22 Kassa város tanácsa Verancsics Antalnak*

1560. november 16. Kassa

Tisztelendő és tekintélyes főpap Úr, mindenkor nagyra becsült patrónus Urunk!

Szolgálatainkat legkészségesebben ajánljuk Tisztelendő Urunk örök kegyelmébe. Megkaptuk Tisztelendő Urunknak a minap hozzánk küldött levelét, amelyben azt kérte, hogy menesszünk Egerbe egy mesterembert ablakok készítésére és javítására. Semmi sem lehetne számunkra kedvesebb, mint hogy Tisztelendő Urunk kérésének eleget tegyünk, hacsak nem akadályozna ebben az, hogy mi is nélkülözzük az ilyen mestereket. Volt ugyan két ilyesfajta mesterünk, de egyiküket ezen a nyáron útjából hazatérőben a rablók meggyilkolták, a másik pedig három nappal ezelőtt meghalt. Így van, hogy Tisztelendő Urunk kérésének a legkevésbé sem tudunk eleget tenni. Más és nagyobb szolgálatunkban mindig készen vagyunk készségünket és buzgóságunkat kinyilvánítani.

Egyébként némely nehéz és szükséges, bennünket és az egész várost illető dologban Tisztelendő Urunkhoz, legjobb és legmegbecsültebb patrónusunkhoz irányítottuk városunk eszes és körültekintő polgárait, Szabó László posztómetszőt, Tapolczay Ferenc nótáriust és Kotta Györgyöt, hogy előadják Tisztelendő Urunknak méltányos és alázatos kérésünket és könyörgésünket a mi magyar papunk helyzetéről, akit ő szent császári és királyi Felsége, legkegyelmesebb urunk fogva tartatott, és amint biztosan értesültünk róla, Tisztelendő Urunkat méltatta annak eldöntésére, hogy a továbbiakban mi legyen ezen szegény fogollyal.* Ezért, bízva Tisztelendő Urunk irántunk való örökös atyai kegyességében és jóakaratában, könyörgünk és kérjük Tisztelendő Urunkat, hogy méltóztassék előbb említett polgárainkat, jelen ügyünk szószólóit kegyesen színe elé bocsátani, a nevünkben Tisztelendő Urunk iránt kinyilvánított hűséget kétségen kívül valónak tartani, és őket a remélt örömteljes felelettel hozzánk visszaküldeni. Tisztelendő Urunk tette kegyes és nemességéhez méltó dolog lesz; mind a vitézlő, mind a polgári rend igen jeles, az utókor tiszta emlékezete pedig megtámadhatatlan dicséretes cselekedetnek fogja tartani; mind pedig Isten akaratával minden erőnkkel és szorgalmatosságunkkal vissza fogjuk szolgálni Tisztelendő Urunknak.

A továbbiakban minél tovább tartó boldogságos jólétet kívánunk óhajtása szerint.

Kelt Kassán, az Úr ezerötszázhatvanadik esztendejében, november hónap tizenhatodik napján.

Tisztelendő Urunk legodaadóbb szolgái és gondviseltjei:

Kassa város bírája és esküdt polgárai

Uray Piroska fordítása latinból

Kemény, TT 1895. 207–208. Nr. 2.
Hátra Kezdőlap Előre