Tétel adatlapja
CÍMLAP

Xántus János levelei Éjszakamerikából

ELŐSZÓ
(részlet)Gróf Széchenyi nemzetség egykori hires jogkormányzójának fia Xántus János - e Hazáját a messze távolban is hőn szerető férfiú - mióta csak Amerikában él, anyjával a magas érzelmű s melegkeblű honleánnyal, s két testvérjével szünetnélküli levelezésben volt s van. Tudva azt, hogy nekik nem kis örömöt s élvet szerez, ha leirja a vidékeket, és népeket hol él.

Az Egyesült észak-amerikai államok által, némely az indusok birtokában lévő földrészeknek felvétele, tanulmányozása, s ismertetésére lévén kiküldve - illetőleg egy kutató expeditio vezényletével megbizva, az amerikai kontinens majd minden zege-zugán keresztül-kasul botorkálván - elég alkalma volt a népek minden osztályaival, az állatok, ásványok, és növények országával bőven megismerkedhetni, s mi több a látottak kellőbb felderitéséül s tájékozhatásul önkezűleg a természet után több táj-személy- és egyéb különféle rajzokat is készitett, s küldött mellékletül.

André, Brome, és sok mások pénzzel, és ajánló levelekkel utaztak Amerikába. Egy pár statust befutottak vasúton, és gőzösön, - előkelő hotelekben laktak, s a legelőkelőbb emberekkel társalogtak. Köteteket irtak, s másoltak le Amerikából.

Bölöni Farkas, Haraszty, s mások szinte egyoldalulag irtak az első benyomás extásisa alatt. Sőtt Toqueville is követ lévén Washingtonban, bársony és selyem kárpitok közt töltvén Amerikában életét - sokat öszve irt, - ám de ha csak egy évet töltött volna is személyesen a tulajdonképeni nép között - (irja) nagyon is csudálkozhatnék hogy irta.

Xántus mindazon osztályok közt élt, melyek közt a fentebbi urak éltek. De a külömbség köztük az, hogy Xántus minden ajánló levelek nélkül utazott Amerikába. Midőn Uj-Yorkba partra szállt, 7 dollár volt öszves vagyona. Hazai nevelése nem olyan volt, hogy Amerikában rögtön kapitálist szerezhetett volna vele; - (mert hiszen tudjuk, mily kevéssé praktikus a magyar nevelés) azonban miután már ekkor 7 nyelvet irt, és beszélt, s zongorázott; tehát azon sokoldalú tudománya alapján - melyre szeretett jó szülei egykor fényűzésből nagy áldozattal megtanittatták, csak hamar felébredt ereje s képessége érzete; változó körülmények, s még változandóbb szerencse közt tovább-tovább eviczkélt. Mig végre oda jutott sok küzdés- és fáradalmak közt, hogy jelenleg szerzeményéből akárhol elélhet függetlenül. Önérzete, legnagyobb nyugalma, hogy mind azt magának, egyedül magának köszönheti.

[...]

Tehát a fentebb elősorolt körülmények s e minden európainak valódi élvezetül szolgáló munkák, feleslegessé tesznek minden ajánlgatást. Mily jó szándékú mellék remények mellett, minő buzgalommal, és Istenbeni bizalommal fogtam ezen vállalatom kiviteléhez; ép oly érzelemmel óhajtom azt jövőben is folytatni s felküzdeni a czélszerűség, közfigyelem, és méltánylat legfelsőbb fokára. Rajta leszek, hogy mind a nyomtatás, mind metszvényeink mind érdekesség, mind minőség tekintetében - valamint számra nézve is a hazai irodalomban első helyen álljanak.

Pesten, october hó 27-én 1857.

Prépost István.