14 Nádasdy Tamás Kanizsai Orsolyának

1554. április 15. Pozsony

Tekéntetes, nagyságos, tisztelendő és szerelmes asszony házastársam: köszönetemet és magam ajánlását. Adom tudtodra, hogy ez mai napon, délután öt és hat óra korba, király ű fölsége [I. Ferdinánd] egész országával, az mindenható úr Istennek elvégezett akaratjából, nem az én érdememből, hanem csak az ű jó voltából és nagy irgalmas voltából Magyarországnak nándorispánjává és kunoknak bírájává tőnek, ki legyen ű szent fölségének neve dicséretire, király ű fölségének hívségére, az szegény országnak előmentére, nekem veled egyetembe üdvösségemre és tisztességemre amen. – Az többit megérted Csányi Akacius uramtul, az én atyámfiától. Húgomnak vajdáné asszonyomnak mondd szolgálatomat. Isten tartson meg nagy sok esztendeig és gyógyétson meg.

Datum Pozson városából, ország gyűléséből, áprilisnek 15. napján 1554.

Az te vén Nádazsdy Thamás Házas

Társod: Nándorispán

Erdődy, 232–233. Nr. 103.
Hátra Kezdőlap Előre