224 I. Apafi Mihály Teleki Mihálynak

1669. május 20. Gyulafehérvár

Adjon Isten jó egészséget Kegyelmednek.*

Kegyelmed levelét tudósításával együtt kegyelmesen vevén, kérdését az mi illeti, az uraknak kiíratván, im az őkegyelmek censurájokot verbo tenus [véleményeit csak szóval] leíratván, Kegyelmednek kiküldöttük his inclusis [ezekben a mellékletekben],* abból alkalmaztassa ahhoz Kegyelmetek magát, az mit az közönséges jóra legjobbnak ítél. És ha Rákóczi Ferenccel valamint meg találtak békélni, Kegyelmetek azt csak megmondja, hogy Erdély az Rákóczi-ház ellen való praetensióját [követelését] le nem teszi.* Mindazáltal ha valami oly derék disgustusát [igen nagy ellenszenvét] venné eszibe Zerényi [Zrínyi Péter] uramnak, mintsem akadály legyen az közönséges jóban, inkább tegyen oly igíretet Zerényi uramnak, azokból az erdélyi vérrel keresett várakból egyet jószágostól az leányának kötnék, ha szintén gyermeki nem lennének is.

Kegyelmedet kegyelmesen intjük, ezután is valamint az dolgok forganak, bennünket gyakorlatossággal tudósítson, az noha tudjuk, azonkívül is van arra szorgalmatos gondja, mindazáltal mégis akarók Kegyelmednek intimálni [tudtára adni], igyekezze levelit oly securitas [biztonság] alatt folytatni, valamint ne intercipiáltassanak [fogjanak el].

Azonban az mint itt alatt is megmondottuk vala Kegyelmednek, most is akarók esziben juttatni, vegyen mi számunkra egy dolmánynak, mentének és süvegnek való mecsét bársonyt, mentől szebb színt és jobbat talál Kegyelmed. Éltesse stb.

Fejérváratt, 20. Maji Anno 1669.

Kegyelmednek jót kíván

M. Apafi mp.

P. S. Az Zólyomi dolgáról postamesterrel írattunk Kegyelmednek. Tartsa ahhoz magát Kegyelmed.

Gergely, 4. 482–483. Nr. 355 S. k., eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre