113 Szepsi Csombor Márton Kassa város tanácsának

1619. január 19. Szepsi

Mind közös, mind magános dolgaiknak legyen minél szerencsésebb folyása ez új esztendőben.

Nagytiszteletű, becsületes, bölcs férfiak, akiknek tiszteletemet, becsülésemet, szeretetemet, teljes jóakaratomat küldöm a távolból, s a jövőben is mindig küldeni fogom. Lelkem nagy megrendülésével, felbuzdulásával és ámulatával olvastam becsületes meghívó leveleteket, olvasván és szívből megfontolván…* és meghátrálni: ki vagyok ugyanis én? mondom, ki vagyok én? akit ti ekkora… és szeretettel? Engem hívtok a ti iskolátok… pálcájának átvételére, s mivégre? nemcsak a ti Kassátok, hanem egész Pannóniánk fénylő díszének, ama Bocatius Jánosnak helyébe és örökébe. Ifjú vagyok, s úgy gondolom, munkásságomhoz nem illik e pálca, vajon képes leszek-e viselni a terhet? kételkedem a rólam alkotott véleményt illetően? habozom. Mégis, honnan ez a kegy irántam, ha nem az istenségtől? Az Istentől való ez! Az Isten hív! Hát megtagadjam? Hát ne kapcsoljam kívánságomat a tiétekhez? Felismerem az isteni gondviselést, magasztalom a ti jószándékotokat sőt jótéteményeteket, ami ajánlatotokban van, akaratunkban és szándékunkban áll azt elfogadni. Mert hiszem, hogy semmi sem szolgálhat nagyobb dicsőségemre, mint a ti városotokban lakni, semmi sem lehet hasznosabb, mint tekintélyes polgárokkal társulni, semmi sem alkalmasabb a tisztességre, mint a ti iskolátok pálcáját viselni, s nincs meghívás (bár higyjétek el, több is akad), mely annyira csábítaná lelkemet, mely annyira édesgetné fülemet, mint a tiétek. Tehát a ti óhajotoknak, Nagytiszteletű Tanács, Isten segítségével engedni szándékozom, főképp, mert leveletek tartalmából úgy értettem, hogy tekintélyes és kiváló férfiak javallólag ajánlottak engem. Bizonyára nagy a munka, nagyobb az irigység, de jóval nagyobb az igazságtalanság majdani súlya, azonban Istent fogom hívni tanácsadónak és segítségül, őt és saját munkámat állítom pajzs az igazságtalanság ellen. Igazságtalanságtól csak a lusták mentek, irigységtől csak a jelentéktelenek szabadok. Láttam kegyetlen viharban a dániai tengeren (amit Baltinak is neveznek) terhes hajókra leskelő kalózokat, kik azonban az üreseket érintetlenül engedték elhaladni.* Ami az évi fizetséget illeti, nem kételkedem annak tisztességes voltában, mégis, étkezés nélkül nem elegendő kívánságunkhoz képest: hitet adván azonban nagylelkű ígéreteteknek és fogadásotoknak, nem sürgetem annak kiegészítését. Megtudtam ugyanis (mint ahogy jószándékotok a becsületesek iránt mindenki előtt nyilván megmutatkozik), mily nagy kegyben szoktátok részesíteni a tudományok valamennyi barátját. Ki lenne, hacsak nem esztelen, aki az iskola dicséretes szokásait le akarná rombolni? mégis azonban e dologban az öregek véleménye szerint is nem a régiséget, hanem (szabad legyen ezt mondanom) a hasznosságot kell szem előtt tartani. Hogy a tisztes tudományok tanításáról, előadásáról, bemutatásáról, elmondásáról miképpen kell határozni, megmutatja majd az idő és a tanulók száma, kora, előmenetele, úgy vélem, semmit sem lehet erről bizonyossággal mondani tehetségük élességének és frissességének megvizsgálása előtt. Levelem utolsó részét olvasásra… a Nagytiszteletű Tanácsnak, továbbá a választott közösség elnökének és tagjainak legmélyebb hálámat fejezem ki, amiért engem ekkora tisztességgel illettek és maguknak a saját… vonakodtak, fogadom, hogy minden tettem és cselekedetem Istenünk segítségével a város dícsőségére, az iskola…, az egyház javára fog szolgálni. Ami még hátra van, legyen gondja a Nagytiszteletű Tanácsnak arra, hogy az iskolai eszközök elszállítására sem előbb, sem később, mint mához a tizedik napra, január 28-ra valami szekeret küldjön, én közben igyekszem dolgaim végére járni. A háromszor legjobb és legnagyobb Isten adja, hogy minden nagytiszteletű polgárt épségben és egészségben láthassak.

Éljetek jól, bölcs férfiak, s legyetek hozzám kegyesek, mint eddig.

Írtam Szepsiben, 1619. január 19.

Tisztelendőségtek mindig kész szolgája, Szepsi Csombor Márton

Kulcsár Péter fordítása latinból

Kovács-Kulcsár, 393–398 Nr. 4. S. k., eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre