4. Általános rész. – Összefoglaló művek.

Acsády Ignácz: Mértékek és súlyok. (Magyar Közgazdasági Lexikon. II. 641. l.)

Balogh Albin: A magyar pénz története az Árpádok idején. Budapest, 1912.

Bélházy János: A régi magyar pénzverési súlymértékek. Selmeczbánya, 1889.

Bohdaneczky Imre: Magyarország pénz- és súlyviszonyai az Anjouk alatt. Budapest, [1908].

Engel Zsigmond: A pénz keletkezése és fejlődése. Budapest, 1902.

Erdélyi László: Magyar művelődéstörténet. I. Kolozsvár, 1915 (162–165. l.)

Ereky Alfonz: Mérték-, súly- és pénzisme. Székesfehérvár, 1881.

Finály Henrik: A régi magyar súlymérték. (Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyve. IV. 1866–1867.)
– középkori magyar metrologiája. Közzéteszi Finály Gábor. (Num. K. VII. 1908.)

Kautz Gyula: A nemes érczek az emberiség történetében. (Budapesti Szemle. XIII. 1877.)

Kerékgyártó Árpád: A műveltség fejlődése Magyarországban. I. Középkor. Budapest, 1880. (IX. és X. fejezetben.)

Kováts Ferencz: Pénztörténet. (Magyar Közgazdasági Lexikon. III. Budapest, 1901. 202–206. l.)

Krajner, Emerich v.: Die ursprüngliche Staatsverfassung Ungarns. Wien, 1872. (703. s köv. lapok.)

Marczali Henrik: Magyarország története az Árpádok korában. (A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. I., II. Budapest, 1896.)

Ortvay Tivadar: Súlyok, mértékek, pénz. (Pozsony város története. II. 2. Pozsony, 1898. 451–502. l.

Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. I., II. 2. kiad. Budapest, 1899. (Különösen jegyzetekben.)

Peer, Jacobus: Res numaria regni Hungariae. 1778. (Kéziratban a Nemz. Múzeumban. Ismerteti: Gárdonyi Albert. Num. K. III. 1904.)

Rupp Jakab: Pénztani böngészet. (Magyarország ekkorig ismeretes pénzei. II. 150–175. l.)

Salamon Ferencz: Pénz, súly, érték. (Budapest története. III. köt. Budapest, 1885. 85–245. l.)

[Schoenvisner, Stephanus:] Specimen dissertationis de praestantia et usu numorum Hungariae ac Transilvaniae. (Catalogus inst. Széchényiani. P. III. 49–281. l.)

Schoenvisner, Stephanus: Notitia Hungaricae rei numariae. Budae, 1801.

Schwarz, Godotredus: Rei numariae e medio aevo specimen. Osnabrugi, 1747.

Thallóczy Lajos: A kamara haszna története, kapcsolatban a magyar adó- és pénzügy fejlődésével. Budapest, 1879.

Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet. 4. kiadás. Budapest, 1910. (233–235., 242. l.)

Tóth Sándor, kovásznai: A’ magyar pénzekről. Marosvásárhely, 1780. (A kéziratból kiadta Dékáni Kálmán. Num. K. X. 1911.)

Végh Ödön: A nyugoti és keleti érmészet befolyása Magyarország érmészetére a középkorban. Pest, 1867.