3. Forrásgyűjtemények.

a) Éremtáblák és leírások, éremgyűjtemények, leletek.

Berkeszi István: Délmagyarország éremleletei. (Történelmi és régészeti értesítő. XXIII. Temesvár, 1907.)

Bernegger, Mathias: Dissertatio de regno Hungariae. Accedunt numismatum Hungaricorum aliquot icones. Argentorati, 1629.

Borsos István: A pápai ref. főiskola éremgyűjteményének leírása. I. Magyar érmek. Pápa, 1909.

Börzsönyi Arnold: Szent László-féle éremlelet Kiliti határában. (Num. K. II. 1903.)
– A győri főgimnáziumi múzeum és a környékbeli kincsleletek. (Num. K. 1915.)

Brunšmid, Josip: Nekoliko Našašča novaca na skupu a Hrvatskoj i Slavoníji. (Horvát-szlavón éremleletek ismertetése a „Vjesnik archeolog.” évfolyamaiban. Zagreb.)

Buchenau, H.: Ein ungarischer Func von Wiener Pfennigen. (Jahrbuch f. Altertumskunde. V. Wien, 1911.)

Darnay Kálmán: Egervári éremlelet. (Num. Közl. V. 1906.)

Éber Lászlóné: A richárdpusztai éremlelet. (Num. K. III. 1904.)

Engel, Joh. Christ.: Aufforderung eines Deutschen Gelehrten zu einem histor. Verzeichniss des antiken u. modernen Münzsammlungen in Ungern u. Siebenbürgen. (Zeitschrift von u. für Ungern. V. 1804.)

Érdy János: Kiadatlan magyar érmek az Árpádok korából I–II. (Arch. K. V. 1865.)

Éremleletek, éremgyűjtemények és kiadatlan érmek. (Kisebb ismertetések az Archeol. Értesítő, Archeol. Közlemények és Numizmatikai Közlöny hasábjain.)

Fiala, Eduard: Collection Ernst Prinz zu Windischgrätz. I. Prag, 1895. (296–396. l.: Das Königreich Ungarn.)

Finály Henrik: Érmészeti közlemények. (Erdélyi Múz.-Egyl. Évkönyve. III. 1865–1866.)

Frey Imre: Zombori régipénzlelet. (Bács-Bodrog vm. Tört. Társ. Évkönyve. XXV. Zombor, 1909.)
– Bács-Bodrog megye érmészeti emlékei. (Bács-Bodr. vm. Tört. Társ. Évk. XXIII. Zombor, 1907.)

Gohl Ödön: A kenézlői honfoglaláskori lelet éremmellékletei. (Num. K. XIII. 1914.)
– A korponai középkori éremlelet. (Num. K. VI. 1907.)
– A magyarországi múzeumok, köz- és tanintézetek éremgyűjteményei. (Num. K. V. 1906.)
– Salamon korabeli éremlelet Nyitra-Ludányban. (Num. K. VII. 1908.)

Grosschmid Gábor: A Szemző-szállási lelet. (Bács-Bodrog vármegyei Tört. Társ. Évk. IV. 1888.)

Gubitza Kálmán: A bácsi középkori éremlelet. (Num. K. XII. 1913.)

Gulovics Tivadar: Az ungvári kir. kath. főgimnázium érem- és régiségtárának ismertetése. (1908–1909. évi értesítő. Ungvár, 1909.)

Győrik Márton: A pozsonyi ág. ev. lyceum érem- és régiséggyűjteményének katalogusa. II. Pozsony, 1895.

Hagen I. G. F.: Conventions Münz-Cabinet. Nürnberg, 1771. (13–17. és 186 s köv. l.)

Hampel József: A honfoglalási kor hazai emlékei. (Magyar Honfoglalás kútfői. Budapest, 1900.)
– Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről. Budapest, 1907.

Harsányi Pál: Árpádházi királyaink kiadatlan pénzei. (Num. K. XI. 1912.)
– A balmazújvárosi lelet. (Num. K. VII. 1908.)
– Az abapusztai friesachi fillérlelet. (Num. K. XI. 1912.)
– Egy Árpádházi magyar éremlelet. (Num. K. XII. 1913.)
– A Nemzeti Múzeum éremtárából. (A bácsi lelet.) (Közlemények a Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárából. I. Budapest, 1916.)

Höfken, R.: Münzfund bei Gross-Kanizsa. (Num. Zschr. XIX. 1887.)

Jeszenszky Géza: Az alsóhelbényi éremlelet töredékéről. (Num. K. XIII. 1914.)

Juranich László: Újonnan talált régi magyar pénzek. (Hazai Tudósítások. 1807. II.)

Kalocsay Endre: A szoros értelemben vett Magyarország érmei. I. Az Árpádházbeli királyok érmei. (Csurgói ref. főgymn. 1901–1902. évi értesítője.)

Kertay Viktor: Egervidéki pénzlelet. (Num. K. V. 1906.)

Kovács Ede: A sólyomkői éremlelet. (Num. K. IV. 1905.) Krónika. Magyar Régészeti –. Ipolyi Arnold, majd Rómer Flóristól. (Arch. K. II–VII. 1861–1868.)

Lakner Ambró: A csornai leletekről. (A Sopronmegyei Régész. Társ. II. Évkönyve. 1891.)

