A felhasznált oklevéltárak és forrásgyűjtemények jegyzéke.[1]


Anjou: Nagy Imre. Anjoukori Okmánytár. I–VI. kötet. Budapest, 1878–1891.

Apponyi: Kammerer Ernő. A Pécz-nemzetség Apponyi-ágának oklevelei. I. 1241–1526. Budapest, 1906.

Arch. Ért.: Archaeologiai Értesítő. I–XIV. és új folyam: I–XIX. évf. Budapest, 1869–1902.

Austr. Inf.: Acta Austriae Inferioris. I. Urkundenbuch d. aufgehobenen Chorherrnstiftes St. Pölten. I. von A. V. Felgel u. Jos. Lampel. Wien, 1891.

Bánffy: Varju Elemér. A Tomaj-nemzetségbeli losonczi Bánffy-család története. Oklevéltár. I. Budapest, 1908.

Bárdosy: Bárdosy, Joannes. Supplementum analectorum terrae Scepusiensis. Leutschoviae, 1802.

Békefi, Pásztói: Békefi Remig. A pásztói apátság története. I. Oklevéltár. Budapest, 1898.

Békefi, Pilisi: Békefi Remig. A pilisi apátság története. I. Oklevéltár, Pécs, 1894.

Blagay: Thallóczy Lajos–Barabás Samu. A Blagay-család oklevéltára. Budapest, 1897.

Čelakovsky: Čelakovsky, Jaromir: Privilegia Měst Pražských. V Praze, 1886.

Chmel: Chmel, Joseph. Urkunden z. Geschichte von Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Görz, Triest, Istrien, Tirol. Aus d. J. 1246–1300. Wien, 1849. (Fontes rerum Austriacarum. Abt. II. Bd. I.)

C. N. H.: Réthy Lászó. Corpus Nummorum Hungariae. I–II. Budapest, 1899–1907.

C. N. H. Pótl.: Zimmermann Lajos. Pótlék a C. N. H. I.-hez. Budapest, 1907.

Cod. d. Bohem.: Friedrich, G. Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae. I–II. Pragae, 1904–12.

Cod. d. Morav.: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Ed. A. Boczek, P. v. Chlumeczky et. J. Chytil. I–V. Olomucii et Brunae, 1836–54.

Cod. d. Polon.: Codex diplomaticus Poloniae. Ed. Leo Rzyszczewski, Ant. Muczkowski et Jul. Bartosewicz. Varsaviae, 1847–58.

Corpus Juris: Corpus Juris Hungarici. Szerk. Márkus Dezső. (I.) 1000–1826., (II.) 1526–1608., (III.) 1608–57., (IV.) 1657–1740. Erdélyi törvények. 1540–1848. Budapest, 1899–1900.

Corpus Statut: Corpus Statutorum Hungariae municipalium. Ed. Kolosváry et Óváry. I–V. Budapest, 1885.

Dann.: Dannenberg, Hermann. Die Deutsche Münzen d. Sächsischen u. Fränkischen Kaiserzeit. I–IV. Berlin, 1876–1905.

Emler. Reg. Boh. és Erben Reg. Boh.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. I. ed. Cas. Jaromir Erben; II–IV. ed. Jos. Emler. Pragae, 1855–92.

Endl.: Endlicher, Steph. Rerum hungaricarum monumenta Arpadiana. S.-Galli, 1849.

F.: Fejér, Georgius. Codex diplomaticus Hungariae. I–IX/7. Budae, 1829–42.

Fejérpataky. Kálmán okl.: Fejérpataky László. Kálmán király oklevelei. Budapest, 1892.

Fejérpataky. II. István ok.: Fejérpataky László. Oklevelek II. István korából. Budapest, 1895.

Hauswirth: Hauswirth, Ernst. Urkundenbuch d. Benedictiner Abtei zu d. Schotten in Wien. Wien, 1859. (Fontes r. Austr. II/18.)

H. O.: Hazai Okmánytár. I–VIII. Budapest, 1880–91.

H. Okl.: Hazai Oklevéltár. Budapest, 1879.

Héderváry: Radvánszky Béla – Závodszky Levente. A Héderváry-család oklevéltára. I. Budapest, 1909.

Jakab: Jakab Elek. Oklevéltár Kolozsvár története I. kötetéhez. Budán, 1870.

Karácsonyi. Szt. István okl.: Karácsonyi János. Szent István király oklevelei és a Szilveszter-bulla. Budapest, 1891.

Karácsonyi. Hamis okl.: Karácsonyi János. A hamis, hibás keltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke. Budapest, 1902.

Karácsonyi. Hamis okl. Pótl.: Karácsonyi János. Pótlék a hamis oklevelek jegyzékéhez. (Történelmi Tár, 1908.)

Károlyi: Géresi Kálmán. A nagykárolyi gróf Károlyi-család oklevéltára. I. Budapest, 1882.

Kn. M.: Knauz Nándor. Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I–II. Strigonii, 1874–82.

Kovachich. Sylloge: Kovachich, J. Nic. Syloge decretorum comitialium incl. regni Hungariae. I–II. Pestini, 1818.

Kovachich. Formulae: Kovachich M. G. Formulae solennes styli. Pesthini, 1799.

Kubinyi: Kubinyi Ferencz. Monumenta Hungariae historica. I–II. Pest, 1867–88.

M. G. T. Sz.: Magyar Gazdaságtörténeti Szemle. I–XII. évf. Budapest, 1894–1905.

Melczer: Melczer István. Okmányok a kellemesi Melczer-család levéltárából. Budapest, 1890.

