Halálra ítélt ember könyörgése

Irgalmas, kegyelmes Isten, ki a te véghetetlen bölcsességeddel választott híveidet csudálatosképpen vezérled, légyen áldott a te szent neved mindenekben. Tudom, én Istenem, hogy az én undok bűneimért megérdemlettem nemcsak a testi halált, de az örök kárhozatot is; mert számtalanon, kisebb vétkekért, mind testekben-lelkekben örökké elvesztek. De te, irgalmasságnak Atyja, mind ez óráig vártál engem; és mikor a gonoszságban elmerültem volna, nem szenvedted, hogy ellenségimtűl vagy véletlen nyavalyátúl, hirtelen, penitenciatartás nélkül meghalnék, mint sokan egyebek; hanem üdőt adtál bűneim siralmára, és azt is megengedted nékem, amit nagy fohászkodva kívánt Dávid próféta, hogy halálom óráját megjelentetted nékem, hogy evilági gondolatoktúl elszakasztván elmémet, az én utolsó bajvívásomhoz készülnék.

Légyen áldott, Uram, a te neved, ki az én bűneimet e világon akarod ostorozni, hogy az örök kárhozattúl megszabadíts engem. És mivel ez a te szent akaratod, hálaadással vészem látogatásodat: csakhogy, én Uram s én Istenem, ki a latrok között nagy gyalázattal és szidalommal megfeszíttetél énérettem, adjad, hogy csendesen és békességgel szenvedjem a megérdemelt halált, és elégedjék meg a te méltó haragod, ezzel az én kínommal.

Emlékezzél, én üdvözítő Istenem, halálod előtt való véres verítékedrűl, a gyarló testnek rettegésirűl, és bátorítsad az én gyarlóságomat, hogy bűneimért és igazságodnak megelégítéséért örömest szenvedjem ezt a halált, mely igaz életre való útja az én lelkemnek.

Oh mint akarnám, én Istenem, ha ezt a halált nem az én bűneimért, hanem az igazságért, a keresztyén hitért, a te szent nevedért szenvedném! De mivel erre méltó nem voltam, és az én bűneimmel sokakat gonosz példa által, megbotránkoztattam: engedd, hogy az én halálom által sokan kitisztuljanak vétkekből. Vedd jó illatú áldozatul, Uram, ezt az én szenvedésemet; és miképpen a veled megfeszített latornak halála óráján megkegyelmeztél, légy irgalmas, kegyelmes énnékem is, szegény bűnös szolgádnak. Amen.
Hátra Kezdőlap Előre