Samuel Mikovíny bol pravdepodobne jedným z prvých civilných inžinierov s vyšším vzdelaním v úradníckych službách, ktorí boli poverení predovšetkým civilnými úlohami, a ktorých počet v priebehu 18. storočia postupne narastal. V tomto období si uvádzali rôzne tituly: mathematicus, architectus, geometer (Ingenieur), z čoho vidieť, aké rôzne technické úlohy riešili. Aj Mikovíny pri podpise používal všetky tri uvedené tituly. To že sa stal polyhistorom ovplyvnili, respektíve umožnili dve skutočnosti. Prvá skutočnosť bola, že vedy neboli diferencované a druhá, že dostávali rôzne aktuálne úlohy, ku ktorým mohla prispieť ešte i tá, že v tomto období bol pomerne malý počet vzdelancov.

Vytváranie župných, mestských a miestodržiteľských technických úradov možno datovať do prvej polovice 18. storočia. Inžinieri boli zamestnávaní prechodne ako diurnisti pri jednotlivých ústredných vládnych úradoch. Neskôr sa v rámci v technickej organizácie objavili aj ako odborníci vo funkcii úradníka. Mikovíny bol v začiatkoch taktiež dočasne zamestnaný v službách bratislavskej stolice, neskôr ako jej inžinier, ale počas svojho pôsobenia dostal aj príležitostné poverenia z Győrskej a Peštianskej stolice. Aj Dvorská komora ho v začiatkoch zamestnávala ako diurnistu a od roku 1735 ako inžiniera (geometra) dolnouhorských banských miest. Okrem toho z času na čas dostal úlohy od Uhorskej komory a miestodržiteľskej rady.

Počas svojho pôsobenia ako geometer vyhotovil väčší počet technických plánov, o ktorých máme poznatky iba zo spisov. Plány slúžili ako základ pre postup prác a nie ako mapa pre orientáciu v teréne.

Mikovíny si ako kartograf vytýčil za cieľ zmapovanie Uhorsku podľa jednotlivých žúp. V rámci uhorskej kartografie je jeho kartografická činnosť prevratná a považuje sa za priekopníka uhorskej vedeckej kartografie a uhorskej kartografickej vedeckej literatúry.

 

Mikovínyho podpis na mape cesty do Trakovíc, 1737

Mikovínyho podpis na mape cesty do Trakovíc, 1737
(MOL)

 

Začiatok strany