A kegyelmi felterjesztés*

Kegyelmi felterjesztés

Legalázatosabban alulírott ezredes és elnök, illetve törzshadbíró, bár távol állnak attól, hogy a vádlottakra kimondott büntetési javaslat miatt ellentmondásba kerüljenek lelkiismeretükkel, mégis úgy érzik, nem mulaszthatják el, hogy az egész haditörvényszék kérésének engedve Dessewffy+ és Lázár, valamint Schweidel+ és Poeltenberg+ vádlott ügyében alázatosan elő ne terjesszék az alábbi kegyelmezési okokat, melyeknek célja korántsem a büntetés elengedése, csupán megváltoztatása.

Az osztrák hadsereget általában igen kellemetlenül érintette, hogy a felkelők legtöbbje az oroszok és nem a törvényes uralkodó lába elé tette le a fegyvert.

Csak Dessewffy+ és Lázár+ vádlott látta át ennek a lépésnek a jelentőségét, és csapatosztályukat báró Simbschen+ császári királyi tábornok úrhoz vezették; ellene szegültek Bem+ felkelőfőnök felszólításainak és parancsainak, hogy őt Erdélybe kövessék, és ezáltal talán sok megpróbáltatást hárítottak el az amúgy is nagyon elpusztított országról.

Lázár+ vádlott egyébként csak alezredes volt a lázadó hadseregben, soha nem volt önálló vezér és főnök, és voltaképp Dessewffy+ osztagához tartozott.

Lázár+ vádlott voltaképp a 3002/DK. szám augusztus 31-én kelt magas rendeletben körvonalazott 3. kategóriába tartozik, és csak Dessewffyvel való kapcsolata miatt került ez elé a haditörvényszék elé.

Legalázatosabban alulírottak tehát nagyméltósága magas belátásához és bölcsességéhez bátorkodnak fordulni, nem volna-e érdemes a fenti okokra való tekintettel legalább a büntetésnek a lőpor és golyó általi enyhébb halálbüntetésre változtatásával nyilvánosan éreztetni, hogy nagyméltóságod különbséget tesz azok közt a lázadók közt, akik az oroszoknak és azok közt, akik közvetlenül uralkodójuk csapatainak adták meg magukat.

Legalázatosabban alulírottak Schweidel+ vádlott ügyében azért bátorkodnak nagyméltóságod magas kegyelméhez folyamodni, mert nevezett csak Schwechatnál, és sohasem főnökként harcolt a császári-királyiak ellen, és azokat, akik ebben az ütközetben részt vettek, korábban csak elbocsátással sújtották, továbbá az az ok, ami miatt nevezett minden további tényleges szolgálattól és a harcokban való részvételtől távol tartotta magát, tudniillik őfelségének Ferenc József+ császárnak és királynak a magyarok részéről való el[nem]ismerése, dicséretes.

Schweidel+ később is csak rövid ideig látott el egy adminisztratív ún. békealkalmazást, kényszerűségből, nagyon csekély szellemi képességekkel rendelkezik, de Pest városparancsnokaként teljesítve szolgálatot alkalma volt jó szolgálatokat tennie a fogoly osztrák tiszteknek.

Poeltenberg+ vádlottnak osztrák hadifoglyokkal szemben tanúsított hasonló magatartása, valamint eltévelyedésének kihallgatása alkalmával sűrű könnyhullatással bizonyított megbánása és tiltakozása, hogy az ezreddel Magyarországra jöjjön, arra készteti a legalázatosabban alulírottakat, hogy ezt a vádlottat is nagyméltóságod kegyelmébe ajánlják.

Arad vára, 1849. szeptember 26.

Johann Moser+
 nyugállományú ezredes
 mint elnök
Ernst+ ezredes
 törzshadbíróHátra Kezdőlap Előre