Luschin v. Ebengreuth, Arnold: Friesacher Münzfunde. (Jahrbuch für Altertumskunde. V. Wien, 1911.) (Az esztergomi és zombori leletről.)
– Beiträge zur Münzgeschichte d. Steiermark im MA. (Gutkeled István szlavón bán és styriai kapitány pénzéről.) (Num. Zschr. XI. 1879.)

Mader, Joseph: Kritische Beyträge zur Münzkunde des Mittelalters. I–III. Bd. Prag, 1803–1813. (III. köt. 50–109. l.)

Máttyus, Joh. N.: Catalog von altgriechisch, römisch, ungarisch, siebenbürgisch und polnisch, dann mittelalterlichen Münzen u. Medaillien. Pest, 1872.

[Miller, Jacobus Ferd.:] Appendix ad catalogum numorum Hungariae ac Transilvaniae instituti nationalis Széchényiani. Pesthini, 1810.

Múzeumok, gyűjtemények. (Állandó rovat a Num. Közl.-ben.)

Nemzeti Múzeum érem- és régiségosztálya. Ismertetik az osztály tisztviselői. Budapest, 1902.

Palma, Franciscus Carolus: Heraldicae regni Hung. specimen. Vindobonae, 1766. (Cum tabulis numismatum.)

Petrikovich, Jan.: Katalog numismatickej sbiersky muzealuej Slovensky spoločuosti v Turcianskom Sv. Martine. (A turóczszentmártoni tót múzeum éremtárának ismertetése a „Sbornik” évfolyamaiban.)

Polikeit Károly: A pozsonyi kir. kath. főgimnázium éremgyűjteménye. I. Magyarország. Pozsony, 1904.

Raimann: Der Münzfund zu Dorosma. (N. Zschr. IX. 1877.)

Réthy László: Die ungarischen Münzen d. Fürstlich Montenuovo’schen Münzcabinets. Frankfurt a/M., 1886.
– Kiadatlan magyar érmek. (Arch. Ért. V–VI., XI. 1885., 1886., 1891.)
– Corpus nummorum Hungariae. (Arch. Ért. V. 1885.)
– Montenuovo magyar éremgyűjteménye. (Arch. Ért. II. 1882.)
– Kiadatlan magyar érmek a Nemzeti Múzeum éremtárában. (Arch. Ért. VI. 1886.)
– Újabb utam az egyetemes magyar éremtári kiadvány érdekében. (Arch. Ért. VII. 1887.)
– A margitszigeti Árpádkori éremlelet. (Arch. Ért. XIV. 1894.)
– Corpus nummorum Hungariae. I. Árpádházi királyok kora, II. Vegyesházi királyok kora. Budapest, 1899–1907.

Rhé Gyula: Veszprémmegyei éremlelőhelyek. (Num. K. VII. 1908.)
– Adatok a Kilitin lelt Szent László-féle éremlelethez. (Num. K. IV. 1905.)

Rómer Flóris: Éremlelet. (Béla hg. és Salamon korából.)
(Arch. Ért. III. 1870.)
– Érdekes éremlelet. (Budapesti Közlöny, 1870. 2210. l.)
– Igen érdekes éremlelet. (Arch. Ért. V. 1871.)
– Éremtani adalékok. (Arch. K. VIII. 1871.)

Rosos Miklós: Kiadatlan érmek. (Arch. Ért. III. 1870.)

Rupp Jakab: Magyarország ekkorig ismeretes pénzei. I. Árpádi korszak. II. A vegyes házakbóli királyok korszaka. Budán, 1841–1846.
– Numi Hungariae hactenus cogniti. I. Periodus Arpadiana. II. Periodus mixta. Budae, 1841–1846.

[Schoenvisner, Stephanus:] Catalogus numorum Hungariae ac Transilvaniae instituti nationalis Széchényiani. Pars I–III. Pestini, 1807.

Stipsics, Aloys. Emanuel: Anzeige und Erläuterung einiger seltenen Münzen aus den Atiquitäten-Kabinete der k. Universität in Pest. (Zeitschr. von u. für Ungern. VI. 1805.)

Szentgáli Károly: A pécsi városi múzeum éremgyűjteményéről. Pécs, 1909.

Tóth Sándor: A kecskeméti r. kath. főgimnázium éremgyűjteménye. (1908–1909. évi értesítő. Kecskemét, 1909.)

Tömörkényi István és Harsányi Pál: A szegedi múzeumba került régipénzleletek. (Num. K. 1912.)

Vay Béla báró: Az én régi pénzeim. Alsó-Zsolcza, 1902.

Végh Ödön: Néhány kiadatlan magyar érem az Árpádok korából. (Arch. K. VII. 1867–1868.)

Welzl, Léopold de Wellenheim: Catalogue de la grande collection des monnaies et médailles. Vol. I–II. Vienne, 1844–1845.

Weszerle József: Hátrahagyott érmészeti táblái. Pest, 1873. – Ugyanaz: 2. kiadás. Budapest, 1912.

Zimmermann Lajos: Árpádházi magyar pénzek. (Pótlék Réthy Corpusához.) (Num. K. II–III. 1903–1904.)
– Pótlék a Corpus Nummorum Hungariae I. füzetéhez. Budapest, 1907.