77 Várday Kata Nyáry Pálnak

1606. április 28. Rozgony

Szolgálatommat ajánlom Kegyelmednek, mint szerelmes uramnak. Adjon az Úristen Kegyelmednek minden jókot, jó egészséget, mind az Kegyelmedhez tartozókkal egyetemben.

Istennek hála, hogy Kegyelmed, édes uram, egészségben vagyon, mi is Isten kegyelmességéből alkolmas egészségben vagyunk, az gyermekek is igen tanulnak. Pestist még mi nem hallottunk, csak, édes uram, Kegyelmed őrizze magát inkább oda, mind pestistől s mind egyebektől. Én szinte elkészöltem vala már, [Kis]Várdában ma akartam indulni, de ha Kegyelmed, édes uram, nem késik, megvárom Kegyelmedet. Sokáig nem lehet, mert igen puszta az karastrom.* Batory [Gábor] uram felől ma hozott Cycery [Csicseri Ambrus] uram levelet, kiből Kegyelmed mindenneket megérthet, nem leszen addig semmi kár az dologban. Édes szerelmes uram, az jószágom felől törekedjék Kegyelmed, mert bizon igen nagy dolog lenne, ha immárlan kárt vallanánk. Isten után Kegyelmedhez vagyon minden bizodalmon, édes uram, legyen az Kegyelmed munkájára és sok szolgálatjára is mind az mostanin, mind az előbbire mi tekintet, hogy az ki Kegyelmed kezében vagyon, ne kivánjék ő felségek azt el. Szentmiklósi jószágunkon ott vadnak az halduk [hajdúk], Tot Ferenc a hadnagyok, három falu is, az ki közös Telegdyvel, azok mindenestől elfutottak. A várdai jószágban is, írják, hogy sokak kiverik* az házbul, csak vad gyümölccsel élnek. Isten megáldotta volna az váraljai hegyeket,* elég bor leszen, csak az halduktul hozhatnál el buzasiamot [?], nem irták meg Várdábul, nem tudván menn[y]i. Édes Uram, tartsa meg az Ur Isten Kegyelmedet és engedje ő szent felsége, hogy hamarvaló nap láthassam Kegyelmedet jó egészségben. Irtam Rozgonban, ma Vitálius* napján, anno Domini 1606. [az Úr 1606. esztendejében]. Kegyelmednek szeretettel szolgál mig él

Warday Katta mp.

P. S. Nyary István uram leveléből mindent megérthet Jászórul* Kegyelmed, mi állapottal vagyon.

Benda, 36–37. Nr. 37. S. k., eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre