30 Bornemisza Péter Sopron város tanácsának

1574. április 24. Sempte

Lelkünkből kívánjuk az Atyaúristen kegyelmét és békéjét Jézus Krisztus által.

Nem csekély vigasztalást jelent, tekintetes férfiak, az istenfélő lelkeknek tudni azt, hogy ők az egyház polgárai és Isten cselédei, kik az Apostolok és Próféták fundamentumán épültek, s hogy legfőbb szegeletkövük maga Jézus Krisztus. Mivel másképpen nem lehet az egyházat kormányozni, mint igével, örömmel, azzal, hogy minél több lelkipásztort tartotok, hogy óvjátok magatok között a tiszta istentiszteleteket, s hogy hűségesen ügyeltek arra, hogy polgáraitok megmaradjanak Krisztus aklában. Ez a ti szentséges istenfélelmetek szent kötéssel láncolta magához kői Beythe István urat, kiről nemcsak én vallom, hogy sok év óta jelesül állt Isten egyházának élén, és mindig hűségesen ügyelt arra, hogy az egyháznak hasznára legyen, de eddigi élete is szép dicséretekkel ajánlja. Krisztus egyházát már régóta nagy becsülettel szolgálta mind az isteni ige hirdetésében, mind a szentségek kiszolgáltatásában, ahonnét mintegy vizsgálódást tartván kitűnik, hogy alkalmas Jézus Krisztus szolgájának. Ő maga is kért, sőt könyörgött, hogy adjunk neki bizonyságtévő levelet és nyilvánítsuk törvényesen megerősített lelkésznek.*

Tisztünk szerint fent nevezett Beythe István urat, aki eddig is jámboran teljesítette egyházi szolgálatát, Isten Fia igaz szolgájának, akla törvényes pásztorának választjuk, s megerősítettük törvényes ordinálását. Ezzel az írással és más bizonyságtévő levelekkel tanúsítjuk, hogy felfegyverkezett az igaz tanítás tudásával, s reméljük, hogy a tanítás megerősítésében állhatatos lészen. Hogy munkája Istenben ne legyen meddő, imádkozzatok velem együtt. A férfiút, akit elnyertetek, ismerjétek meg és szeressétek. Ha orcátlan rágalmaznák, védjétek meg, mert ártatlan. Nem kételkedem: úgy viseli majd magát előttetek, hogy a tanításban és erkölcsökben való nagy istenfélelme oly szembeszökően kitűnik, hogy sokakat buzdít fáradozásainak követésére. Isten veletek, jeles uraim. Krisztus irányítson mindenkor titeket lelkével. Ámen.

Semptén, az Ur 1574. esztendejében, április 24-én

Petrus Abstemius,

püspöke és szolgája Jézus Krisztusnak, kinek saruja megoldására sem méltó

Uray Piroska fordítása latinból

Garády, SpFüz 1860. 553–554.
Hátra Kezdőlap Előre