PÉTER OROSZORSZÁGI ÉRSEK VALLOMÁSA
1245–BŐL*

(Egy oroszországi érsek*, név szerint Péter, mint megállapítható volt, tisztességes, ihletett és szavahihető ember, akit a tatárok kiűztek, úgyhogy érsekségéből elmenekülve és kikergetve az Alpokon inneni részekre ment, hogy tanácsot, segítséget és szenvedéseire vigasztalást kapjon, ha magát Istennek ajánlva a római egyház és a fejedelmek bölcs kegye esetleg segítene rajta. Kivallatva tehát a tatárokkal való érintkezésről; melyben járatos, a kihallgatóknak így felelt:)

A lyoni zsinatra megérkezett a föld egyéb főpapjai között egy rutén érsek*, név szerint Péter, aki – mint több zsinati résztvevő állította – sem a latin, sem a görög, sem a héber nyelvet nem ismerte, mindamellett egy tolmács útján a pápa előtt igen jó tanúbizonyságot tett az evangélium ismeretéről. Maga külön meghíva, a pápa úrral és a többi főpapokkal, az isteni szent öltönyöket felöltve, bár nem ugyanolyan módon, mint ezek, az istentiszteleten részt vett. Megkérdezték Péter oroszországi érseket* a tatárok helyzetéről; először eredetükről*, másodszor hitük felől, harmadszor szokásaikról, negyedszer életmódjukról, ötödször erejük felől, hatodszor számukról, hetedszer szándékukról, nyolcadszor a szerződések megtartásáról, kilencedszer a követek fogadásáról – mire így felelt:

(1) Először is eredetükről azt mondotta, hogy a midiániták maradékai elmenekültek Gedeon színe elől a távoli keleti részekre, és bevették magukat egy Ethrib nevű sivatagba*. Tizenkét vezérük volt, kiknek a főnökét Tatár kánnak hívták*, s róla nevezik őket tatároknak. Tőle származik Gür–kán*, kinek három fia van: az elsőszülött neve Dzsocsi kán*, a második neve Curthican*; a harmadik neve Bathatarcan*. Ámbár ezek igen magas és csaknem áthatolhatatlan hegyek között laktak, provokálta őket Hvárezm–sah, Salbatin unokája*, és miután városát, Ornachot elfoglalták*, unokáját, Hvárezm–sahot számos tartományon át üldözték. Ezek során Oroszországot is jórészt elpusztították, aminek van már huszonhat éve*. Az atya halála után* a három testvér elvált egymástól; Dzsocsi kán a babiloniak ellen ment*, Curthican a törökök ellen*, Bathatarcan pedig Ornachban maradt*, és vezéreit küldte Oroszország, Lengyelország, Magyarország és sok más ország ellen*. Ez a három testvér pedig most seregeivel Szíria belső része táján egyesült*. Mint mondották, körülbelül harmincnégy év telt el azóta*, hogy az Ethrib sivatagból kijöttek.

(2) Hitük felől ezt válaszolta: Azt vallják, hogy a világnak egy ura van; amikor követlevelet bocsátottak ki az oroszokhoz, ezekkel a szavakkal kezdték: „Isten és fia az egekben és Gür-kán* a földön.”

(3) Szokásaikról azt mondta, hogy minden reggel kezeiket az égnek emelik; az evők pedig az első falatot a levegőbe dobják, az ivók meg az első kortyot a földre öntik a Teremtő tiszteletére, és azt mondják, hogy Szent János a vezetőjük*. Újholdkor sokat mulatnak.

(4) Életmódjukról azt felelte, hogy megeszik még a kanca, a kutya és bármiféle más állat húsát, szükségben pedig emberhúst is, azonban nem nyersen, hanem főve. Vizet és tejet isznak. Súlyosan büntetik a gonosztetteket, mégpedig a paráználkodást, lopást, házasságtörést, emberölést halálbüntetéssel. Egy vagy több feleségük van. Családi lakomára, ügyek megtárgyalására vagy titkos tanácskozásra más nemzetből valót nem engednek oda. Mindenki mástól elkülönülve táboroznak, s ha bárki idegen közéjük lopózik, tüstént felkoncolják.

(5) Erejükről azt felelte, hogy erősebbek és gyorsabbak nálunk. Az asszonyok férfi módra lovagolnak, harcolnak és nyilaznak. Védőpáncéljuk több rétegű bőr, és csaknem áthatolhatatlan; támadó fegyvereik vasból készülnek. Sokféle hadigépük van, mely pontosan hajít. A szabad ég alatt pihennek, az idő viszontagságaival mit sem törődve.

(6) Számukról nem adott biztos választ, mégis annyit mondott, hogy majdnem minden nemzetből és az összes felekezetekből sok nép csatlakozott hozzájuk.

(7) Szándékukról azt mondta, hogy az egész világot el akarják foglalni, és hogy Istentől eredően beléjük van oltva, hogy az egész világot harminckilenc éven át kell gyötörniük. Továbbá azt állítják, hogy amint egykor isteni fenyítésként a világot az özönvíz megtisztította, úgy mostani pusztításuk meg fogja tisztítani a világot kard által. Azután azt gondolják, hogy a rómaiakkal és más latinokkal* kemény csatájuk lesz, és kétséges számukra, hogy ők győznek vagy őket győzik le; ha azonban győznek, az egész világ felett kell uralkodniuk.

(8) A szerződés megtartásáról azt felelte, hogy eléggé megtartják a megállapodást azokkal, akik önként megadják magukat; ezektől harcosokat és különféle kézműveseket vesznek; de semmi módon nem kímélik azokat, akik támadásukat bevárják.

(9) A követek fogadásáról azt válaszolta, hogy azokat kegyesen beengedik, tárgyalnak velük, és visszaküldik.

(10 Végül kikérdezve a folyók és tengerek áthajózásáról, azt mondta, hogy a folyókat lovon úsztatják át; és hogy három helyen készítenek tengeri hajókat.

(11) Azt is mondta, hogy egy tatár, név szerint Kalalidin*, Gür-kán veje száműzetésben élt Oroszországban, minthogy hazugságon kapták. Ezt felesége kedvéért megkímélték a haláltól. A tatárok cselekedeteiről bővebben nem tájékoztatott.

Györffy György fordítása
Hátra Kezdőlap Előre