Samuel Mikovíny bol priekopníkom uhorskej vedeckej kartografie a vedeckej kartografickej literatúry, ktorý už na základe astronomických a trigonometrických meraní zostrojil mapy žúp a aplikoval nové znázorňovacie spôsoby. V súvislosti s dielom Mateja Bela o poznaní štátu (Notitia) boli uverejnené tri práce Mikovínyho o kartografickej teórii. V diele Epistola (1732) predstavuje teóriu topografického mapovania, resp. zverejňuje výsledky svojich astronomických pozorovaní. V diele Monitio (1735) píše o určení poludníka Bratislavy a v diele Monitum II. (1737) uvádza niekoľko príkladov z dĺžkových meraní.

Az Epistola címlapja, 1732
Epistola, titulná strana, 1732
(OSZK)

Vo svojich študijných prácach Mikovíny uverejňuje dva základné a dva doplňujúce spôsoby topografického mapovania. Prvým zo základných spôsobov je geografické určenie miesta pomocou astronomických meraní, teda určenie zemepisnej šírky a dĺžky. Nakoľko v tomto období nebol stanovený jednotný, medzinárodne uznávaný počiatočný poludník, Mikovíny ako prvý v Uhorsku určil pre potreby mapovania bratislavský poludník ako počiatočný, resp. bázický meridián. Druhým základným spôsobom topografie je triangulácia, ktorú v Epistole znázorňuje na mape územia medzi Bratislavou a Banskou Bystricou.
V priebehu mapovania Uhorska použil ako doplňujúci spôsob meranie pomocou kompasu, pričom zameral zemepisný smer a magnetickú odchýlku od severu. Svoje merania niekoľkokrát zopakoval, nakoľko si bol vedomý, že poloha magnetického pólu môže byť premenlivá. Smer toku riek zameriaval z člna za pomoci kompasu .Vo svojich dielach sa zmienil aj o kartografickom zobrazovaní, kde vyzdvihol, že reliéf terénu sa snaží zobraziť „v rovinnom premietnutí”.

Astronomické meranie pomocou kvadrantu z mapy preddunajského územia, 1739
Astronomické meranie pomocou kvadrantu z mapy preddunajského územia, 1739
(HIM HT)
Zväčšenie
 
Mapa triangulácie z Epistoly, s bratislavským poludníkom, 1732
 
Mapa triangulácie z Epistoly, s bratislavským poludníkom, 1732
(OSZK)
Zväčšenie
 
Meračské prístroje na kartuši mapy Užhorodskej župy Ung, 1742
 
Meračské prístroje na kartuši mapy Užhorodskej župy, 1742
(ďalekohľad, kružidlo, pravítko, meračská reťaz, meračský stôl)
(TML)
Zväčšenie
 
Začiatok strany