elemeinek volt szentelve, tekintettel a hazai gazdaságra. Az első évben az ásványtant, a másodikban a chemiát is előadták. Azonkívül a történet segédtudományairól szóló bevezetés után mindkét éven egyetemes történeti és philológiai előadásokat is hallgattak.[121] Jósika csak a két első filozófiai tanfolyamot (1808-9 és 1809-10. tanévet) látogatta. Most hallgatta először nevelője, Gull előadásait: a világtörténelmet és philologiát. Jósikának ezek kedvelt tárgyai voltak, bizonyára nevelője előadása kedveltette meg vele azokat.[122]

Az 1810. év őszén, mikor szünidőre hazatért, örökre bezárult utána a kolozsvári lyceum és convictus kapuja s új sorompó nyilt meg, új pálya tárult fel előtte, végén a messze távolban babérral és dicsőséggel kecsegtető, de az út odáig nehéz, küzdelmes, sőt koczkázatos és életveszélyes. A nagyratörő és tettrekész ifjú szemei előtt csak a babér és dicsőség csillámlott, bár a küzdelem és veszély sem riasztották volna vissza, ha előre látta volna is azokat.


27. ID. BÁRÓ JÓSIKA MIKLÓS NÉVALÁÍRÁSA.[123]

Jegyzetek
HátraKezdőlapElőre