256 Petrőczy Kata Szidónia Ostrosith Mátyásné Révay Kata Szidóniának

1694. szeptember 15. Vágbeszterce

[Külcím:] Tekéntetes nagyságos Ostrosith Mátyás uram kedves házastársának, tekéntetes nagyságos Révay Kata Szidónia asszonynak, nékem bizodalmas ángyomasszonynak adassék böcsülettel.

Mint bizodalmas ángyomasszonynak, kegyelmednek ajánlom nagy böcsülettel való szólgálatomat.

Noha a minapában is udvaróltam vala levelemmel kegyelmednek, de azmint írják Bécsbül, az solicitátorunk [gondnokunk] már három hete, miólta Morvába ment az camora parancsolatjábul, az ő levelében lévén penig levelem bécsinálva, kegyelmedhez nem ment, kire nézve újólag kötelességem szerint kívántam kegyelmednek udvarólnom, kívánván Istentül, találja kegyelmedet szerencsés órába s jó egészségben. Amellett, édes ángyomasszony, az előbbeni levelemben is írtam vala kegyelmednek, hogy Isten négy leánykával megáldott, azkiket, ha Istennek is úgy tetszik, magam hitemen* akarok nevelni, Erdélybe penig víghez nem vihetem, mivel ottan az én hitemen való az szászokon kívül senki néncsen, itt is camorát vött jószágunk lévén csak magam gyónásomra való prédikátor hivatalját is ellenzik, hanem értem, hogy kegyelmed Blatnica várát s jószágát ezelőtt is el akarta vólna adni, ha kegyelmed atyafiságos jóakaratja járna hozzám is s eladná, azon hely feltett szándékomnak véghez vitelére igen alkalmatos vólna, ott minden háborgatás nélköl Isten dicsíretére magam hitemen nevelhetném leánkáimat. Ugyanis édes ángyomasszony, jobb, ha kegyelmed nékem, kegyelmedért imádkozó s mindenkor kegyelmedhez igaz szívvel lévő atyafiának adja, mintsem másnak, én valamibe megalkhatom kegyelmeddel, böcsülettel megadom, amellett kegyelmedet Isten is megáldja érette, ha illyen szent igyekezetem véghez vitelében jó akaratját mutatja, én is, még élek, megszolgálni el nem mulatom kegyelmednek. Eziránt az kegyelmed válaszát elvárom. Ajánlván magamot az kegyelmed atyafiságos szeretetibe maradok kegyelmed kész szolgálója

Gróf Petrőczy Kata Szidónia

Vágbesztercén, 15. septembris 1694.

Kiadatlan. Országos Levéltár, Nádasdy cs. levelezése A 344. P 507. S. k., eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre