2. Bécsi márka.[1]

      1. „100 mk. Wienner thut zu Nürnberg 117 mk. 12 lott”
      2. „1 mk. Wienner thut zu Nürnberg 1 mk. 2 hott 3 qu. 1 11/25 pf.”
      3. „100 mk. Nürnberger thut zu Wienn 84 mk. 14 lott 3 qu.” ( = 5435 quentchen.)
      4. „1 mk. Nürnberger thut zu Wienn 13 lott 2 qu. 1 12/30 pf.” ( = 217 2/5 pf.)
      5. 100 mk. Wienner thut zu Augsp. 118 mk. 13 lott 3 qu. 3 9/30 pf.”
      6. „1 mk. Wienner thut zu Augsp. 1 mk. 3 lott 9/30 pf.”
      7. „100 mk. Augspurger thut zu Wienn 84 mk. 1 lott 3 qu. 3 14/20 pf.” ( = 21535 7/10 pf.)
      8. „1 mk. Augspurger thut zu Wienn 13 lott 1 qu. 3 7/20 pf.” ( = 215 7/20 pf.)

1 bécsi márka:
      1. 280.09428 g
      2. 280.09428 g
      3. 280.10686 g
      4. 280.10685 g
      5. 280.09453 g
      6. 280.08256 g
      7. 280.09481 g
      8. 280.10391 g

Középszámmal:
      280.097263 gramm.


[1] Cod. Germ. 158. 1–3., 5–7. levél.