12 Iharosi polgárok ismeretlennek

1551.

Nagyságos és kegyelmes uronk. Örökké való szolgálatonknak ajánlását jelöntjök, mint kegyelmes uronknak.

Ennek előtte is nagyságodnak gyakorta akartok az mi sok nyomorúságinkat megjelönteni, de nagyságod igen távol volt mitőlönk. Immár mostan im nyilván tudjok, hogy nagyságodat az Úristen közinkben hozta, és aminő nyomorúságok és törvéntelen dolgok ez nagyságod távol voltában mirajtunk löttenek ez elmúlt időkben, nagyságodnak megjelöntjök, és nagyságodnak azon kenyergönk, mint kegyelmes uronknak, hogy amiből az nagyságod romlott és nyomorodott szegény jobbágyi kenyeregnek, hogy nagyságod kegyelmessen tekintsen az mi nyomorúság kiáltásinkra. Nagyságodnál nyilván és tudván vagyon, hogy szőlőhegyönknek aminémő szokástörvénye volt, hogy dézsmánkat pénzzel fizettök meg, hogy kiért jámbor szömélyű polgárok esköttenek meg. Ez elmúlt szüretben peniglen Gabriel ispán megrovó hegyönket, hogy borral szödje ki rajtunk, mi kedig nagyságodhoz akarónk menni, de mindazáltal az nagyságod képebéli ember, Törjék Tamás, kiszödette rajtonk borral, ki soha törvényünk nem volt. Továbbá, kegyelmes uronk, mikoron az kaszálásnak ideje eljő, annyi törvénytelen kaszálás vagyon rajtunk, ki miatt az nagyságod jószága naponként igen megromol, mert az nagyságod szegény nyomorodott jobbágyinak sem szolgái, sem fiai nem maradhatnak az sok törvénytelen dolog miatt, hanem mind az mezőségre futnak.

Továbbá, kegyelmes uronk, mikoron az szántásnak ideje eljő, annyi törvénytelen szántást tétetnek velönk, hogy még ökrök is halnak meg miatta. Mindezekből kenyergönk nagyságodnak, mint kegyelmes uronknak, hogy nagyságod tekintsen reánk és könnyebbétse az mirajtunk való sok törvénytelen dolgokat, kit nagyságodnak tudjonk megszolgálni és megköszönni.

Nyelvvel való kenyergésönk is vagyon nagyságodnak, kiből kenyergönk, hogy kegyelmessen meghallgassa nagyságod az mi kenyergésinket.

Az nagyságod szegény nyomorodott jobbágyi: Iharosi polgárok etc.

Szalay, 91–92. Nr. 88. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre