163 Zrínyi Miklós III. Ferdinándnak

1642. április 14. Csáktornya

Legszentebb Császári és Királyi Fölség, Kegyelmes Uram!

Hűséges szolgálataimat alázatosan ajánlom Legszentebb Fölséged kegyelmébe. Hogy milyen hitszegéseket követett el a folyó év február havában a kanizsai végek természetes ellensége a most folyó béketárgyalások alatt, mind a nádornak [Eszterházy Miklósnak], mind pedig azoknak a biztosoknak világosan tudtára adtam, akiket Legszentebb Fölséged ezekre a béketárgyalásokra kiküldött* Azt tudniillik, hogy a kanizsai törökök éppen a tárgyalások idején megtámadták a muraközi uradalomban Krisóc falut, egy vajdát lefejeztek, hármat halálra sebeztek és 15 embert élve elfogtak s Kanizsára hurcoltak. Öt nappal később, egy éjjel váratlan rátörtek a Mura mellett fekvő Maroff falura, két embert lenyakaztak, tízet élve elfogtak és magukkal hurcoltak.

Ugyanabban a hónapban Légrád mellett, közvetlenül a város alatt, magának a Dráva folyónak a partján egy házból éjjel egy asszonyt raboltak el két fiúval. Hasonlóképpen március 14-én nagy csapattal és zászló alatt akarván behatolni a Muraközbe, mivel tábori őrségeink észrevették őket, Bánffy gróf úr birtoka felé vették útjukat, ott néhány mit sem sejtő hajdút találtak; kettejüket elfogták és magukkal hurcolták.

De még ezzel sem elégedtek meg, hanem hitvány rablószomjukat azzal elégítették ki, hogy a kotori erődből, mivel a lakosoknak nem tudtak ártani, állatokat hajtottak el.

És bár így, minden jog ellenére, az említett béketárgyalások idején megsértették a fegyverszünetet, még egyáltalán nem elégedtek meg azokkal a gaztettekkel, amelyeket elbeszéltünk, hanem április 4-én éjjel, már a béke megkötése után, tizenhárman váratlan megrohantak egy házat Gibina faluban, az említett Muraközben, egy embert lenyakaztak, egyet halálos sebbel, félholtan hagytak, három férfit fogolyként elhurcoltak.

A Légrád melletti mezőkről körülbelül ugyanebben az időben két embert fogtak meg és hurcoltak el, akik fát vágtak ott, vagy állatokat őriztek, és nem sokkal később, ugyancsak Légrád közelében elfogták a vajda fiát. Napról napra büntetlenül történtek ezek, a nép tehát még rosszabbaktól fél, és a Mura közelében már sem lakni nem mer, sem gazdaságára vigyázni, hanem házát, vagyonát, földjeit elhagyva a hegyekbe húzódik vissza. Igaz ugyan, hogy itt, a Mura mellett az őrállomásokon a legéberebben őrködnek, mégis – mivel az őrállomások közt nagy távolság van – megkockáztatják a tilalmas dolgokat, és vakmerően végre is hajtják föltett szándékaikat, mert látják, hogy a mieinket szigorú tilalom tartja vissza.

Megbosszulnánk magunkat, de mivel Legszentebb Fölséged megtiltotta, tehetetlenül kell tűrnünk a siralmas károkat. Ha Legszentebb Fölséged idejében nem méltóztatik elhárítani ezt a bajt, Isten ajándékából veleszületett bölcsességének megfelelően, vagy el kell vesznie ennek a szerencsétlen Muraköznek, vagy magának kell, ahogy tud, szembeszállnia. Hogy ezzel kapcsolatban mit kell tennem, Legszentebb Fölséged kegyes határozatától várom. A Mindenható Isten őrizze meg azért Fölségedet fölséges uralkodóházával együtt az egész földön mindig győzelemben és szerencsében. Kelt Csáktornyán, az Úr 1642. esztendejében, április hó 14-én.

Legszentebb Fölséged alázatos és hű szolgája

Comes Nicolaus a Zrin [Gróf Zrínyi Miklós]

Csapodi Csaba fordítása latinból

Csapodi Klaniczay, 25–27. Nr. 22. S. k., eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre