32 Musztafa basa Báthori Istvánnak

1575. június 27. Buda

Mi, Musztafa pasa…

Tekintetős és nagyságos úr, nekünk tisztölendő barátunk. Köszönetünk és magunk ajánlásának utána.

Juta mihozzánk az nagyságod hív emböre, Szerémy György, az mi kegyelmes urunk, fejedelmünk, az hatalmas császár levelével, parancsolatjával és az nagyságod levelével együtt 27 die Junii [június 27. napján], kiből mi mind dolgokat nyilván megértöttünk. Azért mi meg ennek előtte megértöttük vala ezt egy hónappal, hogy az lengyelök között valami királyt akarnának emelni, és arra való volna az gyűlés;* ezt is értjük vala, hogy nagyságod Erdélyországból valami várat is ajándékozott volna római császárnak. De nyilvánvaló értelmét négy, öt avagy hatod napja vagyon, hogy megértöttük ez gyűlésnek, ki felől azonnal írtunk az mi kegyelmes urunknak hív embörünk által, mindazonáltal az nagyságod levelét értvén mindön szükségös dolgokat, az mi kegyelmes fejedelmünk parancsolatja szörént, az hadat, azmennyire lehet, ím mindjárást indíttatjuk, és az hatalmas császár jószágát híven meg akarjuk oltalmazni. Azmi az mi fejedelömségünknek méltóságát illeti mindönben, ki felől nyelvvel is izentünk nagyságodnak. Hol az zsoldosok felől ír nagyságod, mindenfele megparancsoltuk, hogy valahonnan oda akarnak mönni, bízvást mönjenek az hatalmas császár jószágának oltalmazására.

Isten nagyságoddal. Datum Budae 27 die Junii anno 75.

Eckhart-Szekfű-Takáts, 78. Nr. 73.
Hátra Kezdőlap Előre