80 Bocskai István Petki Jánosnak

1606. december 8. Kassa

Stephanus Dei gratia Hungariae Transsylvaniaeque Princeps et Sicolorum Comes etc. [István Isten kegyelméből Magyarország és Erdély fejedelme és a székelyek ispánja stb.]

Generose fidelis nobis syncere dilecte salutem et gratiam nostram. [Nemes és őszintén szeretett hívünk, üdvözletünket és kegyelmünket küldjük.]

Értvén, hogy az országon széljel az utakon álló tolvajok megsokasodtanak [!] volna, mi magunk írtunk volt gubernator uramnak [Rákóczi Zsigmond kormányzónak] felőle, hogy mindenütt kergettesse őköt; kihez képest a székelységen azoknak kergetéseknek színe alatt, azmint értjük, nem hogy az közönséges latrokat kergetnék, hanem az tisztviselők az magok hasznára nézvén mind az itteni az mi szolgálatunkban lévő, mind penig az otthon maradt székelységen pénzt, abrakot, kenyeret, sajtot és egyéb élést szednének, amellett nem az latrokat kergetnék, hanem régi szabadságok ellen szokatlan ispánságot indítottanak közöttök.* Csudálkozunk azért kegyelmeden, hogy a mi parancsolatunkra kegyelmednek semmi vigyáztatása nincsen affélékre; nem is úgy bíztuk volt kegyelmedre az botot,* hogy kegyelmed ilyen beteges állapotunkban* ennyi panaszt bocsásson reánk. Minthogy azért az székelységet hitünkkel confirmált [megerősített] szabadságokban meg akarjuk tartani, hagyjuk kegyelmednek, hogy ezután meglássa, szabadságokban kicsintől fogva nagyig kegyelmed őköt mindenek ellen megoltalmazza, s mi reánk ennyi panaszt ne bocsásson. Mert ha efféle mód nélkül való dolgoknak végére mehetünk, megírtuk oda be is az királybíráknak, hogy általán fogva törvény szerint való büntetésünket, valakik okai lesznek, el is nem kerülik. Secus non facturus. [Nem fogunk másként cselekedni.]

Datum in libera Ciuitate nostra Cassouie[n]si die 8. mensis Decembris, Anno Domini 1606. [Kelt Kassa szabad városunkban az Úr 1606. esztendejében, december hó 8. napján.]

Stephanus m. p. Simon Pechy m.p.

Mikó-Szabó, 4. 349–350 Nr. 6. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre