65 Báthory Zsigmond Király Györgynek és a nagyváradi várőrségnek

1597. június 2. Gyulafehérvár

Sigismundus Dei gratia Transylvaniae, Moldaviae, Valachiae Transalpinae et S[acri] R[omani] I[mperii] Princeps, Partium Hungariae Dominus, Aurei velleris Eques, et Sicolorum Comes etc. Universi nobis sincere dilecti! salutem et gratiam. [Zsigmond, Isten kegyelméből Erdély, Moldva, Havasalföld és a szent római birodalom fejedelme, Magyarország Részeinek ura, az aranygyapjas rend lovagja és a székelyek ispánja stb. Nekünk őszintén kedves mindannyian! békét és kegyelmet.]

Hitigazgatásnak, azmi nem ti dolgotok, hadjatok békét.* Szablya, kopja, katonához illendő fegyver, az ti dolgotok. Te pedig, Király György uram, felnyisd a szemedet, meglásd, mit cselekszel, ki előttök vagy a szolgáló rendnek, szájokon tartsd őket, jövendő háborúságra semmi okot ne adjatok, se protestációkkal ne fenyegessetek senkit, se egybegyűléstekkel, közönséges magatok tudatlan, balgatag felfuvalkodástokból hitet ne igazgassatok; mert valaki légyen kezdője, vagy kapitány, vagy lovász, vagy pap, vagy secaris [világi], egy istrángszálat meg nem kímélek tőle. Ennehányotokra nem szólok, de ha mindnyájan oly vitéz emberek volnátok, azmint hitet tudtok igazgatni, eddig régen Konstántnápolyból is kiűztük volna Törököt, Darabos Gáspárt és György deákot, az bestye áruló kurvafiakat kivond lajtstromból, mindgyárásd elűzd, Váradon se hadd őket lakni. Ha én szolgáim voltak a bestye kurvafiak, szabott regulát [rendet] én előmbe ne hozzanak. Ebbe ha másképp cselekszel, gondold te magad, mi következik belőle. Ti pedig, kik jámbor és tősgyökeres nem renden kívül valók vagytok: bírák, városbeliek és váradi főpolgárok, minden renden, szántás, kapállás, az ti dolgotok, nem hitigazgatás; nem paraszt emberhez illik a hitigazgatás, sem vargához, sem szűcshöz, sem a protestációval való fenyegetés egy pór bestye áruló kurvafiához is. Valete. [Isten veletek.]

Datum Albae Juliae 2-da Jun. Anno 1597. [Kelt Gyulafehérvárott, az 597. esztendőben június 2-án.]

Zigismundus Báthory. Trans. Princeps.

Szilágyi, SpFüz 1863. 759–760.
Hátra Kezdőlap Előre