141 Pázmány Péter Nagyszombat Város Tanácsának

1631. május 16. Pöstyén

Prudentes ac Circumspecti Domini, Amici nobis honorandi. [Bölcs és körültekintő uraim, nagyra becsült barátaim.]

Értettük az mai napon, noha teljes hitelt nem adtunk néki, hogy az ott való kálvinisták templumot akarnának építtetni az kegyelmetek várassában, kit noha mi nem hihetünk, meggondolván azt, hogy kegyelmetek szeme előtt viselvén az Istennek igazságát, semmiképpen annak nem consentiál [nem ért egyet azzal], bár szintén megvolna is az igyekezet amazoktul. Mindazonáltal nem akarván süketségre vennünk az dolgot, kegyelmeteket szeretettel akaránk requirálnunk és praemoneálnunk [megkeresni és figyelmeztetni], hogy meggondolván kegyelmetek nemcsak azt, hogy az Úristennek nilván való ostorát és büntetését vonja kegyelmetek arra a várasra, hanem annak felette azt is, hogy a mi dioecesisunkban [egyházmegyénkben] lévén az az hely, a templumépítés az ordinarius consensusa [egyházmegyei főpásztor beleegyezése] nélkül nem lehet.

Emellett az kegyelmetek privilegiumja és régi obligatiója [kötelessége] semmi úton azt nem mutatják, hogy ebben az dologban consesnsust adjon kegyelmetek. És mivel minékünk is tisztünkben és hivatalunkban jár, ha kegyelmetek ennek az új találmánnak consentiálna, mind [II. Ferdinánd] őfelségét császár urunkot meg kell találnunk, s mind penig egyéb módokat felkeresnünk, hogy hivatalunknak eleget tehessünk. Kegyelmeteket annak okáért kérjük, voltaképpen informáljon ezen levelünk vivő szolgánk által maga szándékárul.

Tartsa Isten kegyelmeteket jó egészségben.

Ex Thermis Pösténien[sibus]. [A pöstényi fürdőhelyen.]

Prudentum ac Circumspectarum D[ominationum] V[estratum] Addictissimus [Bölcs és körültekintő uraságotoknak jóakarója]

Card[ina]lis Pazmany m. p.

Hanuy, 2. 187. Nr. 663. S. k.: aláírás. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre