98 Balassi Bálint Batthyány Ferencnek

1593. július 1. Pozsony

Tekintetes Nagyságos vitézlő úrfi, nekem Nagyságos uram, szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak mint uramnak.

Továbbá ez minapiban hozta vala Nagyságodnak levelét kezemhez egy katona, ki Széchy Tamás uramhoz ment Enyickére. Értettem belőle az Nagyságod hozzám való jó akaratját s azt is, az mit az gyűrű felől írt Nagyságod. Én Nagyságodnak mind az jó akaratot s mind az gyűrűt megszolgálom mint uramnak, de az gyűrű felől Nagyságod semmit ne szorgalmaskodjék, mert jó őrizetben vagyon, ha Nagyságod kezében vagyon. Nagyságodnál én mindenkor megtalálom, valamikor kelletik.*

Hírt Nagyságodnak egyebet nem írhatok, hanem az lengyel királ húgát az erdéli vajda vette el.* Engem penig az jó királ az nemzetemnek s magamnak is jó szolgálatjáért, sok költségéért ím csigává teszen, mert sohonnai vagyok, és ez egy lakóhelyem is elkelvén tőlem, csigává kell lennem, hátamon leszen házam: Amely jámbor csigát kíván, bár ne kapálja az szőlők tövét érte, hanem egyék én bennem ezután, mert én innetova csiga leszek.*

Írja Nagyságod, hogy Nagyságod is níha níha; mi es ide gyakorta, de tokitva.* Ha az Kegyelmes Isten éltet, az ősszel megkeresem Nagyságodot. Isten éltesse Nagyságodot. Írtam 1. Julii Pozsomba A° 93 [1593. esztendőben]

Nagyságod szolgája

Balassy Bálint D[e] B[alassa] G[yarmat]

Eckhardt-Stoll, 438. Nr. 108. S. k., eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre