259 Az erdélyi református zsinat Tótfalusi Kis Miklósnak*

1698. június 11. Nagyenyed

A kolozsvári reformatum ministerium [református papság] és tiszteletes Tótfalusi Miklós atyánkfia között in synodo generali, in oppido Nagy Enyed, die 11 Junii 1698 celebrata, lett ilyen conditiókkal a complanatio [Nagyenyed városában 1698. június 11. napján tartott közzsinaton lett ilyen feltételekkel a kiegyezés].

1. Mivel kinyomtatott könyvével* Tótfalusi atyánkfia nem kicsiny mértékben megsértette becsületekben tiszteletes atyánkfiait, tiszteletes Némethi Sámuel és Csepreghi Mihály uramékat, azért elsőben itt az szent generális* előtt kövesse meg őkegyelmeket.

2. Amely könyvnek kibocsátásával őkegyelmeket megsértette, azt őkegyelme annihilálja [semmisítse meg], apológiát [védőiratot] nyomtatván, melyben erőtlenségéből esett cselekedetiről attestáljon [tegyen bizonyságot] és tovább őkegyelme ő maga munkájának soha ne ismerje.

3. Annak bizonyságára egy könyv in facie sedis [a szék színe előtt] elszaggattassék.

4. Valamennyi exemplárok [példányok] abban a könyvben kezében vannak vagy magának, vagy cselédinek, bona fide [becsülettel] szorgalmatosan összeszedvén, közkézhez adja. Sőt akiknek bennek kiosztott, azokat is, valakiktől beszedheti, híven beszedje és kézhez adja.

5. Consensus [jóváhagyás] nélkül őkegyelme könyveket ne nyomtasson; ha mikor nyomtat, semmit bennek, propria authoritate [önhatalmúlag] ne változtasson.

6. Ne újítsa többé se titkon, se nyilván az említett atyafiaknak becstelenségeket, sőt szorgalmatoson eltávoztassa.

Exhibita in eadem synodo generali per Andream Bajtsi pro tempore juratum sanctae synodus generalis notarium, in die, menseque praenotatis. [Előadta ugyanezen közzsinaton, a fent jelzett hónapban és napon, Bajtsi András, a szent közzsinat ez idő szerinti hites jegyzője.]

[Kívül:] A tipográfia [nyomda] felől való végezése a szent generalisnak és Tótfalusi uram mocskos Apologiájának retractatiója [visszavonása].

Jakó, 350-351. Nr. 31.
Hátra Kezdőlap Előre