Mon. Boica: Monumenta Boica. XXIX. és XIII. Monachii, 1831–1912.

Mon. Carinth.: Jaksch, August von. Monumenta historica ducatus Carinthiae. I–IV. Klagenfurt, 1896–1906.

Mon. Vat.: Monumenta Vaticana historiam r. Hungariae illustrantia. Series I. Tomus. 1–2. Budapest, 1887.

Mon. Vesprim: Fraknói Vilmos–Lukcsics József. Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. I–IV. Budapest, 1896–1907.

N. K. és Num. Közl.: Numizmatikai Közlöny. I–XIV. Budapest, 1902–1915.

Noback: Noback, Christ. u. Noback, Friedr. Vollständiges Taschenbuch d. Münz-, Maass- u. Gewichtverhältnisse. Leipzig, 1848–50.

Num. Zschr. és N. Zschr.: Numismatische Zeitschrift. I–XLV. Wien, 1870–1914.

Pangerl. Hohenf. Ub.: Pangerl. Urkundenbuch d. Cistercienstiftes zu Hohenfurt in Böhmen. Wien, 1865. (Fontes rer. Austr. II/23.)

Pegolotti: Pegolotti, Francesco Balducci. La pratica della mercatura. 1340 k. (Della decima e di varie altre gravezze imposte dal commune di Firenze, della monete e della mercatura de’ Fiorentini fino al Saec. XVI. [ed. Pagnini.] Tom. III. Lucca e Lisboa, 1766.)

Réthy. Corpus: Lásd: C. N. H.

Ph.: A pannonhalmi Szent Benedek-Rend története. I–II., VII–VIII., X. Szerk. Erdélyi László. 1902–10.

Rupp: Rupp Jakab. Magyarország ekkorig ismeretes pénzei. I–II. Buda, 1841–46.

Schmauk: Schmauk, Michael. Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis. Pars II. (1806.) Szepesváraljae, 1889.

Schmidt: Schmidt, Franz Anton. Chronologisch-systematische Sammlung der Berggesetze d. Königreiche Ungarn… etc. I–V. Bd. Wien, 1834–5.

Schwind–Dopsch: Schwind, Ernst Freih. v. und. Dopsch, Alfons. Ausgewählte Urkunden z. Verfassungsgeschichte d. Deutsch-Österreichischen Erblande im M. A. Innsbruck, 1895.

Smič.: Smičiklas, T. Diplomatički Zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacíje i Slavonije. II–VIII. Zagreb, 1904–1910.

Soproni okl.: Nagy Imre. Sopron vármegye története. Oklevéltár. I. Sopron, 1889.

Steinherz: Steinherz, S. Die Einhebung d. Lyoner Zehnten in Erzbisthum Salzburg. 1282–85. (Mittheilungen d. Inst. f. Ö. G. XIV.) Innsbruck, 1893.

Szekfű. T. T.: Szekfű Gyula. Oklevelek I. Károly király pénzverési reformjához. (Történ. Tár. 1911.)

Sztáray: Nagy Gyula. A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray-család oklevéltára. I. Budapest, 1887.

Teleki: Barabás Samu. A gróf Teleki-család oklevéltára. I. Budapest, 1895.

Temesi okl: Pesty Frigyes és Ortvay Tivadar. Oklevelek Temes vármegye és Temesvár város történetéhez. I. Pozsony, 1896.

Theiner. Hung.: Theiner, Aug. Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. Romae, 1859.

Theiner. Polon.: Theiner, Aug. Vetera monumenta Poloniae et Litvaniae… historiam illustrantia. I. Romae, 1860.

Tk. Civ.: Tkalčić, J. Monumenta historica lib. r. civitatis Zagrabiae. I. Zagrab, 1889.

Tk. Ep.: Tkalčić, Monumenta historica episcopatus Zagrabiensis. I. Zagrab, 1873.

Wagner: Wagner, Carolus. Analecta Scepusii sacri et profani. Pars. I. Bullae et diplomata. Viennae, 1774.

Weber: Weber, Samuel. Supplementum III. analectorum terrae Scepusiensis. Lőcse, 1908.

W.: Wenzel, Gustav. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. I–XII. Pest, 1860–74.

Werbőczy: Werbőczy István. Tripartitum opus juris consuetudinarii regni Hungariae. Közli és ford. Csiky Kálmán. Budapest, 1894.

Zahn: Zahn, J. Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis. I–III. Wien, 1870–71. (Fontes r. Austr. II/31., 35, 36.)

Zahn. Steier: Zahn, J. Urkundenbuch d. Herzogthums Steiermark. I–III. Graz, 1875–1903.

Zalai okl.: Zala vármegye története. Oklevéltár. I–II. Szerk. Nagy Imre, Véghelyi Dezső és Nagy Gyula. Budapest, 1886–90.

Závodszky: Závodszky Levente. A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. (Függ.: A törvények szövege.) Budapest, 1904.

Zichy: Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy. Szerk. Nagy Iván, Nagy Imre és Véghely Dezső. I–V. Budapest, 1871–88.

Zimm.–Werner: Zimmermann u. Werner. Urkundenbuch z. Geschichte d. Deutschen in Siebenbürgen. I. Nagyszeben, 1892.

Zingerle: Zingerle, Ignaz V. Reiserechnungen Wolfger’s von Ellenbrechtskirchen, Bischofs von Passau, Patriarchen von Aquileja. Heilbronn, 1877.


[1] Egyéb felhasznált művek jegyzékét lásd a fejezetek élén s a szöveg mellett közölt jegyzetekben.